20230104 Over het vieren van de geboorte van Christus 2

Ik volg Chuck Baldwin en lees veel van hem. Soms luister ik naar preken maar video’s luisteren / kijken kost veel tijd. Die heb ik niet altijd.

Deze preek wil ik toch doorgeven. Het gaat over wat Kerstmis vieren nou eigenlijk is. Waarom je dat moet doen. De video (waarom Christus kwam in zijn eigen woorden) duurt 57 minuten. (Ed.: rechtsboven wieltje voor ondertiteling) Liever had ik hem gelezen maar het is te mooi om niet te delen. Het gaat erom of we de betekenis wel tot ons door laten dringen. Veel naam Christenen weten volgens hem niet wat de ware betekenis is. Nl. het begin van het nieuwe verbond en het afschaffen van het oude. Het nieuwe verbond dat inhoudt dat het offer van Christus aan het kruis de offers uit het oude testament overbodig maken omdat ze zinloos waren. Die oude offers veranderden de mensen niet. Het offer van Christus is verlossing van de mens uit de zondige natuur mits de mens het geschenk van het offer aanneemt. Helaas is het zo dat velen Christus de rug toekeren.

Hij legt uit aan de hand van Hebreeën 10 wat Christus zelf zegt en hij haalt diverse passages uit het oude testament aan. Christus vertelt dat Hij komt om Uw wil ( de wil van de vader) te doen.

Hebreeën 10 De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën HSV

1Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen.

2Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren.

3Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd.

4Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.

5Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.

6Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd.

7Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.

8Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht.

9Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten.

10Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.

11En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen,

12maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, 3tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.

13Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden.

14Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.

15En de Heilige Geest getuigt het ons ook.

16Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven,

17en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.

18Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

In vers 8 haalt hij een vers aan van David uit psalm 40: 7 U hebt die offers niet gewild. En verder is David in deze psalm de profeet die aankondigt.

Psalm 40, Het boek Psalmen HSV

Vertrouwen op Gods genade

1Een psalm van David, voor de koorleider.

2Lang heb ik de HEERE verwacht,

en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.

3Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,

uit modderig slijk;

Hij zette mijn voeten op een rots

en maakte mijn schreden vast.

4Hij legde mij een nieuw lied in de mond,

een lofzang voor onze God.

Velen zullen het zien en vrezen,

en op de HEERE vertrouwen.

5Welzalig de man

die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,

en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn

of afdwalen naar leugen.

6HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,

en Uw gedachten, die U over ons hebt.

Men kan ze voor U niet uiteenzetten.

Zou ik ze verkondigen en uitspreken,

dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.

7U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer,

U hebt Mijn oren doorboord;

brandoffer en zondoffer

hebt U niet geëist.

8Toen zei Ik: Zie, Ik kom,

in de boekrol is over Mij geschreven.

9Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;

Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.

10Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid

in de grote gemeente;

zie, mijn lippen belet ik niet.

Ú, HEERE, weet het!

11Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,

Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.

Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet

in de grote gemeente.

12HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden;

laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.

13Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen;

mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen,

en ik heb ze niet kunnen overzien.

Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd,

en mijn hart heeft mij verlaten.

14Laat het U behagen, HEERE, mij te redden;

HEERE, kom mij spoedig te hulp.

15Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden

wie mij naar het leven staan om dat te vernielen;

laat terugwijken en te schande worden

wie vreugde vinden in mijn onheil.

16Laat als loon voor hun smaad verwoest worden

wie tegen mij zeggen: Haha!

17Laat in U vrolijk en verblijd zijn

allen die U zoeken;

laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen:

De HEERE is groot!

18Ík ben wel ellendig en arm,

maar de Heere denkt aan mij.

U bent mijn Helper en mijn Bevrijder;

mijn God, wacht niet langer!

Dan haalt hij ook Hosea 6 aan waarin staat dat er geen vreugde gevonden wordt in offers maar in Het Offer.

In Mattheüs 9 legt Jezus aan de Farizeeën uit waarom Hij moest komen en dat zij dat niet aanvaarden. Jezus bracht het ultieme offer om een einde te maken aan het oude verbond. Dat is de betekenis van Zijn komst en dat moeten we vieren. Dat doen we door Het Offer te aanvaarden, door niet met de rug naar Christus te staan zoals de zondaars. We zijn hier om Zijn Wil te doen en dat brengt ons waar we zijn. We zijn op deze plek omdat God dat zo wilde. Jezus, de Christus kwam omdat God het zo wilde.

Dan haalt hij Jesaja 1 aan om te laten zien dat (net als in Hosea) de profeet zegt: mijn volk heeft geen kennis. Ik heb kinderen grootgebracht maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen.

Waartoe dienen uw offers? Ik heb er genoeg van.Als u willig bent zal het wat opleveren, anders niet. We zijn hier om de wil van God te doen, net als Jezus. Een ieder is instrument van God.

Vervolgens haalt hij Jeremia 7 aan o.a.: 22want Ik heb met uw vaderen op de dag dat Ik hen uit het land Egypte leidde, niet gesproken en hun evenmin iets geboden over zaken die betrekking hebben op brandoffers en slachtoffers.

23Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.

24Maar zij hebben niet geluisterd en hun oor niet geneigd, maar ze gingen in hun eigen opvattingen voort overeenkomstig hun verharde, boosaardige hart. Zij gingen achterwaarts en niet voorwaarts.

Het gaat er om dat volk niet luisterde naar God maar hun eigen hart als het ware “omkocht” en dat doet het volk tot op de dag van vandaag. We passen het Christendom zodanig aan dat het in ons straatje past. Alleen “op te offeren” als het in ons “voordeel” is. Dit is geen Christendom. Christendom is geen verhard hebben en de wil van God doen. Daarom is Jezus geboren. Jezus die de wil van de Vader deed en ons vertelde hoe wij dat ook moeten doen want dat is onze verlossing en dat is het grootste geschenk dat wij krijgen. Het is onbegrijpelijk dat mensen dat afwijzen.

Kijk de hele video