Over een failliete eurozone

Herbloggen van Xandernieuws. Zie link onderaan. Zie voor afbeeldingen de link.

TARGET2 systeem explodeert: Failliete eurozone in financiële eindfase beland

Posted on 24/10/2020

Na de instorting van de euro hebben Duitsland, Nederland, Frankrijk en Italië kans om na 2 jaar ellende weer op de been te zijn, mits er radicaal andere keuzes worden gemaakt – Europese volken krijgen òf zelfbeschikking terug, òf een communistische dictatuur

De financiële crisis in 2008-2009 was vergeleken bij de zorgvuldig verborgen financiële calamiteit waar de eurozone nu middenin zit, slechts een onbeduidend hobbeltje. De noodsituatie van 2020-2021 is zelfs beduidend erger dan de ‘Griekse’ eurocrisis van 2011-2012, toen de instorting van de eurozone ternauwernood kon worden voorkomen. We voorspelden destijds al dat als er geen radicaal andere koers zou worden ingeslagen, de volgende crisis onoplosbaar zou zijn, en onvermijdelijk zal leiden tot de ondergang van de euro en de instorting van de eurozone. De statistiek van het TARGET2 systeem laat zien dat politici inderdaad dezelfde fatale koers bleven volgen, en die systeemcrisis nu daadwerkelijk is begonnen. Politici zwijgen erover, en media schrijven het niet, maar we zijn nu keihard in de financiële eindfase van de eurozone beland.

Het is al even geleden (juni 2019) sinds we voor het laatst over het TARGET2 systeem hebben geschreven. Eenvoudig uitgelegd werkt dat zo: een Nederlandse exporteur verkoopt goederen aan een Italiaans bedrijf. Die betaalt via zijn eigen bank, en die weer via de Italiaanse centrale bank, die het bedrag ‘overmaakt’ aan de Nederlandse centrale bank, die het vervolgens op de rekening van de bank van de exporteur stort.

Het probleem is dat de import van Italië (en andere PIGS landen = Portugal, Griekenland, Italië en Spanje) grotendeels wordt gefinancierd met leningen van de centrale bank aan de commerciële banken. Het gemeenschappelijke TARGET2 zorgt ervoor dat het risico van deze schulden wordt gespreid over alle nationale centrale banken, en daarmee op het eurosysteem wordt gedumpt.

Welvaartsverplaatsing van Noord naar Zuid

Het Target-2 systeem is door Brussel opzettelijk zo ingewikkeld mogelijk gemaakt, maar is feitelijk heel simpel: lidstaten met een veel te hoog uitgavenpatroon, die veel te veel schulden (blijven) maken, ‘kopen’ op krediet hun welvaart in bij de Europese Centrale Bank, die deze schulden vervolgens op conto van de best presterende landen zet, voornamelijk Duitsland, met op gepaste afstand Luxemburg, Nederland, Finland en inmiddels ook Ierland, dat in september 2010 nog het hoogste negatieve saldo van alle eurolanden had.

De allergrootste financier van de eurozone, Duitsland, zag zijn Target-2 vorderingen tussen januari en september 2020 met 27% stijgen naar € 1,15 biljoen. Tegelijkertijd namen de negatieve TARGET2 saldo’s van Italië, Spanje en de ECB zelf met € 275 miljard toe naar een totaal van € 1,3 biljoen. Ook (‘geen cent meer naar’…) Griekenland, dat met honderden miljarden werd ‘gered’ (= wat voor 80% rechtstreeks terug vloeide naar de Europese banken), dook met een extra € 45,6 miljard weer zwaar in de min.

We schreven deze week dat afgelopen dinsdag de eerste ‘harde’ eurobonds zijn uitgegeven en de gemeenschappelijke schuldenunie, waarvan premier Rutte beloofde dat die er nooit zou komen, een feit is. Het TARGET2 systeem maakt duidelijk dat de eurozone al jaren een soort transferunie is, waarbij de miljarden steevast in één richting stromen: van Noord naar Zuid. Kort gezegd komt het erop neer dat de eurolanden op de pof een deel van hun eigen interne export hebben gefinancierd, waardoor er een fake economische ‘groei’ werd gerealiseerd.

Schuldenlanden maakten misbruik

De uitleg van Rutte dat de euro zo goed is geweest voor Nederland is daarom misleidend. Hij vergeet dat de PIGS schulden vooral na de oprichting van de euro explodeerden, omdat de kosten om geld te lenen ineens naar het lage Duitse en Nederlandse niveau daalden. Het verschil was dat Duitsland en Nederland leenden om te investeren in productie (export), en Italië, Spanje, Griekenland en Portugal leenden om uit te geven (import).

Volgens de ECB is TARGET2 geen probleem, omdat de positieve en negatieve saldo’s tegen elkaar worden weggestreept. Zo simpel is het echter niet; zoals uitgelegd hebben de schuldenlanden het systeem namelijk misbruikt om hun eigen begrotingen te financieren, waarmee vervolgens hun (feitelijk failliete) commerciële banken overeind worden gehouden. Hierdoor bedraagt de TARGET2 onbalans inmiddels meer dan € 1,5 biljoen, wat door de ‘positieve’ landen (vooral Duitsland en Nederland) zal moeten worden opgehoest indien het systeem in elkaar stort.

Kettingreactie failliete bedrijven en banken

Omdat de (gefabriceerde) corona crisis Italië en Spanje extreem hard geraakt heeft, is die instorting niet meer te vermijden. Talloze bedrijven zijn failliet gegaan of staan op het punt van omvallen. Dat zal de doodsklap betekenen voor veel commerciële banken, omdat dan zeker is dat ze hun vele ‘slechte’ leningen nooit meer krijgen terugbetaald. Er ontstaat een domino effect dat het hele bankensysteem in de eurozone omver dreigt te gooien.

De ECB kan dan niet anders dan inspringen, maar heeft bij lange na niet voldoende financiële middelen om zowel zichzelf als de failliete banken èn de schuldenlanden overeind te houden. Het enige wat de Europese Centrale Bank dan nog rest is de digitale geldpersen in een nog hogere versnelling te zetten. Een centrale bank die zichzelf tot in het oneindige financiert, en ook nog eens de grote systeembanken en zelfs complete landen moet ‘redden’? Iedereen die ooit twee lessen economie heeft gevolgd, beseft wat voor ongekende ramp dat zal veroorzaken.

Hoe slecht de Europese banken er in werkelijkheid voor staan blijkt uit hun dramatisch lage aandelenkoersen, en dat terwijl de beurzen het na het dieptepunt in maart weer fors zijn gestegen. De grootste banken in de eurozone zijn dermate ondergekapitaliseerd, dat ze eigenlijk niet meer op de beurs thuishoren (niemand wil namelijk nog hun aandelen hebben). Bekendste voorbeeld is Deutsche Bank, waar financieel journalist en auteur Arno Wellens al jaren voor waarschuwt. Deze belangrijkste Europese systeembank is volgens hem technisch failliet, en hetzelfde geldt voor het Franse Société Générale, het Nederlandse ABNAmro, en veel andere grote banken.

Europese bedrijfsleven krijgt genadeklap door corona beleid

Het Europese bedrijfsleven krijgt op dit moment de genadeklap door de absurde, verwoestende ‘tweede golf’ maatregelen die de overheden hebben genomen, en dat terwijl de impact van de ‘eerste golf’ nog maar amper begonnen is. De TARGET2 onbalans zal daarom steeds groter worden, totdat de boel door een kettingreactie van omvallende bedrijven, banken en staten compleet uit elkaar knalt. Dan zal de EU / eurozone systeemcrisis een feit zijn.

Nu de commerciële banken kapot zijn, kan er nog maar één ding gebeuren: een monetaire implosie die zijn weerga niet kent, en die het einde van de euro in zijn huidige vorm en met zijn huidige waarde betekent. De ECB hoopt dan ook met een digitale euro – die vermoedelijk al in 2021, als de banken/systeemcrisis uitbreekt, wordt ingevoerd – het failliete bankensysteem te omzeilen, maar zal niet kunnen voorkomen dat de koopkracht en de welvaart van het gewone volk enorme klappen zullen krijgen.

‘Niet volken, maar overheden zijn verantwoordelijk voor komende crash’

‘Het zijn niet de volken, maar de overheden op wie ze zo dom genoeg hebben gestemd, en die op hun beurt dom genoeg waren in het Europese project te stappen, die de verantwoordelijkheid dragen voor de instorting van de Europese Unie,’ schrijft ‘veteraan’ effectenmakelaar en financieel analist Alasdair Macleod. ‘De grote bedrijven hebben hun aandeel in deze plunderingen, door zich te laten corrumperen door socialistische (in de zin van Marxistische / communistische) idealen (van Brussel), in plaats van zich te richten op hun klanten en op winst. Dit alles zal worden verwoest. Zodra dit verrotte systeem in elkaar stort, zal het leven intens moeilijk worden, maar so be it.’

‘Hopelijk duren de burgerconflicten en de evolutie naar een gezonder geldsysteem niet te lang. Dat hangt echter af van hoe lang het duurt om de plunderaars in de overheid eruit te zetten. Het beste dat de inwoners van Euroland op dit moment kunnen hopen is dat instorting van het geldsysteem hun ondergang zal versnellen.’

Na instorting is herstel na 2 jaar mogelijk

Met de euro zullen ook de andere grote ‘fiat’ valuta (zoals de dollar) in elkaar storten. Macleod denkt dat het herstel na deze giga crash een kwestie van slechts 2 jaar kan zijn, mits de nieuwe regeringen die zullen aantreden radicaal andere keuzes zullen maken. Zo zal moeten worden teruggekeerd naar de vrije markteconomie, zal de overheid zo klein mogelijk moeten worden gehouden, en dient die nieuwe overheid zich zo min mogelijk te bemoeien met het bedrijfsleven en de economische wederopbouw. Bovendien moet de keuzevrijheid en de verantwoordelijkheid van het individu worden hersteld.

‘Zodra de euro het begeeft zullen de staatsbureaucratieën volledig in elkaar storten,’ vervolgt Macleod. Daar moet geen nieuwe bureaucratie voor de in plaats komen, met uitzondering van wat minimaal nodig is voor veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zekerheid voor de zwaksten, infrastructuur e.d.. ‘Politici moeten leren dat bureaucratische macht een vals en oneerlijk doel is, en dat een natie alleen groot kan worden door de inspanningen van het volk…’ Daarbij hebben de consumenten ook – en zelfs juist – een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen wat wel of niet goed voor hen is (bijvoorbeeld op het gebied van hun gezondheid).

Ulta-discriminerende diversiteitsbeleid moet stoppen

Na deze broodnodige ‘renaissance’ mag er in de nieuwe samenleving geen enkele plek meer zijn voor het ultra-discriminerende diversiteitsbeleid. Mensen zullen niet langer worden verdeeld, beoordeeld of voorgetrokken op basis van hun huidskleur, etniciteit, afkomst, geslacht / gender, seksuele voorkeur, handicaps, en noem maar op, maar enkel nog op basis van hun capaciteiten, prestaties, ethos en presentatie. Dan maakt het niet meer uit of er ergens 80% mannen of 80% vrouwen werken, of 80% blanken of 80% zwarten. Quota zullen volstrekt uit den boze zijn, en wettelijk worden verboden.

Geen privileges meer voor multinationals

De grote multinationals die jarenlang in één bed hebben gelegen met Brussel, en daar monsterlijk van hebben geprofiteerd, mogen nooit meer zoveel macht krijgen om het politieke beleid te beïnvloeden en manipuleren. Als deze grote bedrijven de komende instorting al overleven, dan zullen ze het daarna zonder speciale bescherming, privileges en (al dan niet verkapte) subsidies moeten doen. Dan zullen ze eindelijk weer leren wat het is om te moeten concurreren, in plaats van die concurrentie in samenwerking met de overheden stap voor stap op oneerlijke wijze volledig uit te schakelen, zoals al jaren gebeurt, en sinds de corona crisis in overtreffende trap wordt gedaan.

Nooit meer een superstaat, alleen nog samenwerking

Het concept van een Europese Superstaat moet voor altijd verdwijnen. Iedere poging om de EU en eurozone te doen herleven, moet onmiddellijk worden gestopt. De Europese landen en volken krijgen weer zeggenschap over hun eigen economie, samenleving en grenzen. Er ontstaat weer een gezonde concurrentie tussen de diverse landen, en daar waar het in het voordeel van alle partijen is, zal er enkel worden samengewerkt.

Van een supranationale dictatoriale regering zoals de Europese Commissie zal geen enkele sprake meer zijn. Integendeel: de overheid zal zoveel mogelijk worden gedecentraliseerd, waarbij de burgers veel meer inspraak en zeggenschap krijgen over wat er in hun plaats en regio gebeurt (directe democratie).

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië kunnen snel weer gezond worden

Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog had Duitsland al snel door dat een vrije markt en een gezond geldsysteem de basis vormen voor een snelle wederopbouw. ‘Gelukkig zijn er nog een paar ‘gezond geld’ mensen in de centrale banken van Duitsland, Nederland, en geloof het of niet, Frankrijk en Italië,’ vervolgt de analist. ‘Het bewijs is hun goudvoorraad, en in het geval van de eerste twee landen het (gedeeltelijk) terughalen van die voorraad uit het buitenland (met name uit de VS). Zij moeten hun eigen goudvervangers oprichten (op goud gebaseerde valuta), en op directe wijze worden blootgesteld aan de gevolgen van monetaire manipulatie, indien toekomstige regeringen zich weer laten verleiden tot het corrumperen van geld.’

Volken krijgen òf zelfbeschikking terug, òf een communistische dictatuur

‘Het concept waarmee monetaire kwesties naar een superstaat-organisatie worden overgeheveld, zal door de instorting van de euro worden weerlegd, en moet niet meer opnieuw worden geprobeerd,’ besluit Macleod. ‘In een succesvolle toekomst zullen de volken van Europa persoonlijk en individueel besluiten wat hun noden en wensen zijn.’ (1)

Het alternatief is het huidige pad volgen zoals dat door de huidige politiek is bepaald, en wat tot een wurgende technocratische communistische EU-klimaatdictatuur zal leiden, waarin alle vormen van vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikking totaal zullen zijn vernietigd, en de welvaart permanent op een veel lager niveau terecht zal komen. Aan de volken van Europa, dus ook van Nederland, de keus welke toekomst zij voor zichzelf en hun nageslacht wensen.

Xander