Over de waarheid 2

“Want alle goden der heidenen zijn duivels: maar de Heer heeft de hemelen gemaakt.” Psalm 96: 5

Nimrod was de eerste mens die God openlijk tartte en zich tegen God verzette. Het lijkt erop dat satan/lucifer Nimrod hiervoor heeft beloond door zijn geest van opstand over de hele wereld te verspreiden. De meeste goden uit veel landen zijn gevormd naar Nimrod, en de meeste godinnen van de wereld zijn gevormd naar zijn vrouw / moeder: Semiramis. Zo ontstond uit Babylon het hele complex van menselijke religie. In zijn vergoddelijkte vorm staat Nimrod, de zonnegod, bekend als baäl. Mythologie onthult het feit dat de god baäl en de godin, de koningin van de hemel , universeel werden aanbeden onder verschillende namen en titels. De geschiedenis bevestigt dat Nimrod en zijn vrouw, Semiramis, de prototypes waren voor alle goden en godinnen die alle volgende culturen en samenlevingen doordrongen.

Nimrod was de Bel, Belus of Baal , dat wil zeggen heer van Babel, de stichter. Aanbeden (zoals de monumenten getuigen) als Bilu Nipra of Bel Nimrod, d.w.z. de god van de jacht; de Talmoedische Nopher, nu Niffer. Nimrod stond bekend als de god van de Chaldeeuwse mysteriën. Die naam was Saturnus. Het woord Baal betekent “ Heer van de zon”.

Mensen die Baal aanbaden in de bijbel: Mattan priester van Baäl, gedood door het volk van het koninkrijk Juda. Jezebel dochter van Ethbaal ( 1 Koningen 16:31 , 1 Koningen 18:19 ) Achab ( 2 Koningen 3: 1-3 ) De Israëliet onder de naam Baalberith nadat Gideon sterft ( Richteren 8: 32-33 )

Over baal aanbidding en kinderoffers: Zij hebben ook de hoogten van baäl gebouwd, om hun zonen met vuur te verbranden voor brandoffers aan baäl, hetgeen ik niet gebood, noch sprak, noch in mijn gedachten kwam ( Jeremia 19: 5) En zij bouwden de hoge plaatsen van baäl, die in het dal van de zoon van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters door het vuur naar Molech te laten gaan ; die ik hun niet geboden heb, en ik heb het ook niet gedacht, dat zij deze gruwel zouden doen, om Juda te doen zondigen. ( Jeremia 32:35)

God zegt dat Hij zijn priesters streng zal straffen: “Ik zal ook mijn hand uitstrekken op Juda en op alle inwoners van Jeruzalem; en ik zal het overblijfsel van baäl van deze plaats afsnijden, en de naam van de Chemarims met de priesters ”( Zefanja 1: 4 ). Het woord Chemarims verwijst naar idoolpriesters. En de uitdrukking met de priesters verwijst naar de tempelpriesters, of Gods priesters. Met andere woorden, er is een ernstig verkeerde relatie ontstaan tussen Gods priesters en de priesters van baäl.

Moloch is ook de god baal, de stier van de zon , en deze werd wijd aanbeden in het oude Nabije Oosten en overal waar de Carthager cultuur zich uitbreidde. Baal Moloch werd verwerkt in de vorm van een kalf of een os of afgebeeld als een man met het hoofd van een stier.

Moloch is geïdentificeerd met Milcom, met de Tyrische god Melqart , met de Carthager Ba’al Hammon aan wie kinderen zogenaamd werden geofferd, met de Assyrische / Babylonische Malik , en bij Palmyra Malach-bel en met elke andere god genaamd ”heer” ( Ba’al) of (Bel), de zonnegod van de Ammonieten in het oude Palestina en de Soemerische baäl. Deze verschillende voorgestelde vergelijkingen in combinatie met de populaire hypothesen van de dag van de zonnetheorie genereerden een enkele theoretische zonnegod baal.

De naam Moloch is niet de naam die zijn aanbidders kenden, maar een Hebreeuwse vertaling. De geschreven vorm Moloch (in de Griekse vertaling van het Septuagint van het Oude Testament), of Molech (Hebreeuws), is specifiek Melech of “koning”. Op dezelfde manier werd Beëlzebub door klinkersubstituten omgezet in Lord of the Flies/ heer der vliegen/ beëlzebub. Hij wordt soms ook Milcom genoemd in het Oude Testament.

Onder de rituelen in de aanbidding van Moloch was het “ gebruik van de tabernakel “van Moloch, waarin het beeld van de god, onder een draagbare luifel , werd geparadeerd. Dit was een wijdverbreide praktijk, in Babylon en elders, waar de geest van een god werd gevoeld in het beeld . Het was ook gebruikelijk om strijdwagens en paarden aan Moloch te wijden.

Religieuze kindermoord was van oudsher wijdverbreid onder de volkeren van het oostelijke Middellandse Zeegebied, maar de cultus van Moloch is de bekendste. In veel gevallen werden de lichamen van kinderen verbrand als offers.

Psalm 106: 37-38: “Ja, zij offerden hun zonen en hun dochters aan duivels, en vergoten onschuldig bloed, zelfs het bloed van hun zonen en van hun dochters, die zij offerden aan de afgoden van Kanaän : en het land werd vervuild met bloed.”

Deuteronomium 12: 29-32: “Dat zult gij de HEER, uw God, niet doen; want elke gruwel aan de HEER, die hij haat, hebben zij hun goden aangedaan; want zelfs hun zonen en hun dochters hebben zij in het vuur voor hun goden verbrand.”

Een gedetailleerde, late beschrijving van Molochs beeld zegt dat het hol was en voorzien was van zeven houders, waarin de verschillende offers van de aanbidders werden neergelegd. In de eerste werd een offer van meelbloem gedaan; in het tweede een offer van tortelduiven; in het derde een schaap; in de vierde een ram; in de vijfde een kalf; in de zesde een os; en in de zevende een kind, dat naar het beeld werd verteerd.

De talmoedische traditie beweert dat het beeld van Moloch gemaakt is van koper en afgebeeld wordt als zijnde zittend op een koperen troon, versierd met een koninklijke kroon, met het hoofd van een kalf, en zijn armen uitgestrekt om zijn jeugdige slachtoffers te ontvangen.

Nimros-d/baal/bel welke naam aan welke god ook gegeven wordt, het is de religie ingegeven door lucifer die macht op aarde wilde en via zijn inspiratie handlangers verwierf.

Over lucifer: Ezechiël 28: 13-18:

U bent in Eden geweest, de tuin van God; elke kostbare steen was uw bedekking, de sardius, topaas en de diamant, de beryl, de onyx en de jaspis, de saffier, de smaragd en de karbonkel en goud: de werken van uw trommelen en van uw pijpen was bij u op de dag dat u werd geschapen. Gij zijt de gezalfde cherub die bedekt; en ik heb u zo gesteld: gij waart op de heilige berg van God; gij wandelde op en neer te midden van de vuurstenen. U was volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u werd geschapen, totdat ongerechtigheid in u werd gevonden. Door de veelheid van uw koopwaar hebben zij u in het midden van geweld gevuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal ik u als profaan uit de berg van God werpen; en ik zal u vernietigen, O bedekkende cherub , uit het midden van de stenen van vuur. Uw hart werd verheven vanwege uw schoonheid, u hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans: ik zal u ter aarde werpen, ik zal u voor koningen leggen, opdat zij u aanschouwen. U hebt uw heiligdommen verontreinigd door de veelheid van uw ongerechtigheden, door de ongerechtigheid van uw mensenhandel; daarom zal ik een vuur uit het midden van u voortbrengen, het zal u verslinden, en ik zal u tot as op de aarde brengen voor de ogen van allen die u aanschouwen.

En Jesaja 14: 13-15: Want gij hebt in uw hart gezegd: Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God: ik zal ook zitten op de berg van de gemeente, aan de zijkanten van het noorden: ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal als de allerhoogste zijn. Toch zult u naar de hel worden gebracht, aan de zijkanten van de put.

En: Satan weet heel goed dat er geen ultieme overwinning voor hem is. De uitgesproken zin is alleen uitgesteld. Maar hij werkt om de laatste triomf van Christus te hinderen en uit te stellen. We kunnen ons verheugen in de zekerheid van de verzekering van Johannes: “Groter is hij die in u is dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4: 4) .

Onder de Sint-Pietersbasiliek, in de Vaticaanse Necropolis, kamer U, staat een afbeelding van lucifer “de lichtdrager”. Deze figuur lijkt op een wit paard te rijden, net als overwinnaar van Openbaringen: Openbaring 6: 2.

De meest waarschijnlijke weergave van lucifer, alle kenmerken worden weergegeven: de stier (de voeten), de adelaar (vleugels) de man (hoofd) en de leeuw (lichaam en staart)

Wees nuchter, waakzaam en doe goede dingen; want uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw , zoekende wie hij kan verslinden (1 Petrus 5.8)

Andere namen voor lucifer: stralende ster, zoon van de dageraad, lichtdrager, licht-brenger

De bijbel zegt: duivel, satan, slang, draak, tegenstander, bewoner van de hel, prins van de duisternis, beëlzebub , Mefistofeles, de heerser van deze wereld, heerser van de duisternis, liegende geest.

Andere namen: baphomet, geit van mendes

Wat is het basisplan van satan?

“Satan transformeert zichzelf in een engel van licht. Daarom is het niet groots als zijn dienaren zich ook in dienaren van gerechtigheid transformeren …” ( 2 Kor.11: 14-15)

“We weten positief dat we van God zijn, en de hele wereld om ons heen, staat onder de macht van de boze.” (1 Johannes 5:19)

Sommige mensen denken ten onrechte dat de satan alle geloof in de bovennatuurlijke wereld moet vernietigen en iedereen op aarde tot een atheïst wil maken! Niets is verder van de waarheid verwijderd. Satan wil een toename van het geloof in de spirituele wereld ( dat is het gevaar van new age en van alle mensen die menen contact te hebben met de andere wereld) , maar hij wil zichzelf vervangen als “God” in plaats van de echte God. Hij wil zichzelf vestigen als heerser over tronen op aarde, heerschappijen, overheden en machten en zich haasten door de tijd dat de hele wereld zichzelf zal aanbidden zoals God in het vlees komt. Satan wil zich in de tempel van God in Jeruzalem vestigen, als GOD. (2 Thess. 2: 4) Satan/lucifer wil volledige erkenning als God, en in absolute heerschappij in het vlees, op aarde zijn. “Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.”( Efeziërs 6:12)

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. ( Jakobus 4: 7: 10)

Over luciferianisme waarover ik al vaker schreef: alle door mensen gemaakte religies zijn doordrongen van lucifer. Aanhangers van de babylonische talmoed zijn luciferianen. Evenzo als de vrijmetselaars en de jezuïeten. De jezuïetenoverste ( de zwarte paus) en de andere hoge jezuïeten-generaal zijn occultisten . Ze zijn luciferianen en zij aanbidden wat zij lucifer noemen . Ze geloven niet in satan . Ze geloven in lucifer. En jezuïeten maken de dienst uit in Rome. Zoals de talmoed aanhangers wereldwijd de dienst uitmaken samen met kabbalisten en de khazaren maffia. Het zijn zij, die zich joden noemen en het niet zijn.

Over luciferiaanse filosofie: hun religie is gebaseerd op de kabbala , de luciferiaanse filosofie en de (exoterische) aanbidding van de zon, de aanbidding van lucifer. Ze zijn niet gebonden aan enige eed of trouw behalve die van hun onderling. Ze zijn niet loyaal aan een overheid of volk, behalve hun eigen groep. En zij zijn geen burgers van geen enkel land maar van hun reeds bestaande geheime wereldregering. De filosofie van de mysteriescholen is de luciferiaanse filosofie. Elke religie, kerk, organisatie of groep van mensen die geloven dat ze God zijn, God zullen worden of God worden , praktiseren de luciferiaanse filosofie van de mysteriescholen en handelen ter bevordering van de samenzwering. Lucifer staat voor intellect om het mindere te domineren. Het recht van hen die intellect hebben om de mindere man te domineren. (zie de marxist / leninist de globalist enz.)

Natuurlijk kun je je bewust worden van bepaalde dingen. Ik wou dat ik vroeger begrepen had wat werd bedoeld met “de boze”/ het boze maar ik betwijfel of de tierende dominees, de roepende priesters op de kansel dat zelf wel begrepen. Wat hadden ze ons veel kunnen leren!

Kijk wie de entertainmentindustrie in handen heeft, de MSM, wie het voor het zeggen heeft in het onderwijs. Kijk wie de macht werkelijk heeft. Vallen de schellen al van je ogen?

Kijk eens naar de mentale toestanden van de mensen. Kijk eens wie ons zgn. regeren. Kijk eens naar de mentale toestanden van zgn. beroemdheden. Wie kijkt, ziet een tijd waarin we leven die we duister zouden kunnen noemen. Veel mensen leven in een materiële duistere wereld waarin het hedonisme en het goddeloze steeds meer aan de oppervlakte komt. Er is een enorm verschil in armoede en rijkdom, veel mensen leven in een grote ellende. Toch worden steeds meer mensen wakker. De wakkere mensen zijn Gods vertegenwoordiger op aarde. Een vonk van goddelijkheid schijnt in onze ziel. Het is wat ons als mens definieert. We zijn niet ontworpen om egoïstisch te zijn.

We zijn geen lucifer die staat voor “intellect” om het “mindere” te domineren. Die luciferianen lachen ons gewone mensen ons steeds meer in ons gezicht uit en worden met de dag brutaler. Maar alleen als de samenleving dit ziet en zich opnieuw toewijdt aan Gods dienst, zal ze floreren. We zijn ontworpen om God te dienen, niet onszelf. We moeten geen god worden, wat de luciferianen

ons ook voor houden, dat is de weg naar het bederf.

Illuminatie, Harold Rosenthal: “Uw mensen realiseren zich nooit dat wij hen alleen waardeloze snuisterijen aanbieden die geen vervulling kunnen brengen. Ze kopen er één en consumeren het en worden niet gevuld. We presenteren een andere. We hebben een oneindig aantal uiterlijke afleidingen, zodat het leven niet meer naar binnen kan keren om zijn definitieve vervulling te vinden. Je bent verslaafd geraakt aan ons medicijn waardoor we jouw absolute meesters zijn geworden … ”

“We hebben de mensen gehersenspoeld met onze filosofie van verkrijgen en verwerven, zodat ze nooit tevreden zullen zijn. Ontevreden mensen zijn pionnen in ons spel van wereldverovering. Daarom zijn ze altijd op zoek naar en kunnen ze nooit voldoening vinden. Op het moment dat ze geluk buiten zichzelf zoeken, worden ze onze gewillige dienaren. ”

We zijn Gods dienaar. Elke gedachte en daad moet Hem eren. God is liefde, gelukzaligheid, waarheid, schoonheid, goedheid en gerechtigheid. Wij zijn spirituele wezens. Ons doel in het leven is om van God te getuigen en Gods werk te doen. Hij kan het niet zonder ons. We denken dat als we het juiste geloofssysteem hebben, we op de een of andere manier goede mensen zijn. Gedrag is alles. Je kunt de juiste overtuigingen hebben en je nog steeds heel slecht gedragen. Je ware religie is de som van de dingen van hoe je je dag doorbrengt, wat je deed, zei en dacht, hoe je anderen behandelde Onze belangrijkste relatie is met God binnenin ons. Bidden is praten met God. gewoon zoals we met onze partner praten. Bidden moet je de hele dag door doen. Zo oefen je je gedrag, je moraal. God wil dat we Hem dienen, dat we van Hem houden, dat we Hem eren omdat Hij Zijn Zoon zond.

Jezus zegt in Johannes 4: 23-24 “Maar het uur komt, en nu is het, wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid: want de Vader zoekt zo iemand om Hem te aanbidden. God is een Geest: en zij die hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. ”

Onthoud dit is een satanisch bezeten wereld vanwege satans jaloezie van God en zijn haat naar God, dat wil zeggen, zijn hoofddoel is de mensheid te manipuleren om hem te aanbidden (denk aan Hollywoodidolen “sterren”, politiek, wetenschap, enz. die gekocht zijn voor roem en aanbidding van satan; dit is verwoestend en kortstondig. Heb God de schepper lief en gooi alle afgoden ver van je.

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_VII#Lucifer

Over het nieuwe jaar 2

Zo eindigde ik de laatste keer:

Al vele keren schreef ik over de spirituele strijd en het satanisme manifesteert zich steeds meer en steeds openlijker. Er zijn al kinderboeken te koop waarin kinderen geleerd wordt demonen op te roepen. Kinderen worden meer en meer seksueel belaagd en alles moet “normaal” gevonden.

Wat we moeten proberen, is onze capaciteiten te vergroten: onze mogelijkheden uitbouwen. Onze liefde, ons mededogen, onze integriteit. Dit moet de tegenkracht zijn tegen de satanische wereld om ons heen. We moeten leren uit te houden wat niet uit te houden is. Als we ons uithoudingsvermogen vergroten, kunnen we meer aan. Als we het doen met eerbied en dank naar God zal Hij ons helpen.

Als we geduld leren, kunnen we uithouden wat wij niet kunnen veranderen. We moeten leren zien waar de strijd vandaan komt. En volharden in onze mogelijkheden en in ons geloof in God.

Meerdere keren heb ik over de seksualisering van de maatschappij geschreven. De wereld van de pornografie is alle huiskamers binnengedrongen. Via bladen, via tv, via “Hollywood”. Homoseksualiteit moest genormaliseerd, dat moest met pornografie, met pedofilie enz. Allemaal onder het mom van “seksuele bevrijding”. Maar dat is het niet. Zeker niet als daarbij kinderen in het geding komen. Maar alle mensen zijn nu slachtoffer van deze walgelijke industrie. Pornografie heeft niets met vrijheid te maken. Pornografie is een wapen om dat, zoals Thomas van Aquino aangaf, lust de geest verduistert. Lust maakt je blind. Een blinde tegenstander wordt gemakkelijk verslagen. Pornografie is een wapen van in de psychologische oorlogsvoering, uitgevonden door “hen”. Hollywood was een “joodse” creatie en binnen een decennium na de oprichting gebruikten de “joden”, net als de Israëli’s nu de filmindustrie als wapen tegen de mensen van de Verenigde Staten van Amerika, die woedend waren op hun promotie van obsceniteit en eiste dat de overheid actie ondernam. En wat in de V.S. gebeurde, ging verder de wereld over. Tot in Gaza aan toe.

“Zij” ofwel “de “Cabal” ofwel de KM ( Khazaren Maffia) zijn uit op wereldoverheersing en zij hebben een “overeenkomst” met de “orthodoxe joden”/ de sabbateans/ de sekte Chabad/. Die een vervolg zijn van de farizeeën en kabbalistisch jodendom. Die niets anders zijn dan baälvereerders. Babylon in de bijbel is niet alleen het rijk maar staat ook voor de baälreligie, de religie van lucifer.

Ze vertegenwoordigen een kleine fractie van joden, maar brengen de veiligheid in gevaar van alle joden die de schuld krijgen van hun complot tegen de gojim. Veel joden zijn seculier en willen assimileren. Veel joden weten hier niets van, evenals veel christenen. Veel christenen zijn zionistisch en denken dat het Israël van nu hetzelfde is als het Israël uit de bijbel.

Het beste symbool van het militaire gebruik van lust is het verhaal uit het O.T. van Samson en Delilah. Als je zonder “ogen bent” ben je makkelijker te overvallen.

Als je door lust mannen en gezinnen ondermijnt, wordt de maatschappij zwakker en makkelijker te veroveren. (mannen mogen geen mannen meer zijn)

Augustinus bracht het bijbelse verhaal van Simson/Samson in zijn tijd kort na de val van het Romeinse rijk naar buiten en legde het uit toen hij schreef: “Het is duidelijk dat zonde de voornaamste oorzaak van dienstbaarheid/lijfeigenschap is. Dat betekent dat een goed mens, hoewel misschien een slaaf, vrij is; maar een slechte man, hoewel misschien een koning, een slaaf is. Want hij dient, niet één man alleen, maar, wat erger is, zoveel meesters als hij ondeugden heeft. ”

De mens was vrij zolang hij moreel was, dat wil zeggen zolang hij handelde volgens de voorschriften van de praktische rede. De mens is niet vrij om irrationeel te zijn. De mens kan zijn vrijheid gebruiken om toe te geven aan passie/lust, maar op dat moment wordt hij een slaaf. Pornografie was een onderdeel van de Romeinse cultuur, zoals de mozaïeken in hoerenhuizen in Pompeii duidelijk maakten. Na de val van Rome verdween pornografie omdat het christelijke Europa zijn cultuur baseerde op het principe van Augustinus dat een man evenveel meesters had als ondeugden.

Zie hier een van de redenen waarom “zij” het Christendom haten.

Augustinus zou zeggen: “als je vrij wilt zijn, wees dan moreel”.

Als je een bevolking tot slaaf wilt maken, moet je ondeugd bevorderen. Dat gebeurt nu openlijk overal.

Daarom de filmindustrie van Hollywood, daarom de muziekindustrie, daarom de westerse wereld overspoelen met drugs. Daarom steeds jongere kinderen indoctrineren.

De porno industrie gaat niet over geld. Het gaat om controle.

De wereldoverheersing wordt nagestreefd door 2 “joodse” groepen: de KM en de “Chabad”. De een zoekt zijn overheersing vanuit het voormalige K/Chazarenrijk ( wat voornamelijk lag op het grondgebied van het huidige Oekraïne. Die onrust daar is er niet zomaar) en de ander vanuit Jeruzalem.

Er zijn 3 wereldoorlogen voorspeld om dit te bereiken. Je kunt makkelijk voorspellen als je insider bent en aan de touwtjes trekt. De eerste wereldoorlog moest de “geesten” rijp maken voor een nieuw land Israël en de tweede voor de daadwerkelijke stichting ervan. De derde moet dan de finale vormen om het “vee” te onderwerpen en de macht te grijpen en om zoveel mogelijk “heidenen” te doden. De derde wereldoorlog wordt al jaren uitgelokt en moet òf in midden/oost Europa ontstaan (“Kiev” was niet zomaar) òf in het Midden-Oosten.( de “proxy oorlogen daar zijn niet zomaar. De macht grijpen kan door in de buurlanden van Israël groepen tegen elkaar op te zetten. Door oorlogen en burgeroorlogen te bevorderen.)

We zien nu een strijd tussen twee “joodse” groeperingen: de zgn. zionistische groep en de zgn. khazaren groep. Maar het is een strijd van “zij die zich joden noemen en het niet zijn”/”kapitalisten/zionisten en “zij die zich joden noemen en het niet zijn”/”communisten. En zij betrekken de islamitische wereld daar bij die verdeeld is in twee kampen: de sjiieten en de soennieten. En deze groepen hebben over al in de wereld inmiddels 5de colonnes.

Dit zie je terug in de politiek van de V.S. en die van Europa en de rest van de wereld wordt er in meegesleurd omdat iedereen wordt gedwongen “partij” te kiezen. ( Trump en zijn joodse omgeving zoals zijn familie, Sheldon Adelson die hem financieel geholpen heeft, half Israël met Netanyahu , die vecht om politiek te overleven enz. ( zionistisch) tegenover tegen de àndere “joods”gedomineerde coalitie die de macht heeft over de media, de democratische partij, over een groot deel van de deep state en de wapenlobby. Denk aan Soros c.s.(“communistisch”) ) Israël is al jaren bezig met de poging om Iran en de VS met elkaar in oorlog te brengen. En het wordt nu echt spannend. Als het ontbrandt daar dan is er grote kans dat de wereld meegesleurd wordt en dat is geen prettige boodschap voor het nieuwe jaar. En altijd zijn gewone mensen de grootste slachtoffers. Zij “bedienen de kanonnen” en zij zijn” kanonnenvoer”.Uiteindelijk is het een strijd van kwaad tegen kwaad om de macht van de satan, van lucifer te vestigen. De satanisten willen dat je de hoop opgeeft en dat moeten we nu juist niet. Dit is een spirituele strijd. God grijpt in als Hij dat nodig vindt maar de mens moet kiezen. Ik wens iedereen veel Licht en wijsheid toe voor dit nieuwe jaar.

tags seksuele bevrijding, lucifer, psychologische oorlogsvoering, Khazaren Maffia, Chabad

https://historiek.net/thomas-van-aquino-filosoof-theoloog/69446/
http://brugselegenden.blogspot.com/2014/11/de-legende-van-samson-en-delilah.html
https://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.Judg.sec_18
https://www.henrymakow.com/2019/12/putin-chabad.html
https://www.henrymakow.com/2020/01/chabad-plotted-slav-genocide.html
https://www.henrymakow.com/2020/01/Linde-east-europe-a-flashpoint.html

Over God 4

We zoeken geluk buiten ons ware zelf. Ons ware zelf is onze ziel. God heeft ons allemaal de Godsvonk geschonken zodat we in staat zijn voor Hem te kiezen. We moeten het dus in ons innerlijk zoeken. Maar wat we doen, is steeds naar “buiten” gaan. Met dat naar buiten gaan, worden we willoze pionnen van de illumini.

We zijn druk met onze gedachten en wat we allemaal moeten. Maar we zijn niet onze gedachten. Hoewel we de neiging hebben om ons te identificeren met de stem in ons hoofd, zijn we niet die stem . Die stem behoort tot de onwetende mens die we zijn. Die onwetende mens die zich identificeert met zijn lichaam. Maar dat is slechts de jas die hij bewoont. God koos ervoor om zich aan ons kenbaar te maken zodat wij zelf kunnen kiezen en onszelf kunnen “temmen”.”Wij” zijn een entiteit, een ziel, die naar die stem van God moet luisteren. Om onszelf te zuiveren, moeten we ons losmaken van de stem van onszelf/ van de gedachten van ons zelf en onze ziel ervaren als onze kern. Dat is wat we zijn, niet die geest die constant tegen ons praat over wat we moeten en willen. . Niet die gedachten. Niet de wereld buiten onszelf. We moeten onze gedachten bewerken alsof ze van iemand anders zijn. In zekere zin zijn ze dat. Als we het buiten ons zelf zoeken en we in de wereld zijn en niet beseffen dat we niet van de wereld zijn, worden we slaven van onze gedachten. Worden we uiteindelijk willoze slaven van hen die dit willen bevorderen. ( Harold Rosenthal uit 1976 : “Op het moment dat je geluk buiten jezelf zoekt, word je onze gewillige dienaren.” The Hidden Tyranny)

De voedingsbodem van de ziel is onze verbinding met God, de bron van alle liefde en waarheid. Deze stroom stroomt altijd rustig onder het oppervlak van alle gedachten tot dat wij hem opmerken. De kunst is te leren de stroom te ontdekken en daarin mee te gaan.

Ik schreef eerder over de kosmische strijd, onze spirituele strijd. Onze slavernij neemt subtiele en doordringende vorm aan. We zijn echt onbewuste slachtoffers van een duivelse spirituele aanval.

We zijn verslaafden in het “ons goed willen voelen”. We hebben veel nodig en we zijn er aan verslaafd: geld, seks, drugs, winkelen/consumentisme, eten, “liefde”, lof en eer enz. Als we onze quota halen , is ons ego een moment/wat momenten gelukkig. We hebben dan een goede dag gehad.

Maar deze gewoonte degradeert ons en geeft ons een leeg gevoel. We hebben onze zielsidentiteit samen laten vallen met onze “wensen”. De leegte schreeuwt ons iedere dag tegemoet en iedereen probeert die leegte iedere dag te vullen. We rennen van feest naar festival en van theater naar parade. We moeten alles zien en alles meebeleven. En als er dan nog leegte is, vullen we die met drank en pillen.

“Wat is”, kunnen we niet accepteren. We denken steeds weer aan “verder” en aan “later”. Het “willen” van “hen” maakt ons ellendig. We krijgen vaak niet wat we willen. We krijgen van God wat we nodig hebben. Onze ziel is onze verbinding met God. We kunnen ons alleen echt goed voelen als we goed zijn. Niet door iets van buiten af. Dan word je tot slaaf gemaakt van materieel verlangen. Als slaven bedelen we steeds om meer. In plaats van bedelaar of slaaf te zijn kunnen we beter onze ziel voeden en kijken hoe we God kunnen dienen.

Dit is de basis van de ware religies. Het enge is dat de illuminati dit begrijpen en opzettelijk het werk van de duivel doen door ons te verleiden.

Harold Rosenthal l was een joodse insider uit illuminatie wereld. Hij werkte voor New Yorkse Senator Jacob Javits.

In een interview in 1976 waarin hij “leegliep”zei hij het volgende: “Uw mensen realiseren zich nooit dat wij hen alleen waardeloze snuisterijen aanbieden die geen vervulling kunnen brengen. Ze kopen er één en consumeren het en het vult hen niet. We bieden iets anders aan. We hebben een oneindig aantal uiterlijke afleidingen, waardoor de mens het leven niet meer naar binnen kan keren om zijn definitieve vervulling te vinden. Je bent verslaafd geraakt aan ons medicijn waardoor we jouw absolute meesters zijn geworden … ..” Seks bevordert het kabbalistische evangelie dat seks en relaties de betekenis van het leven zijn. …We hebben de mensen geleid naar onze filosofie van verkrijgen en verwerven, zodat ze nooit tevreden zullen zijn. Ontevreden mensen zijn pionnen in ons spel van wereldverovering. Daarom zijn ze altijd op zoek naar en kunnen ze nooit voldoening vinden. Op het moment dat ze geluk buiten zichzelf zoeken, worden ze onze gewillige dienaren. …

De illuminati Joden tonen een diep spiritueel begrip. ALS we een verbinding uit de eerste hand met God hadden, zouden we niets anders nodig hebben. Omdat we dat niet hebben, kunnen ze ons misleiden en ons alles verkopen om het vacuüm op te vullen: seks, “romantische liefde”, “kunst”, “kennis”, speelgoed enz. Alles en alles ieder jaar anders. Ze lijden zelf ook aan deze kwaal. Rosenthal gaf dit onthullende interview, dat hem uiteindelijk zijn leven kostte.

De meesten van ons zien zonde in termen van menselijke kwetsbaarheid. We realiseren ons niet dat de samenleving door satanisten wordt georganiseerd om ons in de val te lokken. Het is een gigantisch laboratorium voor gedragsverandering. Het doel is om ons geestelijk en spiritueel en uiteindelijk fysiek tot slaaf te maken.

Waar iets ons degradeert en afleidt van de Waarheid , zullen we zien dat illuminati Joden en vrijmetselaars aan de touwtjes trekken: via oorlog, via zgn. seksuele bevrijding, met pornografie, via de aandelenmarkt, met bevorderen van seksuele afwijking, via films en tv en het zgn. “liberale evangelie”. Maar hun kinderen, hun gezinnen worden niet gedegradeerd. Maar als het nodig is, offeren ze hun eigen mensen op.

Waar we zien dat lelijkheid wordt gepromoot als mooi, leugens gepromoot als waarheid, kwaad gepromoot als goedheid en ziekte gepromoot als gezondheid, zullen we deze mensen vinden. Overal waar kwaad wordt voorgesteld als “tolerantie” en zelfdiscipline wordt veroordeeld als “repressie”, zul je deze satanisten vinden die prediken: “doe watje wilt”.

We kunnen het ons niet veroorloven naïef te zijn over de wereld waarin we leven. Tegelijkertijd hebben we nog steeds de kracht om persoonlijk geluk te vinden. Geloof in God is echt een geloof in jezelf. Niet omdat we God zijn, wat belachelijk is, maar omdat we niemand anders dan God antwoorden. We leven in de Geest van God en hebben niets anders nodig. Daarom hebben de illuminati hard gewerkt om God te verdringen en onze meester te worden. Want satan/lucifer wil onze ziel. Het is frustrerend dat we zijn misleid maar we kunnen wakker worden en ons zelf het beste gunnen. Ons contact met God herstellen. De valse waarheid voor geluk buiten de Schepper en het menselijk bewustzijn is de vernietiging van het menselijk ras en onze samenleving. God is de schoonheid van de schepping zien, genoeg hebben aan iedere dag, doen wat je handen vinden om te doen.

Jezus vertelt ons in Lucas 17:21 dat het koninkrijk van de hemel in ons is. Het zoeken naar geluk en tevredenheid buiten onszelf leidt tot een leven van ontevredenheid omdat de vleselijke genezingen van de wereld slechts tijdelijke genezingen zijn die constant moeten worden gevoed en ons tegelijkertijd verder weg voert van onze ziel. Dat we onszelf van God hebben vervreemd door onze keuzes, de verkeerde dingen deden waarvan we dachten dat ze goed waren, dat is wat de bijbel zonde noemt. We merkten de godsvonk niet op. Maar God koos er voor er iets aan te doen en zond de Redder. Joh3,16: Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus leefde als een van ons,

leed wat we als mensen leden, en leed zelfs nog verder aan het kruis. Hij nam de schuld op zich die we verschuldigd waren en betaalde die volledig.

Mt 5 (berg-rede) en Mt 6, 26-34

Over God 2

Eerder heb ik geschreven over illuminatie, vrijmetselarij en “soorten joden” (d.w.z. de khazaren) en het verschil in het jodendom ( over de babylonische talmoed en de talmoed van Jeruzalem en over de gewone spirituele joden en de politieke en zionistische joden).

Alles heeft te maken met hoe we God kennen en hoe we misleid zijn.

Ik heb eerder geschreven over Darwin.

Ook ik leerde over evolutie en geloofde daarin. Nu niet meer.

God is de creator en we stammen niet af van apen.

Darwin heeft in opdracht van hoge vrijmetselaren de theorie van de evolutie bedacht en geschreven. Zijn grootvader was een invloedrijke vrijmetselaar en had dit eigenlijk voor zijn zoon bedacht. Het werd de kleinzoon die dit ging doen.

De eerste illumini onontstonden in de babylonische tijd. Illuminatie betekent verlichting. Zij zagen lucifer als de lichtdrager die er wel voor zorgde dat zij hem aanbaden. In de tijd van babylon had de babylonische religie de voordelen van de orgies en de zwarte magie. Dat wilden de volgelingen graag zo houden.

Het joodse volk waarin God zich kenbaar maakte heeft een constante tweespalt gekend tussen zij die de weg van Abraham wilden bewandelen en zij die toch aan de babylonische praktijken wilden vasthouden, dus aan de satanische cultus.

De kabbalisten houden tot op de dag van vandaag vast aan deze cultus. De meeste joden en christenen weten niet dat deze tak van jodendom geen religie is, maar een satanische cultus die zich voordoet als religie. Het is het geloofssysteem van de vrijmetselarij en het georganiseerde zionistische/kabbalistische jodendom, de twee krachten die de wereld regeren. Het is de reden dat God en de tien geboden uit het openbare leven zijn verbannen, waarom het christendom zo erg is “ontmanteld”.

Niet iedereen die kabbala bestudeert, wordt een satanist. Maar kabbala is een voorwaarde voor alle luciferiaanse beoefenaars. Vrijmetselarij stoelt op kabbala, is geïnfiltreerd door de kabbalisten/satanisten.

Als je mensen van dieren af laat stammen “ontgoddelijkt” je ze. Zo kun je beroep doen op hun “dierlijke” afkomst en ze “dierlijk”maken.

Dit kabbala jodendom wordt niet bepaald door het Oude Testament maar door de kabbala die zegt dat God vormloos en onkenbaar is. Dit is de essentie van satanisme. De essentie van de ware religie is dat God kenbaar is. Hoe anders gehoorzamen we zijn stem in onze ziel / geweten? De kabbalist zegt dat god onkenbaar is omdat hij zelf god wil zijn. “De Jood” is de fysieke manifestatie van god. Kabbala is de basis van satanisme en het occulte door de geschiedenis heen. Dit satanisme vervangt in toenemende mate het christendom als moreel referentiepunt van de samenleving.

Het doel van kabbalistische (d.w.z. illuminati) joden is om de christelijke beschaving te vernietigen want zij vertegenwoordigt alles waar dit soort jodendom niet voor staat. Vanaf de dood van Jezus tot heden bleef het doel de uitroeiing van de volgelingen van Jezus (van de Nazareërs – term die nu werd gebruikt door ISIS bij net vermoorden van christenen zij zetten een N op de huizen van christenen) en nu het christendom. Ze definieerden christelijk verzet als “antisemitisme”.

Het illuminatie-plan ( zie het schrijven over de protocollen) is om een wereld “superstaat” te creëren, toegewijd aan hun rijkdom, macht en perversies. Met behulp van niet-Joodse vrijmetselaars hebben ze het Westen eigenlijk al overgenomen en brengen ze de mensheid in hun satanische cultus.

(zie mijn schrijven over de “Hollywood” cultuur en de popmuziek).

In een satanische cultus wordt niet de ware agenda verteld. Het wordt gemanipuleerd en gedegradeerd met misleidende argumenten en platitudes (d.w.z. “tolerantie”, “diversiteit”, “seksuele bevrijding.”) In de kabbala wordt alles omgekeerd. Wat goed is, wordt slecht genoemd enz. oorlog is vrede enz. Dat is : het goede kwaad noemen en het kwade goed. ( Jesaja 5:20-21: Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig) .In een satanische cultus worden mensen gedwongen. Gewetensmensen worden besmeurd als “zelfhaters”. In een cultus doet de waarheid er niet toe. Alleen politieke correctheid.

Bij het herleven van “antisemitisme”, wordt niet bedoeld het discrimineren of vervolgen van individuele joden. Het bedoelt het verzetten tegen iemand (jood of niet-jood) die de kabbalistische (illuminati) agenda vertegenwoordigt, nu gesteund door het hele economische, politieke en culturele “elite”in het Westen, bestuurd door het georganiseerde jodendom en vrijmetselarij en gelijksoortige organisaties zoals de Bilderberggroep . Velen zijn joden/khazaren. De meeste zijn dat niet. Maar de meeste zijn kabbalisten, satanisten, occultisten.

Er zijn eigenlijk maar twee kanten in de Nieuwe Wereldorde: de kabbalisten (illuminati en hun vertegenwoordigers en stropoppen en nuttige idioten) versus de rest van de mensheid, waarvan een groot deel slaapwandelend door het leven gaat of anders wel als misleide mensen. De kabbalisten omvatten vrijmetselaars aan zowel rechtser als linker zijde in de politiek, liberalen, socialisten, radicale feministen, neocons, communisten, zionisten, homoseksuele activisten enz. Allemaal bewegingen door “joden” gecreëerd en door “joden” in stand gehouden d.m.v. subsidies enz. (denk aan ngo’s van Soros)

Het blijkt dat joden het heel bevrijdend vinden om zich los te maken van dit jodendom. Velen hebben dat al gedaan. Dit jodendom is de bron van antisemitisme. Bovendien is het vaak voor individuele persoonlijke ontwikkeling disfunctioneel. De agenda van dit georganiseerde jodendom is om het menselijk ras opnieuw te ontwerpen om de illuminati te dienen. Ze doen dit door de vier componenten van onze menselijke identiteit te vernietigen: God; nationaliteit, ras en gezin (geslacht). Hun doel is één ras, één religie, één geslacht en één wereld allemaal in dienst van de illuminati. Een recent voorbeeld van hun one-world-isme is de oppositie van het georganiseerde “jodendom” tegen nationalistische bewegingen in Europa. ( vraag je bij alle nieuws af: waarom nu dit, waarom nu daar?) ( Kijk ook naar de rol van het vaticaan. De paus was een wolf in schaapskleren maar gooit steeds meer zijn schaapskleed af).

De grote profeten van het Oude Testament waren ook antisemieten. Jeremia zei dat Joden “de waarheid niet zullen spreken; zij hebben hun tong geleerd leugens te spreken …” Jeremia 9, 5,6: En zij handelen bedriegelijk, een ieder met zijn vriend, en spreken de waarheid niet; zij leren hun tong leugen spreken, zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. 6 Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE. Jesaja zegt dat de heer zal slaan “de dochters van Sion die hooghartig zijn en wandelen met uitgestrekte nek en moedwillige ogen …” (Jesaja 3:16)

Jezus voegde zich bij deze “antisemieten” toen hij de Farizeeën vertelde: “Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij van zichzelf: want hij is een leugenaar en de vader ervan. ” (Johannes 8:44) Jezus zegt hier dat de farizeeën volgelingen zijn van lucifer.

Gewone joden/ spirituele joden worden niet onderwezen over de agenda van hun kabbalistische leiders. In plaats daarvan wordt hen verteld dat ze “zonder reden gehaat worden” of omdat mensen een onschuldige zondebok nodig hebben om hun lijden te verklaren. Antisemitisme zou een “denkbeeldige” ziekte in de geest van de heidenen zijn. In de satanistische Nieuwe Wereldorde worden steeds meer mensen ziek genoemd.

De joden zijn niet “het uitverkoren volk”. Hun leiders zijn megalomane mensen die naties vernietigen, miljoenen doden en de toekomst van de mensheid bedreigen. God koos dit volk om zich kenbaar te maken. dat is iets anders dan “uitverkoren”zijn.

Antisemitisme is verboden. Dat kan soms nuttig zijn maar het wordt gebruikt om alle kritiek in de kiem te smoren en alle kritiek strafbaar te stellen.

Het is tijd dat we ons realiseren dat het bekritiseren van “joden” een lakmoesproef is van onze vrijheid. “Anti antisemitisme “is een vloek die verlamming veroorzaakt.

Mensen zijn zich niet bewust dat alle oorlogen door de vrijmetselaars-joodse bankiers zijn bedacht om hun macht en rijkdom te vergroten, hun rivalen te vernietigen en hun plan van wereldregering te bevorderen. ( zie de protocollen, zie de plannen van Pike)

Mensen weten niet dat hun ‘”eiders’”poppen aan het touw zijn en de massamedia “prostituees”. Ze weten niet dat de illuminati feminisme, homoseksualiteit, promiscuïteit en pornografie hebben gesponsord om het sociale weefsel (huwelijk en gezin) te vernietigen en weerstand te ondermijnen. Ze weten niet dat 9-11 enz. valse vlaggen waren die ons van onze burgerrechten beroofden en dat ze blijvend valse terreur organiseren om ons te ondermijnen.

Kabbalistische Joodse centrale bankiers, wier religie bestaat uit liegen en bedriegen. doet ons geloven dat we een democratie zijn. Maar zij besturen in feite de wereld Ze geloven dat perceptie realiteit is, denken is geloven, en dit zeggen maakt het waar En alles wat niet in het straatje past, is fake news of ze maken dit fake nieuws om het in hun straatje te laten passen.

Ze hebben de term “nepnieuws” toegepast op internetsites die de waarheid proberen te achterhalen. Zo draaien ze de realiteit om, waardoor waarheid onwaar en onwaar, waar is.

Dit is wat satanisten doen, de werkelijkheid omkeren. ( denk aan Orwell: 1984)

Voor de kabbalisten is God een oneindige Zee van Zijn (En Sof ) zonder enige limiet; vandaar zonder enige kwaliteiten, zonder verlangen of welke wil dan ook. Hij is volledig onbegrijpelijk. (Jacob Agus, De betekenis van Joodse geschiedenis (1963))

God heeft geen kwaliteiten? Geen wil of verlangen? Totaal onbegrijpelijk? Dat is bedacht door een satanist. Iedereen met een vluchtige kennis van God weet dat het tegenovergestelde waar is.

God is moreel. Waar halen we onze richting van ons leven uit als het goed is uit? Van de ziel en het geweten, de God van binnen! Het verlangen naar God definieert ons als mens.

God is de enige realiteit. Hij bestaat uit spirituele idealen of absolute waarden die bestaan in een spirituele dimensie die onafhankelijk is van ons. Deze idealen zijn waarheid, goedheid, harmonie, gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid. Wanneer we ons in een staat van Godbewustzijn bevinden, zijn ze vanzelfsprekend. We kunnen ons afstemmen op dit signaal van God.

God heeft geen wil of verlangen?Zijn wil is dat we deze idealen realiseren. God maakt zich kenbaar door Zijn Schepping en wil dat wij elkaar kennen.

We kunnen ons niet goed voelen tenzij we goed zijn. Dit is het kosmische drama waarin we allemaal betrokken zijn.

De essentie van de ware religie is dat we God kunnen kennen en Hem gehoorzamen. We moeten onszelf transformeren om Hem te kennen. God is ons kompas en de gelukzaligheid die we echt zoeken.

Kabbalisten zijn satanisten. Ze denken dat ze God zijn. Hun realiteit is hun in zichzelfgeïnteresseerde solipsisme ( filosofische leer dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan) Ze denken dat ze Gods wil kunnen vernietigen. Ze willen Hem verdringen en ons hun god lucifer laten aanbidden, die hun rebellie tegen God en de natuurlijke en spirituele orde vertegenwoordigt. De vergoddelijking van de mens, is in het echt de vergoddelijking van de kabbalist. Zij bepalen de realiteit. We leven in een door kabbalisten gecreëerde wereld: oorlogen, seks, geld. Door de media en het onderwijs te monopoliseren, creëren ze een matrix. Wij zijn hun mentale en spirituele gijzelaars. Je zou denken dat de goddeloze mens het effect zou hebben hem te veredelen. Paradoxaal genoeg is het tegenovergestelde waar. Door de mens te vergoddelijken, elimineren we onze verbinding met God. Door dit te doen, wordt de mens gedegradeerd tot het niveau van een dier. Zijn ziel en spirituele aspiraties worden ontkend. God is wat ons mens maakt. Zonder onze verbinding met God (spirituele idealen) zijn we dieren. “Modernisme” is een fraude, een failliete poging om de realiteit te definiëren zonder verwijzing naar de Schepper. De moderne mens heeft de verkeerde weg ingeslagen. Hij is altijd op zoek op de verkeerde weg. Dieren: dat is de manier waarop de illuminati-kabbalisten ons zien. Wij zijn gojim , hun vee. God is onze morele kompas en daarom haten kabbalisten Hem en ons, omdat we God in onze ziel koesteren. Totdat we het feit onder ogen zien dat onze samenleving is geïnfiltreerd en gecontroleerd door illuminati satanisten (vrijmetselaars) in de meeste sleutelposities, zal de mensheid in vervoering blijven en verstrikt raken door hun “magische”/occulte bedrieglijke misleiding.( Nepnieuws dwingt de massa ook om dubbel denken te accepteren hij accepteert tegelijkertijd tegengestelde meningen of overtuigingen, vooral als gevolg van politieke indoctrinatie en de daaruit voortvloeiende cognitieve dissonantie. Double think Orwell 1984-) ( Als dit niet lukt, is er “illegaal” gebruik van de juridische processen of oneerlijk gebruik of dreiging van geweld om consensus af te dwingen: bijv. “haatmisdrijfwettten”,want satan is de vader van alle leugens en zijn kinderen zijn de synagoge van satan). Kabbalistische exegese (verklaringen/uitleg ) van het Oude Testament voorspelt een geheime betekenis die kan worden onderscheiden door elk woord van de Hebreeuwse Bijbel een nummer toe te kennen via een proces dat bekend staat als gematria, en vervolgens deze nummers te combineren die overeenkomen met letters, waardoor een nieuwe bijbel wordt gecreëerd die onbekend is bij de massa. De kabbala verwijst naar de kwade krachten. In Kabbalistische termen: “Kwaadaardige krachten hechten zich aan heiligheid.” Wat duidelijk “heilig” wordt genoemd, is niet in overeenstemming met enig christelijk begrip van heiligheid. Dit jodendom leert in het geheim, net als de occulte geheime genootschappen door de eeuwen heen, dat de mysticus verlossing kan vinden door een heroïsche bereidheid om kwaad te doen omwille van een daaropvolgende verlossende beklimming tot het hoogste geestelijke goed; onderdompeling in de laagste van de laagste wordt aldus een pad naar verlossing ” (zie het eerder door mij genoemde boek: Satan in Goray door I.B. Singer) Met andere woorden deze rabbijnse doctrine zegt dat het kwaad kan worden verlost door het te omarmen. Illuminati /kabbala joden en hun vrijmetselaars-handlangers willen niet dat de andere joden of anderen het verborgen subversieve en occulte karakter van de collectieve joodse onderneming begrijpen. Ze willen niet dat Joden begrijpen dat antisemitisme door de eeuwen heen niet irrationeel was. Kabbala-joden geloven dat zij Gods wil definiëren: God komt via hen in de wereld . Anders is Hij “vormloos en onkenbaar”.

De kabbalisten geloven dat ze de realiteit opnieuw kunnen definiëren volgens satan: kwaad is goed, valsheid is waarheid en ziek is gezond (en vice versa.) Ze ondermijnen elke andere collectieve identiteit: natie, religie, ras en gezin. Ze moeten de christelijke orde vernietigen om de NWO te bouwen.

Zolang er onder de “heidenen” een morele opvatting van de sociale orde overblijft, en totdat alle geloof, patriottisme en waardigheid zijn ontworteld, zal onze heerschappij over de wereld niet komen , zeiden de Joodse leiders van Illuminati in 1936 . Dit doel is een gedeeltelijke verklaring van oorlog. De essentie van NWO is dat kabbala-joden en hun vrijmetselaars handlangers de natuurlijke en spirituele orde zullen omverwerpen en de mensheid tot slaaf zullen maken: mentaal en ook liefst fysiek. Niet alleen oorlog helpt hierbij. Ook maken ze de mensen tot schuldenslaven.( de gemiddelde Amerikaanse boer heeft nu een gemiddelde schuld van meer dan een miljoen dollar. Als de boer niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen vervallen zijn goederen aan…) De kabbalistische/illuminatie/elite samenzwering staat aan de vooravond van succes. God is verbannen uit het openbare leven. Illuminati-joden beheersen de massamedia en kunnen de massa misleiden en degraderen. Entertainment is een orgie van pornografie, apocalyptische chaos, obsceniteit, propaganda, social engineering, voorspellende programmering, geweld en satanisme. Ze staan achter de promotie van homoseksualiteit en transgenderisme, ontworpen om huwelijk en gezin te vernietigen. Ze liepen voorop met seksuele bevrijding, pornografie en abortus. De massamedia zijn geobsedeerd door seks, door jonge vrouwen en zelfs kinderen zijn niet veilig meer. De aandelenmarkt is een gigantisch casino geworden. Het christendom is nog sterk verbonden met het jodendom en houdt zich steeds meer bezig met sociale verandering (de satanistische agenda) in plaats van spirituele ontwikkeling en redding. Christelijke zionisten zijn verweven met de zionistische agenda. De kabbalistische/illuminatie-joden voeren al duizenden jaren een geheime oorlog tegen de mens en God. Deze samenzwering is de echte geschiedenis van de wereld, de echte oorzaak van oorlog en depressie. De maatschappij is ondermijnd en de gewone onwetende mensen worden voortdurend belogen en gemanipuleerd.

Eerder schreef ik over de strijd van goed en kwaad, dat dit een kosmische strijd is, een spirituele strijd. Onze leraren hebben ons hier niet op voorbereid. De meesten waren misschien goedwillend maar ook misleid. Er zijn veel goede mensen in verkeerde instituties.

Gewone Joden en Christenen kunnen het niet geloven omdat ze geen satanisten zijn . Maar veel kabbalistische joden zijn dat dus wel . En ze hebben het geld, vormen het geheime leiderschap en manipuleren de rest. Ze hebben het westen “gekoloniseerd” door een neprealiteit te creëren . Ze hebben secularisme gegeven als een masker voor satanisme. We moeten deze moderne cultus mijden als we mens willen worden.

Als je wilt ontsnappen aan de verwoestingen van het moderne leven, moet je begrijpen dat de mensheid satanisch bezeten is. We zijn een open lucht asiel geleid door psychopaten. Die ons ziek maken en in verwarring brengen. In wezen gaat het bij kabbalisme om de natuurlijke en morele orde op zijn kop te zetten (revolutie), zodat het kwaad goed is, leugens waarheid zijn. Dit maakt de mens ziek. Het doel is om God en Zijn Schepping te vervangen door lucifer die de belangen en perversies van kabbalisten vertegenwoordigt. De belangrijkste prioriteit van de kabbalisten was het verkrijgen van een monopolie op onze informatiemiddelen, de massamedia. Kabbalisten geloven niet in objectieve realiteit. Ze geloven dat de realiteit is wat ze denken dat het is. Ze bedenken de realiteit (“nepnieuws”) en gaan zo ver om nepterreurevenementen te creëren die ze als echt presenteren. Ze kunnen/willen geen onderscheid maken tussen waarheid en fictie. Satanisten zetten de realiteit op zijn kop. Ze presenteren wat gezond en natuurlijk is (bijvoorbeeld huwelijk, gezin, heteroseksualiteit) als ongezond terwijl wat ziek is wordt gepresenteerd als “bevrijding”. “Hollywood” heeft onze perceptie van seks en liefde vanaf het begin vervormd/misvormd. Er is weinig dat nog herkenbaar menselijk is, waarmee we ons kunnen identificeren en ons een goed gevoel geven over mens-zijn. Wanneer hebben we ons voor het laatst kunnen laten inspireren door een tv-programma of film? Dit is waarschijnlijk al lang geleden. Westerse cultuur is een gebroken cultuur waarin seks en geld domineren net als occultisme, discriminatie (van de o.a. de blanke mens /de blanke man die over al de schuld van krijgt) en seksualisering van de vrouw ( en steeds meer van jongetjes) en seksueel misbruik We hebben geen echte creativiteit of vrijheid van meningsuiting meer. We hebben de facto communisme. Politieke correctheid is een communistische term. Satanisten haten waarheid, d.w.z. realiteit. De massa leeft in een fantasiewereld.

Het is moeilijk voor goede mensen om te begrijpen dat er mensen zijn die opzettelijk kwaad willen doen. Het aanbidden van de satan en zichzelf vernederen en anderen schaden is hoe zij het “goed”doen. Dit is “vooruitgang” voor de vrijmetselaar en de kabbalistische jood. Veel mensen in de lage rangen van de vrijmetselarij zullen dit niet begrijpen. Zij zijn met heel andere bedoelingen bij de ‘club” gegaan. Wat zich in de hoogste regionen afspeelt weten ze vaak niet. Ook net als de gewone mensen kunnen ze niet begrijpen wat er aan kwaad is boven hen. Wij doen dat niet maar “zij” wel.

God de prachtige morele en natuurlijke orde die het universum regeert. God is ultieme realiteit. Vervulling ligt in het onderkennen van de Goddelijke Wil De illuministische ontkenning van God is een rebellie die niet kan worden gewonnen, maar ze zal proberen chaos veroorzaken. ( motto van de vrijmetselarij: Ordo ab Chao: Orde uit chaos)

We moeten inzien hoe ze dit bewerkstelligen:

door seksualisering van de liefde ( overal: in films, reclame, muziek)

door promoten van anonieme seks ( alles wordt porno)

door amusement met vaak occulte rituelen (optreden Madonna Eurovisie songfestival)

door homoseksualiteit overal te promoten zoals in reclame

door het hele genderverhaal

door altijd overal weer oorlogen uit te lokken en rellen

door te doen alsof een geestelijk leven niet bestaat, door het spirituele uit te bannen

door de mensen in slaap te houden door een overvloed aan sport, amusement, slecht onderwijs

door te doen dat de waarheid ook maar “relatief” is (er worden wetenschappers die zoeken naar waarheid gemarginaliseerd)

door verslavingen te creëren: aan seks, drugs, gokken, op de beurs gokken. Hebzucht helpt satan.

door het bevorderen van multiculturaliteit, migratie en diversiteit en achterbakse aanvallen op het Europese heteroseksuele christelijke erfgoed van het Westen.

Kabbalisten geloven dat ze de samenleving moeten vernietigen en chaos moeten creëren om hegemonie te bereiken, d.w.z. de “terugkeer van de Messias.” D.w.z. de komst van de antichrist. Ze geloven niet in Jezus als de messias. Die haten ze.

Alle sociale instellingen zijn ondermijnd: overheid, media, bedrijven, onderwijs, kerk, het militaire bedrijf. Het rechtssysteem en de politie zijn gecompromitteerd. We zijn getuige van het opleggen van het “communisme” en de ontmenselijking van de samenleving.

Er is geen hoop tenzij de westerse samenleving het kabbalistische jodendom /vrijmetselarij/ illuminatie afwijst en terugkeert naar zijn Europese christelijke grondslagen. We zijn geschapen naar het beeld van God. Echte cultuur is toegewijd aan het manifesteren van dit ideaal, wat ons “menselijk” maakt. Maar “zij” willen ons laten geloven dat we van dieren af stammen en dat we dieren zijn. dat zijn we voor hen: menselijk vee”. Zo nodig afval waarmee je kunt doen wat je wilt.

We worden wat we aanbidden. Daarom wordt de westerse samenleving giftig. Daarom is de samenleving ziek.

God is èn immanent èn transcendent. Hij staat buiten onze werkelijkheid en neemt er tegelijk deel aan. Het zijn beide eigenschappen van God.

De kabbalisten zeggen dat God buiten de schepping staat en dat wij hem niet kunnen kennen. Christenen zeggen dat God ook immanent is: God is het juist wel die de schepping binnendringt, zichzelf kenbaar maakt, in zeker zin en tot op zekere hoogte laat zien wie Hij is. Zichzelf openbaart.

In de bijbel leren we uit verhalen, visioenen en dromen hoe Hij zich kenbaar maakt. God heeft zich ook bekendmaakt in Zijn eigen Schepping.

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.

Johannes 10:10

http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm

https://creation.com/

https://web.archive.org/web/20140517150649/http://www.pseudoreality.org/the_cousinhood.html

https://www.henrymakow.com/meditations_on_the_jewish_revo.html

https://www.revisionisthistory.org/wire1.html

http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=581

https://www.henrymakow.com/confessions-of-a-luciferian-jew.html?_ga=2.147693489.701358045.1564652544-56869555.1559218072

https://www.henrymakow.com/2016/09/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html

https://www.henrymakow.com/does_talmud_condone_pedophilia.html

https://www.henrymakow.com/2018/12/Freemasons-have-hijacked-science.html

https://www.henrymakow.com/the_god_of_the_cabala.html

Over wat ik tot dusver over de vrijmetselarij en de illuminatie geschreven heb.

Een samenvatting

Bij de vrijmetselaars begint de jaartelling bij 4000 v.C. In 2000 is volgens hen de nieuwe tijd aangebroken die de hele wereld zal transformeren. De heerschappij van lucifer zal dan zijn volle omvang krijgen. De mannen van de geheime genootschap willen goden worden. Het gewone publiek is soms gefascineerd door de zwarte magie (zie popmuziek, zie acts van o.a. Madonna zoals op het laatste songfestival) dat zij gebruiken om hun werkelijke bedoelingen te verbergen maar het internationale vrijmetselarij is o.l.v. de satan op weg naar een eeuwige dood ( zie Openbaringen. Uit Openbaringen 12 (Statenvertalingen):

En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.

En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.

En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.

En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.

En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.)

Alles draait er om dat de vrijmetselaars geloven dat er zich onder de Tempelberg in Jeruzalem gewelven bevinden, met daarin geheime, bovennatuurlijke ‘kennis van engelen’ ( ik schreef eerder over het zoeken naar het Woord van God) en dat zij, door het herbouwen van de tempel ( de tempel van Salomon), in het bezit kunnen komen van goddelijke krachten. Het idee van vrijmetselaars- en illuminatie-genootschappen om de tempel in Jeruzalem te herbouwen, is niet nieuw. Op 28 augustus 1909 publiceerde The Illustrated London News een zeer gedetailleerd artikel met de titel ‘Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo’s Tempel in Jeruzalem te herbouwen’. Drie jaar later (22 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: ‘De Tempel van Salomo: Het schema van de vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover’. Tot 1914 werden er regelmatig artikelen over gepubliceerd. Sommigen gingen daarbij tot in lengte van details, zoals een bericht dat het stuk grond waarop de huidige rotskoepelmoskee staat, in het geheim gekocht zou zijn, en de plannen voor de constructie van de derde tempel al klaar lagen. Onderzoekers hebben sindsdien ontdekt, dat er door de vrijmetselaars een verborgen samenzwering is opgezet, waarbij op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wordt gewacht om de nieuwe tempel te herbouwen, van waaruit hun ‘aardse vertegenwoordiger’ zal moeten gaan heersen. Dit is het idee achter het streven naar de nieuwe wereld orde met één wereldregering en één wereldreligie.

Henoch is door de vrijmetselaars “gekaapt” want Henoch wandelde met God en kende Gods geheimen. Het boek Henoch was voor ons verborgen en is niet in de bijbel opgenomen maar de naam. Henoch komt wel een paar keer voor in de bijbel. Volgens Genesis 5:22-24 was hij een Godvrezende man. ( En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalem.

En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalem gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.

Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.)

We moeten er misschien aan wennen dat de aarde niet de enige bewoonbare planeet is en dat er misschien “contacten van elders” waren tussen Henoch en “hemelbewoners”. We mochten dat niet weten.

De vrijmetselaren willen dat de mens moet zich van God bevrijdt De doelstelling die zegt dat de vrijmetselarij voortdurend streeft naar een ontwikkeling van geest en gemoed en het bouwen aan een betere wereld is een dekmantel voor de werkelijke doelen die het genootschap nastreeft. De orde werkt dus mee aan het tot stand komen van de nieuwe wereld orde. In 1873 schreef Mazzini, het hoofd van de vrijmetselarij in Italië, een brief waarin hij het plan uiteenzette, hoe niet alleen Europa maar de gehele wereld bevrijd moest worden van het christendom om vervolgens een rijk op te zetten waarin elk volk onder de “verlichte” dictatuur van lucifer gebracht zou worden. Daartoe zouden er drie wereldoorlogen gevoerd moeten worden, zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zou zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale regering om verder bloedvergieten te voorkomen. Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de luciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de bijbel dat beschrijft, dient te verdwijnen. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering. Hij moet onder invloed komen van de satan. En de mensheid is daar naar toe heel hard op weg. Door beïnvloeding van de media en de entertainmentindustrie is hij al gehersenspoeld. Veel mensen durven niet meer over geloven, over God of over Jezus te praten en als ze het doen, worden ze vaak belachelijk gemaakt. En Christenen zijn de meest vervolgde personen op aarde.

De hersenspoelers maken gebruik van goedwillende poppen aan een touwtje die niet door hebben dat ze worden misbruikt.

De vrijmetselarij is opgedeeld in graden waarbij de mensen in de lage graden vaak goedwillende en waaarheidzoekende mensen zijn die niet weten wat er in de hoogste regionen speelt. In de hoogste graden is men verplicht om lucifer te aanbidden. Lucifer, is voor hen de god van het licht en het goede, die strijdt voor de mensheid tegen de god van de duisternis: dat is de God die we kennen uit de bijbel. Dit omkeren komt bij de kabbala(h) joden vandaan. Zij noemen het kwade goed en het goede kwaad.. Bij zijn initiatie wordt de kandidaat de geheime naam van de “drie-enige God” onthuld: jah-bul-on (J-B-O) “Ja” staat Jahwe (h) , “Bul” staat voor Baäl en “On” staat voor Osiris de Egyptische Zonnegod. Deze Jah Bul On heeft helemaal niets te maken met de God uit onze bijbel. Dat de vrijmetselaars satan aanbidden, wordt nog eens extra bevestigd door het volgende: kandidaten op de hogere niveaus van de vrijmetselarij ontvangen na te zijn ingewijd een geheim woord “Abaddon”. De bijbel zegt over deze naam: Openbaring 9:11: Zij hadden over zich een koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon. Vrijmetselaars die zich op lage niveaus (‘graden’) bevinden zullen zich ongetwijfeld niet herkennen in het stereotype, dat zij leden zijn van een geheim complot dat toewerkt naar de wereldheerschappij. De waarheid is dat het mensen zijn, die geen idee hebben wat het hoogste niveau boven hen van plan is, en door wie zij doelbewust onwetend worden gehouden. De mensen boven hen zijn verweven met de politiek en bepalen in veel landen de agenda.

De invloed van de vrijmetselarij valt bv. in de Amerikaanse politiek niet meer weg te denken. Van George Washington t/m George W. Bush zijn er maar twee Amerikaanse presidenten geweest die niet tot dit genootschap behoorden. De ene was president Eisenhower, die was aangesloten bij de Jehova’s getuigen en de andere was John F Kennedy.

Dat Kennedy in 1963 werd vermoord heeft tot tal van samenzweringstheorieën geleid, waarbij de

vrijmetselarij ter sprake is gekomen. Er zijn publicaties verschenen waarin wordt beweerd dat de Skull & Bones Orde (de meest occulte tak van de vrijmetselarij) en de CIA samenwerkten bij deze moord. Het bewijsmateriaal hiervoor is nooit geleverd maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er in totaal al meer dan 150 getuigen zijn vermoord.

Adam Weishaupt heeft de vrijmetselarij vermengd met de illuminatie en Pike heeft ze verder gebruikt voor de V.S.

Weishaupt heeft de protocollen van Zion/Sion gebruikt voor zijn plannen

De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een

geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Weishaupt. De

illuminatie vormen de geheime kracht achter de protocollen en zijn daarmee tevens de

leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij. Het gaat om de kunst van de samenzwering. Het is geen antisemitische tekst, aangezien juist de niet-Joden als minderwaardig worden bejegend. Het is wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken alsof de protocollen van de wijzen van Sion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het verkrijgen van wereldmacht. Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het een Joods/Zionistisch document is om er voor te zorgen dat de aandacht niet gaat naar degenen

die er wel achter zitten: de Illuminatie… (de cabal / de c(k)hazaren)

Over de V.S. als vrijmetselaarsstaat:

Over V.S. vrijmetselaarspresidenten

http://www.midnightfreemasons.org/2011/11/freemason-presidents_11.html?m=1

Over het gevaar van geheime genootschappen

http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Het%20gevaar%20van%20geheime%20genootschappen.pdf

Over de elite

http://opleid.info/inhoudsopgave-nieuwsbrief-nr-63-09-09-22-pag.html?page=4

Alles over de vrijmetselarij

http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-NWO/de_nwo_vrijmetselarij_geheimen.html

Over het songfestival

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14051:zelden-waren-de-illuminati-boodschappen-zo-duidelijk&catid=69:occult&Itemid=81

Anonieme verhalen van vrijmetselaars

http://deburchtsion.blogspot.com/2011/07/anonieme-vrijmetselaar-vertelt-over-de.html?m=0

Over de Bilderbergers

http://www.franklinterhorst.nl/De%20Bilderbergers.htm

Nederlandse Bilderbergers

Hoe vernietig je een land

http://publicvigil.blogspot.com/2014/08/how-to-destroy-country-in-three-easy.html?m=1

Adam Weishaupt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

Invloed van illuminatie op muziek

Vrije wereld met gratis PDF-BIBLIOTHEEK

Waarheidszoekers

https://100777.com/introduction
https://100777.com/

Wie is jood

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/wie_is_een_jood_.doc/index.html

Over symbolen

Over waarover ik tot dusver heb geschreven

Een samenvatting:

Er zijn nog steeds mensen die zeggen niet te geloven in complottheorieën. Een term die door de CIA is geïntroduceerd om de waarheidszoekers naar het complot rond de moord op John F. Kennedy, in diskrediet te brengen. Alsof het bestaan van een complot, of kartelvorming überhaupt ter discussie staat. De officiële versie van 9/11 is overigens ook een complot. De officiële versie van de MH17 ook. Een complot is immers niets meer dan meerdere personen die stiekem een crimineel plan beramen en uitvoeren. Waarom zou dat op het hoogste niveau niet ook gebeuren? Of zijn er nog steeds mensen die ervan overtuigd zijn dat er niets verdachts met de MH17-zaak aan de hand is en onze eigen regering uitblinkt in transparantie en eerlijkheid?

Het probleem is dat “gewone” mensen niet kunnen geloven dat zgn. “nette mensen” niet in staat zijn tot slechtheid. Ze snappen niet dat er veel “witte boordencriminaliteit” bestaat. Nette mensen doen zoiets niet. En nette mensen zijn dan de dames en heren in hun keurige pakken. “Gewone mensen” kunnen niet geloven dat er slechte mensen bestaan, die liegen en bedriegen en hun eigen land en volk verraden. Want: “dat doe je toch niet”. Nee, “wij” niet maar “zij”wel. het wordt echt tijd dat mensen wakker worden en beseffen wat er gebeurt. Dat er een strijd is tussen goed en kwaad. Een kosmisch/spiritueel conflict dat gedirigeerd wordt van “boven” af.

Juist die slechtheid heb ik van een aantal groepen mensen willen beschrijven.

Veel mensen kunnen ook niet geloven dat er zoveel marionetten zijn die nauwelijks beseffen wat ze aanrichten. Er wordt gezinspeeld op het deugen. Velen willen “goed doen” maar beseffen de gevolgen niet. Diegenen die aan de touwtjes trekken, gebruiken goedwillende deugmensen. Commentatoren denken dat veel ellende in de wereld komt door “wereldverbeteraars”. Dat is niet zo. Deze zgn. “wereldverbeteraars zijn poppen aan een touwtje van mensen met een smerige agenda: die van het bevorderen van een totalitair wereldsysteem. Ze spannen daarbij de goedwillende mensen voor hun karretje om het “vuile werk” te doen. waarbij de een tegen de ander moet worden opgezet. De Christenen moet uitgeroeid worden door de moslims een de moslims en de joden moeten elkaar uitroeien enz.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scene gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Bilderberg of vrijmetselarij of cabal: het maakt niet zoveel uit. Aan de top van de piramide van het alziende oog staan mensen die alles omdraaien: goed is kwaad, oorlog is vrede. Uiteindelijk is het een kosmisch conflict dat uitgevochten wordt. Lucifer wil God zijn. Lucifer wil de macht. De schepping van God mag niet slagen. De volgelingen van lucifer, de illuminatie ( “dragers van het licht”), zijn in alle instituten van alle alle landen doorgedrongen en bepalen de agenda.

Er is vanaf het begin een spanningsveld tussen baälvereerders en de verkondigers van de boodschap van God die Hij kenbaar maakt via Abraham en Mozes en Zijn Zoon Jezus, de Christus. De baälvereerders ( o.a. Farizeeën en de kabbalahjoden/kabbalisten met hun babylonische talmoed ) hebben zich het oude testament toegeëigend en de mensen op het verkeerde been gezet. Het oudste bijbelboek is enorm gecorrumpeerd. Lucifer heeft steeds mensen aan het werk. Zo werden de christelijke groepen ingelijfd door “Rome” en de mensen geloofden dat zij Jezus aanbaden en eerden. Maar “Rome” werd een baälkliek. Religies zijn georganiseerd door kwaadaardige mensen om andere mensen in de tang te houden: houd ze dom, houd ze klein. Houd ze in je macht, houd ze arm en afhankelijk. Jezus was niet gekomen om een religie te stichten. Jezus is geboren in een joods gezin en Hij kwam om te waarschuwen en een boodschap te verkondigen. Zijn volgelingen hebben die boodschap verder verspreid. Maar ze zijn constant ondermijnd. De boodschap wordt tot op de dag van vandaag ondermijnd. het bestaan van jezus wordt in twijfel getrokken, Zijn boodschap belachelijk gemaakt, zijn volgelingen belachelijk gemaakt en vervolgd.

Veel goede mensen zullen dit niet kunnen geloven en blijven binnen de kerk op het verkeerde been gezet worden. Anderen keren God de rug toe. Voor dit alles heeft Jezus steeds gewaarschuwd.

Alles werd geïnfiltreerd door “cryptojoden” die de macht in handen hebben. Jezus noemt ze: zij die zich joden noemen en het niet zijn. Of hij noemt ze addergebroed.

Ze streven een totalitaire wereldstaat na. Ze leven van de “omkering” wat uit het kabbalisme komt.

Maar de Christen moet daarin niet mee gaan: “Sta het kwaad niet toe in je hart, het zal er een thuis maken”. De enige weg is de weg die Jezus zei te zijn: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Het kwaad is een doodlopende weg.

Johannes 14: 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: Niemand komt tot de Vader,behalve door mij.

Mattheüs 11:27-30

Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Uit Mt 23: …( Over de farizeeën: …want zij zeggen het, en doen het niet.

Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren…En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden. Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

Jezus had het al over mensen waartegen de gewone mens opkijkt. Maar ze deugen niet en de gewone mens kan het niet geloven.

Hij wilde de mensen de werkelijkheid laten zien. maar weinigen zagen het en werden wakker. dat proces duurt voort tot op de dag van vandaag.

over wereldverbeteraars:

https://thefireonline.com/cursussen-wit-privilege-big-business-voor-wereldverbeteraars-een-ramp-voor-de-samenleving/

Over de vrijmetselarij

De geschiedenis van de vrijmetselarij is niet gemakkelijk te achterhalen.

De geschiedschrijvers van de vrijmetselaars kennen ofwel de feiten niet ofwel ze kennen ze wel maar beschrijven ze niet.

In ieder geval is de geschiedschrijving overal beïnvloed.

Het lijkt erop dat de geschiedenis terug gaat tot de bouw van de tempel van koning Salomon.

Bij alles wat je er over leest, moet je altijd in beschouwing te nemen waarom de vrijmetselaars over hun geschiedenis zouden willen liegen.

Vrijmetselaars zijn dikwijls satanisch genoemd, maar die “beschuldiging” proberen ze

te ontwijken door de dekmantel van een filantropische instelling over zich heen te trekken. Maar wat is de kern van de overtuigingen van vrijmetselaars? Dat is het geloof in een enkele architect van het universum. Men moet zich afvragen, of die architect satan is, en tegelijkertijd in gedachten houden, dat er maar heel weinig zijn, die weten dat ze satan vereren. Vrijmetselarij is gebaseerd op het verhaal van het bouwen van de tempel van Salomon, van wie wordt gezegd dat hij 3.000 jaar geleden duizenden metselaars en steenhouwers in dienst had.

Bij Salomon draaide alles om het alleen heersen en om de wat ik noem “kosmische macht”.

De bouwer die in die tijd door een deel van de volkeren werd vereerd was de demiurg/de satan/baäl/bel. Het gaat in het begin van de bijbel om de boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad. We weten inmiddels dat de bijbel ook geïnfiltreerd is en dat het beginverhaal misleidend is gemaakt door te doen alsof steeds dezelfde god aan het woord is. God had echter gezegd: geef Mij geen naam, Ik Ben die Ik ben. In de bijbel komen toch diverse namen voor zodat je steeds op het verkeerde been wordt gezet. De demiurg (lucifer) ging de strijd aan met God en kaapte de wereld en de mens. De bouwer van de wereld is voor de vrijmetselaars de demiurg/lucifer. Hier is de kosmische strijd in en notendop. het is naïef om te denken dat we de enige aarde zijn met bewoners. We moeten aanvaarden dat we veel niet weten, dat we rekening moeten houden met “entiteiten” die we nu nog niet kennen. Met de mogelijkheid dat in de “oude wereld” er mensen waren die wel die andere entiteiten kenden. We mochten niet voor niets het boek Henoch niet kennen.

In het streven naar almacht, naar dezelfde macht als die van God zoekt lucifer met zijn kompanen naar “Het Woord”. In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Johannes 1: 1-5) En: “Het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord”. (Uit Efeziërs 6) Maar Jezus antwoordde hem: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ (Matteüs 4:4)

Lucifer wil dat woord en Salomon wilde dat woord en de vrijmetselaars zoeken dat woord.

Men denkt, dat Salomon een deel van het woord kende en daarnaar op zoek was. Men denkt nu nog dat het woord uit 3 delen bestaat en dat er 2 delen bekend zijn.

Het wachtwoord dat de vrijmetselaars voor alledaagse zaken gebruiken is “tu-bal-cain”.

Er zijn door de jaren heen vele graden aan de vrijmetselarij toegevoegd.

Adam Weisshaupt ( zie verderop) bedacht een aantal “Franse” graden en ging naar Schotland om ze daar als echte Franse graden van vrijmetselaars aan Schotse Vrijmetselaars te geven. Daarna bedacht hij “Schotse” graden en ging naar Frankrijk om de bogus (waardeloze]) Schotse graden aan Franse Vrijmetselaars te geven als echte Schotse Vrijmetselaars graden.

Er zijn huidige vrijmetselaars van een hogere graad die beweren dat ze het verloren Woord van God hebben teruggevonden. Dit woord wordt aan kandidaten voor het Heilige Koningsgewelf gegeven. Dat woord is “jah-bul-on”, waarvan wordt gedacht dat “jah” de Hebreeuwse god Jahwe is; “bul” zou de god baal of de duivel/de satan zijn; “on” zou de Egyptische god van de onderwereld genaamd Osiris zijn.

Dit “woord van god” dat wordt voorgesteld als “jah-bul-on” is een andere Vrijmetselaars Weisshauptachtige truc om een paar kandidaten te laten denken, dat de zoektocht naar het woord is afgerond. Maar “jah-bul-on” is slechts een ander vervangend woord. De zoektocht naar het verloren Woord wordt in het geheim voortgezet.

Koning Salomon was in het geheim occultist. Hij probeerde informatie te verbergen en wilde degenen die op zoek waren naar occulte zaken zoveel mogelijk beperken en ontmoedigen. Een aanwijzing hiervoor treffen we aan in de huidige bijbel in een boek dat wordt toegeschreven aan Salomon. “Zeg tegen de wijsheid, U bent mijn zuster; en noem begrip uw verwante vrouw: Opdat zij u afhouden van de vreemde vrouw, van de vreemdeling die met haar woorden flatteert. ( Spreuken 7:4-5) . De kerk tracht andere interpretaties te geven, maar wat dit werkelijke betekent is, dat wijsheid en begrip op waarde dienen te worden geschat, maar dat occulte kennis moet worden vermeden, omdat het gevaarlijk is. Veel Spreuken, die anders lijken op verkeerde redeneringen/foute redeneringen, zijn zinvol wanneer de “vreemde vrouw” wordt geïnterpreteerd als occulte mysteriën.

De bijbel staat vol met waarschuwingen tegen magiërs, tovenaars, zieners, waarzeggers enz. Dit was vooral waar tijdens het bestuur van koning Josiah van Israël. Maar de bijbel toont ook aan dat religieuze leiders de esoterische /occulte krachten kenden van geluiden, letters, woorden, namen, symbolen, astrologie, getallen, enzovoort.

In feite gebruikten veel religieuze leiders bewust occulte machten, terwijl ze de kudde in onwetendheid en in angst voor geheime kennis hielden. Salomon is legendarisch vanwege zijn veronderstelde wijsheid, maar zijn werk met occulte krachten is meer verscholen.

Koning Salomon en koning Hiram waren samen met ene Abiff praktiserende occultisten, echter op het gebied van zwarte kunst. Ze werden aangestuurd om een gigantische tempel te bouwen die moest worden gewijd aan de hogere krachten van de duistere zijde. Om de tempel een maximale bekrachtiging te geven was veel lijden noodzakelijk bij de bouw ervan. Dit werd bereikt door bloedoffers en slavernij van de steenhouwers en metselaars, die onder druk van grote belastingbijdragen werden gedwongen de tempel te bouwen. ( ik schreef eerder over de eisen van baäl, over de offers die hij vroeg). Deze en andere maatregelen mondden uit in een opstand. Toen de tempel was voltooid moest er een heiligste van het heiligste in aanwezig zijn, waar de drie heren elkaar van tijd tot tijd zouden ontmoeten om zich de volkomen macht van de duisternis voor te stellen. Het heiligdom werd echter nooit opgeladen op de manier waarop het was bedoeld, omdat Abiff werd vermoord voordat de tempel werd voltooid.

De drie geheime klanken zijn na bijna 3000 jaar zoeken nog steeds niet bekend.

Adam Weisshaupt ( opgeleid door jezuïeten) was een agent voor een paar mensen (chazaren) die de zoektocht wilden voortzetten en hij infiltreerde de vrijmetselarij en zo ontstond het begin van de illuminatie. Deze mensen hebben Weisshaupt opdracht gegeven om de Nieuwe Wereld Orde op te starten. ( de opdracht van de chazaren maffia)

De term “vrijmetselaars” is erg onthullend. Salomon had slaven die de tempel bouwden. Maar een aantal handwerkslieden waren geen slaven; zij waren vrije metselaars. Zo heeft de term “meester metselaar” dezelfde betekenis. Degenen met die status waren de meesters van de slaven, of ze waren de leraren.

Het Christendom als religie is niet door Jezus gesticht. Het was niet Zijn bedoeling om een kerk te stichten. Ik heb daarover al uitvoerig geschreven. Jezus kwam om de mensheid de ogen te openen en te vertellen wat de Weg en de Waarheid waren. Daarom kon hij ook profeteren dat van de tempel niets over zou blijven. Hij kwam om het Licht te laten zien maar de duisternis heeft datgene van het Licht altijd afgedekt; het vervalst datgene van het Licht, wanneer het maar mogelijk is, zoals we kunnen zien in Rome waarover ik geschreven heb. Christenen hebben de tempel van koning Salomo gewoonlijk niet veel aandacht gegeven, want zij weten dat Jezus Christus alles van de oudtestamentische wet vervulde, waarvan de tempel een integraal onderdeel was. Jezus voorspelde in Mattheüs 24 dat de glorieuze Herodiaanse tempel, die gemodelleerd was naar de Salomo-tempel, volledig vernietigd zou worden: “En Jezus ging uit en vertrok van de tempel; en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zei tot hen:” Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, Ik zeg u, er zal niet laat de ene steen op de andere liggen, die niet zal worden neergeworpen. “

“En zie, het voorhangsel van de tempel was in tweeën gescheurd van boven naar beneden.” (Matteüs 27:51) God scheurde op bovennatuurlijke wijze het gordijn van de tempel tussen de “Heilige Plaats” en het “ Heilige der Heiligen”, terwijl het “heiligdom” vol was met joden die baden tijdens het jaarlijkse offer voor de zonden van Israël. Plotseling moeten ze vervuld zijn van schrik en angst toen God plotseling het gordijn scheurde en het Heilige der Heiligen wijd open gooide. Velen van hen moeten de dood hebben gevreesd, want niemand kon het Heilige der Heiligen binnengaan en leven, behalve de Hogepriester, en hij slechts één keer per jaar. Het gordijn in tweeën scheuren was het signaal van God dat het eerste verbond, met zijn tempel en priesterschap, nu niet meer relevant was en nu door zijn Christus verbond moest worden vervangen door zijn tweede verbond.

Alle gestichte religies zijn bedoeld om de mens klein te houden. De vrijmetselarij is net zo goed een religie. Vrijmetselarij vindt zijn oorsprong in de duisternis. Het Christendom werd gekaapt door de duisternis. De Duisternis heeft het Christendom grondig vervalst.

De organisatie is wijd verspreid, maar theoretisch weet niemand in de buitenwereld wat in de loges plaats vindt. Velen uit de heersende elite behoren tot deze groepen. Maar je moet bedenken, dat veel leden van de organisatie geen idee hebben van de duistere agenda’s in de hoogste rangen van de organisatie. Velen van hen zijn onschuldige mensen die in een web gevangen zitten. Lid geworden om bv. een carrière op te bouwen, om relaties op te doen, te netwerken. Voor overal geldt dat er veel goede mensen in verkeerde organisaties zitten.

Over Adam Weishaupt:

Adam Weishaupt (6 februari 1748 – 18 november 1830) werd in 1748 in het Katholieke Ingolstadt in Duitsland geboren. Nadat zijn vader in 1753 was komen te overlijden, kwam hij onder de hoede van Baron Johann Adam Ickstatt, die de opleiding van Adam overliet aan de jezuïeten. Ickstatt was in 1742 door de Jezuïeten aangewezen als curator van de universiteit van Ingolstadt en moest deze reorganiseren. Alhoewel hij sinds 1765 gepensioneerd was, controleerde hij nog steeds het beleid van de universiteit. Adam Weishaupt, die daar rechten studeerde, kreeg aldaar in 1772 een aanstelling als hoogleraar. Toen paus Clemens XIV op 21 juli 1773 de orde der jezuïeten verbood, besloot hij te “breken” met de jezuïeten. (bron Wikipedia)

Hij richtte op 1 mei 1776 de “Bund der Perfektibilisten” oftewel de Orde der Perfectionisten op, welke hij later de illuminati zou noemen. Weishaupt nam de naam “Broeder Spartacus” aan. De structuur van de illuminati (waarin lokaal opererende cellen niet of zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan en waarvoor de structuur van de orde der jezuïeten waarschijnlijk model heeft gestaan), werd later overgenomen door onder meer occultisten. Het was pas in 1777 dat Adam Weishaupt lid werd van de vrijmetselaars-loge “Theodor zum guten Rath”, in München, alwaar hij trachtte zijn illuminati-gedachtegoed in de doctrines van de vrijmetselarij te introduceren. Tevens gebruikte hij de vrijmetselarij om voor zijn eigen pseudovrijmetselaarsloge leden te werven.( bron Wikipedia)

In het jaar 1784 pleegden de illuminati een staatsgreep tegen het Huis Habsburg, maar het complot werd verijdeld door politiespionnen welke de orde hadden geïnfiltreerd uit naam van de koning. Dit leidde in maart 1784 tot het verbod van de illuminati en in juni van ditzelfde jaar tot een verbod van alle geheime organisaties in Beieren op straffe des doods, waardoor Adam Weishaupt in 1785 genoopt was te vluchten naar een naburige provincie.

Dit is een van de kiemen van de eeuwigdurende haat naar Duitsland.

Via de jezuïeten en via de Chazaren zorgt lucifer voor infiltratie van alle belangrijke instituties. En zo ontstond uiteindelijk overal de deep state. Maar daarvoor moest er eerst een V.S. ontstaan. Daar ga ik nog over schrijven. Want de V.S. zijn een vrijmetselaarsstaat/ illuminatie staat en niet een christelijke staat zoals velen denken. Maar dat wordt een ander verhaal.

https://www.boekenbestellen.nl/boek/die-13-satanischen-blutlinien-hoge-politici-in-de-greep-van-ultrageheime-vrijmetselaarsloges/9789079680702
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica.htm#Contents

winkels voor tatoeages voor illuminati

https://www.etsy.com/nl/market/illuminati_tattoo

over symbolen

http://opleid.info/inhoudsopgave-nieuwsbrief-nr-63-09-09-22-pag.html?page=4

wakker worden t.a.v. wie de wereld beheersen

Ordo ab chao:

Over de Chazaren/Khazaren

Voor ik verder over de illuminatie en de vrijmetselarij schrijf, wil ik eerst nog over de Chazaren schrijven.

Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek (Khazarië) rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische baäl religie. Lucifer heeft met zijn kompanen een religie geschapen waarin de god baäl geëerd werd. En met hem vele andere goden. Baäl had vele namen en vele vormen van baälvereringen gingen gepaard met (brand)offers en orgies en tovenarij (babylonische “black magic”/ de occulte religie).De baälreligie kwam bij veel volken voor en God greep voor het eerst in, in het huidige midden oosten bij het joodse volk.

De Chazaren stonden in de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in het Rijk der Chazaren.

De omringende landen onder aanvoering van Rusland werden het zat en gaven het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen.

De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van aanhangers trouw aan de oude babylonische baälgodsdienst, die bekendstaat als het geheime satanisme. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd.

De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de uil (Moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de luciferiaanse occulte religie werd vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het babylonische talmoedisme.( dit in tegenstelling tot de Talmoed van Jeruzalem van het gewone spirituele joodse geloof).

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit samen met hun nog steeds bestaande satanische babylonische verering van de god baäl en het offeren van kinderen.

Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Ook omdat hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van de hem getrouwen bekend werd onder de naam Chazaarse Maffia (CM).

De Chazaren waren meesters in het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en zo ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan (als het nodig was wisselden ze makkelijk van godsdienst en werden dan christen of moslim) en in het geheim bleven ze hun baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat baäl ( dus eigenlijk lucifer) hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven offeren.

Dat was de reden dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het verdrijven uit hun land.

Een kleine kring getrouwen van de koning kwam uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het wapen van de Bauers bestond uit een rood schild ( het huis met het rode schild). Later werd hun naam veranderd in Roodschild, de Rothschilds zoals wij ze tegenwoordig kennen.

De Rothschilds zijn het gezicht van de Chazaarse Maffia en vanuit Duitsland zijn ze erin geslaagd om het Britse banksysteem te infiltreren en over te nemen en de City of London te creëren met hun financiële instituten.

Deze Chazaarse Maffia had eeuwige wraak gezworen aan Rusland en met de communistische revolutie hebben ze die wraak voor een deel uitgevoerd, een onvoorstelbare wrede en bloedige wraak op het Russische volk. Een wraak die ze jarenlang hadden voorbereid. (Over revolutie en oorlog die al lang van te voren werden gepland, schrijf ik nog)

Deze satanisten oefenen tot op de dag van vandaag grote invloed uit en onder de dekmantel van het gewone jodendom hebben ze het gewone, spirituele jodendom en joodse volk grote schade berokkend. Als je jodenhaat wilt begrijpen dan moet je de invloed van de Chazaren/ de cabal (van kabbala(h) ) begrijpen. De jodenhaat richt zich dus tot de verkeerde groep. De haat is bedoeld voor de cabal, voor de Chazaren ( voor hen die zich joden noemen maar het niet zijn) maar die weten de wereldopinie al heel lang te misleiden.

De Chazaren /de cabal weet dat om aan de macht te blijven – de waarheid over wie ze zijn en wat ze achter de schermen doen – verborgen moet blijven. Zonder deze geheimhouding valt hun kaartenhuis in elkaar. Als de mensheid vervolgens in staat is om de meest gruwelijke en weerzinwekkende aspecten onder ogen te zien, ontstaat een enorme oerkracht om de macht in de wereld terug te pakken.

In 1666 woonde er in Turkije een Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe Messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe Messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich of te bekeren tot de islam of te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest.

In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de Messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn.

( ik noemde eerder het boek dat I.B. Singer schreef: Satan in Goray, dat hierover gaat. https://www.bol.com/nl/f/satan-in-goray/9200000049545647/ en https://www.bol.com/nl/p/satan-in-goray/1001004005013750/ )

Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals Joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon Sabbateans gebleven. De Sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan. Wat ook past bij de baälverering en bij de wens van lucifer.

De manier waarop ze te werk gaan, is altijd hetzelfde. Als een virus infiltreren ze overal en passen zich als een kameleon aan de omgeving aan. Op die manier zijn ze overheden en religies binnengedrongen en hebben ze in de loop der jaren een onzichtbare tirannie in het leven geroepen voor de rest van de mensheid. Dit alles, zonder op wat voor manier dan ook de aandacht op zichzelf te vestigen.

Zo hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

Men noemt de Sabbateans ook wel de Sekte van het Alziend Oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten.

De implicaties van dit alles zijn enorm. Dit betekent dat wij als mensheid niet in een echte realiteit leven, en waarbij historici, journalisten en opvoeders samenwerken om ons ver bij de waarheid weg te houden. Onze wereld, onze perceptie van de menselijke ervaring, wordt gevormd door een geheim occult genootschap.

Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen.

Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De Sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met het partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze promoten ook seks tussen verschillende rassen en ze zijn stap voor stap bezig om de bevolking tot hun sekte te introduceren. (Eén wereldregering met één wereldreligie: de hunne)

Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende illuminati slogan “Doet wat ge wilt”, als uitdrukking van hun religieuze gevoelens.

De mensheid is in de greep van een wrede satanische sekte wiens macht zo groot is dat ze erin slagen om hun oorlog tegen de mensheid als normaal en onvermijdelijk te verkopen. Zelfs als hun plot wordt ontmaskerd, slagen ze erin om iedereen ervan te overtuigen dat het racistisch, antisemitisch is of getuigt van slechte smaak als je dat gelooft.

Deze uitgebreide sekte heeft volledige controle over de politiek, informatievoorziening en cultuur. De meeste leiders zijn of poppen aan hun touwtje of verraders. Een “intelligente deel van de bevolking” is omgekocht, terwijl het grote publiek is afgeleid en in het paradijs der dwazen woont.

De Zionisten zijn de pionnen van de Sabbateans die de holocaust hebben gebruikt om hun “kunstmatige” staat Israël te kunnen creëren. Miljoenen Joden zijn geofferd om een thuisland voor de Sabbateans te kunnen scheppen. Het woord holocaust betekent “verbrand offer” en dat is precies wat er met de holocaust is gebeurd. Een verbrand offer aan satan. Hier valt bijna niet mee te leven en voor gewone, echte en spirituele joden niet te geloven. Toch zijn er rabbijnen die deze boodschap proberen over te brengen. Maar de tegenstand is groot.

De Chazaren/sabbateans beheersen de wereld en de werkelijke macht op deze wereld zetelt in de Zwitserse stad Bazel, waar het kantoor is gevestigd van de centrale bank der centrale banken, de Bank for International Settlements, ook wel de BIS genoemd. Dit is een stukje Zwitserland dat geen Zwitserland is en waar de Zwitserse autoriteiten niets te vertellen hebben.

Eerst verwerf je macht, dan verwerf de macht over het geld en dan verwerf je macht over de mens en zijn geschiedenis en zijn cultuur. En die kun je dan veranderen. Dat gebeurt nu volop.

Het clubje mensen in Bazel heeft de volledige controle over de wereld, omdat zij naar wens geld uit gebakken lucht kunnen maken of uit de circulatie halen als ze dat willen. Zij kunnen een economie laten groeien, ze kunnen markten manipuleren en ze kunnen een economie volledig in elkaar laten storten als ze dat zouden wensen.

Het grote probleem voor de CM is dat er nu steeds meer kennis komt over hun praktijken. Vooral in de vrije wereld met het vrije internet komt veel kennis naar buiten. In de christelijke, joodse, humanistische wereld waren er altijd mensen die zelf nadachten en niet alles zomaar aannamen (onderzoek alles en behoud het goede). Daarom moet de christelijke wereld vernietigd worden( https://www.zerohedge.com/news/2019-07-03/global-persecution-christians-rise )en als de dekmantel van het joodse volk gewerkt heeft, is het joodse volk ook aan de beurt. En daarom is er ook zo’n haat naar het Rusland van Poetin die het Russische orthodoxe geloof weer alle ruimte geeft. De eeuwige wraak op Rusland van de Chazaarse Mafia staat nog steeds en zij zullen niet rusten voordat Rusland en haar grote steunpilaar, de Russisch Orthodoxe Kerk, zijn vernietigd.( Over het Jodendom: Het judaïsme is de religie van het Joodse volk en de oudste of één van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten, en behoort tot de oudste religieuze tradities die vandaag de dag nog worden beoefend. De term judaïsme verwijst specifiek naar de joodse godsdienst. Het woord jodendom, dat vaak synoniem wordt gebruikt, kan ook in een ruimere betekenis (Jodendom) verwijzen naar de Joodse etnische en culturele identiteit (zonder specifiek naar de godsdienst te verwijzen). Het jodendom past niet gemakkelijk in de westerse categorieën zoals religie, ras, etniciteit of cultuur. Dit komt doordat Joden het jodendom in termen van 4000 jaar geschiedenis beschouwen. Tijdens dit lange tijdperk hebben Joden slavernij, chaos, theocratie, verovering, bezetting en ballingschap ervaren en zijn zij in contact geweest en beïnvloed door het Oude Egypte, Babylonië, Perzië, het Griekse hellenisme, evenals moderne bewegingen zoals de verlichting, het socialisme en de opkomst van het nationalisme. Daarom stelt de Joods-Amerikaanse professor Daniel Boyarin dat “Joods zijn de pure categorieën van identiteit doorbreekt, omdat het niet nationaal is, niet genealogisch en niet godsdienstig, maar elk van deze, in een dialectische spanning.” De principes en de geschiedenis van het judaïsme vormen de historische fundamenten van andere religies. Soms worden de woorden Israëli en Israëliet verward. Een Israëli is een inwoner van de staat Israël. 25 procent van de inwoners van Israël belijden niet de joodse godsdienst; velen zijn bijvoorbeeld Israëlische moslims of christenen. Met een Israëliet bedoelt men daarentegen iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst. (Vergelijk: „Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap”). 75 procent van de joden (d.w.z. de aanhangers van de joodse godsdienst) wonen niet in de staat Israël.)

Bij de bovengenoemde satanische sekte wordt dus alles omgedraaid en wordt iets wat gezond is ongezond, wordt iets natuurlijk opeens onnatuurlijk en dus krijg je de situatie waar heteroseksualiteit wordt behandeld alsof het een afwijking is en homoseksualiteit als iets dat volkomen natuurlijk is. Schoonheid wordt lelijk, waarheid wordt leugen, iets dat rechtvaardig is wordt onrechtvaardig en “het kwaad” wordt goed. ( wee hen die het kwade goed noemen: Jesaja 5:20-21 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.)

Tekenen waaruit blijkt dat wij op dit moment in een satanische maatschappij leven:

Er is een groot verschil tussen de “ingewijden” en de rest van de bevolking die volledig onwetend is over het lot dat hen staat te wachten.

Uiteraard wordt hen niet verteld dat de ware doelstelling van de sekte is om hen uit te buiten en tot slaaf te maken. In plaats daarvan worden ze met mooie en vaak nobele woorden misleid door “hun leiders”

Deze leiders maken onderdeel uit van de ingewijden en liegen standaard tegen de bevolking over dingen zoals false flag acties, moorden en oorlogen. ( Onze min. pres. kan liegen alsof het gedrukt staat en hij komt er mee weg)

Overal om ons heen zie je de symbolen van de sekte, ook wel symbolen van de illuminati genoemd. Van de grote obelisken die je overal ter wereld tegen komt, tot de logo’s van grote bedrijven die uiteraard in hun handen zijn. Tot handgebaren van “leiders” en zgn. “Hollywoodsterren”.

Zij die in God geloven worden vervolgd. (zie hierboven) En de islam wordt gepromoot. Schoolklassen moeten naar de moskee. (ik kom terug op de islam)

Ze proberen de natuur te domineren en beheersen door het aanmoedigen van onnatuurlijk en pervers gedrag. Een goed voorbeeld hiervan is de bizarre occulte haat tegen de natuurlijke geslachten, man – vrouw. Ze doen dit door het promoten van homoseksualiteit, transgenders en tweeslachtigheid met onder andere totale verwarring als doel. Kinderen worden op scholen al aangemoedigd om te experimenteren met homoseksualiteit/transgenderisme. Dragqueens komen op scholen voorlezen.

De westerse maatschappij is een “seks sekte”, dat wil zeggen, volledig geobsedeerd door seks en “hete” vrouwen. De “illuminati” promoot overspel en anonieme seks om zo de mensheid te verlagen tot het dierlijke niveau.

Miljoenen mensen houden zich bezig met gokken op de beurzen en zowel de geld- als de seksverslavingen worden door de satanische sekte doelbewust gepromoot en en zoveel mogelijk in stand gehouden. Dit geldt trouwens voor iedere vorm van verslaving.

Een andere vorm van controle over ons van deze sekte is dat ze ons ziek maken, zowel lichamelijk als geestelijk. Ze maken ons eerst ziek door hun producten en verkopen en ons dan de “genezing” via de gigantische medische industrie.

Ze bevorderen zoveel mogelijk immigratie en vermenging van rassen, waarbij ze het vooral op het blanke Europese ras hebben gemunt. Dit, omdat deze niet alleen voor hen het meeste gevaar kunnen opleveren als ze eenmaal wakker worden, maar omdat zij de dragers zijn van de oorspronkelijke democratische en christelijke waarden. ( https://fenixx.org/2018/10/08/eu-rapport-de-eu-heeft-ruimte-voor-3-8-miljard-immigranten/ en https://fenixx.org/2018/08/17/resolutie-1605-en-1743-het-dhimmi-statuut-voor-de-europese-volkeren/ en http://www.novini.nl/sea-watch-heeft-recht-noch-moraal-aan-haar-zijde/ en https://www.zerohedge.com/news/2019-07-03/global-persecution-christians-rise en https://leohohmann.com/2019/02/10/pope-signs-pact-with-islam-declaring-diversity-of-religions-is-willed-by-god/ )

Ze gebruiken de permanente (door hen gecreëerde) dreiging van terreur en oorlog als excuus om steeds meer burgerrechten af te nemen van de bevolking en om een politie terreur staat in het leven te roepen die in staat zal zijn om namens de satanische sekte burgers onder controle te houden.

Mensen die verkeerde gedachten uiten worden publiekelijk aan de schandpaal genageld.

Mensen met conservatieve opvattingen worden gecensureerd en kritiek op Israël wordt strafbaar.

Eerst wordt iets strafbaar gesteld en dan wordt er vervolgd.

Dit zijn kenmerken van een totalitair systeem , een vorm die door de illuminati zal worden gehanteerd voor haar New World Order (NWO een wereldregering en een wereldreligie). Het is niet voor niets dat de uitdrukking “politiek correct” afkomstig is het totalitair systeem: het communisme.

Zij onderdrukken de waarheid op alle mogelijke manieren. De werkelijke geschiedenis wordt onderdrukt en ze gebruiken entertainment in de vorm van een occult ritueel om ons af te leiden en weg te houden bij de waarheid. Ze vernederen ons door het creëren van een alternatieve fantasiewereld.

Er is een niet aflatende focus op het normaliseren van disfunctionele mensen, minderheden en underdogs, waarbij geen of nauwelijks aandacht wordt geschonken aan sterke, effectieve, gelukkig en werkelijk gezonde mensen.

Dankzij een ander kenmerk: het ontwrichten van het traditionele gezin, ontbreekt bij steeds meer mensen de steun die een dergelijk gezin kan bieden en “redden ze het niet meer”.

Waarom lopen zelfs publicaties in de alternatieve media altijd met een grote boog om bepaalde onderwerpen heen?

Eén daarvan is kindermisbruik en pedofilie, in het bijzonder in de hoogste kringen van onze samenleving. De illuminatie en satanisme is ook in onze maatschappij al doorgedrongen met alle gevolgen van misbruik bovendien bij de “elite”. Hen wordt de hand boven het hoofd gehouden door “politieke” rechters. We hebben allang geen onafhankelijke rechtspraak meer.

De tweede is Israël en dan meer in het bijzonder het Zionisme.

Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep.

Je hoeft geen Jood te zijn om een Zionist te kunnen zijn.

Wat wij nooit of te nimmer in het nieuws zullen zien, zijn de protesten van de Joden zelf en Joodse groeperingen tegen het Zionisme.

Er zijn bepaalde zaken in onze maatschappij waar men nooit of te nimmer publiekelijk over zal spreken. Wanneer men dan toch een poging probeert te doen, wordt de antisemitisme troefkaart tevoorschijn gehaald en is het einde gesprek.

Ik ben het lang niet altijd eens met artikelen op deze site. Ze maken geen onderscheid tussen: “ zij die zeggen dat ze joden zijn en het niet zijn” en de gewone echte joden. Maar ze leggen vaak wel veel hypocrisie bloot. Antisemitisme is de troefkaart. Net zoals de belediging van Allah een troefkaart is.

De Chazaren vormen overal de “deepstate” zo ook in Israël.

We moeten de huidige gebeurtenissen op een nieuwe manier bekijken. De conflicten van deze tijd zijn niet tussen landen of mensen.

“Het conflict” is tussen de mensen en de meeste van onze ”leiders”: overheid, media, religie, leger, onderwijs en bedrijfsleven. Mensen die hun positie te danken hebben aan deze extreem krachtige en kwaadaardige sekte. Ze zijn verraders.

Het conflict is een kosmisch conflict tot stand gekomen door de macht van lucifer.

Veel kennis is van ons weggehouden. De bijbel is op veel plekken vervalst en delen zijn voor ons verborgen. (denk aan het boek Henoch).

We moeten niet denken dat we de enige levende wezens in het universum zijn. We moeten aanvaarden dat we veel niet weten en proberen kennis te achterhalen. De bijbel is een goede richtingaanwijzer. Henoch had ons veel kunnen leren over “entiteiten” uit een ander deel van de wereld en de bedoelingen van zijn “wandelingen met God”.

Zo lang je nog tijd van leven hebt, kun je je wijden aan de studie hierover.

NB. De arrestatie van de Amerikaan Epstein en het hele “circus” hier omheen, is een illustratie van wat ik beschrijf over de CM. Altijd weer gaat het om macht, chantage, geld en vooral kindermisbruik.

Over lucifer

Ieder mens zal zich regelmatig afvragen waarom de mensen niet in vrede met elkaar kunnen leven.

Zich afvragen waarom er zoveel kwaad en lijden in de wereld is. Er wordt naar antwoorden gezocht in de politiek of in de psychologie van de mens. Desnoods in de filosofie. Maar hèt antwoord wordt nooit echt gevonden. En als ze er al zijn, zijn het “deel”antwoorden. Je kunt iets “technisch” verklaren maar daarmee ben je er nog niet. Veel mensen willen verder ook niet op zoek naar antwoorden. Hun wereld moet zoveel mogelijk in tact blijven. Hun wereld mag niet verstoord worden want als er wel wat komt bovendrijven aan inzichten is het te groots, te beangstigend en te confronterend. Liever de dagelijkse patronen voortzetten en als slaapwandelaars door het leven gaan dan te moeten ontdekken in welke wereld we eigenlijk leven. Bovendien is het moeilijk om iets te doen met je gevonden antwoorden. Je draagt opeens een enorme verantwoordelijkheid die je liever niet hebt.

En dat is wat lucifer het liefste wil: dat wij als slaapwandelaars door het leven gaan en zo niet kunnen ontdekken wat er gaande is. En ons ook niet verantwoordelijk achten voor wat ons over komt. Makkelijker is om “de ander” de schuld te geven van alles wat er mis gaat. En je daar dan maar bij neer te leggen en te hopen dat al te veel ellende bij jouw deur voorbij gaat.

Ook ik heb lang verkeerd gezocht maar ontdekte dat de bijbel alle antwoorden geeft op het kosmische conflict waar we deel van uitmaken. Wat dat is het: een kosmisch conflict over macht en over goed en kwaad.

Lucifer was de slimste en het meest intelligente wezen in de hemel door God geschapen. Hij stond als hoogste in de hiërarchie. God schiep uit liefde en uit vreugde, eiste niets, alleen zijn Zijn respect.

Lucifer wilde dat respect niet geven en wilde dezelfde macht als God. Hij rebelleerde en nam 1/3 van de “hemelbewoners” in zijn rebellie mee. Dit zijn geen allegorische sprookjes maar ware gebeurtenissen. De bijbel kun je als historisch verhaal lezen en ook als spiritueel verhaal. Je kunt naar de tekst kijken en de achterliggende bedoelingen en naar de geschiedenis van de mens in de bijbel. Er zijn diverse lagen te zien. Wat het moeilijk maakt. Nog moeilijker wordt het omdat de bijbel gemanipuleerd is door o.a. vertalers en door onze zgn. “leraren”. Maar er zijn weer goede vorsers die oorspronkelijke teksten ontdekken en echt vertalen. Bovendien hebben we het gevonden boek van Henoch en de gevonden Dode Zee rollen.

God schiep uit liefde en vreugde en geeft de mens de keuze om voor hem te kiezen. Lucifer vond dat zwak. Hij houdt van macht en eist macht en respect.

De Luciferiaanse ideologie zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Jezus spreekt over de synagoge van de satan.

Lucifer is na strijd (gewonnen door de aartsengel Michäel) met zijn kompanen uit de hemel verdreven en heeft zich hier op aarde de mens toegeëigend.( Jesaja 14,12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!) Het duivelse (Luciferiaanse) complot in de hemel is hij op deze aarde gaan toepassen na de mens verleid te hebben. (zie Genesis).

Jezus kwam met een duidelijk doel: vertellen dat de macht van de satan heerst op aarde en Zijn werk om dat te vernietigen: “Diegene die zeggen dat ze Joden zijn… maar het niet zijn… en liegen” (openbaringen 2:9 en 3:9): Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. (Hij heeft het hier o.a. over de farizeeën). Hij vertelt over Gods plan en het werk dat Hij moet doen. ( daar gaat Mt. 24 over en verder gaat Openbaringen daarover).

Het is nu nodig om uit te leggen wat er werkelijk gebeurde in dat deel van het hemelse rijk dat we de hemel noemen ten tijden van de luciferiaanse revolutie. Dit is nodig omdat de krachten van het kwaad, die de sturende kracht is achter het voortduren van de luciferiaanse samenzwering vanaf het moment dat het naar deze aarde is overgebracht, er de reden van is dat de waarheid verborgen is, en er voor zorgt dat de waarheid zo moeilijk te vinden is, dat de gemiddelde mens niet verweten kan worden om weinig kennis te hebben over de waarheid, zelfs als zijn eeuwige redding af zou hangen van de kennis van deze waarheid.

Het grootste struikelblok dat de gemiddelde persoon moet overwinnen voordat hij, of zij, kan begrijpen en geloven in het voortdurende bestaan van de luciferiaanse samenzwering is het uit zijn geest wissen van de valse opvatting over duivels, omdat hij geleerd is dat duivels afschrikwekkende wezens zijn, met lelijke gezichten, gehoornde hoofden, gekloofde hoeven en gevorkte staarten, etc.

De duivel is de sterkste en de sluwste van onze vijanden, en de moeilijkste om te ontmaskeren. De duivel heeft genoeg kunde om onze wereld en de mens (het zwakke vlees) te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. (het onderwerpen van de ziel van de mens) De reden dat de meeste mensen de duivel voorstellen als een afschuwelijk, misvormd, weerzinwekkend wezen is omdat kunstenaars hem zo een karikatuur hebben gegeven om ons daardoor hun visie te geven van alles dat kwaadaardig is en slecht. Hierdoor hebben zij de mensheid (waarschijnlijk door toedoen van de duivel zelf) een slechte dienst bewezen.

Volgens de bijbel was het het recht van God als de Schepper van het Al om de opperste

autoriteit uit te oefenen over het hele universum. Lucifer betwistte dat. Hij was de slimste en intelligentste is van alle creaties van God. Zijn naam is “Prins van de dageraad”, “Houder van het Licht”. Hij kreeg bekwaamheden en vermogens die het begrip van het menselijk brein te

boven gaan. Hij gebruikte deze voor eigen belang en slechte doeleinden. De bijbel vertelt ons dat door “trots”, d.w.z. zijn opgeblazen ego en vals geloof in zijn eigen perfectie, hij de opstand tegen de oppermacht van God leidde, en dat hij door zijn krachten en grote invloed ervoor zorgde dat een derde van de slimste en intelligentste wezens in de hemel hem volgde in zijn rebellie.

Er is ons onvoldoende geleerd over de satan. Dat komt door de invloed van lucifer zelf.

De mensheid is gehersenspoeld om de mentale beperkingen op dit gebied tot op vandaag te

accepteren, zelfs de grote meerderheid van diegene die zich christelijk noemen, geloven

alleen in een soort mythische bovennatuurlijke slechte geest die we satan noemen, en een

persoonlijke goede geest die we onze beschermengelen noemen. Miljoenen buiten het Christelijke

geloof weigeren te geloven dat er een hemelse wereld, duivels en engelen zijn. Vele moderne

mensen houden vast dat het geloof in het bovennatuurlijke een zeker symptoom van waanzin is.

Om deze eerste hiërarchie te voltooien moeten we door het groot aantal aartsengelen omhoog kijken naar een nog groter aantal van de “vorsten”. Hierboven is nog de tweede hiërarchie die bestaat uit “krachten, deugden en heerschappen” en de derde hiërarchie bestaande uit de “tronen, de cherubijnen en de serafijnen”. Van dit hele stelsel van hemelse wezens die door God gecreëerd zijn, is lucifer de grootste. Hij stond aan de top van de volmaaktheid die door God geschapen was. Er zijn veel zaken die God nog niet heeft toegestaan dat de menselijke geest kan begrijpen. We zijn op deze aarde als beproeving. We hebben intelligentie en vrije wil om voor onszelf te beslissen of we God willen liefhebben en vrijwillig dienen voor alle eeuwigheid of letterlijk naar de duivel gaan. Als we alles zouden weten, wat was gebeurd sinds lucifer de opstand leidde tegen de oppermacht van God zou het geen test zijn. Door geloof, de leer van de bijbel, door de profeten en door Christus moeten we de waarheid geloven en accepteren die boven het begrip van onze menselijke geest liggen. We moeten bescheidenheid beoefenen in plaats van trots. Diegene die bescheiden blijven en

geloven zullen God zien. Diegene die trots worden, hun ego opblazen, tot zij hun gevoel van hun eigen kleinheid en beperkingen verliezen zullen naar de duivel gaan. Het zou onmogelijk zijn voor de gemiddelde mens om zelfs maar te beginnen samenvatten waarom lucifer “tot zonde verviel”, en waarom hij deserteerde van God en zo velen in de hemel beïnvloedde hem te volgen in rebellie. Maar er is de bijbel die ons leert dat God, wanneer Hij zowel engelen als de mensen creëerde, hen de onafhankelijke wil gaf om te doen wat zij willen. Het zou logisch zijn om aan te nemen dat als God zijn creaties niet een absolute vrije wil had gegeven Hij niet zoveel voldoening zou hebben gehad van Zijn creatie. De dankbaarheid van God, zo lijkt het, komt voort uit de liefde voor Zijn creaties die loyaal, trouw en oprecht blijven, vrijwillig en uit het respect voor Zijn oneindige perfectie. Dus zien we de waarheid in het oude gezegde: ”hoogmoed komt voor de val”. De hoogmoed van lucifer liet hem vallen van zijn toppunt van grootheid. Hij was tweede na God. Zijn verraad maakte hem leider van dat deel van het universum dat we de hel noemen. De val van lucifer bewijst dat alle engelen en alle menselijke wezens kwaadaardig kunnen worden als zij daarvoor kiezen. God heerst nu over het deel van Zijn creaties die loyaal blijven aan Hem, terwijl lucifer koning is over de gebieden van het duister en heerst over de aantallen die vrijwillig God verlaten om zich bij hem in rebellie te voegen.

Als God Zijn plan voor het besturen van het universum baseert op de aanname dat “mindere wezens” onderwezen kunnen worden hoe hem te leren kennen, lief te hebben, en de wens hebben Hem te dienen op vrijwillige basis voor alle eeuwigheid uit liefde en respect voor Zijn oneindige perfectie, is het aannemelijk dat lucifer Gods recht, om oppermacht uit te oefenen over het hele universum, betwistte omdat hij het plan van God zwak en onpraktisch vond. Als dit waar is, dan moet de ideologie van lucifer gebaseerd zijn op de aanname dat macht gelijk is aan recht en heersen totalitair moet zijn. Met de overweging dat een derde van de hoogste en slimste van de bewoners van de hemel vrijwillig bij hem aansloot in zijn rebellie tegen God, lijkt het ook aannemelijk dat lucifer het hieruit voortkomende totalitaire principe als basis aannam waarbij wezens met een sterk hoger intellect het recht hebben te heersen over de “minder begaafden”.

Met andere woorden bestaat Gods plan uit het plezier en glorie krijgen van de liefde en diensten die

Hem vrijwillig gegeven worden door Zijn creaties die loyaal blijven, ondanks de leugens, bedrog en

verleidingen waar zij aan worden blootgesteld door de satanische agenten van lucifer, als zij door een periode van beproeving gaan. De luciferiaanse ideologie is dat mindere wezens gedwongen moeten worden om te gehoorzamen aan de opperste autoriteit door het gebruik van absoluut despotisme. Daarom zullen we moeten aannemen dat we nu staan voor dezelfde keuzes op aarde. Diegene die totalitarisme aanhangen zijn vastbesloten om diegene te ketenen die vrijheid en vrijwillige diensten verkiezen.

Eerder schreef ik over de “protocollen van Zion”, die gedetailleerd vertellen over het duivelse plan, herzien en gemoderniseerd door Weishaupt tussen 1770 en 1776 en die eigenlijk voortkomen uit geschriften van de synagoge van de satan gebaseerd op de luciferiaanse ideologie om een wereldregering tot stand te brengen waarvan de macht zich zal worden toegeëigend door de hoge priesters van het luciferiaanse geloof die in het geheim leiding hebben gegeven aan de synagoge van satan.

Daarin staat hoe oorlogen en revoluties, die aan de massa (gojim) worden opgedrongen, als gereedschap dienen waarmee de synagoge van de satan diegene die zij willen onderwerpen, hun eigen vormen van regering en geloofsovertuiging laten vernietigen zodat zij geketend zullen worden onder een luciferiaanse dictatuur.

Lucifer heeft vanaf het begin gebruikt gemaakt van zijn kompanen en hij stichtte zijn eigen religie: die van de aanbidding van de Baäl. Ik heb daarover eerder geschreven.

De meest voorkomende naam in de bijbel is satan. Maar net zoals er voor Baäl meer namen zijn, zijn die er voor lucifer ook:

Lukas 10, 18: En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.

Openbaringen 9, 1: En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.

Joh. 14, 30: Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.

Joh. 16, 11: En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

Efeziërs 2: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Onze hedendaagse geschiedenis begint vormen aan te nemen in1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de luciferiaanse ideologie omarmde. (over de jezuïeten schreef ik al eerder en ik ik kom er nog wel eens op terug. Weishaupt was zeer waarschijnlijk een “onechte” jood, nl. een Khazaar/Chazaar waarover ik al schreef.) William Guy Carr, een voormalig marine officier, onderzoeker en auteur van een aantal boeken die geschreven zijn in de jaren vijftig en die meer dan verhelderend zijn, heeft de geschiedenis (zonder internet!) van Weishaupt (en Pike daarover later meer) en zijn geldschieters ontrafeld en er veel over gepubliceerd. Eén van die boeken is geschreven in 1955 en heet “Pawns in the game”, pionnen in het spel. (ik heb het al eens eerder genoemd). Eigenlijk begint onze “moderne geschiedenis” nog eerder met het volk van de Khazaren waarover ik eerder schreef. Zij waren baälvereerders en namen onder druk het joodse geloof aan. Dit zijn: “zij die zich joden noemen en het niet zijn” wat Jezus in de bijbel vertelt. Maar zij bleven baälvereerders en werden net zo goed christen, als moslim als joods als dat zo uitkwam. Zij werden uiteindelijk geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds ( naar het huis met het rode schild in Duitsland) en gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de synagoge van satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa gojim (menselijk vee).

De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te rekruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Oriënt op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de illuminati.

De oorsprong van het woord illuminati komt van lucifer. Het is afgeleid van de naam lucifer en betekent: “houders van het licht”.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

  1. Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld.
  2. Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om in de toekomst belangrijke (internationale) rollen te spelen.
  3. Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.
  4. De illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat de gojim zal geloven dat één wereldregering (en één wereldreligie)de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

Iedereen kan worden gebruikt en overal wordt geïnfiltreerd.

De vrijmetselarij is een van meest “veelbelovende” organisatie voor infiltratie van leden van de synagoge van de satan. En verder is de jeugd het makkelijkste te beïnvloeden. De beste revolutionair is een jonge persoon zonder enige “moraal”.

Wat de synagoge van satan deed (“ diegene die zeggen dat ze Joods zijn, maar het niet zijn, en

liegen”, zoals Jezus ons vertelde) was het mogelijk voor hen maken om de Joden te gebruiken als

gereedschap, agenten en zondebok vanaf toen tot nu.

Wat met Christus tweeduizend jaar geleden gebeurde wordt gevierd als een luciferiaanse en

satanische overwinning in elke zwarte mis. Het weerzinwekkende, opruiende ritueel claimt dat de synagoge van satan de missie van Jezus overwon door het tot een vroeg en plotseling einde te brengen, toen zij in staat waren om zijn verraad, de veroordeling op valse voorwendselen en dood te bewerkstelligen. Zij hebben de plannen van God niet begrepen.

Satanisten haten God. Mensen die God gehoorzamen zijn moeilijker te degraderen en te beheersen. Satanisten willen de plaats van God innemen en de mensheid tot slaaf maken. Zij hebben de leiding; maar niets schrikt hen meer af dan mensen die naar God terugkeren. Hun angstbeeld is dat dit massaal gaat gebeuren.

Zij zorgen ervoor dat we niet meer over God kunnen praten. We zijn al zo ver in verlegenheid gebracht dat we nauwelijks nog over God en geloof durven praten. Gelovigen worden vaak belachelijk gemaakt. Het goede en kwade worden heel vaak met elkaar verbonden. Het woord “God” wordt verbannen uit het gewone publieke debat. In feite worden veel mensen niet meer serieus genomen alleen al als ze Zijn naam noemen. Zo gaan onze gedachten op slot. We zijn gehersenspoeld en weten het niet. God zou constant op onze lippen moeten zijn. Per slot van rekening is Hij de Creatieve Intelligentie achter al het leven. Hij heeft zich kenbaar gemaakt aan ons en ons wat te vertellen. We zouden Hem moeten prijzen en Zijn plan voor ons constant moeten bespreken.

Maar “zij” hebben God van ons weggenomen. Je kunt het woord God niet in gezelschap noemen. Alsof gezien de grootsheid van het universum en de complexiteit van de natuurlijke wereld , het concept van een Schepper en een ontwerp zo vreemd is dat het moet worden verboden.

God is synoniem met onze spirituele idealen en verlangens: naar waarheid, schoonheid, liefde, vrede, geluk, rechtvaardigheid en harmonie. Dus geef God niet de schuld dat hij slechte dingen laat gebeuren door goede mensen. Slechte mensen zijn verantwoordelijk, dezelfde mensen die God hebben afgeschaft. Het is een keuze om slecht te zijn. Het is een keuze om kwaadaardig te zijn. Het is een keuze om als slaapwandelaar door het leven te gaan. Je kunt op zoek gaan naar kennis. Als je klopt, wordt er open gedaan. Wij zijn Gods agenten. Als we zijn koninkrijk niet bewerkstelligen, zal het niet gebeuren. Christus leerde dat God immanent (= Hij is aanwezig en zal zich openbaren) is en dat zijn plan is om Zichzelf te manifesteren door middel van zijn schepping. We moeten Zijn wil doen in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens na te streven. De Joodse farizeeën verwierpen Christus. Ze beoefenden de baälreligie die de boodschap van Christus op zijn kop zette: de mens is als God, regeert over het universum en definieert de werkelijkheid. We kunnen genieten van onze verlangens. De joodse kabbala komt hier uit voort en keert de rollen van God en Lucifer om en omarmt occulte symbolen, rituelen en bloedoffers.

Dit is het conflict tussen God (de opvatting dat de mens onaf is en afhankelijk is van Goddelijke openbaring en zijn keuze daarna ) en Lucifer ( die ontkende de macht van God en hij beweert dat de intelligente mens als een God is en macht uit moet oefenen over de mindere schepsels.)

Wat zou God aangenaam vinden? Hoe kunnen we God dienen? Kies een pad: hoe kun je de waarheid, de schoonheid, liefde, bevorderen. Hoe kun je dienen? Hoe kun je rechtvaardigheid bevorderen?

God is de blauwdruk, de ultieme werkelijkheid. De waarheid kan niet worden ontweken.

God is het gemeenschappelijke element dat ons allen verenigt. Laat ons elke dag God dienen en Hem danken voor het wonder van het leven op aarde.

De strijd die in deze wereld gaande is, gaat om het eeuwige bezit van de zielen van de

mens. God wil dat we bewijzen dat we wensen Hem lief te hebben en verlangen om Hem vrijwillig te dienen voor alle eeuwigheid. Lucifer is vastbesloten dat zijn agenten op deze aarde onze door God gegeven gift van vrije wil en de door Hem geopenbaarde kennis zullen wegnemen, zodat we niet in staat zijn deze beslissing te nemen. Lucifer, met het gebruik van satanisme, is vastbesloten om onze onsterfelijke zielen gevangen te nemen; niet omdat hij niet weet dat hij het verkeerd had, en dat zijn totalitaire ideologie een einde zal maken aan onrusten en chaos, maar omdat hij het niet uit kan staan om andere zielen gelukkig te zien. Hij is vastbesloten dat zoveel mogelijk anderen zijn eeuwige leed zullen delen. Als alles met de dood zou eindigen, zoals atheïsten ons willen doen geloven, waarom zouden we dan risico willen lopen om een plot of plan verder te brengen dat we

niet voltooid zullen zien? Het gaat juist om het plan voor altijd. Laat de Christenen geloven wat Christus en de bijbel ons vertelde: het luciferianisme is de wortel van het kwaad. Satanisme is de benaming voor luciferianisme en een bedreiging voor de meeste mensen op deze aarde.

Uit de bijbel: VRIJHEID EN LIEFDE

13Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde. 14Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind zult verslinden. 16Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. 17Want de zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zoudt willen doen. 18Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. 19De uitingen van zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid; 20afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, jaloersheden; 21drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. 23Tegen zulke dingen bestaat geen wet. 24Zij die Christus Jezus toebehoren hebben het vlees gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten.

Galaten5, 13-24

Dagblad Trouw 4 juli 2009:

Bij ’gevaarlijke’ argumenten gaan onze oren potdicht

Mensen kiezen twee keer zo vaak voor informatie die hun houding of mening rechtvaardigt als voor feiten die juist aan hun standpunten knagen.

NB. “gevaarlijk” betekent: die argumenten die er voor zorgen dat we onze standpunten en ideeën moeten herzien. Dat vinden we meestal niet fijn.

en:

Als iemand een mening aanhangt die hem gedurende zijn jeugd is onderwezen of waartoe hij later is overgehaald,

elke twijfel die in zijn hoofd opkomt onderdrukt en wegduwt,

doelbewust vermijdt boeken te lezen en mensen te spreken die die mening in twijfel trekken of ter discussie stellen,

en vragen die niet gesteld kunnen worden zonder die mening te verstoren als ongepast beschouwt,

dan is dat leven van die mens één grote zonde tegen de mensheid. (zie ook dagblad Trouw: Bij gevaarlijke argumenten gaan onze oren dicht)

William Kingdon Clifford, 1879

NB. Als je William Guy Carr googelt, vind je sites waar je zijn boeken gratis als PDF kunt downloaden

Peterson: wie durft te zeggen dat hij in God gelooft:

https://www.henrymakow.com/our_love_affair_with_god.html
https://www.henrymakow.com/2019/06/the-symbolism-of-the-notre-dame-cathedral.html
https://www.henrymakow.com/the_satanic_cult_that_rules_th.html

Over katholiek zijn

Ik schreef eerder dat ik katholiek was opgevoed. Dat had natuurlijk Rooms Katholiek moeten zijn.

Katholiek betekent algemeen of universeel.

Je kunt dus Katholieke Kerk letterlijk vertalen als de Algemene Kerk of Universele Kerk. De term “katholiek” werd in het kader van de kerk voor het eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië. In een brief aan de christenen van Smyrna uit 107 schreef hij: “Waar Jezus Christus is, daar is de katholieke Kerk.”

Eerder schreef ik dat de eerste christenen in “vergadering” of “gemeenten” bijeen kwamen.

Het begrip rooms-katholiek is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie, om onderscheid te maken tussen diegenen de paus trouw bleven en de protestanten. Het woord rooms duidde oorspronkelijk op de stad Rome. Met Rooms-katholieke Kerk wordt de organisatie aangeduid: de katholieke kerken die verenigd zijn rond de bisschop van Rome.

De leden van de katholieke kerk belijden de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarom zijn er veel soorten katholieke stromingen want veel stromingen die niet bij Rome horen belijden dit ook. Beter is dan te schrijven over de algemeen christelijke kerk. Want het is wel duidelijk dat ik niet meer bij “Rome” wilde horen. helemaal niet meer toen ik ging begrijpen dat Rome de voortzetting is van de baälverering. Rome staat voor satanisten. Het was een bittere pil om te slikken: eeuwenlang zijn mensen misleid, gekleineerd. levens verwoest door de macht van de kerk. Levens verwoest door de macht van lucifer. Want die macht strekt zich natuurlijk ook uit tot de andere georganiseerde religies. Overal waar dogma’s gedicteerd worden waarmee mensen onder de duim worden gehouden is de macht van lucifer aanwezig. Denk niet dat je er makkelijk onderuit komt want de satanische macht is overal.

Wie is in staat in te zien dat alles begon met de opstand van lucifer in de hemel met een derde van de engelen in zijn kielzog? Veel mensen geloven niet in andere dimensies, in andere verschijningen.

Maar het is dwaas te denken dat de aarde de enige planeet is. waar leven is. Dat de mens de hoogste orde in de schepping is. Ik schrijf bewust schepping en niet evolutie want daarin geloof ik ook niet meer. Ook daarin zijn we misleid door de vrijmetselaar Darwin. Het is geen bewezen wetenschap Net zoals de klimaatopwarming door de schuld van de mens een bewezen wetenschap is. In de wetenschap onderzoek je alles en je houdt alles open tot andere feiten bekend worden. Ook wetenschappers worden gekocht om te misleiden, net zoals politici.

Vroeger dacht ik om het kwaad te kunnen begrijpen ik de politiek moest begrijpen, of de psychologie. Het kwaad was de schuld van “het kapitalisme” of het “communisme”’ enz. Als dat bestreden zou zijn. zou het goed komen met de wereld.

Waarom kan de mens niet in vrede leven? Waarom kunnen we niet genieten van de schepping met zijn overdaad? Waarom kunnen we God niet eren voor alles wat Hij ons gaf?

Het complot van lucifer is gericht tegen God en Zijn Schepping. Die mag van lucifer niet slagen.

Dit zie je vaak terug in menselijke verhoudingen waar mensen de goede bedoelingen van goedwillende mensen in besturen, in instituties, in onderwijs, politiek of zorg dwarsbomen omdat die mensen niet mogen slagen. Dit komt bv. voort uit jaloezie. Je ziet dat overal terug. dat is uiteindelijk de jaloezie van lucifer.

Lucifer strijdt tegen God en de mensheid en gebruikt de satanische religie (“synagoge van satan” waar Jezus het over had en dat ik al eerder aanhaalde)

Lucifer spiegelt alles dus ook de bedoelingen van God.

God schept uit liefde en vreugde en geeft de mens een vrije wil voor Hem en Zijn Schepping te kiezen. Lucifer vernietigt en gebruikt mensen voor vernietiging. In de piramide van organisaties die de mens onderdrukken zijn de chazaren, de vrijmetselaars, de jezuïeten en andere geheime genootschappen ( denk aan Bilderberg) instrumenten voor lucifer om de mensheid te vernietigen. Zij planden de wereldoorlogen en revoluties.

Bilderbergconferentie 2005: Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval.”

Bilderberg lid Michael Rothschild (tot op dat moment de allerrijkste wereldburger) zegt op de Bilderberg Conferentie in Duitsland in 2005 het volgende:

“Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scene gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.

Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

– Michael Rothschild –

Bilderberg Conferentie Duitsland

2005

De bijbel zegt het volgende:

“De leiders van deze tijd, van wie de macht teniet gaat, spannen samen tegen God. De machthebbers van deze tijd weten niets, begrijpen niets; in duisternis wandelen zij rond. Alle grondvesten der aarde wankelen.”

(1 Kor.2:6 en 8; Ps.2:1; PS.82:5)

Onze leraren, onze leiders die ons de weg zouden moeten wijzen hebben gefaald. Er waren echter altijd goedwillende mensen die helaas in de verkeerde instituties op de verkeerde plekken zaten en moesten opboksen tegen kwade machten.

Wat we op aarde zien gebeuren is een fysieke manifestatie van de oorlog die zich afspeelt in de etherische wereld. (hemelse wereld)

Ik heb lang moeten worstelen met de bijbel. Wat is dat voor een boek? Zoveel meningen, zoveel misleidingen. De wereld moest ontvoerd worden en de wereld moest bij God vandaan. Dat gebeurt zeer succesvol. Alles wordt belachelijk gemaakt. We geloven niet meer in sprookjes toch? (begrepen we de boodschappen maar!)

Begrepen we maar dat de strijd die lucifer strijdt, niet een sprookje is maar werkelijk gebeurt en de oorzaak is waardoor de mensen zich van God verwijderen, zodat hij ze als slaaf voor de eeuwigheid

fysiek, mentaal en spiritueel kan knechten. We moeten begrijpen dat er andere werelden en andere entiteiten zijn. Dat de strijd van lucifer in de hemel daadwerkelijk plaatsvond en dat Michaël hem verslagen heeft waarna hij uit de hemelse sfeer is verwijderd door God samen met 1/3 van de engelen/wezens die hij meenam in zijn rebellie.

Oudere Christenen kennen de verhalen nog wel maar hen is zelden geleerd wat de diepe betekenis is.

In een ander stuk zal ik over lucifer gaan schrijven. IK zal ook nog over vrijmetselarij schrijven als ik de tijd ervoor krijg.

Dat ik niets met Rome te maken wil hebben, wil niet zeggen dat ik geen christen zou willen zijn. Juist nu ben ik me bewust van wat geloven werkelijk inhoudt. Ik ben wakker geworden, zij het wat laat.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
https://creation.com/6000-years
https://nl.qwerty.wiki/wiki/Timeline_of_Christianity
https://www.franklinterhorst.nl/De%20Schepping.htm
http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm
https://www.city-journal.org/faith-western-civilization