20230106 Over een proefballon voor de nieuwe wereldorde

via LifeSiteNews, zie daar links en afbeeldingen, google translate (ed.: ik deelde het al eerder maar doe het nogmaals)

Abp. Viganò: De COVID-pandemie-farce diende als proefballon voor de Nieuwe Wereldorde

‘Van neutraliteit kan geen sprake zijn, want als er een botsing is tussen twee legers, maken degenen die ervoor kiezen om niet te vechten ook een keuze die de uitkomst van de strijd beïnvloedt.’

di 22 nov 2022 – 15:28 uur EST

Noot van de redactie: Hieronder vindt u het adres van aartsbisschop Carlo Maria Viganò aan Medical Doctors for Covid Ethics International (MD4CE International).

Beste en geachte vrienden,

Staat u mij toe om allereerst dokter Stephen Frost te bedanken voor de uitnodiging die hij mij heeft gedaan om met u te spreken. Samen met dokter Frost bedank ik ook u allen: uw inzet om de psychopandemische propaganda te bestrijden is lovenswaardig. Ik ben me terdege bewust van de moeilijkheden waarmee u te maken hebt gehad om consistent te blijven met uw principes, en ik hoop dat de schade die u heeft geleden, adequaat kan worden hersteld door degenen die u hebben gediscrimineerd door u werk en salaris en etikettering te ontnemen jullie als gevaarlijke no-vaxxers.

Ik ben blij dat ik met u kan spreken en mijn gedachten over de huidige wereldwijde crisis met u kan delen. Een crisis waarvan we kunnen aannemen dat deze is begonnen met de pandemische noodsituatie, maar waarvan we weten dat deze al tientallen jaren is gepland met zeer specifieke doeleinden door bekende persoonlijkheden. Stoppen bij de pandemie alleen zou in feite een ernstige vergissing zijn, omdat het ons niet in staat zou stellen de gebeurtenissen in hun volledige samenhang en onderlinge verbondenheid te beschouwen, waardoor we ze niet zouden begrijpen en vooral niet de criminele bedoelingen erachter zouden kunnen identificeren. Ook u – ieder met uw eigen expertise op medisch, wetenschappelijk, juridisch of ander gebied – zult het met mij eens zijn dat zich beperken tot uw eigen discipline, die in sommige gevallen zeer specifiek is, niet volledig de rationale verklaart voor bepaalde keuzes die gemaakt door regeringen, internationale instanties en farmaceutische agentschappen. Zo heeft het vinden van ‘grafeen-achtig’ materiaal in het bloed van mensen die geënt zijn met experimentele serums geen zin voor een viroloog, maar wel voor een expert in nanomaterialen en nanotechnologie die begrijpt waar grafeen voor kan worden gebruikt. Het is ook zinvol voor een expert in medische octrooien, die onmiddellijk de inhoud van de uitvinding identificeert en relateert aan andere soortgelijke octrooien. Het is ook logisch voor een expert in oorlogstechnologieën die weet heeft van studies over de verbeterde mens (een document van het Britse Ministerie van Defensie noemt hem in transhumanistische termen “augmented man”) en daarom in staat is om in grafeen nanostructuren de technologie te herkennen die het mogelijk maakt de vergroting van de oorlogsprestaties van militairen.

Nogmaals: bij de beoordeling van gebeurtenissen vanuit medisch oogpunt moet rekening worden gehouden met de juridische implicaties van bepaalde keuzes, zoals het opleggen van maskers of, erger nog, massale ‘vaccinatie’, gemaakt in strijd met de grondrechten van burgers. En ik ben er zeker van dat op het gebied van gezondheidsgovernance ook de manipulaties van de classificatiecodes van ziekten en therapieën naar voren zullen komen, die zijn ontworpen om de schadelijke effecten van maatregelen tegen COVID-19 onvindbaar te maken, van het aan de beademing plaatsen van mensen op intensieve zorg voor waakzame wachtprotocollen, om nog maar te zwijgen van de schandalige schendingen van regelgeving door de Europese Commissie die – zoals u weet – geen delegatie van het Europees Parlement heeft op het gebied van gezondheid, en dat is geen openbare instelling maar een particuliere onderneming consortium.

De afgelopen dagen nog, tijdens de G-20-top op Bali, instrueerde Klaus Schwab de regeringsleiders – bijna allemaal afkomstig van het Young Global Leaders for Tomorrow-programma van het World Economic Forum – over de toekomstige stappen die moeten worden genomen met het oog op de oprichting van een wereldregering. De president van een zeer machtige particuliere organisatie met enorme economische middelen oefent ongeoorloofde macht uit over wereldregeringen en verkrijgt hun gehoorzaamheid van politieke leiders die geen volksmandaat hebben om hun naties te onderwerpen aan de machtswaan van de elite: dit feit is van ongekende ernst. Klaus Schwab zei: “In de vierde industriële revolutie zullen de winnaars het allemaal pakken, dus als u een pionier bent op het World Economic Forum, bent u de winnaars” (hier). Deze zeer ernstige verklaringen hebben twee implicaties: de eerste is dat “de winnaars alles zullen nemen” en “winnaars” zullen zijn – het is niet duidelijk in welke hoedanigheid en met wiens toestemming. De tweede is dat degenen die zich niet aanpassen aan deze “vierde industriële revolutie”, zullen worden verdreven en zullen verliezen – ze zullen alles verliezen, inclusief hun vrijheid. Kortom, Klaus Schwab bedreigt de regeringsleiders van de twintig meest geïndustrialiseerde landen ter wereld om de programmatische punten van de Grote Reset in hun naties uit te voeren. Dit gaat veel verder dan de pandemie: het is een wereldwijde staatsgreep, waartegen het essentieel is dat mensen in opstand komen en dat de nog gezonde staatsorganen een internationaal juridisch proces starten. De dreiging is acuut en ernstig,

In het licht van deze verklaringen – en die van anderen die niet minder waanvoorstellingen hebben dan Yuval Noah Harari, de adviseur van Schwab – begrijpen we hoe de pandemische farce diende als een proefballon voor het opleggen van controles, dwangmaatregelen, het beknotten van individuele vrijheden en toenemende werkloosheid en armoede. De volgende stappen zullen moeten worden uitgevoerd door middel van economische en energiecrises, die essentieel zijn voor de oprichting van een synarchische regering in handen van de globalistische elite.

En hier, beste vrienden, sta mij toe om als bisschop te spreken. Omdat in deze reeks gebeurtenissen waarvan we getuige zijn en waar we getuige van zullen blijven zijn, je inzet het risico zou kunnen lopen gedwarsboomd of beperkt te worden door het feit dat je de wezenlijk spirituele aard ervan niet kunt zien. Ik weet dat twee eeuwen van verlichtingsdenken, revoluties, atheïstisch materialisme en antiklerikaal liberalisme ons gewend hebben gemaakt om over geloof te denken als een persoonlijke aangelegenheid, of dat er geen objectieve waarheid is waaraan we ons allemaal moeten conformeren. Maar dit is de vrucht van een propedeutische indoctrinatie, een die plaatsvond lang voordat wat er vandaag gebeurt, en het zou dwaas zijn te geloven dat de antichristelijke ideologie die de geheime sekten en maçonnieke groeperingen van de achttiende eeuw dreef, niets te maken had met de antichristelijke ideologie die tegenwoordig mensen als Klaus Schwab drijft, George Soros en Bill Gates. De drijvende principes zijn hetzelfde: rebellie tegen God, haat voor de Kerk en de mensheid, en vernietigende woede gericht tegen de schepping en vooral tegen de mens omdat hij geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God.

Als u van dit bewijsmateriaal uitgaat, zult u begrijpen dat het niet mogelijk is te doen alsof wat er voor onze ogen gebeurt, uitsluitend het resultaat is van winstbejag of machtswellust. Zeker, het economische deel kan niet worden genegeerd, als je bedenkt hoeveel mensen hebben samengewerkt met het World Economic Forum. En toch zijn er, afgezien van winst, onuitgesproken doelen die voortkomen uit een ’theologische’ visie – een die op zijn kop staat, dat is waar, maar nog steeds theologisch – een visie die twee tegengestelde kanten ziet: de kant van Christus en de kant van de Antichrist.

Er kan geen neutraliteit zijn, want wanneer er een botsing is tussen twee legers, maken degenen die ervoor kiezen om niet te vechten, ook een keuze die de uitkomst van de strijd beïnvloedt. Aan de andere kant, hoe is het mogelijk om in uw nobele en hoge beroepen de bewonderenswaardige ordening te herkennen die de Schepper in de natuur heeft geplaatst (van de sterrenbeelden tot de deeltjes van het atoom) en dan te ontkennen dat de mens er ook deel van uitmaakt? orde, met zijn moreel besef, zijn wetten, zijn cultuur en zijn ontdekkingen? Hoe kan de mens, die Gods schepsel is, zich aanmatigen zich niet te onderwerpen aan eeuwige en volmaakte wetten?

Onze strijd is niet tegen wezens van vlees en bloed, maar tegen de Vorsten en Machten, tegen de heersers van deze wereld van duisternis, tegen de boze geesten die in de hemelse gewesten wonen (Ef 6:12).

Aan de ene kant is er de Stad van God – waar Augustinus over schrijft – en aan de andere kant de stad van de duivel. We kunnen zeggen dat in dit tijdperk de stad van de duivel duidelijk herkenbaar is in het neomalthusiaanse globalisme, de Nieuwe Wereld Orde, de Verenigde Naties, het World Economic Forum, de Europese Unie, de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en in al die zogenaamde “filantropische stichtingen” die een ideologie van dood, ziekte, vernietiging en tirannie volgen. En ook in die krachten die de instellingen zijn binnengedrongen, die we de diepe staat en de diepe kerk noemen.

Aan de andere kant moeten we erkennen dat de Stad van God moeilijker te identificeren is. Zelfs de religieuze autoriteiten lijken hun rol van leidinggeven aan de gelovigen te hebben verraden, door liever de macht te dienen en hun leugens te verspreiden. Juist de mensen die zielen zouden moeten beschermen en heiligen, verstrooien en ergeren ze, en noemen goede christenen starre fundamentalisten. Zoals je kunt zien, is de aanval op verschillende fronten en dus een dodelijke bedreiging voor de mensheid, die zowel het lichaam als de ziel treft.

En toch, juist in een tijd waarin het moeilijk is om gezaghebbende referentiepunten te vinden – zowel op religieus als op tijdelijk gebied – zien we een steeds groter aantal mensen die begrijpen, hun ogen openen en de criminele geest achter de evolutie van gebeurtenissen. Het is nu duidelijk dat alles met elkaar verbonden is, zonder degenen die dat zeggen af ​​te doen als ‘complottheoretici’. De samenzwering is er al: we verzinnen het niet, we veroordelen het gewoon, in de hoop dat mensen wakker worden uit deze suïcidale narcose en eisen dat iemand een einde maakt aan de wereldwijde staatsgreep. De operaties van social engineering en massamanipulatie hebben zonder enige twijfel aangetoond dat deze misdaad met voorbedachten rade was en hoe het consistent is met een ‘spirituele’ visie op het conflict dat zich nu ontvouwt:

Ik vertrouw erop dat dit grote werk dat u onderneemt spoedig de verwachte vruchten zal afwerpen en een einde zal maken aan een tijd van beproeving waarin we zien hoe de wereld zal worden als we ons niet tot Christus wenden, als we blijven denken dat we naast elkaar kunnen bestaan met kwaad, liegen en zelfaanbidding. De Stad van God is tenslotte het model van degenen die leven in Gods liefde, zelfbeheersing en minachting voor de wereld; de stad van de duivel is het model van degenen die in eigenliefde leven, zich aanpassen aan de wereld en God verachten.

Ik dank u en zegen u allen.

Carlo Maria Viganò, aartsbisschop