Over hoe alles met alles samenhangt

Zionisme en communisme komen allebei bij de vrijmetselarij/cabal vandaan, twee wegen die naar de hegemonie van de Rothschilds kliek/banksters leiden, die zich voordoen als rechts en links.

Wat de meeste mensen niet weten en dus ook de gewone christenen en gewone joden niet is waar toch het antisemitisme vandaan komt.

De reden voor antisemitisme is dat het jodendom wordt gedefinieerd door het cabalisme/kabbalisme, een satanische cultus van wie doel het is de mensheid te bezitten. Met behulp van centraal bankieren en vrijmetselarij als hun instrumenten hebben kabbalistische joden de controle over de wereld overgenomen. Dat willen zij geheim houden en alle kritiek wordt afgedaan als antisemitisme. Alle kritiek ook al is die gerechtvaardigd op een jood, of een joods instelling of zelfs op Israël wordt afgedaan als anti semitisme. Zo is er nooit een eerlijk debat mogelijk.

Communisme, socialisme, liberalisme, feminisme, zionisme zijn slechts maskers voor de agenda van het streven naar wereldoverheersing.

Het zijn uiteindelijk joden zelf die uit de school klappen en vertellen dat hun god lucifer is. ( Will Newman is een jood die de satanische symbolen en rituelen van het jodendom beschrijft. Hij heeft een BA in religie, ging naar de joodse synagoge en heeft familieleden die betrokken zijn bij Talmoedisme, Cabala, B’nai Brith en vrijmetselarij. En in een interview dat ik al eens aanhaalde, later gepubliceerd als “The Hidden Tyranny”, beweert een arrogante jonge jood Rosenthal (op band) dat het joodse volk bepaalde “leugens heeft verzonnen die hun aard verbergen en hun status en macht beschermen”.Rosenthal ontkracht de algemeen aanvaarde leugen dat “de Joden” de Israëlieten zijn en dus Gods uitverkoren volk. Rosenthal zei gedeeltelijk: “De meeste Joden willen het niet toegeven, maar onze god is lucifer – dus ik loog niet – en wij zijn zijn uitverkoren volk. Lucifer leeft heel erg. “Het doel van lucifer is “als de Allerhoogste te zijn”(Jesaja 14:14) en zich de aanbidding van God toe te eigenen (Mattheüs 4: 9).)

Het doel van lucifer is om de hele wereld te misleiden (Openbaringen 12: 9) door zichzelf te transformeren in een engel van licht (2 Kor. 11: 4). Dit wordt het best geïllustreerd door de vrijmetselaars. Hun motto “goede mannen beter maken” levert een veel gunstiger publieksbeeld op dan het alternatief: “hoe door de demon vervuld te worden in 33 eenvoudige stappen”. De joodse en vrijmetselaarsgodsdiensten aanbidden beide dezelfde god: lucifer.

Gershom Scholem (gerespecteerde Joodse geleerde):

“Sabbateanisme (Satanisme, Cabala) is de matrix van elke belangrijke beweging die in de achttiende en negentiende eeuw is ontstaan, van het chassidisme tot het hervormde jodendom, tot de vroegste vrijmetselaarskringen en revolutionair idealisme. De Sabbateaanse “gelovigen” vonden dat ze kampioenen waren van een nieuwe wereld die zou worden gevestigd door de waarden van alle positieve religies omver te werpen. “ Dit is de oorsprong van de illuminatie en het communisme”.

In de meeste Joodse synagogen vertegenwoordigt een fel brandende vlam hun god. Het Hebreeuwse woord voor lucifer is “Hillel”

De joodse zespuntige ster is het hoogste symbool in het occulte en heeft verschillende namen : de ster van Moloch / Saturnus / Chiun / Remphan. Het is een symbool van de vereniging van mannelijk en vrouwelijk en heeft een identieke betekenis als het vrijmetselaarsvierkant en kompas, dat ook een zespuntig symbool is rond de letter “G”. (NB. toen Israël een natie werd, wilden de gewone joden de “ Davidster”/ de zespuntige ster niet. Zij wilden bv. een menora of een olijfboom of tak maar geen ocultsymbool. Maar zij hadden niets te vertellen)

Ik heb al eerder geschreven over de bijbel die gecorrumpeerd is. Vooral het Oude Testament.

Ik schreef dat Jahwe niet onze christelijke God is.

De joodse naam voor god wordt weergegeven door het Tetragrammaton יהוה (YHVH) kan worden uitgesproken als Jahweh of Jehovah. De betekenis van Gods naam wordt herhaaldelijk benadrukt in de de geschriften: Wanneer ontleed in het Hebreeuws, wordt de ware definitie van Jehovah (Yah-Hovah) onthuld. “Yah” betekent “god”. “Hovah” vertaalt zich naar “gretig begeren, vallen, verlangen, ondergang, rampspoed, ongerechtigheid, onheil, ondeugendheid, luidruchtig, pervers, zeer slechtheid.”

Jehovah is synoniem met baal. Baali is uit ba’al en betekent mijn meester. Baali is een symbolische naam voor jehovah. ( ik heb eerder over de babylonische godsdienst en de verering van baäl geschreven en de aantrekkingskracht ervan op het joodse volk)

De Joodse Encyclopedie onthult: “De naam Ba’al/baäl is een equivalent voor Yhwh.”

De meeste christenen weten dit niet. Veel zionistische of evangelische christenen gebruiken de naam Jahwe als zijnde de naam voor God en weten niet dat zij dwalen.

Jodendom beweert de autoriteit te zijn over het Oude Testament; ze oefenen echter niet uit wat ze prediken. Ze kleden zich graag in het zwart, de kleur van de dood, ondanks het schriftuurlijk voorschrift om wit te dragen (Pred. 9: 8), verwerpen Christus als Messias (die door het hele Oude Testament wordt geprofeteerd) en weigeren over God te spreken in strijd met de geschriften.

Door het niet spreken, creëren joden een sfeer van mysterie en heiligheid rond de naam, terwijl ze de nieuwsgierigheid rondom de uitspraak en kracht ervan vergroten. Wanneer nieuwsgierige joden en niet-joden het “heilige” Tetragrammaton in de occulte praktijk gebruikt zien worden , zijn ze geïntrigeerd door het perspectief waarmee deze tovenaars de mystieke krachten van de naam hebben opgetuigd. Wicca, satanisme, tarot, occult katholicisme, metselwerk en cabalisme gebruiken hun kennis van de “heilige naam van god”als lokaas om cultusleden te werven. Als de naam niet verborgen zou zijn, zouden deze culten geen kritisch hulpmiddel hebben in hun wervingsprocessen. Ze zouden deze verboden kennis niet kunnen aanbieden als de joden, de zelfverklaarde autoriteit op God, deze naam openlijk zouden uitspreken.

De vocale lof van de naam YHVH is gereserveerd voor de “uitverkorenen”die de Cabala leren (en daarvoor geld betalen) en is verboden door de “profanen”. De joodse leer is fundamenteel voor het verkopen van het occulte als een rechtvaardige praktijk.

Satan is de auteur van verwarring en kent vele namen. Veel van de oude heidense goden waren Satan en zijn engelen in andere vormen ( zie de “The Two Babylons,”door A. Hislop). De joden gebruiken een aantal valse namen voor god in hun rituelen, die ook alternatieve titels zijn voor satan en andere krachtige demonen.

Op dezelfde manier roept de zwarte magie en satanisten demonen bij naam aan. In de satanische bijbel geeft Anton LaVey (joods) een uitgebreide lijst van “namen” die, wanneer opgeroepen, de beoefenaar bovenmenselijke vaardigheden bieden, namelijk intelligentie, kracht, vaardigheden in manipulatie, verbeterde creativiteit, materiële rijkdom en de bevrediging van diverse lusten.

Joodse gebeden worden gevoerd in het Jiddisch, een samengestelde taal ver van de beoogde uitspraak van het oorspronkelijke Hebreeuws (AC Hitchcock, “The Synagogue of Satan”). De gebeden in moderne synagogen zijn niets meer dan verkapte demonische aanroepen. Het zijn hypnotische spreuken, vergelijkbaar met de taal van de kerk van satan.

Jonge joden brengen talloze uren door met het voorbereiden van hun Bar Mitswa, die bestaat uit het onthouden van lange gezangen en de juiste cadans en toon. De meesten die de Bar mitswa voltooien, kunnen niet meer dan een handvol woorden vertalen. Deze jonge mannen en vrouwen hebben geen idee wat ze zeggen of tot wie ze bidden. Joden roepen in hun rituelen demonen aan met de naam adonai, elohim, el shaddai, zeba’ot, diyenu (Diana).

Het fundament van het cabalisme/kabbalisme is identiek aan het satanisme: de omkering van de rollen van God en satan. Het is het nastreven van verborgen (occulte) kennis die het mogelijk maakt om goddelijke vermogens te bereiken door de zogenaamde namen van god aan te roepen. Dit zijn de namen van gevallen engelen / demonen / spirituele gidsen die de poortwachters zijn voor occulte kennis (Gen 6: 4, Jubileeën en Henoch/ de laatste 2 uit het O.T. weggelaten). Hoewel niet alle joden actief Cabala beoefenen, accepteren ze allemaal de hoogste Cabalistische naam als hun god : YHVH.

Ook vrijmetselaars erkennen deze naam: In de graad van Koninklijke Boog erkent de vrijmetselaar “dat de duivel, onder het mom van Jahbuhlun, zijn heilige Heer is”; de naam Jahbulun is een “composiet”/samenbouwsel van Jahweh, Baal en Osiris”. Hij zingt “Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Je-hov-ah” (Texe Marrs, Codex Magica , Ch. 4). Albert Pike bespreekt de Cabalistische / vrijmetselaarsbetekenis van IAHOVAH uitvoerig in Morals & Dogma (66, 213, 401, 467, 519). De naam YHVH werd in de tekst van het Oude Testament geïnjecteerd door de Farizeeën en anderen die het Babylonische satanisme beoefenden (de voorloper van het cabalisme en het talmoedisme). Voor degenen die niet geloven dat de Talmoed Satanisch is, verkondigt het dat Christus in de hel kookt in uitwerpselen en sperma (Gittin, 56b, 57a).

Er werd een overeenkomst gesloten tussen de joodse Masoreten (geleerden) en de Katholieke Kerk in het jaar 1000 om de naam van God in het Hebreeuwse Oude Testament te veranderen in de heidense naam Jahweh / Jehovah.

Dit verklaart het gezegde van eerder genoemde Rosenthal: “We zijn verbaasd over de domheid van de christenen om onze leringen te ontvangen en ze als hun eigen te verspreiden.”

In de woorden van Henry Ford: “De christen kan zijn bijbel niet lezen behalve door joodse brillen, en daarom leest hij het verkeerd.” ( The International Jew, deel IV, 238).

De demonische minachting voor de mensheid die wordt getoond door de eerder genoemde luciferiaanse jood, Harold Rosenthal, typeert het eindresultaat van een dodelijke samensmelting: joods religieus ritueel gecombineerd met de aanbidding van kennis en zichzelf. De joden zijn als volk, door God te verwerpen en / of Jehovah te aanvaarden, overgegeven “aan een goddeloze geest … Vervuld met alle ongerechtigheid …” (Rom 1: 28-31).

Natuurlijk was de eerdere genoemde Rosenthal lid van een elite, een openlijk satanische minderheid onder het joodse volk. Alledaagse joden weten niet dat de god van hun geloof in feite Satan is, verstopt achter een mystieke naam. Het is voor satan niet van belang of hij opzettelijk wordt aanbeden of door subtiele leugens en misleidingen (Gen 3). ( niet lang na het interview overleed Rosenthal “plotseling”. Je mag niet te veel uit de school klappen)

IK BEN. Dit is de naam die aan Mozes is gegeven samen met de wet. “En God zei tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN: en Hij zei: Zo zult gij tot de kinderen van Israël zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden … dit is mijn gedachtenis aan alle generaties.” (Ex 3: 14-15). “IK BEN de Heer, uw God … gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben” (Exo 32: 4-5).

Satan is overal aanwezig: niet alleen in het jodendom maar ook in alle ismen: protestantisme, katholicisme, kapitalisme, socialisme, fascisme, communisme en deze ismen hebben andere ismen “uitgevonden” om uiteindelijk de wereld te overheersen door verdeel en heers: racisme, feminisme, globalisme, klimatisme.

Breng de mens in groepen samen en zet ze tegenover elkaar. Laat haat het werk doen. De satanist kijkt hoe het spel gespeeld wordt en beheerst beide kanten.

Ze zetten “mensenrechten” op t.o. goddelijke rechten.

Maar we hebben een goddelijk recht hier te zijn en ons doel op aarde is God te leren kennen, te dienen en te aanbidden en de weg naar Hem af te leggen.

Jezus leerde dat we een individu waren in het gezin van God ( Hij is onze Vader). Geen individu die met andere individuen als losse atomen in een groep leeft maar als individu met eigen goddelijke rechten ingebed in een goddelijke natuur met een natuurlijke ordening.

Jesaja 14:14:

14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Mattheüs 4: 9:

9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.

Openbaringen 12: 9:

9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

2 Kor. 11: 4:

4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.

Rom 1: 28-31:

28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

Guy Carr – Satan: Prince of this World

Nimoy’s Vulcan Sign is Invocation of Devil

Makow – De mensheid is satanisch bezeten

http://remnantradio.org/Archives/articles/sacred_name.htm