Over de waarheid

Hoewel de satanisten de wereld veroverd hebben en ons meer en meer in onze gezichten uitlachen is het toch mogelijk de waarheid te kennen. Hoewel zij God en Christus succesvol uit ons leven hebben verdreven, kunnen we toch weer terugkeren naar de waarheid van God. Hoewel veel mensen bij het woord God afhaken en de naam Jezus niet willen horen. Je bent al gauw een Christusgekkie of Staphorst gekkie enz. Denk na waar dit vandaan komt. Waarom kan het christendom belachelijk gemaakt worden en jodendom niet ( antisemiet!) of islam niet (islamofoob!) Dit is georkestreerd ook al geloof je het niet.

Je geest kan geconditioneerd zijn om te stoppen bij het noemen van het woord God. Ik was ook ooit bang om Zijn naam te noemen. Als je bent zoals ik was, probeer dan je satanische conditionering te overwinnen.

God is voor mensen een morele dimensie is, een staat van bewustzijn waarin spirituele idealen zoals waarheid, schoonheid, liefde, gerechtigheid en gelukzaligheid vanzelfsprekend zijn. Wees daarom perfect als je Vader die in de hemel is perfect is. (Matt 5:48)

God is gelukzaligheid. Wij zijn afgezanten uit de hemel, bezoekers van een veel betere plek. We hebben hier een vage herinnering aan en besteden ons leven aan het proberen het terug te krijgen. We zoeken allemaal God, maar we weten het niet. Dat is de menselijke natuur. Maar de wereld waarin we terecht zijn gekomen wordt bestuurd door een andere god, de satan en zijn wereldlijke luitenanten/ trekpoppen, de zgn. elite die wordt gevormd door de zgn. cabal /de illuminatie/ de vrijmetselaars/ de kabbalisten: de Rothschilds, Soros enz. Ze hebben God uit Zijn universum geschreven. Ze hebben God vervangen in de hoofden van mensen. Zij hebben de mensen wijs gemaakt dat ze zelf als god kunnen worden. Ze hebben ons ervan overtuigd dat we geen verbinding hebben met een God die zogenaamd niet bestaat. We hebben geen goddelijk doel, zeggen zij.

Ze hebben ons gevangen gezet in een grot ( waarover ik eerder schreef: de grot van Plato) en projecteren beelden van wereldse goden zoals geld, seks en macht die een beroep doen op onze vleselijke staat. Dit is een treurig beeld van de spirituele toestand die onze ziel kende, en we hunkeren er opnieuw naar: naar die andere toestand, maar we zijn in de war omdat iedereen dezelfde dingen nastreeft. Iedereen slaapt. De sleutel tot geluk is te erkennen dat we echt hunkeren naar de gelukzaligheid die God is. We moeten valse goden loslaten om die staat te bereiken. Hoewel deze valse goden verleidelijk lijken, houden ze ons gevangen . God is een morele dimensie . Als we weigeren te veranderen, kunnen we er niet in. God is de vierde dimensie waar we niet zonder kunnen leven. Waarom geloven we alleen de dingen die we zien? Waarom geloven we niet in andere dimensies? We zien de wind niet, toch geloven we dat wind bestaat. Waarom als er zoveel lessen zijn, geloven we niet in de dimensie van God? Je ziet de lucht niet die je inademt, toch geloof je in lucht. Waarom geloof je niet in God?

Verandering houdt meer in dan het loslaten van valse goden. Het gaat ook om een heroriëntatie. We leven niet voor onszelf. We leven om God te dienen, om elkaar te dienen voor God. Wij zijn zijn zendelingen. We hoeven niet bang te zijn voor de dood. We zijn voor deze wereld gestorven. We zijn in de wereld maar niet van de wereld.

Johannes 3: Jezus antwoordde hem: “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.” 4 Nicodemus zei tegen hem: “Hoe kan een man worden geboren als hij oud is? Kan hij een tweede keer in de moederschoot ingaan en worden geboren?” 5 Jezus antwoordde: “Waarlijk, waarlijk, ik zeg u, tenzij iemand uit water en de Geest wordt geboren, hij het koninkrijk van God niet kan binnengaan.”

Sterven aan de wereld en wedergeboren worden is een immense spirituele strijd. Ik schreef er al vaker over: wel in de wereld zijn maar niet van de wereld. En over de inmense strijd die op aarde gevoerd wordt, schrijf ik steeds weer. Hoeveel van ons hebben de kracht? Hoevelen hebben het verlangen? Wij zijn een gevangene van deze wereld.

Hoe dienen we God? Door het spirituele absolute hierboven genoemde te dienen: waarheid, liefde, gerechtigheid, goedheid en schoonheid. Door elkaar hiermee te dienen. God is de gelukzaligheid die onze ziel zoekt. Om Gods liefde in de wereld te herscheppen. Het woord God moeten we van de daken schreeuwen. God is het verschil tussen goed en kwaad, waarheid en leugens, schoonheid en lelijkheid, gezond en ziek, natuurlijk en onnatuurlijk Onze wereld wordt overspoeld met kwaad, met leugens, met nep, met lelijkheid via muziekindustrie, Hollywood, MSM. Laten we ermee ophouden daaraan aandacht te besteden en er iets tegenover zetten.

We zijn via deze industrie geprogrammeerd om God te verwerpen. Maar we kunnen nog steeds zelf nadenken en er iets tegenover zetten.

Wat hebben de mindcontrollers tegen de Schepper? Het is duidelijk dat het goddelijke plan in strijd is met hun plan om de mensheid tot slaaf te maken. Lucifer wil slaven. We lijden omdat we zijn getraind om het enige te verwerpen dat ons geluk kan brengen.

Godvrezende mensen zouden nooit een wereld tolereren waar één procent 50% of meer rijkdom bezit. Waar rijkdom wordt verspild aan oorlog terwijl mensen verhongeren. Ze moeten de 99% opnieuw ontwerpen om hun dienaren te zijn door de vier kanten van de menselijke identiteit te vernietigen: ras, religie (God), natie en gezin (geslacht). Ze “corrumperen om te controleren” via pornografie, “seksuele bevrijding”, pedofilie, incest.

Ze moeten God uit de wereld verbannen en mensen opnieuw toewijden aan hun god: Lucifer. Ze moeten een plantage van de gevangenisplaneet creëren.

Dat is wat ze doen met macht en geld via muziekindustrie, Hollywood en onderwijs en de MSM. Daar werken de gekochte trekpoppen die slaafs de uitgezette lijnen volgen. Ban God uit hun leven en ze hebben uiteindelijk geen houvast meer.

“De grote massa van de mensen … zal gemakkelijker het slachtoffer worden van een grote leugen dan van een kleine.” Adolf Hitler

Geestbeheersing (ook bekend als hersenspoeling, dwangmatige overreding, geestmisbruik, menticide, gedachtecontrole of gedachtehervorming) verwijst naar een proces waarbij een groep of individu “systematisch onethisch manipulatieve methoden gebruikt om anderen te overtuigen zich te conformeren aan de wensen van de manipulator (s), vaak ten nadele van de persoon/personen die wordt/worden gemanipuleerd “.

Er is geen mening, hoe absurd ook, die mensen niet snel zullen omarmen zodra ze tot de overtuiging kunnen worden gebracht dat deze algemeen wordt aangenomen, Arthur Schopenhauer .

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Media_mind_control#Indoctrinating_children_into_sex_and_homosexuality
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7906435/Billionaires-richer-60-percent-worlds-population-Oxfam.html

Over babylonianisme

Ik schrijf niet om ook maar iemand te beledigen. Als ik het heb over het jodendom heb ik het meestal over “zij die zich joden noemen en het niet zijn”. Als ik het heb over Rome heb ik het niet over gewone katholieken die in een bepaalde cultuur zijn opgegroeid.

Wat ik probeer is de macht van de top bloot te leggen die elke gedaante aanneemt die hen uitkomt. Die samenwerkingsverbanden aangaat om hun macht te vergroten en de mensheid tot slaaf te maken. De top wordt ook wel cabal genoemd of illuminatie. Zij wordt gevormd door machten die ontstaan zijn in de tijd van Babylon. In de tijd die wij kennen uit het oude testament. De vrijmetselaars werden gevormd in de tijd van het oude testament (Salomon) en zij zijn nu overal doorgedrongen. De vrijmetselaars vormen met de “cabal” de “elite” die de macht in handen heeft en nog meer macht wenst te vergaren. Het zijn luciferaanbidders die lucifer als hun god zien en hem dienen. Dit is de babylonische religie. Deze religie die een satanische religie is, wordt beoefend achter nu nog gesloten deuren maar begint ons steeds meer in ons gezicht uit te lachen want de aanhangers wanen zich onaantastbaar.

Wat ik probeer is mensen hiervan op de hoogte te stellen maar ik wil niemand belachelijk maken. Ik ben katholiek opgevoed maar uit de kerk gestapt omdat ik steeds meer merkte dat zaken niet klopten en dat proces van dingen zien die niet kloppen, is tot op de dag van vandaag doorgegaan.

Als je vandaag de dag ergens kritiek op hebt, word je weggezet als “foob” als “gekkie” als antisemiet enz. Maar waarom zou je geen kritiek mogen hebben op bv. de islam? Waarom ben je dan een islamofoob? Waarom zou je geen kritiek mogen hebben op dingen uit de klimaathype? Waarom ben je dan een klimaatgekkie? Waarom zou je geen kritiek mogen hebben op Israël? Waarom ben je dan een antisemiet? Je mag wel op christendom kritiek hebben, dan ben je geen christofoob enz. Als kritiek niet mag, heb je iets te verbergen.

Ik ben uit de matrix gestapt maar ik ben nog steeds christen omdat Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Ik gun het iedereen dat te doen.

Het religieuze systeem dat bekend staat als het babylonianisme ( luciferianisme) kreeg zijn naam van de stad waarin het werd gesticht: Babylon op de vlakte van Shinar. De oprichter van deze stad was Nimrod . Nimrod verschijnt slechts voor een korte tijd in de bijbel. Zijn naam wordt alleen genoemd in Genesis hoofdstuk tien, verzen 8-10. Vers acht leert dat Nimrod werd verwekt door Cush, en dat hij een machtige op aarde was. Vers negen vertelt dat hij een machtige jager was voor de Heer. Op het eerste gezicht lijkt deze beschrijving onschuldig genoeg, maar een nader onderzoek zal de ware aard van deze persoon aantonen. Allereerst komt de naam Nimrod van het Hebreeuwse werkwoord nimrode wat vertaald wordt met: laten we in opstand komen Dit geeft aan wat voor persoon Nimrod was. Hij wordt een machtige genoemd. Deze uitdrukking komt van het Hebreeuwse woord gilor wat tiran betekent. Het wordt dus duidelijk dat Nimrod op dat moment niet alleen een machtig man op aarde was. Hij was eerder een tirannieke leider van mannen.

De bijbel leert dat het begin van het koninkrijk van Nimrod bij Babel was, of met andere woorden, Babylon. De goddeloosheid van Babylon blijkt o.a. uit het verhaal van de toren van Babel, dat we zien in Genesis hoofdstuk elf. De mensen van Babel besloten dat ze een enorme toren in hun stad zouden bouwen in direct verzet tegen God. Ze waren in strijd met God omdat ze niet over de aardbodem verstrooid wilden worden zoals God Noach en zijn nakomelingen had bevolen in Genesis 9: 1. Om dit te voorkomen, wilden ze deze toren bouwen die een naam voor hen zou maken. Ze voelden dat dit zou helpen om ze samen te binden en te voorkomen dat ze zich verspreiden. Maar dit alles was in ongehoorzaamheid aan God. God dwong hen zijn wil te doen door hun taal te verwarren en hen te dwingen zich te verspreiden en te proberen zich te hergroeperen volgens een gemeenschappelijke taal. Maar dit kleine incident is zeer indicatief voor de mensen die Nimrod volgden in zijn rebellie tegen God.

Na de dood van Nimrod werd zijn heidense vorm van aanbidding voortgezet door zijn vrouw, koningin Semiramis . Ze beweerde dat haar man de zonnegod was geworden en zou worden aanbeden. Enige tijd daarna werd koningin Semiramis door overspel bevrucht en beviel van een onwettige zoon die ze Tammuz noemde. Het is interessant om op te merken dat Ezechiël 8:14 het incident registreert van vrouwen die treuren om Tammuz.

Bij de geboorte van Tammuz verklaarde Semiramis dat hij eigenlijk Nimrod was en was herboren. Daarnaast beweerde ze ook dat haar zoon bovennatuurlijk was verwekt. Nu wist Semiramis ongetwijfeld van Gods belofte van een Verlosser. Satan gebruikte haar kennis hiervan om haar ertoe te brengen een vals plan van Gods verlossing op te stellen door haar te laten beweren dat Tammuz de redder van de wereld zou zijn. Hoewel Semiramis echter beweerde een redder te hebben gebaard, was zij het die werd aanbeden, niet de zoon. Ze werd aanbeden als de moeder van de goden. Veel verschillende ideeën uit de Babylonische religie zijn door de generaties heen door religies aan het licht gekomen. Waarschijnlijk is de belangrijkste leer die van de moeder-zoonrelatie. Terwijl het Babylonische volk zich over de hele wereld verspreidde, namen ze het idee met zich mee dat Semiramis op wonderbaarlijke wijze was gereinigd en geboorte had gegeven aan de gereïncarneerde Nimrod. Zo begonnen de mensen over de hele wereld een goddelijke moeder en god-kind te aanbidden, lang voor de geboorte van Christus. De vrouw verschijnt op verschillende manieren en wordt met verschillende namen genoemd, maar ze is altijd dezelfde persoon. De Chinezen noemden haar Shingmoo. De Duitsers aanbaden Hertha. De Scandinaviërs aanbaden Sisa. In India stond ze bekend als Indrani. Maar de vrouw was echter Semiramis, de koningin van Babylon. Toen Israël in afvalligheid verviel, aanbad deze zelfs Ashteroth, die bij de Joden bekend stond als de koningin van de hemel zoals verteld in Jeremia 44: 17-19. De verspreiding van deze leer was groot in de tijd van Christus.

Het was in deze tijdsperiode dat Christus werd geboren. Toen Hij zijn bediening volbracht en de apostelen uiteengingen en kerken-gemeenten begonnen, verspreidde het Woord van God zich over de hele wereld. Naarmate de eeuwen verstreken, raakten veel van deze kerken echter in afvalligheid. Het heidendom begon zich te vermengen met christendom. De koningin van de hemel werd Maria.

Er zijn andere overeenkomsten die aantonen dat de katholieke leer van Maria een uitloper is van het Babylonische. In zijn vergoddelijkte vorm staat Nimrod de zonnegod bekend als Baäl. Semiramis, als de vrouwelijke goddelijkheid, zou Baalti worden genoemd. Dit woord vertaald in het Engels betekent “My Lady.” In het Latijn zou het worden vertaald met “Mea Domina”. Deze naam wordt de naam Madonna, de naam waarmee vaak naar Maria wordt verwezen.

Omdat de bijbel leert dat er maar één bemiddelaar is tussen God en de mens en dat dat Jezus is (1 Timoteüs 2: 5), is het duidelijk dat Maria die titel niet op bijbelse wijze heeft ontvangen. Ze verwierf een van de namen van de moedergodin van Babylon. De koningin van de hemel is een andere naam voor Maria die is overgenomen van de heidense Babylonische godsdiensten. Het is dus duidelijk dat de katholieke doctrine van Maria niets meer is dan het oude babylonianisme gekleed in christelijke terminologie.

Babylonianisme is door de eeuwen heen ook doorgegeven in de vorm van symboliek . De Babyloniërs waren erg symbolisch in alles wat ze deden, en deze symbolen van aanbidding zijn nog steeds te zien vandaag.

Een symbool van belang binnen de babylonische religie is de obelisk of toren. De obelisken werden overal in Babylon en Egypte gevonden. Vaak zijn deze obelisken vervoerd naar plaatsen van hoog aanzien, zoals de toegang tot de Sint-Pieter kathedraal in Rome. In de babylonische religie dienden deze obelisken twee doelen in de eredienst. Allereerst werden ze geassocieerd met zonaanbidding. Ze wezen naar de zon in een vorm van eerbetoon als de grote levensgever. Maar deze monumenten stonden ook bekend als seksuele symbolen. Ze waren representatief voor de fallus die, samen met de zon, als een symbool van het leven werd beschouwd. Dus deze obelisken waren echt een combinatie van seks en zonaanbidding.

Een andere doctrine van het babylonianisme die tot op heden is voortgezet, is die van het celibaat van het priesterschap. Deze praktijk begon met koningin Semiramis. Deze praktijk verspreidde zich snel over de heidense wereld. Het arriveerde uiteindelijk in Rome door de aanbidding van de Babylonische godin Cybele. Deze praktijk is door de jaren heen in de katholieke kerk voortgezet. De eed van het celibaat was de priesterlijke tonsuur. Een tonsuur is het scheren of knippen van een ronde plek op het hoofd van priesters bij hun wijding. Deze praktijk was een overdracht van de wijding van de priesters van Bacclus, wat een andere naam is voor de onwettige zoon van koningin Semiramis. Dus zelfs dit merkteken dat priesters als inwijdingsritueel ontvangen, vindt zijn oorsprong in de heidense religies van Babylon.

In de katholieke leer zitten dus allerlei symbolen van de baälreligie. Maar niet alleen daar.

Nimrod, tammuz, baal het zijn namen voor een god die staat voor lucifer die aanbeden wil worden. Het is samengekomen in de satanische religie van o.a. de vrijmetselarij en te vinden binnen stromingen van het jodendom. Lucifer heeft zijn tentakels overal verspreid en krijgt zijn verering via geheime genootschappen en religies over de hele wereld.

Via het vaticaan en de jezuïeten die vergelijkbaar zijn met de CIA, is de islam georkestreerd want het vaticaan wil juist de baalgodsdienst, de luciferaanbidding in stand houden en overal zijn macht uitoefenen.

http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html
http://www.rense.com/general63/popo.htm
http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/04apr/popesofrome.html
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=TerryHomePage:The_Babylonian_Roots_of_Catholicism
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Shia_muslim_genocide
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:About_this_site
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:History_of_oppression#1800

Over de babylonische talmoed

De christen van vandaag wordt van alle kanten beïnvloed met verwijzing naar ons “joods-christelijke erfgoed”, onze “joods-christelijke beschaving” en de “broederschap” die vermoedelijk zou moeten prevaleren tussen christelijk en talmoedisch jodendom. Dit is propaganda en kan alleen slagen als men onwetend is over de aard van de babylonische talmoed en de totale tegenstelling tussen het huidige talmoedische/kabbalistische jodendom en het christendom die noodzakelijkerwijs moet bestaan.

Door de eeuwen heen en tot aan de huidige eeuw was er niet zo’n onwetendheid van talmoedische voorschriften. De waarheid zoals deze herhaaldelijk werd onthuld, zorgde ervoor dat dit en de aanhangers ervan werden beschimpt.

Het is inderdaad vreemd dat de waarschuwingen tegen deze vorm van jodendom, tegenwoordig onbekend zouden zijn voor de katholieke geestelijkheid, en dat de geschriften van Luther, die over het algemeen als een tweede evangelie zijn voor protestanten, even onbekend zouden zijn over dit onderwerp.

De eerste Engelse vertaling van de babylonische talmoed was in 1903 door Rodkinson (echte naam M. Levi Frumkin), en werd uitgegeven door Rabbi Isaac M. Wise, “Vader” van het zogenaamde “hervormingsjodendom”. Rodkinson verwijderde veel van het vuil in de niet-gereinigde talmoed, maar desalniettemin bleek zelfs deze verkorte vertaling zeer onthullend.

En toch is het nooit gelukt deze talmoedlering te bestrijden. Het domineert nog steeds de geest van een heel volk, dat de inhoud ervan vereert als goddelijke waarheid, en talloze aantallen hebben hun leven en hun bezittingen opgeofferd om het te redden van vergaan. Dat geldt al vanaf de tijd van de Romeinen. Die hebben het geprobeerd te vernietigen, evenals verschillende pausen.

Men zou zich kunnen afvragen: “Hoe kan iemand die leest wat deze talmoed zegt, discussiëren over de inhoud ervan?”In dit verband moet echter worden bedacht dat alleen met de relatief ongekuiste vertaling van de talmoed in deze eeuw, in de hedendaagse taal, Engels, het voor de niet-Jood mogelijk is geworden om de volledige impact te krijgen van wat de talmoed zegt. In andere proeven konden argumenten woeden over wat een Jiddische of Hebreeuwse tekst van de talmoed werkelijk bedoelde, indien vertaald. Niettemin verloren de joden uiteindelijk altijd dergelijke argumenten, getuige de veroordeling van de talmoed door niet-joden door de eeuwen heen.

Toen Maarten Luther zijn beroemde stellingen op de deur van de kathedraal van Wittenberg vastspijkerde en daarmee de machinerie van de Reformatie in gang zette, werd het lot van de enthousiaste joden van het Renaissance-Italië bezegeld. Bedreigd door deze gevaarlijke beweging van afscheiding, begon de katholieke kerk haar huis op orde te brengen, systematischer en vollediger dan ooit tevoren, in het proces dat bekend staat als de contrareformatie. De pausen waren niet langer bij uitstek verlichte beschermers van literatuur, wetenschap en kunst, met wereldse neigingen en interesses. Voortaan werden zij gekozen uit diegenen in wier ogen de vereisten van de Kerk, geestelijk voorop stonden die de joden beschouwden als een zuurdesem van ongeloof die het christendom in gevaar brachten.

Toen paus Leo X in 1517 aflaten begon te verkopen, hielp dit Luthers breuk met de kerk en het nagelen van zijn stellingen aan de deur van de Wittenberg-kathedraal. Bijna onmiddellijk stroomden joden naar de nieuwe protestantse vlag. Luther werd bezocht door 4 Joden. Op zijn beurt schreef hij een lovende publicatie: “Jezus Christus werd als jood geboren” vol sympathie voor hun lange ongeloof, dat Luther tegenover de onsympathieke houding van de katholieke pausen stelde en van zijn kant de joden in zijn hart verwelkomde. De huidige katholieke en protestantse bronnen zijn echter grotendeels onwetend over het feit dat Luther later ontdekte dat joden die hem hadden aangemoedigd om met de kerk te breken, zijn volgers probeerden te judaïseren. Hij las vervolgens de talmoed, zoals hem door een echt bekeerde jood werd voorgesteld. Naderhand schreef hij “De joden en hun leugens”, met beschrijvingen die bijna parallelle uitspraken van de pausen waren, dit alleen nadat hij zich bewust werd van de waarheid.

Luther schreef o.a. in “De joden en hun leugens”: Ze verhogen zichzelf en loven God dat ze mensen zijn en geen dieren zoals de goijm, dat zij Israëlieten zijn en geen gojim (heidenen) dat ze zijn geschapen als mannen en niet als vrouwen.

Luther citeerde ook Johannes 8:39-44 , waarin Christus de Farizeeën zei: “Gij zijt uit uw vader de duivel”, en waarschuwt christenen “op hun hoede te zijn voor deze verharde veroordeelde mensen die God beschuldigen van liegen n en trots de hele wereld verachten. Ze zijn opschepperig, trots dwazen.”Hij noemt ze verder: leugenaars en bloedhonden. Luther citeert vervolgens het boek Esther. Katholieke en protestantse theologen hebben in alle eeuwen tegen Esther geprotesteerd als onhistorisch, irreligieus (de naam van God komt er niet eens in voor) en misplaatst in de Bijbel.

(Luther wordt later veroordeeld voor antisemitisme)

Luther verklaart:

Zij zijn de echte leugenaars en bloedhonden, die de hele bijbel van begin tot eind hebben verdraaid en vervalst zonder ophouden, met hun interpretaties. O, hoe ze van dat boek van Esther houden, dat zo mooi overeenkomt met hun wraakzuchtige mensen, zij die zich voorstellen om het volk van God te zijn, die willen denken dat ze de heidenen moeten vermoorden en verpletteren. Zoals ze in eerste instantie tegen ons christenen demonstreerden en dat nu zouden willen doen.

Luther erkende dat elke Messias die door het Jodendom werd verwacht, alleen werd verondersteld hen in slachting aan de macht te brengen, en verklaarde:

De Joden verlangen niet meer van hun Messias dan dat hij een Kochba zou moeten zijn (leider van de farizeeënopstand tegen Rome in 135 AD, waarin volgens historicus Gibbon ongeveer een miljoen niet-Joden sadistisch werden afgeslacht) en een wereldse koning , die de christenen zou doden, de wereld onder de Joden zou verdelen en hen rijke heren zou maken …

Luther dacht na over die passage in 2 Petrus 2 met o.a. : over degenen die “grote zwellende woorden van ijdelheid spreken” vrijheid beloven , maar “zij zelf zijn de dienaren van corruptie … Want het was beter voor hen geweest om de weg van rechtvaardigheid niet te kennen, dan nadat zij het hadden geweten, om zich af te wenden van het heilige gebod dat hun is overgeleverd … volgens het ware spreekwoord, wordt de hond weer naar zijn eigen braaksel gekeerd; en de zeug die werd gewassen tot zijn wenteling in het slijk.”

Luther schreef ook: Hoeveel beter zou het zijn als ze Gods gebod niet hadden of niet kenden. Want als ze het niet hadden, zouden ze niet worden gevrijwaard. Ze worden veroordeeld omdat ze Gods gebod hebben en het niet houden, maar ertegen handelen zonder ophouden … Op dezelfde manier kunnen moordenaars en hoeren, dieven en schurken en alle slechte mannen opscheppen dat ze Gods heilige en uitverkoren volk zijn, omdat ze Zijn Woord hebben en weten dat ze hem moeten vrezen en gehoorzamen …

Tegen die tijd kende Luther de talmoed en ging hij verder:

De heidense filosofen schrijven veel eervoller … Ze schrijven dat de mens van nature verplicht is om anderen te dienen, ook om zijn woord aan zijn vijanden te houden … Ja, ik beweer dat er in drie fabels van Aesop meer wijsheid te vinden is dan in alle boeken van talmoedisten en rabbijnen en meer dan ooit in de harten van de joden konden komen. Mocht iemand denken dat ik te veel zeg – ik zeg niet te veel, maar veel te weinig! Want ik zie in hun geschriften hoe zij ons gojim vervloeken en ons allen kwaad wensen in hun scholen en gebeden. Ze beroven ons van ons geld door woeker … ze bespelen ons met allerlei gemene trucs; wat het ergste van allemaal is, ze leren dat zoiets moet worden gedaan. Geen enkele heiden heeft zulke dingen gedaan en niemand zou dat doen behalve de duivel zelf, en degenen die hij bezit zoals hij de joden bezit.

Luther ging verder met betrekking tot de talmoed: dus noemen ze Hem (Jezus) het kind van een hoer en Zijn moeder, Maria, een hoer, die overspel pleegde… Met tegenzin moet ik zo grof spreken in het verzet tegen de duivel … We noemen onze vrouwen geen hoeren zoals ze Maria noemen, de moeder van Jezus; we noemen ze geen klootzakken, zoals ze onze Heer Christus noemen. Wij vervloeken hen niet, maar wensen hen veel lichamelijk en geestelijk welzijn. We stelen en verminken hun kinderen niet; vergiftig hun water niet; wij dorsten niet naar hun bloed …

Zie nu, wat een mooie, dikke, dikke leugen het is het wanneer ze klagen over gevangenschap onder ons. Jeruzalem werd meer dan 1400 jaar geleden vernietigd en gedurende die tijd zijn wij christenen gemarteld en vervolgd door joden in de hele wereld. Al bijna 300 jaar kunnen we klagen dat ze in die tijd de christenen gevangen hebben genomen en gedood, wat de duidelijke waarheid is. Bovendien weten we tot op de dag van vandaag niet waarom de duivel hen in ons land heeft gebracht. We hebben ze niet uit Jeruzalem gehaald. Bovendien houdt niemand ze nu vast. Land en wegen staan open voor hen … Ze zijn een zware last voor ons in ons land, zoals een pest, pest en niets anders dan ongeluk … Moet de duivel niet lachen en dansen, als hij op deze manier zijn paradijs onder ons christenen kan hebben … en om ons te bedanken … godslastering en vloeken God en mens!

Nadat Luther vertrouwd raakte met de talmoed en de rituele vloeken van het zogenaamde “Jodendom”, kwam zijn raad precies overeen met die van de altijd versterkte edicten van de pausen. Een persoon die dergelijke godslasteringen goedkeurt, zei hij, neemt eraan deel. Hij zei dat ze gedwongen moesten worden om het land te verlaten: … Het is ons niet toegestaan wraak te nemen. Wraak zit om hun nek duizend keer groter dan we ons zouden kunnen wensen. Ik zal je mijn ware raad geven:.. dat we hun synagogen en scholen vermijden en mensen tegen hen waarschuwen … dat God mag zien dat we christenen zijn en niet willens en wetens zulke leugens, vloeken en godslastering van zijn Zoon en zijn christenen hebben getolereerd. Voor wat we tot nu toe in onwetendheid hebben getolereerd (ik wist het zelf niet), zal God ons vergeven ..

Luther waarschuwt herhaaldelijk de geestelijken tegen deelname aan de godslastering van het jodendom, door deze op enigerlei wijze te helpen of te verdragen. Zijn laatste preek omvatte dit:U, heren en gezaghebbende mannen, moet hen niet tolereren maar verdrijven. Ze zijn onze openbare vijanden en lasteren onophoudelijk onze Heer Jezus Christus; ze noemen onze gezegende Maagd Maria een hoer en Haar Zoon een klootzak … als ze ons allemaal konden doden, zouden ze dat graag doen; in feite vermoorden velen van hen christenen, vooral diegenen die beweren chirurgen en artsen te zijn. Ze weten hoe ze moeten omgaan met medicijnen op de manier van de Italianen – de Borgias en Medicis – die mensen gif gaven dat hun dood in een uur of een maand teweegbracht … Als een goede patriot wilde ik je de allerlaatste waarschuwing en tijd geven om je af te schrikken om deel te nemen aan zonden. Je moet weten dat ik alleen het beste wens voor jullie allemaal, heersers en onderdanen.

Van Elizabeth Dilling: The Jewish Religion: Its Influence Today

hoofdstuk 2

http://come-and-hear.com/dilling/index.html
http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html
http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt02.html

Dit is een lastig en moeilijk onderwerp. De meeste mensen, christen en joden kennen dit niet. We moeten kritiek niet verwarren met haat of met antisemitisme. We moeten kritiek op een religie niet verwarren met haat tegen een persoon. We moeten kritiek kunnen geven en alles onderzoeken. We moeten aanvaarden dat we in een satanische cultus leven waar veel gewone mensen geen weet van hebben. Lucifer, de satan beheerst de wereld en heeft met zijn babylonische religie de voorwaarden geschapen om de mens te ondermijnen. Als je meedoet met hem, kun je een goed en rijk leven hebben. Als je uit de matrix stapt, kan het je slecht gaan. Toch moet dat om je ziel te redden. Dit is waar de bijbel over gaat. Het is een spirituele strijd. De babylonische religie leeft tot op de dag van vandaag voort en is overal in geïnfiltreerd. En overal zijn samenwerkingsverbanden met de geïnfiltreerde godsdiensten en instituten.

Over de farizeeën

Uit de dikke van Dale:

farizeeën 1:

zekere godsdienstige leiders ten tijde van Jezus die zich beroemden op stipte naleving van de wet, streng orthodoxe joden

farizeeën en schriftgeleerden

farizeeën 2:

religieuze en politieke joodse groepering rondom het begin van de christelijke jaartelling, die streeft naar stipte naleving van de wet, in een aantal opzichten staand tegenover de sadduceeën (Mat. 3:7)

“Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat de waarheid niet in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat zelf is: want hij is een leugenaar en de vader ervan” (Johannes 8:44).

De ongeïnteresseerde christen/ de ongeïnteresseerde lezer zal misschien zeggen: “wat heeft dat vandaag met ons te maken? Wat een groep farizeeën tweeduizend jaar geleden deed, is voorbij en klaar!”

Echter wat de ontbrekende schakel in het christelijk begrip over het onderwerp “farizeeën” is, wordt echter het best geleverd door de universele joodse encyclopedie uit 1943:

De joodse religie zoals die nu is, komt, zonder onderbreking, door de eeuwen heen, van de farizeeën. Hun leidende ideeën en methoden kwamen tot uitdrukking in een enorme literatuur, waarvan er nog heel veel bestaat. De babylonische talmoed is het grootste en belangrijkste stuk uit die literatuur … en de studie ervan is essentieel voor een echt begrip van het farizeïsme.

Over de farizeeën zegt de Joodse Encyclopedie van 1905:

Met de vernietiging van de tempel (70 n. Chr.) verdwenen de Sadduceeën helemaal en lieten de regulering van alle joodse zaken in handen van de farizeeën. Voortaan werd het joodse leven gereguleerd door de farizeeën; de hele geschiedenis van het jodendom werd gereconstrueerd vanuit het farizeïsche standpunt, en een nieuw aspect werd gegeven aan het Sanhedrin uit het verleden. Een nieuwe keten van traditie verdrong de oudere priesterlijke traditie. Farizeïsme vormde het karakter van het jodendom en het leven en denken van de jood voor de hele toekomst.

Historisch gezien hadden de schriftgelovigen Christus aanvaard als de voorspelde Messias. Ze waren niet langer “Joden”, maar noemden zichzelf “christenen”. Ze werden als zodanig vervolgd door de farizeeën. Het woord “farizeeër” komt van het woord “gescheiden”.

De babylonische talmoed vormt de enige enige autoriteit. Het is de geschreven vorm van de traditie van de farizeeën en de enige echte autoriteit is van de religie of het jodendom.

Farizeïsme werd talmoedisme … maar de geest van de oude farizeeër blijft ongewijzigd. Op dit moment heeft het joodse volk geen levende centrale autoriteit die qua status vergelijkbaar is met die van de oude Sanhedrin of de latere academies. Daarom moet elke beslissing met betrekking tot de joodse religie gebaseerd zijn op de talmoed als de definitieve hervatting van de leer van die autoriteiten. Citaat: “de talmoed is tot op de dag van vandaag het bloed van de circulerende harten van de joodse religie. Welke wetten, gebruiken of ceremonies we ook naleven, of we nu orthodox, conservatief, hervormd zijn of alleen krampachtige sentimentalisten, we volgen de talmoed. Het is onze gemeenschappelijke wet.”

Waarom is de talmoed zo onbekend gebleven voor niet-joden? Waarom was er geen bruikbare Engelse vertaling van de talmoed? Waarom werd de talmoed verbrand toen er bekend werd wat erin stond? In de Europese geschiedenis werd het steeds opnieuw verbrand in opdracht van de pausen en overal aangeklaagd ( Maarten Luther) en zijn de volgelingen van de talmoed verbannen uit het ene land na het andere door de eeuwen heen?

De basiswet van de talmoed is dat alleen de Farizeeër Jood als een man of mens scoort. Alle andere mensen zijn te rangschikken als dieren, “de mensen die zijn als een ezel – slaven die worden beschouwd als het eigendom van de meester.” De houding die uit dergelijke leringen voortvloeit, werd hen door niet-joden in alle landen en eeuwen kwalijk genomen. Een dergelijke wrok wordt echter altijd door Joden afgeschilderd als “vervolging van de Joden”.

De babylonische talmoed is de wet voor het zogenaamde jodendom. De pornografische, anti-heidense en antichristelijke doctrines hebben echter vaak vijandigheid tegen de talmoed en de volgelingen veroorzaakt. Sommige Joden kunnen dan beweren dat er een palestijnse talmoed ( talmoed van Jeruzalem) is, die onschadelijk is. Maar de joodse autoriteiten verklaren dat het duizend jaar verloren was, delen mist en de “Gemara” en andere benodigdheden mist, en alleen wordt gebruikt uit nieuwsgierigheid van een geleerde. De palestijnse talmoed… was eeuwenlang bijna vergeten door het Jodendom. Haar wettelijke beslissingen werden nooit geacht geldigheid te bezitten, indien de babylonische talmoed zich hiertegen verzette.

Talmoedliteratuur is een lange lofprijzing voor de naam babylon, en alles wat het tegenwoordig voor het babylonische talmoedisme betekent, terwijl het in het Oude en Nieuwe Testament een aanklacht is.(babylon staat niet alleen voor een rijk maar ook voor de religie van baäl )

De talmoed maakt elk van de tien geboden, de leer van Mozes en de profeten ongedaan, en legt hun tegengestelden vast onder een “wit graf” dat een vermomming is voor moord en “alle onreinheid, zoals Christus aangaf. Moord op niet-farizeeën is altijd toegestaan; diefstal, sodomie, incest, verkrachting zijn allemaal toegestaan. Het toestaan van seks van volwassen mannen met baby-meisjes jonger dan drie jaar, is bijvoorbeeld een favoriet onderwerp voor discussie in boek na boek van de talmoed.

“Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.” ( Mattheüs 23:27-28)

Het begin van de talmoedische literatuur gaat terug tot de tijd van de babylonische ballingschap in de zesde voorchristelijke eeuw … Toen duizend jaar later de babylonische talmoed de laatste gecodificeerde vorm aannam in het jaar 500 na het christelijke tijdperk.

Zij herontdekten daar in de ballingschap de thora ( bijbelboeken/oude testament) en maakte het de heerschappij van het leven. D.w.z. dat ontdekt is hoe de torah of de bijbel kan worden gebruikt als een “wit graf” voor babylonische degeneratie.

De bijbel wordt onder het talmoedisch jodendom beschouwd als een verzameling eenvoudige verhalen die alleen geschikt zijn voor dwazen, vrouwen en kinderen. De “wijzen” van de talmoed moeten er dus nieuwe betekenissen in vinden door middel van letter- en cijfertrucs die de duidelijke betekenis omkeren en daaruit de toestemming creëren om anders verboden misdaden en wandaden te doen. De woorden van de bijbel worden voortdurend misbruikt en verkeerd geciteerd voor godslastering en omkering.

van The Jewish Religion: Its Influence Today

van Elizabeth Dilling

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

Over het nieuwe jaar 3

Het jaar 2019 eindigde niet goed en het jaar 2020 begon niet goed.

Toch geloven velen onder ons dat het niet zo’n vaart zal lopen. Velen hebben een poging gedaan om de waarheid te vertellen maar als je de waarheid vertelt, riskeer je alles te verliezen wat je hebt, inclusief diegenen waar je van houdt. Dat is waar Jezus ook voor waarschuwde: ze haten Mij omdat ik de waarheid spreek. En hij waarschuwde ook voor het feit dat gezinnen/families uit elkaar konden vallen omdat de een de waarheid wel omarmde en de ander niet.

We leven in een wereld gebouwd op een stapel leugens. Als je gewoon de juiste woorden zegt in dit systeem, zul je voor altijd wel een goed leven hebben. Want uiteindelijk wint het goede altijd, denkt men. Dat is niet waar, maar we willen het geloven

“… de hele wereld staat onder de macht van de boze .” 1 Johannes 5,19 ( Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.)

Of we het ons realiseren of niet, christenen zijn verwikkeld in een geestelijke oorlog. ( de mensheid is verwikkeld in een spirituele strijd)

Misschien is dit precies wat bedoeld wordt met de bijbelse oproep om families te verlaten en de Heer te volgen.

Wat we nu zien is een strijd die steeds openlijker satanisch is. En de goedgelovige is op z’n minst aan één oog blind. We moeten durven zien wie de aarde beheersen en voor wie legers vechten. Als je het niet wilt zien, zul je het patroon ook nooit doorbreken. Nog steeds willen de mensen in “duidelijke” politieke stromingen geloven: “links” of “rechts” maar dat onderscheid bestaat niet meer. Maar men is “gerustgesteld” als de wereld nog steeds zo geduid wordt.

De bijbel waarschuwt om waakzaam te zijn omdat je dag noch uur kent en we zien nu hoe gevaarlijk dicht de wereld bij de afgrond staat. Ook als de wereld in razernij ontaardt, zal er een wereld zijn die poogt door te draaien. Het is aan jou hoe je er dan aan toe bent en waarvoor je kiest. We hebben allemaal kracht van licht in ons, het is aan ons of we het kunnen bereiken.

De krachten van de satan/ de krachten van het donker werken al lang naar een hoogtepunt toe en de satanisten denken steeds meer dat hun tijd gekomen is. Ze zijn ongelooflijk brutaal en geven zich steeds openlijker over aan hun mensonterende acties. Leven is voor hen niet heilig. Onze levens stellen niets voor en ze offeren net zo makkelijk kinderen, mensen op. Wees dus alert, kijk waar je voor staat.

Overal in de wereld wordt nu verwarring en chaos ontketend met politieke onrust over de hele wereld, met genderdysfuncties, met uitbuiten van kinderen enz. Met de agenda van “klimaat” wordt een groot deel van Australië geofferd ( net als andere delen in de wereld) en in de hele wereld is met “behulp” van “asielindustrie” de nieuwe toren van Babel gecreëerd. Mensen verstaan elkaar letterlijk en figuurlijk niet meer. Dat is bewust gedaan. Alles wordt georkestreerd aan zowel de ene als aan de andere kant want aan beide kanten valt te verdienen en satan wil linksom of rechtsom zijn zin krijgen. Het is aan de mens om te zeggen en nu is het genoeg. Het is aan de mens om voor God en het goede, het schone en het ware te kiezen. Het is aan de mens om te kiezen voor Zijn Zoon: Jezus, die de Christus was, de weg , de waarheid en het leven. Ook al wil men Hem alleen maar zien als een “concept”. Raar toch, dat van iedereen uit de oudheid het bestaan niet in twijfel wordt getrokken maar van Jezus wel. Dat allerlei “verlichte” geesten uit het verre oosten niet in twijfel worden getrokken en Jezus wel. “Zij” haten Jezus, zij haten het christendom en als je zou weten wat er over Jezus en de christenen in de babylonische talmoed staat, zou je geen nacht meer rustig slapen. En heel anders de wereld in kijken. Er is een enorme haat en die vindt zijn uitweg steeds meer. En denk niet dat het meevalt. Snel genoeg zal, wat je dacht te hebben, waardeloos zijn en snel genoeg zal al je “kennis” waardeloos blijken.

De waarheidsvertellers weten dit, maar hun woorden vallen in dovemansoren. Zolang het verhaal niet op televisie is gehoord, denkt de overgrote meerderheid dat het niet moet worden geloofd.

Jezus waarschuwde keer op keer: wie oren heeft, die hore.

Er is je nooit de waarheid verteld over hoe we geregeerd worden en je hoort het nu ook niet. Eerder heb ik geschreven over het “ouderprobleem”. Daarmee bedoelde ik dat diegenen die boven ons staan en kennis hebben dat niet gedeeld hebben en ons onwetend hebben gelaten. We moeten zelf op zoek en als je zoekt, vind je maar het is niet gemakkelijk om dat je de nodige bittere pillen moet slikken.

Je hoeft het echter niet alleen te doen, als je zoekt, vind je. Als je je openstelt voor het Goddelijk licht, helpt Hij je. We moeten onze capaciteiten uitbreiden: onze liefde, onze aandacht, ons geduld en dat groeit dat met hulp van Boven.

Wat helpt, is bidden. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Vragen om hulp en danken voor wat je kreeg, is voldoende als je het consistent doet.

Jezus onderwees dat het hebben van zelfs de kleinste hoeveelheid geloof als mosterdzaad (een van de kleinste zaden ter wereld die uitgroeit tot een van de hoogste planten), bergen kunnen doen bewegen (Mattheüs 17:20). Geloof wordt niet afgemeten aan hoe lang je bidt, maar aan hoe consequent je bidt. Blijf bidden!

“Wees nuchter, waakzaam; want uw tegenstander, de duivel , loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden.” ( Petrus 5: 8)

“Onderwerpt u daarom aan God. Weersta de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en Hij zal tot u naderen”.

“ Sta daarom, uw taille omgord met Gods WAARHEID, de borstplaat van RECHTVAARDIGHEID aangetrokken en uw voeten geschoeid met de voorbereiding van het evangelie van VREDE ; vooral, neem het schild van GELOOF waarmee u in staat zult zijn om alle vurige pijlen van de goddeloze te doven. En neem de helm van de REDDING en het zwaard van de Geest, het WOORD van GOD ; bid altijd en smekende in de Geest, waakzaam hiertoe met allen doorzettingsvermogen en smeekbede voor alle heiligen. “ ( Efeziërs 6: 10-17)

Gebed tot de Aartsengel Michael:

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;

wees onze bescherming tegen de boosheid en de

listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,

drijf Satan en de andere boze geesten,

die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,

door de goddelijke kracht in de hel terug.

Amen.

https://gebeden-site.jouwweb.nl/
https://gebeden-site.jouwweb.nl/heilige-engelen
http://www.crossroad.to/text/articles/armorofgod.html
http://www.crossroad.to/index.html

armor is schild/pantser