Over taalgebruik en bijbel

In eerste instantie ging ik er van uit dat iedereen begrijpt wat beeldspraak is. Ook ging ik er van uit dat iedereen wel (een beetje) bekend is met de bijbel. Maar ik heb ontdekt dat mijn uitgangspunt verkeerd is. Het is niet bij iedereen bekend.

Allereerst over beeldspraak: ik heb ontdekt dat mensen niet altijd begrijpen wat daar de bedoeling van is, dat ze aan de haal gaan met het “beeld” en dat letterlijk nemen. Terwijl het beeld alleen maar gebruikt werd om iets te versterken of te duiden. Bij beeldspraak wordt iets vergeleken of vervangen door iets wat er op lijkt, of er mee verbonden is. Kort: iets wordt vervangen door de naam van iets anders. Bv. de dood komt als een dief in de nacht. Dat is een uitdrukking om iets te vertellen over de dood. Bv. zij leest Paolo Cognetti. Bedoeld wordt een boek van Paolo Cognetti.

In een allegorie wordt door het hele werk een bepaald beeld dat gekozen is consequent gebruikt. Bv. de dood wordt afgebeeld door een man met een zeis en zo ook in het verhaal gebruikt. Soms wordt een vergelijking gebruikt met de indruk van een zintuig: het klinkt zo groen in de lentestruiken. Of: een koele sneeuw van tonen. Zo zijn er allerlei beelden en vergelijkingen te verzinnen. Schrijvers verzinnen nieuwe woorden en zinnen en uitdrukkingen om iets te verduidelijken. Als beeld voor de schepping gebruikte ik de boom. Als beeld voor het universum gebruikte ik het woord kubus enz.

Over de bijbel: het is niet één dik boek maar dit boek bestaat uit 66 “boeken”. Het is niet een boek dat door één persoon in één bepaalde tijd geschreven is maar het is een verzameling boeken, geschreven door 44 schrijvers in een tijdsbestek van ongeveer 1500 jaar. Eerder schreef ik al dat de mensheid steeds op zoek was naar zijn oorsprong en dat hij God zocht maar God ook de mens. De schrijvers horen bij deze zoekers. Soms verhaalden zij over een gebeurtenis en probeerden dat te duiden, soms profeteerden zij over de toekomst, soms schreven zij liederen of gedichten. Het waren mensen uit alle delen van de samenlevingen: koningen, profeten, gewone mensen enz.

Al deze verhalen zijn onderverdeeld in wat we nu kennen als het oude testament (OT) en het nieuwe testament (NT): 39 boeken in het OT en 27 boeken in het NT. Het OT is voor een groot deel bewaard gebleven in het Hebreeuws en het NT in het Grieks. Toen de boekdrukkunst werd uitgevonden, kon de bijbel in de moedertaal van alle volkeren gedrukt worden. Wat ook direct in Europa gebeurde. Zo konden de gewone mensen die de oude talen niet beheersten, kennis maken met de verhalen die gingen over waar de mens nu eigenlijk vandaan komt. Omdat veel mensen nog niet konden lezen en schrijven bleef de kennis eerst beperkt. Maar steeds meer werden bij lezingen in kerken uit de bijbel voorgelezen in de moedertaal. Mensen werden steeds meer bekend met verhalen over God, met verhalen over goed en kwaad en over ingrijpen van God en over onze toekomst. Mensen konden zo ook steeds meer zelf na gaan denken over hun wereld en hun plaats daarin. Zo konden ze ook gaan doorzien hoe de machten en krachten werkten. Ook die van de georganiseerde Kerk. (ik kom daar op terug).

Eigenlijk is de geschiedenis van de mensheid een geschiedenis van falen. Van oorlogen en lijden en verdriet. En steeds weer denken mensen dat zij zelf hieraan een einde kunnen maken. Zij begrijpen hun geschiedenis en toekomst niet goed. Dat probeert de bijbel te verduidelijken vanaf de eerste bladzijde. Dat hebben profeten gedaan met behulp van beeldtaal in het OT en Jezus in het NT met hulp van bv. gelijkenissen. (zie hierboven over beeldspraak) Als jouw tijd is gekomen en je gaat zoeken en lezen, dan zul je deze taal gaan begrijpen.(Mt. 5: 6).

Veel mensen willen geen “moeilijk leven”. Ze willen vooral geen moeilijkheden. Zo blijven ze “slapen” daar waar ze “wakker” moeten worden. En als ze al op zoeken gaan komen ze in aanraking met spot en cynisme. Reden om weer gauw te stoppen. Maar dat wakker worden kan met hulp van God, die ons Zijn Testament heeft nagelaten. Hij begon daarmee bij Abraham. Dit testament kennen we dus als het OT en NT. En wat er in het oude testament beloofd wordt, zien we in het nieuwe testament gebeuren. Ik ga daar meer over schrijven.

Over het Al

Wie of wat is nou de Ware God of die Vader in de hemel of de Oerbron en hoe verhoudt die zich tot de Schepping en de schepping van de demiurg?

Ik ga vanaf nu God met een hoofdletter schrijven als ik de Ware God bedoel en voor alle andere goden gebruik ik kleine letters.

De Ware God, God, is het Al, het Alles. Die was er altijd en zal er altijd zijn. Ik zal het weer in beelden beschrijven.

Stel je een kubus voor. Dat is het Al. In die kubus groeit vanaf de bodem een boom. Dat is de Schepping van God. De boom groeit omhoog naar de hemel en vertakt zich voortdurend. Hij wordt omgeven door het Al. De boom kreeg op een van de takken te maken met een groep jaloerse schepselen met aan het hoofd de demiurg (ook wel bekend als satan) die uit jaloezie een tak namaakte. Al gauw was er ruzie (dat kennen we uit verhalen van Michaël en Lucifer) en de demiurg eiste alle macht en eer op. Hij schiep de mens voor eigen genoegen. De mens is zijn voeding. De lijdende mens is voor hem de ultieme voeding want hij voedt zich met “negatieve energie”. Hij schiep na wat God geschapen had. De boom staat symbool voor het door God geschapen Universum. De demiurg schiep zijn eigen universum. Je kunt dat de hoofd Matrix noemen. In die Matrix heeft de satan als een “poppenspeler” zijn schepping aan een “touwtje”. Zo ook de mens die hij had geschapen en die hij uitdrukkelijk verboden had kennis te vergaren. Dat kennen we uit verhalen van het eten van de appel in het paradijs. Kennis betekent macht en daar was satan bang voor. De mens at de appel, m.a.w. de mens verkreeg kennis.

Om de macht zoveel mogelijk te behouden schiep satan nog een “matrix”. Dat is de matrix die wij op aarde kennen in diverse vormen: zoals de deep state en bv. het vaticaan (Ja, die ook. Ik kom daar op terug)

De mens leeft in de Matrix en kent het ware leven niet en dat moet het liefst zo blijven.

Plato beschrijft dit in de allegorie van de grot:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Allegorie_van_de_grot

Maar door de kennis die mensen verkregen beseften zij dat zij in een “schaduwwereld” leven.

Dit krijgen van kennis is een ingreep van God. God heeft steeds gezorgd voor kennisvermeerdering en het kenbaar maken van de zielevonk of Godsvonk.

Er zijn steeds weer mensen”wakker” geworden die kennis gedeeld hebben en de Ware Schepping en bedoeling hebben laten zien. Deze zieners en profeten werden vaak vervolgd. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat. Het hoofd van Johannes de Doper moest er letterlijk af en dat gebeurt nog steeds. Mensen worden vermoord die te bedreigend worden voor de matrix of ze worden monddood gemaakt. De satan moet verzekerd blijven van zijn “voeding”. Daartoe heeft hij de matrix in zijn macht. Mensen die via deep state macht uitoefenen over de gewone mens die slaaf van het systeem moet blijven. Dit doen zij in ruil voor rijkdom en macht.

God wil niet anders dan dat de mens wakker wordt en zijn ware aard ontdekt. Daarom grijpt Hij voortdurend in. Dat was ook de reden van de komst van Jezus, de Christus, de Mensenzoon.

De mens wordt opgeroepen wakker te worden, de satan te verwerpen en te kiezen voor zijn ware bestemming. Doet hij dat niet, dan blijft hij in het rad van wedergeboorte steeds terugkeren net zo lang tot hij “wakker” wordt. De mens bouwt een “karmakleed” op en “neemt dat mee bij zijn eeuwige wederkeer. Oosterse religies besteden daar veel aandacht aan. Dat is het zondeverhaal uit de christelijke religies.

Als je wakker aan het worden bent, zie je dat jouw universum mooi kan zijn maar je ziet ook steeds meer leed en lijden. Ons universum is een afspiegeling van de “andere takken” dus je weet hoe het er ongeveer uit moet zien. Maar dan zonder al het lijden en alle waanzin.

Over het kennen van God

Terug naar het beeld zoals ik de schepping beschreef:

de boom met de takken waarvan wij op “de verkeerde tak” zitten.

Onze tak lijkt op alle takken van de boom. Dus als we leren kijken, zien we hoe de andere takken kunnen zijn. D.w.z. alles wat we op onze aarde zien is een afspiegeling van de schepping van God.

We moeten dus leren zien dat alles om ons heen in essentie van God is. Dat helpt ons verder om te leren inzien dat we in alles het Goddelijke kunnen zien, dat we alles van het leven moeten en kunnen koesteren. Als we dat kunnen zien en aanvaarden, leren we dankbaar zijn. Als we dankbaar zijn, verandert onze gemoedstoestand en maken we ruimte voor het zien van betekenis van de gebeurtenissen in ons leven. Als we leren het Goddelijke te zien in alles, kan onze ziel meer en meer ontwaken. Juist te midden van alle beroering om ons heen. Onze kern (onze ziel, onze geest) is een eeuwigdurend onderdeel van de “boom”en heeft daardoor “vaste grond” onder de voeten: nl. wetenschap van terugkeer naar die “boom”. Als je je leven en alle andere manifestaties van leven koestert en ziet als uitingen van God, zul je meer en meer God binnen en buiten je ontdekken. Je merkt dan ook dat je steeds meer “met zachte hand” geleid wordt. Je zult meer en meer ervaren dat alles uiteindelijk één is Je komt in aanraking met de andere energie: die van God. Dat is andere energie dan die van de demiurg: dat is de negatieve, vretende en eisende energie. De demiurg heeft zoals ik eerder beschreef op aarde zijn “poppen aan het touwtje”, net als in zijn eigen dimensie waar hij vertoeft en die wij nu niet kunnen kennen. We kennen dat als de “matrix”.

Hoe weet je nu met welke energie je te maken hebt?

De Goddelijke energie is een scheppende en creatieve energie. Als je om je heen kijkt, zie je veel destructie. Dat is de kwaadaardige energie van de satan/demiurg. Als je in je eigen ziel kijkt, zie je ook je verlangen tot scheppen, tot creëren. De tegenwerkende kracht is de kracht van de matrix, de deep state en welke woorden je ook aan ze geeft. Ze zijn uit op oorlog, chaos, verwarring. Als je in je eigen kracht kunt geloven, geef je ook geen kracht meer aan de destructie van die andere kant. Mensen van die “andere kant” zijn op zichzelf gericht en vormen een bedreiging voor de medemensen. Eerder schreef ik al van narcisten en psychopaten. Maar als je begrijpt dat alles één is, zul je je niet richten op je zelf maar op het collectief. Je zult altruïstisch handelen en niet egoïstisch. De egoïst is gericht op eigen voordeel en jij zult gericht zijn op het belang van het geheel en een ander helpen, wetend dat ieder zijn rol op zijn eigen niveau heeft. De ”matrixmensen” zullen het collectief ontmoedigen want dat is bedreigend voor ze, wetend dat de kracht van het collectief hen kan ontmaskeren en ontmachten. In je collectief zul je ook respectvol met elkaar omgaan terwijl dat dat bij de matrixmensen niet zo is. Denk aan politici die spreken over de “basket full of deplorables” of aan de opmerking: “laat ze maar op de PVV stemmen of op FVD, dat is maar 20%, die doen toch niet mee”. Dit is arrogant en denigrerend en zet een groot deel van de mensen achteloos weg. Dat is de “matrixmens”. Deze matrixmens probeert mensen tegen elkaar uit te spelen maar de mens die zijn ziel ontdekt heeft, is juist uit op harmonie. Hij doorziet de manipulatie. En ondanks dat hij verschillen ziet, zoekt hij toch samenwerking in tegenstelling tot mensen die hun wil van bovenaf op willen leggen. Bij het zoeken naar samenwerking, zoekt hij niet de verschillen maar naar overeenkomsten. De matrixmens zoekt de verschillen om tweedracht te zaaien. Hij ondermijnt met zijn kritiek en wakkert de polarisatie aan, zodanig dat groepen met de hakken in het zand t.o. elkaar staan. Zij geloven in hun eigen autoriteit en schikken zich anders in een hiërarchie in een groter geheel die ze autoriteit toekennen.(een religie, de EU, de deepstate enz.). De mens die “wakker “geworden is, erkent zijn eigen soevereiniteit, zijn eigen vrije wil. Niemand is belangrijker dan de ander, hij handelt uit eigen vrije wil en heeft zijn eigen vrije mening. De wereld van de mens die zijn ziel niet verloochend heeft en niet heeft verkocht aan de duivel wil een vrije wereld. En aan de creatie daarvan helpt hij mee. Zij zoeken naar gemeenschappelijke krachten en naar innovatie. Omdat we allemaal nog zoekende mensen zijn, kun je niet een precieze indeling maken wie nu wie is. Omdat we allemaal regelmatig nog de “fout”ingaan Maar je kunt wel kijken naar de basishouding van mensen en kijken hoe en waarom ze met iets bezig zijn. De belangrijkste vraag blijft: levert deze mens een positieve bijdrage aan onze wereld. Is het antwoord ja, dan heb je te maken met een mens die door God is “aangeraakt”. Zo leer je een beetje beter God kennen.

Het grote probleem waar we tegen aan lopen is het feit dat veel mensen niets willen weten van andere machten en krachten, een matrix, een deep state enz. Ze willen niet weten, niet onderzoeken.

Zij als niet ontwaakten, zullen beïnvloedbaar blijven door de “matrix” en dus onbewust de situatie in stand houden. Daarom pleit ik voor bewustwording en heet mijn blog: b-wust. Want veranderingen moeten komen uit de groep “ontwaakten”. Je hoeft niet moedeloos te zijn want de matrix moet veel ondernemen om zich te handhaven. Dat zie je steeds meer om je heen: de matixmachthebbers slaan steeds wilder om zich heen. Dat betekent dat een tegenmacht van ontwaakten” veel betekenis kan hebben en bedreigend is voor de heersende machten. De mensen die denken dat ze echt de wereld kunnen verbeteren, zijn ook daadwerkelijk de mensen die dat zullen doen. Gedachten en nieuwe ideeën zijn de bouwstenen voor die betere wereld. Een krachtig innerlijk besluit is de eerste stap. Als jij niet verandert, verandert er niets.

Uit een reclame van Apple:

“Een ode aan de gekken

De buitenbeentjes.
De rebellen. De onruststokers.
De ronde pinnen in de vierkante gaten.
Degenen die dingen anders zien.
Ze zijn niet dol op regels. En hebben geen respect voor de huidige toestand.
Je kunt ze citeren, het niet met hen eens zijn, verheerlijken of belasteren.
Het enige wat je niet kunt doen is negeren. Omdat ze dingen veranderen.
Ze duwen het menselijk ras vooruit.
En terwijl sommige ze als de gekken zien, zien wij genieën.
Omdat de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen,juist degenen zijn die dat doen.

Over God en goden

Ik ben er van uit gegaan dat iedereen het woord bijbel wel kent: het boek met verhalen over god en de schepping, bekend van jodendom en christendom. En dat iedereen wel bekend is met verhalen, mythen en legenden. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Basiskennis vind je hier: https://www.basisbijbel.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythologie

Als ik verwijzingen maak met afkortingen bv.: Mc 1:15 of Mt 4:17 kun je dat gewoon kopiëren en plakken in je browser . Dan kom je bij een tekst. Het zijn verwijzingen naar teksten in de bijbel.

Alle volkeren uit de geschiedenis die ons zijn voorgegaan, kenden wel een god of goden. Alle mensen gingen op zoek naar hun oorsprong.

Hoe zijn we dan in aanraking gekomen met God? Waarom hebben we geen veel godendom?

Eerder schreef ik al over de schepping als een boom en over de schepping van de demiurg als een afzonderlijke tak van de boom. De demiurg of satan lokte zielen naar zijn schepping die hij vervolgens “versluierde” zodat ze onwetend bleven van hun oorsprong: de oerbron, de oervader, God. Maar door kennis ( het verhaal van het eten van de appel in het paradijs) en ingrijpen van God kreeg de ziel toch weer zicht op zijn oorsprong.

Eerder schreef ik al dat God steeds ingreep. De bekendste ingrepen zijn via het joodse volk gegaan.

Het volk leefde regelmatig onder slavernij en leerde daardoor via andere volken andere ideeën kennen, maar ze kenden ook eigen goden, engelen enz. Ze kenden goede en kwade engelen en diverse werelden:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_mythologie

Via Abraham maakten ze kennis met één God. De God die hen leiden zou.

Mijn probleem met verhalen uit het oude testament is, dat ik niet uit de voeten kan met de “twee” gezichten van de god van het oude testament. (het oude testament zijn de eerste boeken/verhalen van de bijbel) Dus ik beperk me hier alleen tot melden van het kennismaken met de Ware God. En verder beperk ik me tot de verhalen waaruit blijkt dat er in het oude testament ook mensen met “kennis “waren en dat aan hun medemensen probeerden duidelijk te maken. Ik denk dat zij moesten laveren tussen wat de massa geloofde en wat de massa begreep en wat zij zagen en wisten. Omdat zij vaak in slavernij leefden of oorlog verwikkeld waren moest de eenheid van het volk gehandhaafd blijven dus zullen er concessies gedaan zijn Het joodse volk bestaat dan ook nog steeds en ook hun taal is een van de oudste talen die nog levend is.

Alle volken leden, maar van het lijden van het joodse volk is veel bekend. Dat komt door de verhalen in de bijbel. De lijdende mens zoekt naar verklaringen voor zijn lijden en voor de waanzin die hij om zich heen ziet. Tegelijkertijd is de mens ontvankelijk voor religieuze gevoelens en wil hij God zoeken om de reden van zijn bestaan te vinden. En van die zoektochten zijn we getuige in de verhalen van het oude testament. In deze verhalen maak je kennis met de wraakgod, de eisende god en de God die geeft en zegt in te zullen grijpen.

Waarom greep God niet definitief in? Waarom de demiurg niet verdelgen?

God heeft de demiurg en zijn volgelingen de keus gelaten om terug te keren op hun schreden. Zo laat hij ook de zielen die valselijk door de demiurg naar zijn wereld gelokt zijn, de keuze om terug te keren naar de “Vaderschoot”. Maar uiteindelijk zal Hij ingrijpen als de tijd gekomen is. Een “tak” kan je immers makkelijk “afbreken”. Of een “blad” aan de tak (beeld voor onze aarde) kan je makkelijk van “de tak” laten “vallen”. Dat zal uiteindelijk gebeuren als de demiurg en de zijnen niet zullen terugkeren. Tot zolang krijgen de zielen die naar de wereld van de demiurg zijn “gelokt” de kans zelf uit deze cirkel van wedergeboorte en lijden te stappen, God te leren kennen en terug te keren naar hun oerbron. Ze krijgen zo ook de kans de “de tak van de demiurg” te herscheppen tot de “tak van God”.

Om deze terugkeer naar de oerbron te verhinderen zet de demiurg alles in:hij heeft zijn eigen goden en engelen die voortdurend bezig zijn de mens (zijn ziel, zijn geest) te misleiden en hem zo in zijn wereld te houden. De mens wordt voortdurend verleid; Denk aan geld, uiterlijk, bezit enz. De strijd van de god mammon is bv. gigantisch groot en indrukwekkend.

De strijd om te ontsnappen aan de “klauwen” van de demiurg en zijn helpers (goden, engelen en de aardse matrix) is de zwaarste strijd voor de mens.

Over het systeem van onderdrukking

In het stuk over de schepping schreef ik over de parallel geschapen wereld van de demiurg. Ik gebruikte het beeld van de tak.

De satan wilde een wereld zoals de wereld van zijn Schepper. Hij wil aanbeden worden en hij wil macht. Zo kan hij zich voeden.

Hiertoe gebruikt hij de mens. Om de mens zo ver te krijgen dat zij hèm aanbidden en niet de Ware God moet hij de mens misleiden. Hiertoe heeft hij misleide mensen op aarde nodig. Mensen die hij veel macht en rijkdom geeft die voor hem fungeren als de poppenspelers die de mensheid bespelen en in hun macht houden. Deze mensen geloven in hun macht en houden de wereldbevolking in een ijzeren greep. Veel mensen kennen dit systeem als de macht van de Cabal of van de Illuminatie enz. Ook kun je gehoord hebben van de term de matrix. Dit is een totalitair controlesysteem dat de mensheid onderdrukt en gevangen houdt. Dit controlesysteem gaat veel verder dan de controle via het financiële systeem, het juridische systeem, het feodale systeem, en de media. De mens wordt bespeeld en beïnvloed door alle mogelijke manipulatie waardoor de vrije wil van de mens enorm beknot wordt.

Als je je bewust wordt van het systeem zie je steeds meer zaken die niet kloppen. Je gaat wakker worden. Het onderkennen van de destructieve kracht, is het begin van de ontsnapping daar uit.

Daarbij ga je ontdekken dat de kracht van de “Matrix” enorm groot is maar ook dat alles in het universum een tegenkracht oproept. Ook bij jou. Hoe meer je de eigen kracht toestaat te groeien hoe makkelijker het wordt het systeem te doorzien en er niet meer aan mee te willen doen.

Je gaat ook zien dat de poppenspelers het steeds moeilijker krijgen en zich in steeds meer bochten moeten wringen om hun macht te behouden. D.w.z. dat de satan/de demiurg het dus steeds moeilijker krijgt en steeds wilder om zich heen gaat slaan.

Veel mensen denken dat ze er zijn als ze “uit de matrix” stappen. Ze zien alleen het wereldse systeem. Je zult begrijpen dat het daarbij voor mij niet ophoudt. Want ik zie achter het wereldse systeem de wereld van de demiurg. Maar mensen die niet in God geloven houden hier op. Ik ga verder. Uit de woorden bij “Welkom” kun je afleiden dat na twijfel, scepsis en ongeloof het geloven bij mij is gegroeid en dat daarna een “weten” kwam. Het huis is af maar het werk nog niet.

Uit de matrix naar een nieuwe wereld is een hele stap. Ik heb veel gelezen en ik snap dat veel mensen daar geen tijd voor hebben. Omdat ik al heel lang ziek ben, had ik die tijd. Daarom probeer ik mijn kennis en weten op een zo makkelijk mogelijke manier te verspreiden. Ik doe dat om niet. Wat ik kreeg, geef ik door.

Veel mensen die uit het systeem ontsnappen, willen niets meer met wereldse zaken te maken hebben. Zij zoeken alleen het licht. Daarin schuilt een groot gevaar. De verleiding is groot om alleen het licht te zien en dat kan zomaar het luciferiaanse licht zijn! Je weet dat er in onze wereld alles uit dualiteit bestaat. Er is geen licht zonder donker, geen wit zonder zwart. Ook in ons zelf zitten lichte en donkere kanten. Dat (h)erkennen houd je alert zodat je niet in de verleiding komt om te kiezen voor het “verkeerde” licht. Bedenk weer: alles wat te mooi is om waar te zijn, is het ook. Bedenk ook dat je alert moet zijn als er geld gevraagd wordt. God gaf om niet, hou dat goed in de gaten.

Hoe ziek, zwak of eenzaam je ook bent: in jou schuilt toch een grote kracht. Dat is je zielevonk, je Godsvonk. Die vonk voeden geeft je steeds meer kracht en kennis en weten. Wees alert dat de tegenkrachten hun best doen om je te ondermijnen. Maar bang hoef je niet meer te zijn als je je angst hebt overwonnen.

2 Korintiërs4

Over misleidingen

Ik heb geschreven over goed en kwaad en nog eens apart over het kwaad.

Bij de uitleg over de schepping schreef ik over de noodzaak van de demiurg om de mens te misleiden zodat hij verzekerd bleef van zijn “voedsel”: de “negatieve energie”.

We zien in de bijbel keer op keer uitleg over deze misleiding. En in het stuk over het kwaad haalde ik boeken aan van Huxley en Orwell.

De bijbel is een handboek door God gegeven zodat wij weten hoe te leven en in kunnen zien hoe Hij ingreep. Wat ik zelf erg moeilijk vind in het oude testament, is het door elkaar lopen van de teksten over jaweh en de teksten over de Ware God. Ik weet niet goed wat ik van jahweh moet denken. Is hij een creatie van de demiurg zoals andere goden? Of een creatie van de Ware God om een volk te leren onderscheid te maken? Dit blijft voor mij moeilijk. Daarom begrijp ik heel goed dat veel mensen afhaken bij de “schizofrene” situatie in het oude testament. De ene keer vind ik het heel duidelijk maar de andere keer blijft het duister. Wat voor mij belangrijk is: de Ware God stelt geen uiterlijke eisen en geeft om niet. Hij is geen wrekende god.

Al in het oude testament komen we waarschuwingen tegen: “Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad”. Zie Jes. 5, 20-23.

De misleiding gaat tot op de dag van vandaag door en neemt soms duivelse proporties aan.

Denk aan de seksuele uitbuiting van kinderen binnen de R.K. Kerk en bisschoppen die dat goed praten met de tekst: “seksueel misbruik kan ook een spirituele ontmoeting zijn met god”. Dit is duivelse misleiding en goedpraterij. Deze misbruikzaken komen overal voor.

Je hoeft niet elders te zoeken als het het in je “hier en nu” om de hoek ligt. Waarom zou bv. in India te vinden zijn wat hier niet is? Waarom van het ene kerkgenootschap naar het andere te switchen? Bij veel georganiseerde genootschappen komt uitbuiting voor. Ze zijn er niet voor jou en jouw zieleheil. Ze zijn er voor hun eigen portemonnee en het kan zelfs zo zijn dat ze er zijn om je uit te buiten. Denk aan de verkoop van aflaten tot (seksueel) misbruik kerkgenootschappen tot in zgn. ashrams in India. Alles wat te mooi is om waar te zijn, is dat ook. De poort is immers nauw en de weg die naar het Leven leidt is smal.

Om Christen te zijn hoef je niet lid te zijn van een (kerk)genootschap. Als Christen ben je je eigen kerk met je eigen altaar. Heb je behoefte aan contact zoek dan iets in je buurt bij mensen die je vertrouwen waard zijn. Blijf altijd alert. Deze tijd is een tijd van grootse misleidingen. Ik kom daar nog op terug. Ben je zoekende, dan hoef je alleen over de woorden van Jezus te gaan lezen. Dan gaat de deur via een kier later steeds meer open. Je leert dan dat hij niet gediend is van slaafsheid. Ieder schema dat mensen onvrij maakt, kleineert of ondragelijke lasten oplegt, wees hij af.

Jezus was niet onderhorig en wees dat voor ieder mens af. Iedere zgn. religie of godsdienst die dat van je eist is een misleidende religie. Het is de dienst voor de demiurg.