Over ismen 12

Korte samenvatting van begrippen en gevolgen

Fascisme is nationaal socialisme

Communisme is internationaal socialisme

Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat.

Judaïsme is de religie van het Joodse volk

Zionisme is een politieke beweging die voornamelijk is gestart door Oost-Europese (Ashkenazi) Joden die eeuwenlang de belangrijkste kracht zijn geweest achter het communisme / socialisme. Het uiteindelijke doel van de zionisten is een wereldregering onder de controle van de zionisten

Asjkenazische joden die afstammen van de Khazaren

Sefardische Joden komen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika en zijn semieten

Khazaar Ashkenazi-joden hebben voor het Jodendom gekozen, ze zijn ze niet echt Joden, althans geen bloedlijn Joden.

Israëliet: iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst

Een Israëli is een inwoner van de staat Israël

Kabbalisme is verborgen joodse mystiek

Joods supremacisme: Joden krijgen de opdracht om niet-joden te zien als dieren (Yebamoth 98a) en beesten (Baba Mezia 114b). Zelfs de beste van de “gojim”moet worden gedood (Soferim 15). Talmoedwet moedigt joden aan om heidenen te bedriegen, elke manier om voordeel te halen uit de winst van een Jood op kosten van niet-Joden, zelfs toevlucht te nemen tot moord en overspel te plegen als het kan worden gerationaliseerd en alles ook als het beste voor de natie Israël. ( als ik hier praat over talmoed moet ik het hebben over de babylonische talmoed)

De talmoedische traditie is de joodse wet en het k (c)kabbalisme is verborgen joodse mystiek die al millennia wordt toegepast en door de Ashkenazi-joden (ook bekend als de Khazaren) in Midden- en West-Rusland en Oost-Europa (en nu ook in Israël) wordt doorgestuurd naar de moderniteit

Relativisme is het ontkennen van absolute waarheid en morele code.

Sabbateanisme “bevrijdde” mensen van hun onontkoombare val van op zonde gebaseerde, schuldgevoelige angst en angst voor Gods morele oordeel. Zevi predikte dat als volgt: onvolmaakte wezens vinden de weg naar het goddelijke pad door het zondige leven en dan volgt gelukzaligheid (d.w.z. het prediken van tegenovergestelde doen van wat “goed” en “rechtvaardig” is). Dat is voor velen zeer aanlokkelijk want God leerde beheersing, gaf moraal.

Jacob Frank verkocht zichzelf later als de reïncarnatie van Sabbatai Zevi en ging nog een stap verder: Frank was alles wat Zevi was, behalve dat hij het kwaad nog een stapje hoger zette en predikte : “Omdat we niet allemaal heiligen kunnen zijn, laten we allemaal zondaars zijn.”Hij was een meester in omgekeerde psychologie en beweerde de beste manier om God te imiteren, is om elke denkbare grens en taboe onder de zon te overtreden. (satanisme)

Satanist Frank, satanist Adam Weishaupt en bankier “gangster” Meyer Amschel Rothschild , van de Khazarisch afkomstige, rijkste Joodse familie ter wereld gingen een driemanschap aan en stichten het illuminisme: Orde van Illuminati 1 mei 1776. Met als doel wereldoverheersing. Rothschild-Frankistische-Vrijmetselaar-jezuïeten-leden zaten actief achter de Amerikaanse en Franse revoluties , het marxisme , het zionisme , de bolsjewistische revolutie enz.

Bovennaturalisme: vertrouwen op God die boven het natuurlijke staat

Naturalisme: vertrouwen op onze geschapen natuur zonder de hulp van God (is Satanisme)

Solipsisme: filosofische leer dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan

Darwinisme: een pro-eugenetische politieke beweging die het bestaan van God ontkende, en veronderstelde dat mensen uit dieren evolueerden en wet en gerechtigheid beschouwden als het product van de wil van de mens die met de tijd evolueert met veranderende sociale waarden en conventies. (Darwinisme was een “uitvinding” van de illuminatie/vrijmetselaars)

Positivisme is de opvatting dat alleen de empirische wetenschappen geldige kennis opleveren

Collectivisme beweert dat individualiteit een sociaal geconstrueerd fenomeen is, omdat individuen niet in de staat van de natuur bestonden. Collectivisme is een politiek-economische beweging die individuen aan een groep onderwerpt en onderlinge afhankelijkheid afdwingt. (Feminisme, rassenrechtstheorie, dialectisch materialisme, fascisme, kritische juridische studies, socialisme, deconstructie, postmodernisme, ecologische jurisprudentie en elke theorie die staatseigendom en vermogensverdeling voorstaat zijn allemaal vormen van collectivistische ideologie .( ( Mensen zijn gegroepeerd op geslacht, ras, klasse, enz.) En deze groepsidentiteit bepaalt of individueel gedrag goed of fout is. Bijgevolg wordt moraliteit bepaald door onze gemeenschappelijke menselijkheid .) Luciferianisme: de synagoge van de satan waar Jezus over spreekt: Synagoge is een Grieks woord en betekent : “The House of Great King Set” in het Hebreeuws. Set is Satan. Synagogen zijn plaatsen waar Set (=satan=lucifer) wordt aanbeden.

Totalitarisme: De luciferiaanse ideologie die zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Revisionisme betekent herziening

Nihilisme is in theoretisch opzicht het ontkennen van de mogelijkheid om de waarheid te kennen, dus extreem relativisme

Liberalisme is een politieke ideologie

Neoliberalisme is een economische theorie

Idealisme is de “nobele” toga die politici draperen over hun machtsdrang.

Onze omgekeerde Orwelliaanse wereld leeft momenteel in een tijdperk van bedrog, waar goed eigenlijk kwaad is en leugens als waarheid worden bestempeld en oorlog is vrede en vrede is oorlog. De religie van terreur is de religie van vrede. enz.

Gehersenspoelde mensen haten de waarheid, omdat het op de een of andere manier dwaze ideeën ongeldig maakt die ze in hun zelfbeeld hebben opgenomen. Ze hebben het gevoel dat dit hetzelfde is als hen persoonlijk aanvallen. Triest maar waar.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Wat is ons hoofddoel op aarde? Spirituele wezens worden! God leren kennen en erkennen. De boodschap van Zijn Zoon verstaan en er naar handelen.

God is een spirituele dimensie waarin waarheid, gerechtigheid, liefde, schoonheid en goedheid vanzelfsprekend zijn. Onze ziel kan op deze frequentie afstemmen als we onze aandacht afwenden van de door illuminati gecontroleerde samenleving.