20230102 Over Kerstmis in de geschiedenis van de redding

Via Katholiek Familienieuws, zie daar links en afbeeldingen, google translate

Voor God heeft de wereld zo lief: Kerstmis in de geschiedenis van de redding Matt Gaspers

25 december 2022 10 min gelezen

(Ed.: omdat ik katholiek ben opgevoed volg ik hier en daar katholieke sites. Dat wil niet zeggen dat ik het met alles eens ben maar dat mag. Ik volg ook Marc Verhoeven van wie ik soms wat deel. Ook met hem ben ik het niet altijd eens. Als je iets volgt, dwing je jezelf tot nadenken en daar gaat het om. Wat ik hier niet deel is de mening: Maria, de moeder van God. Dat is ons kaholieke wel bijgebracht maar dat kan niet. Maria is de moeder van Jezus. De man Jezus. De goddelijke natuur was er altijd al en komt niet voort uit Maria.)

“Want wat er ook geschreven is, het is geschreven om ervan te leren: opdat we door geduld en de troost van de Schriften hoop zouden hebben.” (Romeinen 15:4)

Namens iedereen bij Catholic Family News wensen we al onze lezers en hun families een fijne kerst! Moge de vrede en vreugde van Christus Koning de jouwe zijn gedurende het nieuwe jaar! — Brian McCall en Matt Gaspers

De val en Gods belofte

“In den beginne … schiep God de mens naar zijn eigen beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij ze.” [1] God schiep zowel de man als de vrouw met een intellect om Hem te kennen, een vrije wil om voor Hem te kiezen en een hart om Hem boven alles lief te hebben. Hij hield zoveel van Adam en Eva dat Hij hun ziel vulde met Zijn eigen goddelijk leven, een bovennatuurlijke gave die we heiligmakende genade noemen . Nadat God hen met deze en andere gaven had geschapen, riep God Adam en Eva om Hem te vertrouwen en Zijn woord te gehoorzamen, maar tragisch genoeg kozen ze ervoor ongehoorzaam te zijn.

De “oude slang, die de duivel en satan wordt genoemd”, [2] overtuigde Eva ervan te twijfelen aan de waarheid en goedheid van God, wat haar en vervolgens Adam ertoe bracht om van de verboden vrucht te eten. Als gevolg hiervan verloren ze de gave van heiligmakende genade voor zichzelf en hun nakomelingen. Ze ervoeren ook een verduistering van hun geest, waardoor het voor hen moeilijk werd om de waarheid te kennen, en een verzwakking van hun wil, waardoor het moeilijk voor hen werd om het goede te kiezen. Ook wij ervaren zo’n duisternis en zwakheid vanwege de diepgewonde menselijke natuur die we van hen hebben geërfd. En uiteindelijk, door hun zonde en “door de afgunst van de duivel, kwam de dood in de wereld.” [3]

“Maar God, die rijk is aan barmhartigheid,” [4] liet Adam en Eva niet in de steek nadat ze gezondigd hadden. Hij beloofde dat op een dag een van hun nakomelingen het hoofd van satan [5] , de boze gevallen engel die hen had bedrogen, zou verpletteren. In de loop van verschillende eeuwen hernieuwde de Heer zijn belofte van verlossing met zijn uitverkorenen: Noach en zijn familie, Abraham en Sara, Isaak en Rebekah, en Jacob en zijn zonen. Uit de stam van Juda, de zoon van Jacob, koos God een nederige herdersjongen genaamd David om koning te worden over Zijn volk Israël. Hij beloofde David plechtig: “En uw huis zal getrouw zijn, en uw koninkrijk voor altijd voor uw aangezicht: en uw troon zal voor altijd vast zijn.” [6]

Hoewel David een man naar Gods hart was, [7] waren veel van zijn nakomelingen die zijn troon bezetten dat niet. Ze keerden zich af van de Heer, de enige ware God, en brachten de mensen op een dwaalspoor tot aanbidding van valse goden en vele andere verschrikkelijke zonden. Als straf voor deze opstand liet God toe dat buitenlandse legers Zijn volk vernietigden en in ballingschap voerden. Maar zelfs nadat hij zo vaak was afgewezen, had de Heer genade en hernieuwde hij zijn belofte om ‘een hoorn van redding (…) op te richten in het huis van zijn dienaar David’. [8] Hij sprak aldus bij monde van de profeet Jesaja: “Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zijn naam zal Immanuël heten”, [9] “wat geïnterpreteerd wordt als: God met ons .” [10]God Zelf zou komen om Zijn volk te redden.

De Aankondiging

In de Hof van Eden had God toegestaan ​​dat een gevallen engel de eerste vrouw verleidde, maar naar de stad Nazareth zond Hij Zijn heilige engel Gabriël “naar een maagd die verloofd was met een man wiens naam Jozef was, uit het huis van David: en de naam van de Maagd was Maria.” [11] Dit was de jonge vrouw die God had voorbereid om de nieuwe Eva en de ware “moeder van alle levenden” te zijn. [12] Toen Gabriël Maria begroette, noemde hij haar ‘vol van genade’ [13] wat betekent dat toen God Maria schiep, Hij haar vulde met hetzelfde geschenk dat Hij aan Adam en Eva had gegeven, namelijk heiligende genade. Hierdoor kon Maria haar volstrekt unieke rol in Gods heilsplan vervullen.

St. Gabriël kondigde vervolgens het goddelijk plan aan: “Vrees niet, Maria, want je hebt genade gevonden bij God. Zie, u zult zwanger worden in uw schoot en een Zoon baren; en gij zult Zijn Naam Jezus noemen. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden; en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven; en Hij zal voor altijd in het huis van Jakob regeren. En aan Zijn koninkrijk zal geen einde komen.” [14] Toen Maria vroeg hoe dit grote wonder tot stand zou komen, legde de heilige engel uit: ‘De Heilige Geest zal over u komen en de macht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal ook het Heilige dat uit u geboren zal worden de Zoon van God genoemd worden.” [15]

God gaf Maria de vrijheid om Zijn plan te accepteren of af te wijzen, net zoals Hij Eva de vrijheid gaf om te kiezen. God zij dank koos Maria ervoor om nederig en met geloof te antwoorden: “Zie, de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar uw woord.” [16] Met deze woorden is het eeuwige Woord van de Vader, de eniggeboren Zoon van God, vlees geworden in haar schoot. Maria werd de Moeder van God, de Maagd voorspeld door Jesaja, en ook “de oorzaak van redding voor haarzelf en voor het hele menselijke ras. … Zo werd de knoop van Eva’s ongehoorzaamheid losgemaakt door de gehoorzaamheid van Maria. Wat de maagd Eva in ongeloof had gebonden, heeft de maagd Maria door het geloof losgemaakt.” [17]

De geboorte

Na negen maanden wachten en voorbereidingen was de tijd aangebroken dat de beloofde Heiland geboren zou worden. Maria en Jozef reisden naar Bethlehem, de stad van David, om volgens het decreet van de Romeinse keizer te worden ingeschreven in de voorouderlijke stad van Jozef. ‘En het geschiedde, toen ze daar waren, haar dagen waren vervuld, dat ze zou worden verlost. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wikkelde Hem in doeken, en legde Hem in een kribbe; omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.” [18] Jezus, “de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David”, [19]werd geboren in Bethlehem om te vervullen wat was geschreven door de profeet Micheas: “En jij, Bethlehem Ephrata, bent een kleine onder de duizenden van Juda: uit jou zal Hij voortkomen tot Mij die de heerser zal zijn in Israël: en Zijn uitgaan is vanaf het begin, vanaf de dagen der eeuwigheid.” [20]

De nederigheid die Jezus bij zijn geboorte toonde, zou onze geest en ons hart moeten boeien, net zoals het deed voor de herders die kwamen om de pasgeboren Koning te zien. Hij, de eeuwige Zoon van God, een Goddelijk Persoon die alle eer en glorie waardig is, koos ervoor om geboren te worden in een koude, vuile, stinkende verblijfplaats voor dieren. De “Koning der koningen en Heer der heren” [21] werd niet in een zachte, warme wieg gelegd, maar in een voerbak. God heeft Zich zo klein en kwetsbaar gemaakt en in zo’n armoede geboren om Zichzelf voor ons benaderbaar te maken. Hij verborg Zijn almachtige macht en majesteit zodat we niet bang zouden zijn om tot Hem te komen.

Jezus blijft hetzelfde voor ons doen in de Heilige Eucharistie. Hij verbergt Zich – Zijn Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid – onder de gedaante van brood en wijn, zodat we niet bang zullen zijn om Hem te ontvangen. Net zoals Hij werd geboren in Bethlehem, wat “broodhuis” betekent, zo wil Hij ook geboren worden en in onze harten wonen, Hij Die “het levende Brood is dat uit de hemel is neergedaald”. [22] Laten we ervoor zorgen dat ons hart zacht en warm is voor Jezus, elke keer dat we Hem ontvangen in de Heilige Communie.

De openbaring

“Toen Jezus dan geboren was in Bethlehem in Juda, in de dagen van koning Herodes, zie, er kwamen wijzen uit het oosten naar Jeruzalem. Zeggen: ‘Waar is de geboren koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’” [23] De magiërs verwachtten Jezus te vinden in het koninklijk paleis in Jeruzalem; de ster leidde hen echter verder naar Bethlehem “totdat hij kwam en bleef staan ​​waar het Kind was. En toen ze de ster zagen, verheugden ze zich met een buitengewoon grote vreugde. En toen ze het huis binnengingen, vonden ze het Kind met Maria, zijn moeder, en toen ze neervielen, aanbaden ze Hem; en ze openden hun schatten en boden Hem geschenken aan: goud, wierook en mirre. [24]

De drie gaven wijzen op de identiteit en missie van Jezus. Goud, een symbool van koningschap, laat zien dat Hij de beloofde “Zoon van David” is [25] Die kwam om Gods Koninkrijk op aarde te herstellen. Wierook, een teken van priesterlijke dienst, onthult dat Hij de “grote hogepriester” is [26] Die “verscheen om de zonde te vernietigen door Zichzelf te offeren”, [27] een opperste daad van gehoorzaamheid om goed te maken voor Adam en Eva’s ongehoorzaamheid. [28] En mirre, een kostbare zalf, wijst op Zijn dood en begrafenis, waarna de heilige vrouwen van plan waren Zijn heilige lichaam te zalven. [29]

De geschenken van de drie wijzen waren zeker bijzonder, maar er is een veel waardevoller geschenk dat Jezus graag wil ontvangen. Het komt niet uit verre landen en je kunt het in geen enkele winkel kopen. Het geschenk dat Jezus meer dan iets anders wil, is ons hart . “Mijn zoon”, zegt Hij tegen ieder van ons, “geef Mij uw hart, en laat uw ogen Mijn wegen bewaren.” [30] Jezus heeft Zichzelf geheel voor ons gegeven aan het kruis en Hij heeft Zich geheel aan ons gegeven in het Allerheiligste Sacrament. Laten we, als antwoord op zijn grote liefde, ons helemaal aan Hem geven deze kerst en elke dag van ons leven. Venite, adoremus — Kom, laten we Hem aanbidden!

“Want God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven; opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zal worden gered. Hij die in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar hij die niet gelooft, is reeds geoordeeld: omdat hij niet gelooft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” (Johannes 3:16-18)

Dit artikel verscheen voor het eerst in de gedrukte editie van Catholic Family News van december 2016.

Wil je meer geweldige katholieke inhoud? ABONNEER u op Catholic Family News en help ons werk te steunen! DONATIES worden ook geaccepteerd en zeer op prijs gesteld. God zegene u en bedankt voor het lezen!

[1] Genesis 1:1, 27

[2] Apocalyps (Openbaring) 12:9

[3] Wijsheid 2:24

[4] Efeziërs 2:4

[5] Zie Gen. 3:15

[6] II Koningen (Samuël) 7:16

[7] Zie Handelingen 13:22

[8] Lukas 1:69

[9] Jesaja 7:14

[10] Mattheüs 1:23

[11] Lukas 1:27

[12] Gen. 3:20

[13] Lukas 1:28

[14] Lukas 1:30-33

[15] Lucas 1:35

[16] Lukas 1:38

[17] St. Irenaeus van Lyon, Tegen ketterijen Boek III, 22, 4

[18] Lukas 2:6-7

[19] Apoc. 5:5

[20] Micha 5:2

[21] Apoc. 19:16

[22] Johannes 6:51

[23] Matth. 2:1-2

[24] Matth. 2:9-11

[25] Matth. 1:1, 9:27, 12:23, 15:22, 20:30-31, 21:9, 15

[26] Hebreeën 4:14

[27] Hebr. 9:26

[28] Zie Romeinen 5:12-19

[29] Zie Lukas 23:55—24:1

[30] Spreuken 23:26

Matt Gaspers is hoofdredacteur van Catholic Family News. Hij werd door John Vennari (1958-2017), oud-redacteur van CFN en trouwe verdediger van het Geloof, gevraagd om het belangrijke werk van CFN voort te zetten, kort voordat de heer Vennari overleed. Naast het schrijven voor CFN, is de heer Gaspers ook gepubliceerd door The Fatima Crusader, OnePeterFive en LifeSiteNews. Zijn studie- en schrijfinteresses omvatten theologie, kerkgeschiedenis, Fatima, de islam en het spirituele leven. Hij heeft gesproken op conferenties georganiseerd door Catholic Family News en het Fatima Center. Hij en zijn vrouw wonen samen met hun kinderen in Colorado.