Over de babylonische talmoed 2

De opperste haat in de babylonische talmoed is gereserveerd voor en gericht tegen de gehate “aanhangers van de tekst” van de “Schrift”, die er dus van worden beschuldigd de woorden van de farizeeër “wijzen” / “geleerden”af te wijzen, zoals vastgelegd in de babylonische talmoed. Deze “aanhangers” van de bijbel worden gekenmerkt als de primaire vijanden van het jodendom. Ze zijn allemaal “afgodendienaars”, “heidenen”. Ze rangschikken ze niet alleen als dieren (zoals de rest van het niet-joodse menselijke ras) , maar als de laagste en meest verachte vorm van leven. Deze talmoed verwijst vaak naar bijbelse aanhangers als “Samaritanen” en “Cutheans”, woorden die op dezelfde manier werden gebruikt om christenen te belasteren.

De Sadduceeën waren de eerste van deze vijanden. Zij waren de voortdurende tegenstanders van de farizeeën en hun geïmporteerde babylonische heidendom. In een voortdurende burgeroorlog werden aan beide kanten veel mensen gedood. In deze tijd kon het romeinse rijk binnenvallen. Rome was dus aan de macht toen Jezus geboren werd. Pas na de hemelvaart van Christus zegevierden de farizeeën.

Andere vijanden zijn de Samaritanen geweest. Maar het ultieme doel van haat in het talmoedische Jodendom is Christus, en de doelen van talmoedische haat zijn niet alleen heidense niet-joden, “de mensen die als een ezel zijn – slaven die worden beschouwd als het eigendom van de meester” (talmoed, kethuboth 111a ). Van deze niet-joden zijn de christenen waanzinnig gehaat en verafschuwd omdat hun doctrines het tegenovergestelde zijn van elke talmoedische doctrine. Ze rangschikken ze niet alleen als dieren, zoals de rest van de niet-talmoedische mensheid, maar bijna als ongedierte, om te worden uitgeroeid. De taal in de talmoed is vrijwel onvermoeibaar om vuile en gehate namen voor christenen te vinden.

Christus was ongelooflijk correct in het aanwijzen van de talmoedische farizeeën als kinderen van de vader van leugens. (Johannes 8, 44 – 45: 44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.45 Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.)

Jezus is in deze talmoed de grote vijand en de meest gruwelijke straffen worden voor hem bedacht:

Hij wordt “tot in zijn oksels in de mest neergelaten, waarna een harde doek in een zachte doek wordt geplaatst, om zijn nek wordt gewikkeld en de twee losse uiteinden in tegengestelde richtingen worden getrokken waardoor hij zijn mond moet openen. Een lont wordt vervolgens aangestoken en in zijn mond zodat het in zijn lichaam daalde en zijn darmen verbrandde … zijn mond werd met knijpen tegen zijn wensen opengedrukt (Productie 52 ) En: “De doodstraf van verbranden “werd uitgevoerd door gesmolten lood door de mond van de veroordeelde in zijn lichaam te gieten, zijn inwendige organen te verbranden. (Productie 152 ) (Talmud, Sanhedrin 52a, Productie 53 ) Jezus moet in de hel waar zijn straf is “koken in heet sperma.” (Talmud, Gittin 57a;Productie 202) Christenen moeten in de hel (in de bovenstaande passage) worden gestraft met “kokend hete uitwerpselen”, hetgeen de straf is voor allen die “spotten met de woorden van de wijzen” (d.w.z. de talmoed).

De farizeeërs creëerden zo wat nu het : het “joods” probleem heet. Zij hebben een ongekende haat de wereld ingebracht die tot vandaag voortduurt en de politiek en de levens van alle mensen bepaalt.

Deze talmoed wordt iedere dag gelezen, bestudeerd en gevierd. Deze talmoed heeft een ongelooflijke invloed op het occulte gedrag van machthebbers, van zij die zich joden noemen en het niet zijn. Maar ook van hen die onder deze macht staan. We leven onder deze satanische cultus en maar weinigen willen het zien. We leven in surrealisme en we willen het niet weten. De gewone joden, ( zionistische/ evangelische )christenen weten dit niet. En als ze al eens met de waarheid in aanraking komen, geloven ze het niet. het is te grotesk. Dit kan niet waar zijn.

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html
https://www.texemarrs.com/092017/mystery_babylon_doomed.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Question
http://en.metapedia.org/wiki/Maria_Theresa_Habsburg,_Queen_of_Austria
http://www.palestine-encyclopedia.com/
http://www.controversyofzion.info/Three_Models_of_the_Jewish_Problem.htm

Over onderzoeken

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1, 1)

“ Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.”( Johannes 1, 18)

“En laat de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat tot uw hart spreken.” (Efeziërs 3,19)

“Kom nu, en laat ons samen redeneren, zegt de HEER.” (Jesaja,1,18)

“Jullie zullen Mij zoeken. En als je Mij zoekt met heel je hart, zul je Mij vinden.” (Jeremia 29,13)

De inhoud van mijn blog is niet bedoeld om personen te beschuldigen van het dienen van een valse god, of ervan te overtuigen dat zij bij een verkeerde denominatie zijn aangesloten. Er zijn veel goede gelovigen in verschillende religieuze denominaties, waaronder het rooms-katholicisme, die God naar beste vermogen dienen. Deze gelovigen, trouw aan de leer van hun kerk / denominatie / organisatie, zijn het slachtoffer geworden van een of meer van satans vele valstrikken, hulpmiddelen en valse doctrines. De informatie in dit blog is alleen gericht op het onderzoeken van valse religieuze leringen, en op het onderzoeken van een toenemend aantal doctrines en verklaringen die duidelijk tegen de bijbel ingaan. En gericht op onderzoeken van dwaalsporen in onze maatschappij.

Ik probeer alles te onderzoeken en roep alleen maar op aan anderen dat ook te doen.

Eerder schreef ik al over corruptie in de bijbel en wat een opluchting het voor mij was te ontdekken dat jahwe niet God was. God heeft gezegd: “ geef Me geen Naam, IK Ben, die IK Ben” èn maak geen beeld / voorstelling van mij. In het oude testament zijn veel namen voor God te vinden en die kloppen dus niet. Dit is de invloed van wat ik “gemakshalve” “babylon” noem. We willen steeds weer een beeld / voorstelling van God maken maar Hij is een entiteit die ons begrip te boven gaat. Jezus heeft ons verklaard dat wij Hem als Vader mogen zien en dat moet genoeg zijn.

Er zijn in feite twee stromen bijbels en bijbelmanuscripten die ons door de eeuwen heen sinds de tijd van Christus zijn overgeleverd, de duizenden echte manuscripten van de meerderheidsteksten die in overeenstemming zijn met elkaar en waaruit de Statenvertaling stamt. Als ik bijbelteksten aanhaal, probeer ik zoveel mogelijk de Statenvertaling ( SV) aan te houden. ( in het Engels taalgebied de St. James versie (KJV = King James versie)). Alleen als ik de taal te ouderwets vind en ik denk dat het ook “moderner” kan, kies ik een modernere versie. Maar ik weet niet altijd waar de corruptie zit. Ik ben geen bijbelkenner en moet vertrouwen op de bronnen die ik raadpleeg. En er zijn teksten, die het niet alleen niet eens zijn met de meerderheidsteksten, maar die het oneens zijn met elkaar op heel veel plaatsen. Ik probeer steeds zo dicht mogelijk bij de kern te blijven maar ik had dus jaren een “corrupte bijbel”. Ik heb veel geworsteld met de god van het oude testament. Het is een opluchting dat ik “babylon” begin te doorzien.

Er schijnt een duidelijk patroon te zijn in alle corrupte bijbelversies om de gevallen mens stap voor stap te pushen / aan te moedigen te kiezen voor “afvallige leer”en Jezus Christus stap voor stap te degraderen . Het was de zonde van hoogmoed die ervoor zorgde dat “satan” voerde tot het “uit de hemel vallen” tot in “eeuwige verdoemenis” (Matteüs 25,41 / Marcus 3, 29 / Lucas 10,18) . Die “oude slang”verleidde toen de mens hem te volgen. Lucifer zei: “Ik zal zijn als de Allerhoogste.” “En gij zult zijn als goden” (Jesaja 14,14 / Gen. 3, 5) . De bijbel noemt lucifer “de god van deze wereld” en “de grote draak. . . die oude slang, de duivel en satan genoemd, die de hele wereld misleidt ”(2 Cor. 4, 4;4 / Openb. 12, 9) . Wij hebben ons laten verleiden. Wij zijn verleid door lucifer en leven in een wereld die nu nog van hem is. Ik schreef daar eerder over. Het: u zult zijn als goden, is nu nog de grootste verleiding voor veel mensen. Dit is het: “doe wat je wilt” van de illuminatie, de vrijmetselaars, de new age. Dit is het wegvallen van alle morele grenzen. Lucifer heeft er stapje voor stapje naar toe gewerkt. Het komt nu recht in ons gezicht terug omdat de machinerie op volle toeren draait, wetende dat zijn tijd nog kort is.

“Hoort en luistert! wees niet trots: want de HEER heeft gesproken … Maar als u het niet wilt horen, zal mijn ziel op geheime plaatsen wenen om uw trots; en mijn oog zal huilen, en met tranen aflopen, omdat de kudde van de HEER gevangen wordt weggevoerd ” (Jeremia13, 15 – 17)

Satan heeft zijn willige helpers op aarde en voor hen is hij de god want zij profiteren nu.

Het is een onmiskenbaar feit dat er samenzweringen bestaan. Het is ook een ondergewaardeerd feit dat de meeste mensen geconditioneerd zijn om weinig of geen aandacht te besteden aan samenzweringen. Verkeerde informatie wordt vaak verspreid in de media en elders om mensen weg te leiden van de waarheid. Het woord complottheorie / samenzwering is “verzonnen” na de moord op Kennedy om te maskeren dat de CIA hier de hand in had. Dezelfde CIA bracht dit woord in omloop en dat doet het nog steeds. Zodra mensen bij waarheid komen, zijn ze nog steeds een “complotgekkie”. Ze worden tegengewerkt of kapot gemaakt. Dit overkomt ook mensen die de rol van de jezuïetenorganisatie of het vaticaan willen blootleggen of van “joodse” organisaties ( zij die zich joden noemen en het niet zijn) . Het is niet toevallig dat jezuïeten op hoog niveau ook hooggeplaatste vrijmetselaars zijn. Jezuïeten zijn overal net als vrijmetselaars geïnfiltreerd en zij “die zich joden noemen en het niet zijn”, hebben overal macht verworven. Denk aan de media en de entertainmentindustrie. Zij beheersen de social engineering totaal. Daar komt het pushen van “tig” andere geslachten vandaan, daar komt het kapt maken van gezinnen vandaan. Het vaticaan is een zwijnenstal maar dat willen maar weinig mensen zien. Zij willen chaos om daarna “orde” te scheppen en de mens tot slaaf te maken. De mensen die alleen maar “opeters zijn” doen er dan niet meer toe. Zij willen ( bloed) offers want zij willen zielen. De hele wereld wordt door hun occulte geloof beheerst. Of je dat nu wel of niet wilt geloven, het gebeurt recht in je gezicht.

De vrijmetselaars stammen al uit de tijd van Salomon en de farizeeën zijn de eerste christenvervolgers geworden. Zij haatten Jezus en de joden die Hem volgden. De babylonische talmoed bevat veel haat naar hen. De groep “joden” die nu het joods geloof hebben gekaapt zijn aanhangers van de babylonische talmoed en luciferaanbidders. veel gewone joden weten dat niet eens. De rabbi’s die luciferaanbidders zijn, wanen zich groter dan god en eisen dat de messias snel moet komen. Dat zal de valse messias zijn.

Twee mannen gingen de tempel in om te bidden; de ene een farizeeër en de andere een tollenaar. De farizeeër stond en bad aldus hardop: “ God, ik dank u, dat ik niet ben zoals andere mensen zijn, afpersers, onrechtvaardig, overspeligen, of zelfs als deze tollenaar. Ik vast twee keer in de week, ik geef tienden van alles wat ik bezit.” En de tollenaar, die verderop stond, durfde niet eens omhoog te kijken, terwijl hij aan het bidden was. Hij sloeg zich van berouw en verdriet op de borst en zei: “God, ik ben een zondaar. Wilt U mij in genade aannemen?” Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd naar zijn huis in plaats van de andere: want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden; en hij die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. ” (Lucas 18, 9-14)

tags complotgekkie, jezuïeten, vaticaan

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=Main_Page
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Jesuit_Order
http://www.redmoonrising.com/chamish/vaticanagenda.htm
https://russia-insider.com/en/node/22186

Over onderwijs 5

Omdat we niet meer spiritueel onderricht zijn, weten we niet meer wat heilig is.

Toen in de jaren ’80 de mentaliteit ontstond van: dat-moet-kunnen, hebben we eigenlijk een morele dam losgelaten.

Ons bewustzijn en ons bewust – zijn is aangetast omdat we niet meer op het heilige gericht zijn.

En omdat alles steeds meer moest kunnen en we niet meer wisten wat heilig was, kon de ontsporing steeds meer toeslaan en groter worden.

Zo schep je ruimte om “duivelse geesten” de verloren gegane ruimte in te laten nemen.

Jezus noemt dat egregores / kwade machten / duivelse machten ( Lucas, 11: 15-26) Kwade duivelse machten die bezit nemen van een mens en van steeds meer mensen. Deze duivelse machten maken een wereld van verschil en slaan toe wanneer de tijd rijp is. ( denk aan oorlogen enz.)

Ik heb er al vaker over geschreven: de oorsprong van dit fenomeen van duistere krachten ligt in het verre verleden, toen lucifer en zijn kompanen zichzelf ertoe brachten zich te verheffen boven het goede van Gods schepping. De eens verheerlijkte geest lucifer werd gedreven door een ondubbelzinnige drang om te heersen, te overwinnen en te domineren en te zijn als God. Zijn val heeft bij zijn volgelingen een soortgelijke wellust teweeggebracht, die ook vandaag de dag nog voortduurt onder de menselijke vertegenwoordigers van het duistere gezag.

Zijn we hierover ooit goed onderwezen? Nee, wat de de occulte aanhangers ( de religie van babylon, die overal is aan te treffen in de vorm van satanisme) en de zeer reële krachten van lucifer die zij dienen, worden door de doorsnee burger meestal niet opgemerkt. Omdat ze tot dusver niet al erg mochten worden opgemerkt. Maar nu beginnen ze ons in ons gezicht uit te lachen. De meeste mensen geloven wat ze zien en wat ze zien is ook nog eens beïnvloed door “hen”.Zij geloven in de wereld die zij scheppen en die wereld dringen zij steeds meer aan ons op via “Hollywood” en de muziekindustrie en via indoctrinatie via gekochte journalisten en wetenschappers. En omdat onze morele dam bij velen stukgeslagen is, zijn er geen remmingen meer en is het heilige allang uit beeld.

Het onderwijs is gekaapt en via het gekaapte onderwijs en de niet aflatende stroom van indoctrinatie door film en muziek maar ook via angst zaaien over bv. de klimaatverandering ( over 12 jaar kunnen we niet meer leven) wordt de agenda van het kwaad uitgerold. Angst trekt angst aan, kwaad trekt kwaad aan, mensen worden zo veel vatbaarder voor verkeerde invloeden. Het realistisch kijken naar feiten wordt door kwade invloeden geblokkeerd en het heilige wordt uit het oog verloren.

Het gedwongen “robotgedrag”, door middel van sociale programmering/ social engineering, is een directe opmaat naar een totalitaire overheid. Het materialisme en hedonisme en het loslaten van onze morele verontwaardiging kan worden aangewezen als zijnde schuldig omdat het mensen meer en meer vatbaar maakt voor ideologieën die de mensheid uiteen zal doen vallen. Dit wordt gepromoot door een bepaalde groep mensen, de satanisten, en zij die dit uitvoeren omdat zij geloven dat door chaos tot stand te brengen ze dan de controle over een land en zijn inwoners kunnen krijgen. Als u dit niet weet, wordt u makkelijk slachtoffer.

Sinds de eeuwwisseling is de satanische agenda echt in werking. Daarvoor lagen de kwaadwillenden al lang op de loer zoals ze steeds weer doen. De wereld moest eerst in een toestand van malaise en zelfgenoegzaamheid worden gebracht. Mensen moesten vatbaar gemaakt worden voor gemak. We zitten er nu echt middenin en je ziet de voorbeelden van kwaadaardigheid iedere dag in de MSM. Dat betekent twee dingen: de narigheid zal meer toenemen maar de kans dat meer mensen wakker worden wordt ook groter. Dit is het rammelen aan de poorten van God. Je kunt nu kiezen voor de goede kant. Je kunt beginnen met kiezen om geen conflicten bij je zelf toe te staan en te kijken wat de ware levensles ook al weer was. je kunt kiezen voor de ware schoonheid en voor waarheid en gerechtigdheid. Wat nu nog belangrijk is, kan over een paar maanden zomaar verdwenen zijn. Sta God toe in je leven dan hoef je niet bang te zijn. Anders gezegd: als mensen open zijn voor kwade geesten, komt het in hun hart en werken ze mee en worden ze deel van egregores: satans legioenen.

Veel mensen zullen dit feit misschien nooit begrijpen, en daarom kunnen sommigen niet verder zien dan “vlees en bloed” of de ambities van “vorstendommen… machten… heersers van de duisternis… en geestelijke boosaardigheid op hoge plaatsen”. ( Ef 6, 10-18: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen)

Maar behalve dat men niet kan begrijpen, is er ook weinig geleerd om het te begrijpen. Er is hoog uit vaak wat lacherig over gedaan: over occulte krachten. Ons niet geleerd dat er andere entiteiten zijn want dat kan niet. We kunnen alleen omgaan met wat we zien. Daarom is het zo verraderlijk als mensen wel openstaan voor krachten buiten zichzelf maar niet onderwezen zijn. ( new age). Zij zijn dan zo snel bevattelijk voor de verkeerde krachten en worden dan misbruikt door deze krachten.

Maar we worden beïnvloed en onze regeringen uiteraard ook. We moeten dat willen en durven zien. Het kan invloed zijn van God, maar ook van satan en van mensen onderling. Vroeger was het veel duidelijker als God een rol van betekenis speelde, dat is nu niet meer zo. En het kwade is “in het gat gesprongen”. Gezegende landen zijn corrupte landen geworden. Dit is een tijd van duisternis, van apocalyps waarin een einde komt aan wat we kennen als “westerse beschaving”. Die het al lang niet meer is. Apocalyps hoeft niet te betekenen dat de wereld vergaat. Het betekent ook openbaring: onthulling van kennis, kennis die verborgen was, wordt openbaar.

Je kunt kennis van God krijgen en God “inwoning bieden” maar het kan ook zijn dat je geest gekaapt wordt door “het boze” als je geen kennis van God toestaat.

We zijn gehersenspoeld maar we kunnen nog steeds weten wat goedheid is, wat schoonheid is, wat waarachtigheid is. We kunnen het lelijke zien als we willen. Ook al doet dat iedere dag een aanval op de schoonheid. Tatoeages, piercings enz. zijn een aanval op wat eens mooi en goed was. Schreeuwende onverstaanbare ( rap) muziek doet een aanval op onze oren en we kunnen nog steeds zeggen: “ at willen we niet”. We hoeven niet uren te netflixen. We kunnen ook gericht op zoek naar het ware, het goede en het schone. Hoe minder aandacht we besteden aan het lelijke hoe minder voeding het krijgt. Wij hebben macht. We moeten doorzien dat “inclusie” tegenwoordig alleen maar betekent dat je erbij hoort als je op de juiste partij stemt en de juiste mening en kleur en geslacht hebt. Dat heeft niets met “broederschap” te maken. We moeten het niet voeden. Alle eerlijkheid, alle decorum is verdwenen. Dit is het terrein van de duivelse machten. Als alles moet kunnen, verdwijnt de grens van decorum, verdwijnt de grens van de realiteit.

Er heerst woede in de maatschappij maar de mensen weten niet op wie ze werkelijk woedend zijn.

Ze richten hun woede op de verkeerde of op zichzelf.

God roept mensen om te dienen en die dienende medemensen vertellen de anderen niet wat ze willen horen. En dat is het probleem vandaag de dag: als je vertelt wat mensen graag horen, volgen ze je, doe je dat niet dan word je op z’n slechtst verketterd. Maar de boodschap blijft onveranderd: zoek God binnen jezelf. Dan verandert je gemoedsrust vanzelf en kun je ook God gaan dienen.

( Matteüs 17:14-20, Marcus 9:14-29, Lucas 9:37-43, 1 Timoteüs4, 1-5)

Over onderwijs 4

Openbaringen 12:

9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

Openbaring 12: 9 … die oude slang, de duivel en satan genoemd, die de hele wereld misleidt .

We zijn in niet alleen in ons onderwijs misleid, ook in onze spirituele opvoeding. Ook in onze kennis van God. Lucifer had korte tijd op aarde en we hebben nooit goed geleerd waar het kwaad vandaan kwam en wat de functie was. Sommigen van ons zullen hebben geleerd te bidden: ..verlos van de boze….òf … verlos ons van het kwaad. Wisten we werkelijk waarvoor we baden?

“Rome” heeft zich onze “spirituele” opvoeding toegeëigend en hoewel er een duidelijke scheuring was, is het christendom en verder de hele wereld beïnvloed door “satanische” invloeden zonder dat we het zelf wisten. Alles is bedacht door de kwaadaardige babylonische cultische stroming die op macht uit is en op zoveel mogelijk slaafse zielen.

We moeten leren ophouden deze kwaadaardige figuren macht te geven. Want uiteindelijk zijn zij ook poppen aan te het touw van Lucifer. We moeten weer leren ons af te stemmen op de wil van God. Dat leren zal niet zomaar meer gebeuren vanaf een kansel of via de school. Het zal alleen gebeuren bij individuele zielen die wakker worden. Meer en meer begint gezond verstand het te winnen van waanzin en daardoor zullen meer en meer zielen wakker worden. Meer en meer zal de waanzin van social engineering doorgrond worden en dan zal men ook openstaan voor andere sturing die kwaadaardig is. De seksualisering en pornografering van de maatschappij neemt groteske vormen aan en gewone mannen en vrouwen zullen dat op een gegeven moment niet meer tolereren en hun kinderen willen beschermen. Gewone scholen zullen dan wel eens een obstakel blikken te zijn.

Er is nu nog een gebrek aan bewustzijn maar als het materialisme en hedonisme tegen zijn grenzen aanloopt, zullen er ogen geopend worden.

De spirituele kwaliteit van leven is verder weg dan ooit maar juist daardoor zal er een weg terug gezocht worden. Mensen zoeken God, maar God zoekt ook mensen. Hij rammelt net zo goed aan de poorten. En gezien de slechte staat van leven waarin we nu verkeren, is het rammelen bijna hoorbaar. Een oproep van God om je tot Hem te wenden. En diegenen die hier smalend vandaan lopen, zullen des te diepen geraakt worden. God wacht altijd, alleen we wisten het niet. Het is nooit te laat je tot hem te wenden. We moeten het weer leren om ons nederig en oprecht tot hem te wenden. Nu kan het nog in een vrijwel “rustige tijd”, dat kan zomaar anders zijn.

Zoek nu de aandacht van je Schepper, voordat je Hij je aandacht zoekt op welke manier dan ook

God is perfectie in alle dingen maar Hij is van ons weggenomen. De mens is via zijn ziel met God verbonden. Neem God weg en de ziel hunkert naar wat hij niet meer weet. Dat is de invloed van Lucifer, die wil dat jouw aandacht alleen nog maar “duivels” gericht is. Op hem dus.

In een poging de leegte te vullen, idealiseert de mens alles omdat zijn verbinding met God verbroken is. Neem God weg en de mens zal valse Goden scheppen , zei Carl Jung.

Zie de nu de absurde idealisering van seks, “sterren” politici, beroemdheden, enz.

In feite hongert de mens naar God dus kun je hem alles wijsmaken. We zijn gehersenspoeld om God te ontkennen maar onze ziel was eigenlijk verliefd op God, de vrijheid en gelukzaligheid waar onze ziel naar verlangt. God is de enige realiteit maar we weten het niet meer.

Ik heb er vaker over geschreven: we zitten in een tijd van een kosmische strijd tussen goed en kwaad en de tijd van Lucifer op loopt op zijn einde.

De “elite”/ kabbalisten/ satanisten hebben onderwijs en media stevig in hun greep en hopen zo hun kwaadaardige strijd te winnen want de mens is zo slapend op weg naar de catastrofe. God zal dat niet toestaan. Maar we zullen een catastrofe wel meemaken. Om alsnog in de gelegenheid te zijn voor God te kiezen.

God is bewustzijn. God is een morele dimensie waar verlangen naar waarheid, gerechtigheid, schoonheid en liefde uit voortkomt .

Uit liefde heeft Hij Zijn Zoon gestuurd om ons te redden van het kwaad. Het is aan ons waarvoor we kiezen. God wil dat we kiezen voor het licht. Het satanisme leidt ons naar de duisternis. Ze keren alles om en noemen goed wat slecht is en wat waanzin is, goed. Ze noemen goed wat afwijkt zoals genderdysforie, seksuele promiscuïteit, pornografie, pedofilie, incest, eindeloze oorlogen. Ze hebben het meest wonderbaarlijke en essentiële in het leven ondermijnd: de liefde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. Ze hebben niet toegestaan mensen met problemen te helpen maar ze hebben de problemen versterkt en betitelt als goed. We moeten dit herkennen en erkennen dat we ons hebben laten misleiden. Maar we willen maar al te graag dat onze wereld in orde is, dus lopen we liever met oogkleppen op en mensen die wakker worden en er op wijzen dat de keizer zonder kleren loopt, worden gedemoniseerd i.p.v. van geaccepteerd als eye opener.

Mens zijn, is de laatste grens en test om te zien of je in staat bent om te groeien tot een spiritueel wezen, met zelfbewustzijn. Zodanig dat je het niet zal misbruiken als spiritueel wezen, op een ander gebied. Dit is de reden dat God je het menselijke zelfbewustzijn gaf. Het is een geschenk, dat je overlevingsvermogen en groei vergroot, maar daarmee ook de verantwoordelijkheid om het geschenk niet te misbruiken of om het tegen eigen je Schepper te laten te werken. (wat satanisten willen)

uit Spreuken 3

5 Vertrouw met je hele hart op de Heer,

en vertrouw niet op je eigen wijsheid.

6 Overleg al je plannen met Hem.

Dan zal Hij je leven leiden.

7 Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent.

Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan.

8 Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam.

Het zal goed met je gaan.

uit Spreuken 4

6 Loop niet bij de wijsheid vandaan.

Houd van de wijsheid, want die is jouw bescherming.

7 Naar wijsheid verlangen is het begin van alle wijsheid.

Van alles wat je hebt, is wijsheid het belangrijkste.

8 Heb respect voor wijsheid, dan zal jij ook respect krijgen.

Omarm wijsheid, en je zal geëerd worden.

Over onderwijs 3

Romeinen 1, 21-22: “Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden.”

Wanneer iemand de waarheid kent en weigert eraan te gehoorzamen, is hij onderworpen aan elke leugen, elke misleiding, elke onwaarheid die de mens kan oproepen. We kunnen onze overheid niet meer vertrouwen maar velen willen die boodschap niet aannemen. “Want hoewel zij God kenden, verheerlijkten zij Hem noch bedankten zij Hem, maar hun denken werd zinloos en hun dwaze harten werden verduisterd. Hoewel ze beweerden wijs te zijn, werden ze dwazen. ”

Hoewel we een “ouderprobleem” hebben en we veel noodzakelijk onderwijs niet gekregen hebben, kunnen we nog altijd zelf op zoek gaan naar kennis. Velen van ons doen dat niet. Zo worden zij makkelijk prooi van leugens, van nepnieuws van de MSM van social engineering enz.

2 Tim.3: Ziet u, de wereld zal worden gevuld met narcistische, geldhoge, pretentieuze, arrogante en beledigende mensen.

We zien dat nu elke dag gebeuren. Op YouTube worden jonge meisjes geseksualiseerd en velen bezwijken voor het grote geld. Ook jongetjes worden prooi van seksuele roofdieren. De entertainmentindustrie gaat voor het grote geld en gaat alleen nog over seksualiteit en de apocalyps

Er is ons kennis onthouden en we zijn ook niet meer spiritueel opgevoed. Toch kunnen we nog steeds zelf op onderzoek uit gaan en dingen niet accepteren. God is vakkundig uit het openbare leven weggehaald, maar wij kunnen Hem weer terug brengen in ons eigen leven. Onderwijs is verarmd maar we kunnen ons zelf weer rijker maken.

Er zijn genoeg mensen die de waarheid vertellen en die richtlijnen geven waar en hoe te zoeken.

Echte waarheidbrengers zullen je niet sturen naar een door hen gewenst doel maar je kennis geven die je zelf moet toetsen. Waakzaamheid is altijd geboden maar als God niet aan bod komt, als de boodschap van Jezus niet doorgegeven wordt, moet je altijd alert zijn. En ook die boodschap kan misbruikt worden. Als dit niet steeds onder de aandacht gebracht wordt, blijf dan alert: want wat staat er in de Bijbel? “Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.” Dat gevecht speelt zich nu voor onze ogen af. Denk niet dat je alles kunt zien. Geloof ook in entiteiten en machten die je niet kunt zien. En geloof dat God in alles de hand heeft om de mensheid terug te voeren naar zijn bestemming.

Slecht “ ouderschap” slecht “onderwijsschap” heeft ons allang ons doel van ons het leven doen vergeten. God zorgt ervoor dat je de kans krijgt je doel weer te ontdekken en daarbij speelt iedereen zijn eigen rol. Jezus kwam om het goede te beschermen en het kwade te vernietigen en Hij zal het weer doen. God vernietigde het kwaad en Hij zal het weer doen maar niet nadat iedereen kansen heeft gekregen om zijn rol te leren en te kennen. Je bent geboren in een satanische wereld en als het goed is, verlangt je ziel naar redding, verlang je naar een andere wereld, van andere “hogere”zielen. Verlang je naar “ander gezelschap”. Dat is je doel. God zorgt ervoor dat iedereen kansen krijgt om te “ontwaken” en het is aan jou of je dat wilt. We worden beproefd maar dat zal eindigen. Het gaat er om hoe veerkrachtig, vastberaden en oprecht je bent, Maar God kun je overal vinden want die is overal. Alles is God, alles ademt God. Ook waarvan jij denkt dat het het negatieve is. Want dat een hulpbron zijn van Hem dat Hij zo kan ombuigen. Begrijp dat je God niet vindt zonder lijden. ( lees het bijbelboek Job maar) Je kan God altijd vragen en misschien komt het antwoord niet zichtbaar en direct, het komt desnoods via een omweg. Alles is met recht en reden zo. Naast de catastrofe ( er zijn nu mensen in Wuhan die letterlijk zeggen: “ik zit in een apocalyps”) is er de jubel en ieder speelt zijn rol waarvoor hij gekozen heeft. Je bent verantwoordelijk voor de taak die je op je genomen hebt. Dat is de les die je te leren hebt: wat is het doel, wat is ons doel? Hoe ga ik er naar toe? En bij het gaan van onze weg, moeten we nooit vergeten te danken. Dat is een les die we opnieuw moeten leren. Je kunt iedere dag vragen om bescherming en zegening en daarvoor danken.

Dankbaarheid uitdrukken maakt dankbaar. Job ( Bijbelboek Job) was altijd dankbaar, zelfs terwijl satan hem sloeg. Veel rampspoed overkwam Job, maar hij was God dankbaar voor alles wat hij had. Zijn vrouw hekelde hem en zijn drie vrienden verleidden hem om tegen God in opstand te komen. Toch weigerde Job kwaad over zijn Heer te spreken. Wees dankbaar voor wat je hebt. Niets is vanzelfsprekend, ook al lijkt dat vandaag de dag zo.

Elke dag, bij het ontwaken, zouden we God moeten bedanken dat hij ons nog een dag heeft gegeven. Zouden we Hem moeten danken dat Hij ons Jezus gegeven heeft. Niets op deze aarde is gegarandeerd, behalve de liefde van God en Zijn Zoon Jezus. Deel deze liefde met zoveel mogelijk mensen. Soms hebben we de neiging om ons te concentreren op wat we niet hebben. Door dankbaar te zijn, worden we eraan herinnerd hoeveel we hebben. Als we onze aandacht richten op wat we hebben, in plaats van op wat we willen, zullen we een veel gelukkiger persoon zijn. Neem dingen niet als vanzelfsprekend aan, anders verlies je je perspectief. Het is wat weggevallen uit onze samenleving maar we kunnen het weer terugveroveren.

Prediker12, 13-14: Laten we de conclusie van de hele zaak horen: vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit is de hele plicht van de mens. Want God zal elk werk voor het oordeel brengen, met elk geheim ding, of het goed is, of dat het slecht is