Over hoe de Khazariaanse maffia het Westen regeert

Herbloggen via State of the Nation, geplaatst op 22 augustus 2020, googel translate gebruikt en niets aangepast.

( NB.: dat ik iets herblog wil dat nog niet zeggen dat ik het met alles eens ben. Maar dit artikel geeft veel weer van waarover ik ook schreef. Ik weet niet wat ik van het Biblicism Institute moet denken. Ik denk dat zij goed met kwaad verbinden en andersom. Zij hebben een andere kijk op openbaringen dan ik. Zij geloven dat het boek Openbaringen gaat over iets dat al is gebeurd, nl. met de verwoesting van ( de tempel van) Jeruzalem. Ik ben het daar niet mee eens. Er zitten in de bijbel 3 lagen: over toen, over nu en over de toekomst. Jezus zei in Zijn tijd dat de tempel verwoest zou worden. Dat gebeurde ongeveer 40 jaar na Zijn dood en ten Hemelopneming. Pas na Zijn dood vertelde Hij via Johannes via visioenen over de toekomst en gebood Johannes het op te schrijven. Dat werd het boek Openbaringen. Veel christenen geloven in het boek Openbaringen voor de nabije toekomst. Maar er zijn ook christenen die beïnvloed zijn door deze stroming die beweert dat alles al heeft plaatsgevonden. Met hun uitleg ben ik het niet eens en veel schrijvers en uitleggers over dit onderwerp ook niet. Verder vind ik het opmerkelijk dat er in dit stuk on christelijk wordt gereageerd: ze zullen branden in de hel. Dat hoef je niet te schrijven. En in het origineel wordt ook met emoticons gewerkt. Dat vind ik puberaal. Dat kun je in privëberichten doen maar niet in een serieus stuk voor State of the Nation. Het kan zijn dat zij een deel van “hen” vertegenwoordigen en wat kennis weggeven die voor een deel bekend is en je verkeerd willen beïnvloeden)

Hoe de Asjkenazische joden het Westen veroverden en de verborgen hand werd van de diepe staat

Door Biblicism Institute

(Als u de oorsprong van de Ashkenazim niet weet, wilt u dit misschien doen voordat u dit artikel leest door hier te klikken https://biblicisminstitute.wordpress.com/judaica/the-ashkenazim/ .)

Om het Westen te veroveren, pasten de Ashkenazim een eenvoudig proces in twee stappen toe:

1) zichzelf veranderen in Gods uitverkoren volk;

2) de uitgifte van geld overnemen.

Ze begrepen volledig dat er maar twee entiteiten zijn die de meeste mensen op aarde vereren: God en geld.

“Je kunt niet zowel God als geld dienen.” Matteüs 6:24: Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon. (SV)

Ze slaagden er dus in beide in hun voordeel te sturen.

STAP 1

Om het christelijke Westen te slim af te zijn, was het essentieel dat de Asjkenazische joden zichzelf opnieuw uitvinden. Bijgevolg knutselden ze aan bijbelse terminologieën.

Eerst wat achtergrondinformatie.

Het geloof dat tegenwoordig bekend staat als het judaïsme, werd nooit zo genoemd.

Rabbi Adolph Moses in samenwerking met Rabbi HG Enlow legde in “Yahvism and Other Discourses” ( https://www.amazon.com/Yahvism-Adolph-Eliezer-Asher-Moses/dp/B006KN73UG/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1443539468&sr=1-1&keywords=Yahvism+and+Other+Discourses ) duidelijk uit dat: “Onder de ontelbare tegenslagen die zijn overkomen … de meest fatale gevolgen daarvan is de naam Judaïsme … noch in bijbels, noch in Talmoed noch in veel latere tijden, is de term Judaïsme ooit gehoord … “

En hoe heette het daarvoor?

Rabbi Louis Finkelstein verklaarde in zijn boek “The Farizees, The Sociological Background of Their Faith” ( https://www.amazon.com/Pharisees-Sociological-Background-Volumes-complete/dp/B00AHACU3I/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1443539387&sr=1-2&keywords=The+Pharisees%2C+The+Sociological+Background+of+Their+Faith uit dat: “Farizeïsme werd Talmudisme, Talmudisme werd middeleeuws rabbinisme en middeleeuws rabbinisme werd modern rabbinisme. Maar gedurende deze veranderingen in naam. . . de geest van de Farizeeën uit de oudheid blijft ongewijzigd. . . Van Palestina tot Babylonië; van Babylonië tot Noord-Afrika, Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland; van deze naar Polen, Rusland en Oost-Europa in het algemeen, heeft het oude farizeïsme afgedwaald. . . toont het blijvende belang aan dat aan het farizeïsme als religieuze beweging wordt gehecht. . . ” Het judaïsme is eigenlijk farizeïsme en daarom een verkeerde benaming, aangezien het noch de leer van Juda is, noch de leer die Christus beoefende, en dus geen Abrahamitisch geloof. „Het farizeïsme heeft het karakter van het judaïsme gevormd en het leven en denken van de jood voor de hele toekomst”, legt de Jewish Encyclopedia uit. (http://www.come-and-hear.com/je/je_665.html#E264 )

In feite is het farizeïsme de leerstelling van de farizeeën van weleer, een slechte leerstelling die ze uit hun Babylonische ballingschap hebben teruggebracht. Het volgt niet de waarheid van de Bijbel, noch van het Oude Testament, noch van het Nieuwe. De centrale leerstellingen zijn te vinden in een boek genaamd de Talmud (de echte satanische verzen), een boek vol wereldse tradities, leugens en bijgeloof.

“De Babylonische Talmoed is gebaseerd op de mystieke religieuze praktijken van de Babyloniërs die werden geassimileerd door de Judaïstische rabbijnen tijdens hun Babylonische ballingschap rond 600 voor Christus”, schreef Edward Hendrie in Solving the Mystery of Babylon the Great . “De rabbijnen gebruikten toen deze occulte tradities in plaats van het woord van God.” (http://www.whale.to/c/pharisees.html / http://www.whale.to/c/do_jews_suffer.html / http://www.whale.to/c/solving.html )

En daarom berispte Jezus voortdurend de Farizeeën.

‘Je bent van je vader, de duivel, en je wilt de verlangens van je vader vervullen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en hield niet vast aan de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Als hij liegt, spreekt hij zijn moedertaal, want hij is een leugenaar en de vader van leugens. ” Johannes

“Je hebt de geboden van God losgelaten en houdt vast aan menselijke tradities.” Marcus 7: 8

“Want je hebt de sleutel tot kennis weggenomen.” Lucas 11:52

‘Jij slangen, jij broed van adders, hoe kun je ontsnappen aan het vonnis van de hel? ”Matteüs 23:33

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! want gij omzeilt zee en land om één bekeerling te maken , en wanneer hij gemaakt is, maakt gij hem tweevoudig meer een kind van de hel dan uzelf. ” Matteüs 23:15

De term jodendom werd voor het eerst bedacht door historicus Flavius Josephus in de eerste eeuw toen hij de geschiedenis, de beschaving, de taal, de poëzie, de religie, de kunst, de wetenschap, de manieren, de gebruiken, de instellingen en de genocide beschreef van de oude Judaieten. Het werd niet bedacht met de bedoeling een religie te beginnen, en het jodendom wordt ook niet in de Bijbel genoemd. ( https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/09/10/a-brief-history-of-the-kingdoms-of-israel-and-judah/ )

De mensen die voor het eerst de term judaïsme en zijn historische inhoud grepen, waren toen christenen. Ze gebruikten het als een educatief hulpmiddel om vertrouwd te raken met de ware Judaïstische Hebreeën die de leer van Christus in praktijk brachten. Door zo’n mechanisme konden ze de brieven van de apostelen beter begrijpen. ( Hebreeën kan betekenen: de “aangekomenen)

Als resultaat waren ze in staat om twee belangrijke feiten te begrijpen die de christenen van vandaag zijn ontgaan:

a) dat de Judaitische Hebreeën die christenen werden het ware Israël van God waren, dat God de Grote Verdrukking spaarde tijdens de Apocalyps van 70 n.Chr. – een gebeurtenis waarvan veel christenen denken dat deze in de toekomst ligt; NB.: ik ben het hier dus niet mee eens)

b) dat degenen die de Farizeeën volgden niet het ware Israël van God waren en daarom niet werden gespaard tijdens de genoemde catastrofe die de genocide en het einde van het Hebreeuwse ras zag.

“Want zij zijn niet alle Israëls die van Israël zijn …” Romeinen 9: 6

‘De Heer is niet traag in zijn belofte, zoals sommigen traagheid achten, maar is geduldig jegens u, niet wensend dat iemand omkomt, maar dat allen tot bekering komen.’ 2 Petrus 3: 9

‘Zie, uw huis wordt u woest gelaten ! ”Matteüs 23:38

In feite waren de Judahitische Hebreeën die de Farizeeën volgden het zaad van de duivel , een waarheid die de apostel Johannes in Openbaring probeerde over te brengen door hen “Babylon” te noemen. ( NB.: ik denk dat dit dè adder is: Babylon was echt babel met de baälverering en Rome is er de voortzetting van. De farizeeën waren baälvereerders/ lucifer aanhangers en dat wordt niet genoemd. Deze farizeeën zijn de christenen blijven vervolgen en zijn via infiltratie in Rome christenbestrijders geworden van binnen uit. Nogmaals: http://www.whale.to/c/solving.html )

“De naam die op haar voorhoofd geschreven was, was een mysterie: Babylon de grote, de moeder van prostituees en van de gruwelen van de aarde.” Openbaring 17: 5 ( NB.: dit is echt Rome. Zie hierboven)

Proselytes (proseliet: bekeerling)van farizeïsme of rabbinisten in het 15e / 16e-eeuwse Spanje en Portugal werden Marranen genoemd, at varkens of vuil betekent. Velen van hen bekeerden zich tot het christendom en kregen het label Conversos . Sommige moderne joodse historici probeerden echter marranen te zuiveren door te concluderen dat het etiket alleen werd gebruikt als aanhangers van het farizeïsme of rabbinisten zich bekeerden tot het christendom. De feiten zeggen echter iets anders.

De meeste historici – zelfs hardcore joodse zoals Benzion Netanyahu (ja, de vader van Bibi) – noemden degenen die Conversos bekeerden , niet Marranos . Brian Chalmers schreef in zijn recensie van Netanyahu’s boek : “(Netanyahu) verzamelt bewijzen en argumenten in een poging te bewijzen dat de ‘nieuw-christenen’ oprechte aanhangers van het christendom waren, en zelfs ‘vurige assimilisten’ die graag in christelijke gezinnen wilden trouwen en anders versmelten in de Spaanse samenleving…. de Conversos waren eigenlijk oprechte christenen. ” (http://www.ihr.org/jhr/v16/v16n1p-2_Chalmers.html )

Gezien het feit dat de Ashkenazim – zelf geen Judahitische Hebreeën – volgelingen en bekeerlingen waren van het Farizeïsme, een religie waar christenen overal afkeurden, realiseerden ze zich dat ze een nieuw beeld nodig hadden, een nieuwe public relations-campagne die hen in een gunstiger daglicht zou stellen. En de reden dat ze dat wilden, was omdat ze een machiavellistisch plan hadden. Ze waren van plan het Westen te veroveren.

Dus kwamen ze ergens in de late 18e eeuw in actie. Ze verscherpten hun chutzpah ( NB.: gotspe, schaamteloze brutaliteiet)en probeerden christenen ertoe te brengen hen te zien als het ware Israël van God. Hun puur cosmetische revisie zou bestaan uit a) het hernoemen van het Farizeïsme Judaïsme; ja, datzelfde jodendom dat christenen gebruikten voor educatieve doeleinden, en b) zichzelf opnieuw uitvonden als “joden”, een uitdrukking die christenen gebruikten om Judaïstische Hebreeën of Judeeërs te beschrijven (dwz mensen uit de stam Juda). Het was het perfecte misleidende pakket dat goedgelovige christenen gemakkelijk konden inslikken.

De joodse historicus Benjamin H. Freedman legde het als volgt uit:

“Toen het woord ‘Jood’ voor het eerst in de Engelse taal werd geïntroduceerd in de 18e eeuw (1775) was de enige implicatie, gevolgtrekking en insinuatie ‘Judeaans’. In de 18e, 19e en 20e eeuw creëerde een goed georganiseerde en goed gefinancierde internationale ‘pressiegroep’ een zogenaamde ‘secundaire betekenis’ voor het woord ‘jood’ onder de Engelssprekende volkeren van de wereld. Deze zogenaamde ‘secundaire betekenis’ voor het woord ‘Jood’ heeft geen enkele relatie met de 18e eeuwse oorspronkelijke connotatie van het woord ‘Jood’. Het is een verkeerde voorstelling van zaken. “

Zoals het er nu uitziet, hebben de aanhangers van het farizeïsme of de rabbinisten niet alleen het woord judaïsme gekaapt, maar ze hebben ook het woord jood verduisterd. Echter – in de loop van de tijd en zoals het betrekking heeft op het christendom – werd het woord Jood volledig uitgehold uit zijn “Judese” of “Judahitische” betekenis, omdat degenen die het gekaapt hebben niet van de stam Juda waren. In feite veroorzaakt dat woord in veel christelijke kringen tegenwoordig nogal wat verwarring.

“De huidige algemeen aanvaarde ‘secundaire betekenis’ van het woord ‘Jood’ is fundamenteel verantwoordelijk voor de verwarring in de hoofden van christenen met betrekking tot elementaire leerstellingen van het christelijk geloof,” vervolgde de historicus Benjamin H. Freedman.

“Het is ook vandaag in zeer grote mate verantwoordelijk voor de verwatering van de toewijding van talloze christenen voor hun christelijk geloof. De implicaties, gevolgtrekkingen en insinuaties van het woord ‘Jood’ vandaag, voor de overgrote meerderheid van intelligente en geïnformeerde christenen, zijn tegenstrijdig en in volledige strijd met onweerlegbare historische feiten. Christenen die niet langer voor de gek gehouden kunnen worden, zijn verdacht van de christelijke geestelijkheid die hun lievelingsthema ‘Jezus was een Jood’ blijft herhalen, en herhalen en tot vervelens toe herhalen. Het nadert nu eigenlijk een psychose.

“Talloze christenen weten tegenwoordig dat ze door de christelijke geestelijkheid werden ‘gehersenspoeld’ over het onderwerp ‘ Jezus was een Jood ‘ … (Ze) worden ook steeds meer gewaarschuwd met de dag waarom de zogenaamde of zelfbenoemde ‘Joden’ ‘hebben over de hele wereld gedurende drie eeuwen ontelbare sommen geld uitgegeven om de fictie te vervaardigen dat de’ Judeeërs ‘in de tijd van Jezus’ Joden ‘waren in plaats van’ Judeeërs ‘, en dat’ Jezus een Jood was ‘.’

De gedwongen evolutie van het woord “Jood” is vergelijkbaar met de evolutie die het woord “Gay” overkwam. Gay = Merry werd Gay = Homoseksueel. Vertel iemand die gelukkig is (en die geen homoseksueel is) dat je blij bent dat hij zo ‘homo’ is en kijk wat er gebeurt.

Een ander voorbeeld is dat wanneer veel christenen tegenwoordig omgaan met een Jood die ze net hebben ontmoet, hun onmiddellijke reactie is om te zeggen: “O, Jezus was ook een Jood.” Wat ze onbewust zeggen is: “O, Jezus was ook een Farizeeër.”

Oh, de godslastering!

Een woord is wat het is volgens de betekenis van zijn tijd. Het woord “Jood” is tegenwoordig zo diepgeworteld in het beschrijven van iemand die Farizeïsme (of Judaïsme) volgt dat het volledig ontdaan is van zijn oorspronkelijke betekenis. Daarom beschrijft het niet langer een Judahiet of Judese, het eigenlijke woord in de niet-vertaalde bijbel. Daarom moet het uit de vertaalde bijbel worden geschrapt, want het schept alleen verwarring in de christelijke geest; en juist die verwarring is precies wat de satanische krachten willen om christenen te ontslaan als het nieuwe uitverkoren volk – gekozen om lief te hebben en goed te doen – en om Christus als een farizeeër te belasteren.

“God is niet de auteur van verwarring …” 1 Korintiërs 14:33 ( NB.:als je hun visie over satan leest, krijg je ook weer het gevoel dat je iets leest dat niet klopt. Zij zeggen dat “Openbaringen” al heeft plaatsgevonden en dat satan al “gekerkerd’is. Nee, dat is niet zo. We leven juist in een satanische wereld. We leven in de wereld van de leugen en van de corruptie. Daarom lees ik ze met argusogen. Ze leggen iets uit over de k.maffia die inderdaad via deep state regeert maar ze vertellen maar de helft, leggen de rol van lucifer niet uit en vertellen niets over de macht van Rome. Dus voor mij klopt het niet.)

Aangezien de heer Freedman verwees naar “een internationale pressiegroep” die de “secundaire betekenis” van het woord “Jood” beïnvloedde zoals het van toepassing is op aanhangers van het Farizeïsme, en aangezien hij ook zei dat het goed gefinancierd was en dat het ontelbare bedragen besteedde van geld, is de enige manier om het echt te ontdekken, terug te gaan naar de 18e eeuw en het GELD erachter op te graven. Geld praat tenslotte en dat andere spul zweeft.

In het midden van de 18e eeuw viel één familie op als de ultieme MONEY-familie, de in Duitsland geboren Asjkenazische joden die bekend staan als de Rothschilds. (NB.: van het huis met de rode schild en die via geheime genootschappen – illuminatie / Adam Weishaupt hun macht en rijkdom uitbreidde)

Wikipedia legt uit:

“De beklimming van de familie naar internationale bekendheid begon in 1744, met de geboorte van Mayer Amschel Rothschild in Frankfurt am Main, Duitsland. Hij was de zoon van Amschel Moses Rothschild, (geboren rond 1710), een geldwisselaar die handelde met de Prins van Hessen. Geboren in de ‘ Judengasse ‘, het getto van Frankfurt, ontwikkelde Mayer een financieringshuis en verspreidde hij zijn imperium door elk van zijn vijf zonen te installeren in de vijf belangrijkste Europese financiële centra in Londen, Parijs, Wenen en Napels, evenals in Frankfurt.

“In de 19e eeuw, toen het op zijn hoogtepunt was, wordt door sommigen aangenomen dat de familie Rothschild het grootste privéfortuin ter wereld bezat, evenals het grootste privéfortuin in de moderne wereldgeschiedenis.”

Zou het kunnen dat de Rothschilds degenen waren achter deze “pressiegroep” die het woord Jood opeiste en het woord Judaïsme kaapte als onderdeel van hun machiavellistische plan?

Zo ja, wat konden ze winnen?

Eigenlijk zijn er twee goede redenen waarom de Rothschilds er absoluut bij betrokken zouden zijn, als ze niet zelf de grondleggers waren van het genoemde veroveringsplan.

Ze hadden een verraderlijk slecht visioen. Ze wilden Palestina veranderen in hun nieuwe moederland, Israël , aangezien zij en hun mede-Ashkenazim hun thuisland Khazaria hadden verloren .

“Na de dood van James Jacob de Rothschild in 1868 nam zijn oudste zoon Alphonse Rothschild het beheer van de familiebank over en was hij de meest actieve in de ondersteuning van Eretz Israel “, verduidelijkt Wikipedia .

“Uit de archieven van de Rothschild-familie blijkt dat de familie in de jaren 1870 bijna 500.000 francs per jaar namens de Oosterse Joden bijdroeg aan de Alliance Israélite Universelle. Baron Edmond James de Rothschild, de jongste zoon van James Jacob de Rothschild, was een beschermheer van de eerste nederzetting in Palestina in Rishon-LeZion, en kocht van Ottomaanse landheren delen van het land dat nu het huidige Israël vormt.

“In 1917 was Walter Rothschild, 2de Baron Rothschild de geadresseerde van de Balfour-verklaring aan de Zionistische Federatie , die de Britse regering ertoe verplichtte in Palestina een nationaal huis voor het Joodse volk op te richten.

“In 1924 richtte Baron Edmond James de Rothschild de Palestine Jewish Colonization Association (PICA) op, die meer dan 125.000 acres (50.586 ha) land verwierf en zakelijke ondernemingen opzette. In Tel Aviv is er een weg, Rothschild Boulevard, naar hem vernoemd, evenals verschillende plaatsen in Israël die hij hielp bij de oprichting, waaronder Metulla, Zikhron Ya’akov, Rishon Lezion en Rosh Pina.

“De Rothschilds speelden ook een belangrijke rol bij de financiering van de Israëlische overheidsinfrastructuur. James A. de Rothschild financierde het Knesset- gebouw als een geschenk aan de staat Israël en het gebouw van het Hooggerechtshof van Israël werd door Dorothy de Rothschild aan Israël geschonken. ” (bekend ook van hun illuminatie symbolen zoals een piramide op het dak)

Dus, onder een hoedje met het Britse rijk, spanden de Rothschilds samen om de staat Israël te creëren op het gestolen land Palestina . Blijkbaar waren ze deze willekeurige landaankopen beu. Ze wilden de hele enchilada. ( ze willen de hele taart) Dus sloegen ze de hele zaak op, heel Palestina, met behulp van het Britse leger (ongeveer zoals AIPAC het Amerikaanse leger gebruikt om al deze oorlogen in het Midden-Oosten te voeren ten voordele van Israël).

Alleen krachtig geld had kunnen veroorzaken dat iets van die dimensie werkelijkheid werd. Welke andere privépersonen in de geschiedenis ken je die erin geslaagd zijn om iets van die omvang te bereiken? Het is niet elke dag dat iemand zijn eigen land kan kopen of in dit geval er een kan stelen , vooral omdat men daarmee het rijk dat helpt, in gevaar brengt. Zie Israel: the Scourge of Empires. Bijgevolg, en vanwege dat risico, was er meer dan geld nodig om zo’n gewaagd plan te realiseren.

“De traditionele kerken van Amerika in de 19e eeuw zouden nooit staan voor een Joodse bezetting van Jezus ‘vaderland”, legt auteur CE Carlson uit. ( https://rense.com//general60/zcre.htm )

Daarom hadden de Ashkenazim een wonder nodig.

Ze moesten door het Westen worden erkend als het ware Israël van God om de bevolking van de christelijke rijken gemoedelijk en aangenaam te houden terwijl ze probeerden het ‘heilige’ land te stelen, dat vanuit religieus standpunt in die tijd grotendeels werd beheerst door de katholieke kerk / rijk dankzij de vele kruistochten om de “ongelovige” moslims te ontslaan.

Het farizeïsme of rabbinisme werd dus het judaïsme, terwijl de aanhangers ervan op wonderbaarlijke wijze de “joden” van de bijbel werden. Wie zei dat geld geen wonderen kan kopen. 🙂 ( dit bedoelde ik: een emoticom hier geplaatst, vind ik puberaal en niet passend)

Toen de Ashkenazim hun naturalisatie als ‘joden’ van de bijbel afrondden, zonden ze een luide boodschap naar de christelijke wereld: de ‘bloedverwanten’ van Christus waren er nog steeds en hadden daarom het recht om volgens ‘bijbelse profetieën’ terug te keren naar ‘hun vaderland ”Israël (in hun ogen tijdelijk Palestina genoemd, ook al zijn de Ashkenazim en alle andere raciaal identificeerbare“ Joden ”niet eens in de verte verwant aan onze Heer Jezus Christus, en geen van hun voorouders heeft ooit noch ten oosten noch ten westen van de Jordaan geleefd) . Zie Zijn Joden de Israëlieten van de Bijbel? ( https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/07/14/are-jews-the-israelites-of-the-bible/ )

Om vervolgens de illusie te beginnen en levend te houden dat de schepping van het hedendaagse Israël het resultaat was van ‘bijbelse profetieën’, financierden ze vele ‘commentaarbijbels’, zoals de Scofield Reference Bible met opzettelijk onjuiste commentaren over de terugkeer van de “Joden” naar “hun vaderland”, samen met de uitvinding van de onbijbelse opname-theologie en hersenspoelingverwijzingen over “ antisemitisme ” als zonde (https://biblicisminstitute.wordpress.com/2015/03/28/anti-semitism-is-a-trick-oh-dear/ ) Ze hielden ook op loonlijst gecompromitteerde predikers, zoals John Hagee , om constant de kudde te hersenspoelen door hun demonische gal uit te spuwen in verwijzing naar Israëlische “Joden” als Gods “Uitverkoren Volk”.

En voor de goede orde, stoften ze niet alleen de dode Hebreeuwse taal uit de vuilnisbak met vergeten talen om er het officiële dialect van Israël van te maken, maar ze wekten ook de oude rechtbank van het Sanhedrin op die Christus ter dood veroordeelde om met de toorn te dreigen. van “God’s uitverkorenen” degenen die de zionistische visie durven tegenspreken dat het hele gestolen land Palestina aan Israël toebehoort. Ze wilden respect, controle, macht en mogelijk zelfs aanbidding .

Door te doen alsof ze het judaïsme volgen, ‘de leer van Juda’ (door af te leiden van de leer die Christus de Judaïet beoefende), en door te doen alsof ze Joden waren (door de Judaieten af te leiden), zouden de Rothschilds en hun farizeïsche broeders in een heel nieuw licht worden gezien. door westerse christenen.

Christenen zouden ze niet langer vergelijken met de gevreesde Farizeeën van weleer, die Jezus voortdurend berispte. Christenen zouden niet langer een mentaal beeld van hen als kinderen van de Duivel schetsen.

En ze zouden niet langer behandeld worden als farizeïsche heidenen en varkens die laster verdienen, zoals de Europeanen hen gewoon beoordeelden als volgelingen van het farizeïsme.

Nu zouden ze worden gezien als degenen van Juda die ontsnapten en wachtten op Gods redding.

Door joden te worden die het judaïsme beoefenden, positioneerden de Ashkenazim zichzelf en hun coreligionisten (geloofsgenoten) in de geest van christenen als degenen die God niet heeft afgewezen.

‘ Ik zeg dan: God heeft Zijn volk toch niet verworpen? Moge het nooit zijn! ” Romeinen 1:11

Bijgevolg werden ze het uitverkoren volk (.https://biblicisminstitute.wordpress.com/2015/03/13/the-chosen-people-syndrome/ )

Daarom zouden alle volgelingen van het farizeïsme door de buitenwereld niet langer worden geïdentificeerd als Ashkenazim , Sefardim , Samaritanen , Europeanen of Afrikanen, maar gewoon als joden, de verwanten van Jezus Christus , de God van de westerse wereld.

Zo werden ‘judaïsme’ en ‘jood’ de onmiddellijke revisionistische woorden die historici probeerden toe te passen, aangezien de financiële prikkel om dat te doen buitengewoon verleidelijk was. Als gevolg hiervan werden de woorden die werden gebruikt om de aanhangers van het farizeïsme en hun religie te beschrijven, gezuiverd (net zoals toen zwarten geen negers meer wilden worden genoemd). Dit zorgde er op zijn beurt voor dat gecompromitteerde schrijvers van alle niveaus hun voorbeeld volgden, terwijl ze naar elk excuus zochten om het woord “Jood” te exploiteren in verwijzing naar proselieten van Farizeïsme of Rabbinisten.

Bijvoorbeeld, pre-18e-eeuwse toneelschrijvers gebruikten het woord IEWE (Iewe is oud Engels en betekent Jehudiet / Judahitisch of Judeaans) in hun werk, maar in tegenstelling tot het woord Jood werd het uitgesproken als Yee-hoo-wee , waarbij het zijn best deed om het origineel te imiteren. Hebreeuws fonetisch van Ye-hu-wdiy . Het gebruik ervan was nooit bedoeld om een JEW te beschrijven in de zin van de religieuze persoon die we vandaag kennen, maar dat maakte niet uit voor degenen die revisionisme in gedachten hadden.

In The Merchant of Venice bijvoorbeeld , was Shylock the Iewe van Shakespeare een fictief creatief construct dat zijn voor de hand liggende tautologie ontleende aan de bijbelse Judaïstische geldwisselaars, die door Jezus werden geslagen en de tempel uit werden gejaagd. De oprichting ervan was niet bedoeld om rabbinisten uit de tijd van Shakespeare na te bootsen. Desalniettemin wordt het algemeen en ten onrechte geïnterpreteerd als een “JEW” in de moderne zin.

In Was Shylock Joods? Professor Emma Smith verduidelijkte het als volgt:

(https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/09/02/was-shylock-a-jew/ )

‘Die’ Jood ‘(Iewe) is misschien een bijvoeglijk naamwoord in plaats van een zelfstandig naamwoord – een attribuut van een persoon dat niet altijd of alleen religie of ras aanduidt – is gebruikelijk in het gebruik ervan in het vroegmoderne Engels … In de vroegmoderne tijd betekenaar ‘Jood’ (Iewe) was op zijn minst gedeeltelijk losgeraakt van het raciale of religieuze waarmee het nu stevig wordt geassocieerd … RH Tawney – samen met Shakespeare’s eigen biografie – heeft lang geleden aangetoond dat Elizabethaanse geldleningen ‘geen beroep maar een tot ziens ‘. Dus de vroegmoderne associatie tussen joden en geldleningen was bijna altijd een bekende fictie … “

Shakespeare was niet anti-Jood zoals sommigen beweren, en ook werd Shylock niet gemaakt om degenen te belasteren die tegenwoordig bekend staan als Joden, vooral toen hij werd geschreven in een tijd dat ‘Joden’ rabbinisten werden genoemd (volgelingen van de Babylonische Talmoed), en iedereen wist dat ze niet uit de stam Juda kwamen.

Toch hebben gecompromitteerde historici en critici het hele Shylock-geldschieter-ding ingewikkeld gemaakt en het opnieuw ontworpen om als anti- ‘Jood ‘ te worden geïnterpreteerd – precies zoals ze Christopher Marlowe’s The Rich Iewe of Malta in The Rich Jew of Malta veranderden . Zoals professor Smith opmerkte: “… de vertegenwoordiging van antisemitisme is interessanter en belangrijker voor ons …”

Met zulke gunstige intellectuele en religieuze gezindheden dat alleen geld te koop was, waren de Rothschilds nu sociologisch ongebonden om hun fortuin te vergaren door oorlogen , woeker en fiatgeld van hun eigen centrale banken , in samenwerking met hun Asjkenazische broeders. Dit stelde hen op hun beurt in staat om meer macht te vergaren , wereldgebeurtenissen te beheersen en een ander volk (de Palestijnen) van hun land te beroven. ( https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/07/14/palestine-before-the-zionists-stole-it/ )

Als ‘bloedverwanten van Jezus’ dachten ze heel vooruitziend dat niemand hun wenkbrauwen zou durven aankijken terwijl ze hun snode bezigheden deden. Joden zijn tenslotte “Gods uitverkorenen” en als zodanig is God degene die hen zegent.

Dus, handen af.

Maar als, God verhoede, ze zouden worden afgekeurd, konden ze altijd hun tegenstanders afkopen, of hen ervan beschuldigen complottheoretici te zijn, of zelfs hun leven vernietigen door hen antisemieten te noemen terwijl Joden niet eens Semiet zijn.

“… Het is onmogelijk om de genetische samenstelling van Kaukasisch naar Semitisch te veranderen; die automatisch hun claim tenietdoet om terug te keren naar Israël, het land van hun voorouders, omdat hun voorouders nooit in het bijbelse Israël waren ”, legt Benjamin Disraeli uit, een voormalige jood die zich tot het christendom bekeerde en een Victoriaanse premier van Groot-Brittannië, verwijzend naar zijn mede- Ashkenazim die vanuit Rusland en Oost-Europa naar Palestina migreerden , met de bedoeling het Arabische land in Israël te veranderen.

Dus zie, de realiteit van de moderne Farizeeën werd opnieuw gekalibreerd. “Abracadabra!” bezwoer de geest en daar waren ze, de aanhangers van de leer van Juda, de “Joden” van de bijbel, de uitverkoren Hebreeën (terwijl alle Hebreeën onherroepelijk dood zijn ).

“We kwamen naar dit land (Palestina) dat werd bevolkt door Arabieren en we vestigen een Hebreeuws , dat is een Joodse staat daar,” braakte de Ashkenazisch-Israëlische generaal Moshe Dayan uit, die nu overleden is en binnenkort in de hel zal branden als oorlogsmisdadiger. (deze taal kan ik niet waarderen)

Oh, het bedrog!

“Want er is niets verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets verborgen dat niet bekend zal worden of naar buiten gebracht zal worden.” Lukas 8:17

STAP 2

“Geef mij de controle over het geld van een land en het kan me niet schelen wie de wetten maakt” – Mayer Amschel Bauer Rothschild

De Rothschilds en hun mede-Ashkenazische partners begonnen hun internationale controle over geld in Europa en breidden het van daaruit over de hele wereld uit.

Wikipedia en de Jewish Encyclopedia verduidelijken het als volgt:

“De strategie van Mayer Rothschild was om de controle over hun banken in familiehanden te houden, zodat ze volledig geheim konden blijven over de omvang van hun fortuin. In ongeveer 1906 merkte de Jewish Encyclopedia op: ‘De door de Rothschilds geïnitieerde gewoonte om verschillende broers van een firma filialen te laten vestigen in de verschillende financiële centra van de wereld werd gevolgd door andere joodse financiers, zoals de Bischoffsheims , Pereires , Seligmans , Lazards en anderen, en deze financiers kregen krediet niet alleen bij hun joodse medebroeders, maar bij de bankvereniging in het algemeen. Op deze manier kregen Joodse financiers in het midden en laatste kwart van de 19e eeuw een steeds groter deel van de internationale financiën. Het hoofd van de hele groep was de familie Rothschild … ”

Dat aandeel in de internationale financiën bereikte zijn hoogtepunt in 1913 toen ze eindelijk een Centrale Bank in Amerika oprichtten. Het zou bekend staan ​​als het Federal Reserve System . Ze slaagden erin het tot leven te brengen door zich een weg te banen via de Amerikaanse regering en het Congres.

Een dergelijke methode was nodig omdat het Federal Reserve System in feite een particuliere onderneming is die zich voordoet als een instelling van de Amerikaanse regering: de president van de Verenigde Staten benoemt een Fed-voorzitter die de Senaat bevestigt, grotendeels voor publieke consumptie, aangezien die voorzitter niet op zich neemt bestellingen van een van beide.

“Het financiële systeem is overgedragen aan de Federal Reserve Board”, verklaarde Charles A. Lindbergh Sr. van de Republikeinse Congreslid van Minnesota in 1923. “Die Board beheert het financiële systeem op gezag van een puur winstgevende groep. Het systeem is privé en wordt uitgevoerd met als enig doel de grootst mogelijke winst te behalen uit het gebruik van andermans geld. “

Om hun plan te verbergen, hechtten de Rothschilds en hun mede-samenzweerders aan de centrale bank de naam “FEDERAL”, een duidelijke verkeerde benaming bedoeld om goedgelovige Amerikanen om de tuin te leiden. Een duidelijk patroon, is het niet? Als gevolg hiervan ging de geldcreatie in de VS van de Volksvertegenwoordigers naar een groep rijke mannen , die vreemd genoeg allemaal Asjkenazische joden waren (behalve hun symbolische niet-joodse partners):

( https://rense.com/general85/feddrec.htm / https://www.realjewnews.com/?p=177 )

1. Rothschild Banks of London en Berlin.

2. Lazard Brothers Banks of Paris.

3. Israël Moses Seif Banks van Italië.

4. Warburg Bank te Hamburg en Amsterdam.

5. Lehman Brothers of NY.

6. Kuhn, Loeb Bank of NY (nu Shearson American Express).

7. Goldman Sachs uit NY

8. National Bank of Commerce NY / Morgan Guaranty Trust (JP Morgan Bank – Equitable Life – Levi P. Morton zijn hoofdaandeelhouders).

9. Hanover Trust of NY (William en David Rockefeller & Chase National Bank NY zijn hoofdaandeelhouders).

Dean Henderson heeft in zijn artikel The Federal Reserve Cartel duidelijk het privé-eigendom van de Federal Reserve uitgelegd en bevestigd:

“JW McCallister, een insider van de olie-industrie met connecties met House of Saud, schreef in The Grim Reaper dat informatie die hij van Saoedische bankiers had verkregen 80% eigendom was van de New York Federal Reserve Bank – verreweg de machtigste Fed-tak – door slechts acht families. , waarvan er vier in de VS wonen. Dit zijn:

• de Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans en Kuhn Loebs van New York

• de Rothschilds van Parijs en Londen

• de Warburgs van Hamburg

• de Lazards van Parijs

• de Israel Moses Seifs van Rome

“CPA Thomas D. Schauf bevestigt de beweringen van McCallister en voegt eraan toe dat tien banken alle twaalf filialen van de Federal Reserve Bank controleren. Hij noemt:

• NM Rothschild in Londen

• Rothschild Bank in Berlijn

• Warburg Bank in Hamburg

• Warburg Bank in Amsterdam

• Lehman Brothers in New York

• Lazard Brothers in Parijs

• Kuhn Loeb Bank in New York

• Israël Moses Seif Bank of Italy

• Goldman Sachs uit New York

• JP Morgan Chase Bank uit New York

Geheimen van de Fed“Eustace Mullins kwam tot dezelfde conclusies in zijn boek The Secrets of the Federal Reserve , waarin hij grafieken toont die de Fed en haar aangesloten banken verbinden met de families van Rothschild, Warburg, Rockefeller en de anderen. ( https://www.amazon.com/s?k=the+secrets+of+the+federal+reserve&i=stripbooks&ref=nb_sb_noss )

“De controle die deze bankfamilies uitoefenen op de wereldeconomie kan niet genoeg worden benadrukt en is opzettelijk in geheimhouding gehuld. Hun bedrijfsmediatak brengt snel alle informatie in diskrediet die dit particuliere centrale bankenkartel als ‘complottheorie’ aan de kaak stelt. “

Woodrow Wilson had bittere spijt van de steekpenningen die hij aannam voor zijn rol bij de oprichting van de Federal Reserve: “Ik ben een zeer ongelukkige man. Ik heb onbewust mijn land verwoest. Een grote industriële natie wordt beheerst door haar kredietstelsel. Ons kredietsysteem is geconcentreerd. De groei van de natie en al onze activiteiten zijn daarom in handen van een paar mannen. We zijn een van de slechtst geregeerde, een van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de beschaafde wereld geworden – niet langer een regering door vrije mening, niet langer een regering door overtuiging en de stem van de meerderheid, maar een regering door de mening en dwang van een kleine groep dominante mannen. “

Veel experts leggen graag uit dat de Federal Reserve een samenwerkingsverband is tussen de particuliere banken en de federale overheid.

Bull koekje!

Sommige mensen denken dat de Federal Reserve Banks Amerikaanse overheidsinstellingen zijn: het zijn particuliere monopolies die ten prooi vallen aan de bevolking van deze Verenigde Staten ten voordele van zichzelf en hun buitenlandse klanten; buitenlandse en binnenlandse speculanten en oplichters; en rijke en roofzuchtige geldschieters ”, verduidelijkte de geachte Louis McFadden, voorzitter van het House Banking and Currency Committee in de jaren dertig.

Heb medelijden met de arme ziel die gelooft dat de Fed zich aan de regels van de federale regering houdt! De enige regel die de Fed kent, is degene die haar geheime en niet zo geheime leden verrijkt, ongeacht hoe deze de Amerikaanse economie vernietigt .

“De meeste Amerikanen hebben geen echt begrip van de werking van de internationale geldschieters”, onthulde de Republikeinse senator Barry Goldwater uit Arizona in de jaren vijftig. ‘De rekeningen van het Federal Reserve System zijn nooit gecontroleerd. Het opereert buiten de controle van het Congres en manipuleert de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. “

Volgens Forbes , de Federal Reserve alleen al in 2008 – onder de oh! zo verantwoordelijke bewaking van de Asjkenazische Jood Ben “Helicopter” Bernanke – in zijn eentje “meer dan $ 16 biljoen toegewezen aan bedrijven en banken internationaal, zogenaamd voor” financiële hulp “. “

Andere bronnen schatten het op bijna $ 30 biljoen, twee keer zo groot als het Amerikaanse bbp. En geen van dat geld is verantwoord. Deze transacties werden pas ontdekt na een “snelle audit” die toen Congreslid Ron Paul op wonderbaarlijke wijze uit de Fed wist te persen toen hij op de trommel probeerde te slaan om Amerikanen ertoe te brengen aandacht te schenken aan de geheime bank .

Dus wie heeft echt al dat geld? Was het maar $ 16 – 30 biljoen? En hoeveel geld is er daadwerkelijk gestolen sinds de oprichting van de Federal Reserve? Niemand weet. Zelfs het Congres niet. En geen enkele politicus zou er zelfs maar iets over zeggen. Merk ook op hoe dergelijke brutale diefstal geen enkele rol kreeg in de reguliere media.

Als je denkt dat deze Ashkenazim die de controle over het centrale banksysteem van de VS overnamen, de geldkraan voor hun mede-Joden niet openzetten om een Joodse wurggreep te creëren op de Amerikaanse economie en daarbuiten, dan ben je een grotere dwaas dan Judas die verkocht zijn Heer voor 30 zilverstukken.

Geen wonder dat bijna de helft van alle miljardairs (“de helft” is wat ons wordt verteld) in de VS Asjkenazische joden zijn . En het is ook geen toeval dat ze de Amerikaanse media domineren .

“… de Joden zullen alle eigendommen van de hele wereld in handen hebben”, voorspelde Baruch Levi in zijn brief aan Karl Marx, La Revue de Paris, p. 574, 1 juni. 1928.

Door de geldhoeveelheid te beheersen, kunnen ze alles en iedereen kopen – iedereen die de GELD-god dient. Deze controle stimuleert de Joodse financiers om de Amerikaanse regering te sturen, die op haar beurt de wereld stuurt .

Het hart van de Amerikaanse regering is het Congres. Het staat vol met Judassen die hun land hebben verkocht aan de god GELD.

“(Amerika) is gewoon een oligarchie waarbij onbeperkte politieke omkoping de essentie is van het verkrijgen van nominaties voor president of verkozen worden tot president”, onthulde voormalig president Jimmy Carter. “En hetzelfde geldt voor gouverneurs en Amerikaanse senatoren en congresleden.”

Dat is de reden waarom alle Amerikaanse politici, en vooral congresleden (met uitzondering van een handjevol enkele), contact opnemen met AIPAC (in het geheim bekend als het Ashkenazi-Israeli Political Action Committee), zijn smeergeld , zijn controle over de corrupte Federal Reserve en zijn verraderlijke houding. in het voordeel van Israël boven Amerikaanse belangen . Wat Israël ook wil – inclusief enorme hoeveelheden financiële hulp , seksuele slavernij en pedofilie , orgaanhandel en moedwillige moord , terrorisme en oorlogen – krijgt Israël.

Zoals Pat Buchanan grapte: “Het congres is door Israël bezet gebied.”

De enige moderne Amerikaanse politicus die het tegen de god GELD opnam, was president Kennedy. Hij ondertekende Executive Order 11110 die de Amerikaanse schatkist machtigde om zilveren certificaten uit te geven en zilveren dollars te munten, een slimme zet die, indien volledig geïmplementeerd, de Federal Reserve buiten werking zou hebben gesteld. Vreemd genoeg werd hij vijf maanden na het uitvaardigen van dat bevel vermoord. Zilveren certificaten en dollars werden vervolgens in de vuilnisbak van de vergetelheid gegooid.

Zelfs de president van de Verenigde Staten is geen partij voor de god GELD en zijn verborgen hand. Arme Kennedy moest een voorbeeld worden gemaakt om alle Amerikaanse politici te waarschuwen ervoor te waken de demonen in hun hol te baarden.

President James Madison wist van de moorddadige streak van centrale bankiers toen hij zei: ‘De geschiedenis vermeldt dat de geldwisselaars elke mogelijke vorm van misbruik, intriges, bedrog en gewelddadige middelen hebben gebruikt om hun controle over regeringen te behouden door controle over geld en de uitgifte ervan. “

GEVOLGTREKKING

Jezus had gelijk.

Geld wordt beheerst door de vorstendommen van de hel. Ze weten dat de meeste mensen bang voor ze zijn en ze niet zullen aanbidden, maar dat ze zeker geld zullen aanbidden. En als ze dat doen, is hun hart niet langer beschikbaar om oprecht de ware God te aanbidden die deze demonen haten.

Dus die sluwe duivels kozen zorgvuldig aan wie ze de controle over geld gaven. Maar helaas voor hen en hun volgelingen is God degene die het laatste woord heeft.

Trouwens, Jezus schreef het einde van het verhaal al, en het begunstigt degenen die Hem aanbidden:

“Zie, Ik zal degenen van de synagoge van Satan, die zeggen dat zij Judaieten / joden zijn en dat niet zijn, maar liegen – ik zal hen doen komen en voor uw voeten neerbuigen, en hen laten weten dat ik van u heb gehouden.” Openbaring 3: 9

ADDENDUM appendix., toevoeging

De vernietigers van de wereld

“Wij Joden, wij, de vernietigers, zullen voor altijd de vernietigers blijven.” – Maurice Samuel

Bolsjewistische revolutie: de joodse bolsjewieken, die in de jaren 1910 de Russische regering overnamen, doodden 66 miljoen christenen , waaronder 200.000 leden van de christelijke geestelijkheid, en verwoestten 40.000 kerken. https://www.texemarrs.com/062004/soviet_gulag.htm

Wereldoorlog 1: Groot-Brittannië verloor de oorlog tegen Duitsland. De zionisten kwamen tussenbeide en kochten president Wilson om om de VS in de oorlog te krijgen om hen te helpen. In ruil daarvoor vroegen de Joden het Britse Rijk om hen Palestina te geven om Israël te creëren. Hun wens werd vervuld in de vorm van de Balfour-verklaring van 1917 , die de wereld 18 miljoen doden kostte.

Wereldoorlog 2: de zionisten hebben die oorlog aangewakkerd (net zoals ze dat vandaag doen met Iran en andere landen in het Midden-Oosten), zodat Europese Joden zich bedreigd konden voelen . De misleiding werkte toen Europese Joden massaal naar Palestina vluchtten en de huizen van Palestijnen overnamen, die onder schot werden uitgezet en vervolgens werden afgeslacht of uit hun land verdreven naar naburige Arabische landen. Met genoeg Joden op de grond werd Israël in 1948 opgericht ten koste van 80 miljoen doden.

World War On Terror: Joodse neocons ( http://hugequestions.com/Eric/TFC/FromOthers/list-of-neocons-for-Iraq-war.htm ) , onder een hoedje met hun gekochte en betaalde politici in de Amerikaanse regering, pleegden ( http://www.911review.com/articles/anon/false_flag_perations.html ) hun terreurdaad op 9/11 ( https://wikispooks.com/wiki/9-11/Israel_did_it ) . Vervolgens gaven ze de moslims gemakkelijk de schuld om groen licht te krijgen om het Midden-Oosten te vernietigen met behulp van de legers van de VS en de NAVO en de terroristische groeperingen die ze financieren, met het uiteindelijke doel om Groot-Israël te creëren . Tot dusverre is het dodental 27 miljoen , inclusief christenen .

(https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/08/21/the-demonization-of-arabs-and-muslims/ )

Wereldoorlog 3: met Rusland dat Syrië en Iran beschermt tegen het machiavellistische ontwerp van Israël, zullen de zionisten ( https://biblicisminstitute.wordpress.com/judaica/zionism/ )er dan in slagen de wereld opnieuw op de rand van een ramp te brengen om Groot-Israël te creëren ? Als ze dat doen, zal het dan hun ondergang teweegbrengen ? ( https://biblicisminstitute.wordpress.com/2015/06/25/imperial-warmongering/ / https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/08/12/the-downfall-of-apartheid-israel/

Sequitur ( gevolgd door): Zoals het de bedriegers en moordenaars betaamt die ze zijn, camoufleren de zionistische SLACHTOFFERS van de wereld zich schaamteloos als SLACHTOFFERS , waarbij Israël , hun monsterlijke spawn ( paaien) , hun met bloed gevulde erfenis voortzet. Apartheid Israël is inderdaad een plaag , een kanker die moet worden aangepakt.

Beroep: Elke gewetensvolle persoon zou een persoonlijke boycot van Israël en alles wat daar gemaakt wordt, moeten uitvoeren .

Boek dat je moet lezen: The Secret World Government OF The Hidden Hand . Het is gratis.

https://biblicisminstitute.files.wordpress.com/2018/04/the-secret-world-government-or-the-hidden-hand-the-unrevealed-in-history-paperback-1.pdf

http://stateofthenation.co/?p=25731

(NB.: nergens wordt dus de link gelegd naar luciferianisme en naar de occulte wereld van de illuminatie. Ze vertellen een deel van het verhaal. Dat overigens wel veel verduidelijkt. Er bekruipt mij het gevoel dat er moslims achter deze site zitten of in ieder geval zitten er moslims bij en eventueel christenen uit een bepaalde hoek of zelfs trollen van “hen”)