Over de waarheid 2

“Want alle goden der heidenen zijn duivels: maar de Heer heeft de hemelen gemaakt.” Psalm 96: 5

Nimrod was de eerste mens die God openlijk tartte en zich tegen God verzette. Het lijkt erop dat satan/lucifer Nimrod hiervoor heeft beloond door zijn geest van opstand over de hele wereld te verspreiden. De meeste goden uit veel landen zijn gevormd naar Nimrod, en de meeste godinnen van de wereld zijn gevormd naar zijn vrouw / moeder: Semiramis. Zo ontstond uit Babylon het hele complex van menselijke religie. In zijn vergoddelijkte vorm staat Nimrod, de zonnegod, bekend als baäl. Mythologie onthult het feit dat de god baäl en de godin, de koningin van de hemel , universeel werden aanbeden onder verschillende namen en titels. De geschiedenis bevestigt dat Nimrod en zijn vrouw, Semiramis, de prototypes waren voor alle goden en godinnen die alle volgende culturen en samenlevingen doordrongen.

Nimrod was de Bel, Belus of Baal , dat wil zeggen heer van Babel, de stichter. Aanbeden (zoals de monumenten getuigen) als Bilu Nipra of Bel Nimrod, d.w.z. de god van de jacht; de Talmoedische Nopher, nu Niffer. Nimrod stond bekend als de god van de Chaldeeuwse mysteriën. Die naam was Saturnus. Het woord Baal betekent “ Heer van de zon”.

Mensen die Baal aanbaden in de bijbel: Mattan priester van Baäl, gedood door het volk van het koninkrijk Juda. Jezebel dochter van Ethbaal ( 1 Koningen 16:31 , 1 Koningen 18:19 ) Achab ( 2 Koningen 3: 1-3 ) De Israëliet onder de naam Baalberith nadat Gideon sterft ( Richteren 8: 32-33 )

Over baal aanbidding en kinderoffers: Zij hebben ook de hoogten van baäl gebouwd, om hun zonen met vuur te verbranden voor brandoffers aan baäl, hetgeen ik niet gebood, noch sprak, noch in mijn gedachten kwam ( Jeremia 19: 5) En zij bouwden de hoge plaatsen van baäl, die in het dal van de zoon van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters door het vuur naar Molech te laten gaan ; die ik hun niet geboden heb, en ik heb het ook niet gedacht, dat zij deze gruwel zouden doen, om Juda te doen zondigen. ( Jeremia 32:35)

God zegt dat Hij zijn priesters streng zal straffen: “Ik zal ook mijn hand uitstrekken op Juda en op alle inwoners van Jeruzalem; en ik zal het overblijfsel van baäl van deze plaats afsnijden, en de naam van de Chemarims met de priesters ”( Zefanja 1: 4 ). Het woord Chemarims verwijst naar idoolpriesters. En de uitdrukking met de priesters verwijst naar de tempelpriesters, of Gods priesters. Met andere woorden, er is een ernstig verkeerde relatie ontstaan tussen Gods priesters en de priesters van baäl.

Moloch is ook de god baal, de stier van de zon , en deze werd wijd aanbeden in het oude Nabije Oosten en overal waar de Carthager cultuur zich uitbreidde. Baal Moloch werd verwerkt in de vorm van een kalf of een os of afgebeeld als een man met het hoofd van een stier.

Moloch is geïdentificeerd met Milcom, met de Tyrische god Melqart , met de Carthager Ba’al Hammon aan wie kinderen zogenaamd werden geofferd, met de Assyrische / Babylonische Malik , en bij Palmyra Malach-bel en met elke andere god genaamd ”heer” ( Ba’al) of (Bel), de zonnegod van de Ammonieten in het oude Palestina en de Soemerische baäl. Deze verschillende voorgestelde vergelijkingen in combinatie met de populaire hypothesen van de dag van de zonnetheorie genereerden een enkele theoretische zonnegod baal.

De naam Moloch is niet de naam die zijn aanbidders kenden, maar een Hebreeuwse vertaling. De geschreven vorm Moloch (in de Griekse vertaling van het Septuagint van het Oude Testament), of Molech (Hebreeuws), is specifiek Melech of “koning”. Op dezelfde manier werd Beëlzebub door klinkersubstituten omgezet in Lord of the Flies/ heer der vliegen/ beëlzebub. Hij wordt soms ook Milcom genoemd in het Oude Testament.

Onder de rituelen in de aanbidding van Moloch was het “ gebruik van de tabernakel “van Moloch, waarin het beeld van de god, onder een draagbare luifel , werd geparadeerd. Dit was een wijdverbreide praktijk, in Babylon en elders, waar de geest van een god werd gevoeld in het beeld . Het was ook gebruikelijk om strijdwagens en paarden aan Moloch te wijden.

Religieuze kindermoord was van oudsher wijdverbreid onder de volkeren van het oostelijke Middellandse Zeegebied, maar de cultus van Moloch is de bekendste. In veel gevallen werden de lichamen van kinderen verbrand als offers.

Psalm 106: 37-38: “Ja, zij offerden hun zonen en hun dochters aan duivels, en vergoten onschuldig bloed, zelfs het bloed van hun zonen en van hun dochters, die zij offerden aan de afgoden van Kanaän : en het land werd vervuild met bloed.”

Deuteronomium 12: 29-32: “Dat zult gij de HEER, uw God, niet doen; want elke gruwel aan de HEER, die hij haat, hebben zij hun goden aangedaan; want zelfs hun zonen en hun dochters hebben zij in het vuur voor hun goden verbrand.”

Een gedetailleerde, late beschrijving van Molochs beeld zegt dat het hol was en voorzien was van zeven houders, waarin de verschillende offers van de aanbidders werden neergelegd. In de eerste werd een offer van meelbloem gedaan; in het tweede een offer van tortelduiven; in het derde een schaap; in de vierde een ram; in de vijfde een kalf; in de zesde een os; en in de zevende een kind, dat naar het beeld werd verteerd.

De talmoedische traditie beweert dat het beeld van Moloch gemaakt is van koper en afgebeeld wordt als zijnde zittend op een koperen troon, versierd met een koninklijke kroon, met het hoofd van een kalf, en zijn armen uitgestrekt om zijn jeugdige slachtoffers te ontvangen.

Nimros-d/baal/bel welke naam aan welke god ook gegeven wordt, het is de religie ingegeven door lucifer die macht op aarde wilde en via zijn inspiratie handlangers verwierf.

Over lucifer: Ezechiël 28: 13-18:

U bent in Eden geweest, de tuin van God; elke kostbare steen was uw bedekking, de sardius, topaas en de diamant, de beryl, de onyx en de jaspis, de saffier, de smaragd en de karbonkel en goud: de werken van uw trommelen en van uw pijpen was bij u op de dag dat u werd geschapen. Gij zijt de gezalfde cherub die bedekt; en ik heb u zo gesteld: gij waart op de heilige berg van God; gij wandelde op en neer te midden van de vuurstenen. U was volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u werd geschapen, totdat ongerechtigheid in u werd gevonden. Door de veelheid van uw koopwaar hebben zij u in het midden van geweld gevuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal ik u als profaan uit de berg van God werpen; en ik zal u vernietigen, O bedekkende cherub , uit het midden van de stenen van vuur. Uw hart werd verheven vanwege uw schoonheid, u hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans: ik zal u ter aarde werpen, ik zal u voor koningen leggen, opdat zij u aanschouwen. U hebt uw heiligdommen verontreinigd door de veelheid van uw ongerechtigheden, door de ongerechtigheid van uw mensenhandel; daarom zal ik een vuur uit het midden van u voortbrengen, het zal u verslinden, en ik zal u tot as op de aarde brengen voor de ogen van allen die u aanschouwen.

En Jesaja 14: 13-15: Want gij hebt in uw hart gezegd: Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God: ik zal ook zitten op de berg van de gemeente, aan de zijkanten van het noorden: ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal als de allerhoogste zijn. Toch zult u naar de hel worden gebracht, aan de zijkanten van de put.

En: Satan weet heel goed dat er geen ultieme overwinning voor hem is. De uitgesproken zin is alleen uitgesteld. Maar hij werkt om de laatste triomf van Christus te hinderen en uit te stellen. We kunnen ons verheugen in de zekerheid van de verzekering van Johannes: “Groter is hij die in u is dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4: 4) .

Onder de Sint-Pietersbasiliek, in de Vaticaanse Necropolis, kamer U, staat een afbeelding van lucifer “de lichtdrager”. Deze figuur lijkt op een wit paard te rijden, net als overwinnaar van Openbaringen: Openbaring 6: 2.

De meest waarschijnlijke weergave van lucifer, alle kenmerken worden weergegeven: de stier (de voeten), de adelaar (vleugels) de man (hoofd) en de leeuw (lichaam en staart)

Wees nuchter, waakzaam en doe goede dingen; want uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw , zoekende wie hij kan verslinden (1 Petrus 5.8)

Andere namen voor lucifer: stralende ster, zoon van de dageraad, lichtdrager, licht-brenger

De bijbel zegt: duivel, satan, slang, draak, tegenstander, bewoner van de hel, prins van de duisternis, beëlzebub , Mefistofeles, de heerser van deze wereld, heerser van de duisternis, liegende geest.

Andere namen: baphomet, geit van mendes

Wat is het basisplan van satan?

“Satan transformeert zichzelf in een engel van licht. Daarom is het niet groots als zijn dienaren zich ook in dienaren van gerechtigheid transformeren …” ( 2 Kor.11: 14-15)

“We weten positief dat we van God zijn, en de hele wereld om ons heen, staat onder de macht van de boze.” (1 Johannes 5:19)

Sommige mensen denken ten onrechte dat de satan alle geloof in de bovennatuurlijke wereld moet vernietigen en iedereen op aarde tot een atheïst wil maken! Niets is verder van de waarheid verwijderd. Satan wil een toename van het geloof in de spirituele wereld ( dat is het gevaar van new age en van alle mensen die menen contact te hebben met de andere wereld) , maar hij wil zichzelf vervangen als “God” in plaats van de echte God. Hij wil zichzelf vestigen als heerser over tronen op aarde, heerschappijen, overheden en machten en zich haasten door de tijd dat de hele wereld zichzelf zal aanbidden zoals God in het vlees komt. Satan wil zich in de tempel van God in Jeruzalem vestigen, als GOD. (2 Thess. 2: 4) Satan/lucifer wil volledige erkenning als God, en in absolute heerschappij in het vlees, op aarde zijn. “Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.”( Efeziërs 6:12)

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. ( Jakobus 4: 7: 10)

Over luciferianisme waarover ik al vaker schreef: alle door mensen gemaakte religies zijn doordrongen van lucifer. Aanhangers van de babylonische talmoed zijn luciferianen. Evenzo als de vrijmetselaars en de jezuïeten. De jezuïetenoverste ( de zwarte paus) en de andere hoge jezuïeten-generaal zijn occultisten . Ze zijn luciferianen en zij aanbidden wat zij lucifer noemen . Ze geloven niet in satan . Ze geloven in lucifer. En jezuïeten maken de dienst uit in Rome. Zoals de talmoed aanhangers wereldwijd de dienst uitmaken samen met kabbalisten en de khazaren maffia. Het zijn zij, die zich joden noemen en het niet zijn.

Over luciferiaanse filosofie: hun religie is gebaseerd op de kabbala , de luciferiaanse filosofie en de (exoterische) aanbidding van de zon, de aanbidding van lucifer. Ze zijn niet gebonden aan enige eed of trouw behalve die van hun onderling. Ze zijn niet loyaal aan een overheid of volk, behalve hun eigen groep. En zij zijn geen burgers van geen enkel land maar van hun reeds bestaande geheime wereldregering. De filosofie van de mysteriescholen is de luciferiaanse filosofie. Elke religie, kerk, organisatie of groep van mensen die geloven dat ze God zijn, God zullen worden of God worden , praktiseren de luciferiaanse filosofie van de mysteriescholen en handelen ter bevordering van de samenzwering. Lucifer staat voor intellect om het mindere te domineren. Het recht van hen die intellect hebben om de mindere man te domineren. (zie de marxist / leninist de globalist enz.)

Natuurlijk kun je je bewust worden van bepaalde dingen. Ik wou dat ik vroeger begrepen had wat werd bedoeld met “de boze”/ het boze maar ik betwijfel of de tierende dominees, de roepende priesters op de kansel dat zelf wel begrepen. Wat hadden ze ons veel kunnen leren!

Kijk wie de entertainmentindustrie in handen heeft, de MSM, wie het voor het zeggen heeft in het onderwijs. Kijk wie de macht werkelijk heeft. Vallen de schellen al van je ogen?

Kijk eens naar de mentale toestanden van de mensen. Kijk eens wie ons zgn. regeren. Kijk eens naar de mentale toestanden van zgn. beroemdheden. Wie kijkt, ziet een tijd waarin we leven die we duister zouden kunnen noemen. Veel mensen leven in een materiële duistere wereld waarin het hedonisme en het goddeloze steeds meer aan de oppervlakte komt. Er is een enorm verschil in armoede en rijkdom, veel mensen leven in een grote ellende. Toch worden steeds meer mensen wakker. De wakkere mensen zijn Gods vertegenwoordiger op aarde. Een vonk van goddelijkheid schijnt in onze ziel. Het is wat ons als mens definieert. We zijn niet ontworpen om egoïstisch te zijn.

We zijn geen lucifer die staat voor “intellect” om het “mindere” te domineren. Die luciferianen lachen ons gewone mensen ons steeds meer in ons gezicht uit en worden met de dag brutaler. Maar alleen als de samenleving dit ziet en zich opnieuw toewijdt aan Gods dienst, zal ze floreren. We zijn ontworpen om God te dienen, niet onszelf. We moeten geen god worden, wat de luciferianen

ons ook voor houden, dat is de weg naar het bederf.

Illuminatie, Harold Rosenthal: “Uw mensen realiseren zich nooit dat wij hen alleen waardeloze snuisterijen aanbieden die geen vervulling kunnen brengen. Ze kopen er één en consumeren het en worden niet gevuld. We presenteren een andere. We hebben een oneindig aantal uiterlijke afleidingen, zodat het leven niet meer naar binnen kan keren om zijn definitieve vervulling te vinden. Je bent verslaafd geraakt aan ons medicijn waardoor we jouw absolute meesters zijn geworden … ”

“We hebben de mensen gehersenspoeld met onze filosofie van verkrijgen en verwerven, zodat ze nooit tevreden zullen zijn. Ontevreden mensen zijn pionnen in ons spel van wereldverovering. Daarom zijn ze altijd op zoek naar en kunnen ze nooit voldoening vinden. Op het moment dat ze geluk buiten zichzelf zoeken, worden ze onze gewillige dienaren. ”

We zijn Gods dienaar. Elke gedachte en daad moet Hem eren. God is liefde, gelukzaligheid, waarheid, schoonheid, goedheid en gerechtigheid. Wij zijn spirituele wezens. Ons doel in het leven is om van God te getuigen en Gods werk te doen. Hij kan het niet zonder ons. We denken dat als we het juiste geloofssysteem hebben, we op de een of andere manier goede mensen zijn. Gedrag is alles. Je kunt de juiste overtuigingen hebben en je nog steeds heel slecht gedragen. Je ware religie is de som van de dingen van hoe je je dag doorbrengt, wat je deed, zei en dacht, hoe je anderen behandelde Onze belangrijkste relatie is met God binnenin ons. Bidden is praten met God. gewoon zoals we met onze partner praten. Bidden moet je de hele dag door doen. Zo oefen je je gedrag, je moraal. God wil dat we Hem dienen, dat we van Hem houden, dat we Hem eren omdat Hij Zijn Zoon zond.

Jezus zegt in Johannes 4: 23-24 “Maar het uur komt, en nu is het, wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid: want de Vader zoekt zo iemand om Hem te aanbidden. God is een Geest: en zij die hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. ”

Onthoud dit is een satanisch bezeten wereld vanwege satans jaloezie van God en zijn haat naar God, dat wil zeggen, zijn hoofddoel is de mensheid te manipuleren om hem te aanbidden (denk aan Hollywoodidolen “sterren”, politiek, wetenschap, enz. die gekocht zijn voor roem en aanbidding van satan; dit is verwoestend en kortstondig. Heb God de schepper lief en gooi alle afgoden ver van je.

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_VII#Lucifer

Over God 4

We zoeken geluk buiten ons ware zelf. Ons ware zelf is onze ziel. God heeft ons allemaal de Godsvonk geschonken zodat we in staat zijn voor Hem te kiezen. We moeten het dus in ons innerlijk zoeken. Maar wat we doen, is steeds naar “buiten” gaan. Met dat naar buiten gaan, worden we willoze pionnen van de illumini.

We zijn druk met onze gedachten en wat we allemaal moeten. Maar we zijn niet onze gedachten. Hoewel we de neiging hebben om ons te identificeren met de stem in ons hoofd, zijn we niet die stem . Die stem behoort tot de onwetende mens die we zijn. Die onwetende mens die zich identificeert met zijn lichaam. Maar dat is slechts de jas die hij bewoont. God koos ervoor om zich aan ons kenbaar te maken zodat wij zelf kunnen kiezen en onszelf kunnen “temmen”.”Wij” zijn een entiteit, een ziel, die naar die stem van God moet luisteren. Om onszelf te zuiveren, moeten we ons losmaken van de stem van onszelf/ van de gedachten van ons zelf en onze ziel ervaren als onze kern. Dat is wat we zijn, niet die geest die constant tegen ons praat over wat we moeten en willen. . Niet die gedachten. Niet de wereld buiten onszelf. We moeten onze gedachten bewerken alsof ze van iemand anders zijn. In zekere zin zijn ze dat. Als we het buiten ons zelf zoeken en we in de wereld zijn en niet beseffen dat we niet van de wereld zijn, worden we slaven van onze gedachten. Worden we uiteindelijk willoze slaven van hen die dit willen bevorderen. ( Harold Rosenthal uit 1976 : “Op het moment dat je geluk buiten jezelf zoekt, word je onze gewillige dienaren.” The Hidden Tyranny)

De voedingsbodem van de ziel is onze verbinding met God, de bron van alle liefde en waarheid. Deze stroom stroomt altijd rustig onder het oppervlak van alle gedachten tot dat wij hem opmerken. De kunst is te leren de stroom te ontdekken en daarin mee te gaan.

Ik schreef eerder over de kosmische strijd, onze spirituele strijd. Onze slavernij neemt subtiele en doordringende vorm aan. We zijn echt onbewuste slachtoffers van een duivelse spirituele aanval.

We zijn verslaafden in het “ons goed willen voelen”. We hebben veel nodig en we zijn er aan verslaafd: geld, seks, drugs, winkelen/consumentisme, eten, “liefde”, lof en eer enz. Als we onze quota halen , is ons ego een moment/wat momenten gelukkig. We hebben dan een goede dag gehad.

Maar deze gewoonte degradeert ons en geeft ons een leeg gevoel. We hebben onze zielsidentiteit samen laten vallen met onze “wensen”. De leegte schreeuwt ons iedere dag tegemoet en iedereen probeert die leegte iedere dag te vullen. We rennen van feest naar festival en van theater naar parade. We moeten alles zien en alles meebeleven. En als er dan nog leegte is, vullen we die met drank en pillen.

“Wat is”, kunnen we niet accepteren. We denken steeds weer aan “verder” en aan “later”. Het “willen” van “hen” maakt ons ellendig. We krijgen vaak niet wat we willen. We krijgen van God wat we nodig hebben. Onze ziel is onze verbinding met God. We kunnen ons alleen echt goed voelen als we goed zijn. Niet door iets van buiten af. Dan word je tot slaaf gemaakt van materieel verlangen. Als slaven bedelen we steeds om meer. In plaats van bedelaar of slaaf te zijn kunnen we beter onze ziel voeden en kijken hoe we God kunnen dienen.

Dit is de basis van de ware religies. Het enge is dat de illuminati dit begrijpen en opzettelijk het werk van de duivel doen door ons te verleiden.

Harold Rosenthal l was een joodse insider uit illuminatie wereld. Hij werkte voor New Yorkse Senator Jacob Javits.

In een interview in 1976 waarin hij “leegliep”zei hij het volgende: “Uw mensen realiseren zich nooit dat wij hen alleen waardeloze snuisterijen aanbieden die geen vervulling kunnen brengen. Ze kopen er één en consumeren het en het vult hen niet. We bieden iets anders aan. We hebben een oneindig aantal uiterlijke afleidingen, waardoor de mens het leven niet meer naar binnen kan keren om zijn definitieve vervulling te vinden. Je bent verslaafd geraakt aan ons medicijn waardoor we jouw absolute meesters zijn geworden … ..” Seks bevordert het kabbalistische evangelie dat seks en relaties de betekenis van het leven zijn. …We hebben de mensen geleid naar onze filosofie van verkrijgen en verwerven, zodat ze nooit tevreden zullen zijn. Ontevreden mensen zijn pionnen in ons spel van wereldverovering. Daarom zijn ze altijd op zoek naar en kunnen ze nooit voldoening vinden. Op het moment dat ze geluk buiten zichzelf zoeken, worden ze onze gewillige dienaren. …

De illuminati Joden tonen een diep spiritueel begrip. ALS we een verbinding uit de eerste hand met God hadden, zouden we niets anders nodig hebben. Omdat we dat niet hebben, kunnen ze ons misleiden en ons alles verkopen om het vacuüm op te vullen: seks, “romantische liefde”, “kunst”, “kennis”, speelgoed enz. Alles en alles ieder jaar anders. Ze lijden zelf ook aan deze kwaal. Rosenthal gaf dit onthullende interview, dat hem uiteindelijk zijn leven kostte.

De meesten van ons zien zonde in termen van menselijke kwetsbaarheid. We realiseren ons niet dat de samenleving door satanisten wordt georganiseerd om ons in de val te lokken. Het is een gigantisch laboratorium voor gedragsverandering. Het doel is om ons geestelijk en spiritueel en uiteindelijk fysiek tot slaaf te maken.

Waar iets ons degradeert en afleidt van de Waarheid , zullen we zien dat illuminati Joden en vrijmetselaars aan de touwtjes trekken: via oorlog, via zgn. seksuele bevrijding, met pornografie, via de aandelenmarkt, met bevorderen van seksuele afwijking, via films en tv en het zgn. “liberale evangelie”. Maar hun kinderen, hun gezinnen worden niet gedegradeerd. Maar als het nodig is, offeren ze hun eigen mensen op.

Waar we zien dat lelijkheid wordt gepromoot als mooi, leugens gepromoot als waarheid, kwaad gepromoot als goedheid en ziekte gepromoot als gezondheid, zullen we deze mensen vinden. Overal waar kwaad wordt voorgesteld als “tolerantie” en zelfdiscipline wordt veroordeeld als “repressie”, zul je deze satanisten vinden die prediken: “doe watje wilt”.

We kunnen het ons niet veroorloven naïef te zijn over de wereld waarin we leven. Tegelijkertijd hebben we nog steeds de kracht om persoonlijk geluk te vinden. Geloof in God is echt een geloof in jezelf. Niet omdat we God zijn, wat belachelijk is, maar omdat we niemand anders dan God antwoorden. We leven in de Geest van God en hebben niets anders nodig. Daarom hebben de illuminati hard gewerkt om God te verdringen en onze meester te worden. Want satan/lucifer wil onze ziel. Het is frustrerend dat we zijn misleid maar we kunnen wakker worden en ons zelf het beste gunnen. Ons contact met God herstellen. De valse waarheid voor geluk buiten de Schepper en het menselijk bewustzijn is de vernietiging van het menselijk ras en onze samenleving. God is de schoonheid van de schepping zien, genoeg hebben aan iedere dag, doen wat je handen vinden om te doen.

Jezus vertelt ons in Lucas 17:21 dat het koninkrijk van de hemel in ons is. Het zoeken naar geluk en tevredenheid buiten onszelf leidt tot een leven van ontevredenheid omdat de vleselijke genezingen van de wereld slechts tijdelijke genezingen zijn die constant moeten worden gevoed en ons tegelijkertijd verder weg voert van onze ziel. Dat we onszelf van God hebben vervreemd door onze keuzes, de verkeerde dingen deden waarvan we dachten dat ze goed waren, dat is wat de bijbel zonde noemt. We merkten de godsvonk niet op. Maar God koos er voor er iets aan te doen en zond de Redder. Joh3,16: Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus leefde als een van ons,

leed wat we als mensen leden, en leed zelfs nog verder aan het kruis. Hij nam de schuld op zich die we verschuldigd waren en betaalde die volledig.

Mt 5 (berg-rede) en Mt 6, 26-34

Over de ondermijning van onze wereld (over de protocollen)

( zie: Illuminati: The Cult that Kaped the World)

( De protocollen vertonen een pathologische haat voor niet-joden en een verlangen om ze te ondermijnen en te exploiteren.)

De protocollen van Zion zijn verplichte lectuur voor iedereen die de wereld waarin we leven wil begrijpen. Ze vertonen een pathologische haat voor niet-joden en een verlangen om hen te ondermijnen en uit te buiten. De protocollen maakten deel uit van een “initiatie” voor 33 graden vrijmetselaars-joden. De meeste Joden zijn zich niet bewust van deze agenda en kunnen daarom gemakkelijk worden gemanipuleerd. “Een antisemitisme is voor ons onmisbaar in het beheer van onze mindere broeders.”

Veel mensen denken dat “De protocollen van de ouderen van Zion” antisemitische “haatliteratuur” en bedrog zijn. Nobelprijswinnaar Alexander Solzjenitsyn schreef dat het boek de geest van een genie vertoont. Hij zei dat het grote kracht van gedachte en inzicht vertoont. Het ontwerp (toenemende vrijheid en liberalisme, dat eindigt in een sociaal catastrofe) is ver boven het vermogen van een gewone geest.

Het zijn lezingen gericht tot Joodse vrijmetselaars (waarschijnlijk in de Mizraim Lodge in Parijs) waarin een ongelooflijk plan wordt beschreven om de westerse beschaving omver te werpen, de mensheid te onderwerpen en alle rijkdom van de wereld “in onze handen” te concentreren. Ze werden gegeven als een regelmatige reeks workshops aan deze vrijmetselaars in Parijs. De auteur beschrijft ze als een “uiteenzetting van ons programma” en begint vaak met: “Vandaag bespreken we …”

Protocol 1 verwijst naar het plan als “ons systeem”. Zegt dat mensen worden bestuurd “met geweld”: “Volgens de wet van de natuur ligt recht in macht.” De meeste mannen zijn bereid hun medemens te verraden voor winst. (Het “doel heiligt de middelen” is het communistische motto.) De belofte van “vrijheid” (d.w.z. liberalisme, hervorming, revolutie) wordt gebruikt om de macht over te nemen van de Oude Orde (monarch, landaristocratie, kerk, leger) en deze over te dragen in “onze handen”, de kracht van “goud”en het despotisme van kapitaal dat volledig in onze handen ligt.

De staat is van ons afhankelijk, of ‘”gaat tot op de bodem”. Moraliteit is een obstakel voor succesvolle verovering en aansprakelijkheid voor politiek leiderschap.

Het doel is om alle bestaande krachten voor orde en regulering te ondermijnen en te doen verdwijnen en de “soevereine heer” te worden van diegenen die zo dom zijn hun bevoegdheden neer te leggen en te vallen voor liberale smeekbeden. Hun macht is “onoverwinnelijk” op grond van “onzichtbaar blijven” tot onoverkomelijk. Dit is een strategisch plan waarvan we niet kunnen afwijken of het risico lopen het werk van vele eeuwen teniet te doen.

De schrijver benadrukt dat het doel is om “het eigendom van anderen te grijpen” en “alle regeringen te onderwerpen aan onze superregering”.

De woorden “vrijheid, broederschap, gelijkheid”waren “lokaas” dat de vrijmetselaars-joden van oudsher gebruikten om de genealogische aristocratie van de gojim omver te werpen, die de enige verdediging van de volkeren was. Het zal worden vervangen door de aristocratie van geld.

Door de geschiedenis heen hebben ze ingespeeld op de hebzucht, de lust en de ijdelheid van mensen om hun agenten te strikken. “Democratie” is een perfect instrument voor hun heimelijke controle. Monarchen waren veel moeilijker te ondermijnen. Democratie, het “vervangen van volksvertegenwoordigers’”heeft “ons” de macht gegeven onze invloed uit te oefenen en onze mensen op onze posten te krijgen.

Protocol twee: “Oorlogen moeten zoveel mogelijk geen territoriale voordelen opleveren”.

Dit houdt in dat “wij” de uitkomst van oorlogen beheersen en miljoenen spionnen hebben (vrijmetselaars, joden) “Ons internationale recht zal dan de nationale rechten teniet doen …” zoals het burgerlijk recht van staten hun onderdanen regeren. Heidense leiders (beheerders) worden gekozen vanwege hun strikte gehoorzaamheid en worden geleid door “adviseurs”. De gojim “kunnen zich vermaken tot het uur toeslaat”.

We hebben de valse doctrines geïmplanteerd “door middel van onze pers die blind vertrouwen in deze theorieën wekt”. “Denk goed na over de successen die we hebben geregeld voor het darwinisme, het marxisme, nietzchisme. Voor ons Joden moet in elk geval duidelijk zijn wat een desintegrerend effect deze richtlijnen hebben gehad op de geest van de gojim.”

De pers is in onze handen gevallen. Het vormt de gedachte van de mensen. Zijn rol is om ontevredenheid te uiten en te creëren. Dankzij de pers hebben we het goud in handen, hoewel we veel van onze mensen hebben opgeofferd. Maar ieder … in de ogen van onze god is “duizend gojim” waard.

Protocol drie: We hebben een kloof gemaakt tussen de vooruitziende Soevereine Macht en de blinde kracht van het volk, zodat beiden alle betekenis hebben verloren.

“Van staten hebben we gladiatorenarena’s gemaakt waar een groot aantal verwarde mensen ruzie maken …” “We verschijnen op het toneel als de vermeende redders van de arbeider … en we stellen voor dat hij in de gelederen van onze strijdkrachten zou moeten komen … -Socialisten, anarchisten, communisten – waaraan we altijd steun verlenen in overeenstemming met een vermeende broederlijke regel (van de solidariteit van de hele mensheid) van ons sociale metselwerk. De aristocratie … was geïnteresseerd in het zien van de arbeiders goed gevoed, gezond en sterk. We zijn geïnteresseerd in juist het tegenovergestelde – in de vermindering, het doden van de gojim. ”

Protocol vier: “Wie en wat bevindt zich in een positie om een onzichtbare kracht omver te werpen? En dit is precies wat onze kracht is. Niet-joods metselwerk dient blindelings als een scherm voor ons en onze objecten, maar het actieplan van onze kracht, zelfs zijn blijvende plaats, blijft voor het hele volk een onbekend mysterie. ” “Vrijheid zou mogelijk zijn als het zou berusten op “het fundament van geloof in God, op de broederschap van de mensheid, niet verbonden met het concept van gelijkheid, dat wordt ontkend door de wetten van de schepping …” “Dit is de reden waarom het onontbeerlijk is voor ons om alle geloof te ondermijnen, om uit de geest van de gojim het principe van Godheid en de geest te scheuren en in plaats daarvan te plaatsen … materiële behoeften. ” Gojim moet geen tijd hebben om na te denken, maar moet worden afgeleid naar de industrie en de handel.

“Alle naties zullen verzwolgen worden in het streven naar winst en in de race daarvoor, zullen ze geen nota nemen van hun gemeenschappelijke vijand.” We moeten de industrie op een “speculatieve basis” plaatsen, zodat rijkdom naar onze klassen gaat. Dit materialisme zal ons toelaten om de lagere klassen van de gojim te richten tegen onze rivalen voor macht “de bevoorrechten en … de intellectuelen van de gojim.”

“De gojim zijn een kudde schapen, en wij zijn hun wolven. En weet je wat er gebeurt als de wolven de kudde te pakken krijgen?”

Protocol vijf. “Belemmeren persoonlijke vrijheid zoals in communistische staten”.

De auteur stelt dat despotisme noodzakelijk is voor de wereld die hij creëert, een wereld “waarin de gevoelens ten opzichte van geloof en gemeenschap worden vernietigd door kosmopolitische overtuigingen”.

Het volgende is de reden achter het communisme/Marxisme/cultureel marxisme en de oorlog tegen terreur. “We zullen een geïntensiveerde centralisatie van de overheid creëren om alle krachten van de gemeenschap in onze handen te grijpen. We zullen alle acties van het politieke leven van onze onderdanen mechanisch reguleren met nieuwe wetten Vrijheden die door de gojim zijn toegestaan, en ons koninkrijk zal worden onderscheiden door een despotisme van zulke magnifieke proporties dat het op elk moment en op elke plaats in staat is om elke gojim die oproept ons uit te roeien of aan te vallen te elimineren”.

Protocol zes. We houden zoveel van het proletariaat dat we willen dat alle gojims zich bij hen voegen. We creëren “enorme monopolies” waarvan zelfs de grote fortuinen van de gojim afhankelijk zijn, zodat “ze samen met de eer van de staten op de dag na de politieke ineenstorting naar de bodem zullen gaan …”

“Op elke mogelijke manier moeten we de betekenis van onze Superregering ontwikkelen door het te vertegenwoordigen als de beschermer van al diegenen die zich vrijwillig aan ons onderwerpen.” “We willen dat de industrie zowel arbeid als kapitaal van het land afvoert en door speculatie al het geld van de wereld in handen krijgt en daarmee alle gojim in de rangen van het proletariaat werpt. Dan zullen de gojim buigen voor ons, als om geen andere reden dan om het bestaansrecht te krijgen. ”

Protocol zeven. “Wij controleren de pers”. “We moeten de regering van de gojim dwingen” in te stemmen met ons plan “dat al de gewenste voltooiing nadert” door te eisen dat ze de “publieke opinie” gehoorzamen die we beheersen door die grote macht die we al in handen hebben, de pers.

Protocol acht. Gebruik gechanteerde frontmannen. “Zolang er geen risico meer bestaat om verantwoordelijke posten in onze staten aan onze broeder-joden toe te vertrouwen, zullen we ze in handen geven van personen wier verleden en reputatie zodanig zijn dat … als ze onze instructies niet gehoorzamen, moeten worden aangeklaagd of verdwijnen – dit om ze onze belangen te laten verdedigen tot hun laatste snik. ” (daarom het “chantagewerk” van Epstein c.s.)

Protocol 9. “De facto hebben we al alle soorten regels, behalve de onze, weggevaagd . Tegenwoordig als staten tegen ons protesteren, is dat alleen pro forma naar eigen goeddunken en volgens onze aanwijzingen, want hun antisemitisme is voor ons onmisbaar in het beheer van onze mindere broeders. ”

“Het is van ons dat de allesomvattende terreur voortgaat. We hebben tot onze dienst mensen van alle meningen, van alle doctrines, herstellende monarchisten, demagogen, socialisten, communisten en utopische dromers van alle soorten. Ieder van hen verveelt zich in het laatste overblijfsel van autoriteit, streeft ernaar alle gevestigde vormen van orde omver te werpen … we zullen ze geen vrede geven voordat alle staten onze internationale superregering openlijk en met onderdanigheid erkennen. ”

“Om een betwiste politieke strijd te voeren, moet men geld hebben en al het geld is in onze handen.” We hebben de controle overgenomen over de “instituten van de gojim” met behulp van de “chaotische licentie” van “liberalisme”. We hebben onze handen in het bestuur van de wet, in het houden van verkiezingen, in de pers, in de vrijheid van de persoon, maar voornamelijk op het gebied van onderwijs en opleiding als hoekstenen van een vrij bestaan. “

“We hebben de jeugd van de gojim voor de gek gehouden, verbijsterd en gecorrumpeerd door ze groot te brengen in principes en theorieën waarvan we weten dat ze vals zijn, hoewel het door ons is ingeprent.”

Protocol 10. “Vernietig het gezin.” “Uitputting van de mensheid door tweedracht en corruptie.”

“Door alle gevoel van eigenbelang in te prenten, zullen we onder de gojim het belang van het gezin en de educatieve waarde ervan vernietigen en de mogelijkheid verwijderen dat individuele geesten zich afsplitsen, want de door ons behandelde menigte zal hen toestaan hun kennis te laten delen, noch ze zelfs maar aan horen, het is gewend om alleen naar ons te luisteren die hen betalen voor gehoorzaamheid en aandacht.”

“Op deze manier zullen we een blinde machtige kracht creëren die nooit in staat zal zijn om in enige richting te bewegen zonder de begeleiding van onze agenten … De mensen zullen zich onderwerpen aan dit regime omdat het zal weten dat zijn inkomsten, voldoening en de ontvangst van allerlei voordelen van deze leiders zal afhangen. ”

“De erkenning van onze despoot/ de koning der Joden/ de antichrist … zal komen wanneer de volkeren, volkomen vermoeid door de onregelmatigheden en incompetentie – een zaak die we zullen regelen – van hun heersers zullen schreeuwen:” Weg met hen en geef ons één koning over alles de aarde die ons zal verenigen en de oorzaken van verdeeldheid zal vernietigen – grenzen, nationaliteiten, religies, staatsschulden – die ons rust en stilte zal geven die we niet kunnen vinden onder onze heersers en vertegenwoordigers. ”

Dus moeten we de mensheid volledig uitputten met tweedracht, haat, strijd, afgunst en zelfs door marteling, honger, inenting van ziekte en gebrek te gebruiken, zodat de gojim geen andere weg voor hen zien dan hun toevlucht zoeken in onze volledige soevereiniteit in geld en al het andere. Maar als we de naties van de wereld een ademruimte geven, zal het moment waarop we verlangen bijna nooit aankomen.

Protocol 11.Vrijmetselarij is een instrument van joodse overheersing.

“Met deze combinaties bedoel ik de vrijheid van de pers, het recht van vereniging, de vrijheid van wetenschap, het stemprincipe en vele andere die voor altijd uit de herinnering van de mens moeten verdwijnen …” “De gojim zijn een kudde schapen , en wij zijn hun wolven. En weet je wat er gebeurt als de wolven de kudde te pakken krijgen? ”

“… we zullen ze blijven beloven om alle vrijheden terug te geven die we hebben weggenomen zodra we de vijanden van de vrede hebben weggenomen en alle partijen hebben getemd … Het is niet de moeite waard om te bespreken hoe lang ze zullen blijven wachten op de terugkeer van hun vrijheden … “Dit programma is ontworpen om op een indirecte manier voor de Joden te winnen wat anders niet mogelijk is. Dit is de basis geweest van onze organisatie van “geheim metselwerk”, een motief dat niet wordt verwacht door het “jachtvee” dat zich aangetrokken voelt tot de loges. “God heeft ons, Zijn uitverkoren volk, de gave van de verstrooiing geschonken” die ons nu tot de drempel van soevereiniteit over de hele wereld heeft gebracht. ” ( zie hier de ondermijning van het Oude Testament).

Protocol 12. “De meerderheid van het publiek heeft geen flauw idee wie de pers echt dient.” Na onze revolutie]zal niemand ongestraft de vraag stellen over de onfeilbaarheid van onze regering … onder degenen die ons aanvallen zullen ook door ons gevestigde organen zijn, maar zij zullen aanvallen … punten die we vooraf hebben bepaald om te wijzigen. Geen enkele aankondiging zal het publiek bereiken zonder onze controle. ”

“… We zullen onze eigen oppositie en pers opzetten die … zal presenteren wat lijkt op de antipropaganda voor ons. Onze echte tegenstanders in hart en nieren zullen deze gesimuleerde oppositie als hun eigen accepteren en zullen ons hun kaarten tonen.” “We zullen een zeker triomf over onze tegenstanders hebben, omdat zij niet over hun organen voor de pers kunnen beschikken waarin zij hun mening volledig en definitief kunnen uiten.”

Protocol 13. “De behoefte aan dagelijks brood dwingt de gojim om te zwijgen en onze bescheiden dienaren te zijn.” “We leiden de massa verder af met amusement, games … kunst, sport … van vragen. Steeds meer onwennig om te reflecteren en hun eigen mening te vormen, zullen mensen op dezelfde manier beginnen te praten als wij, omdat wij alleen hen nieuwe denkrichtingen zullen bieden … natuurlijk door personen die niet verdacht worden van solidariteit met ons. ” “Wie zal dan ooit vermoeden dat al deze volkeren door ons werden bestuurd volgens een politiek plan dat niemand in de loop van vele eeuwen heeft geraden?”

Protocol 14. “Wanneer we in ons koninkrijk komen, is het voor ons ongewenst dat er een andere religie is dan de onze … We moeten daarom alle andere vormen van geloof wegvagen.” We zullen ook de dwaasheid onthullen van de achtervolging van de goedwillende regeringen na “de fantastische schema’s van sociale zegeningen, d.w.z. socialisme, communisme die nooit hebben opgemerkt dat deze schema’s steeds een slechter en nooit een betere staat voortbrachten …”

“Onze filosofen zullen alle tekortkomingen van de verschillende overtuigingen van de gojim bespreken. Maar niemand zal ooit ons geloof vanuit zijn ware gezichtspunt onder de aandacht brengen, omdat dit volledig zal worden geleerd door niemand anders dan het onze, die het nooit zal durven verraden..” “Onze wijze mannen die zijn opgeleid om leiders van de gojim te worden, zullen materialen samenstellen die zullen worden gebruikt om de geest van de gojim te beïnvloeden, hen naar een dergelijk begrip en vormen van kennis te leiden die door ons zijn bepaald.”

Protocol 15. De vrijmetselaars zijn volledig gemanipuleerd. “De gojim komen de loges binnen in de hoop een knabbeltje van de publieke taart te krijgen”.”Hij minacht de vrijmetselaars. “Deze tijgers hebben de zielen van schapen en de wind blaast vrij door hun hoofden.”” We hebben ze het “hobbypaard” van het “collectivisme” gegeven, hoewel het in strijd is met de natuurwetten.

Na de revolutie zullen ze alle geheime genootschappen ontbinden, maar tot dan zullen we “vrijmetselaarsloges creëren en vermenigvuldigen” want daar “vinden we ons belangrijkste inlichtingenkantoor en middelen van invloed … en verbinden we … alle revolutionaire en liberale elementen .”

“Is dit niet het bewijs dat de geest van gojim onontwikkeld is in vergelijking met die van ons? Dit is het vooral dat ons succes garandeert.” De auteur praat over stoppen bij niets, ongeacht het offer. Hij geeft niets om het “zaad van de gojim”, maar het offer van Joden heeft geresulteerd in de verbetering van de rest. We haasten de dood van hen die “onze zaken hinderen”.

“We voeren metselaars op zo’n manier uit dat niemand behalve de broederschap er ooit een vermoeden van kan hebben, zelfs de slachtoffers zelf niet … ze sterven allemaal wanneer nodig als bij een normale vorm van ziekte. Dit wetend proteteert zelfs de broederschap niet. Met dergelijke methoden hebben we uit het midden van het metselwerk de wortel van protest tegen onze aard geplukt. ‘ ( De “Rothschilds” vermoordden ten minste zeven Amerikaanse presidenten.)

De superieure intelligentie van het “uitverkoren volk” bevestigt dat “de natuur” ons heeft bedoeld om de wereld te leiden en te regeren. Dit Beschrijft een paternalistisch despotisme gebaseerd op de onderwerping van de mensheid aan wat sterker is. ( zie darwinisme, zie mijn uitleg over 2 goden, zie ondermijning van het oude testament).

Er is een direct verband tussen de plannen die ruim 100 jaar geleden werden geschetst met

de protocollen van Zion en de vernietiging van hoger leren en religie in het Westen vandaag.

Protocol 16. Ondermijn onderwijs en religie.

We moeten in hun opvoeding al die principes introduceren die zo briljant hun orde hebben verbroken. Maar als we aan de macht zijn, zullen we alle soorten verontrustende onderwerpen uit de loop van het onderwijs verwijderen en zullen we de gehoorzame jeugdkinderen van autoriteit maken, van hem houden die heerst als de steun en hoop op vrede en stilte. ”

“Denk goed na over de successen die we voor het darwinisme, het marxisme en het nietzchisme hebben geregeld. Voor ons Joden moet het in elk geval duidelijk zijn wat een desintegrerend effect deze richtlijnen hebben gehad op de geest van de gojim.”

“We zullen alle uit de vorige eeuwen onwenselijke feiten uit de herinnering van mensen wissen en alleen die laten die alle fouten van de regering van de gojim weergeven.”

“We zullen elke vorm van vrijheid van instructie afschaffen ..”

Deze theorieën zullen door ons worden verheven tot het stadium van een dogma van geloof als een overgangsfase naar ons geloof ( zie mijn uitleg over wat hun geloof is: luciferianisme/satanisme)

“We zullen de gojim veranderen in niet-denkende onderdanige bruten die wachten op dingen die voor hun ogen worden gepresenteerd”

“We hebben er al lang voor gezorgd om het priesterschap van de gojim in diskrediet te brengen en daarmee hun missie op aarde te ruïneren, wat in deze dagen nog steeds een grote hindernis voor ons kan zijn … Wat andere religies betreft, zullen we nog steeds minder moeite hebben in de omgang met hen … “(Denk je aan seksueel misbruik door katholieke priesters?)

“De koning van de Joden ( Trump is onlangs koning van de Joden genoemd. Is hij de rattenvanger die in 2015 op de cover van de Economist stond) zal de echte paus van het universum zijn, de patriarch van een internationale kerk.”

“… we zullen vechten tegen bestaande kerken door kritiek die bedoeld is om schisma te veroorzaken …” (Denk je aan een homohuwelijk?abortus? gender? Nashvilleverklaring?)

“In ons programma zal een derde van onze onderworpenen de rest onder observatie houden vanuit een plichtsbesef, volgens het principe van vrijwilligerswerk aan de staat.”

“Net zoals tegenwoordig onze broeders ( Joden]) op eigen risico verplicht zijn om de afvalligen van de Kahal (Joodse Raad) van hun eigen familie aan te klagen … zo zullen in ons koninkrijk over de hele wereld al onze onderdanen verplicht zijn de dienstplicht jegens de staat naleven … “(Denkend aan KGB, Stasi of Gestapo?)

Protocol 18. “Frequente pogingen op het leven van goede leiders via onze agenten”

Protocol 20. “Het puur brute brein van de gojim …”

Er zal een progressieve kapitaalbelasting worden ingevoerd. “Een belastingverhoging in het percentage van de verhouding tot kapitaal zal een veel grotere omzet opleveren dan de huidige individuele of onroerendgoedbelasting, wat nu nuttig is voor ons alleen omdat het problemen en ontevredenheid bij de gojim opwekt.” “Economische crises zijn door ons veroorzaakt voor de gojim op geen andere manier dan door geld uit de circulatie te halen.” “De kwestie van geld moet overeenkomen met de groei van de bevolking …”

“De goudstandaard is de ondergang van de staten die het hebben aangenomen, want het is niet in staat geweest om aan de vraag naar geld te voldoen, temeer omdat we goud zoveel mogelijk uit de circulatie hebben verwijderd.”

Goy-regeringen kunnen hun eigen valuta en krediet creëren. “Hoe duidelijk is de onontwikkelde denkkracht van de puur brute hersenen van de gojim zoals uitgedrukt in het feit dat ze van ons hebben geleend … zonder ooit te denken dat deze gelden, plus een toevoeging voor betaling van rente, uit eigen zak gehaald zijn gehaald om met ons af te rekenen. Wat had eenvoudiger kunnen zijn dan het geld dat ze van hun eigen volk wilden krijgen? “

Protocol 22. “In onze handen ligt de grootste kracht van onze dag – goud … Het is toch niet nodig om verder bewijs te zoeken dat onze heerschappij door onze god is voorbestemd? Zeker zullen we niet falen met zoveel rijkdom om te bewijzen dat al dat kwaad dat in zoveel eeuwen dat we hebben moeten plegen, aan het einde van de doelen, de oorzaak van echt welzijn hebben gediend – het in orde brengen van alles? ”

“Onze Orde zal de kroon van de orde zijn, en daarin is het hele geluk van de mens opgenomen. De aureool van deze autoriteit zal een mystieke buiging van de knie en een eerbiedige angst voor alle volkeren inspireren. Ware kracht sluit geen voorwaarden aan enig recht, zelfs niet met dat van god : niemand durft er dichterbij te komen. ”

Protocollen 23-24. De dynastieke erfgenaam van de koning van de Joden zal koning van de wereld worden. Hij zal alle bestaande heersers vervangen.

“De koning van de Joden moet niet worden overgeleverd aan zijn hartstochten … het heilige zaad van David moet zijn volk alle persoonlijke neigingen opofferen. Onze opperheer moet een voorbeeldige onberispelijkheid hebben.” “Ondertekend door de vertegenwoordigers van Zion, van de 33e graad.”

Met de triomf van dit jodendom komt de onderwerping en slavernij van de hele niet-joodse wereld. Het christendom wordt het eerste slachtoffer, de familie-eenheid de tweede … Homoseksualiteit en radicaal feminisme worden strenger in hun houding en extremer in hun eisen, waardoor een doos van pandora wordt geopend: de drang om pedofilie te normaliseren, en de systematische corruptie van kinderen door het promoten van kinderporno in de klas …De genderdiscussie al op de basisschool. De ondermijning van de studies op de universiteiten…

We bevinden ons in een kritieke situatie … Het was nooit Palestina dat de georganiseerde Joden wilde. Palestina was gewoon hun uitvalsbasis voor de verovering van de rest van de wereld …

Volgens Israel Shamir:

“Palestina is niet het ultieme doel van de Joden; dat is de wereld. Palestina is gewoon de plek voor het hoofdkwartier van de wereldstaat. De Joden zijn van plan Jeruzalem te veranderen in de opperste hoofdstad van de wereld en de herbouwde tempel in het brandpunt van de Geest op aarde. Het christendom zal sterven, de geest zal vertrekken van de naties in ons deel van de wereld, en onze huidige dubieuze democratie zal worden vervangen door een enorme theocratische staat.

Ontgeestelijkt en ontworteld en de mensen tot slaaf gemaakt.

Het joodse universum is goed voor joden. Het is een vloek voor anderen. Omdat de Joodse invloed sinds 1968 gestaag is toegenomen, zijn de levens van gewone mensen verslechterd … Een goede tijd voor de Joden is geen goede tijd voor de mensheid … De zegen van de Joden is een vloek voor anderen. De regimes die “goed zijn voor Joden” zijn zelden goed voor iemand anders …

“Spreken van Joodse samenzweringen zonder magische en occulte krachten te bespreken is als praten over de gevaren van slangen zonder gif en de effecten ervan op het menselijk lichaam te noemen, of praten over plagen zonder te praten over ziektekiemen.” ( Francis Singer)

Hier zijn enkele aanvullingen op de protocollen :

1) Er wordt helemaal geen melding gemaakt van zwarte magie en tovenarij, wat het belangrijkste is van het Joodse fenomeen, waarvan schuldfinanciering en woeker slechts één een topje van de ijsberg zijn. 2) Er wordt geen melding gemaakt van kabbala.3) Er wordt geen melding gemaakt van het offeren van kinderen.4) In de protocollen wordt geen melding gemaakt van de technologische vooruitgang waar de joden van profiteren, met name wat betreft media en elektronica. In de wereld die in de protocollen wordt beschreven, worden technologieën genoemd die nooit verder lijken te gaan dan in Frankrijk in 1870 of Rusland. Onmiddellijke communicatie wereldwijd wordt niet genoemd. Zelfs cinema wordt niet vermeld, ondanks het feit dat het al was uitgevonden toen het boek werd gepubliceerd en het Jodendom zo doorslaggevend zou dienen door Hollywood en andere instellingen.5) Het boek maakt geen speciale vermelding van de VS, ondanks het feit dat je moet erkennen dat de grondleggers van de VS allemaal zionisten/vrijmetselaars waren. 6) Wat Rusland betreft dat een andere door joden geleide en door zionisten geïnspireerde regering zou worden opgelegd, die de wereld kan verleiden door zijn leugens, dat is een ernstige omissie. De protocollen zijn geschreven alsof het belangrijkste toneel van hun wandaden nooit ophoudt in Europa te zijn. Er wordt geen melding gemaakt van het feit dat ze hun best zouden doen om hun financiële hoofdsteden uit Europa en later uit de blanke rassen te verplaatsen.7) Het boek maakt geen melding van de staat Israël (hoewel het de koning van de joden noemt) noch van de moslims als een kracht van het allergrootste belang.8) Er wordt geen melding gemaakt van klimaatbeheersing: de hogere Joden zijn er altijd vreselijke experts in geweest. Alle revoluties uit het verleden vonden plaats door beheersing van het klimaat en van de geldhoeveelheid. 9) Er wordt geen melding gemaakt van directe massa controle.10) Er wordt geen melding gemaakt van de zeer lastige relatie tussen Joden en de Zwarte Afrikaanse wereld.11) Er wordt geen melding gemaakt van de tegenhiërarchie van “hekserij”/”magie”. 12) De protocollen maken van het “feminisme” zeer weinig melding, afgezien van het triviale aspect van demoralisatie van mensen door immoraliteit en losbandigheid.13) Het magische mechanisme onder schuldgeld wordt nooit besproken.14) Er wordt geen melding gemaakt van het feit dat het West-Romeinse rijk afbrokkelde onder Joodse invloed en dat de donkere eeuwen die zouden volgen een tijd waren waarin zij zich het meest triomfantelijk voelden, niet gedwongen om ondergronds te worden gedwongen, zoals de officiële geschiedenis graag zegt. 15) India wordt niet genoemd, ondanks het feit dat de Oost-Indische Compagnie een joodse onderneming was geweest ondanks het feit dat twee hoofdstukken van de protocollen te duidelijk een kopie lijken te zijn van passages uit Sri Kautilya’s Arthashastra (het hindoeïstische verhandeling van de geopolitieke wetenschap).

De echte samenzwering is gewoon te monsterlijk om in zo’n boek als de protocollente worden beschreven. De realiteit over joden en zionisten is honderd keer erger dan beschreven in de protocollen. De protocollen, hoewel waar met betrekking tot de meeste van wat ze beschrijven, zijn een understatement van wat er is gebeurd en gebeurt.

https://www.henrymakow.com/cgi-bin/mt-5/mt-search.cgi?search=the+protocols+of+Zion+synopsis&IncludeBlogs=1&limit=20

Over God 2

Eerder heb ik geschreven over illuminatie, vrijmetselarij en “soorten joden” (d.w.z. de khazaren) en het verschil in het jodendom ( over de babylonische talmoed en de talmoed van Jeruzalem en over de gewone spirituele joden en de politieke en zionistische joden).

Alles heeft te maken met hoe we God kennen en hoe we misleid zijn.

Ik heb eerder geschreven over Darwin.

Ook ik leerde over evolutie en geloofde daarin. Nu niet meer.

God is de creator en we stammen niet af van apen.

Darwin heeft in opdracht van hoge vrijmetselaren de theorie van de evolutie bedacht en geschreven. Zijn grootvader was een invloedrijke vrijmetselaar en had dit eigenlijk voor zijn zoon bedacht. Het werd de kleinzoon die dit ging doen.

De eerste illumini onontstonden in de babylonische tijd. Illuminatie betekent verlichting. Zij zagen lucifer als de lichtdrager die er wel voor zorgde dat zij hem aanbaden. In de tijd van babylon had de babylonische religie de voordelen van de orgies en de zwarte magie. Dat wilden de volgelingen graag zo houden.

Het joodse volk waarin God zich kenbaar maakte heeft een constante tweespalt gekend tussen zij die de weg van Abraham wilden bewandelen en zij die toch aan de babylonische praktijken wilden vasthouden, dus aan de satanische cultus.

De kabbalisten houden tot op de dag van vandaag vast aan deze cultus. De meeste joden en christenen weten niet dat deze tak van jodendom geen religie is, maar een satanische cultus die zich voordoet als religie. Het is het geloofssysteem van de vrijmetselarij en het georganiseerde zionistische/kabbalistische jodendom, de twee krachten die de wereld regeren. Het is de reden dat God en de tien geboden uit het openbare leven zijn verbannen, waarom het christendom zo erg is “ontmanteld”.

Niet iedereen die kabbala bestudeert, wordt een satanist. Maar kabbala is een voorwaarde voor alle luciferiaanse beoefenaars. Vrijmetselarij stoelt op kabbala, is geïnfiltreerd door de kabbalisten/satanisten.

Als je mensen van dieren af laat stammen “ontgoddelijkt” je ze. Zo kun je beroep doen op hun “dierlijke” afkomst en ze “dierlijk”maken.

Dit kabbala jodendom wordt niet bepaald door het Oude Testament maar door de kabbala die zegt dat God vormloos en onkenbaar is. Dit is de essentie van satanisme. De essentie van de ware religie is dat God kenbaar is. Hoe anders gehoorzamen we zijn stem in onze ziel / geweten? De kabbalist zegt dat god onkenbaar is omdat hij zelf god wil zijn. “De Jood” is de fysieke manifestatie van god. Kabbala is de basis van satanisme en het occulte door de geschiedenis heen. Dit satanisme vervangt in toenemende mate het christendom als moreel referentiepunt van de samenleving.

Het doel van kabbalistische (d.w.z. illuminati) joden is om de christelijke beschaving te vernietigen want zij vertegenwoordigt alles waar dit soort jodendom niet voor staat. Vanaf de dood van Jezus tot heden bleef het doel de uitroeiing van de volgelingen van Jezus (van de Nazareërs – term die nu werd gebruikt door ISIS bij net vermoorden van christenen zij zetten een N op de huizen van christenen) en nu het christendom. Ze definieerden christelijk verzet als “antisemitisme”.

Het illuminatie-plan ( zie het schrijven over de protocollen) is om een wereld “superstaat” te creëren, toegewijd aan hun rijkdom, macht en perversies. Met behulp van niet-Joodse vrijmetselaars hebben ze het Westen eigenlijk al overgenomen en brengen ze de mensheid in hun satanische cultus.

(zie mijn schrijven over de “Hollywood” cultuur en de popmuziek).

In een satanische cultus wordt niet de ware agenda verteld. Het wordt gemanipuleerd en gedegradeerd met misleidende argumenten en platitudes (d.w.z. “tolerantie”, “diversiteit”, “seksuele bevrijding.”) In de kabbala wordt alles omgekeerd. Wat goed is, wordt slecht genoemd enz. oorlog is vrede enz. Dat is : het goede kwaad noemen en het kwade goed. ( Jesaja 5:20-21: Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig) .In een satanische cultus worden mensen gedwongen. Gewetensmensen worden besmeurd als “zelfhaters”. In een cultus doet de waarheid er niet toe. Alleen politieke correctheid.

Bij het herleven van “antisemitisme”, wordt niet bedoeld het discrimineren of vervolgen van individuele joden. Het bedoelt het verzetten tegen iemand (jood of niet-jood) die de kabbalistische (illuminati) agenda vertegenwoordigt, nu gesteund door het hele economische, politieke en culturele “elite”in het Westen, bestuurd door het georganiseerde jodendom en vrijmetselarij en gelijksoortige organisaties zoals de Bilderberggroep . Velen zijn joden/khazaren. De meeste zijn dat niet. Maar de meeste zijn kabbalisten, satanisten, occultisten.

Er zijn eigenlijk maar twee kanten in de Nieuwe Wereldorde: de kabbalisten (illuminati en hun vertegenwoordigers en stropoppen en nuttige idioten) versus de rest van de mensheid, waarvan een groot deel slaapwandelend door het leven gaat of anders wel als misleide mensen. De kabbalisten omvatten vrijmetselaars aan zowel rechtser als linker zijde in de politiek, liberalen, socialisten, radicale feministen, neocons, communisten, zionisten, homoseksuele activisten enz. Allemaal bewegingen door “joden” gecreëerd en door “joden” in stand gehouden d.m.v. subsidies enz. (denk aan ngo’s van Soros)

Het blijkt dat joden het heel bevrijdend vinden om zich los te maken van dit jodendom. Velen hebben dat al gedaan. Dit jodendom is de bron van antisemitisme. Bovendien is het vaak voor individuele persoonlijke ontwikkeling disfunctioneel. De agenda van dit georganiseerde jodendom is om het menselijk ras opnieuw te ontwerpen om de illuminati te dienen. Ze doen dit door de vier componenten van onze menselijke identiteit te vernietigen: God; nationaliteit, ras en gezin (geslacht). Hun doel is één ras, één religie, één geslacht en één wereld allemaal in dienst van de illuminati. Een recent voorbeeld van hun one-world-isme is de oppositie van het georganiseerde “jodendom” tegen nationalistische bewegingen in Europa. ( vraag je bij alle nieuws af: waarom nu dit, waarom nu daar?) ( Kijk ook naar de rol van het vaticaan. De paus was een wolf in schaapskleren maar gooit steeds meer zijn schaapskleed af).

De grote profeten van het Oude Testament waren ook antisemieten. Jeremia zei dat Joden “de waarheid niet zullen spreken; zij hebben hun tong geleerd leugens te spreken …” Jeremia 9, 5,6: En zij handelen bedriegelijk, een ieder met zijn vriend, en spreken de waarheid niet; zij leren hun tong leugen spreken, zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. 6 Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE. Jesaja zegt dat de heer zal slaan “de dochters van Sion die hooghartig zijn en wandelen met uitgestrekte nek en moedwillige ogen …” (Jesaja 3:16)

Jezus voegde zich bij deze “antisemieten” toen hij de Farizeeën vertelde: “Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij van zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan. ” (Johannes 8:44) Jezus zegt hier dat de farizeeën volgelingen zijn van lucifer.

Gewone joden/ spirituele joden worden niet onderwezen over de agenda van hun kabbalistische leiders. In plaats daarvan wordt hen verteld dat ze “zonder reden gehaat worden” of omdat mensen een onschuldige zondebok nodig hebben om hun lijden te verklaren. Antisemitisme zou een “denkbeeldige” ziekte in de geest van de heidenen zijn. In de satanistische Nieuwe Wereldorde worden steeds meer mensen ziek genoemd.

De joden zijn niet “het uitverkoren volk”. Hun leiders zijn megalomane mensen die naties vernietigen, miljoenen doden en de toekomst van de mensheid bedreigen. God koos dit volk om zich kenbaar te maken. dat is iets anders dan “uitverkoren”zijn.

Antisemitisme is verboden. Dat kan soms nuttig zijn maar het wordt gebruikt om alle kritiek in de kiem te smoren en alle kritiek strafbaar te stellen.

Het is tijd dat we ons realiseren dat het bekritiseren van “joden” een lakmoesproef is van onze vrijheid. “Anti antisemitisme “is een vloek die verlamming veroorzaakt.

Mensen zijn zich niet bewust dat alle oorlogen door de vrijmetselaars-joodse bankiers zijn bedacht om hun macht en rijkdom te vergroten, hun rivalen te vernietigen en hun plan van wereldregering te bevorderen. ( zie de protocollen, zie de plannen van Pike)

Mensen weten niet dat hun ‘”eiders’”poppen aan het touw zijn en de massamedia “prostituees”. Ze weten niet dat de illuminati feminisme, homoseksualiteit, promiscuïteit en pornografie hebben gesponsord om het sociale weefsel (huwelijk en gezin) te vernietigen en weerstand te ondermijnen. Ze weten niet dat 9-11 enz. valse vlaggen waren die ons van onze burgerrechten beroofden en dat ze blijvend valse terreur organiseren om ons te ondermijnen.

Kabbalistische Joodse centrale bankiers, wier religie bestaat uit liegen en bedriegen. doet ons geloven dat we een democratie zijn. Maar zij besturen in feite de wereld Ze geloven dat perceptie realiteit is, denken is geloven, en dit zeggen maakt het waar En alles wat niet in het straatje past, is fake news of ze maken dit fake nieuws om het in hun straatje te laten passen.

Ze hebben de term “nepnieuws” toegepast op internetsites die de waarheid proberen te achterhalen. Zo draaien ze de realiteit om, waardoor waarheid onwaar en onwaar, waar is.

Dit is wat satanisten doen, de werkelijkheid omkeren. ( denk aan Orwell: 1984)

Voor de kabbalisten is God een oneindige Zee van Zijn (En Sof ) zonder enige limiet; vandaar zonder enige kwaliteiten, zonder verlangen of welke wil dan ook. Hij is volledig onbegrijpelijk. (Jacob Agus, De betekenis van Joodse geschiedenis (1963))

God heeft geen kwaliteiten? Geen wil of verlangen? Totaal onbegrijpelijk? Dat is bedacht door een satanist. Iedereen met een vluchtige kennis van God weet dat het tegenovergestelde waar is.

God is moreel. Waar halen we onze richting van ons leven uit als het goed is uit? Van de ziel en het geweten, de God van binnen! Het verlangen naar God definieert ons als mens.

God is de enige realiteit. Hij bestaat uit spirituele idealen of absolute waarden die bestaan in een spirituele dimensie die onafhankelijk is van ons. Deze idealen zijn waarheid, goedheid, harmonie, gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid. Wanneer we ons in een staat van Godbewustzijn bevinden, zijn ze vanzelfsprekend. We kunnen ons afstemmen op dit signaal van God.

God heeft geen wil of verlangen?Zijn wil is dat we deze idealen realiseren. God maakt zich kenbaar door Zijn Schepping en wil dat wij elkaar kennen.

We kunnen ons niet goed voelen tenzij we goed zijn. Dit is het kosmische drama waarin we allemaal betrokken zijn.

De essentie van de ware religie is dat we God kunnen kennen en Hem gehoorzamen. We moeten onszelf transformeren om Hem te kennen. God is ons kompas en de gelukzaligheid die we echt zoeken.

Kabbalisten zijn satanisten. Ze denken dat ze God zijn. Hun realiteit is hun in zichzelfgeïnteresseerde solipsisme ( filosofische leer dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan) Ze denken dat ze Gods wil kunnen vernietigen. Ze willen Hem verdringen en ons hun god lucifer laten aanbidden, die hun rebellie tegen God en de natuurlijke en spirituele orde vertegenwoordigt. De vergoddelijking van de mens, is in het echt de vergoddelijking van de kabbalist. Zij bepalen de realiteit. We leven in een door kabbalisten gecreëerde wereld: oorlogen, seks, geld. Door de media en het onderwijs te monopoliseren, creëren ze een matrix. Wij zijn hun mentale en spirituele gijzelaars. Je zou denken dat de goddeloze mens het effect zou hebben hem te veredelen. Paradoxaal genoeg is het tegenovergestelde waar. Door de mens te vergoddelijken, elimineren we onze verbinding met God. Door dit te doen, wordt de mens gedegradeerd tot het niveau van een dier. Zijn ziel en spirituele aspiraties worden ontkend. God is wat ons mens maakt. Zonder onze verbinding met God (spirituele idealen) zijn we dieren. “Modernisme” is een fraude, een failliete poging om de realiteit te definiëren zonder verwijzing naar de Schepper. De moderne mens heeft de verkeerde weg ingeslagen. Hij is altijd op zoek op de verkeerde weg. Dieren: dat is de manier waarop de illuminati-kabbalisten ons zien. Wij zijn gojim , hun vee. God is onze morele kompas en daarom haten kabbalisten Hem en ons, omdat we God in onze ziel koesteren. Totdat we het feit onder ogen zien dat onze samenleving is geïnfiltreerd en gecontroleerd door illuminati satanisten (vrijmetselaars) in de meeste sleutelposities, zal de mensheid in vervoering blijven en verstrikt raken door hun “magische”/occulte bedrieglijke misleiding.( Nepnieuws dwingt de massa ook om dubbel denken te accepteren hij accepteert tegelijkertijd tegengestelde meningen of overtuigingen, vooral als gevolg van politieke indoctrinatie en de daaruit voortvloeiende cognitieve dissonantie. Double think Orwell 1984-) ( Als dit niet lukt, is er “illegaal” gebruik van de juridische processen of oneerlijk gebruik of dreiging van geweld om consensus af te dwingen: bijv. “haatmisdrijfwettten”,want satan is de vader van alle leugens en zijn kinderen zijn de synagoge van satan). Kabbalistische exegese (verklaringen/uitleg ) van het Oude Testament voorspelt een geheime betekenis die kan worden onderscheiden door elk woord van de Hebreeuwse Bijbel een nummer toe te kennen via een proces dat bekend staat als gematria, en vervolgens deze nummers te combineren die overeenkomen met letters, waardoor een nieuwe bijbel wordt gecreëerd die onbekend is bij de massa. De kabbala verwijst naar de kwade krachten. In Kabbalistische termen: “Kwaadaardige krachten hechten zich aan heiligheid.” Wat duidelijk “heilig” wordt genoemd, is niet in overeenstemming met enig christelijk begrip van heiligheid. Dit jodendom leert in het geheim, net als de occulte geheime genootschappen door de eeuwen heen, dat de mysticus verlossing kan vinden door een heroïsche bereidheid om kwaad te doen omwille van een daaropvolgende verlossende beklimming tot het hoogste geestelijke goed; onderdompeling in de laagste van de laagste wordt aldus een pad naar verlossing ” (zie het eerder door mij genoemde boek: Satan in Goray door I.B. Singer) Met andere woorden deze rabbijnse doctrine zegt dat het kwaad kan worden verlost door het te omarmen. Illuminati /kabbala joden en hun vrijmetselaars-handlangers willen niet dat de andere joden of anderen het verborgen subversieve en occulte karakter van de collectieve joodse onderneming begrijpen. Ze willen niet dat Joden begrijpen dat antisemitisme door de eeuwen heen niet irrationeel was. Kabbala-joden geloven dat zij Gods wil definiëren: God komt via hen in de wereld . Anders is Hij “vormloos en onkenbaar”.

De kabbalisten geloven dat ze de realiteit opnieuw kunnen definiëren volgens satan: kwaad is goed, valsheid is waarheid en ziek is gezond (en vice versa.) Ze ondermijnen elke andere collectieve identiteit: natie, religie, ras en gezin. Ze moeten de christelijke orde vernietigen om de NWO te bouwen.

Zolang er onder de “heidenen” een morele opvatting van de sociale orde overblijft, en totdat alle geloof, patriottisme en waardigheid zijn ontworteld, zal onze heerschappij over de wereld niet komen , zeiden de Joodse leiders van Illuminati in 1936 . Dit doel is een gedeeltelijke verklaring van oorlog. De essentie van NWO is dat kabbala-joden en hun vrijmetselaars handlangers de natuurlijke en spirituele orde zullen omverwerpen en de mensheid tot slaaf zullen maken: mentaal en ook liefst fysiek. Niet alleen oorlog helpt hierbij. Ook maken ze de mensen tot schuldenslaven.( de gemiddelde Amerikaanse boer heeft nu een gemiddelde schuld van meer dan een miljoen dollar. Als de boer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen vervallen zijn goederen aan…) De kabbalistische/illuminatie/elite samenzwering staat aan de vooravond van succes. God is verbannen uit het openbare leven. Illuminati-joden beheersen de massamedia en kunnen de massa misleiden en degraderen. Entertainment is een orgie van pornografie, apocalyptische chaos, obsceniteit, propaganda, social engineering, voorspellende programmering, geweld en satanisme. Ze staan achter de promotie van homoseksualiteit en transgenderisme, ontworpen om huwelijk en gezin te vernietigen. Ze liepen voorop met seksuele bevrijding, pornografie en abortus. De massamedia zijn geobsedeerd door seks, door jonge vrouwen en zelfs kinderen zijn niet veilig meer. De aandelenmarkt is een gigantisch casino geworden. Het christendom is nog sterk verbonden met het jodendom en houdt zich steeds meer bezig met sociale verandering (de satanistische agenda) in plaats van spirituele ontwikkeling en redding. Christelijke zionisten zijn verweven met de zionistische agenda. De kabbalistische/illuminatie-joden voeren al duizenden jaren een geheime oorlog tegen de mens en God. Deze samenzwering is de echte geschiedenis van de wereld, de echte oorzaak van oorlog en depressie. De maatschappij is ondermijnd en de gewone onwetende mensen worden voortdurend belogen en gemanipuleerd.

Eerder schreef ik over de strijd van goed en kwaad, dat dit een kosmische strijd is, een spirituele strijd. Onze leraren hebben ons hier niet op voorbereid. De meesten waren misschien goedwillend maar ook misleid. Er zijn veel goede mensen in verkeerde instituties.

Gewone Joden en Christenen kunnen het niet geloven omdat ze geen satanisten zijn . Maar veel kabbalistische joden zijn dat dus wel . En ze hebben het geld, vormen het geheime leiderschap en manipuleren de rest. Ze hebben het westen “gekoloniseerd” door een neprealiteit te creëren . Ze hebben secularisme gegeven als een masker voor satanisme. We moeten deze moderne cultus mijden als we mens willen worden.

Als je wilt ontsnappen aan de verwoestingen van het moderne leven, moet je begrijpen dat de mensheid satanisch bezeten is. We zijn een open lucht asiel geleid door psychopaten. Die ons ziek maken en in verwarring brengen. In wezen gaat het bij kabbalisme om de natuurlijke en morele orde op zijn kop te zetten (revolutie), zodat het kwaad goed is, leugens waarheid zijn. Dit maakt de mens ziek. Het doel is om God en Zijn Schepping te vervangen door lucifer die de belangen en perversies van kabbalisten vertegenwoordigt. De belangrijkste prioriteit van de kabbalisten was het verkrijgen van een monopolie op onze informatiemiddelen, de massamedia. Kabbalisten geloven niet in objectieve realiteit. Ze geloven dat de realiteit is wat ze denken dat het is. Ze bedenken de realiteit (“nepnieuws”) en gaan zo ver om nepterreurevenementen te creëren die ze als echt presenteren. Ze kunnen/willen geen onderscheid maken tussen waarheid en fictie. Satanisten zetten de realiteit op zijn kop. Ze presenteren wat gezond en natuurlijk is (bijvoorbeeld huwelijk, gezin, heteroseksualiteit) als ongezond terwijl wat ziek is wordt gepresenteerd als “bevrijding”. “Hollywood” heeft onze perceptie van seks en liefde vanaf het begin vervormd/misvormd. Er is weinig dat nog herkenbaar menselijk is, waarmee we ons kunnen identificeren en ons een goed gevoel geven over mens-zijn. Wanneer hebben we ons voor het laatst kunnen laten inspireren door een tv-programma of film? Dit is waarschijnlijk al lang geleden. Westerse cultuur is een gebroken cultuur waarin seks en geld domineren net als occultisme, discriminatie (van de o.a. de blanke mens /de blanke man die over al de schuld van krijgt) en seksualisering van de vrouw ( en steeds meer van jongetjes) en seksueel misbruik We hebben geen echte creativiteit of vrijheid van meningsuiting meer. We hebben de facto communisme. Politieke correctheid is een communistische term. Satanisten haten waarheid, d.w.z. realiteit. De massa leeft in een fantasiewereld.

Het is moeilijk voor goede mensen om te begrijpen dat er mensen zijn die opzettelijk kwaad willen doen. Het aanbidden van de satan en zichzelf vernederen en anderen schaden is hoe zij het “goed”doen. Dit is “vooruitgang” voor de vrijmetselaar en de kabbalistische jood. Veel mensen in de lage rangen van de vrijmetselarij zullen dit niet begrijpen. Zij zijn met heel andere bedoelingen bij de ‘club” gegaan. Wat zich in de hoogste regionen afspeelt weten ze vaak niet. Ook net als de gewone mensen kunnen ze niet begrijpen wat er aan kwaad is boven hen. Wij doen dat niet maar “zij” wel.

God de prachtige morele en natuurlijke orde die het universum regeert. God is ultieme realiteit. Vervulling ligt in het onderkennen van de Goddelijke Wil De illuministische ontkenning van God is een rebellie die niet kan worden gewonnen, maar ze zal proberen chaos veroorzaken. ( motto van de vrijmetselarij: Ordo ab Chao: Orde uit chaos)

We moeten inzien hoe ze dit bewerkstelligen:

door seksualisering van de liefde ( overal: in films, reclame, muziek)

door promoten van anonieme seks ( alles wordt porno)

door amusement met vaak occulte rituelen (optreden Madonna Eurovisie songfestival)

door homoseksualiteit overal te promoten zoals in reclame

door het hele genderverhaal

door altijd overal weer oorlogen uit te lokken en rellen

door te doen alsof een geestelijk leven niet bestaat, door het spirituele uit te bannen

door de mensen in slaap te houden door een overvloed aan sport, amusement, slecht onderwijs

door te doen dat de waarheid ook maar “relatief” is (er worden wetenschappers die zoeken naar waarheid gemarginaliseerd)

door verslavingen te creëren: aan seks, drugs, gokken, op de beurs gokken. Hebzucht helpt satan.

door het bevorderen van multiculturaliteit, migratie en diversiteit en achterbakse aanvallen op het Europese heteroseksuele christelijke erfgoed van het Westen.

Kabbalisten geloven dat ze de samenleving moeten vernietigen en chaos moeten creëren om hegemonie te bereiken, d.w.z. de “terugkeer van de Messias.” D.w.z. de komst van de antichrist. Ze geloven niet in Jezus als de messias. Die haten ze.

Alle sociale instellingen zijn ondermijnd: overheid, media, bedrijven, onderwijs, kerk, het militaire bedrijf. Het rechtssysteem en de politie zijn gecompromitteerd. We zijn getuige van het opleggen van het “communisme” en de ontmenselijking van de samenleving.

Er is geen hoop tenzij de westerse samenleving het kabbalistische jodendom /vrijmetselarij/ illuminatie afwijst en terugkeert naar zijn Europese christelijke grondslagen. We zijn geschapen naar het beeld van God. Echte cultuur is toegewijd aan het manifesteren van dit ideaal, wat ons “menselijk” maakt. Maar “zij” willen ons laten geloven dat we van dieren af stammen en dat we dieren zijn. dat zijn we voor hen: menselijk vee”. Zo nodig afval waarmee je kunt doen wat je wilt.

We worden wat we aanbidden. Daarom wordt de westerse samenleving giftig. Daarom is de samenleving ziek.

God is èn immanent èn transcendent. Hij staat buiten onze werkelijkheid en neemt er tegelijk deel aan. Het zijn beide eigenschappen van God.

De kabbalisten zeggen dat God buiten de schepping staat en dat wij hem niet kunnen kennen. Christenen zeggen dat God ook immanent is: God is het juist wel die de schepping binnendringt, zichzelf kenbaar maakt, in zeker zin en tot op zekere hoogte laat zien wie Hij is. Zichzelf openbaart.

In de bijbel leren we uit verhalen, visioenen en dromen hoe Hij zich kenbaar maakt. God heeft zich ook bekendmaakt in Zijn eigen Schepping.

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.

Johannes 10:10

http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm

https://creation.com/

https://web.archive.org/web/20140517150649/http://www.pseudoreality.org/the_cousinhood.html

https://www.henrymakow.com/meditations_on_the_jewish_revo.html

https://www.revisionisthistory.org/wire1.html

http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=581

https://www.henrymakow.com/confessions-of-a-luciferian-jew.html?_ga=2.147693489.701358045.1564652544-56869555.1559218072

https://www.henrymakow.com/2016/09/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html

https://www.henrymakow.com/does_talmud_condone_pedophilia.html

https://www.henrymakow.com/2018/12/Freemasons-have-hijacked-science.html

https://www.henrymakow.com/the_god_of_the_cabala.html

Over de vrijmetselarij

De geschiedenis van de vrijmetselarij is niet gemakkelijk te achterhalen.

De geschiedschrijvers van de vrijmetselaars kennen ofwel de feiten niet ofwel ze kennen ze wel maar beschrijven ze niet.

In ieder geval is de geschiedschrijving overal beïnvloed.

Het lijkt erop dat de geschiedenis terug gaat tot de bouw van de tempel van koning Salomon.

Bij alles wat je er over leest, moet je altijd in beschouwing te nemen waarom de vrijmetselaars over hun geschiedenis zouden willen liegen.

Vrijmetselaars zijn dikwijls satanisch genoemd, maar die “beschuldiging” proberen ze

te ontwijken door de dekmantel van een filantropische instelling over zich heen te trekken. Maar wat is de kern van de overtuigingen van vrijmetselaars? Dat is het geloof in een enkele architect van het universum. Men moet zich afvragen, of die architect satan is, en tegelijkertijd in gedachten houden, dat er maar heel weinig zijn, die weten dat ze satan vereren. Vrijmetselarij is gebaseerd op het verhaal van het bouwen van de tempel van Salomon, van wie wordt gezegd dat hij 3.000 jaar geleden duizenden metselaars en steenhouwers in dienst had.

Bij Salomon draaide alles om het alleen heersen en om de wat ik noem “kosmische macht”.

De bouwer die in die tijd door een deel van de volkeren werd vereerd was de demiurg/de satan/baäl/bel. Het gaat in het begin van de bijbel om de boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad. We weten inmiddels dat de bijbel ook geïnfiltreerd is en dat het beginverhaal misleidend is gemaakt door te doen alsof steeds dezelfde god aan het woord is. God had echter gezegd: geef Mij geen naam, Ik Ben die Ik ben. In de bijbel komen toch diverse namen voor zodat je steeds op het verkeerde been wordt gezet. De demiurg (lucifer) ging de strijd aan met God en kaapte de wereld en de mens. De bouwer van de wereld is voor de vrijmetselaars de demiurg/lucifer. Hier is de kosmische strijd in en notendop. het is naïef om te denken dat we de enige aarde zijn met bewoners. We moeten aanvaarden dat we veel niet weten, dat we rekening moeten houden met “entiteiten” die we nu nog niet kennen. Met de mogelijkheid dat in de “oude wereld” er mensen waren die wel die andere entiteiten kenden. We mochten niet voor niets het boek Henoch niet kennen.

In het streven naar almacht, naar dezelfde macht als die van God zoekt lucifer met zijn kompanen naar “Het Woord”. In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Johannes 1: 1-5) En: “Het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord”. (Uit Efeziërs 6) Maar Jezus antwoordde hem: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ (Matteüs 4:4)

Lucifer wil dat woord en Salomon wilde dat woord en de vrijmetselaars zoeken dat woord.

Men denkt, dat Salomon een deel van het woord kende en daarnaar op zoek was. Men denkt nu nog dat het woord uit 3 delen bestaat en dat er 2 delen bekend zijn.

Het wachtwoord dat de vrijmetselaars voor alledaagse zaken gebruiken is “tu-bal-cain”.

Er zijn door de jaren heen vele graden aan de vrijmetselarij toegevoegd.

Adam Weisshaupt ( zie verderop) bedacht een aantal “Franse” graden en ging naar Schotland om ze daar als echte Franse graden van vrijmetselaars aan Schotse Vrijmetselaars te geven. Daarna bedacht hij “Schotse” graden en ging naar Frankrijk om de bogus (waardeloze]) Schotse graden aan Franse Vrijmetselaars te geven als echte Schotse Vrijmetselaars graden.

Er zijn huidige vrijmetselaars van een hogere graad die beweren dat ze het verloren Woord van God hebben teruggevonden. Dit woord wordt aan kandidaten voor het Heilige Koningsgewelf gegeven. Dat woord is “jah-bul-on”, waarvan wordt gedacht dat “jah” de Hebreeuwse god Jahwe is; “bul” zou de god baal of de duivel/de satan zijn; “on” zou de Egyptische god van de onderwereld genaamd Osiris zijn.

Dit “woord van god” dat wordt voorgesteld als “jah-bul-on” is een andere Vrijmetselaars Weisshauptachtige truc om een paar kandidaten te laten denken, dat de zoektocht naar het woord is afgerond. Maar “jah-bul-on” is slechts een ander vervangend woord. De zoektocht naar het verloren Woord wordt in het geheim voortgezet.

Koning Salomon was in het geheim occultist. Hij probeerde informatie te verbergen en wilde degenen die op zoek waren naar occulte zaken zoveel mogelijk beperken en ontmoedigen. Een aanwijzing hiervoor treffen we aan in de huidige bijbel in een boek dat wordt toegeschreven aan Salomon. “Zeg tegen de wijsheid, U bent mijn zuster; en noem begrip uw verwante vrouw: Opdat zij u afhouden van de vreemde vrouw, van de vreemdeling die met haar woorden flatteert. ( Spreuken 7:4-5) . De kerk tracht andere interpretaties te geven, maar wat dit werkelijke betekent is, dat wijsheid en begrip op waarde dienen te worden geschat, maar dat occulte kennis moet worden vermeden, omdat het gevaarlijk is. Veel Spreuken, die anders lijken op verkeerde redeneringen/foute redeneringen, zijn zinvol wanneer de “vreemde vrouw” wordt geïnterpreteerd als occulte mysteriën.

De bijbel staat vol met waarschuwingen tegen magiërs, tovenaars, zieners, waarzeggers enz. Dit was vooral waar tijdens het bestuur van koning Josiah van Israël. Maar de bijbel toont ook aan dat religieuze leiders de esoterische /occulte krachten kenden van geluiden, letters, woorden, namen, symbolen, astrologie, getallen, enzovoort.

In feite gebruikten veel religieuze leiders bewust occulte machten, terwijl ze de kudde in onwetendheid en in angst voor geheime kennis hielden. Salomon is legendarisch vanwege zijn veronderstelde wijsheid, maar zijn werk met occulte krachten is meer verscholen.

Koning Salomon en koning Hiram waren samen met ene Abiff praktiserende occultisten, echter op het gebied van zwarte kunst. Ze werden aangestuurd om een gigantische tempel te bouwen die moest worden gewijd aan de hogere krachten van de duistere zijde. Om de tempel een maximale bekrachtiging te geven was veel lijden noodzakelijk bij de bouw ervan. Dit werd bereikt door bloedoffers en slavernij van de steenhouwers en metselaars, die onder druk van grote belastingbijdragen werden gedwongen de tempel te bouwen. ( ik schreef eerder over de eisen van baäl, over de offers die hij vroeg). Deze en andere maatregelen mondden uit in een opstand. Toen de tempel was voltooid moest er een heiligste van het heiligste in aanwezig zijn, waar de drie heren elkaar van tijd tot tijd zouden ontmoeten om zich de volkomen macht van de duisternis voor te stellen. Het heiligdom werd echter nooit opgeladen op de manier waarop het was bedoeld, omdat Abiff werd vermoord voordat de tempel werd voltooid.

De drie geheime klanken zijn na bijna 3000 jaar zoeken nog steeds niet bekend.

Adam Weisshaupt ( opgeleid door jezuïeten) was een agent voor een paar mensen (chazaren) die de zoektocht wilden voortzetten en hij infiltreerde de vrijmetselarij en zo ontstond het begin van de illuminatie. Deze mensen hebben Weisshaupt opdracht gegeven om de Nieuwe Wereld Orde op te starten. ( de opdracht van de chazaren maffia)

De term “vrijmetselaars” is erg onthullend. Salomon had slaven die de tempel bouwden. Maar een aantal handwerkslieden waren geen slaven; zij waren vrije metselaars. Zo heeft de term “meester metselaar” dezelfde betekenis. Degenen met die status waren de meesters van de slaven, of ze waren de leraren.

Het Christendom als religie is niet door Jezus gesticht. Het was niet Zijn bedoeling om een kerk te stichten. Ik heb daarover al uitvoerig geschreven. Jezus kwam om de mensheid de ogen te openen en te vertellen wat de Weg en de Waarheid waren. Daarom kon hij ook profeteren dat van de tempel niets over zou blijven. Hij kwam om het Licht te laten zien maar de duisternis heeft datgene van het Licht altijd afgedekt; het vervalst datgene van het Licht, wanneer het maar mogelijk is, zoals we kunnen zien in Rome waarover ik geschreven heb. Christenen hebben de tempel van koning Salomo gewoonlijk niet veel aandacht gegeven, want zij weten dat Jezus Christus alles van de oudtestamentische wet vervulde, waarvan de tempel een integraal onderdeel was. Jezus voorspelde in Mattheüs 24 dat de glorieuze Herodiaanse tempel, die gemodelleerd was naar de Salomo-tempel, volledig vernietigd zou worden: “En Jezus ging uit en vertrok van de tempel; en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zei tot hen:” Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, Ik zeg u, er zal niet laat de ene steen op de andere liggen, die niet zal worden neergeworpen. “

“En zie, het voorhangsel van de tempel was in tweeën gescheurd van boven naar beneden.” (Matteüs 27:51) God scheurde op bovennatuurlijke wijze het gordijn van de tempel tussen de “Heilige Plaats” en het “ Heilige der Heiligen”, terwijl het “heiligdom” vol was met joden die baden tijdens het jaarlijkse offer voor de zonden van Israël. Plotseling moeten ze vervuld zijn van schrik en angst toen God plotseling het gordijn scheurde en het Heilige der Heiligen wijd open gooide. Velen van hen moeten de dood hebben gevreesd, want niemand kon het Heilige der Heiligen binnengaan en leven, behalve de Hogepriester, en hij slechts één keer per jaar. Het gordijn in tweeën scheuren was het signaal van God dat het eerste verbond, met zijn tempel en priesterschap, nu niet meer relevant was en nu door zijn Christus verbond moest worden vervangen door zijn tweede verbond.

Alle gestichte religies zijn bedoeld om de mens klein te houden. De vrijmetselarij is net zo goed een religie. Vrijmetselarij vindt zijn oorsprong in de duisternis. Het Christendom werd gekaapt door de duisternis. De Duisternis heeft het Christendom grondig vervalst.

De organisatie is wijd verspreid, maar theoretisch weet niemand in de buitenwereld wat in de loges plaats vindt. Velen uit de heersende elite behoren tot deze groepen. Maar je moet bedenken, dat veel leden van de organisatie geen idee hebben van de duistere agenda’s in de hoogste rangen van de organisatie. Velen van hen zijn onschuldige mensen die in een web gevangen zitten. Lid geworden om bv. een carrière op te bouwen, om relaties op te doen, te netwerken. Voor overal geldt dat er veel goede mensen in verkeerde organisaties zitten.

Over Adam Weishaupt:

Adam Weishaupt (6 februari 1748 – 18 november 1830) werd in 1748 in het Katholieke Ingolstadt in Duitsland geboren. Nadat zijn vader in 1753 was komen te overlijden, kwam hij onder de hoede van Baron Johann Adam Ickstatt, die de opleiding van Adam overliet aan de jezuïeten. Ickstatt was in 1742 door de Jezuïeten aangewezen als curator van de universiteit van Ingolstadt en moest deze reorganiseren. Alhoewel hij sinds 1765 gepensioneerd was, controleerde hij nog steeds het beleid van de universiteit. Adam Weishaupt, die daar rechten studeerde, kreeg aldaar in 1772 een aanstelling als hoogleraar. Toen paus Clemens XIV op 21 juli 1773 de orde der jezuïeten verbood, besloot hij te “breken” met de jezuïeten. (bron Wikipedia)

Hij richtte op 1 mei 1776 de “Bund der Perfektibilisten” oftewel de Orde der Perfectionisten op, welke hij later de illuminati zou noemen. Weishaupt nam de naam “Broeder Spartacus” aan. De structuur van de illuminati (waarin lokaal opererende cellen niet of zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan en waarvoor de structuur van de orde der jezuïeten waarschijnlijk model heeft gestaan), werd later overgenomen door onder meer occultisten. Het was pas in 1777 dat Adam Weishaupt lid werd van de vrijmetselaars-loge “Theodor zum guten Rath”, in München, alwaar hij trachtte zijn illuminati-gedachtegoed in de doctrines van de vrijmetselarij te introduceren. Tevens gebruikte hij de vrijmetselarij om voor zijn eigen pseudovrijmetselaarsloge leden te werven.( bron Wikipedia)

In het jaar 1784 pleegden de illuminati een staatsgreep tegen het Huis Habsburg, maar het complot werd verijdeld door politiespionnen welke de orde hadden geïnfiltreerd uit naam van de koning. Dit leidde in maart 1784 tot het verbod van de illuminati en in juni van ditzelfde jaar tot een verbod van alle geheime organisaties in Beieren op straffe des doods, waardoor Adam Weishaupt in 1785 genoopt was te vluchten naar een naburige provincie.

Dit is een van de kiemen van de eeuwigdurende haat naar Duitsland.

Via de jezuïeten en via de Chazaren zorgt lucifer voor infiltratie van alle belangrijke instituties. En zo ontstond uiteindelijk overal de deep state. Maar daarvoor moest er eerst een V.S. ontstaan. Daar ga ik nog over schrijven. Want de V.S. zijn een vrijmetselaarsstaat/ illuminatie staat en niet een christelijke staat zoals velen denken. Maar dat wordt een ander verhaal.

https://www.boekenbestellen.nl/boek/die-13-satanischen-blutlinien-hoge-politici-in-de-greep-van-ultrageheime-vrijmetselaarsloges/9789079680702
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica.htm#Contents

winkels voor tatoeages voor illuminati

https://www.etsy.com/nl/market/illuminati_tattoo

over symbolen

http://opleid.info/inhoudsopgave-nieuwsbrief-nr-63-09-09-22-pag.html?page=4

wakker worden t.a.v. wie de wereld beheersen

Ordo ab chao:

Over lucifer

Ieder mens zal zich regelmatig afvragen waarom de mensen niet in vrede met elkaar kunnen leven.

Zich afvragen waarom er zoveel kwaad en lijden in de wereld is. Er wordt naar antwoorden gezocht in de politiek of in de psychologie van de mens. Desnoods in de filosofie. Maar hèt antwoord wordt nooit echt gevonden. En als ze er al zijn, zijn het “deel”antwoorden. Je kunt iets “technisch” verklaren maar daarmee ben je er nog niet. Veel mensen willen verder ook niet op zoek naar antwoorden. Hun wereld moet zoveel mogelijk in tact blijven. Hun wereld mag niet verstoord worden want als er wel wat komt bovendrijven aan inzichten is het te groots, te beangstigend en te confronterend. Liever de dagelijkse patronen voortzetten en als slaapwandelaars door het leven gaan dan te moeten ontdekken in welke wereld we eigenlijk leven. Bovendien is het moeilijk om iets te doen met je gevonden antwoorden. Je draagt opeens een enorme verantwoordelijkheid die je liever niet hebt.

En dat is wat lucifer het liefste wil: dat wij als slaapwandelaars door het leven gaan en zo niet kunnen ontdekken wat er gaande is. En ons ook niet verantwoordelijk achten voor wat ons over komt. Makkelijker is om “de ander” de schuld te geven van alles wat er mis gaat. En je daar dan maar bij neer te leggen en te hopen dat al te veel ellende bij jouw deur voorbij gaat.

Ook ik heb lang verkeerd gezocht maar ontdekte dat de bijbel alle antwoorden geeft op het kosmische conflict waar we deel van uitmaken. Wat dat is het: een kosmisch conflict over macht en over goed en kwaad.

Lucifer was de slimste en het meest intelligente wezen in de hemel door God geschapen. Hij stond als hoogste in de hiërarchie. God schiep uit liefde en uit vreugde, eiste niets, alleen zijn Zijn respect.

Lucifer wilde dat respect niet geven en wilde dezelfde macht als God. Hij rebelleerde en nam 1/3 van de “hemelbewoners” in zijn rebellie mee. Dit zijn geen allegorische sprookjes maar ware gebeurtenissen. De bijbel kun je als historisch verhaal lezen en ook als spiritueel verhaal. Je kunt naar de tekst kijken en de achterliggende bedoelingen en naar de geschiedenis van de mens in de bijbel. Er zijn diverse lagen te zien. Wat het moeilijk maakt. Nog moeilijker wordt het omdat de bijbel gemanipuleerd is door o.a. vertalers en door onze zgn. “leraren”. Maar er zijn weer goede vorsers die oorspronkelijke teksten ontdekken en echt vertalen. Bovendien hebben we het gevonden boek van Henoch en de gevonden Dode Zee rollen.

God schiep uit liefde en vreugde en geeft de mens de keuze om voor hem te kiezen. Lucifer vond dat zwak. Hij houdt van macht en eist macht en respect.

De Luciferiaanse ideologie zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Jezus spreekt over de synagoge van de satan.

Lucifer is na strijd (gewonnen door de aartsengel Michäel) met zijn kompanen uit de hemel verdreven en heeft zich hier op aarde de mens toegeëigend.( Jesaja 14,12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!) Het duivelse (Luciferiaanse) complot in de hemel is hij op deze aarde gaan toepassen na de mens verleid te hebben. (zie Genesis).

Jezus kwam met een duidelijk doel: vertellen dat de macht van de satan heerst op aarde en Zijn werk om dat te vernietigen: “Diegene die zeggen dat ze Joden zijn… maar het niet zijn… en liegen” (openbaringen 2:9 en 3:9): Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. (Hij heeft het hier o.a. over de farizeeën). Hij vertelt over Gods plan en het werk dat Hij moet doen. ( daar gaat Mt. 24 over en verder gaat Openbaringen daarover).

Het is nu nodig om uit te leggen wat er werkelijk gebeurde in dat deel van het hemelse rijk dat we de hemel noemen ten tijden van de luciferiaanse revolutie. Dit is nodig omdat de krachten van het kwaad, die de sturende kracht is achter het voortduren van de luciferiaanse samenzwering vanaf het moment dat het naar deze aarde is overgebracht, er de reden van is dat de waarheid verborgen is, en er voor zorgt dat de waarheid zo moeilijk te vinden is, dat de gemiddelde mens niet verweten kan worden om weinig kennis te hebben over de waarheid, zelfs als zijn eeuwige redding af zou hangen van de kennis van deze waarheid.

Het grootste struikelblok dat de gemiddelde persoon moet overwinnen voordat hij, of zij, kan begrijpen en geloven in het voortdurende bestaan van de luciferiaanse samenzwering is het uit zijn geest wissen van de valse opvatting over duivels, omdat hij geleerd is dat duivels afschrikwekkende wezens zijn, met lelijke gezichten, gehoornde hoofden, gekloofde hoeven en gevorkte staarten, etc.

De duivel is de sterkste en de sluwste van onze vijanden, en de moeilijkste om te ontmaskeren. De duivel heeft genoeg kunde om onze wereld en de mens (het zwakke vlees) te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. (het onderwerpen van de ziel van de mens) De reden dat de meeste mensen de duivel voorstellen als een afschuwelijk, misvormd, weerzinwekkend wezen is omdat kunstenaars hem zo een karikatuur hebben gegeven om ons daardoor hun visie te geven van alles dat kwaadaardig is en slecht. Hierdoor hebben zij de mensheid (waarschijnlijk door toedoen van de duivel zelf) een slechte dienst bewezen.

Volgens de bijbel was het het recht van God als de Schepper van het Al om de opperste

autoriteit uit te oefenen over het hele universum. Lucifer betwistte dat. Hij was de slimste en intelligentste is van alle creaties van God. Zijn naam is “Prins van de dageraad”, “Houder van het Licht”. Hij kreeg bekwaamheden en vermogens die het begrip van het menselijk brein te

boven gaan. Hij gebruikte deze voor eigen belang en slechte doeleinden. De bijbel vertelt ons dat door “trots”, d.w.z. zijn opgeblazen ego en vals geloof in zijn eigen perfectie, hij de opstand tegen de oppermacht van God leidde, en dat hij door zijn krachten en grote invloed ervoor zorgde dat een derde van de slimste en intelligentste wezens in de hemel hem volgde in zijn rebellie.

Er is ons onvoldoende geleerd over de satan. Dat komt door de invloed van lucifer zelf.

De mensheid is gehersenspoeld om de mentale beperkingen op dit gebied tot op vandaag te

accepteren, zelfs de grote meerderheid van diegene die zich christelijk noemen, geloven

alleen in een soort mythische bovennatuurlijke slechte geest die we satan noemen, en een

persoonlijke goede geest die we onze beschermengelen noemen. Miljoenen buiten het Christelijke

geloof weigeren te geloven dat er een hemelse wereld, duivels en engelen zijn. Vele moderne

mensen houden vast dat het geloof in het bovennatuurlijke een zeker symptoom van waanzin is.

Om deze eerste hiërarchie te voltooien moeten we door het groot aantal aartsengelen omhoog kijken naar een nog groter aantal van de “vorsten”. Hierboven is nog de tweede hiërarchie die bestaat uit “krachten, deugden en heerschappen” en de derde hiërarchie bestaande uit de “tronen, de cherubijnen en de serafijnen”. Van dit hele stelsel van hemelse wezens die door God gecreëerd zijn, is lucifer de grootste. Hij stond aan de top van de volmaaktheid die door God geschapen was. Er zijn veel zaken die God nog niet heeft toegestaan dat de menselijke geest kan begrijpen. We zijn op deze aarde als beproeving. We hebben intelligentie en vrije wil om voor onszelf te beslissen of we God willen liefhebben en vrijwillig dienen voor alle eeuwigheid of letterlijk naar de duivel gaan. Als we alles zouden weten, wat was gebeurd sinds lucifer de opstand leidde tegen de oppermacht van God zou het geen test zijn. Door geloof, de leer van de bijbel, door de profeten en door Christus moeten we de waarheid geloven en accepteren die boven het begrip van onze menselijke geest liggen. We moeten bescheidenheid beoefenen in plaats van trots. Diegene die bescheiden blijven en

geloven zullen God zien. Diegene die trots worden, hun ego opblazen, tot zij hun gevoel van hun eigen kleinheid en beperkingen verliezen zullen naar de duivel gaan. Het zou onmogelijk zijn voor de gemiddelde mens om zelfs maar te beginnen samenvatten waarom lucifer “tot zonde verviel”, en waarom hij deserteerde van God en zo velen in de hemel beïnvloedde hem te volgen in rebellie. Maar er is de bijbel die ons leert dat God, wanneer Hij zowel engelen als de mensen creëerde, hen de onafhankelijke wil gaf om te doen wat zij willen. Het zou logisch zijn om aan te nemen dat als God zijn creaties niet een absolute vrije wil had gegeven Hij niet zoveel voldoening zou hebben gehad van Zijn creatie. De dankbaarheid van God, zo lijkt het, komt voort uit de liefde voor Zijn creaties die loyaal, trouw en oprecht blijven, vrijwillig en uit het respect voor Zijn oneindige perfectie. Dus zien we de waarheid in het oude gezegde: ”hoogmoed komt voor de val”. De hoogmoed van lucifer liet hem vallen van zijn toppunt van grootheid. Hij was tweede na God. Zijn verraad maakte hem leider van dat deel van het universum dat we de hel noemen. De val van lucifer bewijst dat alle engelen en alle menselijke wezens kwaadaardig kunnen worden als zij daarvoor kiezen. God heerst nu over het deel van Zijn creaties die loyaal blijven aan Hem, terwijl lucifer koning is over de gebieden van het duister en heerst over de aantallen die vrijwillig God verlaten om zich bij hem in rebellie te voegen.

Als God Zijn plan voor het besturen van het universum baseert op de aanname dat “mindere wezens” onderwezen kunnen worden hoe hem te leren kennen, lief te hebben, en de wens hebben Hem te dienen op vrijwillige basis voor alle eeuwigheid uit liefde en respect voor Zijn oneindige perfectie, is het aannemelijk dat lucifer Gods recht, om oppermacht uit te oefenen over het hele universum, betwistte omdat hij het plan van God zwak en onpraktisch vond. Als dit waar is, dan moet de ideologie van lucifer gebaseerd zijn op de aanname dat macht gelijk is aan recht en heersen totalitair moet zijn. Met de overweging dat een derde van de hoogste en slimste van de bewoners van de hemel vrijwillig bij hem aansloot in zijn rebellie tegen God, lijkt het ook aannemelijk dat lucifer het hieruit voortkomende totalitaire principe als basis aannam waarbij wezens met een sterk hoger intellect het recht hebben te heersen over de “minder begaafden”.

Met andere woorden bestaat Gods plan uit het plezier en glorie krijgen van de liefde en diensten die

Hem vrijwillig gegeven worden door Zijn creaties die loyaal blijven, ondanks de leugens, bedrog en

verleidingen waar zij aan worden blootgesteld door de satanische agenten van lucifer, als zij door een periode van beproeving gaan. De luciferiaanse ideologie is dat mindere wezens gedwongen moeten worden om te gehoorzamen aan de opperste autoriteit door het gebruik van absoluut despotisme. Daarom zullen we moeten aannemen dat we nu staan voor dezelfde keuzes op aarde. Diegene die totalitarisme aanhangen zijn vastbesloten om diegene te ketenen die vrijheid en vrijwillige diensten verkiezen.

Eerder schreef ik over de “protocollen van Zion”, die gedetailleerd vertellen over het duivelse plan, herzien en gemoderniseerd door Weishaupt tussen 1770 en 1776 en die eigenlijk voortkomen uit geschriften van de synagoge van de satan gebaseerd op de luciferiaanse ideologie om een wereldregering tot stand te brengen waarvan de macht zich zal worden toegeëigend door de hoge priesters van het luciferiaanse geloof die in het geheim leiding hebben gegeven aan de synagoge van satan.

Daarin staat hoe oorlogen en revoluties, die aan de massa (gojim) worden opgedrongen, als gereedschap dienen waarmee de synagoge van de satan diegene die zij willen onderwerpen, hun eigen vormen van regering en geloofsovertuiging laten vernietigen zodat zij geketend zullen worden onder een luciferiaanse dictatuur.

Lucifer heeft vanaf het begin gebruikt gemaakt van zijn kompanen en hij stichtte zijn eigen religie: die van de aanbidding van de Baäl. Ik heb daarover eerder geschreven.

De meest voorkomende naam in de bijbel is satan. Maar net zoals er voor Baäl meer namen zijn, zijn die er voor lucifer ook:

Lukas 10, 18: En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.

Openbaringen 9, 1: En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.

Joh. 14, 30: Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.

Joh. 16, 11: En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

Efeziërs 2: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Onze hedendaagse geschiedenis begint vormen aan te nemen in1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. (over de jezuïeten schreef ik al eerder en ik ik kom er nog wel eens op terug. Weishaupt was zeer waarschijnlijk een “onechte” jood, nl. een Khazaar/Chazaar waarover ik al schreef.) William Guy Carr, een voormalig marine officier, onderzoeker en auteur van een aantal boeken die geschreven zijn in de jaren vijftig en die meer dan verhelderend zijn, heeft de geschiedenis (zonder internet!) van Weishaupt (en Pike daarover later meer) en zijn geldschieters ontrafeld en er veel over gepubliceerd. Eén van die boeken is geschreven in 1955 en heet “Pawns in the game”, pionnen in het spel. (ik heb het al eens eerder genoemd). Eigenlijk begint onze “moderne geschiedenis” nog eerder met het volk van de Khazaren waarover ik eerder schreef. Zij waren baälvereerders en namen onder druk het joodse geloof aan. Dit zijn: “zij die zich joden noemen en het niet zijn” wat Jezus in de bijbel vertelt. Maar zij bleven baälvereerders en werden net zo goed christen, als moslim als joods als dat zo uitkwam. Zij werden uiteindelijk geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds ( naar het huis met het rode schild in Duitsland) en gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de synagoge van satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa gojim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

De oorsprong van het woord illuminati komt van lucifer. Het is afgeleid van de naam lucifer en betekent: “houders van het licht”.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

  1. Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld.
  2. Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om in de toekomst belangrijke (internationale) rollen te spelen.
  3. Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.
  4. De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat de gojim zal geloven dat één wereldregering (en één wereldreligie)de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

Iedereen kan worden gebruikt en overal wordt geïnfiltreerd.

De vrijmetselarij is een van meest “veelbelovende” organisatie voor infiltratie van leden van de synagoge van de satan. En verder is de jeugd het makkelijkste te beïnvloeden. De beste revolutionair is een jonge persoon zonder enige “moraal”.

Wat de synagoge van satan deed (“ diegene die zeggen dat ze Joods zijn, maar het niet zijn, en

liegen”, zoals Jezus ons vertelde) was het mogelijk voor hen maken om de Joden te gebruiken als

gereedschap, agenten en zondebok vanaf toen tot nu.

Wat met Christus tweeduizend jaar geleden gebeurde wordt gevierd als een luciferiaanse en

satanische overwinning in elke zwarte mis. Het weerzinwekkende, opruiende ritueel claimt dat de synagoge van satan de missie van Jezus overwon door het tot een vroeg en plotseling einde te brengen, toen zij in staat waren om zijn verraad, de veroordeling op valse voorwendselen en dood te bewerkstelligen. Zij hebben de plannen van God niet begrepen.

Satanisten haten God. Mensen die God gehoorzamen zijn moeilijker te degraderen en te beheersen. Satanisten willen de plaats van God innemen en de mensheid tot slaaf maken. Zij hebben de leiding; maar niets schrikt hen meer af dan mensen die naar God terugkeren. Hun angstbeeld is dat dit massaal gaat gebeuren.

Zij zorgen ervoor dat we niet meer over God kunnen praten. We zijn al zo ver in verlegenheid gebracht dat we nauwelijks nog over God en geloof durven praten. Gelovigen worden vaak belachelijk gemaakt. Het goede en kwade worden heel vaak met elkaar verbonden. Het woord “God” wordt verbannen uit het gewone publieke debat. In feite worden veel mensen niet meer serieus genomen alleen al als ze Zijn naam noemen. Zo gaan onze gedachten op slot. We zijn gehersenspoeld en weten het niet. God zou constant op onze lippen moeten zijn. Per slot van rekening is Hij de Creatieve Intelligentie achter al het leven. Hij heeft zich kenbaar gemaakt aan ons en ons wat te vertellen. We zouden Hem moeten prijzen en Zijn plan voor ons constant moeten bespreken.

Maar “zij” hebben God van ons weggenomen. Je kunt het woord God niet in gezelschap noemen. Alsof gezien de grootsheid van het universum en de complexiteit van de natuurlijke wereld , het concept van een Schepper en een ontwerp zo vreemd is dat het moet worden verboden.

God is synoniem met onze spirituele idealen en verlangens: naar waarheid, schoonheid, liefde, vrede, geluk, rechtvaardigheid en harmonie. Dus geef God niet de schuld dat hij slechte dingen laat gebeuren door goede mensen. Slechte mensen zijn verantwoordelijk, dezelfde mensen die God hebben afgeschaft. Het is een keuze om slecht te zijn. Het is een keuze om kwaadaardig te zijn. Het is een keuze om als slaapwandelaar door het leven te gaan. Je kunt op zoek gaan naar kennis. Als je klopt, wordt er open gedaan. Wij zijn Gods agenten. Als we zijn koninkrijk niet bewerkstelligen, zal het niet gebeuren. Christus leerde dat God immanent (= Hij is aanwezig en zal zich openbaren) is en dat zijn plan is om Zichzelf te manifesteren door middel van zijn schepping. We moeten Zijn wil doen in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens na te streven. De Joodse farizeeën verwierpen Christus. Ze beoefenden de baälreligie die de boodschap van Christus op zijn kop zette: de mens is als God, regeert over het universum en definieert de werkelijkheid. We kunnen genieten van onze verlangens. De joodse kabbala komt hier uit voort en keert de rollen van God en Lucifer om en omarmt occulte symbolen, rituelen en bloedoffers.

Dit is het conflict tussen God (de opvatting dat de mens onaf is en afhankelijk is van Goddelijke openbaring en zijn keuze daarna ) en Lucifer ( die ontkende de macht van God en hij beweert dat de intelligente mens als een God is en macht uit moet oefenen over de mindere schepsels.)

Wat zou God aangenaam vinden? Hoe kunnen we God dienen? Kies een pad: hoe kun je de waarheid, de schoonheid, liefde, bevorderen. Hoe kun je dienen? Hoe kun je rechtvaardigheid bevorderen?

God is de blauwdruk, de ultieme werkelijkheid. De waarheid kan niet worden ontweken.

God is het gemeenschappelijke element dat ons allen verenigt. Laat ons elke dag God dienen en Hem danken voor het wonder van het leven op aarde.

De strijd die in deze wereld gaande is, gaat om het eeuwige bezit van de zielen van de

mens. God wil dat we bewijzen dat we wensen Hem lief te hebben en verlangen om Hem vrijwillig te dienen voor alle eeuwigheid. Lucifer is vastbesloten dat zijn agenten op deze aarde onze door God gegeven gift van vrije wil en de door Hem geopenbaarde kennis zullen wegnemen, zodat we niet in staat zijn deze beslissing te nemen. Lucifer, met het gebruik van satanisme, is vastbesloten om onze onsterfelijke zielen gevangen te nemen; niet omdat hij niet weet dat hij het verkeerd had, en dat zijn totalitaire ideologie een einde zal maken aan onrusten en chaos, maar omdat hij het niet uit kan staan om andere zielen gelukkig te zien. Hij is vastbesloten dat zoveel mogelijk anderen zijn eeuwige leed zullen delen. Als alles met de dood zou eindigen, zoals atheïsten ons willen doen geloven, waarom zouden we dan risico willen lopen om een plot of plan verder te brengen dat we

niet voltooid zullen zien? Het gaat juist om het plan voor altijd. Laat de Christenen geloven wat Christus en de bijbel ons vertelde: het luciferianisme is de wortel van het kwaad. Satanisme is de benaming voor luciferianisme en een bedreiging voor de meeste mensen op deze aarde.

Uit de bijbel: VRIJHEID EN LIEFDE

13Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde. 14Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult verslinden. 16Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. 17Want de zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zoudt willen doen. 18Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. 19De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid; 20afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden; 21drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. 23Tegen zulke dingen bestaat geen wet. 24Zij die Christus Jezus toebehoren hebben het vlees gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten.

Galaten5, 13-24

Dagblad Trouw 4 juli 2009:

Bij ’gevaarlijke’ argumenten gaan onze oren potdicht

Mensen kiezen twee keer zo vaak voor informatie die hun houding of mening rechtvaardigt als voor feiten die juist aan hun standpunten knagen.

NB. “gevaarlijk” betekent: die argumenten die er voor zorgen dat we onze standpunten en ideeën moeten herzien. Dat vinden we meestal niet fijn.

en:

Als iemand een mening aanhangt die hem gedurende zijn jeugd is onderwezen of waartoe hij later is overgehaald,

elke twijfel die in zijn hoofd opkomt onderdrukt en wegduwt,

doelbewust vermijdt boeken te lezen en mensen te spreken die die mening in twijfel trekken of ter discussie stellen,

en vragen die niet gesteld kunnen worden zonder die mening te verstoren als ongepast beschouwt,

dan is dat leven van die mens één grote zonde tegen de mensheid. (zie ook dagblad Trouw: Bij gevaarlijke argumenten gaan onze oren dicht)

William Kingdon Clifford, 1879

NB. Als je William Guy Carr googelt, vind je sites waar je zijn boeken gratis als PDF kunt downloaden

Peterson: wie durft te zeggen dat hij in God gelooft:

https://www.henrymakow.com/our_love_affair_with_god.html
https://www.henrymakow.com/2019/06/the-symbolism-of-the-notre-dame-cathedral.html
https://www.henrymakow.com/the_satanic_cult_that_rules_th.html

Over de cabal en c/kabbala(h)

Er zijn bepaalde zaken in onze maatschappij waar men nooit of niet makkelijk in het openbaar over kan spreken. Wanneer men dan toch een poging probeert te doen, wordt de antisemitisme troefkaart tevoorschijn gehaald en is het einde gesprek. Waarom loopt men met een grote boog om bepaalde onderwerpen heen?

Het gaat om een paar zaken: een daarvan is kindermisbruik en pedofilie, in het bijzonder in de hoogste kringen van onze samenleving. De tweede is Israël en dan meer in het bijzonder het Zionisme. Niet te verwarren met de Joodse bevolking; die hebben daar niets mee te maken en zijn zelf slachtoffers van deze club.

Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten en behoort tot de oudste religieuze tradities. De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst. Het woord jodendom, dat vaak synoniem wordt gebruikt, kan ook in een ruimere betekenis (Jodendom) verwijzen naar de Joodse etnische en culturele identiteit (zonder specifiek naar de godsdienst te verwijzen). Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieën zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt doordat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, chaos, theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en beïnvloed door tal van volken en hun ideeën. Soms worden de woorden Israëli en Israëliet verward. Een Israëli is een inwoner van de staat Israël. 25 procent van de inwoners van Israël belijdt niet de joodse godsdienst; velen zijn bijvoorbeeld Israëlische moslims of christenen. Met een Israëliet bedoelt men daarentegen iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst.

Terug naar de cabal waar ik eerder over schreef. Zij hebben als chazaren die de babylonische afgodendienst aanhingen het joodse geloof via de kabbala besmet. Alle haat van de wereld die zich richt op de gewone joden is verkeerd gerichte haat. Het zou gericht moeten zijn op de cabal, de elite die de wereld in zijn greep heeft en vast besloten is een wereldregering te vormen en het zionisme daarvoor misbruikt. Men noemt dit ook wel het Rothschild Zionisme, omdat zij degene zijn die erachter zitten en deze entiteit in het leven hebben geroepen als een geheim genootschap ter controle en manipulatie van onze wereld. Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep. Wat wij nooit in het nieuws zullen zien, zijn de protesten van de Joden zelf en Joodse groeperingen tegen het Zionisme!

Vanwege de geschiedenis is het moeilijk om kritiek te hebben. Het lijkt wel alsof de wereld is gevangen in een soort collectief angstsyndroom, waarbij alles en iedereen maar zo politiek correct mogelijk is. Toch is het heel belangrijk, als je iets wilt begrijpen van wat er op onze wereld gebeurt en waarom, de realiteit te bekijken en te benoemen. Ik heb het niet over joden maar over de elite van de chazaren, de werkelijke top van de piramide, ook wel de sabbateans genoemd of de sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.

Toen de chazaren zich gedwongen bekeerden tot de joodse godsdienst handhaafden de machthebbers occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil (moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat zij zich hielden aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse afgodendienst werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het babylonisch talmoedisme. Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Dit ging uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische babylonische verering van de (af)god baäl en het offeren van kinderen. De Rothschilds zijn nu wat men noemt het gezicht van de Chazaarse Mafia Deze sabbateans controleren de wereld

Ze zoeken wegen om een wereldreligie te vormen en willen Jeruzalem als hoofdstad. Om die wegen te vinden, zoeken ze de macht van het kwaad. Ze zoeken wegen om een nieuwe messias te verwelkomen.

In 1666 woonde er in Turkije een Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich òf te bekeren tot de islam òf te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest. In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn. Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon sabbateans gebleven. De sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan en dat uiteindelijk iedereen corrupt is zodat hun messias dan terug zal keren. Grotere kronkel kun je niet bedenken.

Over Zvi schreef de beroemde schrijver en Nobelprijswinnaar I.B. Singer het boek “Satan in Goray”( Agathon/Weesp ISBN 90 269 5664 9)

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties en de beide Wereldoorlogen.

Men noemt de sabbateans ook wel de sekte van het alziend oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten. Een goed voorbeeld hiervan vind je terug in de Tweede Wereldoorlog, waar de volgende leiders allemaal sabbateans waren en lid van de sekte van het alziend oog: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Eugenio Pacelli (Paus Pius XII), Francisco Franco, Benito Mussolini, Hirohitho en Mao Tse-Tung. Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen. Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende Illuminati slogan “Doet wat ge wilt”, als uitdrukking van hun religieuze gevoelens. De mensheid is in de greep van een wrede satanische sekte wiens macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft. Ze zorgen ervoor dat de mensheid zich concentreert op porno en “brood en spelen” terwijl zij de politiestaat in het leven roepen. Onze maatschappij is (moreel) failliet. Deze uitgebreide sekte heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste leiders zijn òf poppen aan een touwtje òf verraders. Het “intelligente deel van de bevolking” (d.w.z. de wetenschap en de journalistiek en de politiek) is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in het “paradijs der dwazen” woont. Ofwel “slapen” ofwel onbewust zijn

Een man die alles eigenlijk al ontrafelde in de jaren vijftig, was een Canadees marine officier: William Guy Carr, een voormalig marine officier, onderzoeker en auteur van een aantal boeken die geschreven zijn in de jaren vijftig en die meer dan verhelderend zijn.

Een van die boeken is geschreven in 1955 en heet “Pawns in the game”, pionnen in het spel.

Dat publiceren van dat boek ging niet zomaar, want in zijn voorwoord zegt Carr dat hij sinds 1911 onderzoek heeft gedaan om uit te vinden hoe het kan dat het menselijk ras er maar niet in slaagt om in vrede met elkaar te leven.

Het heeft tot 1950 geduurd voordat hij wist door te dringen tot de kern van het geheim. Een geheim dat begint in de hemel toen lucifer God uitdaagde om zijn opperste autoriteit uit te oefenen. Carr ontdekte dat datgene waar wij mensen mee te maken hebben niet van vlees en bloed is, maar dat het een spirituele duisternis is die de macht heeft over alle belangrijke en machtige mensen op onze wereld. De luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen. We moeten terug naar het jaar 1770, waar in Duitsland de joodse en door de jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak. Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa gojim (menselijk vee). De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd. Dit is ook de oorsprong van het woord illuminati. Het is afgeleid van lucifer en betekent, “houders van het licht”. Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het gojim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het gojim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

In de tijd dat dit speelde waren Groot Brittannië en Frankrijk de twee grote wereldmachten. Daarom gaf Weishaupt opdracht om de koloniale oorlogen te forceren zodat het Britse rijk verzwakt zou worden en organiseerde de illuminati de revolutie in Frankrijk. Weishaupt bepaalde dat deze in 1789 moest beginnen.

Daarna gaat het boek verder met te vertellen hoe ze alle bovenste lagen van de vrijmetselarij hebben geïnfiltreerd, hoe ze het communisme hebben bedacht om Rusland onder controle te krijgen en ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van de beruchte vrijmetselaar Albert Pike.

Je kunt het boek gratis downloaden. Zie hieronder.

https://www.bol.com/nl/p/satan-in-goray/1001004005013750/
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Guy_Carr
https://www.bol.com/nl/f/pawns-in-the-game/36687650/
https://www.bol.com/nl/c/william-guy-carr/3547861/

Pwans in the game PDF:

https://www.google.com/search?q=pawns+in+the+game+pdf&oq=Pawns+in+the+game&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4959j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.jesusisprecious.org/books/william_guy_carr/the_conspiracy.pdf

Over kennis 2

We hadden leraren nodig maar de herders hebben hun kuddes in de steek gelaten. Sterker nog: ze hebben de wolven tot hun kuddes schapen en lammeren toegelaten. Zach 11,17: Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm treffen, en zijn rechteroog; zijn arm zal verdorren, en zijn rechteroog zal donker worden. Om te begrijpen waarom dit gebeur,t moet ik vertellen over de vrijmetselarij en de infiltratie van de elite via deze genootschappen in alle regionen van onze maatschappij. Satan/de demiurg/lucifer wilde zijn als God en rebelleerde tegen zijn Schepper. Hij is met zijn kompanen uit de hemel gegooid en verwierf zich zijn eigen wereld. De wereld waarin wij leven. (zie het boek van Henoch). We moeten aanvaarden dat dit entiteiten zijn die we niet kennen. Ze worden god/halfgoden/engelen genoemd. In Henoch staan er veel met naam genoemd. Voor het gemak noem ik het geesten. We kennen allemaal de geest van euforie die in een voetbalstadion kan hangen. Of de geest van saamhorigheid bij een spannende Elfstedentocht. De geest creëert een sfeer. Zo creëert lucifer de geest van rebellie, de geest van opstand. Hij doet dat om de negatieve energie te verkrijgen die hem voedt. Hij heeft zijn medewerkers op aarde die in zijn dienst voor rebellie zorgen. Deze mensen zijn de satanisten. Ze zijn er altijd geweest. We kennen ze uit de oudheid als de vereerders van baal/bel/beëlzebub (2 Kr 3). Nu zijn bekend als satanisten. En ze zijn overal geïnfiltreerd. Ze kunnen zich voordoen als christenen maar ze zijn satanist. en overal hebben ze hun symbolen in de wereld gebracht. recht onder onze neus. Ik kom daar op terug.

Een bekende vrijmetselaar en satanist is Albert Pike. Over hem en de vrijmetselarij is al veel geschreven en ik zou er een heel blog aan kunnen wijden. Zijn naam noem ik hier om aan te geven waar het hier om gaat. Hij is de grondlegger van de nieuwe wereld orde (nwo). Hij had een hoge graad in de vrijmetselarij en daar gaat het hier om. Andere namen om te noemen zijn Adam Weishaupt en Giusseppe Mazzini. Door hen ontstond de orde van de illuminatie. Deze orde beheerst nu de wereld.

Mensen die lid worden van de vrijmetselarij doen dat vaak met de beste bedoelingen. Ze denken dat ze bouwen aan een betere wereld. In de laagste graden van een loge merk je ook niets van wat er in de hogere regionen gebeurt. Maar wil je iets gaan betekenen dan beland je in een sfeer waar je nooit meer uit kunt. Komt er iets naar buiten van misstanden dan zullen vertegenwoordigers uit de lage regionen dit ontkennen. ze zijn onwetend. Maar wil je iets bereiken in je leven dan moet je opklimmen en dan kom je in een duivelse wereld terecht. Daarover kwam nooit iets naar buiten maar nu gelukkig wel. De elite is wel altijd zo brutaal geweest om onder onze neus alles te laten zien maar toch geloofden we niet wat we zagen, zagen we de betekenis niet. maar nu de mensheid aan het ontwaken is, wordt steeds meer duidelijk. Daardoor zie je ook de paniek bij “de elite” toeslaan. Ze zijn in hun laatste gevecht om hun nieuwe wereld orde te stichten met één wereldreligie. Zo proberen ze al lang een derde wereld oorlog uit te lokken om dat te bewerkstelligen. Dit is waar het boek openbaringen over gaat en wat je kunt lezen in het boek Henoch. daarom worden groepen en landen tegen elkaar opgezet. daarom worden “false flag’ operaties opgezet. Denk niet meer in complotgekkies want die complotgekkies zien het goed. Denk niet: dat doe ze toch niet als je het hebt over de boven jou gestelden. Wij doen dat niet maar zij wel. eerder schreef ik al dat de mensen die “achter de knoppen”zitten, psychopaten zijn. Psychopaten zijn tot alles in staat. Hou dat goed voor ogen.

Eerder heb ik geschreven over de Chazaren/Khazaren. De Khazaren en de vrijmetselaarsloges zijn met elkaar verweven en zij trekken overal aan de touwtjes.

Wil je iets bereiken in de politiek, de industrie, de wetenschap, de financiële wereld of de journalistiek, dan moet je lid zijn van de vrijmetselarij en dan word je vroeg of laat “gekocht” als je bruikbaar bent. Iemand kan met idealen de politiek in zijn gegaan maar als hij bruikbaar wordt geacht dan komt er verleiding om de hoek. Dat kan zijn met geld, macht, aanzien, seks. En als je eenmaal bent gekocht, kun je niet meer terug en je zult, als je dat wel denkt te kunnen, een hoge prijs betalen. Ook als je gekocht bent en als marionet aan het werk gaat, moet je na je inwijding een prijs betalen. Er worden ook mensen “gekocht” buiten de vrijmetselarij om. Zij worden gebruikt tot ze niet meer van waarde zijn. Dat is trouwens met de anderen ook zo. Vroeg of laat komt er een “ziekte”, een “ongeluk”, een “zelf” moord, een moord.

Van alle “gekochten” bestaat er chantage materiaal. Wil je niet meer meedoen, dan is dat de stok achter de deur. Velen hebben zo hun ziel aan de duivel verkocht. Daar kunnen we ontzettend kwaad over worden maar oordeelt,niet, opdat gij niet geoordeeld zult worden. ( Mt 7,1)Weten wij van onszelf hoe zwak wij zouden zijn? We kunnen beter bestrijden en blootleggen dan oordelen. En dat heeft ook een prijs. Mensen die hun nek uitsteken lopen de kans voor gek versleten te worden. In het ergste geval worden ze bestreden tot in de dood toe. Maar als je wakker geworden bent heb je de plicht je kennis te delen.

Voorbeelden van extreme invloed van de “maffia” (elite/cabal/illuminatie) zijn te vinden in de muziekindustrie. Artiesten worden “gemaakt” en gekocht. het vaak niet te maken met talent maar met hoe ver de artiest wil gaan. De muziek wordt gebruikt om te beïnvloeden en de massa te sturen.

Dat gebeurt in de hele entertain wereld. Zie de link hieronder die verwijst naar het boek over de muziekindustrie van Mark Devlin. je kunt het gratis downloaden. Het gaat vaak niet om talent maar om de manier waarop je je laat kopen. Je wordt gekozen door “hen”.

In de Amerikaanse politiek zijn maar weinig presidenten die niet lid waren van de vrijmetselarij. Je wordt geen president als “zij” het niet willen. En een enkele keer als het wel lukt, zorgen “zij” dat je vermoordt wordt. ( de Kennedy’s die de strijd aan gingen met “hen” werden vermoord) De familie Bush is een vrijmetselaars/satansfamilie. Evenals de Clintons dat zijn. En zoals er in de muziekindustrie “constructen” zijn, zo werd Obama een “construct”. Over Obama kun je bijna niet praten want die werd al “heilig”verklaard voor hij president werd. Hij kreeg al meteen de Nobelprijs. Zijn geschiedenis is schimmig. maar hij was een bruikbare narcist. Het maakt vaak niet uit of een republikein of democraat president wordt. het gaat om een bruikbare pop aan een touwtje. Hoe meer sociopaat/narcist, hoe bruikbaarder. Maar Obama en zijn vrouw zijn “heilig” dus je kunt bijna geen kritiek leveren. Hij had 26 speech schrijvers in dienst en gebruikte de techniek van NLP. Hij wist hoe een speech oor te dragen en was een trekpop van de militairen en de elite,

De elite die beweert dat we het nog nooit zo goed gehad hebben en dat er nog nooit zoveel vrede is geweest, heeft onder Obama gigantisch veel oorlog gevoerd. Meer dan onder alle vorige presidenten. O.a. onder het mom van regime change.

Eerder schreef ik dat de kinderen van Abraham Izaak en Ismael een groot nageslacht kregen en dat die nakomelingen ( het joodse volk en de moslims) extreem misleid zijn door de satanskrachten. De Christenen zijn ook zwaar misleid maar zij hebben als reddingsboei Jezus, de Messias, de Christus die hun redder is. Omdat Christenen de Messias hebben (h)erkend en het evangelie uitdragen, zijn zij de zwaarst vervolgde groep ter wereld. Dat begon al bij de eerste apostelen en de eerste Christenen die in de leeuwenkuilen werden gegooid. Zie voor huidige stand: https://www.opendoors.nl/ranglijst

Zie voor de dood van de apostelen hieronder.

De elite wil niet weten hoe erg dit is en bagatelliseert dit nieuws. (zie aanslagen in Sri Lanka). Als je de media beheerst ( en dat doen zij) dan bepaal jij wat het nieuws is.

Inmiddels zijn de Khazaren (Cryptojoden) geïnfiltreerd in de hele joodse wereld en bezorgen daarmee het joodse volk een slechte naam. maar daar zitten zij niet mee. Zij zitten nergens mee.

Zij zorgen er nu voor dat de geest van waanzin en haat over de aarde waait. De geest van waanzin die we zien in de door hen geschapen “klimaatreligie” maar ook in de haat tussen blank en zwart enz. Ze zitten er niet mee jonge mensen te gebruiken want een leven telt niet voor hen. Ze zitten er niet mee om met false flag operaties mensen te offeren want zij achten zich zelf superieur en voor hen tellen die levens niet.

Zij willen één satanische wereldregering met één satanische wereldreligie.

Als je denkt dat de V.S. zijn gesticht door christelijke founding fathers dan heb je het mis. het waren vrijmetselaars en Washington zit boordevol met de symboliek van de vrijmetselaars. Evenals Rome trouwens. Kijk maar eens op foto’s hoe bepaalde gebouwen van Washington (het Capitool) en Rome ( St. Pieter) gebouwd zijn. Vol met satanische elementen. Waarom staat er een zuil op het St. Sint-Pietersplein? Het is een fallisch symbool. Het is een verering voor baal/bel/beëlzebub.

Rome is volledige geïnfiltreerd door de satanische jezuïetenbeweging, die altijd een “zwarte paus”op de achtergrond hadden maar die nu zelfs een echte jezuïet als paus hebben. Dits is de ergste

paus tot dusver. Hij pleegt hoogverraad.

Als je ook wel eens opgemerkt hebt dat politici “opeens” veranderd zijn, kijk dan eens of ze lid zijn van een vrijmetselaarsloge. Of dat ze misschien zijn uitgenodigd door een “geheim” genootschap zoals de Bilderberggroep. meestal is het zo; uitgenodigd? dan lijk je bruikbaar en “krijg je je instructies”.

Dan kun je in 2010 nog beweren dat de multiculturele samenleving is mislukt maar dan draai je in 2015 als een blad aan de boom om. En dat komt niet door voortschrijdend in zicht. Overal zijn lijsten te vinden van (internationale) politici die lid zijn van een loge. Die bij Bilderberg zijn uitgenodigd enz. En dan komen de leugens. Dan verdwijnt de echte joviale lach.

En ze lachen ons in het gezicht uit. Ze liegen en als de leugen geen consequenties heeft, gaan ze steeds verder. De gewone mens wil niet zien wat er voor zijn ogen gebeurt. Mijn blog is mede ingegeven dor de hoop dat mensen wakker worden. Ik ben verplicht mijn kennis te delen. Ik weet dat lang niet iedereen in staat is te lezen wat ik lees, te zien wat ik zie. Daarom deel ik en probeer ik het zo gewoon mogelijk te vertellen. Als je meer wilt weten en gaat zoeken, vind je. De links kunnen je helpen.

https://www.threeworldwars.com/albert-pike.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt
https://www.franklinterhorst.nl/Zijn%20Vrijmetselaars%20volgelingen%20van%20Lucifer.htm
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/de-verborgen-geschiedenis-van-de-vreselijk-kwaadaardige-khazaarse-mafia

NB Lees overal voor hij ook zij. Ik wil niet steeds hij/zij typen.

Ik schrijf uit principe liever alle namen van lucifer, god, satan enz. met en kleine letter.

De hoofdletter is alleen voor de ware God. De Vader in de hemel. En voor Jezus.

Petrus: onderging de kruisdood volgens de meeste bronnen. Hij zou met het hoofd naar beneden zijn gekruisigd, omdat hij niet op dezelfde manier als Jezus Christus om het leven wilde komen.

Andreas: zou zijn gestorven aan een x-vormig kruis. Wilde net als Petrus niet op de ‘normale’ manier worden gekruisigd.

Paulus: stierf door het zwaard in Rome.

Bartholomeus zou zijn om het leven gekomen zijn nadat hij werd mishandeld, gevild, ondersteboven gekruisigd en onthoofd.

Filippus: zou zijn gedood in Hiërapolis, het huidige Turkije.

Jakobus: werd onthoofd door Herodes.

Mattias: volgens de overlevering werd hij gestenigd.

Thomas: werkte in India en ging fel tekeer tegen de afgoderij. Afgodspriesters lieten hem hierop doden. Hij zou zijn op gloeiende platen zijn gepijnigd waarna hij in een oven werd gegooid, waarna hij ook nog eens werd doorstoken.

Mattheus: was actief in Ethiopië. Werd onthoofd door een koning die weinig moest hebben van het Evangelie.

Judas: niet te verwarren met de andere Judas die Jezus verraadde: stierf in Perzië een marteldood. Simon Zelotes: stierf in Perzië een marteldood.

Zover het na te trekken is lijkt het er in ieder geval op dat alleen Jakobus (zoon van Alfeüs) en Johannes geen marteldood stierven.

Over “waarover ik het liever niet wilde hebben”

Ik schreef eerder dat ik wakker was geworden en dat ik heel wat pillen en hete aardappelen heb moeten slikken. Het was een wanhopig en stil proces. In de spiegel durven kijken en bekennen naar jezelf toe dat je het spoor bijster was. Het goede nieuws is dat ik dankbaar ben dat ik mocht ontwaken. Ik heb veel geleerd en onder ogen durven zien. Dat brengt echter met zich mee dat ik mijn kennis wil delen maar dat het lastig is daarvoor een formule te vinden. Ik heb daarom besloten om dit blog te maken. Dat had ik niet gekund zonder de hulp van mijn partner. Ik maak me zelf niet met naam en toenaam kenbaar. Het gaat niet om mij maar om de boodschap. Ik bied geen contact aan omdat ik daar de mogelijkheid niet toe heb. Echter als je zoekt, zul je vinden. Ben je het met dingen niet eens, word dan niet boos maar zoek verder. Ik voel me gered en ben iedere dag dankbaar maar ik ben me ook bewust van het feit dat de strijd iedere dag geleverd moet worden.

Mijn belangrijkste boodschap is: word wakker. Kijk waar het kwaad vandaan komt en red je ziel.

Ik moet het hebben over de Protocollen van de wijzen van Sion. Dat geschrift is afgedaan als antisemitisch, geschreven door mensen die het jodendom wilden belasteren en die het doen voorkomen alsof er een geheime bijeenkomst was van mensen die dit geschrift hebben opgesteld. Welnu, ik heb de hete aardappel toch maar door geslikt. Het is geen fictie, de bijeenkomst was niet fictief en het is geen antisemitisch geschrift. Het is het verhaal over de route naar de wereldheerschappij zorgvuldig gepland en uitgestippeld en dat zich nu onder onze ogen aan het afspelen is. Je kunt het lezen als een routeplanner. We worden wijsgemaakt dat het niet klopt omdat er te veel kennis in de wereld komt. Sinds de jaren zestig wordt er steeds weer gezegd dat mensen dat allemaal niet moeten geloven en dat iedereen die overal complotten ontwaart het niet goed ziet. Er moet een sluier over de kennis blijven hangen. Vandaar dat er steeds meer roep komt van de wereldheersers om de kennisverspreiding op internet te beteugelen. Onder het mom van bestrijding van nepnieuws. Maar de hele route is zich onder onze ogen aan het afspelen.

Zoek wie Adam Weishaupt (oprichter illumini) is , lees de protocollen, kijk naar de geschiedenis van de familie Rothschild en lees de geschiedenis van de pseudo joden: de Khazaren/Chazaren

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/De%20Khazaren.doc/index.html

We begrijpen nu ook waarom steeds meer rabbi’s in Israël bezig zijn met de vraag wie nu eigenlijk joods is. Dat is heel lastig omdat er al gauw geroepen wordt dat er rassendiscriminatie is.

Het is niet antisemitisch als je je afvraagt wie wat is en wat vertegenwoordigt. We hebben het over volken en hun geschiedenis en hun invloed op de geschiedenis. We hebben het niet over het spirituele jodendom. Maar ik begrijp heel goed dat dit een hete aardappel is.

Eerder schreef ik al dat de cabal (de illumini) de macht op aarde vormt. Zij zijn in dienst van de satan. Zij hangen een satanische godsdienst aan en hebben de wereld in hun greep. Van de hoogste regeringsleiders tot op lokaal niveau. Zij vormen overal de deep state en zijn uit op wereldheerschappij met één wereldreligie. Zij dienen de satan die wij kennen als de demiurg, de vorst van de wereld, jahwe,allah,lucifer, de morgenster enz. Deze god die een wrekende en jaloerse god is, heeft ons geloof verkeerd beïnvloed. Deze god waar het OT vol van staat heeft er voor gezorgd dat veel mensen zich van de Ware God hebben afgekeerd. De joden zijn door hem misleid, de christen en de moslims. De joden wisten heel goed dat er meer goden waren (Elohim) en streden tegen satanische praktijken. De Ware God hielp daar bij, greep soms in en beloofde Zijn Zoon te sturen. Tot dan toe waren oorlog, slavernij, kinderen offeren en seksorgies gewoon. Dat wordt een volgende hete aardappel waarover ik zal schrijven. Veel wordt afgedaan als verzinsels/mythen/ zomaar verhalen. Het is de waarheid. De satan is een bestaande entiteit en het satanisme belooft veel waardoor mensen verleid worden.

De Zoon is gekomen maar velen hebben Hem niet (h)erkend. Er was ook de belofte van terugkomen. En in die tijd van terugkomen leven we nu.

Over de woorden van Jezus

Jezus kwam om een belofte te vervullen. De wereld van God zoals we die nu kennen is ongeveer 6000 jaar oud. Daarvoor leefden mensen in duisternis. De gevallen engelen hadden met de satan de wereld in zijn greep. De satanische wereld bepaalt tot op de dag van vandaag wat we mogen weten. Toch zijn er steeds meer mensen die wakker worden. Om de wereld van de satan te beëindigen en mensen perspectief te bieden kwam Jezus. Omdat satan altijd offers eiste (vooral kinderen, zie bij het ingrijpen van God bij Abraham) offerde Jezus zich zelf op. Tot op de dag van vandaag is er de invloed van de gevallen engelen die de machthebbers van deze wereld als poppenspelers het werk laten doen. Die op hun beurt ook weer poppenspelers hebben. We zien het steeds duidelijker om ons heen. De leugen wordt steeds inzichtelijker. De val die de satan zet, zal voor menig poppenspeler na de hoogmoed komen. (lees voor engelen: entiteiten uit werelden/dimensies die we nu nog niet kennen maar die er wel zijn. Het woord engel is ons gegeven in de bijbel)

Mensen die wakker worden en kiezen voor God en zijn Zoon zullen het zwaar krijgen maar Jezus zegt: jullie zijn het licht der wereld. Laat jullie licht stralen. ( Lc 6,22/Lc 11,33). Jezus is niet gekomen om zalvende woorden te spreken en A te zeggen en B te doen zoals we dat vandaag de dag overal om ons heen zien. Het vaticaan bepaalde wat mensen moesten geloven en spant tot op de dag van vandaag samen met de satanische jezuïetenorde die de mens alleen maar wil uitbuiten. Vroeger werden mensen die kennis hadden en dat wilden delen, ketters genoemd. tegenwoordig wordt spottend gezegd dat ze niet in complottheorieën moeten geloven. Jezus heeft dit voorspeld en waarschuwingen afgegeven. Hij vertelde dat mensen moesten veranderen. Dat er een einde zou komen aan hun heerschappij. (Lc. 6, 24) Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. En verder zegt Jezus dat een ieder die zich tegen zijn broeder keert, zich zal moeten verantwoorden. Het christendom is 2000 jaar verkeerd uitgelegd. Bewust gemanipuleerd. 2000 jaar lang is schuld en boete bij de verkeerde simpele zielen neergelegd ten bate van de uitbuiters. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. De cabal creëert chaos om dan zelf weer “een oplossing” aan te bieden. Aan beide kanten verdienen ze. Ze starten oorlogen, offeren andermans kinderen en creëren hypes. Zo hebben ze ook de “klimaatreligie” ontworpen. De mens is zo niet alleen de mens een wolf, maar zo is de mens, de mens een verdienmodel. 2000 jaar bewuste misleiding door mensen die onze leraren hadden moeten zijn. Er zijn bewust gevoelens van schuld en schaamte gecreëerd door de satan over zaken waar wij part noch deel aan hebben. Wij zouden ons schuldig moeten voelen over het (Europese) verleden. Maar dat verleden is door de satan tot stand gekomen. Door ons schuldgevoel aan te wakkeren maakt hij ons weerloos. Jezus leert ons op te staan tegen deze farizeeën. De paus die de voeten kust van migranten, is niet gek. Hij doet dit heel bewust om dat hij ergens op uit is. De paus die zalvende woorden spreekt over het enorme kindermisbruik binnen de katholieke kerk doet dit bewust. De zalvende woorden sussen maar daadwerkelijk beleid blijft uit. Zijn houding is liefdeloos maar moet wel vol liefde lijken. De paus is onderdeel van de cabal dat ook in het vaticaan zetelt. Hier kloppen duidelijk de boom en de vrucht niet. (Mt 12, 13/ Lc 16,15) Hij sprak tot hen: ‘Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardigen voor, maar God kent uw hart. Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel. Jezus weet maar al te goed dat de gewone mens lijdt onder dit geweld van het addergebroed en Hij belooft de mensen die zijn woorden tot zich nemen en Hem na te volgen dat uiteindelijk voor hen verlossing is weggelegd: “Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. 28Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt naderbij.”(Lc 21,28)