Over God 5

“Om de vernietiging van alle collectieve krachten behalve de onze te bewerkstelligen, zullen we de eerste fase van het collectivisme, studenten op de universiteiten, in een nieuwe richting

heropvoeden.” Protocollen van Zion, 16

Dit is geen antisemitisch geschrift. Dat zeggen ze omdat ze willen dat je het niet weet/leest.

De moderne westerse “cultuur’”is gebaseerd op veronderstellingen van de “verlichting”, een Judea-vrijmetselaarsbeweging die zich toelegt op het creëren van een nieuwe (seculiere) wereldorde door het bestaan van God en onveranderlijke natuurlijke en spirituele wetten te ontkennen. Darwinisme was daar de eerste stap voor. Ik heb er eerder over geschreven. Het hersenspoelen begint in het onderwijs en gaat vervolgens via de media door. De invloed is zo sterk dat iedereen alles voor waar aanneemt. De mens wordt omschreven als een “dier”, als een verloren dier in een mechanisch universum, verwikkeld in een genadeloze strijd om te overleven, vervreemd van de natuur en zijn medemens.

Ze bevorderen “vrijheid”, waarmee ze de vrijheid bedoelen om Gods orde te verwerpen.

God vertegenwoordigt moreel-spirituele absolute waarden zoals liefde, waarheid, goedheid, schoonheid en gerechtigheid. Het geloof dat deze waarden echt en waardevol zijn, is essentieel voor onze gezonde ontwikkeling. Hoewel onze cultuur dit nog steeds lijkt te beamen (dit is hoe bedrog en hersenspoelen werken en we willen zo graag dat “onze goede wereld” nog in tact is), is het eerlijk gezegd toegewijd aan de ondergang van deze waarden. (zie de ondermijning van het gezin, van een gezonde seksuele ontwikkeling, van het onderwijs)

Modern onderwijs en cultuur zijn ontworpen om ons disfunctioneel te maken. De protocollen van de ouderlingen van Zion bevestigen dit. De protocollen zijn geen antisemitische kritiek. Het is de blauwdruk van de Nieuwe Wereldorde ( NWO)

“We zullen ze veranderen in “niet-nadenkende onderdanige bruten die wachten op dingen die voor hun ogen worden gepresenteerd om er een idee van te vormen …”

“We zullen uit de herinnering van de mens alle feiten uit vorige eeuwen wissen die voor ons ongewenst zijn …”

Deze uitspraken zijn geen lege woorden: denk goed na over hun successen met Darwinisme, Marxisme.

Ze zorgen voor de juiste mensen op de juiste leerstoelen. Ze zorgen er voor dat de juiste schrijvers gelezen worden en geven die veel invloed.

De gemoedstoestand van de studenten wordt passief en gedesoriënteerd gemaakt. De student worstelt om tegenstrijdige wereldbeelden te verzoenen. Deze voortdurende cognitieve dissonantie maakt ziek en overspannen. Kunnen en durven ze nog wel zelf na te denken en zich uit te spreken?

Deze ontwrichting vindt zowel nu plaats als naar vroeger als naar de toekomst. Terwijl de wereld om leiderschap schreeuwt, ligt de nieuwe generatie begraven onder opgelegde kennis waarop ze geen weerwoord hebben.

(Geesteswetenschappelijke) Opleidingen zijn niet bedoeld om te verheffen of te versterken. De wereld is eigendom van de “elite”en wordt gerund door een geheim “inteelt” bancaire kliek en zijn lakeien. Het doel is om “geleidelijk de rijkdom van de wereld te absorberen.” Natuurlijk moeten ze dit plan verdoezelen. Ze willen van studenten hun gereedschap maken. Zij, die het spel niet spelen, worden ontslagen.

“In onze dromen hebben we onbeperkte middelen en de mensen geven zich met perfecte volgzaamheid over aan onze vormgevende handen. De huidige educatieve conventies vervagen uit het hoofd, en ongehinderd door tradities, werken aan we onze eigen “goede bedoelingen”en leggen die op aan een dankbaar en verantwoordelijk plattelandsvolk”. (General Education Fund, Rockefeller)

“We zullen niet proberen om van deze mensen of een van hun kinderen filosofen of mannen van kennis of van wetenschap te maken. We moeten geen auteurs, dichters of mannen van letteren laten opstaan. We zullen niet zoeken naar grote artiesten, schilders, muzikanten, noch advocaten, artsen, predikers, politici, staatslieden van wie we een ruim aanbod hebben.”

“De taak die we onszelf stellen is zowel heel eenvoudig als een heel mooie, om deze mensen te trainen zodat ze vinden dat ze een perfect ideaal leven leven precies zoals wij en zij dat willen. ” (The Rockefeller Empire in “ The Strange Death of FDR” 1948)

Ons valse vertrouwen is gebaseerd op materiële vooruitgang en technologie, die Thoreau “verbeterde middelen voor niet-verbeterde doeleinden” noemt.

“We hebben de hersenloze kop van de gojim met vooruitgang omgedraaid”, zeggen ze in protocollen (13).

Met uitzondering van materiële uitvindingen betekent vooruitgang als een misleidend idee in alle gevallen een afwijking van de waarheid. Een bekentenis van satanische bedoelingen.

M.a.w. de illluministen hebben de mensheid besmet met de illusie dat ze een op rede gebaseerde humanistische utopie bouwen, terwijl ze in feite een neo feodale tirannie construeren. Vooruitgang betekent dat we dichter bij satanisch bezit zijn. Dit is de essentie van globalisme en het principe achter wereldgebeurtenissen.

God geeft ons een bewustzijnsstaat waar idealen van rechtvaardigheid, goedheid, waarheid en liefde vanzelfsprekend zijn. De eerste prioriteit van de illluministen is het vernietigen van het christendom en het geloof in God. Ze moeten de mensheid scheiden van haar metafysische (deel van de wijsbegeerte dat zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en werkingen; het omvat de ontologie, de kosmologie en de theodicee) ankers om te vervangen door een valse realiteit die bevorderlijk is voor hun heerschappij/tirannie.

De studie van geesteswetenschappen/sociale wetenschappen is tegenwoordig een placebo, een vervanging voor echt onderwijs. Het is indoctrinatie waardoor men in aanmerking komt voor een baan. (denk aan “gekochte” wetenschappers die de politiek correcte boodschap uitdragen)

Studenten zouden de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen moeten mijden. Ze moeten alleen praktische programma’s volgen in de richting van techniek, computers, handel, economie, geneeskunde ( en daar wordt het al gevaarlijk) enz. Die niet ideologisch zijn en werkgelegenheid garanderen.

Onze plicht is om spirituele idealen serieus te nemen in ons persoonlijk leven en deze in de wereld te brengen. De kosten van het afwijzen van God zijn het slaven worden van zeer slechte mensen en het uitleveren van onze ziel. Hun doel is om de westerse cultuur te vernietigen. Je wordt niet opgeleid, je springt blind door hun hoepels voor hun werk.

Spreuken 27,17: Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander.

Deuteronomium 31, 6: Wees sterk! Wees moedig! U hoeft geen angst voor hen te hebben! Want de HERE, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten.

http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm
https://www.savethemales.ca/000205.html?_ga=2.132179022.1541874867.1567587085-56869555.1559218072
https://creation.com/god-created-not-quantum-fluctuation
https://www.winterwatch.net/tag/cultural-marxism/
https://www.winterwatch.net/tag/brainwashing-and-propaganda/
http://deovolentenl.nl/christelijke-apologeten-reageren-op-manifest-theoloog-des-vaderlands/
https://deovolentenl.nl/nepgeschiedenis-of-verschil-van-inzicht/

Over de ondermijning van onze wereld (over de protocollen)

( zie: Illuminati: The Cult that Kaped the World)

( De protocollen vertonen een pathologische haat voor niet-joden en een verlangen om ze te ondermijnen en te exploiteren.)

De protocollen van Zion zijn verplichte lectuur voor iedereen die de wereld waarin we leven wil begrijpen. Ze vertonen een pathologische haat voor niet-joden en een verlangen om hen te ondermijnen en uit te buiten. De protocollen maakten deel uit van een “initiatie” voor 33 graden vrijmetselaars-joden. De meeste Joden zijn zich niet bewust van deze agenda en kunnen daarom gemakkelijk worden gemanipuleerd. “Een antisemitisme is voor ons onmisbaar in het beheer van onze mindere broeders.”

Veel mensen denken dat “De protocollen van de ouderen van Zion” antisemitische “haatliteratuur” en bedrog zijn. Nobelprijswinnaar Alexander Solzjenitsyn schreef dat het boek de geest van een genie vertoont. Hij zei dat het grote kracht van gedachte en inzicht vertoont. Het ontwerp (toenemende vrijheid en liberalisme, dat eindigt in een sociaal catastrofe) is ver boven het vermogen van een gewone geest.

Het zijn lezingen gericht tot Joodse vrijmetselaars (waarschijnlijk in de Mizraim Lodge in Parijs) waarin een ongelooflijk plan wordt beschreven om de westerse beschaving omver te werpen, de mensheid te onderwerpen en alle rijkdom van de wereld “in onze handen” te concentreren. Ze werden gegeven als een regelmatige reeks workshops aan deze vrijmetselaars in Parijs. De auteur beschrijft ze als een “uiteenzetting van ons programma” en begint vaak met: “Vandaag bespreken we …”

Protocol 1 verwijst naar het plan als “ons systeem”. Zegt dat mensen worden bestuurd “met geweld”: “Volgens de wet van de natuur ligt recht in macht.” De meeste mannen zijn bereid hun medemens te verraden voor winst. (Het “doel heiligt de middelen” is het communistische motto.) De belofte van “vrijheid” (d.w.z. liberalisme, hervorming, revolutie) wordt gebruikt om de macht over te nemen van de Oude Orde (monarch, landaristocratie, kerk, leger) en deze over te dragen in “onze handen”, de kracht van “goud”en het despotisme van kapitaal dat volledig in onze handen ligt.

De staat is van ons afhankelijk, of ‘”gaat tot op de bodem”. Moraliteit is een obstakel voor succesvolle verovering en aansprakelijkheid voor politiek leiderschap.

Het doel is om alle bestaande krachten voor orde en regulering te ondermijnen en te doen verdwijnen en de “soevereine heer” te worden van diegenen die zo dom zijn hun bevoegdheden neer te leggen en te vallen voor liberale smeekbeden. Hun macht is “onoverwinnelijk” op grond van “onzichtbaar blijven” tot onoverkomelijk. Dit is een strategisch plan waarvan we niet kunnen afwijken of het risico lopen het werk van vele eeuwen teniet te doen.

De schrijver benadrukt dat het doel is om “het eigendom van anderen te grijpen” en “alle regeringen te onderwerpen aan onze superregering”.

De woorden “vrijheid, broederschap, gelijkheid”waren “lokaas” dat de vrijmetselaars-joden van oudsher gebruikten om de genealogische aristocratie van de gojim omver te werpen, die de enige verdediging van de volkeren was. Het zal worden vervangen door de aristocratie van geld.

Door de geschiedenis heen hebben ze ingespeeld op de hebzucht, de lust en de ijdelheid van mensen om hun agenten te strikken. “Democratie” is een perfect instrument voor hun heimelijke controle. Monarchen waren veel moeilijker te ondermijnen. Democratie, het “vervangen van volksvertegenwoordigers’”heeft “ons” de macht gegeven onze invloed uit te oefenen en onze mensen op onze posten te krijgen.

Protocol twee: “Oorlogen moeten zoveel mogelijk geen territoriale voordelen opleveren”.

Dit houdt in dat “wij” de uitkomst van oorlogen beheersen en miljoenen spionnen hebben (vrijmetselaars, joden) “Ons internationale recht zal dan de nationale rechten teniet doen …” zoals het burgerlijk recht van staten hun onderdanen regeren. Heidense leiders (beheerders) worden gekozen vanwege hun strikte gehoorzaamheid en worden geleid door “adviseurs”. De gojim “kunnen zich vermaken tot het uur toeslaat”.

We hebben de valse doctrines geïmplanteerd “door middel van onze pers die blind vertrouwen in deze theorieën wekt”. “Denk goed na over de successen die we hebben geregeld voor het darwinisme, het marxisme, nietzchisme. Voor ons Joden moet in elk geval duidelijk zijn wat een desintegrerend effect deze richtlijnen hebben gehad op de geest van de gojim.”

De pers is in onze handen gevallen. Het vormt de gedachte van de mensen. Zijn rol is om ontevredenheid te uiten en te creëren. Dankzij de pers hebben we het goud in handen, hoewel we veel van onze mensen hebben opgeofferd. Maar ieder … in de ogen van onze god is “duizend gojim” waard.

Protocol drie: We hebben een kloof gemaakt tussen de vooruitziende Soevereine Macht en de blinde kracht van het volk, zodat beiden alle betekenis hebben verloren.

“Van staten hebben we gladiatorenarena’s gemaakt waar een groot aantal verwarde mensen ruzie maken …” “We verschijnen op het toneel als de vermeende redders van de arbeider … en we stellen voor dat hij in de gelederen van onze strijdkrachten zou moeten komen … -Socialisten, anarchisten, communisten – waaraan we altijd steun verlenen in overeenstemming met een vermeende broederlijke regel (van de solidariteit van de hele mensheid) van ons sociale metselwerk. De aristocratie … was geïnteresseerd in het zien van de arbeiders goed gevoed, gezond en sterk. We zijn geïnteresseerd in juist het tegenovergestelde – in de vermindering, het doden van de gojim. ”

Protocol vier: “Wie en wat bevindt zich in een positie om een onzichtbare kracht omver te werpen? En dit is precies wat onze kracht is. Niet-joods metselwerk dient blindelings als een scherm voor ons en onze objecten, maar het actieplan van onze kracht, zelfs zijn blijvende plaats, blijft voor het hele volk een onbekend mysterie. ” “Vrijheid zou mogelijk zijn als het zou berusten op “het fundament van geloof in God, op de broederschap van de mensheid, niet verbonden met het concept van gelijkheid, dat wordt ontkend door de wetten van de schepping …” “Dit is de reden waarom het onontbeerlijk is voor ons om alle geloof te ondermijnen, om uit de geest van de gojim het principe van Godheid en de geest te scheuren en in plaats daarvan te plaatsen … materiële behoeften. ” Gojim moet geen tijd hebben om na te denken, maar moet worden afgeleid naar de industrie en de handel.

“Alle naties zullen verzwolgen worden in het streven naar winst en in de race daarvoor, zullen ze geen nota nemen van hun gemeenschappelijke vijand.” We moeten de industrie op een “speculatieve basis” plaatsen, zodat rijkdom naar onze klassen gaat. Dit materialisme zal ons toelaten om de lagere klassen van de gojim te richten tegen onze rivalen voor macht “de bevoorrechten en … de intellectuelen van de gojim.”

“De gojim zijn een kudde schapen, en wij zijn hun wolven. En weet je wat er gebeurt als de wolven de kudde te pakken krijgen?”

Protocol vijf. “Belemmeren persoonlijke vrijheid zoals in communistische staten”.

De auteur stelt dat despotisme noodzakelijk is voor de wereld die hij creëert, een wereld “waarin de gevoelens ten opzichte van geloof en gemeenschap worden vernietigd door kosmopolitische overtuigingen”.

Het volgende is de reden achter het communisme/Marxisme/cultureel marxisme en de oorlog tegen terreur. “We zullen een geïntensiveerde centralisatie van de overheid creëren om alle krachten van de gemeenschap in onze handen te grijpen. We zullen alle acties van het politieke leven van onze onderdanen mechanisch reguleren met nieuwe wetten Vrijheden die door de gojim zijn toegestaan, en ons koninkrijk zal worden onderscheiden door een despotisme van zulke magnifieke proporties dat het op elk moment en op elke plaats in staat is om elke gojim die oproept ons uit te roeien of aan te vallen te elimineren”.

Protocol zes. We houden zoveel van het proletariaat dat we willen dat alle gojims zich bij hen voegen. We creëren “enorme monopolies” waarvan zelfs de grote fortuinen van de gojim afhankelijk zijn, zodat “ze samen met de eer van de staten op de dag na de politieke ineenstorting naar de bodem zullen gaan …”

“Op elke mogelijke manier moeten we de betekenis van onze Superregering ontwikkelen door het te vertegenwoordigen als de beschermer van al diegenen die zich vrijwillig aan ons onderwerpen.” “We willen dat de industrie zowel arbeid als kapitaal van het land afvoert en door speculatie al het geld van de wereld in handen krijgt en daarmee alle gojim in de rangen van het proletariaat werpt. Dan zullen de gojim buigen voor ons, als om geen andere reden dan om het bestaansrecht te krijgen. ”

Protocol zeven. “Wij controleren de pers”. “We moeten de regering van de gojim dwingen” in te stemmen met ons plan “dat al de gewenste voltooiing nadert” door te eisen dat ze de “publieke opinie” gehoorzamen die we beheersen door die grote macht die we al in handen hebben, de pers.

Protocol acht. Gebruik gechanteerde frontmannen. “Zolang er geen risico meer bestaat om verantwoordelijke posten in onze staten aan onze broeder-joden toe te vertrouwen, zullen we ze in handen geven van personen wier verleden en reputatie zodanig zijn dat … als ze onze instructies niet gehoorzamen, moeten worden aangeklaagd of verdwijnen – dit om ze onze belangen te laten verdedigen tot hun laatste snik. ” (daarom het “chantagewerk” van Epstein c.s.)

Protocol 9. “De facto hebben we al alle soorten regels, behalve de onze, weggevaagd . Tegenwoordig als staten tegen ons protesteren, is dat alleen pro forma naar eigen goeddunken en volgens onze aanwijzingen, want hun antisemitisme is voor ons onmisbaar in het beheer van onze mindere broeders. ”

“Het is van ons dat de allesomvattende terreur voortgaat. We hebben tot onze dienst mensen van alle meningen, van alle doctrines, herstellende monarchisten, demagogen, socialisten, communisten en utopische dromers van alle soorten. Ieder van hen verveelt zich in het laatste overblijfsel van autoriteit, streeft ernaar alle gevestigde vormen van orde omver te werpen … we zullen ze geen vrede geven voordat alle staten onze internationale superregering openlijk en met onderdanigheid erkennen. ”

“Om een betwiste politieke strijd te voeren, moet men geld hebben en al het geld is in onze handen.” We hebben de controle overgenomen over de “instituten van de gojim” met behulp van de “chaotische licentie” van “liberalisme”. We hebben onze handen in het bestuur van de wet, in het houden van verkiezingen, in de pers, in de vrijheid van de persoon, maar voornamelijk op het gebied van onderwijs en opleiding als hoekstenen van een vrij bestaan. “

“We hebben de jeugd van de gojim voor de gek gehouden, verbijsterd en gecorrumpeerd door ze groot te brengen in principes en theorieën waarvan we weten dat ze vals zijn, hoewel het door ons is ingeprent.”

Protocol 10. “Vernietig het gezin.” “Uitputting van de mensheid door tweedracht en corruptie.”

“Door alle gevoel van eigenbelang in te prenten, zullen we onder de gojim het belang van het gezin en de educatieve waarde ervan vernietigen en de mogelijkheid verwijderen dat individuele geesten zich afsplitsen, want de door ons behandelde menigte zal hen toestaan hun kennis te laten delen, noch ze zelfs maar aan horen, het is gewend om alleen naar ons te luisteren die hen betalen voor gehoorzaamheid en aandacht.”

“Op deze manier zullen we een blinde machtige kracht creëren die nooit in staat zal zijn om in enige richting te bewegen zonder de begeleiding van onze agenten … De mensen zullen zich onderwerpen aan dit regime omdat het zal weten dat zijn inkomsten, voldoening en de ontvangst van allerlei voordelen van deze leiders zal afhangen. ”

“De erkenning van onze despoot/ de koning der Joden/ de antichrist … zal komen wanneer de volkeren, volkomen vermoeid door de onregelmatigheden en incompetentie – een zaak die we zullen regelen – van hun heersers zullen schreeuwen:” Weg met hen en geef ons één koning over alles de aarde die ons zal verenigen en de oorzaken van verdeeldheid zal vernietigen – grenzen, nationaliteiten, religies, staatsschulden – die ons rust en stilte zal geven die we niet kunnen vinden onder onze heersers en vertegenwoordigers. ”

Dus moeten we de mensheid volledig uitputten met tweedracht, haat, strijd, afgunst en zelfs door marteling, honger, inenting van ziekte en gebrek te gebruiken, zodat de gojim geen andere weg voor hen zien dan hun toevlucht zoeken in onze volledige soevereiniteit in geld en al het andere. Maar als we de naties van de wereld een ademruimte geven, zal het moment waarop we verlangen bijna nooit aankomen.

Protocol 11.Vrijmetselarij is een instrument van joodse overheersing.

“Met deze combinaties bedoel ik de vrijheid van de pers, het recht van vereniging, de vrijheid van wetenschap, het stemprincipe en vele andere die voor altijd uit de herinnering van de mens moeten verdwijnen …” “De gojim zijn een kudde schapen , en wij zijn hun wolven. En weet je wat er gebeurt als de wolven de kudde te pakken krijgen? ”

“… we zullen ze blijven beloven om alle vrijheden terug te geven die we hebben weggenomen zodra we de vijanden van de vrede hebben weggenomen en alle partijen hebben getemd … Het is niet de moeite waard om te bespreken hoe lang ze zullen blijven wachten op de terugkeer van hun vrijheden … “Dit programma is ontworpen om op een indirecte manier voor de Joden te winnen wat anders niet mogelijk is. Dit is de basis geweest van onze organisatie van “geheim metselwerk”, een motief dat niet wordt verwacht door het “jachtvee” dat zich aangetrokken voelt tot de loges. “God heeft ons, Zijn uitverkoren volk, de gave van de verstrooiing geschonken” die ons nu tot de drempel van soevereiniteit over de hele wereld heeft gebracht. ” ( zie hier de ondermijning van het Oude Testament).

Protocol 12. “De meerderheid van het publiek heeft geen flauw idee wie de pers echt dient.” Na onze revolutie]zal niemand ongestraft de vraag stellen over de onfeilbaarheid van onze regering … onder degenen die ons aanvallen zullen ook door ons gevestigde organen zijn, maar zij zullen aanvallen … punten die we vooraf hebben bepaald om te wijzigen. Geen enkele aankondiging zal het publiek bereiken zonder onze controle. ”

“… We zullen onze eigen oppositie en pers opzetten die … zal presenteren wat lijkt op de antipropaganda voor ons. Onze echte tegenstanders in hart en nieren zullen deze gesimuleerde oppositie als hun eigen accepteren en zullen ons hun kaarten tonen.” “We zullen een zeker triomf over onze tegenstanders hebben, omdat zij niet over hun organen voor de pers kunnen beschikken waarin zij hun mening volledig en definitief kunnen uiten.”

Protocol 13. “De behoefte aan dagelijks brood dwingt de gojim om te zwijgen en onze bescheiden dienaren te zijn.” “We leiden de massa verder af met amusement, games … kunst, sport … van vragen. Steeds meer onwennig om te reflecteren en hun eigen mening te vormen, zullen mensen op dezelfde manier beginnen te praten als wij, omdat wij alleen hen nieuwe denkrichtingen zullen bieden … natuurlijk door personen die niet verdacht worden van solidariteit met ons. ” “Wie zal dan ooit vermoeden dat al deze volkeren door ons werden bestuurd volgens een politiek plan dat niemand in de loop van vele eeuwen heeft geraden?”

Protocol 14. “Wanneer we in ons koninkrijk komen, is het voor ons ongewenst dat er een andere religie is dan de onze … We moeten daarom alle andere vormen van geloof wegvagen.” We zullen ook de dwaasheid onthullen van de achtervolging van de goedwillende regeringen na “de fantastische schema’s van sociale zegeningen, d.w.z. socialisme, communisme die nooit hebben opgemerkt dat deze schema’s steeds een slechter en nooit een betere staat voortbrachten …”

“Onze filosofen zullen alle tekortkomingen van de verschillende overtuigingen van de gojim bespreken. Maar niemand zal ooit ons geloof vanuit zijn ware gezichtspunt onder de aandacht brengen, omdat dit volledig zal worden geleerd door niemand anders dan het onze, die het nooit zal durven verraden..” “Onze wijze mannen die zijn opgeleid om leiders van de gojim te worden, zullen materialen samenstellen die zullen worden gebruikt om de geest van de gojim te beïnvloeden, hen naar een dergelijk begrip en vormen van kennis te leiden die door ons zijn bepaald.”

Protocol 15. De vrijmetselaars zijn volledig gemanipuleerd. “De gojim komen de loges binnen in de hoop een knabbeltje van de publieke taart te krijgen”.”Hij minacht de vrijmetselaars. “Deze tijgers hebben de zielen van schapen en de wind blaast vrij door hun hoofden.”” We hebben ze het “hobbypaard” van het “collectivisme” gegeven, hoewel het in strijd is met de natuurwetten.

Na de revolutie zullen ze alle geheime genootschappen ontbinden, maar tot dan zullen we “vrijmetselaarsloges creëren en vermenigvuldigen” want daar “vinden we ons belangrijkste inlichtingenkantoor en middelen van invloed … en verbinden we … alle revolutionaire en liberale elementen .”

“Is dit niet het bewijs dat de geest van gojim onontwikkeld is in vergelijking met die van ons? Dit is het vooral dat ons succes garandeert.” De auteur praat over stoppen bij niets, ongeacht het offer. Hij geeft niets om het “zaad van de gojim”, maar het offer van Joden heeft geresulteerd in de verbetering van de rest. We haasten de dood van hen die “onze zaken hinderen”.

“We voeren metselaars op zo’n manier uit dat niemand behalve de broederschap er ooit een vermoeden van kan hebben, zelfs de slachtoffers zelf niet … ze sterven allemaal wanneer nodig als bij een normale vorm van ziekte. Dit wetend proteteert zelfs de broederschap niet. Met dergelijke methoden hebben we uit het midden van het metselwerk de wortel van protest tegen onze aard geplukt. ‘ ( De “Rothschilds” vermoordden ten minste zeven Amerikaanse presidenten.)

De superieure intelligentie van het “uitverkoren volk” bevestigt dat “de natuur” ons heeft bedoeld om de wereld te leiden en te regeren. Dit Beschrijft een paternalistisch despotisme gebaseerd op de onderwerping van de mensheid aan wat sterker is. ( zie darwinisme, zie mijn uitleg over 2 goden, zie ondermijning van het oude testament).

Er is een direct verband tussen de plannen die ruim 100 jaar geleden werden geschetst met

de protocollen van Zion en de vernietiging van hoger leren en religie in het Westen vandaag.

Protocol 16. Ondermijn onderwijs en religie.

We moeten in hun opvoeding al die principes introduceren die zo briljant hun orde hebben verbroken. Maar als we aan de macht zijn, zullen we alle soorten verontrustende onderwerpen uit de loop van het onderwijs verwijderen en zullen we de gehoorzame jeugdkinderen van autoriteit maken, van hem houden die heerst als de steun en hoop op vrede en stilte. ”

“Denk goed na over de successen die we voor het darwinisme, het marxisme en het nietzchisme hebben geregeld. Voor ons Joden moet het in elk geval duidelijk zijn wat een desintegrerend effect deze richtlijnen hebben gehad op de geest van de gojim.”

“We zullen alle uit de vorige eeuwen onwenselijke feiten uit de herinnering van mensen wissen en alleen die laten die alle fouten van de regering van de gojim weergeven.”

“We zullen elke vorm van vrijheid van instructie afschaffen ..”

Deze theorieën zullen door ons worden verheven tot het stadium van een dogma van geloof als een overgangsfase naar ons geloof ( zie mijn uitleg over wat hun geloof is: luciferianisme/satanisme)

“We zullen de gojim veranderen in niet-denkende onderdanige bruten die wachten op dingen die voor hun ogen worden gepresenteerd”

“We hebben er al lang voor gezorgd om het priesterschap van de gojim in diskrediet te brengen en daarmee hun missie op aarde te ruïneren, wat in deze dagen nog steeds een grote hindernis voor ons kan zijn … Wat andere religies betreft, zullen we nog steeds minder moeite hebben in de omgang met hen … “(Denk je aan seksueel misbruik door katholieke priesters?)

“De koning van de Joden ( Trump is onlangs koning van de Joden genoemd. Is hij de rattenvanger die in 2015 op de cover van de Economist stond) zal de echte paus van het universum zijn, de patriarch van een internationale kerk.”

“… we zullen vechten tegen bestaande kerken door kritiek die bedoeld is om schisma te veroorzaken …” (Denk je aan een homohuwelijk?abortus? gender? Nashvilleverklaring?)

“In ons programma zal een derde van onze onderworpenen de rest onder observatie houden vanuit een plichtsbesef, volgens het principe van vrijwilligerswerk aan de staat.”

“Net zoals tegenwoordig onze broeders ( Joden]) op eigen risico verplicht zijn om de afvalligen van de Kahal (Joodse Raad) van hun eigen familie aan te klagen … zo zullen in ons koninkrijk over de hele wereld al onze onderdanen verplicht zijn de dienstplicht jegens de staat naleven … “(Denkend aan KGB, Stasi of Gestapo?)

Protocol 18. “Frequente pogingen op het leven van goede leiders via onze agenten”

Protocol 20. “Het puur brute brein van de gojim …”

Er zal een progressieve kapitaalbelasting worden ingevoerd. “Een belastingverhoging in het percentage van de verhouding tot kapitaal zal een veel grotere omzet opleveren dan de huidige individuele of onroerendgoedbelasting, wat nu nuttig is voor ons alleen omdat het problemen en ontevredenheid bij de gojim opwekt.” “Economische crises zijn door ons veroorzaakt voor de gojim op geen andere manier dan door geld uit de circulatie te halen.” “De kwestie van geld moet overeenkomen met de groei van de bevolking …”

“De goudstandaard is de ondergang van de staten die het hebben aangenomen, want het is niet in staat geweest om aan de vraag naar geld te voldoen, temeer omdat we goud zoveel mogelijk uit de circulatie hebben verwijderd.”

Goy-regeringen kunnen hun eigen valuta en krediet creëren. “Hoe duidelijk is de onontwikkelde denkkracht van de puur brute hersenen van de gojim zoals uitgedrukt in het feit dat ze van ons hebben geleend … zonder ooit te denken dat deze gelden, plus een toevoeging voor betaling van rente, uit eigen zak gehaald zijn gehaald om met ons af te rekenen. Wat had eenvoudiger kunnen zijn dan het geld dat ze van hun eigen volk wilden krijgen? “

Protocol 22. “In onze handen ligt de grootste kracht van onze dag – goud … Het is toch niet nodig om verder bewijs te zoeken dat onze heerschappij door onze god is voorbestemd? Zeker zullen we niet falen met zoveel rijkdom om te bewijzen dat al dat kwaad dat in zoveel eeuwen dat we hebben moeten plegen, aan het einde van de doelen, de oorzaak van echt welzijn hebben gediend – het in orde brengen van alles? ”

“Onze Orde zal de kroon van de orde zijn, en daarin is het hele geluk van de mens opgenomen. De aureool van deze autoriteit zal een mystieke buiging van de knie en een eerbiedige angst voor alle volkeren inspireren. Ware kracht sluit geen voorwaarden aan enig recht, zelfs niet met dat van god : niemand durft er dichterbij te komen. ”

Protocollen 23-24. De dynastieke erfgenaam van de koning van de Joden zal koning van de wereld worden. Hij zal alle bestaande heersers vervangen.

“De koning van de Joden moet niet worden overgeleverd aan zijn hartstochten … het heilige zaad van David moet zijn volk alle persoonlijke neigingen opofferen. Onze opperheer moet een voorbeeldige onberispelijkheid hebben.” “Ondertekend door de vertegenwoordigers van Zion, van de 33e graad.”

Met de triomf van dit jodendom komt de onderwerping en slavernij van de hele niet-joodse wereld. Het christendom wordt het eerste slachtoffer, de familie-eenheid de tweede … Homoseksualiteit en radicaal feminisme worden strenger in hun houding en extremer in hun eisen, waardoor een doos van pandora wordt geopend: de drang om pedofilie te normaliseren, en de systematische corruptie van kinderen door het promoten van kinderporno in de klas …De genderdiscussie al op de basisschool. De ondermijning van de studies op de universiteiten…

We bevinden ons in een kritieke situatie … Het was nooit Palestina dat de georganiseerde Joden wilde. Palestina was gewoon hun uitvalsbasis voor de verovering van de rest van de wereld …

Volgens Israel Shamir:

“Palestina is niet het ultieme doel van de Joden; dat is de wereld. Palestina is gewoon de plek voor het hoofdkwartier van de wereldstaat. De Joden zijn van plan Jeruzalem te veranderen in de opperste hoofdstad van de wereld en de herbouwde tempel in het brandpunt van de Geest op aarde. Het christendom zal sterven, de geest zal vertrekken van de naties in ons deel van de wereld, en onze huidige dubieuze democratie zal worden vervangen door een enorme theocratische staat.

Ontgeestelijkt en ontworteld en de mensen tot slaaf gemaakt.

Het joodse universum is goed voor joden. Het is een vloek voor anderen. Omdat de Joodse invloed sinds 1968 gestaag is toegenomen, zijn de levens van gewone mensen verslechterd … Een goede tijd voor de Joden is geen goede tijd voor de mensheid … De zegen van de Joden is een vloek voor anderen. De regimes die “goed zijn voor Joden” zijn zelden goed voor iemand anders …

“Spreken van Joodse samenzweringen zonder magische en occulte krachten te bespreken is als praten over de gevaren van slangen zonder gif en de effecten ervan op het menselijk lichaam te noemen, of praten over plagen zonder te praten over ziektekiemen.” ( Francis Singer)

Hier zijn enkele aanvullingen op de protocollen :

1) Er wordt helemaal geen melding gemaakt van zwarte magie en tovenarij, wat het belangrijkste is van het Joodse fenomeen, waarvan schuldfinanciering en woeker slechts één een topje van de ijsberg zijn. 2) Er wordt geen melding gemaakt van kabbala.3) Er wordt geen melding gemaakt van het offeren van kinderen.4) In de protocollen wordt geen melding gemaakt van de technologische vooruitgang waar de joden van profiteren, met name wat betreft media en elektronica. In de wereld die in de protocollen wordt beschreven, worden technologieën genoemd die nooit verder lijken te gaan dan in Frankrijk in 1870 of Rusland. Onmiddellijke communicatie wereldwijd wordt niet genoemd. Zelfs cinema wordt niet vermeld, ondanks het feit dat het al was uitgevonden toen het boek werd gepubliceerd en het Jodendom zo doorslaggevend zou dienen door Hollywood en andere instellingen.5) Het boek maakt geen speciale vermelding van de VS, ondanks het feit dat je moet erkennen dat de grondleggers van de VS allemaal zionisten/vrijmetselaars waren. 6) Wat Rusland betreft dat een andere door joden geleide en door zionisten geïnspireerde regering zou worden opgelegd, die de wereld kan verleiden door zijn leugens, dat is een ernstige omissie. De protocollen zijn geschreven alsof het belangrijkste toneel van hun wandaden nooit ophoudt in Europa te zijn. Er wordt geen melding gemaakt van het feit dat ze hun best zouden doen om hun financiële hoofdsteden uit Europa en later uit de blanke rassen te verplaatsen.7) Het boek maakt geen melding van de staat Israël (hoewel het de koning van de joden noemt) noch van de moslims als een kracht van het allergrootste belang.8) Er wordt geen melding gemaakt van klimaatbeheersing: de hogere Joden zijn er altijd vreselijke experts in geweest. Alle revoluties uit het verleden vonden plaats door beheersing van het klimaat en van de geldhoeveelheid. 9) Er wordt geen melding gemaakt van directe massa controle.10) Er wordt geen melding gemaakt van de zeer lastige relatie tussen Joden en de Zwarte Afrikaanse wereld.11) Er wordt geen melding gemaakt van de tegenhiërarchie van “hekserij”/”magie”. 12) De protocollen maken van het “feminisme” zeer weinig melding, afgezien van het triviale aspect van demoralisatie van mensen door immoraliteit en losbandigheid.13) Het magische mechanisme onder schuldgeld wordt nooit besproken.14) Er wordt geen melding gemaakt van het feit dat het West-Romeinse rijk afbrokkelde onder Joodse invloed en dat de donkere eeuwen die zouden volgen een tijd waren waarin zij zich het meest triomfantelijk voelden, niet gedwongen om ondergronds te worden gedwongen, zoals de officiële geschiedenis graag zegt. 15) India wordt niet genoemd, ondanks het feit dat de Oost-Indische Compagnie een joodse onderneming was geweest ondanks het feit dat twee hoofdstukken van de protocollen te duidelijk een kopie lijken te zijn van passages uit Sri Kautilya’s Arthashastra (het hindoeïstische verhandeling van de geopolitieke wetenschap).

De echte samenzwering is gewoon te monsterlijk om in zo’n boek als de protocollente worden beschreven. De realiteit over joden en zionisten is honderd keer erger dan beschreven in de protocollen. De protocollen, hoewel waar met betrekking tot de meeste van wat ze beschrijven, zijn een understatement van wat er is gebeurd en gebeurt.

https://www.henrymakow.com/cgi-bin/mt-5/mt-search.cgi?search=the+protocols+of+Zion+synopsis&IncludeBlogs=1&limit=20

Over wat ik tot dusver over de vrijmetselarij en de illuminatie geschreven heb.

Een samenvatting

Bij de vrijmetselaars begint de jaartelling bij 4000 v.C. In 2000 is volgens hen de nieuwe tijd aangebroken die de hele wereld zal transformeren. De heerschappij van lucifer zal dan zijn volle omvang krijgen. De mannen van de geheime genootschap willen goden worden. Het gewone publiek is soms gefascineerd door de zwarte magie (zie popmuziek, zie acts van o.a. Madonna zoals op het laatste songfestival) dat zij gebruiken om hun werkelijke bedoelingen te verbergen maar het internationale vrijmetselarij is o.l.v. de satan op weg naar een eeuwige dood ( zie Openbaringen. Uit Openbaringen 12 (Statenvertalingen):

En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.

En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.

En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.

En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.

En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.)

Alles draait er om dat de vrijmetselaars geloven dat er zich onder de Tempelberg in Jeruzalem gewelven bevinden, met daarin geheime, bovennatuurlijke ‘kennis van engelen’ ( ik schreef eerder over het zoeken naar het Woord van God) en dat zij, door het herbouwen van de tempel ( de tempel van Salomon), in het bezit kunnen komen van goddelijke krachten. Het idee van vrijmetselaars- en illuminatie-genootschappen om de tempel in Jeruzalem te herbouwen, is niet nieuw. Op 28 augustus 1909 publiceerde The Illustrated London News een zeer gedetailleerd artikel met de titel ‘Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo’s Tempel in Jeruzalem te herbouwen’. Drie jaar later (22 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: ‘De Tempel van Salomo: Het schema van de vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover’. Tot 1914 werden er regelmatig artikelen over gepubliceerd. Sommigen gingen daarbij tot in lengte van details, zoals een bericht dat het stuk grond waarop de huidige rotskoepelmoskee staat, in het geheim gekocht zou zijn, en de plannen voor de constructie van de derde tempel al klaar lagen. Onderzoekers hebben sindsdien ontdekt, dat er door de vrijmetselaars een verborgen samenzwering is opgezet, waarbij op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wordt gewacht om de nieuwe tempel te herbouwen, van waaruit hun ‘aardse vertegenwoordiger’ zal moeten gaan heersen. Dit is het idee achter het streven naar de nieuwe wereld orde met één wereldregering en één wereldreligie.

Henoch is door de vrijmetselaars “gekaapt” want Henoch wandelde met God en kende Gods geheimen. Het boek Henoch was voor ons verborgen en is niet in de bijbel opgenomen maar de naam. Henoch komt wel een paar keer voor in de bijbel. Volgens Genesis 5:22-24 was hij een Godvrezende man. ( En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalem.

En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalem gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.

Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.)

We moeten er misschien aan wennen dat de aarde niet de enige bewoonbare planeet is en dat er misschien “contacten van elders” waren tussen Henoch en “hemelbewoners”. We mochten dat niet weten.

De vrijmetselaren willen dat de mens moet zich van God bevrijdt De doelstelling die zegt dat de vrijmetselarij voortdurend streeft naar een ontwikkeling van geest en gemoed en het bouwen aan een betere wereld is een dekmantel voor de werkelijke doelen die het genootschap nastreeft. De orde werkt dus mee aan het tot stand komen van de nieuwe wereld orde. In 1873 schreef Mazzini, het hoofd van de vrijmetselarij in Italië, een brief waarin hij het plan uiteenzette, hoe niet alleen Europa maar de gehele wereld bevrijd moest worden van het christendom om vervolgens een rijk op te zetten waarin elk volk onder de “verlichte” dictatuur van lucifer gebracht zou worden. Daartoe zouden er drie wereldoorlogen gevoerd moeten worden, zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zou zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale regering om verder bloedvergieten te voorkomen. Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de luciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de bijbel dat beschrijft, dient te verdwijnen. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering. Hij moet onder invloed komen van de satan. En de mensheid is daar naar toe heel hard op weg. Door beïnvloeding van de media en de entertainmentindustrie is hij al gehersenspoeld. Veel mensen durven niet meer over geloven, over God of over Jezus te praten en als ze het doen, worden ze vaak belachelijk gemaakt. En Christenen zijn de meest vervolgde personen op aarde.

De hersenspoelers maken gebruik van goedwillende poppen aan een touwtje die niet door hebben dat ze worden misbruikt.

De vrijmetselarij is opgedeeld in graden waarbij de mensen in de lage graden vaak goedwillende en waaarheidzoekende mensen zijn die niet weten wat er in de hoogste regionen speelt. In de hoogste graden is men verplicht om lucifer te aanbidden. Lucifer, is voor hen de god van het licht en het goede, die strijdt voor de mensheid tegen de god van de duisternis: dat is de God die we kennen uit de bijbel. Dit omkeren komt bij de kabbala(h) joden vandaan. Zij noemen het kwade goed en het goede kwaad.. Bij zijn initiatie wordt de kandidaat de geheime naam van de “drie-enige God” onthuld: jah-bul-on (J-B-O) “Ja” staat Jahwe (h) , “Bul” staat voor Baäl en “On” staat voor Osiris de Egyptische Zonnegod. Deze Jah Bul On heeft helemaal niets te maken met de God uit onze bijbel. Dat de vrijmetselaars satan aanbidden, wordt nog eens extra bevestigd door het volgende: kandidaten op de hogere niveaus van de vrijmetselarij ontvangen na te zijn ingewijd een geheim woord “Abaddon”. De bijbel zegt over deze naam: Openbaring 9:11: Zij hadden over zich een koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon. Vrijmetselaars die zich op lage niveaus (‘graden’) bevinden zullen zich ongetwijfeld niet herkennen in het stereotype, dat zij leden zijn van een geheim complot dat toewerkt naar de wereldheerschappij. De waarheid is dat het mensen zijn, die geen idee hebben wat het hoogste niveau boven hen van plan is, en door wie zij doelbewust onwetend worden gehouden. De mensen boven hen zijn verweven met de politiek en bepalen in veel landen de agenda.

De invloed van de vrijmetselarij valt bv. in de Amerikaanse politiek niet meer weg te denken. Van George Washington t/m George W. Bush zijn er maar twee Amerikaanse presidenten geweest die niet tot dit genootschap behoorden. De ene was president Eisenhower, die was aangesloten bij de Jehova’s getuigen en de andere was John F Kennedy.

Dat Kennedy in 1963 werd vermoord heeft tot tal van samenzweringstheorieën geleid, waarbij de

vrijmetselarij ter sprake is gekomen. Er zijn publicaties verschenen waarin wordt beweerd dat de Skull & Bones Orde (de meest occulte tak van de vrijmetselarij) en de CIA samenwerkten bij deze moord. Het bewijsmateriaal hiervoor is nooit geleverd maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er in totaal al meer dan 150 getuigen zijn vermoord.

Adam Weishaupt heeft de vrijmetselarij vermengd met de illuminatie en Pike heeft ze verder gebruikt voor de V.S.

Weishaupt heeft de protocollen van Zion/Sion gebruikt voor zijn plannen

De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een

geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Weishaupt. De

illuminatie vormen de geheime kracht achter de protocollen en zijn daarmee tevens de

leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij. Het gaat om de kunst van de samenzwering. Het is geen antisemitische tekst, aangezien juist de niet-Joden als minderwaardig worden bejegend. Het is wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken alsof de protocollen van de wijzen van Sion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het verkrijgen van wereldmacht. Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het een Joods/Zionistisch document is om er voor te zorgen dat de aandacht niet gaat naar degenen

die er wel achter zitten: de Illuminatie… (de cabal / de c(k)hazaren)

Over de V.S. als vrijmetselaarsstaat:

Over V.S. vrijmetselaarspresidenten

http://www.midnightfreemasons.org/2011/11/freemason-presidents_11.html?m=1

Over het gevaar van geheime genootschappen

http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Het%20gevaar%20van%20geheime%20genootschappen.pdf

Over de elite

http://opleid.info/inhoudsopgave-nieuwsbrief-nr-63-09-09-22-pag.html?page=4

Alles over de vrijmetselarij

http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-NWO/de_nwo_vrijmetselarij_geheimen.html

Over het songfestival

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14051:zelden-waren-de-illuminati-boodschappen-zo-duidelijk&catid=69:occult&Itemid=81

Anonieme verhalen van vrijmetselaars

http://deburchtsion.blogspot.com/2011/07/anonieme-vrijmetselaar-vertelt-over-de.html?m=0

Over de Bilderbergers

http://www.franklinterhorst.nl/De%20Bilderbergers.htm

Nederlandse Bilderbergers

Hoe vernietig je een land

http://publicvigil.blogspot.com/2014/08/how-to-destroy-country-in-three-easy.html?m=1

Adam Weishaupt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

Invloed van illuminatie op muziek

Vrije wereld met gratis PDF-BIBLIOTHEEK

Waarheidszoekers

https://100777.com/introduction
https://100777.com/

Wie is jood

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/wie_is_een_jood_.doc/index.html

Over symbolen

Over lucifer

Ieder mens zal zich regelmatig afvragen waarom de mensen niet in vrede met elkaar kunnen leven.

Zich afvragen waarom er zoveel kwaad en lijden in de wereld is. Er wordt naar antwoorden gezocht in de politiek of in de psychologie van de mens. Desnoods in de filosofie. Maar hèt antwoord wordt nooit echt gevonden. En als ze er al zijn, zijn het “deel”antwoorden. Je kunt iets “technisch” verklaren maar daarmee ben je er nog niet. Veel mensen willen verder ook niet op zoek naar antwoorden. Hun wereld moet zoveel mogelijk in tact blijven. Hun wereld mag niet verstoord worden want als er wel wat komt bovendrijven aan inzichten is het te groots, te beangstigend en te confronterend. Liever de dagelijkse patronen voortzetten en als slaapwandelaars door het leven gaan dan te moeten ontdekken in welke wereld we eigenlijk leven. Bovendien is het moeilijk om iets te doen met je gevonden antwoorden. Je draagt opeens een enorme verantwoordelijkheid die je liever niet hebt.

En dat is wat lucifer het liefste wil: dat wij als slaapwandelaars door het leven gaan en zo niet kunnen ontdekken wat er gaande is. En ons ook niet verantwoordelijk achten voor wat ons over komt. Makkelijker is om “de ander” de schuld te geven van alles wat er mis gaat. En je daar dan maar bij neer te leggen en te hopen dat al te veel ellende bij jouw deur voorbij gaat.

Ook ik heb lang verkeerd gezocht maar ontdekte dat de bijbel alle antwoorden geeft op het kosmische conflict waar we deel van uitmaken. Wat dat is het: een kosmisch conflict over macht en over goed en kwaad.

Lucifer was de slimste en het meest intelligente wezen in de hemel door God geschapen. Hij stond als hoogste in de hiërarchie. God schiep uit liefde en uit vreugde, eiste niets, alleen zijn Zijn respect.

Lucifer wilde dat respect niet geven en wilde dezelfde macht als God. Hij rebelleerde en nam 1/3 van de “hemelbewoners” in zijn rebellie mee. Dit zijn geen allegorische sprookjes maar ware gebeurtenissen. De bijbel kun je als historisch verhaal lezen en ook als spiritueel verhaal. Je kunt naar de tekst kijken en de achterliggende bedoelingen en naar de geschiedenis van de mens in de bijbel. Er zijn diverse lagen te zien. Wat het moeilijk maakt. Nog moeilijker wordt het omdat de bijbel gemanipuleerd is door o.a. vertalers en door onze zgn. “leraren”. Maar er zijn weer goede vorsers die oorspronkelijke teksten ontdekken en echt vertalen. Bovendien hebben we het gevonden boek van Henoch en de gevonden Dode Zee rollen.

God schiep uit liefde en vreugde en geeft de mens de keuze om voor hem te kiezen. Lucifer vond dat zwak. Hij houdt van macht en eist macht en respect.

De Luciferiaanse ideologie zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Jezus spreekt over de synagoge van de satan.

Lucifer is na strijd (gewonnen door de aartsengel Michäel) met zijn kompanen uit de hemel verdreven en heeft zich hier op aarde de mens toegeëigend.( Jesaja 14,12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!) Het duivelse (Luciferiaanse) complot in de hemel is hij op deze aarde gaan toepassen na de mens verleid te hebben. (zie Genesis).

Jezus kwam met een duidelijk doel: vertellen dat de macht van de satan heerst op aarde en Zijn werk om dat te vernietigen: “Diegene die zeggen dat ze Joden zijn… maar het niet zijn… en liegen” (openbaringen 2:9 en 3:9): Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. (Hij heeft het hier o.a. over de farizeeën). Hij vertelt over Gods plan en het werk dat Hij moet doen. ( daar gaat Mt. 24 over en verder gaat Openbaringen daarover).

Het is nu nodig om uit te leggen wat er werkelijk gebeurde in dat deel van het hemelse rijk dat we de hemel noemen ten tijden van de luciferiaanse revolutie. Dit is nodig omdat de krachten van het kwaad, die de sturende kracht is achter het voortduren van de luciferiaanse samenzwering vanaf het moment dat het naar deze aarde is overgebracht, er de reden van is dat de waarheid verborgen is, en er voor zorgt dat de waarheid zo moeilijk te vinden is, dat de gemiddelde mens niet verweten kan worden om weinig kennis te hebben over de waarheid, zelfs als zijn eeuwige redding af zou hangen van de kennis van deze waarheid.

Het grootste struikelblok dat de gemiddelde persoon moet overwinnen voordat hij, of zij, kan begrijpen en geloven in het voortdurende bestaan van de luciferiaanse samenzwering is het uit zijn geest wissen van de valse opvatting over duivels, omdat hij geleerd is dat duivels afschrikwekkende wezens zijn, met lelijke gezichten, gehoornde hoofden, gekloofde hoeven en gevorkte staarten, etc.

De duivel is de sterkste en de sluwste van onze vijanden, en de moeilijkste om te ontmaskeren. De duivel heeft genoeg kunde om onze wereld en de mens (het zwakke vlees) te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. (het onderwerpen van de ziel van de mens) De reden dat de meeste mensen de duivel voorstellen als een afschuwelijk, misvormd, weerzinwekkend wezen is omdat kunstenaars hem zo een karikatuur hebben gegeven om ons daardoor hun visie te geven van alles dat kwaadaardig is en slecht. Hierdoor hebben zij de mensheid (waarschijnlijk door toedoen van de duivel zelf) een slechte dienst bewezen.

Volgens de bijbel was het het recht van God als de Schepper van het Al om de opperste

autoriteit uit te oefenen over het hele universum. Lucifer betwistte dat. Hij was de slimste en intelligentste is van alle creaties van God. Zijn naam is “Prins van de dageraad”, “Houder van het Licht”. Hij kreeg bekwaamheden en vermogens die het begrip van het menselijk brein te

boven gaan. Hij gebruikte deze voor eigen belang en slechte doeleinden. De bijbel vertelt ons dat door “trots”, d.w.z. zijn opgeblazen ego en vals geloof in zijn eigen perfectie, hij de opstand tegen de oppermacht van God leidde, en dat hij door zijn krachten en grote invloed ervoor zorgde dat een derde van de slimste en intelligentste wezens in de hemel hem volgde in zijn rebellie.

Er is ons onvoldoende geleerd over de satan. Dat komt door de invloed van lucifer zelf.

De mensheid is gehersenspoeld om de mentale beperkingen op dit gebied tot op vandaag te

accepteren, zelfs de grote meerderheid van diegene die zich christelijk noemen, geloven

alleen in een soort mythische bovennatuurlijke slechte geest die we satan noemen, en een

persoonlijke goede geest die we onze beschermengelen noemen. Miljoenen buiten het Christelijke

geloof weigeren te geloven dat er een hemelse wereld, duivels en engelen zijn. Vele moderne

mensen houden vast dat het geloof in het bovennatuurlijke een zeker symptoom van waanzin is.

Om deze eerste hiërarchie te voltooien moeten we door het groot aantal aartsengelen omhoog kijken naar een nog groter aantal van de “vorsten”. Hierboven is nog de tweede hiërarchie die bestaat uit “krachten, deugden en heerschappen” en de derde hiërarchie bestaande uit de “tronen, de cherubijnen en de serafijnen”. Van dit hele stelsel van hemelse wezens die door God gecreëerd zijn, is lucifer de grootste. Hij stond aan de top van de volmaaktheid die door God geschapen was. Er zijn veel zaken die God nog niet heeft toegestaan dat de menselijke geest kan begrijpen. We zijn op deze aarde als beproeving. We hebben intelligentie en vrije wil om voor onszelf te beslissen of we God willen liefhebben en vrijwillig dienen voor alle eeuwigheid of letterlijk naar de duivel gaan. Als we alles zouden weten, wat was gebeurd sinds lucifer de opstand leidde tegen de oppermacht van God zou het geen test zijn. Door geloof, de leer van de bijbel, door de profeten en door Christus moeten we de waarheid geloven en accepteren die boven het begrip van onze menselijke geest liggen. We moeten bescheidenheid beoefenen in plaats van trots. Diegene die bescheiden blijven en

geloven zullen God zien. Diegene die trots worden, hun ego opblazen, tot zij hun gevoel van hun eigen kleinheid en beperkingen verliezen zullen naar de duivel gaan. Het zou onmogelijk zijn voor de gemiddelde mens om zelfs maar te beginnen samenvatten waarom lucifer “tot zonde verviel”, en waarom hij deserteerde van God en zo velen in de hemel beïnvloedde hem te volgen in rebellie. Maar er is de bijbel die ons leert dat God, wanneer Hij zowel engelen als de mensen creëerde, hen de onafhankelijke wil gaf om te doen wat zij willen. Het zou logisch zijn om aan te nemen dat als God zijn creaties niet een absolute vrije wil had gegeven Hij niet zoveel voldoening zou hebben gehad van Zijn creatie. De dankbaarheid van God, zo lijkt het, komt voort uit de liefde voor Zijn creaties die loyaal, trouw en oprecht blijven, vrijwillig en uit het respect voor Zijn oneindige perfectie. Dus zien we de waarheid in het oude gezegde: ”hoogmoed komt voor de val”. De hoogmoed van lucifer liet hem vallen van zijn toppunt van grootheid. Hij was tweede na God. Zijn verraad maakte hem leider van dat deel van het universum dat we de hel noemen. De val van lucifer bewijst dat alle engelen en alle menselijke wezens kwaadaardig kunnen worden als zij daarvoor kiezen. God heerst nu over het deel van Zijn creaties die loyaal blijven aan Hem, terwijl lucifer koning is over de gebieden van het duister en heerst over de aantallen die vrijwillig God verlaten om zich bij hem in rebellie te voegen.

Als God Zijn plan voor het besturen van het universum baseert op de aanname dat “mindere wezens” onderwezen kunnen worden hoe hem te leren kennen, lief te hebben, en de wens hebben Hem te dienen op vrijwillige basis voor alle eeuwigheid uit liefde en respect voor Zijn oneindige perfectie, is het aannemelijk dat lucifer Gods recht, om oppermacht uit te oefenen over het hele universum, betwistte omdat hij het plan van God zwak en onpraktisch vond. Als dit waar is, dan moet de ideologie van lucifer gebaseerd zijn op de aanname dat macht gelijk is aan recht en heersen totalitair moet zijn. Met de overweging dat een derde van de hoogste en slimste van de bewoners van de hemel vrijwillig bij hem aansloot in zijn rebellie tegen God, lijkt het ook aannemelijk dat lucifer het hieruit voortkomende totalitaire principe als basis aannam waarbij wezens met een sterk hoger intellect het recht hebben te heersen over de “minder begaafden”.

Met andere woorden bestaat Gods plan uit het plezier en glorie krijgen van de liefde en diensten die

Hem vrijwillig gegeven worden door Zijn creaties die loyaal blijven, ondanks de leugens, bedrog en

verleidingen waar zij aan worden blootgesteld door de satanische agenten van lucifer, als zij door een periode van beproeving gaan. De luciferiaanse ideologie is dat mindere wezens gedwongen moeten worden om te gehoorzamen aan de opperste autoriteit door het gebruik van absoluut despotisme. Daarom zullen we moeten aannemen dat we nu staan voor dezelfde keuzes op aarde. Diegene die totalitarisme aanhangen zijn vastbesloten om diegene te ketenen die vrijheid en vrijwillige diensten verkiezen.

Eerder schreef ik over de “protocollen van Zion”, die gedetailleerd vertellen over het duivelse plan, herzien en gemoderniseerd door Weishaupt tussen 1770 en 1776 en die eigenlijk voortkomen uit geschriften van de synagoge van de satan gebaseerd op de luciferiaanse ideologie om een wereldregering tot stand te brengen waarvan de macht zich zal worden toegeëigend door de hoge priesters van het luciferiaanse geloof die in het geheim leiding hebben gegeven aan de synagoge van satan.

Daarin staat hoe oorlogen en revoluties, die aan de massa (gojim) worden opgedrongen, als gereedschap dienen waarmee de synagoge van de satan diegene die zij willen onderwerpen, hun eigen vormen van regering en geloofsovertuiging laten vernietigen zodat zij geketend zullen worden onder een luciferiaanse dictatuur.

Lucifer heeft vanaf het begin gebruikt gemaakt van zijn kompanen en hij stichtte zijn eigen religie: die van de aanbidding van de Baäl. Ik heb daarover eerder geschreven.

De meest voorkomende naam in de bijbel is satan. Maar net zoals er voor Baäl meer namen zijn, zijn die er voor lucifer ook:

Lukas 10, 18: En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.

Openbaringen 9, 1: En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.

Joh. 14, 30: Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.

Joh. 16, 11: En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

Efeziërs 2: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Onze hedendaagse geschiedenis begint vormen aan te nemen in1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. (over de jezuïeten schreef ik al eerder en ik ik kom er nog wel eens op terug. Weishaupt was zeer waarschijnlijk een “onechte” jood, nl. een Khazaar/Chazaar waarover ik al schreef.) William Guy Carr, een voormalig marine officier, onderzoeker en auteur van een aantal boeken die geschreven zijn in de jaren vijftig en die meer dan verhelderend zijn, heeft de geschiedenis (zonder internet!) van Weishaupt (en Pike daarover later meer) en zijn geldschieters ontrafeld en er veel over gepubliceerd. Eén van die boeken is geschreven in 1955 en heet “Pawns in the game”, pionnen in het spel. (ik heb het al eens eerder genoemd). Eigenlijk begint onze “moderne geschiedenis” nog eerder met het volk van de Khazaren waarover ik eerder schreef. Zij waren baälvereerders en namen onder druk het joodse geloof aan. Dit zijn: “zij die zich joden noemen en het niet zijn” wat Jezus in de bijbel vertelt. Maar zij bleven baälvereerders en werden net zo goed christen, als moslim als joods als dat zo uitkwam. Zij werden uiteindelijk geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds ( naar het huis met het rode schild in Duitsland) en gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de synagoge van satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa gojim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

De oorsprong van het woord illuminati komt van lucifer. Het is afgeleid van de naam lucifer en betekent: “houders van het licht”.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

  1. Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld.
  2. Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om in de toekomst belangrijke (internationale) rollen te spelen.
  3. Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.
  4. De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat de gojim zal geloven dat één wereldregering (en één wereldreligie)de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

Iedereen kan worden gebruikt en overal wordt geïnfiltreerd.

De vrijmetselarij is een van meest “veelbelovende” organisatie voor infiltratie van leden van de synagoge van de satan. En verder is de jeugd het makkelijkste te beïnvloeden. De beste revolutionair is een jonge persoon zonder enige “moraal”.

Wat de synagoge van satan deed (“ diegene die zeggen dat ze Joods zijn, maar het niet zijn, en

liegen”, zoals Jezus ons vertelde) was het mogelijk voor hen maken om de Joden te gebruiken als

gereedschap, agenten en zondebok vanaf toen tot nu.

Wat met Christus tweeduizend jaar geleden gebeurde wordt gevierd als een luciferiaanse en

satanische overwinning in elke zwarte mis. Het weerzinwekkende, opruiende ritueel claimt dat de synagoge van satan de missie van Jezus overwon door het tot een vroeg en plotseling einde te brengen, toen zij in staat waren om zijn verraad, de veroordeling op valse voorwendselen en dood te bewerkstelligen. Zij hebben de plannen van God niet begrepen.

Satanisten haten God. Mensen die God gehoorzamen zijn moeilijker te degraderen en te beheersen. Satanisten willen de plaats van God innemen en de mensheid tot slaaf maken. Zij hebben de leiding; maar niets schrikt hen meer af dan mensen die naar God terugkeren. Hun angstbeeld is dat dit massaal gaat gebeuren.

Zij zorgen ervoor dat we niet meer over God kunnen praten. We zijn al zo ver in verlegenheid gebracht dat we nauwelijks nog over God en geloof durven praten. Gelovigen worden vaak belachelijk gemaakt. Het goede en kwade worden heel vaak met elkaar verbonden. Het woord “God” wordt verbannen uit het gewone publieke debat. In feite worden veel mensen niet meer serieus genomen alleen al als ze Zijn naam noemen. Zo gaan onze gedachten op slot. We zijn gehersenspoeld en weten het niet. God zou constant op onze lippen moeten zijn. Per slot van rekening is Hij de Creatieve Intelligentie achter al het leven. Hij heeft zich kenbaar gemaakt aan ons en ons wat te vertellen. We zouden Hem moeten prijzen en Zijn plan voor ons constant moeten bespreken.

Maar “zij” hebben God van ons weggenomen. Je kunt het woord God niet in gezelschap noemen. Alsof gezien de grootsheid van het universum en de complexiteit van de natuurlijke wereld , het concept van een Schepper en een ontwerp zo vreemd is dat het moet worden verboden.

God is synoniem met onze spirituele idealen en verlangens: naar waarheid, schoonheid, liefde, vrede, geluk, rechtvaardigheid en harmonie. Dus geef God niet de schuld dat hij slechte dingen laat gebeuren door goede mensen. Slechte mensen zijn verantwoordelijk, dezelfde mensen die God hebben afgeschaft. Het is een keuze om slecht te zijn. Het is een keuze om kwaadaardig te zijn. Het is een keuze om als slaapwandelaar door het leven te gaan. Je kunt op zoek gaan naar kennis. Als je klopt, wordt er open gedaan. Wij zijn Gods agenten. Als we zijn koninkrijk niet bewerkstelligen, zal het niet gebeuren. Christus leerde dat God immanent (= Hij is aanwezig en zal zich openbaren) is en dat zijn plan is om Zichzelf te manifesteren door middel van zijn schepping. We moeten Zijn wil doen in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens na te streven. De Joodse farizeeën verwierpen Christus. Ze beoefenden de baälreligie die de boodschap van Christus op zijn kop zette: de mens is als God, regeert over het universum en definieert de werkelijkheid. We kunnen genieten van onze verlangens. De joodse kabbala komt hier uit voort en keert de rollen van God en Lucifer om en omarmt occulte symbolen, rituelen en bloedoffers.

Dit is het conflict tussen God (de opvatting dat de mens onaf is en afhankelijk is van Goddelijke openbaring en zijn keuze daarna ) en Lucifer ( die ontkende de macht van God en hij beweert dat de intelligente mens als een God is en macht uit moet oefenen over de mindere schepsels.)

Wat zou God aangenaam vinden? Hoe kunnen we God dienen? Kies een pad: hoe kun je de waarheid, de schoonheid, liefde, bevorderen. Hoe kun je dienen? Hoe kun je rechtvaardigheid bevorderen?

God is de blauwdruk, de ultieme werkelijkheid. De waarheid kan niet worden ontweken.

God is het gemeenschappelijke element dat ons allen verenigt. Laat ons elke dag God dienen en Hem danken voor het wonder van het leven op aarde.

De strijd die in deze wereld gaande is, gaat om het eeuwige bezit van de zielen van de

mens. God wil dat we bewijzen dat we wensen Hem lief te hebben en verlangen om Hem vrijwillig te dienen voor alle eeuwigheid. Lucifer is vastbesloten dat zijn agenten op deze aarde onze door God gegeven gift van vrije wil en de door Hem geopenbaarde kennis zullen wegnemen, zodat we niet in staat zijn deze beslissing te nemen. Lucifer, met het gebruik van satanisme, is vastbesloten om onze onsterfelijke zielen gevangen te nemen; niet omdat hij niet weet dat hij het verkeerd had, en dat zijn totalitaire ideologie een einde zal maken aan onrusten en chaos, maar omdat hij het niet uit kan staan om andere zielen gelukkig te zien. Hij is vastbesloten dat zoveel mogelijk anderen zijn eeuwige leed zullen delen. Als alles met de dood zou eindigen, zoals atheïsten ons willen doen geloven, waarom zouden we dan risico willen lopen om een plot of plan verder te brengen dat we

niet voltooid zullen zien? Het gaat juist om het plan voor altijd. Laat de Christenen geloven wat Christus en de bijbel ons vertelde: het luciferianisme is de wortel van het kwaad. Satanisme is de benaming voor luciferianisme en een bedreiging voor de meeste mensen op deze aarde.

Uit de bijbel: VRIJHEID EN LIEFDE

13Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde. 14Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult verslinden. 16Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. 17Want de zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zoudt willen doen. 18Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. 19De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid; 20afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden; 21drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. 23Tegen zulke dingen bestaat geen wet. 24Zij die Christus Jezus toebehoren hebben het vlees gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten.

Galaten5, 13-24

Dagblad Trouw 4 juli 2009:

Bij ’gevaarlijke’ argumenten gaan onze oren potdicht

Mensen kiezen twee keer zo vaak voor informatie die hun houding of mening rechtvaardigt als voor feiten die juist aan hun standpunten knagen.

NB. “gevaarlijk” betekent: die argumenten die er voor zorgen dat we onze standpunten en ideeën moeten herzien. Dat vinden we meestal niet fijn.

en:

Als iemand een mening aanhangt die hem gedurende zijn jeugd is onderwezen of waartoe hij later is overgehaald,

elke twijfel die in zijn hoofd opkomt onderdrukt en wegduwt,

doelbewust vermijdt boeken te lezen en mensen te spreken die die mening in twijfel trekken of ter discussie stellen,

en vragen die niet gesteld kunnen worden zonder die mening te verstoren als ongepast beschouwt,

dan is dat leven van die mens één grote zonde tegen de mensheid. (zie ook dagblad Trouw: Bij gevaarlijke argumenten gaan onze oren dicht)

William Kingdon Clifford, 1879

NB. Als je William Guy Carr googelt, vind je sites waar je zijn boeken gratis als PDF kunt downloaden

Peterson: wie durft te zeggen dat hij in God gelooft:

https://www.henrymakow.com/our_love_affair_with_god.html
https://www.henrymakow.com/2019/06/the-symbolism-of-the-notre-dame-cathedral.html
https://www.henrymakow.com/the_satanic_cult_that_rules_th.html

Over “waarover ik het liever niet wilde hebben”

Ik schreef eerder dat ik wakker was geworden en dat ik heel wat pillen en hete aardappelen heb moeten slikken. Het was een wanhopig en stil proces. In de spiegel durven kijken en bekennen naar jezelf toe dat je het spoor bijster was. Het goede nieuws is dat ik dankbaar ben dat ik mocht ontwaken. Ik heb veel geleerd en onder ogen durven zien. Dat brengt echter met zich mee dat ik mijn kennis wil delen maar dat het lastig is daarvoor een formule te vinden. Ik heb daarom besloten om dit blog te maken. Dat had ik niet gekund zonder de hulp van mijn partner. Ik maak me zelf niet met naam en toenaam kenbaar. Het gaat niet om mij maar om de boodschap. Ik bied geen contact aan omdat ik daar de mogelijkheid niet toe heb. Echter als je zoekt, zul je vinden. Ben je het met dingen niet eens, word dan niet boos maar zoek verder. Ik voel me gered en ben iedere dag dankbaar maar ik ben me ook bewust van het feit dat de strijd iedere dag geleverd moet worden.

Mijn belangrijkste boodschap is: word wakker. Kijk waar het kwaad vandaan komt en red je ziel.

Ik moet het hebben over de Protocollen van de wijzen van Sion. Dat geschrift is afgedaan als antisemitisch, geschreven door mensen die het jodendom wilden belasteren en die het doen voorkomen alsof er een geheime bijeenkomst was van mensen die dit geschrift hebben opgesteld. Welnu, ik heb de hete aardappel toch maar door geslikt. Het is geen fictie, de bijeenkomst was niet fictief en het is geen antisemitisch geschrift. Het is het verhaal over de route naar de wereldheerschappij zorgvuldig gepland en uitgestippeld en dat zich nu onder onze ogen aan het afspelen is. Je kunt het lezen als een routeplanner. We worden wijsgemaakt dat het niet klopt omdat er te veel kennis in de wereld komt. Sinds de jaren zestig wordt er steeds weer gezegd dat mensen dat allemaal niet moeten geloven en dat iedereen die overal complotten ontwaart het niet goed ziet. Er moet een sluier over de kennis blijven hangen. Vandaar dat er steeds meer roep komt van de wereldheersers om de kennisverspreiding op internet te beteugelen. Onder het mom van bestrijding van nepnieuws. Maar de hele route is zich onder onze ogen aan het afspelen.

Zoek wie Adam Weishaupt (oprichter illumini) is , lees de protocollen, kijk naar de geschiedenis van de familie Rothschild en lees de geschiedenis van de pseudo joden: de Khazaren/Chazaren

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/De%20Khazaren.doc/index.html

We begrijpen nu ook waarom steeds meer rabbi’s in Israël bezig zijn met de vraag wie nu eigenlijk joods is. Dat is heel lastig omdat er al gauw geroepen wordt dat er rassendiscriminatie is.

Het is niet antisemitisch als je je afvraagt wie wat is en wat vertegenwoordigt. We hebben het over volken en hun geschiedenis en hun invloed op de geschiedenis. We hebben het niet over het spirituele jodendom. Maar ik begrijp heel goed dat dit een hete aardappel is.

Eerder schreef ik al dat de cabal (de illumini) de macht op aarde vormt. Zij zijn in dienst van de satan. Zij hangen een satanische godsdienst aan en hebben de wereld in hun greep. Van de hoogste regeringsleiders tot op lokaal niveau. Zij vormen overal de deep state en zijn uit op wereldheerschappij met één wereldreligie. Zij dienen de satan die wij kennen als de demiurg, de vorst van de wereld, jahwe,allah,lucifer, de morgenster enz. Deze god die een wrekende en jaloerse god is, heeft ons geloof verkeerd beïnvloed. Deze god waar het OT vol van staat heeft er voor gezorgd dat veel mensen zich van de Ware God hebben afgekeerd. De joden zijn door hem misleid, de christen en de moslims. De joden wisten heel goed dat er meer goden waren (Elohim) en streden tegen satanische praktijken. De Ware God hielp daar bij, greep soms in en beloofde Zijn Zoon te sturen. Tot dan toe waren oorlog, slavernij, kinderen offeren en seksorgies gewoon. Dat wordt een volgende hete aardappel waarover ik zal schrijven. Veel wordt afgedaan als verzinsels/mythen/ zomaar verhalen. Het is de waarheid. De satan is een bestaande entiteit en het satanisme belooft veel waardoor mensen verleid worden.

De Zoon is gekomen maar velen hebben Hem niet (h)erkend. Er was ook de belofte van terugkomen. En in die tijd van terugkomen leven we nu.