Over hoe massamedia de samenleving vormen

Gepubliceerd 11 jaar geleden, 28 april 2010 Door Waakzame burger

Massamedia zijn het krachtigste instrument dat door de heersende klasse wordt gebruikt om de massa te manipuleren. Het vormt en giet meningen en attitudes in de gewenste vorm en definieert wat normaal en acceptabel is. Dit artikel bekijkt de werking van massamedia aan de hand van de theorieën van de belangrijkste denkers, de machtsstructuur en de technieken die het gebruikt, om hun ware rol in de samenleving te begrijpen.

De meeste artikelen op deze site bespreken occulte symboliek die wordt aangetroffen in objecten van de populaire cultuur. Uit deze artikelen komen veel legitieme vragen naar voren met betrekking tot het doel van die symbolen en de motivaties van degenen die ze daar plaatsen, maar het is voor mij onmogelijk om bevredigende antwoorden op deze vragen te geven zonder veel andere concepten en feiten te noemen. Dit artikel onderzoekt de theoretische en methodologische achtergrond van de analyses die op deze site worden gepresenteerd en introduceert de belangrijkste wetenschappers op het gebied van massacommunicatie. Sommige mensen lezen mijn artikelen en denken dat ik zeg “Lady Gaga wil onze geest beheersen”. Dat is niet het geval. Ze is gewoon een klein onderdeel van het enorme systeem dat de massamedia zijn.

Programmeren via massamedia

Massamedia zijn mediavormen die zijn ontworpen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Ze omvatten televisie, films, radio, kranten, tijdschriften, boeken, platen, videogames en internet. Er zijn in de afgelopen eeuw veel onderzoeken gedaan om de effecten van massamedia op de bevolking te meten om zo de beste technieken te ontdekken om deze te beïnvloeden. Uit die onderzoeken kwam de wetenschap van communicatie naar voren, die wordt gebruikt in marketing, public relations en politiek. Massacommunicatie is een noodzakelijk instrument om de functionaliteit van een grote democratie te waarborgen; het is ook een noodzakelijk hulpmiddel voor een dictatuur. Het hangt allemaal af van het gebruik ervan.

In het voorwoord van A Brave New World uit 1958 schetst Aldous Huxley een nogal grimmig portret van de samenleving. Hij gelooft dat het wordt gecontroleerd door een “onpersoonlijke kracht”, een heersende elite, die de bevolking manipuleert met behulp van verschillende methoden.

“Onpersoonlijke krachten waarover we bijna geen controle hebben, lijken ons allemaal in de richting van de Brave New Worldian nachtmerrie te duwen; en dit onpersoonlijke aandringen wordt bewust versneld door vertegenwoordigers van commerciële en politieke organisaties die een aantal nieuwe technieken hebben ontwikkeld om, in het belang van een minderheid, de gedachten en gevoelens van de massa te manipuleren. “

– Aldous Huxley, Voorwoord bij A Brave New World

Zijn sombere kijk is geen simpele hypothese of een paranoïde waanvoorstelling. Het is een gedocumenteerd feit, aanwezig in ’s werelds belangrijkste studies over massamedia. Hier zijn er een paar elite-denkers:

Walter Lippmann, een Amerikaanse intellectueel, schrijver en tweevoudig winnaar van de Pulitzerprijs, bracht een van de eerste werken voort over het gebruik van massamedia in Amerika. In Public Opinion ( 1922) vergeleek Lippmann de massa met een “groot beest” en een “verbijsterde kudde” die geleid moesten worden door een heersende klasse. Hij beschreef de heersende elite als ‘ de geïnteresseerde toeschouwers van actie ‘, dus niet als deelnemers. Participatie is de plicht van “de verantwoordelijke man”, die geen gewone burger is, een gespecialiseerde klasse wiens belangen verder reiken dan de plaats. ”Deze klasse is samengesteld uit experts, specialisten en bureaucraten. Volgens Lippmann moeten de experts, die vaak ‘elites’ worden genoemd, een machine van kennis zijn die het primaire defect van de democratie omzeilt, het onmogelijke ideaal van de ‘almachtige burger’. De vertrappende en brullende “verbijsterde kudde” heeft zijn functie: te zijn “

Massamedia en propaganda zijn daarom instrumenten die door de elite moeten worden gebruikt om het publiek te regeren zonder fysieke dwang. Een belangrijk concept dat door Lippmann naar voren wordt gebracht, is de “fabricage van toestemming”, kortom het manipuleren van de publieke opinie om de agenda van de elite te accepteren. Lippmann is van mening dat het grote publiek niet gekwalificeerd is om over belangrijke kwesties te redeneren en te beslissen. Het is daarom belangrijk voor de elite om te beslissen “voor haar eigen bestwil” en die beslissingen vervolgens aan de massa te verkopen.

‘Dat de fabricage van toestemming in staat is tot grote verfijningen is iets dat niemand ontkent, denk ik. Het proces waardoor publieke opinies ontstaan is zeker niet minder ingewikkeld dan het op deze pagina’s is verschenen, en de mogelijkheden voor manipulatie die openstaan voor iedereen die het proces begrijpt, zijn duidelijk genoeg. . . . als resultaat van psychologisch onderzoek, gekoppeld aan de moderne communicatiemiddelen, is de praktijk van democratie een hoek omgeslagen. Er vindt een revolutie plaats, oneindig veel belangrijker dan enige verschuiving van economische macht. . . . Onder invloed van propaganda, niet noodzakelijk in de sinistere betekenis van het woord alleen, zijn de oude constanten van ons denken variabelen geworden. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk om in het oorspronkelijke dogma van de democratie te geloven; dat de kennis die nodig is voor het beheer van menselijke aangelegenheden spontaan uit het menselijk hart komt. Waar we naar die theorie handelen, stellen we onszelf bloot aan zelfbedrog en aan vormen van overreding die we niet kunnen verifiëren. Het is aangetoond dat we niet kunnen vertrouwen op intuïtie, geweten of de toevalligheden van een losse mening als we te maken hebben met de wereld buiten ons bereik. ” aldus Walter Lippmann, publieke opinie

Het is misschien interessant om op te merken dat Lippmann een van de grondleggers is van de Council on Foreign Relations (CFR), de meest invloedrijke denktank voor buitenlands beleid ter wereld. Dit feit zou je een kleine hint moeten geven van de gemoedstoestand van de elite met betrekking tot het gebruik van media.

“De politieke en economische macht in de Verenigde Staten is geconcentreerd in de handen van een” heersende elite “die de meeste Amerikaanse multinationals, belangrijke communicatiemedia, de meest invloedrijke stichtingen, grote particuliere universiteiten en de meeste openbare nutsbedrijven controleert. De Council of Foreign Relations, opgericht in 1921, is de belangrijkste schakel tussen de grote bedrijven en de federale overheid. Het wordt een “school voor staatslieden” genoemd en “komt dicht bij het orgaan te zijn van wat C. Wright Mills de Power Elite heeft genoemd – een groep mannen, vergelijkbaar in interesse en kijk, die gebeurtenissen vormgeven vanuit onkwetsbare posities achter de schermen. De oprichting van de Verenigde Naties was een project van de Raad, evenals het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. “

aldus Steve Jacobson, Mind Control in de Verenigde Staten

Enkele huidige leden van de CFR zijn onder meer David Rockefeller, Dick Cheney, Barack Obama, Hilary Clinton, megakerkpastor Rick Warren en de CEO’s van grote bedrijven zoals CBS , Nike , Coca-Cola en Visa .

Carl Jung is de grondlegger van de analytische psychologie (ook bekend als de Jungiaanse psychologie), die de nadruk legt op het begrijpen van de psyche door dromen, kunst, mythologie, religie, symbolen en filosofie te onderzoeken. De Zwitserse therapeut staat aan de oorsprong van veel psychologische concepten die tegenwoordig worden gebruikt, zoals het archetype, het complex, de persona, het introverte / extraverte en synchroniciteit. Hij werd sterk beïnvloed door de occulte achtergrond van zijn familie. Carl Gustav, zijn grootvader, was een fervent vrijmetselaar (hij was grootmeester) en Jung ontdekte zelf dat sommige van zijn voorouders Rozenkruisers waren. Dit zou zijn grote interesse in oosterse en westerse filosofie, alchemie, astrologie en symboliek kunnen verklaren. Een van zijn belangrijkste (en verkeerd begrepen) concepten was het collectieve onbewuste .

“Mijn stelling is dan als volgt: naast ons onmiddellijke bewustzijn, dat van zeer persoonlijke aard is en waarvan we geloven dat het de enige empirische psyche is (zelfs als we het persoonlijke onbewuste als een appendix beschouwen), bestaat er een tweede psychisch systeem van collectieve, universele en onpersoonlijke aard dat identiek is in alle individuen. Dit collectieve onbewuste ontwikkelt zich niet individueel, maar wordt overgeërfd. Het bestaat uit reeds bestaande vormen, de archetypen, die alleen secundair bewust kunnen worden en die een bepaalde vorm geven aan bepaalde psychische inhouden. “

aldus Carl Jung, het concept van het collectieve onbewuste

Het collectieve onbewuste komt tot uiting door het bestaan van vergelijkbare symbolen en mythologische figuren in verschillende beschavingen. Archetypische symbolen lijken te zijn ingebed in ons collectieve onderbewustzijn, en wanneer we eraan worden blootgesteld, tonen we natuurlijke aantrekkingskracht en fascinatie. Occulte symbolen kunnen daarom een grote invloed op mensen uitoefenen, zelfs als veel individuen nooit persoonlijk kennis hebben gemaakt met de esoterische betekenis van het symbool. Massamedia-denkers, zoals Edward D. Bernays, vonden in dit concept een geweldige manier om het persoonlijke en collectieve onbewuste van het publiek te manipuleren.

Edward Bernays wordt beschouwd als de “vader van public relations” en gebruikte concepten die zijn oom Sigmund Freud ontdekte om het publiek te manipuleren met behulp van het onderbewustzijn. Hij deelde de mening van Walter Lippmann over de algemene bevolking door deze als irrationeel en onderworpen aan het “kudde-instinct” te beschouwen. Volgens hem moeten de massa’s worden gemanipuleerd door een onzichtbare regering om het voortbestaan van de democratie te verzekeren.

“De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa is een belangrijk element in de democratische samenleving. Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren, vormen een onzichtbare regering die de ware heersende macht van ons land is.

We worden bestuurd, onze geest wordt gevormd, onze smaak wordt gevormd, onze ideeën worden voorgesteld, grotendeels door mannen van wie we nog nooit hebben gehoord. Dit is een logisch gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving is georganiseerd. Grote aantallen mensen moeten op deze manier samenwerken als ze willen samenleven als een goed functionerende samenleving.

Onze onzichtbare bestuurders zijn zich in veel gevallen niet bewust van de identiteit van hun medeleden in het binnenkabinet. “

aldus Edward Bernays, Propaganda

De baanbrekende marketingcampagnes van Bernay hebben het functioneren van de Amerikaanse samenleving ingrijpend veranderd. Hij creëerde in feite “consumentisme” door een cultuur te creëren waarin Amerikanen kochten voor hun plezier in plaats van te kopen om te overleven. Om deze reden werd hij door Life Magazine beschouwd als een van de 100 meest invloedrijke Amerikanen van de 20e eeuw.

Harold Lasswell.

In 1939-1940 was de Universiteit van Chicago de gastheer van een reeks geheime seminars over communicatie. Deze denktanks werden gefinancierd door de Rockefeller Foundation en betroffen de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van communicatie en sociologische studies. Een van deze geleerden was Harold Lasswell, een vooraanstaand Amerikaans politicoloog en communicatietheoreticus, gespecialiseerd in de analyse van propaganda. Hij was ook van mening dat een democratie, een regering die wordt geregeerd door het volk, niet in stand zou kunnen blijven zonder een gespecialiseerde elite die de publieke opinie vormgeeft en vormgeeft door middel van propaganda.

In zijn Encyclopaedia of the Social Sciences legde Lasswell uit dat wanneer elites de vereiste kracht missen om gehoorzaamheid af te dwingen, sociale managers zich moeten wenden tot ‘ een geheel nieuwe controletechniek, grotendeels door middel van propaganda’ . Hij voegde de conventionele rechtvaardiging toe: we moeten de ” onwetendheid en domheid [van] … de massa erkennen en niet toegeven aan democratische dogmatisme dat mensen de beste oordelen over hun eigen belangen hebben “.

Lasswell heeft het gebied van inhoudsanalyse uitgebreid bestudeerd om de effectiviteit van verschillende soorten propaganda te begrijpen. In zijn essay Contents of Communication legde Lasswell uit dat, om de betekenis van een bericht (dwz een film, een toespraak, een boek, enz.) te begrijpen, men rekening moet houden met de frequentie waarmee bepaalde symbolen in het bericht verschijnen , de richting waarin de symbolen proberen de mening van het publiek te overtuigen, en de intensiteit van de gebruikte symbolen.

Lasswell was beroemd om zijn mediaanalysemodel gebaseerd op:

Wie (zegt) wat (tegen) wie (in) welk kanaal (met) welk effect

Met dit model geeft Lasswell aan dat om een mediaproduct goed te kunnen analyseren, men moet kijken naar wie het product heeft geproduceerd (de mensen die het hebben besteld), op wie was gericht (de doelgroep) en wat de gewenste effecten waren van dit product (informeren, overtuigen, verkopen, etc.) op het publiek.

Als we een Rihanna-video als voorbeeld gebruiken, zou de analyse als volgt zijn: WIE HEEFT HET GEPRODUCEERD: Vivendi Universal; WAT: popartiest Rihanna; AAN WIE: consumenten tussen de 9 en 25 jaar; WELK KANAAL: muziekvideo; en WELK EFFECT: de artiest, haar lied, haar imago en haar boodschap verkopen.

Bij de analyses van video’s en films op The Vigilant Citizen wordt veel belang gehecht aan de ‘wie er achter’ de berichten die aan het publiek worden gecommuniceerd. De term “Illuminati” wordt vaak gebruikt om deze kleine elitegroep te beschrijven die heimelijk over de massa regeert. Hoewel de term nogal karikaturaal en samenzweerderig klinkt, beschrijft hij treffend de affiniteiten van de elite met geheime genootschappen en occulte kennis. Persoonlijk heb ik echter een hekel aan het gebruik van de term “complottheorie” om te beschrijven wat er in de massamedia gebeurt. Als alle feiten met betrekking tot het elitaire karakter van de industrie direct beschikbaar zijn voor het publiek, kan het dan nog steeds worden beschouwd als een “samenzweringstheorie”?

Vroeger waren er verschillende standpunten, ideeën en meningen in de populaire cultuur. De consolidatie van mediabedrijven heeft echter geleid tot een standaardisatie van de culturele industrie. Heb je je ooit afgevraagd waarom alle recente muziek hetzelfde klinkt en alle recente films er hetzelfde uitzien? Het volgende is een deel van het antwoord:

Media-eigendom

Zoals weergegeven in de bovenstaande grafiek ( zie link), is het aantal bedrijven dat de meerderheid van de Amerikaanse mediakanalen bezit, in minder dan 20 jaar tijd gestegen van 50 naar 5. Hier zijn de topbedrijven die over de hele wereld evolueren en de activa die ze bezitten.

1- AOL Time Warner

“Een lijst van de eigendommen die door AOL Time Warner worden beheerd, is verdeeld over tien getypte pagina’s met 292 afzonderlijke bedrijven en dochterondernemingen. Hiervan zijn er 22 joint ventures met andere grote bedrijven die in verschillende mate betrokken zijn bij media-operaties. Deze partners zijn onder meer 3Com, eBay, Hewlett-Packard, Citigroup, Ticketmaster, American Express, Homestore, Sony, Viva, Bertelsmann, Polygram en Amazon.com. Enkele van de meer bekende eigendommen van Time Warner die volledig in eigendom zijn, zijn onder meer de Book-of-the-Month Club; Little, Brown uitgevers; HBO, met zijn zeven kanalen; CNN; zeven gespecialiseerde en anderstalige kanalen; Road Runner; Warner Brothers Studios; Weight Watchers; Populaire wetenschap; en tweeënvijftig verschillende platenlabels. “

aldus Ben Bagdikan, The New Media Monopoly

AOL Time Warner is eigenaar van:

64 tijdschriften, waaronder Time, Life, People, MAD Magazine en DC Comics

Warner Bros, New Line en Fine Line-functies in de bioscoop

Meer dan 40 muzieklabels, waaronder Warner Bros, Atlantic en Elektra

Veel televisienetwerken zoals WB Networks, HBO, Cinemax, TNT, Cartoon Network en CNN

Madonna, Sean Paul, The White Stripes

2- Viacom

Viacom is eigenaar van:

CBS, MTV, MTV2, UPN, VH1, Showtime, Nickelodeon, Comedy Central, TNN, CMT en BET

Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, MTV Films

Blockbuster-video’s

1800 schermen in theaters via Famous Players

3- The Walt Disney Company

“Disney-eigendom van een hockeyteam genaamd The Mighty Ducks of Anaheim begint niet de uitgestrektheid van het koninkrijk te beschrijven. Hollywood is nog steeds het symbolische hart, met acht filmproductiestudio’s en -distributeurs: Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Miramax, Buena Vista Home Video, Buena Vista Home Entertainment, Buena Vista International, Hollywood Pictures en Caravan Pictures.

The Walt Disney Company beheert acht boekenhuizen onder Walt Disney Company Book Publishing en ABC Publishing Group; zeventien tijdschriften; het ABC Television Network, met tien eigen stations in eigendom en beheer, ook in de vijf belangrijkste markten; dertig radiostations, waaronder alle grote markten; elf kabelkanalen, waaronder Disney, ESPN (gezamenlijk), A&E en het History Channel; dertien internationale omroepkanalen die zich uitstrekken van Australië tot Brazilië; zeven productie- en sporteenheden over de hele wereld; en zeventien internetsites, waaronder de ABC-groep, ESPN.sportszone, NFL.com, NBAZ.com en NASCAR.com. De vijf muziekgroepen omvatten de labels Buena Vista, Lyric Street en Walt Disney, en live theaterproducties die voortkomen uit de films The Lion King, Beauty and the Beast en King David. ” Ibid

The Walt Disney Company is eigenaar van:

ABC, Disney Channel, ESPN, A&E, History Channel

Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, Miramax Film Corp., Dimension en Buena Vista International

Miley Cyrus / Hannah Montana, Selena Gomez, Jonas Brothers

4- Vivendi Universal

Vivendi Universal bezit:

27% van de muziekverkopen in de VS, waaronder: Interscope, Geffen, A&M, Island, Def Jam, MCA, Mercury, Motown en Universal

Universal Studios, Studio Canal, Polygram Films, Canal +

Talrijke internet- en gsm-bedrijven

Lady Gaga, The Black Eyed Peas, Lil Wayne, Rihanna, Mariah Carey, Jay-Z

5- Sony

Sony bezit:

Columbia Pictures, Screen Gems, Sony Pictures Classics

Tot 15% van de Amerikaanse muziekverkopen behoren onder meer Columbia, Epic, Sony, Arista, Jive en RCA Records

Beyonce, Shakira, Michael Jackson, Alicia Keys, Christina Aguilera

Een beperkt aantal actoren in de culturele industrie betekent dat een beperkt aantal standpunten en ideeën hun weg vinden naar het grote publiek. Het betekent ook dat een enkel bericht gemakkelijk alle vormen van media kan verzadigen om toestemming te verkrijgen (dwz “er zijn massavernietigingswapens in Irak”).

De standaardisatie van het menselijk denken

De fusie van mediabedrijven in de afgelopen decennia heeft geleid tot een kleine oligarchie van mediaconglomeraten. De tv-programma’s die we volgen, de muziek waarnaar we luisteren, de films die we bekijken en de kranten die we lezen, worden allemaal geproduceerd door VIJF bedrijven. De eigenaren van die conglomeraten hebben nauwe banden met de elite van de wereld en ZIJN in veel opzichten de elite. Door alle mogelijke verkooppunten te bezitten die het potentieel hebben om de massa te bereiken, hebben deze conglomeraten de kracht om in de hoofden van de mensen een enkel en samenhangend wereldbeeld te creëren, wat een “standaardisatie van het menselijk denken” voortbrengt.

Zelfs bewegingen of stijlen die als marginaal worden beschouwd, zijn in feite uitbreidingen van het gangbare denken. Massamedia produceren hun eigen rebellen die er zeker goed uitzien, maar nog steeds deel uitmaken van het establishment en er niets van in twijfel trekken. Kunstenaars, creaties en ideeën die niet passen in de gangbare denkwijze worden genadeloos afgewezen en vergeten door de conglomeraten, waardoor ze op hun beurt vrijwel uit de samenleving zelf verdwijnen. Ideeën die als geldig en wenselijk worden beschouwd om door de samenleving te worden geaccepteerd, worden echter vakkundig onder de aandacht van de massa gebracht om ze tot een vanzelfsprekende norm te maken.

In 1928 zag Edward Bernays al het immense potentieel van films om het denken te standaardiseren:

“De Amerikaanse film is tegenwoordig de grootste onbewuste drager van propaganda ter wereld. Het is een geweldige distributeur voor ideeën en meningen. De film kan de ideeën en gewoonten van een natie standaardiseren. Omdat afbeeldingen worden gemaakt om aan de eisen van de markt te voldoen, weerspiegelen, benadrukken en zelfs overdrijven ze brede populaire tendensen, in plaats van nieuwe ideeën en meningen te stimuleren. De film maakt alleen gebruik van ideeën en feiten die in zwang zijn. Terwijl de krant nieuws probeert te verspreiden, probeert ze entertainment te verspreiden. “

aldus Edward Bernays, Propaganda

Deze feiten werden in de jaren dertig als gevaren voor de menselijke vrijheid bestempeld door denkers van de school van Frankfurt, zoals Theodor Adorno en Herbert Marcuse. Ze identificeerden drie belangrijke problemen met de culturele industrie. De industrie kan:

de mens terugbrengen tot de staat van massa door de ontwikkeling van geëmancipeerde individuen, die in staat zijn rationele beslissingen te nemen, te belemmeren;

vervang de legitieme drang naar autonomie en zelfbewustzijn door de veilige luiheid van conformisme en passiviteit; en

het idee bevestigen dat mensen in feite proberen te ontsnappen aan de absurde en wrede wereld waarin ze leven door zichzelf te verliezen in een hypnotiserende staat van zelfvoldoening.

Het idee van escapisme is vandaag de dag nog relevanter met de komst van online videogames, 3D-films en thuisbioscopen. De massa, die constant op zoek is naar ultramodern entertainment, zal zijn toevlucht nemen tot dure producten die alleen kunnen worden geproduceerd door de grootste mediabedrijven ter wereld. Deze producten bevatten zorgvuldig berekende boodschappen en symbolen die niets meer en niets minder zijn dan vermakelijke propaganda. Het publiek is zo getraind om van zijn propaganda te houden dat het zijn zuurverdiende geld uitgeeft om eraan te worden blootgesteld. Propaganda (gebruikt in zowel politieke, culturele als commerciële zin) is niet langer de dwingende of gezaghebbende communicatievorm die in dictaturen wordt aangetroffen: het is het synoniem geworden van amusement en plezier.

“Met betrekking tot propaganda voorzagen de vroege voorstanders van universele geletterdheid en een vrije pers slechts twee mogelijkheden: de propaganda zou waar kunnen zijn, of misschien niet. Ze voorzagen niet wat er in feite is gebeurd, vooral in onze westerse kapitalistische democratieën – de ontwikkeling van een enorme massacommunicatie-industrie, die zich in het algemeen niet bezighoudt met het ware noch het onware, maar met het onwerkelijke, het min of meer totaal irrelevante . Kortom, ze hielden geen rekening met de bijna oneindige honger van de mens naar afleiding. “

aldus Aldous Huxley, Voorwoord bij A Brave New World

Een enkel medium heeft vaak geen blijvend effect op de menselijke psyche. Massamedia creëren echter door hun alomtegenwoordige karakter een leefomgeving waarin we dagelijks evolueren. Het definieert de norm en sluit het ongewenste uit. Op dezelfde manier waarop koetspaarden oogkleppen dragen zodat ze alleen kunnen zien wat zich recht voor zich bevindt, kan de massa alleen zien waar ze heen moeten.

“Het is de opkomst van massamedia die het gebruik van propagandatechnieken op maatschappelijke schaal mogelijk maakt. De orkestratie van pers, radio en televisie om een continue, blijvende en totale omgeving te creëren, maakt de invloed van propaganda vrijwel onopgemerkt juist omdat het een constante omgeving creëert. Massamedia vormen de essentiële schakel tussen het individu en de eisen van de technologische samenleving. “

aldus Jacques Ellul

Een van de redenen waarom massamedia met succes de samenleving beïnvloeden, is te wijten aan de uitgebreide hoeveelheid onderzoek naar cognitieve wetenschappen en de menselijke natuur die erop is toegepast.

Manipulatietechnieken

“Publiciteit is de doelbewuste poging om de perceptie van het publiek over een onderwerp te sturen. De onderwerpen van publiciteit zijn onder meer mensen (bijvoorbeeld politici en uitvoerende kunstenaars), goederen en diensten, allerlei soorten organisaties en kunstwerken of amusement. “

De drive om producten en ideeën aan de massa te verkopen, moet leiden tot een ongekende hoeveelheid onderzoek naar menselijk gedrag en naar de menselijke psyche. Cognitiewetenschappen, psychologie, sociologie, semiotiek, taalkunde en andere gerelateerde velden werden en worden nog steeds uitgebreid onderzocht door middel van goed gefinancierde studies.

“Geen enkele groep sociologen kan de advertentieteams benaderen bij het verzamelen en verwerken van exploiteerbare sociale gegevens. De advertentieteams hebben jaarlijks miljarden te besteden aan onderzoek en het testen van reacties, en hun producten zijn prachtige verzamelingen materiaal over de gedeelde ervaring en gevoelens van de hele gemeenschap. “

aldus Marshall McLuhan, The Extensions of Man

De resultaten van die onderzoeken worden toegepast op advertenties, films, muziekvideo’s en andere media om ze zo invloedrijk mogelijk te maken. De kunst van marketing is zeer berekend en wetenschappelijk omdat het zowel het individuele als het collectieve bewustzijn moet bereiken. In culturele producten met een hoog budget is een video nooit ‘slechts een video’. Afbeeldingen, symbolen en betekenissen worden strategisch geplaatst om een gewenst effect te genereren.

“Het is met kennis van de mens, zijn neigingen, zijn verlangens, zijn behoeften, zijn psychische mechanismen, zijn automatismen en kennis van sociale psychologie en analytische psychologie dat propaganda zijn technieken verfijnt.”

uit Propagandes, Jacques Ellul (vrij vertaald)

De propaganda van vandaag gebruikt bijna nooit rationele of logische argumenten. Het maakt rechtstreeks gebruik van de meest primaire behoeften en instincten van een mens om een emotionele en irrationele reactie te genereren. Als we altijd rationeel zouden denken, zouden we waarschijnlijk niet 50% kopen van wat we bezitten. Baby’s en kinderen worden om een specifieke reden voortdurend aangetroffen in advertenties die op vrouwen zijn gericht: studies hebben aangetoond dat afbeeldingen van kinderen bij vrouwen een instinctieve behoefte aan koesteren, verzorgen en beschermen oproepen, wat uiteindelijk leidt tot een sympathieke voorkeur voor de advertentie.

Seks is alomtegenwoordig in de massamedia, omdat het de aandacht van de kijker trekt en vasthoudt. Het houdt rechtstreeks verband met de behoefte van onze dieren om zich voort te planten, en wanneer het wordt geactiveerd, kan dit instinct onmiddellijk andere rationele gedachten in onze hersenen overschaduwen.

Onderbewuste beeldvorming

Wat als de hierboven beschreven berichten rechtstreeks het onderbewustzijn van de kijker zouden kunnen bereiken, zonder dat de kijkers zelfs maar beseffen wat er gebeurt? Dat is het doel van subliminale waarneming. De term subliminale reclame werd in 1957 bedacht door de Amerikaanse marktonderzoeker James Vicary, die zei dat hij bioscoopbezoekers ertoe kon brengen “Coca-Cola te drinken” en “popcorn te eten” door die berichten zo kort op het scherm te laten zien dat de kijkers het niet wisten.

“Subliminale perceptie is een opzettelijk proces gecreëerd door communicatietechnici, waarmee u informatie en instructies ontvangt en erop reageert zonder dat u zich bewust bent van de instructies”

aldus Steve Jacobson, Mind Control in de Verenigde Staten

Deze techniek wordt vaak gebruikt in marketing en we weten allemaal dat seks verkoopt.

Hoewel sommige bronnen beweren dat subliminale reclame ineffectief of zelfs een stedelijke mythe is, bewijst het gedocumenteerde gebruik van deze techniek in de massamedia dat makers in de kracht ervan geloven. Recente onderzoeken hebben ook de effectiviteit ervan bewezen, vooral als de boodschap negatief is.

”Een team van University College London, gefinancierd door de Wellcome Trust, ontdekte dat het [subliminale perceptie] bijzonder goed was in het opwekken van negatieve gedachten. Er is veel gespeculeerd over de vraag of mensen emotionele informatie onbewust kunnen verwerken, bijvoorbeeld afbeeldingen, gezichten en woorden, ”zei professor Nilli Lavie, die het onderzoek leidde. We hebben laten zien dat mensen de emotionele waarde van subliminale boodschappen kunnen waarnemen en hebben overtuigend aangetoond dat mensen veel meer op negatieve woorden zijn afgestemd. “

Bron: https://wellcome.org/News/Media-office/Press-releases/2009/WTX056618.htm

Een beroemd voorbeeld van subliminale berichtgeving in politieke communicatie is de advertentie van George Bush tegen Al Gore in 2000. Direct nadat de naam van Gore is genoemd, knippert het einde van het woord “bureaucraten” – “ratten” – een fractie van een seconde op het scherm. .

De ontdekking van deze bedrog veroorzaakte nogal wat opschudding en zelfs als er geen wetten zijn tegen subliminale berichtenuitwisseling in de VS, werd de advertentie uit de lucht gehaald.

Zoals te zien is in veel artikelen over The Vigilant Citizen , worden subliminale en semi-subliminale boodschappen vaak gebruikt in films en muziekvideo’s om boodschappen en ideeën aan de kijkers over te brengen.

Desensibilisatie

In het verleden, als er veranderingen werden opgelegd aan de bevolking, gingen ze de straat op, protesteerden en zelfs oproer. De belangrijkste reden voor deze botsing was te wijten aan het feit dat de verandering duidelijk werd aangekondigd door de heersers en begrepen door de bevolking. Het was plotseling en de effecten ervan konden duidelijk worden geanalyseerd en geëvalueerd. Tegenwoordig, wanneer de elite een deel van haar agenda nodig heeft om door het publiek geaccepteerd te worden, gebeurt dit door middel van desensibilisatie. De agenda, die misschien in strijd is met het algemeen belang, wordt langzaam, geleidelijk en herhaaldelijk aan de wereld geïntroduceerd door middel van films (door hem te betrekken bij de plot), muziekvideo’s (die hem cool en sexy maken) of het nieuws (die hem presenteren als oplossing voor de problemen van vandaag). Na een aantal jaren de massa aan een bepaalde agenda te hebben blootgesteld, presenteert de elite het concept openlijk aan de wereld en, dankzij mentale programmering, wordt het met algemene onverschilligheid begroet en passief geaccepteerd. Deze techniek is afkomstig uit psychotherapie.

“De technieken van psychotherapie, die op grote schaal worden toegepast en geaccepteerd als middel om psychische stoornissen te genezen, zijn ook methoden om mensen onder controle te houden. Ze kunnen systematisch worden gebruikt om attitudes en gedrag te beïnvloeden. Systematische desensibilisatie is een methode om angst weg te nemen zodat de patiënt (publiek) niet langer last heeft van een specifieke angst, bijvoorbeeld angst voor geweld. […] Mensen passen zich aan beangstigende situaties aan als ze er voldoende aan worden blootgesteld ”.

aldus Steven Jacobson, Mind Control in de Verenigde Staten

Voorspellend programmeren wordt vaak aangetroffen in het sciencefictiongenre. Het geeft een specifiek beeld van de toekomst – het beeld dat door de elite wordt gewenst – en wordt uiteindelijk in de hoofden van mensen een onvermijdelijkheid. Tien jaar geleden werd het publiek ongevoelig voor oorlog tegen de Arabische wereld. Tegenwoordig wordt de bevolking geleidelijk blootgesteld aan het bestaan van mind control, van transhumanisme en van een illuminati elite. Die concepten komen uit de schaduw en zijn nu overal in de populaire cultuur. Dit is wat Alice Bailey beschrijft als de “externalisering van de hiërarchie”: de verborgen heersers onthullen zichzelf langzaam.

Occulte symboliek in de popcultuur

In tegenstelling tot de hierboven gepresenteerde informatie is documentatie over occulte symboliek nogal moeilijk te vinden. Dit zou niet als een verrassing moeten komen, aangezien de term “occult” letterlijk “verborgen” betekent. Het betekent ook “gereserveerd voor degenen die het weten”, aangezien het alleen wordt meegedeeld aan degenen die de kennis waardig worden geacht. Het wordt niet op scholen onderwezen en ook niet in de media. Het wordt dus door de algemene bevolking als marginaal of zelfs belachelijk beschouwd.

Occulte kennis wordt in occulte kringen echter NIET als belachelijk beschouwd. Het wordt als tijdloos en heilig beschouwd. Er is een lange traditie van hermetische en occulte kennis die wordt onderwezen door geheime genootschappen die van oude Egyptenaren tot oosterse mystici en van de Tempeliers tot moderne vrijmetselaars gaan. Zelfs als de diepte van deze kennis door de eeuwen heen hoogstwaarschijnlijk verloren is gegaan, hebben mysteriescholen hun belangrijkste kenmerken behouden, die zeer symbolisch , ritueel en metafysisch zijn.. Die kenmerken, die een ingewikkeld onderdeel vormden van oude beschavingen, zijn volledig uit de moderne samenleving geëvacueerd en vervangen door pragmatisch materialisme. Om deze reden ligt er een belangrijke kloof tussen de pragmatische gemiddelde persoon en het rituele establishment.

Als deze innerlijke leer altijd verborgen was voor de massa, voor wie een eenvoudiger code was bedacht, is het niet erg waarschijnlijk dat de exponenten van elk aspect van de moderne beschaving – filosofisch, ethisch, religieus en wetenschappelijk – onwetend zijn over de ware betekenis van de theorieën en leerstellingen waarop hun overtuigingen zijn gebaseerd. Verbergen de kunsten en wetenschappen die het ras van oudere naties heeft geërfd onder hun mooie uiterlijk een mysterie dat zo groot is dat alleen het meest verlichte intellect het belang ervan kan vatten? Dat is ongetwijfeld het geval. “

aldus Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages

De “eenvoudigere code” die voor de massa werd bedacht, waren vroeger georganiseerde religies. Het wordt nu de Tempel van de Massamedia en het predikt dagelijks extreem materialisme, spirituele leegheid en een egocentrisch, individualistisch bestaan. Dit is precies het tegenovergestelde van de eigenschappen die nodig zijn om een werkelijk vrij individu te worden, zoals onderwezen door alle grote filosofische stromingen. Is een afgezwakte bevolking gemakkelijker te misleiden en te manipuleren?

“Deze blinde slaven wordt verteld dat ze“ vrij ”en“ hoogopgeleid ”zijn, zelfs als ze achter borden marcheren die ervoor zorgen dat elke middeleeuwse boer gillend van hen wegrent in paniekerige terreur. De symbolen die de moderne mens omarmt met het naïeve vertrouwen van een kind, zouden neerkomen op reclameborden waarop staat: ‘Op deze manier naar je dood en slavernij’, op het begrip van de traditionele boer uit de oudheid ‘

aldus Michael A. Hoffman II, Secret Societies en Psychologische oorlogsvoering

Ten slotte

Dit artikel behandelde de belangrijkste denkers op het gebied van massamedia, de machtsstructuur van de media en de technieken die worden gebruikt om de massa te manipuleren. Ik geloof dat deze informatie essentieel is voor het begrijpen van het ‘waarom’ in de onderwerpen die op The Vigilant Citizen worden besproken . De tweedeling tussen ‘massapopulatie’ en ‘heersende klasse’ die in veel artikelen wordt beschreven, is geen ‘samenzweringstheorie’ (nogmaals, ik haat die term), maar een realiteit die duidelijk naar voren is gebracht in de werken van enkele van de meest invloedrijke mannen.

Lippmann, Bernays en Lasswell hebben allemaal verklaard dat het publiek niet geschikt is om over hun eigen lot te beslissen, wat het inherente doel van democratie is. In plaats daarvan riepen ze op tot een cryptocratie, een verborgen regering, een heersende klasse die de leiding had over de “verbijsterde kudde”. Naarmate hun ideeën op de samenleving worden toegepast, wordt het steeds duidelijker dat een onwetende bevolking geen obstakel is waar de heersers mee te maken hebben: het is iets dat WENSELIJK is en, inderdaad, noodzakelijk, om volledig leiderschap te verzekeren. Een onwetende bevolking kent haar rechten niet, zoekt geen beter begrip van kwesties en stelt de autoriteiten niet in vraag. Het volgt gewoon trends. De populaire cultuur speelt in op en koestert onwetendheid door voortdurend hersenverdovend entertainment te bieden en gedegenereerde beroemdheden onder de aandacht te brengen om verafgood te worden.

Nederlands:

https://www.bol.com/nl/p/de-verloren-sleutels-van-de-vrijmetselarij/9200000009983822/

pdf:

https://bijbelenonderwijs.nl/wp-content/uploads/2012/07/100-occulte-symbolen-en-hun-betekenis.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/symbolen.pdf

uitleg:

https://stichting-promise.nl/eigentijds-occultisme/occulte-symbolen.htm

En Aldous Huxley:

https://www.bol.com/nl/f/brave-new-world/9200000002846019/

NB. ik heb dit uitgebreide artikel aangehaald omdat de “verborgen regering” steeds meer zichtbaar wordt. En ze doen alles rond occulte data. Zo was 9 / 11 2001 occult. Dat kan 31 / 10 2020 ook zomaar zijn, om de verkiezingen te verstoren. Ze zijn steeds bezig om ons iets wel en niet te vertellen,