Over ismen 10

verder over nihilisme

over anarchisme

over antisemitisme

over satanisme

“Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus Jezus” (Paulus in de brief aan de Galaten 3,28).Het duurde lang eer Europa en vervolgens andere delen van de wereld dit inzicht van principiële gelijkwaardigheid hebben laten doordringen maar het veranderde de gewoonten, moraal en wetgeving in Europa op een grondige manier. De basisingrediënten van die revolutie waren er dus al aan het begin van onze jaartelling. En ze zijn via en dankzij middeleeuwse theologen en juristen doorgedrongen tot in onze geïndividualiseerde tijd. En de Griekse filosofen dan? Bij hen draaide het vooral om de familie, om de gemeenschap. (dat zien we ook in niet christelijke samenlevingen zoals bij tribale samenlevingen waarin veel moslims leven) We kunnen ons dat nu niet meer zo goed voorstellen. Als wij iemand ontmoeten, zien we diegene als individueel persoon, met eigen rechten. In de oudheid waren individu, religie en familie echter onlosmakelijk aan elkaar verbonden, waarbij er een ingebakken hiërarchie was. Daarbij gold: vrouwen, slaven en vreemdelingen waren minder gelijk dan anderen.

Paulus zette de wereld op zijn kop door de morele gelijkheid van ieder mens te beklemtonen.

Door de opkomst van het christendom ontwikkelde zich een scheiding van geestelijke en wereldlijke macht.

Overal waar christelijke idealen algemeen worden aanvaard en hun praktijk oprecht wordt geprobeerd, is er een dynamische vrijheid; en overal waar het christendom is genegeerd of verworpen, vervolgd of geketend aan de staat, is er tirannie. Daarom ook is het christendom de vijand van de “elite”, van de “illuminatie” heersers.

Als je God en de natuurlijke wet verwerpt en de wetten verklaart als een product van menselijke wil en rede, kracht en sociale strijd staat de weg naar tirannie open. Dan zijn de rechtbanken meer bezig met regels en veeleisende procedurele rechtvaardigheid dan met de ethische implicaties van de wet. Het negeert individuele rechten, natuurlijke gerechtigheid en billijkheid van uitkomsten. Het willekeurige karakter ervan maakt ons rechtsstelsel vatbaar voor tirannie.

Het christendom heeft ons geleerd dat we een individu zijn, een kind van God. We kunnen de godsvonk in onszelf leren (h) erkennen.

Iedere religie, iedere filosofie die het individu niet erkent is uiteindelijk gedoemd om te falen. Maar zal eerst zeer veel en zware schade aanrichten. Als je geen individu meer bent met individuele rechten, kun je een nummer worden. En dat is de opstap naar tirannie en dictatuur. Dit zie ik nu overal gebeuren. We moeten allemaal hetzelfde denken en zijn. (groupthink) Diversiteit is een frame en heeft alleen betrekking op kleur maar niet op mening. Als je de rechten van het individu niet erkent en de mens een nummer is geworden, dan is de dictatuur er vervolgens op uit je in een getal te veranderen. En met getallen kun je doen wat je wilt.

Hierom is het Christendom de grootste vijand. Daarom is Rusland een grote vijand (orthodox Christendom) en Duitsland ook ( Luthers Christendom). Ook worden de V.S. langzaam ondermijnd. Vooral het oude blanke Midwesten waar nog veel traditionele christenen wonen moet het ontgelden. Dit is overal wereldwijd te zien in de aanval op het (christelijke) gezin. Op het individu, de aanval op de liefde tussen man en vrouw, op de sekse. Op alles wat ,mooi en goed is. Steeds meer worden goed en kwaad omgedraaid en het kwade met het goede verbonden zodat er verwarring gezaaid wordt. Waar geen God meer is, waar geen individu meer is maar waar mensen alleen nog maar getallen zijn, verdwijnt de moraal.

In de hele wereld zijn er mensen boos. Zij ondervinden steeds meer dat zij er niet meer toe doen Of zij nu boer zijn of huizenbouwer, vader of moeder, man of vrouw. Ze zijn een getal. Overbodige getallen kun je wegwerken ( boeren saneren). In de hele wereld zien we het falen van overheden die een mandaat hebben als een “goede vader” voor het volk te zorgen. Het volk koos hen en gaf hen vertrouwen. Dat wordt overal beschaamd. Steeds meer mensen worden wakker: zij willen onze portemonnee, maar niet onze zorgen. Zij willen ons als slaaf zodat ze ons nog meer kaal kunnen plukken. Steeds meer mensen moeten steeds meer ballen in de lucht houden. Dat gaat spaak lopen.

Het Christendom is bijna gedood en daarmee de moraliteit. Veel georganiseerde religies hadden weliswaar dogma’s die geen stand konden houden, maar ze hielden gemeenschappen bij elkaar.

Nu worden er valse beloften gedaan en worden er illusies gewekt die zo vals zijn dat veel mensen niet door hebben hoe gemanipuleerd ze worden.

Binnen de oude gemeenschappen waren er medeleven, het opvangen van elkaar, het helpen van elkaar.

Nu we getallen worden in een boekhouding is er geen medeleven meer.

Met het uit elkaar spelen van groepen en het “oplossen” van gemeenschappen is er geen medelijden meer. We staan er alleen voor. De hoffelijkheid, de innemendheid, de wellevendheid zijn steeds meer verdwenen uit onze verweesde samenleving.

Er zijn nog wat sporen van autoriteit maar die verdwijnen snel. Er is geen ontzag meer voor de oudere of gezagdrager of wie dan ook. Het anarchisme broeit onder de oppervlakte en laat zijn lelijke gezicht soms al zien bij bv winkelplunderingen.

Alle sporen van autoriteit die vroeger het gedrag van mensen regeerden, zijn uitgewist. Ze zijn vervangen door politiek correct jargon ( uitvinding van het communisme), specifieke taal gericht op het standaardiseren van ieders reacties op alles.

Dat betekent dat niets ooit objectief kan worden beschreven en dat niemand ooit de schuld kan krijgen. Je mag alleen worden geïdentificeerd door je goedgekeurde label: slaaf. Vandaar dat al het menselijk gedrag gestandaardiseerd wordt en vermoedelijk alle menselijke meningsverschillen worden opgelost door het mondsnoeren van alle oppositie. Deze one-size-fits-all rationalisaties domineren de opzettelijke conditionering van kinderen om gehoorzame dienaren van de staat te worden.

Elke filosofie die het belang van het individu niet erkent, is een val die erop gericht is de mens in een getal te veranderen. Jammer dat adolescenten te jong zijn om te weten dat het communisme een valstrik is gebaseerd op nobele maar onoprechte leugens die altijd resulteren in massamoord en diefstal van alle tegenstand.

We moeten een religie hebben die werkt, en we hebben er geen. Zoals het christendom begonnen is, zo was het bedoeld. Maar vanaf het begin is het christendom ondermijnd. De grootse vijanden van Christus waren de farizeeën. Hij moest dood van hen want Hij raakte aan hun verdienmodel: het onderwerpen en indoctrineren van de gewone jood.

Christenen zijn vanaf het begin van de jaartelling de grote vijand geweest.

Het communisme heeft het feminisme uitgevonden. Het doel van de bevrijding van vrouwen was te werken aan het uitsterven van moeders omdat zij het belangrijkste obstakel vormen voor de staat die rol op zich neemt en de almachtige positie van ieders moeder inneemt.

Moet de mensheid worden verteld dat er zonder moeders geen toekomst is? De staat zal nooit een goede vervanging zijn voor de moeder. Als dat ooit zo is, zullen baby’s niet langer menselijk zijn.

Het komt erop neer dat als we niet zelf ons eigen lot in handen nemen, we uiteindelijk doden wie we werkelijk zijn, als dat nog niet het geval is. Het doden van moraliteit was slechts een voorspelbare stap in dit proces.

De westerse wereld slaagde, omdat het in objectieve waarheid geloofde en ernaar zocht. Dit resulteerde in wetenschappelijke en technologische ontdekkingen, in architecturale en artistieke schoonheid, en in briljante literatuur die het opvoedbare onderwees in de menselijke conditie.

Maar objectieve waarheid is niet langer acceptabel.

We leven in een wereld van satanisme, d.wz. een wereld waarin het goede wordt omgekeerd en bestempeld als het kwade en waarin het abnormale wordt gezien en gevierd als normaal.

De wereld is pervers geworden.

De communistische schrijver Berthold Brecht legde uit waarom hij een atheïst was door te wijzen op een fout in het menselijk ontwerp. Hij zei dat geen Goddelijke Intelligentie de uitwerpselen en seksuele functies zo dicht bij elkaar zou plaatsen. Of zoals het walgelijk werd uitgedrukt: “God plaatste de snackwinkel te dicht bij het bijgebouw.”Degenen onder ons die wel in de welwillendheid van de Schepper geloven, vragen zich af of er dan nog een enorm “ontwerpprobleem”is. Waarom gaf Hij in zijn oneindige wijsheid de mensheid een seksuele drift die zou resulteren in veel meer kinderen dan zij konden onderhouden? De verklaring is dat seks niet bedoeld was om zoals het nu geworden is: een vorm van populaire recreatie en een vorm van verslaving. In het ideale geval waren mensen bedoeld om te evolueren tot het punt waarop seks iets was dat getrouwde paren deden om hun seksuele verlangens te bevredigen, hun band te vieren of om een kind te krijgen.

Dit zou verklaren waarom God deze functie op een efficiënte plaats had opgeborgen en zich geen zorgen maakte over anticonceptie. Zoals gebruikelijk is het ons gebrek aan wijsheid dat onderzoek vereist, niet die van God.

Eeuwenlang streefde de mensheid ernaar Gods wil te doen. Het verbod op seks buiten het huwelijk zorgde ervoor dat de voortplantingsfunctie zou worden gebruikt voor iets anders dan voortplanting, of op zijn minst om de voortplantingsband te versterken.

Christelijke religie en cultuur kanaliseerden de seksuele drang van mannen en vrouwen om ze te verheffen en ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige omgeving zou worden geboren. Als seks beperkt was tot het huwelijk, werden vrouwen beschermd tegen seksuele uitbuiting.

We zijn ons niet bewust van het feit dat we zijn gekoloniseerd door een satanische cultus, door de illuminati. Ons leven wordt nu al decennia lang gekenmerkt door een pushen door de illuminati om alle beperkingen op grond van geslacht te elimineren, te beginnen met het huwelijk en dit leidt tot pedofilie, incest en bestialiteit. Pornografie speelt een centrale rol in dit programma. De satanische wereld heeft de macht over media en entertainment verworven dus beheersen ze het pushen nu bijna volledig.

Het satanische doel was om alle menselijke relaties te verminderen tot het niveau van een goedkope en voorbijgaande sensatie, het orgasme; om menselijke wezens te verminderen tot het niveau van onze lichamelijke verlangens en om zo onze spirituele aard te verslaan. Dit is de satanische agenda van de illuminati die overheersd wordt door kabbalistische joden en vrijmetselaars.

Tegelijkertijd is heteroseksuele liefde verraderlijk aangevallen door het vertrouwen van vrouwen en het vertrouwen in mannen te ondermijnen.

We moeten ons geen illusies maken. De mensheid is grondig geseksualiseerd omdat dit de belangrijkste vorm van satanisch en politiek bezit is.

Anonieme seks is de antithese van monogamie en familie. Maar anonieme seks is nu de norm. We zijn geconditioneerd om anonieme seks te beschouwen als “zelfexpressie”en “bevrijding”

In feite is het de ontplooiing van hun satanische methodologie. Het is hoe ze hun leden ontmenselijken en vernietigen, hoe ze hen winnen voor hun slechte godheid. Vooruitgang in de hogere gelederen van de vrijmetselarij omvat een reeks van steeds meer vernederende en perverse seksuele praktijken, allemaal ontworpen om God en de natuur (d.w.z. wat gezond en goed is.) uit te dagen en te vernederen en de godheid van lucifer te bevorderen.

Dit gebeurt voor onze ogen. De media en het onderwijssysteem voeren de satanische agenda van de illuminati uit met medeplichtigheid van de overheid.

Tv en films zitten vol met seksuele propaganda en signalen. Films gericht op de jeugd zijn dun vermomde porno. Vrouwen en meisjes zien hun waarde nu bijna volledig in termen van seks-appeal.

Onze sterkste beschavingsimpulsen zijn afgeleid van een sterk huwelijk en gezin. Daarom is het huwelijk hun belangrijkste doelwit . Vernietig het huwelijk en vervolgens kun je de samenleving vernietigen. Dit zit achter de promotie van homoseksualiteit en homohuwelijk. Achter de genderveranderingen enz.

Het fundament van de christelijke familie is het sacrament van het huwelijk, de bron van alle binnenlandse en openbare moraal. De antichristelijke samenlevingen ( bevorderd door de illuminati) zijn tegen het principe van een thuis. Wanneer zij de huiselijke haard, de moraal van de samenleving hebben vernietigd zal deze vergaan.

Vanaf de jaren na de oorlog werden de leringen van de kabbalistische joodse opvattingen van psycholoog Abraham Maslow (1908-1970) in de nieuwe generaties druppelsgewijs steeds meer ingebracht.

God heeft het goed: seks is een klein deel van het leven, zeg 20%. Het feit dat het 95% nadert, is een maat voor onze verstikkende gebondenheid aan occulte macht.

God is een spirituele dimensie waarin waarheid, gerechtigheid, liefde, schoonheid en goedheid vanzelfsprekend zijn. Onze ziel kan op deze frequentie afstemmen als we onze aandacht afwenden van de door illuminati gecontroleerde samenleving.

We kunnen de antwoorden op onze vragen vinden in de bijbel. Adam en Eva waren beiden naakt en onbedekt in de Hof van Eden. Ze werden niet seksueel opgewonden door elkaar totdat ze hadden gezondigd door ongehoorzaam te zijn aan Gods gebod om zich te onthouden van de verboden vrucht van Eden. De zonde bracht schaamte met zich mee en pas toen verstopten ze hun naaktheid. De spirituele staat werd vervolgens verloren en vervangen door de vleselijke staat van het vlees en de mens is sindsdien in conflict met deze tegengestelde aard. De christen die zich hier bewust van is, kan niet langer met succes in deze zonde worden verleid omdat het nastreven van het vlees met zijn verlangens allemaal door zijn geloof in Christus en Zijn Offer aan het kruis zijn verdwenen. Ze zijn terug in hun door God bedoelde spirituele staat vóór de val en naaktheid wekt hen niet langer op.

Het c/kab(b alistisch jodendom is een satanische cultus die de mensheid probeert te onderwerpen doorde wereld te destabiliseren. De kabbalistische (illuminati) bankiers hebben veel Joden en vrijmetselaars ingeschakeld als hun instrumenten. Kabbalisme stelt dat God “vormloos, onkenbaar en niet in het universum” is. Dit is satanisme. Hoe kunnen we God gehoorzamen als Hij onkenbaar is? Kabbalisten doen zich voor als het kanaal voor Gods wil. Ze nemen Gods plaats in en willen dat iedereen hen gehoorzaamt. Hun God is baal/bel/lucifer. Zij zijn in de oudheid al betoverd dor de zwarte magie wat culmineerde in de leer van Zevi waar ik al diverse keren over schreef.

We moeten proberen het “joodse vraagstuk” en zijn invloed op onze tijd op helderen. Want de vraag van de Joden en hun invloed op de wereld in verleden en heden snijdt tot in de diepste de kern van alle dingen, en moet door elke eerlijke denker worden besproken, hoe lastig het ook is …

Alle kritiek wordt dichtgetimmerd met de opmerking over antisemitisme.

Maar we moeten beseffen dat we allemaal ( gewone joden, christenen enz.) gegijzeld worden door het kabbalistische jodendom. We merken dat de Joodse elementen de drijvende krachten vormen voor zowel het communisme als het kapitalisme, voor de materiële en de spirituele ondergang van deze wereld.

De politieke, economische en culturele verovering van de wereld door kabbalistische joden en hun bondgenoten is de ware geschiedenis van de laatste 500 jaar of meer. (De illuminatie-bankiers staan achter het imperialisme.) Maar hun beheersing van cultuur is zodanig dat mensen zich totaal niet bewust zijn dat er zelfs een verovering heeft plaatsgevonden. Antisemitisme is een vloek die verlamming veroorzaakt.

Joden worden niet onderwezen in de supremacistische agenda van hun kabbalistische leiders. In plaats daarvan wordt hen verteld dat ze “zonder reden gehaat worden” of omdat mensen een onschuldige zondebok nodig hebben om hun lijden te verklaren. Antisemitisme is een irrationele ziekte in de geest van de heidenen, wordt beweerd. In de satanistische nieuwe wereldorde worden steeds meer mensen ziek genoemd. En zieke mensen worden gezond genoemd.

Het wordt tijd dat Joden zich realiseren dat het Jodendom niet aan de kant van “de engelen” staat, maar het is niet te laat om eruit te komen.

Het wordt tijd dat christenen beseffen dat ze zijn ondermijnd door ’s werelds grootste bedriegers. De joden zijn niet “het uitverkoren volk”. Hun leiders zijn megalomane mensen die naties vernietigen, miljoenen doden en de toekomst van de mensheid bedreigen.

Het is tijd dat we ons realiseren dat het bekritiseren van Joden een lakmoesproef is van onze vrijheid. Antisemitisme werd verboden en streng gestraft in Sovjet-Rusland. Is dat het soort samenleving waarin we willen leven? Het bestraffen van “antisemitisme”wordt meer en meer ingezet in veel landen.

Kritiek wordt aangemerkt als antisemitisme.

Ik heb heel veel bittere pillen moeten slikken om dit allemaal te lezen en te bestuderen. Ik heb door veel zure appelen heen moeten bijten. Ook ik was gehersenspoeld. Mijn eindexamenwerkstuk voor geschiedenis op de middelbare school ging over Israël. Ik was gevoelig voor de bewondering. Ik heb talloze joodse schrijvers gelezen over ettelijke onderwerpen, romans, over de tweede wereld oorlog enz. Beschrijvingen die ik geloofde maar die later vals bleken. Zoveel valsheid ging “mijn onschuld” te boven.

Je kunt niet generaliseren over alle Joden, maar de Amerikaanse criticus HL Mencken was bijzonder hard over velen. Hij zei dat Joden “het meest onaangename ras zijn waarvan ooit is gehoord. Zoals ze vaak worden gezien missen ze veel van de eigenschappen die de geciviliseerde mens kenmerken: moed, waardigheid, onomkoopbaarheid, gemak, vertrouwen. Ze hebben ijdelheid zonder trots, wellust zonder smaak en leren zonder wijsheid … hun liefdadigheid is vooral een vorm van vertoning.”

Voltaire, de Franse filosoof, zei: “De Joodse natie durft een onverzoenlijke haat jegens alle naties te tonen en komt in opstand tegen alle meesters; altijd bijgelovig, altijd hebzuchtig ten laste van het welzijn van anderen, altijd barbaars – ineenkrimpend in ongeluk en brutaal in welvaart. “

De grote Duitse dichter, Goethe, zei: “Dit sluwe ras heeft één groot principe; zolang er orde heerst, valt er niets te winnen.”

De Hongaarse muzikant Franz Liszt zei: “Ze verkopen … de koevoeten en de projectielen die de fundamenten van geloof en moraal vernietigen.”

Ik was geschokt toen ik dit soort dingen las maar werd gemotiveerd verder te zoeken. Er zouden nog zoveel zure appelen komen.

Door de geschiedenis heen werden Joden bekritiseerd door een Who’s Who van de westerse beschaving . De Romeinse historicus Tacitus veroordeelde hen voor het ondermijnen van religie, land en gezin en zei dat ze “vijanden van alle rassen behalve hun eigen” waren. George Bernard Shaw zei: “De Joden kunnen maar beter niet langer Joden zijn en mensen worden.”

Jezus voegde zich bij de gelederen van antisemieten toen hij de farizeeën vertelde: “Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij van zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan.” (Johannes 8:44)

De grote profeten van het oude testament waren ook antisemieten. Jeremia zei dat Joden “de waarheid niet zullen spreken; zij hebben hun tong geleerd leugens te spreken …” (Jeremia 9: 5). Jesaja zegt dat de heer zal slaan “de dochters van Sion die hooghartig zijn en wandelen met uitgestrekte nek en moedwillige ogen …” (Jesaja 3:16)

De eerste antisemiet was God zelf. Toen Mozes hem vertelde dat de Joden een gouden kalf aanbaden: “De HEER zei tegen Mozes: “Ik heb dit volk gezien en zie, het is een koppig volk.”Laat Mij dan nu met rust, opdat Mijn toorn tegen hen brandt en dat Ik hen kan vernietigen …” ( Exodus 32)

De nazi’s gaven antisemitisme een slechte naam. Misschien was dit het doel.

Hun ruwe propaganda, racisme en genocide maakten het verachtelijk. Maar antisemitisme had een lange en belangrijke traditie voor de nazi’s. Het heeft altijd weerstand geboden tegen een kwaadaardige en buitenaardse politieke, culturele en economische overheersing. Het verdient een heroverweging.

1. De waarheid is zo eenvoudig dat die ons in het gezicht staart. Toch kunnen we het niet zien. De meeste joden en christenen weten niet dat het jodendom geen religie is, maar een satanische cultus die zich voordoet als religie.

Het Jodendom wordt niet bepaald door het oude testament maar door de kabbala die zegt dat God vormloos en onkenbaar is. Dit is de essentie van satanisme. De essentie van ware religie is dat God kenbaar is. Hoe anders gehoorzamen we Zijn stem in onze ziel / geweten? De kabbalist zegt dat god onkenbaar is omdat hij God wil zijn. “De Jood” is de fysieke manifestatie van god. De “onkenbare” god filtert naar beneden totdat zijn wil zich manifesteert bij de Rabbi. Kabbala is de basis van satanisme en het occulte door de geschiedenis heen. Satanisme vervangt in toenemende mate het christendom als moreel referentiepunt van de samenleving.

Het doel van kabbalistische (d.w.z. illuminati) Joden is om de christelijke beschaving te vernietigen en zij slagen. Geen Jood die vandaag leeft, zou de schuld moeten krijgen van de kruisiging van Christus. Maar na de kruisiging tot heden bleef het doel van het door de kabbalisten gecontroleerde georganiseerde jodendom de uitroeiing van het christendom. Ze definieerden christelijk verzet als “antisemitisme”.

Het illuminatie-plan om een wereld “superstaat” te creëren, toegewijd aan hun rijkdom, macht en perversies. Met behulp van niet-joodse vrijmetselaars hebben ze het Westen overgenomen en brengen ze de mensheid in hun satanische cultus.

2. In een satanische cultus wordt niet de ware agenda verteld. Het wordt gemanipuleerd en gedegradeerd met misleidende argumenten en platitudes (d.w.z. “tolerantie”, “diversiteit”, “seksuele bevrijding.”) In een satanische cultus worden mensen gedwongen. Gewetensmensen worden besmeurd als “zelfhaters”. In een cultus doet de waarheid er niet toe. Alleen politieke correctheid.

Als ik schrijf over het antisemitisme, bedoel ik niet het discrimineren of vervolgen van individuele joden. Ik bedoel het verzetten tegen iemand – Jood of niet-Jood – die de kabbalistische (illuminati) agenda vertegenwoordigt, nu gesteund door het hele economische, politieke en culturele establishment in het Westen, bestuurd door het georganiseerde jodendom en vrijmetselarij . Velen zijn joden. De meeste zijn dat niet. Maar de meeste zijn kabbalisten, satanisten of poppen aan een touw. ( het is de khazaren maffia die aan de touwtjes trekt)

Er zijn twee kanten aan de nieuwe wereldorde: de kabbalisten (illuminati, hun agenten en volgelingen) versus de rest van de mensheid. De kabbalisten omvatten vrijmetselaars aan zowel rechter als linker zijde, liberalen, socialisten, radicale feministen, neocons, communisten, zionisten, homoseksuele activisten enz. Zoals je kunt zien, zijn deze bewegingen bijna allemaal door Joden gecreëerd en dor hen in stand gehouden door rijke geldschieters.

3. Zullen joden het niet bevrijdend vinden om zich los te maken van het jodendom. Velen hebben dat al gedaan. Jodendom is de bron van antisemitisme. Bovendien is het vaak persoonlijk disfunctioneel. De agenda van het georganiseerde Jodendom, is om het menselijk ras opnieuw te ontwerpen om de illuminati te dienen. Ze doen dit door de vier pijlers van onze menselijke identiteit te vernietigen: religie (God), nationaliteit, ras en gezin (geslacht). Hun doel is één ras, één religie, één geslacht en één wereld allemaal in dienst van de illuminati ( voor hun god lucifer). Een recent voorbeeld van hun one-world-isme is de oppositie van het georganiseerde jodendom tegen nationalistische bewegingen in Europa. ( denk aan Soros)

Ik heb eerder geschreven over de protocollen van de wijzen van Zion.

Die agenda wordt voor onze ogen uitgerold:

1. De jeugd verleiden en demoraliseren met valse doctrines.

2. Vernietig het gezinsleven.

3. Domineer de mensheid door te jagen op hun lagere instincten en ondeugden.

4. Debaseer (vernederen) en vulgariseer kunst en introduceer vuil in literatuur.

5. Vernietig respect voor religie.

6. Introduceer de gewoonte voor luxe, gekke mode en rare ideeën, zodat de oude gewoonte van het genieten van schone en eenvoudige genoegens verloren gaat.

7. Leid de aandacht van de mensen af door openbaar amusement, sport, spellen, prijsvragen, enz., Zodat er geen tijd is om na te denken.

8. Verwar en verbaas de geest van de mensen door valse theorieën en verbrijzel de zenuwen en gezondheid door voortdurend nieuwe gifstoffen te introduceren.

9. Aanzetten tot haat en klassenoorlog tussen de verschillende klassen van mensen.

10. Maak een einde aan de “oude aristocratie”en vervang deze.

11. Vergiftig de relaties tussen de werknemers en werkgevers door stakingen en uitsluitingen om de mogelijkheid van productieve samenwerking te ruïneren.

12. Demoraliseer met alle middelen de hogere klassen van de samenleving en door negatieve publiciteit de haat van de mensen naar hen toe.

13. Gebruik de industrie om de landbouw te ruïneren en vernietig vervolgens de industrie door wilde speculatie.

14. Verspreid alle mogelijke utopische theorieën om de mensen in een labyrint van onpraktische ideeën te brengen.

15. Verhoog de lonen, die de werknemers echter geen voordeel zullen opleveren, want tegelijkertijd zullen we de prijs van de eerste levensbehoeften verhogen.

16. Veroorzaken diplomatieke wrijving en misverstand tussen staten die de internationale haat zullen vergroten, waardoor de bewapening sterk wordt vergroot.

17. Wijzig geleidelijk alle grondwetten om de bodem voor te bereiden op absoluut despotisme.

18. Vestig enorme monopolies waarvan zelfs de grote fortuinen van de heidenen zodanig zullen afhangen dat ze worden verzwolgen op het “tijdstip” waarop de industriële crisis zal beginnen.

19. Vernietig alle financiële stabiliteit; economische depressies verhogen tot een algemeen wereldwijd faillissement; stop de raderen van de industrie; obligaties, aandelen en papiergeld waardeloos maken; verzamel al het goud van de wereld in de handen van een paar mensen en trek zo enorm kapitaal uit de circulatie; op een bepaald uur sluit u alle beurzen, trekt u alle credits in en veroorzaakt u algemene paniek.

20. Bereid de doodsstrijd van de volken voor; de mensheid verslijt door lijden, angst en voedseltekort – honger creëert slaven!

Er wordt om doelen te halen steeds een script gevolgd.

Willen ze in de V.S. een katholieke president, dan komt die er. Wordt die te eigenzinnig dan wordt die vermoord.

Willen ze een zwarte Amerikaan als president dan wordt die “geschapen”. Ze zorgen steeds voor trekpoppen die hun wil moet uitvoeren. Zo niet dan is er altijd chantagemateriaal ( bv. verzameld door Epstein c.s.)

In de bredere context maakt dit allemaal heel veel deel uit van een grote strategie voor de controle en slavernij van grote bevolkingscentra over de hele wereld. Misschien is de meest beangstigende beschrijving van deze strategie een interview dat plaatsvond tussen een journalist en Harold Wallace Rosenthal in 1976. De heer Rosenthal is de assistent van een prominente Amerikaanse senator. Hier is een fragment:

“Wij Joden blijven verbaasd staan over het gemak waarmee christelijke Amerikanen in onze handen zijn gevallen. Terwijl de naïeve Amerikanen wachtten op Chroesjtsjov om hen te begraven, hebben we hen geleerd zich aan al onze eisen te onderwerpen.”Op de vraag hoe een natie kon worden gevangen zonder dat zij het wisten, schreef de heer Rosenthal deze overwinning toe aan absolute controle over de media. ( ik heb dit interview eerder aangehaald)

Hij pochte van Joodse controle over ALLE NIEUWS. Elke krant die weigerde in te stemmen met gecontroleerd nieuws werd op zijn knieën gebracht door advertenties in te trekken. Als dit niet lukt, stoppen de joden met de levering van nieuwsdrukwerk en inkt. “Het is een heel eenvoudige zaak”, verklaarde hij. Gevraagd naar mannen in een hoog politiek ambt, zei de heer Rosenthal dat niemand in de laatste decennia enige politieke macht heeft verkregen zonder Joodse goedkeuring. “Amerikanen hebben sinds 1932 geen presidentiële keuze meer. Roosevelt was onze man; elke president sinds Roosevelt is onze man geweest. ” Dit wordt keihard en direct in ons gezicht gezegd.

( Lees dit op http://www.rense.com/general66/rosen.htm )

Maar het laatste “off the record”-gesprek wanneer de bandrecorder wordt uitgeschakeld, over Gods volk is de diepe ruggengraat:

“Wij zijn door god gekozen mensen. . . De meeste Joden willen het niet graag toegeven, maar onze god is lucifer – dus ik loog niet – en wij zijn zijn uitverkoren volk. Lucifer leeft heel erg. “

Oscar Levy: Wij (Joden) hebben ons vergist, mijn vriend; we hebben ons zeer ernstig vergist. En als onze waarheid 3000, 2000, nee, 100 jaar geleden waar was, dan is er nu niets anders dan valsheid en waanzin … een waanzin die een nog grotere ellende en zelfs bredere anarchie zal veroorzaken. ( Van OSCAR LEVY tot Mr. George Pitt-Rivers, juli 1920) Wij die zich hebben voorgedaan als de redders van de wereld, wij die er zelfs opscheppen over het hebben van “de” Redder; we zijn vandaag niets anders dan de verleiders van de wereld, zijn vernietigers, zijn brandbommen, zijn beulen. Wij die hebben beloofd je naar een nieuwe hemel te leiden, zijn er eindelijk in geslaagd je naar een nieuwe hel te leiden. . .Er is geen vooruitgang geboekt, vooral geen morele vooruitgang. . . En het is gewoon onze moraliteit, die alle echte vooruitgang heeft verboden, en – wat nog erger is – zelfs elke toekomstige en natuurlijke wederopbouw in deze verwoeste wereld van ons in de weg staat. . .Ik kijk naar deze wereld, en ik huiver voor de gruwelijkheid; Ik huiver des te meer omdat ik de spirituele auteurs van al deze gruwelijkheid ken. . .

(Gerelateerd: Vrijmetselaars Joodse samenzwering Laatste moment van helderheid was 99 jaar geleden Oscar Levy’s Obituary, Livingstone – Cabalist “Creative Destruction” achter Syrische “Civil” Oorlogsherinneringen aan Oscar Levy)

“Iedereen kan beweren slachtoffer te zijn, behalve blanke mannelijke heteroseksuelen. Ze worden gebrandmerkt als “uitbuiters”van alle anderen en ze kunnen niet uit deze valkuil komen. In de westerse wereld ondergaan blanke heteroseksuele mannen hetzelfde lot als de bourgeoisie onder Lenin. ”- Paul Craig Roberts

Craig Heimbichner: Blood on the Altar: “de geheime kennis van High Degree Freemasonry was

een systeem van elf graden … de achtste en negende graad bestaan uit seksmagie (de achtste omvat “magische masturbatie”en de negende, coïtus, het “Heiligdom van de Gnosis”… terwijl de elfde een homoseksuele versie van de negende bevatte”)

In zijn commentaar op het Book of Laws bepleitte A.Crowley een “Thelemische openhartigheid” waarbij mannen zich trots gedragen als beesten. Hij betoogde dat “incest, overspel en pederastie: openlijk zou moeten worden beoefend zonder schaamte, sluwheid, lafheid of hypocrisie”

Crowley eiste niets minder dan het einde van de kindertijd: “het Beest 666 adviseert dat alle kinderen van kinds af aan gewend zullen zijn om getuige te zijn van elk type seksuele daad …” (Craig Heimbichner)

Doe wat u wilt zal het geheel zijn van de Wet.

Ordo Templi Orientis – Nederland

Ordo Templi Orientis is een Thelemische orde die de Wet van Thelema en haar principes uitdraagt door middel van een reeks van inwijdingen en het opvoeren van de Gnostische Mis.

Zionist geeft toe “antisemitisme is een truc die we gebruiken”om zelfverdediging af te schilderen als onverdraagzaamheid

Mensen weten niet dat hun “leiders” poppen zijn en de massamedia prostituees zijn. Ze weten niet dat de illuminati feminisme, homoseksualiteit, promiscuïteit en pornografie hebben gesponsord om het sociale weefsel (huwelijk en gezin) te vernietigen en weerstand te ondermijnen. Ze weten niet dat 9-11 enz. valse vlaggen waren die ons van onze burgerrechten beroofden en dat ze blijvend valse terreur organiseren.

Een etnische jood, de zoon van overlevenden van de holocaust die hun ouders hebben verloren, ik erken dat er alleen maar oorzaken zijn voor antisemitisme in het verleden en het heden. Ik vertegenwoordig die gewone joden die weigeren menselijke schilden, menselijke offers en zondebokken te zijn voor de demente, satanische, verborgen agenda van het georganiseerde jodendom.

Mensen zijn zich niet bewust dat alle oorlogen door de vrijmetselaars-joodse bankiers zijn bedacht om hun macht en rijkdom te vergroten, hun rivalen te vernietigen en hun plan van wereldregering te bevorderen.

Makow – Feckless Goyim Downplay-protocollen van Zion

Makow – Het raadsel van antisemitisme

Newman – Is Lucifer de god van het jodendom ?

Gilad Atzmon – Verliezen de Joden Europa?

http://wastingmyeducation.blogspot.com/2019/10/from-kelsey-coalition-mom.html?m=1
https://www.intellectualtakeout.org/article/i-am-witness-brainwashing-public-schools
https://www.intellectualtakeout.org/article/boys-are-growing-frustrated-living-feminized-society-and-thats-showing-their-friendships
https://www.intellectualtakeout.org/article/feminism-no-longer-about-equality
https://www.rt.com/op-ed/473184-conspiracy-theories-pathologize-dissent-government/
http://aanirfan.blogspot.com/2018/01/trump-serves-kosher-nostra.html