20230120 Over juridisch bindende afspraken met World Economic Forum

van NieuwRechts, zie daar links en afbeeldingen

Kabinet erkent juridisch bindende afspraken met World Economic Forum

In een reeks Kamervragen hebben Nederlandse bewindslieden erkend dat er overeenkomsten zijn gesloten tussen de regering en het World Economic Forum (WEF).

Zowel Forum voor Democratie als BVNL hadden eind 2021 en begin 2022 Kamervragen ingediend over de banden tussen Nederlandse bewindslieden en het WEF. In de beantwoording op deze Kamervragen had het kabinet erkend dat er wel degelijk overeenkomsten zijn gesloten. Sterker nog: het gaat zelfs om juridisch bindende afspraken.

Zo schrijft minister Carola Schouten ter antwoord op een vraag van Gideon van Meijeren het volgende: ‘Nederlandse bewindspersonen nemen regelmatig op uitnodiging deel aan door het WEF georganiseerde bijeenkomsten. Daarnaast is sprake van samenwerkingsverbanden met het WEF die zijn vastgelegd in overeenkomsten op de volgende terreinen: Sustainable Investment Policy, Tropical Forest Alliance, Food Systems Initiative, Food Innovation Hubs. De in deze overeenkomsten vastgelegde verplichtingen zijn juridisch bindend.’

‘Wow,’ reageerde Kamerlid Pepijn van Houwelingen toentertijd op de onthullingen: ‘De regering geeft toe dat er overeenkomsten gesloten zijn met het World Economic Forum die “juridisch bindend” zijn! Zijn die overeenkomsten openbaar? Wat is de rol van de Tweede Kamer?’

BVNL vroeg daarop om dit antwoord nogmaals te bevestigen en zo zeker te stellen dat er daadwerkelijk juridische bindende afspraken zijn gemaakt. Opnieuw antwoordde de minister bevestigend: ‘Ja, dat kan ik bevestigen. Het betreffen een uitvoeringsovereenkomst voor, en subsidiebeschikkingen aan, projecten die kunnen bijdragen aan het behalen van Nederlandse beleidsdoelstellingen. In deze afspraken zijn met het oog op een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van begrotingsmiddelen de voorwaarden voor de bijdrage vastgelegd, zoals de te verwachten prestaties, de resultaten en het tijdspad.’

De minister antwoordt ook dat de juridische afspraken onder het Nederlands recht zijn gesloten. Daarnaast vertelde de minister welke ministeries betrokken zijn bij de juridische deal: ‘Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft subsidies verstrekt aan de «Sustainable Investment Policy», de «Tropical Forest Alliance» en het «Food Systems Initiative». De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit hebben een uitvoeringsovereenkomst gesloten met betrekking tot de subsidie voor het Global Coordinating Secretariat van de «Food Innovation Hubs». Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit detacheert 1 FTE bij Foodvalley in het kader van de Food Innovation Hub Europe.’

Kaag en het WEF

FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen had begin november jongstleden antwoord gekregen op zijn vragen van 23 juni. Uit de toegestuurde documenten blijkt dat D66-leider Sigrid Kaag een speciaal aanspreekpunt heeft bij het World Economic Forum (WEF). Ook blijkt dat ze (mogelijk) meerdere keren per jaar door het WEF wordt uitgenodigd voor activiteiten.

Afgelopen zomer stuurde Van Houwelingen een aantal vragen naar de minister van Financiën, Sigrid Kaag (D66) over het World Economic Forum (WEF). Hij wilde onder meer weten hoe het contact verliep tussen kabinetsleden en het WEF. Van Houwelingen merkte namelijk op dat het WEF veel uitnodigingen verstuurde naar kabinetsleden, zonder dat deze beantwoord werden.

Daarop heeft Kaag nu geantwoord. Ze zegt dat kabinetsleden niet rechtstreeks bij het WEF reageren op uitnodigingen, maar dat ze dit doen via een speciaal aanspreekpunt: de Permanente Vertegenwoordiging (PV) in Genève. Volgens Kaag vormt de PV Genève ‘de tussenschakel voor de ministeries en het WEF’. Ook biedt de PV Genève ‘de ondersteuning bij het coördineren van het bezoek van Nederlandse bewindspersonen aan het WEF’, aldus Kaag.

Diplomaten van PV Genève

Wat is deze PV Genève? Volgens de Rijksoverheid vertegenwoordigt de PV ‘de belangen en idealen van het Koninkrijk der Nederlanden in een aantal Internationale Organisaties in Genève dat zich bezig houdt met mensenrechten, wapenbeheersing, handel en economie, gezondheid en humanitaire zaken’. Het gaat dan om internationale organisaties als de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie, de UNCD (een anti-wapenconferentie) en andere die hun hoofdkwartier hebben gevestigd in Genève.

De hoofddiplomaat bij de Nederlandse PV Genève is Paul Bekkers. Dit is hij sinds 2021. Eerder was de Nederlandse ambassadeur in Polen en Maleisië. Een andere diplomaat, Lars Tummers, was drie jaar lang de Nederlandse ambassadeur in Libië.

Hoewel PV Genève een diplomatieke status heeft, staat het los van de Nederlandse ambassade in Zwitserland. De ambassade is namelijk gevestigd in Bern, een andere plaats.

Sigrid Kaag krijgt regelmatig uitnodigingen

In haar beantwoording aan Van Houwelingen stuurt Kaag drie e-mails mee. Dit is correspondentie van eerder dit jaar tussen het ministerie van Financiën en de PV Genève. In de mails komt inderdaad naar voren dat de PV Genève de schakel vormt voor het contact tussen het WEF en Kaag.

De correspondentie gaat onder meer om het regelen van een jaarlijkse WEF-evenement van afgelopen mei. Ook staat er in één e-mail: ‘Zo heeft het WEF verschillende activiteiten door het jaar heen (waaronder de jaarvergadering) waar minister Kaag mogelijk ook voor uitgenodigd wordt.’

Van Houwelingen concludeert uit de beantwoording: ‘De contacten met het WEF lopen via onze diplomatieke vertegenwoordiging in Genève, het ministerie van Financiën heeft een aanspreekpunt voor het WEF en Kaag wordt regelmatig uitgenodigd door het WEF.’

lees ook wenselijk dat wef en koningshuis banden verbreken