Over occulte creatieve vernietiging

De satanische sekte achter OPERATION COVID-19. Geplaatst op 28 oktober 2020 door State of the Nation. Herbloggen zie link onderaan, Google translate gebruikt en niet aangepast.

Occulte ‘creatieve vernietiging’ leidt tot lockdown

Het wordt voor meer mensen duidelijk dat de mensheid wordt gecontroleerd door een satanische sekte, de Illuminati.

De scamdemic lockdowns zijn geïnspireerd door de satanische doctrine van “Creative Destruction” gevonden in Cabalist Judaism & Freemasonry.

Aan de basis ligt de vernietiging van de oude orde die werd ingewijd om Gods Wil te vervullen, door middel van een “grote reset” die een nieuwe wereldorde zal zien toegewijd aan het dienen van Satan en zijn volgelingen.

Hel op aarde.

In The Controversy of Zion schrijft Douglas Reed: “The Protocols [ of the Elders of Zion ] verheffen de theorie van vernietiging tot deze status van ‘een fundamentele waarheid, een primaire of fundamentele wet, een toepasselijke gedragswet’ …

In veel passages lijken de protocollen op het eerste gezicht vernietiging aan te bevelen als iets dat op zichzelf deugdzaam is, en bijgevolg alle methoden rechtvaardigen die expliciet worden aanbevolen om het te promoten (omkoping, chantage, corruptie, subversie, opruiing, opruiing van de menigte, terreur en geweld) die zo ook deugdzaam worden. ” (Blz.211)

Denk aan Antifa & BLM. Denk aan demonen.

( Noot van de redacteur: Ik heb dit net een maand geleden gepost, maar mensen hebben tegenwoordig korte herinneringen. Dit moet vaak opnieuw worden gelezen.) door Henry Makow Ph.D

De leer van ‘creatieve vernietiging’ verschaft een sleutel tot het begrijpen van de nodeloze vernietiging die wordt aangericht door lockdowns, maskerbevelen, enz.

Volgens de kabbala, de bepalende leerstelling van het jodendom en de vrijmetselarij, “zijn kwaad en catastrofe endemische factoren in het scheppingsproces. Zonder kwaad zou er geen goed kunnen zijn, zonder vernietiging zou er geen schepping kunnen plaatsvinden. ” (Kabbalah: An Introduction to Jewish Mysticism, door Byron L.Sherwin, p.72.)

Kabbalisten geloven dat de oude (christelijke) orde meedogenloos vernietigd moet worden voordat de nieuwe (satanische) wereldorde, gebaseerd op de kabbala, kan worden gebouwd.

Vandaar het Illuminati-motto: “Order Out of Chaos.” Daarom bepleit het Communistisch Manifest de vernietiging van natie, religie en familie en de overdracht van alle privé-rijkdom aan de Illuminati-bankiers, in de gedaante van de staat.

De Doctrine of Creative Destruction legt uit waarom oorlog en revolutie werden gekenmerkt door nodeloze genocide, terreur en vernietiging.

Het verklaart de verbanning van God uit het openbare discours en de wijdverbreide acceptatie van obsceniteit, pornografie en het occulte. Het verklaart de aanval op gender en de promotie van homoseksualiteit onder heteroseksuelen. Het verklaart de golf van valse vlag terreur die een kenmerk is van het moderne leven.

DE ILLUMINATI

De huidige Illuminati groeide uit de satanische “Sabbateaans-Frankistische” Joodse ketterij in de 17e en 18e eeuw. De bankiers en de helft van de Joden in Europa namen deze pestilentie over en verspreidden deze onder de heidense elites door middel van de vrijmetselarij.

Aldus karakteriseren Illuminati-joden de “joodse” rol in termen van de vernietiging van de beschaving.

In het boek “You Gentiles” (1924) schrijft Maurice Samuel bijvoorbeeld :

“In alles zijn we vernietigers – zelfs in de vernietigingsinstrumenten waartoe we ons wenden voor hulp … Wij Joden, wij, de vernietigers, zullen voor altijd de vernietigers blijven. Niets dat u doet, voldoet aan onze behoeften en eisen. We zullen voor altijd vernietigen omdat we een eigen wereld willen. ” (Blz.155)

In 1928 schreef Marcus Ravage, een joodse Rothschild-biograaf, een essay met de titel “De echte zaak tegen de joden”.

Je begint de werkelijke diepte van onze schuld niet te beseffen. We zijn indringers. We zijn verstoorders. We zijn ondervervormers. We hebben je natuurlijke wereld, je idealen, je bestemming ingenomen en daarmee verwoest. We hebben niet alleen aan de basis gestaan van de laatste grote oorlog, maar van bijna al uw oorlogen, niet alleen die van de Rus, maar ook van elke andere grote revolutie in uw geschiedenis. We hebben onenigheid, verwarring en frustratie in uw persoonlijke en openbare leven gebracht. We doen het nog steeds. Niemand kan zeggen hoelang we het zullen blijven doen. ”( THE CENTURY MAGAZINE , JANUARI 1928, Vol. 115, No. 3, pp. 346-350.)

In The Controversy of Zion schrijft Douglas Reed: “de protocollen [ van de ouderlingen van Zion ] verheffen de vernietigingstheorie tot deze status van” een fundamentele waarheid, een primaire of fundamentele wet, een geldende gedragswet ‘… In veel passages de protocollen lijken op het eerste gezicht vernietiging aan te bevelen als iets dat op zichzelf deugdzaam is, en bijgevolg alle methoden te rechtvaardigen die expliciet worden aanbevolen om het te promoten (omkoping, chantage, corruptie, ondermijning, opruiing, opruiing van de menigte, terreur en geweld) ook deugdzaam worden. ” (Blz.211) Denk aan Antifa & BLM.

De meeste joden (en liberalen / linksen in het algemeen) zijn zich niet bewust van dit kabbalistische complot. Ze zijn bedrogen door een oneigenlijk beroep op idealen van ‘sociale rechtvaardigheid’ en ‘gelijkheid’.

WAAROM DE KABBALAH SATANISCH IS

Religio betekent “naar binnen gaan”, dwz “God kennen en gehoorzamen”. In elke ware religie omvat God absolute spirituele idealen – liefde, waarheid, gerechtigheid, goedheid, schoonheid, harmonie – puur en onvermengd. God is niets anders dan moreel – dwz goed.

Het kwaad is de afwezigheid van God , net zoals duisternis de afwezigheid van licht is.

De Kabbalah zegt dat God onkenbaar is en geen vorm heeft. Dit is satanisme. U kunt God niet gehoorzamen als u Hem niet kunt kennen.

“Voor de kabbalist is God een oneindige Zee van Zijn ( En Sof ) zonder enige beperking; dus zonder enige kwaliteiten, zonder enige vorm van verlangen of wil. Hij is totaal onbegrijpelijk. ”(Jacob Angus, The Meaning of Jewish History (1963) p. 286.

In feite is God perfectie, de vorm die nodig is voor menselijke evolutie. Wees daarom volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. (Matteüs 5-48)

Ware religie gaat ervan uit dat God aanwezig is in de menselijke ziel. Door deze stem te gehoorzamen, is het geweten wat ons menselijk maakt.

Iedereen die het bestaan van God ontkent, is een satanist, geen atheïst.

De kabbala is satanisch omdat het zegt dat het kwaad een deel van God is : “God heeft twee kanten; [beide] zijn in wezen één ding; wat we als kwaad ervaren, is even goddelijk als wat we als goed ervaren. “

Vandaar de uitdrukking die vandaag geld wint: “Het is allemaal goed.”

De kabbalistische exegese gaat verder :

“Veel teksten in de Kabbalah, waaronder de Zohar, zeggen dat het niet de taak is om het kwaad te vernietigen, maar om het terug te brengen naar zijn bron – om” links in rechts op te nemen “, in de Zoharische metafoor,” om de gevallen vonken op te heffen ” in de Luriaanse. In het chabad-chassidisme wordt gesteld dat het kwaad bestaat als onderdeel van de goddelijke openbaring zelf. Sterker nog, te denken dat het kwaad echt gescheiden is van God, is op zichzelf de essentie van het kwaad, wat precies de illusie van scheiding is. “

“De realiteit van het gescheiden kwaad loslaten en werkelijk accepteren dat de sitra achra [onzuiverheid, occultisme, kwaad] een kant van goddelijkheid is, is gemakkelijk op papier en erg moeilijk in werkelijkheid. … Toch, voor zover het mogelijk is, is het begrip inderdaad levensveranderend. Alles is een smaak van goddelijkheid. “

Kabbalisten geloven ook in “verlossing door zonde”, dat wil zeggen opzettelijk pronken met de Oude Wet door kwaad te doen (overspel, incest, pedofilie). de wereld volgens Kabbalistische specificaties, waarbij de Illuminati-bankiers God spelen.

Dit is allemaal satanisme. God is van nature goed. In een ware religie gehoorzaam je God niet door kwaad te doen, of door te doen alsof het kwaad een deel van God is.

GASVERLICHTING gaslighting

De massamedia zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van deze coronahoax. Daarom is het veelbetekenend dat een senior CBC-verslaggever Don Pittis in april daadwerkelijk naar dit satanische dogma verwees: “COVID-19 kan de katalysator zijn – niet de oorzaak – van een pijnlijke maar nuttige economische transformatie. Retailers gaan failliet, eigendommen en olie vallen weg, maar misschien zal de economische pijn gunstige veranderingen versnellen. “

“Volgens de theorie van creatieve vernietiging die de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter in 1942 ontleende aan ideeën van Karl Marx, vereist economische en technologische vooruitgang dat bedrijven moeten sterven en dat industrieën en paradigma’s moeten worden weggevaagd om plaats te maken voor nieuwe.”

Karl Marx, de vader van het communisme, was een kabbalist en een satanist. “Creatieve vernietiging” is dezelfde satanistische grondgedachte die ze gebruiken om verwoestende oorlogen te beginnen. De verborgen agenda achter de scamdemic is duidelijk sociale en economische verandering. Dankzij satanisten die het banksysteem beheersen, wordt de samenleving meedogenloos satanisch aangevallen en satanisch bezeten.

“Creative Destruction” legt uit waarom de mensheid wordt vervloekt door nooit eindigende catastrofes. Deze zijn ontworpen door de Illuminati om alles aan te vallen en te vernietigen dat naar de gezonde goddelijke orde riekt – spiritueel of natuurlijk. Ze moeten de oude orde vernietigen voordat ze hun satanistische tirannie kunnen installeren. Dit achter de huidige scamdemic. (Makow- Satanisme uitgelegd)

Mensen zoals Don Pittis, die sympathiek staan tegenover satanisme, doordringen ons politiek als een kankergezwel.

SATANISCH IN BEZIT

Noem het illuminisme, secularisme, luciferianisme, humanisme, heidendom of het occulte: het is allemaal kabbala.

De moderne westerse beschaving heeft geen morele legitimiteit (en geen toekomst) omdat ze is gebaseerd op een rebellie tegen God, die het pad van onze spirituele ontwikkeling vertegenwoordigt.

De mensheid was gekaapt door psychopaten die de ‘oude orde’ wilden vernietigen en in plaats daarvan een bizarre, solipsistische, gewelddadige, verdorven dystopie wilden opbouwen.

Deze psychopaten controleren de kredietwaardigheid en de massamedia van onze regering. Zo zijn ze in staat onze leiders te kopen en de samenleving te misleiden om haar eigen ondergang te omarmen.

http://stateofthenation.co/?p=33733

https://www.cbc.ca/news/business/coronavirus-economic-change-1.5581084

Eerste commentaar van Dan:

het Cabala-paradigma doordringt ons leven, dus het is handig om er iets over te weten. We hebben het niet over de sekte in LA waar Madonna mee speelt. Ik denk dat je het een tijdje geleden heel goed samenvatte toen je Kabbalistische gedachte samenvatte als ‘ zeggen is geloven ‘ in plaats van ‘zien is geloven’.

Dat is het deel dat is geïntroduceerd in de manier waarop we vandaag denken. Dat is de haak, want het is erg verleidelijk om te denken “Ik kan realiteit creëren die aan mijn eigen wensen voldoet”.

Sommigen zullen zich de “The Secret” -video herinneren die in 2006 uit het niets kwam. Het woord Kabbalah wordt niet één keer genoemd in “The Secret”, maar het is een inleiding tot het kabbalistische denken.

Dan is er de “luciferische inwijding” waarover de new age-theosoof David Spangler in de jaren zeventig sprak. Ik heb nieuws – iedereen die opgroeide naar televisie en films, die stripboeken las, die naar rockmuziek of popmuziek luisterde, wat het ook is, zelfs degenen die met Barbie-poppen speelden, heeft Spangler’s Luciferische Inwijding meegemaakt.

Ik zal het simpel maken; als men er geen moeite mee heeft om kwaad te doen voor (wat zij denken dat) een “groter goed” is, gefeliciteerd – u bent ingewijd. Dit is de reden waarom Amerikanen die naar de kerk gaan en tot God bidden, er geen moeite mee hebben om mensen aan de andere kant van de wereld het stenen tijdperk in te bombarderen. Of de feministische maatschappelijk werker die onwillige tienermeisjes overhaalt om abortus te laten plegen.

Ik geef de voorkeur aan de Didache (de leer), het eerste-eeuwse document van zeven pagina’s dat waarschijnlijk het dichtst in de buurt komt van het echte christendom dat we hebben. Het begint met

“Er zijn twee manieren, een van leven en een van dood, en er is een groot verschil tussen de twee manieren.” De Didache is ondubbelzinnig. Het zegt nadrukkelijk dat we het verschil kennen tussen goed en kwaad,bestraf hen en loop weg.

Inderdaad. Ik ben opgegroeid in tv-shows uit de jaren 50 die pure Zohar waren. Zoals Superman, Paladin, “Checkmate”, Route 66 (6) en Perry MASON. Om nog maar te zwijgen van al die Barbie-poppenreclames. De bron van Kabbalah-verzadiging van de cultuur was het netwerk van Vrijmetselarij dat erg sterk was na WO II.

zie ook:

https://www.savethemales.ca/000947.html

U kunt dit artikel permanent vinden op https://www.henrymakow.com/the_destuctive_principle_of_th.html

https://www.henrymakow.com/2020/05/Ten-Ways-We-Are-Enslaved.html

https://www.henrymakow.com/2020/02/satanism-explained.html

zie ook:

Nb. ik heb er al vaker over geschreven. Het satanisme draait alles om ( van een christelijke website):

In het “vrije”westen wordt het ongeboren kind vermoord en het wordt keuze genoemd,

dronkenschap wordt getolereerd als een ziekte in plaats van een zonde, de armen worden nog meer uitgebuit het wordt eigen schuld genoemd, homoseksualiteit wordt omarmd als een alternatieve levensstijl, luiheid wordt beloond als welzijn, kinderen wordt frauduleuze evolutie bijgebracht en het wordt het solide onderwijs genoemd, onschuldige burgers vermoorden heet vredesinspanning.

Westerlingen hebben hun dochters geleerd zich als prostituees te kleden en zij noemden het mode.

Zij hebben nagelaten de kinderen te disciplineren en zij noemden het het opbouwen van zelfrespect.

Zij hebben macht misbruikt en het politiek genoemd.

Zij hebben afgoderij gepleegd en noemden het entertainment.

Zij hebben van elkaar gestolen en het zaken genoemd. Zij hebben de bezittingen van hun buurman begeerd en het ambitie genoemd.

“Wee hun die het kwade goed noemen, en het goede kwaad” (Jesaja 5:20), maar dat is precies wat we hebben gedaan. We hebben ons spirituele karakter bedorven en onze morele waarden omgedraaid. . .