Over de mondkapjesstrijd

Herbloggen zie links

Mondkapjesstrijd gaat nu pas echt los barsten, 07 november 2020

Nee tegen mondkapjes. Vrijmetselaar Aboutaleb, tevens burgemeester van Rotterdam, verklapt dat het per 23 november landelijk verplicht wordt om in openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen.

Ondertussen wordt dit wetsvoortsel gekraakt door de Orde van Advocaten vanwege ontbreken van zowel juridische als medische grondslag.

Er gaat in ons land een heel elementaire strijd losbarsten. De strijd om het wel of niet verplicht dragen van mondkapjes, muilkorven of slavenmaskers.

Wanneer dit daadwerkelijk een verplichting wordt in ons land, dan gaat dit bij heel veel mensen zo in tegen hun eigen gevoel van vrijheid, dat dit misschien wel eens voor een radikale ommekeer kan zorgen.

Tot nu toe was het wat dat betreft een vrij ongelijke strijd van mensen die doorhebben dat we te maken hebben met een neppandemie, want het merendeel van de bevolking geloofde en gelooft nog steeds in een gevaarlijk virus en dus accepteren ze ook bepaalde maatregelen.

Echter, dit ligt iets anders met de voorgenomen verplichting tot het dragen van mondkapjes in iedere openbare binnenruimte. Dit roept niet alleen totale weerstand op bij mensen die weten dat we te maken hebben met een neppandemie, maar ook bij de “normale” mainstreamklanten.

Of het nu in onze genen zit, of dat het wat anders is, maar een verplichting om iets voor je gezicht te binden is voor velen een stap te ver. Voor hen die de grotere agenda zien van totale onderwerping van de bevolking richting een afgrijselijke New World Order is het duidelijk dat ze hoe dan ook geen mondkapverplichting willen. Wat dat betreft krijgen ze nu gezelschap van heel veel mensen die normaal gesproken wel alle regeltjes opvolgen omdat ze denken dat het virus echt is.

Het verplichte mondkapje staat hoog op de agenda en de overheid zal alles in het werk stellen om dit op korte termijn te proberen verplicht te stellen. Volgens Bilderberger en vrijmetselaar Aboutaleb al op hele korte termijn:

Het dragen van mondkapjes in de openbare binnenruimte wordt vanaf maandag 23 november landelijk verplicht. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb vandaag in de Rotterdamse gemeenteraad. Het ministerie van Volksgezondheid houdt echter nog een slag om de arm.

Dit sujet is zo gebrand op die mondkapjesplicht dat hij waarschijnlijk zijn grote mond voorbij heeft gesproken, want de invoeringsdatum is niet zeker.

Een woordvoerder van De Jonge laat weten dat een exacte datum nog niet vast te stellen is. De regeling moet nog worden behandeld in de ministerraad en daarna mag het parlement er ook nog iets van vinden. Aboutaleb schetst de allersnelste route die eventueel mogelijk is, maar nog niet zeker is.

Net zoals de spertijd/avondklok veel weerstand oproept, zo zou het ook kunnen gaan met het verplichte mondkapje. Ook uit onverwachte hoek komt er nu steun wat dat betreft:

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) roept het kabinet op het wetsvoorstel voor de mondkapjesplicht in te trekken. Het kabinet wil per 1 november de “adviezen” die nu gelden (verplichte mondkapjes in openbare binnenruimtes, OV, op scholen en dergelijke) in de wet verankeren. De NOvA stelt onomwonden dat de medische noodzaak voor de wet ontbreekt en daarmee de rechtsgeldigheid. De advocaten adviseren het kabinet daarom “de mondkapjesverplichting te herbeschouwen omdat bij gebreke aan een medische noodzaak daarvoor geen grondslag bestaat.”

En de reden waarom er geen juridische basis bestaat:

Volgens de advocaten “kan een inperking van grondrechten in een democratische samenleving (ook bij wet) alleen plaatsvinden indien dit noodzakelijk en evenredig is. De NOvA is van mening dat de noodzaak noch uit het voorstel noch uit de huidige toelichting daarop is gebleken.”

Verder voeren ze nog een heel goed punt aan waarom de wettelijke basis voor deze maatregel ontbreekt:

De advocaten vervolgen: “De gebrekkige onderbouwing voor wat betreft de medische noodzaak klemt te meer nu – zoals ook het OMT terecht signaleert – geen eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de mondkapjes. Bij gebreke aan enige inhoudelijke kwaliteitseis, valt niet in te zien dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje medisch noodzakelijk is. Immers, de bescherming die de verschillende soorten mondkapjes bieden varieert met de kwaliteit daarvan. Nu veel mensen zelf voorzien in mondkapjes (huisvlijt) dan wel hergebruik voorstaan (in strijd met adviezen overheid), kan niet worden gesproken van een persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van de wet.

Als het geen persoonlijk beschermingsmiddel is in de zin van de wet, dan vervalt daarmee ook de wettelijke basis om dit verplicht te maken als bescherming.

En dus zijn we weer op het punt waar we ook al eerder dit jaar waren, namelijk dat het verplicht dragen van mondkapjes een heel andere reden heeft, waarover wij eerder het volgende schreven:

Normaal gesproken zullen ze dit natuurlijk nooit toegeven, maar Minister van Ark van Medische Zorg maakt heel erg duidelijk, dat hoewel er dan geen medische reden mag zijn voor het dragen van een muilkorf, er wel degelijke een argument is om deze wel te dragen en dat argument is: gedragsbeïnvloeding.

Laat dat goed inzinken. Het mondkapje dragen moet jouw gedrag beïnvloeden. Dat heet een psy-op, oftewel een psychologische operatie zoals die ook door instanties zoals de CIA wordt gebruikt. Psy-ops vormen onderdeel van het normale militaire arsenaal en worden als volgt omschreven:

Psychological operations (PSYOP) are operations to convey selected information and indicators to audiences to influence their emotions, motives, and objective reasoning, and ultimately the behavior of governments, organizations, groups, and individuals.

Alleen is de reden voor die gedragsbeïnvloeding een heel andere dan de meesten denken:

Door het dragen van een masker doe je mee met een occult ritueel dat zegt dat jij jouw nieuwe onderdanige positie richting jouw nieuwe meesters accepteert. Ook dat je accepteert dat je door jezelf te muilkorven niet langer de waarheid kunt verspreiden of zoals sommigen zeggen, het woord van God verkondigen.

https://niburu.co/binnenland/15670-mondkapjesstrijd-gaat-nu-pas-echt-los-barsten

Lees ook: Ook jouw kind kan zonder mondkapje naar de middelbare school, 08 november 2020.

Kinderen mondkapje schadelijk. Er wordt niet veel ruchtbaarheid aan gegeven in de (mainstream) media, maar veel ouders zijn in een gevecht verwikkeld met de school van hun kinderen.

Veel middelbare scholen vinden dat ze leerlingen kunnen dwingen mondkapjes te dragen, maar daar is wel degelijk wat aan te doen.

Wij hebben op school ooit wel eens iets geleerd over een schoolstrijd in vervlogen dagen en dat die heel lang duurde en pas zo’n 100 jaar geleden tot een einde kwam.

Wie had gedacht dat wij in onze moderne tijd opnieuw in een soort schoolstrijd verwikkeld zouden raken. Weliswaar een heel andere, die dit keer niets met dingen zoals godsdienst te maken heeft, maar wel met de gezondheid en het welzijn van kinderen.

Even los van wat we allemaal nog kunnen verwachten op het gebied van mondkapjes, is het nu op dit moment een feit dat er geen mondkapjesverplichting is ingesteld via de overheid. Er is geen wet die op dit moment zegt dat mensen gedwongen kunnen worden mondkapjes te dragen.

De overheid heeft een dringend advies afgegeven om dit wel te doen, maar als je dat niet wilt, dan hoef je dat niet te doen. Wel mogen bepaalde bedrijven zoals winkels mensen die geen mondkapjes dragen weigeren als ze willen. Jij, als consument, hebt dan de vrije keuze of je een dergelijke winkel wel of niet wilt binnengaan.

Sommige middelbare scholen lieten in eerste instantie, na het dringende advies van de overheid om mondkapjes te dragen, de leerlingen min of meer vrij in het wel of niet dragen van mondkapjes.

Het overgrote deel echter van de scholen ging er op een geniepige manier hard in. Het begon eigenlijk aan het einde van de herfstvakantie toen veel ouders een bericht kregen waarin dingen stonden zoals: Vanaf maandagochtend dragen alle leerlingen en medewerkers van de school een mondkapje in het schoolgebouw, behalve als ze ergens zitten voor een les.

Het werd gebracht als een fait accompli en de meeste ouders waren dan ook in de veronderstelling dat de scholen de wettelijke voorschriften volgden. Niets is echter minder waar. Er was geen enkele wettelijke grondslag voor hun handelen.

Bovendien is er nog een groot verschil met zeg winkels die mondkapjes verplichten. Consumenten hebben een keuze, die kunnen die winkel wel of niet binnengaan. Schoolkinderen hebben die keuze niet, want die zijn volgens de wet verplicht om onderwijs te volgen. Veel mensen weten overigens niet dat naast een leerplicht er ook een recht op naar school gaan in de wet is opgenomen.

Begin oktober schreven wij dan ook een artikel met het advies de directie van de school persoonlijk aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die werd toegebracht aan hun kind vanwege het verplicht dragen van een masker.

Dit mede omdat er toen via de Duitse neuroloog Margareta Griesz-Brisson schokkende informatie naar buiten kwam, waaruit bleek dat kinderen grote kans hebben permanente hersenschade op te lopen als gevolg van het dragen van een mondkapje.(zie onderstaande link)

Bovendien bleek op dat punt dat veel scholen onrechtmatig, in strijd met hun eigen voorschriften, hadden gehandeld. Een school mag alleen een mondkapjesplicht invoeren als de Medezeggenschapsraad (MR) akkoord is gegaan en de schoolstatuten dienovereenkomstig zijn aangepast. Dat maakt het nog steeds niet wettelijk, maar er is dan in ieder geval voldaan aan de eigen spelregels.

Aangezien veel scholen dit niet hadden gedaan, maar toch een mondkapjesplicht hadden ingesteld, viel er nog onderuit te komen door de school daarop te wijzen.

Dit ging een klein tijdje goed totdat scholen overhaast begonnen met de correcte procedure door toestemming te “krijgen” van de Medezeggenschapsraad en de statuten aan te passen. Daarna werd het een ander verhaal en eisten de scholen dat medewerkers en leerlingen mondkapjes gingen dragen.

Alhoewel het op een gegeven moment een beetje uitzichtloos leek, zijn ouders doorgegaan met berichten sturen naar de directie.

Waaronder ook de volgende door de overheid via het RIVM gepubliceerde video waarin duidelijk wordt gesteld dat mondkapjes geen enkele bescherming bieden en dus ook geen enkele toegevoegde waarde. (zie onderstaande link)

En zoals de volgende drie video’s die allemaal duidelijk maken dat mondkapjes geen toegevoegde waarde hebben en alleen worden ingezet om het gedrag van mensen te beïnvloeden.

Ondertussen zijn er wel degelijk een aantal successen behaald zoals in het volgende geval.

Een ouder stuurde een aangetekende brief die je hier kunt lezen/downloaden.

Het is een duidelijke, niet mis te verstane boodschap die een antwoord eist op tal van juridische en medische vragen en tevens weer de directie aansprakelijk stelt voor schade aan het kind. De gedachte hierachter is dat wanneer de school meent dergelijke ingrijpende maatregelen verplicht te moeten maken ze hier ook een goede juridische onderbouwing voor dienen te geven en tevens hun verantwoordelijkheid dienen te nemen aangaande hun aansprakelijkheid als er toch iets mis gaat. Dit temeer omdat er geen wettelijke verplichting noch grondslag is op dit moment.

In het antwoord dat enkele dagen later kwam in ons voorbeeld, verwees de rector alle persoonlijke verantwoordelijkheid af en wees erop dat zij als school zich houden aan de regels zoals die staan in Art. 3b VWO. Daarin worden 3 specifieke verantwoordelijkheden genoemd: de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Uit de brief bleek dat maar één aspect in beschouwing was genomen en de andere twee, sociale en psychische veiligheid, werden genegeerd. Ook stond er dat wanneer het kind ondanks de door de school ingestelde verplichting toch zonder masker zou komen, deze de toegang zou worden geweigerd.

Echter, in de voorschriften zoals die door de overheid zijn afgegeven, staat ook het volgende:

Een uitzondering voor het dringende advies voor mondkapjes geldt voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen, op te zetten of die daarvan ernstig ontregeld raken. Het is niet nodig hier schriftelijk bewijs van te hebben. Winkeliers en andere mensen die belast zijn met de handhaving op publieke binnenruimtes waar mondkapjes gelden worden geacht soepel om te gaan met deze groep mensen met zichtbare of onzichtbare beperkingen.

Vergelijkbare uitzonderingen staan in de consultatieversie van de coronawet over mondkapjesplicht:

Op de verplichtingen in hoofdstuk 2a geldt een aantal uitzonderingen. Allereerst zijn personen uitgezonderd die vanwege een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken (artikel 2a.4). Voorbeelden zijn personen die een verminderde arm-of handfunctie hebben en daardoor geen mondkapje op kunnen zetten, personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening en personen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening ontregeld raken als zijzelf een mondkapje dragen. Het is voldoende als de persoon in kwestie verklaart om één van voorgaande redenen geen mondkapje te kunnen dragen.

In feite is het voldoende wanneer jij als ouder verklaart dat jouw kind psychische problemen ondervindt van het dragen van een mondkapje. Dit hoeft, ook straks na de verplichte invoering, niet ondersteund te worden door enig bewijs.

De ouder in ons voorbeeld ging echter wel naar een therapeut omdat het kind een psychische weerstand ontwikkelde tegen die mondkap, die iedere dag groter werd. De therapeut verstrekte vervolgens de volgende verklaring die hier te lezen/downloaden is. (https://niburu.co/images/2020/nov/brief2.pdf)

De ouder in kwestie stuurde vervolgens de verklaring van de therapeut samen met een belegeidende brief naar de rector van de school en in die brief werd de rector nogmaals persoonlijk aansprakelijk gesteld voor alle eventuele gevolgschade aan het kind, vergezeld van een ultimatum en de dreiging van een rechtsgang. Deze brief is hier te lezen/downloaden. (https://niburu.co/images/2020/nov/brief3.pdf)

En dit had succes, want vervolgens kwam het bericht dat het kind naar school kon komen, geen mondkapje hoefde te dragen, hetgeen ook zo geschiedde. Ook in de praktijk is het verder goed verlopen. Het kind is, zoals ook duidelijk verzocht in de brief aan de school, niet gestigmatiseerd of onnodig lastiggevallen. Realiseer je als ouder wel dat dit ook een hele lastige situatie is voor het kind met alle sociale druk die er heerst, ook op scholen.

Via een andere lezer kregen wij bericht dat er ook door ouders van kinderen bij een school in Maastricht is geprotesteerd tegen de mondkapverplichting en dat dit, nadat dat groepje akkoord kreeg van de school, uiteindelijk erin heeft geresulteerd dat de hele school de mondkap aan de kant heeft gegooid.

De moraal van het verhaal is dan ook dat je nooit moet opgeven. Blijven strijden met wettelijke middelen en net zolang doorgaan totdat er van de andere kant een redelijke reactie komt waar je als ouder mee kunt leven. Zorg dat je jezelf goed informeert en laat je niet gek maken.

https://niburu.co/binnenland/15674-ook-jouw-kind-kan-zonder-mondkapje-naar-de-middelbare-school

zie ook: