Over God 3

We leven in de van nadagen van de westerse beschaving, die gebaseerd was op het christendom. Beschaving is gebaseerd op een religie, op een ideaal. Christus leerde dat God immanent is en dat zijn plan is om Zichzelf te manifesteren door middel van zijn schepping. We moeten Zijn wil doen in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens na te streven. Koningen ontleenden hun gezag aan God en waren verantwoording verschuldigd aan Hem.

De Joodse Farizeeën verwierpen Christus. Ze waren aanhangers van de babylonische religie, vervat in de babylonische talmoed. Later gekend als de kabbala. Een religie die de boodschap van Christus op zijn kop zette. Zij beweert dat de mens God is en regeert over het universum en zij definieert de werkelijkheid zelf. We kunnen genieten van onze verlangens. De joodse kabbala stamt uit het zoroastrisme en keert de rollen van God en lucifer om en omarmt occulte symbolen, rituelen en bloedoffers.

Dit is het conflict tussen God (de opvatting dat de mens onaf is en afhankelijk is van Goddelijke openbaring) en lucifer (ontkende God, beweert dat de mens God is).

We moeten de huidige gebeurtenissen op een nieuwe manier bekijken. Het conflict is niet tussen landen of religies of beschavingen. Het is een kosmisch, een spiritueel conflict over God, goed en kwaad.

Het conflict is tussen de mensen en de meeste van onze “leiders” (overheid, media, religie, leger, onderwijs en bedrijfsleven) die hun positie te danken hebben aan deze extreem krachtige en kwaadaardige sekte. Zij zijn verraders.

De kabbalisten wijdden zich in het geheim aan het vernietigen van het christendom en de westerse beschaving. In 1773 riep Amschel Mayer Rothschild een bijeenkomst bijeen van twaalf prominente joodse bankiers en andere prominente joodse persoonlijkheden en diende een programma in om de sociale orde te ondermijnen met behulp van de tegenstrijdige belofte van vrijheid en gelijkheid. Deze waren Khazaren en uit op macht en rijkdom. Zij infiltreerden daar waar het nodig was. Eerder schreef ik al dat Duitsland en Rusland hoe dan ook “kapot” moeten. Rusland omdat het de Khazaren heeft bevochten en Duitsland omdat het achter de geheime plannen kwam van de illuminatie/vrijmetselaars. De aanhangers die in Beieren verbleven weken uit naar Amerika. De haat naar Duitsland en Rusland bleef. Deze landen moeten kapot. De inwoners van deze landen hadden het al zwaar te verduren en de hetze blijft.

In 1776 organiseerden Adam Weishaupt de Orde van de Illuminati, die in 1782 fuseerde met de vrijmetselarij. Vrijmetselarij is kabbala. Via deze constructie kon men niet-Joden rekruteren. (bewust of onbewust in dienst van het “Jodendom”). Zij zaten achter de revolutionaire bewegingen van de 18 ste eeuw tot en met nu, evenals hun regeringen van terreur. De bankiers gebruikten hun macht om hun satanische overtuigingen te verspreiden. Ze hadden een monopolie op krediet.

De bewoners van de V.S. dachten altijd dat zij in een christelijke natie woonden. Het is een vrijmetselaars natie. (het land vertoont overal openlijk vrijmetselaarssymbolen tot en met het dollarbiljet aan toe. Het motto is “Novo Ordo Seclorum” en dat betekent “New Secular Order.”) Zij streven naar een nieuwe wereld orde. Ik heb daarover al diverse keren geschreven.

We worden elke dag gehersenspoeld door de illuminatie/vrijmetselarij dus dat moeten we het volgende weten:

Vrijmetselarij is een religie die gelooft dat lucifer de “God van licht” is (vrijmetselarij is al ontstaan in de oudheid in de tijd van de bouw van de tempel van Salomo en de illumini zijn ontstaan in de tijd van de babylonische religie, dwz er zijn altijd geheime genootschappen geweest onder wisselende namen)

Het is een geheim genootschap dat van aanhangers eist dat ze blindelings gehoorzaam zijn op straffe van de dood voordat ze weten wat het vertegenwoordigt. ( ze gaan heel makkelijk met leven en dood om en kijken niet op een moord meer of minder)

Het is bedrog. De ingewijde wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties.

Het predikt tolerantie en de universaliteit van alle religies om ze allemaal te ontkennen. Het christendom wordt vooral afgekeurd. “Universaliteit betekent niet het christendom.” (Citaten uit Vrijmetselaars-teksten van Gary Kah, En Route to Global Occupation)

Vrijmetselarij indoctrinatie begint bij kinderen. Kerstboom wordt winterboom enz.

Dit is de agenda: om het christendom te vernietigen, net zoals ze rijken, naties, heteroseksuele identiteiten en gewone families hebben vernietigd. De agenda is om mensen van macht en identiteit te ontdoen en ze weerloos te maken tegenover een wereld tirannie.

De les hier van is dat God voor ons onmisbaar is. Hij is realiteit. We kunnen Hem niet verloochenen zonder het principe van onze eigen vervulling te ontkennen. Een seculiere wereldorde is ten prooi aan de duivel. Dit is een impasse waarin we ons bevinden. We worden geregeerd door een satanische sekte.

Wat kunnen we doen?

De massamedia boycotten. ( Ik kijk bijna geen tv meer en lees ook geen “gewone” kranten meer. Dat is een verademing. Mijn nieuws haal ik bij alternatieve bronnen.) De MSM is in handen van een paar grote “vrijmetselaarsspelers”.

Politici, leraren en mediafiguren die de agenda van de vrijmetselaar op de agenda zetten bekend maken. Zoals PVDA ers en Groen Linksers die naar “Bilderberg” gaan. De min. president die vrijmetselaar is in een hoge orde bekend maken.

Niet mee doen aan andere mensen haten en andere landen niet bevechten

Er zijn vier de dingen die de vrijmetselaars haten: natie, heteroseksuele identiteiten, kernfamilies, christendom en God. Dus laten wij dat vieren en promoten.

Een satanische sekte controleert en exploiteert haar leden door te corrumperen en ze ziek maken. Laten we daar de vinger op leggen.

Misleide (of “gekochte”) historici, opvoeders en journalisten houden een valse realiteit in stand en zo is onze cultuur een uitgebreide psychologische oorlogsvoering. Laten wij dit blootleggen want onze perceptie van de menselijke ervaring wordt gevormd door een occult geheim genootschap. ( ik heb daarover geschreven: ze dringen hun wereldbeeld op via vooral muziek en entertainment maar ook via “literatuur” en via “gecontroleerde” jeugdboeken.

Het is duidelijk dat de vrijmetselaars/illuminatie/sabbateans/cabal en hun nakomelingen onze aandacht moeten opslokken. Maar zij zijn aan het zicht onttrokken. Toch waren zij bepalend in de zogenaamde “verlichting”, “secularisme” en “modernisme. Dit zijn maar kleine stappen naar hun satanisme. “Met deze stappen vermengden zij het kwade met het goede.

Dat is hun tactiek. Ze pleiten niet voor een satans/luciferiaanse koninkrijk. Ze sturen je zachtjes. Ze koken je als kikkers in de pan. Je hebt het te laat door.

Ze laten het bestaan van God in twijfel trekken, ze promoten “seksuele bevrijding”, “ inclusiviteit”, “internationalisme”, “diversiteit” en “religieuze tolerantie”. En al die geïndoctrineerden die hier hard om roepen hebben niet door dat ze gestuurd en gemanipuleerd worden en dat deze eisen niet voor de eisers gelden. Ze kijken wel uit. Het is om ons te kleineren en te degraderen. We zijn niets anders dan vee om gebruikt te worden.

Dit is een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten behalve de hunne.

De westerse samenleving is moreel bankroet. Dit uitgebreide cult netwerk stuurt politiek, informatie-kanalen en heerst over onze cultuur.

De “intelligentsia/elite” is/wordt omgekocht terwijl het publiek wordt afgeleid en in het paradijs van de onwetende slaapwandelaar leeft.

God gaf de mens leven: een wonder vol inherente schoonheid en betekenis. Hij gaf ons alles wat we nodig hebben om ons te ontwikkelen en mee te doen aan Zijn Plan volgens zijn Idee.

Maar mensen die denken dat grenzeloze macht en rijkdom beter zijn dan oneindige liefde, hebben de mensheid gekaapt. Ze willen onze Goddelijke bestemming voorkomen en ons in een permanent infantilisme begraven. Dit is de echte betekenis van onze politiek en onze tijd.

Ze dienen de prins van de leugen. Ze laten het kwaad goed lijken, leugens lijken waar. Ze willen dat de mensheid een medeplichtige is in haar eigen ondergang. Dit is de reden waarom satanisten “de methode onthullen”. Ze willen onze morele medeplichtigheid. Ze willen onze ziel. Ze doen dingen recht in ons gezicht zodat zij kunnen zeggen dat wij er mee instemden. We zagen het toch? We wisten het toch?

De bijbel leert in 2 Korinthiërs 4: 4 dat satan de god van deze slechte wereld is. Als je dit niet begrijpt, zul je nooit de waarheid achter de werking van de Nieuwe Wereldorde begrijpen.

Lc 9:60 “Laat de doden hun doden begraven; maar ga heen en predik het koninkrijk van God.”

Efeziërs 6:12 : Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke slechtheid op hoge plaatsen.

Johannes 8: 32,36: En gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken .. . Als de Zoon u daarom vrij zal maken, zult u inderdaad vrij zijn.

Jeremia 23:36: gij hebt de woorden van de levende God verdraaid, van de HEER der heerscharen onze God “

2 Timoteüs 3: 7: … lerend en nooit in staat de kennis van de waarheid te leren kennen”

en 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/big_picture.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/origin_of_the_satanic_hand_sign.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/signs_of_satan.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/dc.htm

http://www.lovethetruth.com/books/13_bloodlines/toc.htm

http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/seat_666.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Freemasonry/luciferian_religion.htm

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/occult_connection.htm

Over wat ik tot dusver over de vrijmetselarij en de illuminatie geschreven heb.

Een samenvatting

Bij de vrijmetselaars begint de jaartelling bij 4000 v.C. In 2000 is volgens hen de nieuwe tijd aangebroken die de hele wereld zal transformeren. De heerschappij van lucifer zal dan zijn volle omvang krijgen. De mannen van de geheime genootschap willen goden worden. Het gewone publiek is soms gefascineerd door de zwarte magie (zie popmuziek, zie acts van o.a. Madonna zoals op het laatste songfestival) dat zij gebruiken om hun werkelijke bedoelingen te verbergen maar het internationale vrijmetselarij is o.l.v. de satan op weg naar een eeuwige dood ( zie Openbaringen. Uit Openbaringen 12 (Statenvertalingen):

En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.

En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.

En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.

En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.

En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.)

Alles draait er om dat de vrijmetselaars geloven dat er zich onder de Tempelberg in Jeruzalem gewelven bevinden, met daarin geheime, bovennatuurlijke ‘kennis van engelen’ ( ik schreef eerder over het zoeken naar het Woord van God) en dat zij, door het herbouwen van de tempel ( de tempel van Salomon), in het bezit kunnen komen van goddelijke krachten. Het idee van vrijmetselaars- en illuminatie-genootschappen om de tempel in Jeruzalem te herbouwen, is niet nieuw. Op 28 augustus 1909 publiceerde The Illustrated London News een zeer gedetailleerd artikel met de titel ‘Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo’s Tempel in Jeruzalem te herbouwen’. Drie jaar later (22 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: ‘De Tempel van Salomo: Het schema van de vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover’. Tot 1914 werden er regelmatig artikelen over gepubliceerd. Sommigen gingen daarbij tot in lengte van details, zoals een bericht dat het stuk grond waarop de huidige rotskoepelmoskee staat, in het geheim gekocht zou zijn, en de plannen voor de constructie van de derde tempel al klaar lagen. Onderzoekers hebben sindsdien ontdekt, dat er door de vrijmetselaars een verborgen samenzwering is opgezet, waarbij op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wordt gewacht om de nieuwe tempel te herbouwen, van waaruit hun ‘aardse vertegenwoordiger’ zal moeten gaan heersen. Dit is het idee achter het streven naar de nieuwe wereld orde met één wereldregering en één wereldreligie.

Henoch is door de vrijmetselaars “gekaapt” want Henoch wandelde met God en kende Gods geheimen. Het boek Henoch was voor ons verborgen en is niet in de bijbel opgenomen maar de naam. Henoch komt wel een paar keer voor in de bijbel. Volgens Genesis 5:22-24 was hij een Godvrezende man. ( En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalem.

En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalem gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.

Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.)

We moeten er misschien aan wennen dat de aarde niet de enige bewoonbare planeet is en dat er misschien “contacten van elders” waren tussen Henoch en “hemelbewoners”. We mochten dat niet weten.

De vrijmetselaren willen dat de mens moet zich van God bevrijdt De doelstelling die zegt dat de vrijmetselarij voortdurend streeft naar een ontwikkeling van geest en gemoed en het bouwen aan een betere wereld is een dekmantel voor de werkelijke doelen die het genootschap nastreeft. De orde werkt dus mee aan het tot stand komen van de nieuwe wereld orde. In 1873 schreef Mazzini, het hoofd van de vrijmetselarij in Italië, een brief waarin hij het plan uiteenzette, hoe niet alleen Europa maar de gehele wereld bevrijd moest worden van het christendom om vervolgens een rijk op te zetten waarin elk volk onder de “verlichte” dictatuur van lucifer gebracht zou worden. Daartoe zouden er drie wereldoorlogen gevoerd moeten worden, zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zou zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale regering om verder bloedvergieten te voorkomen. Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de luciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de bijbel dat beschrijft, dient te verdwijnen. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering. Hij moet onder invloed komen van de satan. En de mensheid is daar naar toe heel hard op weg. Door beïnvloeding van de media en de entertainmentindustrie is hij al gehersenspoeld. Veel mensen durven niet meer over geloven, over God of over Jezus te praten en als ze het doen, worden ze vaak belachelijk gemaakt. En Christenen zijn de meest vervolgde personen op aarde.

De hersenspoelers maken gebruik van goedwillende poppen aan een touwtje die niet door hebben dat ze worden misbruikt.

De vrijmetselarij is opgedeeld in graden waarbij de mensen in de lage graden vaak goedwillende en waaarheidzoekende mensen zijn die niet weten wat er in de hoogste regionen speelt. In de hoogste graden is men verplicht om lucifer te aanbidden. Lucifer, is voor hen de god van het licht en het goede, die strijdt voor de mensheid tegen de god van de duisternis: dat is de God die we kennen uit de bijbel. Dit omkeren komt bij de kabbala(h) joden vandaan. Zij noemen het kwade goed en het goede kwaad.. Bij zijn initiatie wordt de kandidaat de geheime naam van de “drie-enige God” onthuld: jah-bul-on (J-B-O) “Ja” staat Jahwe (h) , “Bul” staat voor Baäl en “On” staat voor Osiris de Egyptische Zonnegod. Deze Jah Bul On heeft helemaal niets te maken met de God uit onze bijbel. Dat de vrijmetselaars satan aanbidden, wordt nog eens extra bevestigd door het volgende: kandidaten op de hogere niveaus van de vrijmetselarij ontvangen na te zijn ingewijd een geheim woord “Abaddon”. De bijbel zegt over deze naam: Openbaring 9:11: Zij hadden over zich een koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon. Vrijmetselaars die zich op lage niveaus (‘graden’) bevinden zullen zich ongetwijfeld niet herkennen in het stereotype, dat zij leden zijn van een geheim complot dat toewerkt naar de wereldheerschappij. De waarheid is dat het mensen zijn, die geen idee hebben wat het hoogste niveau boven hen van plan is, en door wie zij doelbewust onwetend worden gehouden. De mensen boven hen zijn verweven met de politiek en bepalen in veel landen de agenda.

De invloed van de vrijmetselarij valt bv. in de Amerikaanse politiek niet meer weg te denken. Van George Washington t/m George W. Bush zijn er maar twee Amerikaanse presidenten geweest die niet tot dit genootschap behoorden. De ene was president Eisenhower, die was aangesloten bij de Jehova’s getuigen en de andere was John F Kennedy.

Dat Kennedy in 1963 werd vermoord heeft tot tal van samenzweringstheorieën geleid, waarbij de

vrijmetselarij ter sprake is gekomen. Er zijn publicaties verschenen waarin wordt beweerd dat de Skull & Bones Orde (de meest occulte tak van de vrijmetselarij) en de CIA samenwerkten bij deze moord. Het bewijsmateriaal hiervoor is nooit geleverd maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er in totaal al meer dan 150 getuigen zijn vermoord.

Adam Weishaupt heeft de vrijmetselarij vermengd met de illuminatie en Pike heeft ze verder gebruikt voor de V.S.

Weishaupt heeft de protocollen van Zion/Sion gebruikt voor zijn plannen

De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een

geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Weishaupt. De

illuminatie vormen de geheime kracht achter de protocollen en zijn daarmee tevens de

leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij. Het gaat om de kunst van de samenzwering. Het is geen antisemitische tekst, aangezien juist de niet-Joden als minderwaardig worden bejegend. Het is wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken alsof de protocollen van de wijzen van Sion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het verkrijgen van wereldmacht. Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het een Joods/Zionistisch document is om er voor te zorgen dat de aandacht niet gaat naar degenen

die er wel achter zitten: de Illuminatie… (de cabal / de c(k)hazaren)

Over de V.S. als vrijmetselaarsstaat:

Over V.S. vrijmetselaarspresidenten

http://www.midnightfreemasons.org/2011/11/freemason-presidents_11.html?m=1

Over het gevaar van geheime genootschappen

http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Het%20gevaar%20van%20geheime%20genootschappen.pdf

Over de elite

http://opleid.info/inhoudsopgave-nieuwsbrief-nr-63-09-09-22-pag.html?page=4

Alles over de vrijmetselarij

http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-NWO/de_nwo_vrijmetselarij_geheimen.html

Over het songfestival

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14051:zelden-waren-de-illuminati-boodschappen-zo-duidelijk&catid=69:occult&Itemid=81

Anonieme verhalen van vrijmetselaars

http://deburchtsion.blogspot.com/2011/07/anonieme-vrijmetselaar-vertelt-over-de.html?m=0

Over de Bilderbergers

http://www.franklinterhorst.nl/De%20Bilderbergers.htm

Nederlandse Bilderbergers

Hoe vernietig je een land

http://publicvigil.blogspot.com/2014/08/how-to-destroy-country-in-three-easy.html?m=1

Adam Weishaupt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

Invloed van illuminatie op muziek

Vrije wereld met gratis PDF-BIBLIOTHEEK

Waarheidszoekers

https://100777.com/introduction
https://100777.com/

Wie is jood

http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/israel_en_juda/wie_is_een_jood_.doc/index.html

Over symbolen

Over de betekenis van de bijbel

Lezers zullen gemerkt hebben dat ik Christen ben. Ik ben in een kerks gezin geboren en daardoor bekend geraakt met de bijbel, hoewel dat boek niet echt een grote rol speelde. Noch thuis, noch op school. Je raakt bekend met verhalen en je begrijpt dat er regels zijn binnen een bepaald geloof.

Later ging ik veel vraagtekens zetten bij mijn geloofsrichting (de katholieke) en werd ik zoekend. Ik liet me zelfs uitschrijven uit de katholieke kerk.

Een instituut ging ik ervaren als benauwend en de kerk zag ik niet als voedend. Vooral de rol van het vaticaan benauwde me steeds meer. Daar kom ik op terug.

Omdat ik wel bleef zoeken, leerde ik wel steeds beter de bijbel begrijpen, mede doordat ik steeds beter leerde “zien”.De laatste jaren ben ik steeds wakkerder geworden waardoor ik de mij bekende verhalen uit de bijbel beter ging begrijpen. Omdat we in een tijd van waanzin en verval leven zocht ik steeds meer houvast. Ik kon niet langer mijn hoofd in het zand steken.

Wat ik tot dusver leerde, vertel ik hier.

Als je Christen bent, heb je eigenlijk de “dure plicht” om de bijbel goed te onderzoeken. Wat staat daar nou? Waarover gaat dat boek?

De bijbel kregen we via het joodse volk (OT) en de eerste Christenen (NT). Gaandeweg ben ik steeds meer gaan twijfelen over de god van het OT. Ik heb geleerd dat je de bijbel op diverse niveaus kunt lezen: van een eenvoudig beginnend niveau tot een steeds dieper begrijpend niveau. Hoe meer ik studeer, hoe meer ik ervaar dat ik het niet alleen hoef te doen.

De eerste manier van lezen is het eenvoudige beginnende niveau, dan het lerende niveau, dan wat wordt genoemd: het koninklijke niveau en tenslotte het geheime niveau. Je begint te lezen maar je begrijpt niet alles. Daarom moet je “blijvend” lezen net zolang tot je steeds meer gaat begrijpen. Na het lezen van het OT zie je in het NT de vervulling van het OT. Het nieuwe testament bestaat uit diverse boeken geschreven door verschillende schrijvers. De gemeenschappelijke bron is het geloof dat Jezus inderdaad de Messias was, de vervulling van Gods belofte (testament) We kennen het boek vnl. als de vier evangelies. Evangelie betekent blijde boodschap. Er zijn vier bekende evangelisten in de bijbel opgenomen: Matteüs/Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Verder zijn er in opgenomen: brieven van o.a. Petrus en Paulus. En dan is er daar dat vreemde boek openbaringen.

Er zijn meer evangelies maar die zijn niet opgenomen Ik kom daar op terug. Het evangelie van Marcus past bij de eerste manier van lezen: het beginnende niveau: het gaat over de historische Jezus. Het evangelie van Lucas is het lerend niveau: het bevat filosofische lessen, kennis om toe te passen in het dagelijkse leven en hij laat zien dat Jezus de Messias is door terug te wijzen naar zijn geboorte stamboom. Mattheüs geeft de koninklijke kant van Jezus weer en hier past ook het “koninklijk lezen”. Omdat dit een belangrijk deel is, staat dit als eerste in het NT. Lucas vertelt vaak d.m.v. een allegorie, Mattheüs gelijkenissen. Daarom heb ik stil gestaan bij beeldtaal, bij metaforen. Johannes vertelt niet over het aardse deel maar over het hemelse deel van het verhaal van Jezus. Dit past bij lezen en begrijpen van het geheime niveau. Hij legt uit dat Jezus het “Woord van God”was. En uiteindelijk mondt alles uit in het boek openbaringen. Een boek dat veel leiders van de kerk maar liever niet of beperkt aanroeren. terwijl juist alles in de hele bijbel uiteindelijk daarin samenkomt en alles er naar verwijst. De bijbel is geen glazen bol waar uit letterlijk stap voor stap de toekomst staat beschreven. Maar er staat wel degelijk een blauwdruk voor de toekomst van de mensheid in. Daarom is het zinvol om weerzin en luiheid te overwinnen en te gaan lezen zodat we in een wereld van lijden en waanzin houvast gaan vinden door het hoe en waarom te gaan begrijpen.

Over taalgebruik en bijbel

In eerste instantie ging ik er van uit dat iedereen begrijpt wat beeldspraak is. Ook ging ik er van uit dat iedereen wel (een beetje) bekend is met de bijbel. Maar ik heb ontdekt dat mijn uitgangspunt verkeerd is. Het is niet bij iedereen bekend.

Allereerst over beeldspraak: ik heb ontdekt dat mensen niet altijd begrijpen wat daar de bedoeling van is, dat ze aan de haal gaan met het “beeld” en dat letterlijk nemen. Terwijl het beeld alleen maar gebruikt werd om iets te versterken of te duiden. Bij beeldspraak wordt iets vergeleken of vervangen door iets wat er op lijkt, of er mee verbonden is. Kort: iets wordt vervangen door de naam van iets anders. Bv. de dood komt als een dief in de nacht. Dat is een uitdrukking om iets te vertellen over de dood. Bv. zij leest Paolo Cognetti. Bedoeld wordt een boek van Paolo Cognetti.

In een allegorie wordt door het hele werk een bepaald beeld dat gekozen is consequent gebruikt. Bv. de dood wordt afgebeeld door een man met een zeis en zo ook in het verhaal gebruikt. Soms wordt een vergelijking gebruikt met de indruk van een zintuig: het klinkt zo groen in de lentestruiken. Of: een koele sneeuw van tonen. Zo zijn er allerlei beelden en vergelijkingen te verzinnen. Schrijvers verzinnen nieuwe woorden en zinnen en uitdrukkingen om iets te verduidelijken. Als beeld voor de schepping gebruikte ik de boom. Als beeld voor het universum gebruikte ik het woord kubus enz.

Over de bijbel: het is niet één dik boek maar dit boek bestaat uit 66 “boeken”. Het is niet een boek dat door één persoon in één bepaalde tijd geschreven is maar het is een verzameling boeken, geschreven door 44 schrijvers in een tijdsbestek van ongeveer 1500 jaar. Eerder schreef ik al dat de mensheid steeds op zoek was naar zijn oorsprong en dat hij God zocht maar God ook de mens. De schrijvers horen bij deze zoekers. Soms verhaalden zij over een gebeurtenis en probeerden dat te duiden, soms profeteerden zij over de toekomst, soms schreven zij liederen of gedichten. Het waren mensen uit alle delen van de samenlevingen: koningen, profeten, gewone mensen enz.

Al deze verhalen zijn onderverdeeld in wat we nu kennen als het oude testament (OT) en het nieuwe testament (NT): 39 boeken in het OT en 27 boeken in het NT. Het OT is voor een groot deel bewaard gebleven in het Hebreeuws en het NT in het Grieks. Toen de boekdrukkunst werd uitgevonden, kon de bijbel in de moedertaal van alle volkeren gedrukt worden. Wat ook direct in Europa gebeurde. Zo konden de gewone mensen die de oude talen niet beheersten, kennis maken met de verhalen die gingen over waar de mens nu eigenlijk vandaan komt. Omdat veel mensen nog niet konden lezen en schrijven bleef de kennis eerst beperkt. Maar steeds meer werden bij lezingen in kerken uit de bijbel voorgelezen in de moedertaal. Mensen werden steeds meer bekend met verhalen over God, met verhalen over goed en kwaad en over ingrijpen van God en over onze toekomst. Mensen konden zo ook steeds meer zelf na gaan denken over hun wereld en hun plaats daarin. Zo konden ze ook gaan doorzien hoe de machten en krachten werkten. Ook die van de georganiseerde Kerk. (ik kom daar op terug).

Eigenlijk is de geschiedenis van de mensheid een geschiedenis van falen. Van oorlogen en lijden en verdriet. En steeds weer denken mensen dat zij zelf hieraan een einde kunnen maken. Zij begrijpen hun geschiedenis en toekomst niet goed. Dat probeert de bijbel te verduidelijken vanaf de eerste bladzijde. Dat hebben profeten gedaan met behulp van beeldtaal in het OT en Jezus in het NT met hulp van bv. gelijkenissen. (zie hierboven over beeldspraak) Als jouw tijd is gekomen en je gaat zoeken en lezen, dan zul je deze taal gaan begrijpen.(Mt. 5: 6).

Veel mensen willen geen “moeilijk leven”. Ze willen vooral geen moeilijkheden. Zo blijven ze “slapen” daar waar ze “wakker” moeten worden. En als ze al op zoeken gaan komen ze in aanraking met spot en cynisme. Reden om weer gauw te stoppen. Maar dat wakker worden kan met hulp van God, die ons Zijn Testament heeft nagelaten. Hij begon daarmee bij Abraham. Dit testament kennen we dus als het OT en NT. En wat er in het oude testament beloofd wordt, zien we in het nieuwe testament gebeuren. Ik ga daar meer over schrijven.

Over God en goden

Ik ben er van uit gegaan dat iedereen het woord bijbel wel kent: het boek met verhalen over god en de schepping, bekend van jodendom en christendom. En dat iedereen wel bekend is met verhalen, mythen en legenden. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Basiskennis vind je hier: https://www.basisbijbel.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythologie

Als ik verwijzingen maak met afkortingen bv.: Mc 1:15 of Mt 4:17 kun je dat gewoon kopiëren en plakken in je browser . Dan kom je bij een tekst. Het zijn verwijzingen naar teksten in de bijbel.

Alle volkeren uit de geschiedenis die ons zijn voorgegaan, kenden wel een god of goden. Alle mensen gingen op zoek naar hun oorsprong.

Hoe zijn we dan in aanraking gekomen met God? Waarom hebben we geen veel godendom?

Eerder schreef ik al over de schepping als een boom en over de schepping van de demiurg als een afzonderlijke tak van de boom. De demiurg of satan lokte zielen naar zijn schepping die hij vervolgens “versluierde” zodat ze onwetend bleven van hun oorsprong: de oerbron, de oervader, God. Maar door kennis ( het verhaal van het eten van de appel in het paradijs) en ingrijpen van God kreeg de ziel toch weer zicht op zijn oorsprong.

Eerder schreef ik al dat God steeds ingreep. De bekendste ingrepen zijn via het joodse volk gegaan.

Het volk leefde regelmatig onder slavernij en leerde daardoor via andere volken andere ideeën kennen, maar ze kenden ook eigen goden, engelen enz. Ze kenden goede en kwade engelen en diverse werelden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_mythologie

Via Abraham maakten ze kennis met één God. De God die hen leiden zou.

Mijn probleem met verhalen uit het oude testament is, dat ik niet uit de voeten kan met de “twee” gezichten van de god van het oude testament. (het oude testament zijn de eerste boeken/verhalen van de bijbel) Dus ik beperk me hier alleen tot melden van het kennismaken met de Ware God. En verder beperk ik me tot de verhalen waaruit blijkt dat er in het oude testament ook mensen met “kennis “waren en dat aan hun medemensen probeerden duidelijk te maken. Ik denk dat zij moesten laveren tussen wat de massa geloofde en wat de massa begreep en wat zij zagen en wisten. Omdat zij vaak in slavernij leefden of oorlog verwikkeld waren moest de eenheid van het volk gehandhaafd blijven dus zullen er concessies gedaan zijn Het joodse volk bestaat dan ook nog steeds en ook hun taal is een van de oudste talen die nog levend is.

Alle volken leden, maar van het lijden van het joodse volk is veel bekend. Dat komt door de verhalen in de bijbel. De lijdende mens zoekt naar verklaringen voor zijn lijden en voor de waanzin die hij om zich heen ziet. Tegelijkertijd is de mens ontvankelijk voor religieuze gevoelens en wil hij God zoeken om de reden van zijn bestaan te vinden. En van die zoektochten zijn we getuige in de verhalen van het oude testament. In deze verhalen maak je kennis met de wraakgod, de eisende god en de God die geeft en zegt in te zullen grijpen.

Waarom greep God niet definitief in? Waarom de demiurg niet verdelgen?

God heeft de demiurg en zijn volgelingen de keus gelaten om terug te keren op hun schreden. Zo laat hij ook de zielen die valselijk door de demiurg naar zijn wereld gelokt zijn, de keuze om terug te keren naar de “Vaderschoot”. Maar uiteindelijk zal Hij ingrijpen als de tijd gekomen is. Een “tak” kan je immers makkelijk “afbreken”. Of een “blad” aan de tak (beeld voor onze aarde) kan je makkelijk van “de tak” laten “vallen”. Dat zal uiteindelijk gebeuren als de demiurg en de zijnen niet zullen terugkeren. Tot zolang krijgen de zielen die naar de wereld van de demiurg zijn “gelokt” de kans zelf uit deze cirkel van wedergeboorte en lijden te stappen, God te leren kennen en terug te keren naar hun oerbron. Ze krijgen zo ook de kans de “de tak van de demiurg” te herscheppen tot de “tak van God”.

Om deze terugkeer naar de oerbron te verhinderen zet de demiurg alles in:hij heeft zijn eigen goden en engelen die voortdurend bezig zijn de mens (zijn ziel, zijn geest) te misleiden en hem zo in zijn wereld te houden. De mens wordt voortdurend verleid; Denk aan geld, uiterlijk, bezit enz. De strijd van de god mammon is bv. gigantisch groot en indrukwekkend.

De strijd om te ontsnappen aan de “klauwen” van de demiurg en zijn helpers (goden, engelen en de aardse matrix) is de zwaarste strijd voor de mens.