Over Femakampen

Herbloggen van www.wimjongman.nl en onderstaande links

VN-troepen zullen de FEMA uitroeiingscentra beheren

(Nb.Fema is: Federal Emergency Management Agency)

Het is lachwekkend dat in de onafhankelijke media sommigen nog steeds het bestaan en de ware aard ontkennen van de concentratiekampen in Amerika, die bekend staan als FEMA-kampen. Het bewijs is overweldigend en van bepaalde documenten kunnen wij nagaan hoe “gevangenen” zullen worden gevangen genomen en vervoerd naar deze beruchte FEMA-kampen.

Een van de doeleinden van dit artikel is om aan te tonen, vanuit de eigen documenten van de regering, wat ze vertellen ons over wat voor soort hel-op-aarde er het Amerikaanse volk wacht van de Verenigde Naties.

Overzicht van de overname van de Verenigde Staten door vooraf geplaatste VN-troepen

In deel 1-3 van deze serie werd vastgesteld dat de globalisten een plan hebben georganiseerd voor de omverwerping van de Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk.

Hun eerste doel is om een hel naar de Verenigde Staten te brengen. Antifa (d.w.z. MS-13 en ISIS), samen met steun van de CIA, Deep State en hun middelen en het gebruik van de FBI-elementen is het centrum van een zodanige chaos op Amerikaans grondgebied dat VN-interventie noodzakelijk zal worden geacht op basis van eerder gesloten overeenkomsten tussen de Amerikaanse regering en de Verenigde Naties. Drie dagen geleden haalde ik een Fox News verslag aan dat bevestigde dat VN-soldaten (bv. Russen en Chinezen) de inbeslagneming van wapens zullen verzorgen, en gevangennemen degenen die beschouwd worden als een bedreiging voor de Nieuwe Wereld Orde. In de vorige delen van deze serie heb ik beschreven hoe de VN-troepen hebben geoefend voor deze overname.

Deze artikelen bespreken het feit dat het VN-troepen, die de FEMA kampen gaan beheren voor een massale opsluiting.

Een irrelevante vraag

Enige tijd geleden, ontving ik de volgende e-mail van iemand van de onafhankelijke media:

Mr. Hodges,

U brengt de beweging van de Alt Right media in discediet met uw rare beweringen over FEMA-kampen dat miljoenen Amerikanen daar naar toe zullen worden gestuurd en er ofwel zullen sterven of een heropvoeding ondergaan. Wat een onzin. U bent een schande voor de hele beweging en u misleidt miljoenen met deze ongegronde samenzweerderige claims.

Er zijn geen FEMA kampen, en zal er geen heropvoeding zijn. Er zijn geen Russen en Chinezen in Amerika, u bent paranoïde.

Ik veronderstel dat u ook van mening bent dat Hitler zes miljoen Joden heeft vermoord. Waarom gaat u niet terug naar het onnuttige werk dat u had voorafgaand aan dit, dan te doen alsof u het echte nieuws presenteert?

Deze verdediger van de beweging van de waarheid en auteur van deze e-mail vergat op de een of andere manier deze vernietigende mededeling te ondertekenen met zijn echte naam. Laten we eens kijken of deze persoon het juist heeft. Is het idee van een FEMA-kamp dat slechte dingen zal doen met de Amerikaanse burgers slechts een paranoïde fantasie?

Een onderzoek naar dit onderwerp zou moeten beginnen met een eenvoudige vraag: “Zouden de Amerikaanse soldaten in een staat van beleg waarbij miljoenen Amerikanen opgepakt worden, willen schieten op de Amerikaanse burgers”? Jammer genoeg is het antwoord op die vraag een betwistbaar punt. Het is duidelijk als we gegevens van het leger uit haar eigen materialen over concentratiekampen analyseren, dat Amerikaanse soldaten worden gebruikt voor het oppakken van gevangenen. Echter, de kampen waarnaar de mensen uiteindelijk zullen worden gedeporteerd, worden bemand en gerund door buitenlandse troepen en deze troepen zullen onder VN-controle staan. Dit document zal dit punt duidelijk maken.

Punt #1: FEMA-kampen zijn kampen voor slavenarbeid

Zoals het het geval met de nazi’s was, zal slavenarbeid een deel van het beeld zijn, zoals blijkt uit het volgende document van het leger.

Bijlage J

J-20 FM 3-39.40 12 februari 2010

J-67.

Commandanten moeten de gedetineerden organiseren en op zodanige wijze beheren als mogelijk is voor de goede werking en werkgelegenheid van elke gedetineerde. Opstellen en bijhouden van een vakbekwaamheidsverslag voor elke gedetineerde. Opnemen van nieuwe vaardigheden, zoals die zijn verworven.

Individuele gedetineerden op regelmatige of permanente basis aan te wijzen voor arbeid of functie.

Het opzetten van beroepsopleidingsprojecten en het zoveel mogelijk aanmoedigen van gedetineerden om de benodigde vaardigheden in te studeren en te ontwikkelen.

Arbeid overwegingen J-68.

Arbeid van gedetineerden kan worden gebruikt voor het uitvoeren van het volgende:

Kampbeheer en installatie-onderhoud.

Werk in de landbouw.

Openbare werken, nutsbedrijven en bouw-bewerkingen die geen militair karakter of doel hebben.

Vervoer en behandeling van winkels die geen militaire aard of bestemming hebben.

Binnenlandse dienst.

Ik verontschuldig me en ik wil niet iedereen onwetend en niet geïnformeerd noemen, maar deze informatie komt rechtstreeks uit de leger-bestanden die met hun oorspronkelijke administratieve nummers zijn uitgelekt.

Vanuit het perspectief van de geschiedenis zijn concentratiekampen notoir bekend als instellingen voor moord. Gebaseerd op dit begrip, gebruikte ik het Leger-concentratiekamp Handboek als bron, getiteld FM 3-39.40 Internering en Hervestiging Operaties (PDF), waarin slechts weinig gewag werd gemaakt van sterfgevallen in de concentratiekampen. Maar wacht eens, dit document beschrijft de ondervragingsprocessen, de voedselbereiding, het vervoer en de verzorging van gedetineerden, maar ze geven nauwelijks aan hoe ze omgaan met dode lichamen.

In een faciliteit gevuld met een uiteenlopende bevolking ten aanzien van leeftijd, gezondheidstoestand en fysieke conditionering; zouden de autoriteiten zich dan niet bezig moeten houden met wat er gebeurt als een gevangene aan een onverwachte hartaanval of beroerte sterft? Wat zouden ze doen met de dode lichamen?

Als de juiste voorbereidingen niet zijn genomen voor de juiste zorg en de verwijdering van dode lichamen, zou dat dan niet de gezondheid in gevaar brengen van medegevangenen, en niet te vergeten de bewakers en andere militair personeel? Dit moet een primaire zorg zijn voor elke faciliteit. Echter, dit is het enige gebied waarin de FEMA-kamp Leger Handleiding relatief stil over is.

Punt #2: FEMA-kampen zijn vernietigingskampen

Uit de bovengenoemde verwijzingen spreken de volgende passages over hoe het leger omgaat met het onderwerp van de dood als het gerelateerd is aan de concentratiekampen:

5-69. Wanneer een gedetineerde onder Amerikaanse voogdij sterft, zal de aanwezige medisch officier onmiddellijk de commandant van de detentiefaciliteit of ziekenhuiscommandant inlichten (of de commandant van de eenheid, die de voogdij heeft over de gedetineerde als de dood zich niet heeft voorgedaan in de inrichting) met de

-Gedetineerde’s volledige naam.

-Gedetineerde’s code ISN/capture (verplicht).

-Datum, plaats en omstandigheden van de gedetineerde’s dood.

-Eerste beoordeling over de vraag of de gedetineerde dood was, of niet, het resultaat van de overledene’s eigen wangedrag.

-De initiële beoordeling over de oorzaak van de dood.

Wat er interessant is over 5-69, is dat de oorzaak van de dood niet wordt gecategoriseerd op een zinvolle manier, behalve dat gezegd wordt dat er een bewuste inspanning is om te bepalen of de dood van de gevangene te wijten is aan de “eigen acties”.

5-72… Het Kantoor van de Keuringsarts van de Strijdkrachten is verantwoordelijk voor het afronden van een definitief DD-formulier 2064, dat een verklaring zal afgeven dat “dood was (of was niet) het resultaat van de overledene’s eigen wangedrag” in het blok met het label “omstandigheden rond dood ten gevolge van buiten komende oorzaken.”

Merk in het bovenstaande (5-72) op, dat de zinvolle categorieën van gevangenendood alleen zijn: (1) het eigen wangedrag van de gedetineerde en (2) de dood als gevolg van externe oorzaken.

5-73. Het NRDC stelt het ICRK in kennis van alle sterfgevallen van gevangenen. Het NDRC behoudt de DD-formulieren 2064 gedurende de periode van vijandelijkheden of bezetting, voor de duur van een andere militaire operatie, of zoals anderszins voorgeschreven. Indien het NDRC daartoe bevoegd is, zal het NDRC de DD-formulieren 2064 archiveren.

Er is een sleutelwoord dat nauwelijks onopgemerkt blijft. Die zinsnede luidt: “Het NDRC zal de gedetineerde DD-formulieren 2064 handhaven gedurende de periode van de vijandelijkheden of bezetting….” Met andere woorden, er zullen geen processen als in Neurenberg worden gevoerd betreffende de genocide, omdat de archieven niet permanent zullen worden bewaard (d.w.z. worden vernietigd).

Voor een handboek waarin tot in detail wordt beschreven hoe de gedetineerden behandeld zullen worden, laten ze de verwijdering van dode lichamen achterwege. Zal er een militaire regeling komen dat niemand dood gaat in het kamp door een hartaanval? Of is dit omdat het leger, met uitzondering van de incidentele spontane dood, zich geen zorgen maakt over een verwijdering van dode lichamen in een ruimte van massale detentie? Ik kan slechts tot één conclusie komen: de meeste sterfgevallen in verband met de gevangenen zullen zich niet voordoen in de inrichting zelf en dat verklaart waarom het leger zich kennelijk geen zorgen maakt over deze kwestie.

Dit opent een heel scala aan mogelijkheden. Zullen de ongezonde mensen naar een tertiaire instelling worden vervoerd om op humane wijze te worden behandeld, waar hun medische problemen worden behandeld? Ik denk dat het vrij gemakkelijk is om te zien waar ik mee bezig ben. Kunnen we echt verwachten, van “autoriteiten” die een onmenselijke daad hebben begaan door mensen zonder legitieme reden op te sluiten, dat zij plotseling hun geweten zullen ontdekken en de zwakken met mededogen en waardigheid behandelen?

Punt #3: Opleiding van de VN-troepen voor het overnemen en beheren van de FEMA-kampen

“Deze bijlage behandelt aspecten van ontwikkeling van opsluitingsfunctionarissen in andere landen. Voor de toepassing van deze bijlage worden de buitenlandse en HN-opsluitingsambtenaren verstaan”.

Gedurende meerdere jaren heb ik in mijn talkshow vele ooggetuigen geïnterviewd over de aanwezigheid van buitenlandse troepen (meestal Russische) voor training op Amerikaanse bodem. Sherrie Wilcox heeft video’s en nog meer foto-bewijs gepresenteerd. Anderen hebben uit de eerste hand hun verantwoording over deze gebeurtenissen verstrekt. Ik heb het bestaan van een FEMA-bilaterale overeenkomst met de Russen gedetailleerd, om 15.000 soldaten toe te laten voor “rampen beroepsopleidingen”. En ondanks alle bewijzen zijn er mensen die onomwonden The Common Sense Show hebben bekritiseerd en beweren dat er geen buitenlandse troepen op Amerikaanse bodem zijn. Degenen die hebben geweigerd om naar het bewijsmateriaal te kijken, zijn mijn volk een excuus schuldig. Ten tweede, de menigte zal met het “steken van hun kop in het zand” nooit weten wat hen heeft geraakt, wanneer de hel losbreekt.

Stop nu! Het volgende kan beelden en berichten bevatten die lastig zijn voor degenen die lijden aan cognitieve dissonantie en corporate-media groepsdenken.

Hieronder staat nog meer bewijs dat het buitenlandse troepen zullen zijn die Amerikaanse burgers vermoorden; en niet Amerikaanse soldaten, waarop niet gerekend kan worden om hun eed ten opzichte van de Grondwet te schenden.

Bijlage N

Buitenlandse opsluitingsfunctionaris-trainingsprogramma

Training door Amerikaanse Trainers

N-43. Soldaten en mariniers aan wie de trainingsmissies worden toegewezen, krijgen een cursus ter voorbereiding om te voldoen aan de specifieke eisen van de ontwikkeling van de beoogde HN-detinering-officieren (d.w.z. buitenlandse detentieofficieren). De cursus moet de nadruk leggen op de culturele achtergrond van het HN, en de taal van dit HN-personeel ter introducering (om specifieke termen en zinnen te bevatten) en om inzichten te geven in culturele tips voor het ontwikkelen van een goede verstandhouding met het HN-personeel.

Het begin van deze sectie probeert de illusie te wekken dat de buitenlandse troepen onder de volledige controle staan van het legerpersoneel. Ik denk echter dat het waarschijnlijk is dat de massale uitroeiing van de gevangenen zal plaatsvinden wanneer het Amerikaanse leger uit de faciliteiten wordt teruggetrokken. Als er enige twijfel zou bestaan over het feit dat onze toekomstige gevangenbewaarders buitenlanders zullen zijn, die niet zullen aarzelen om massaal een genocide uit te voeren, dan moet de volgende alinea uit het document alle twijfel wegnemen.

Trainingsmethoden

N-48. Opleidingsprogramma’s zijn ontworpen om HN-personeel voor te bereiden op de uiteindelijke training van zichzelf. Inheemse trainers zijn de beste trainers en moeten zoveel mogelijk worden ingezet.

Conclusie

Het plan, gekoppeld aan de activering van de FEMA-kampen is in beweging gezet. Door Antifa geleide medeplichtigen zullen een hel ontwikkelen. De VN biedt royaal aan om in te grijpen op basis van nieuwe overeenkomsten. Een overvloed van valse vlag terroristische aanslagen die ontworpen zijn om de chaos te creëren die nodig is om de Verenigde Naties in te brengen, is al begonnen.

Ik verontschuldig me voor het verwarren van mijn critici met feiten, maar laat mij een vraag te stellen: Waarom zou FM 39.4 ooit worden geschreven als het niet ging om operationeel gemaakt te worden in de toekomst? Als die intentie en mogelijkheid niet bestond, waarom dan tijd en moeite besteden aan deze uitgebreide plannen?

Er is nog een ander punt om te overwegen: welke argumenten zullen worden gebruikt voor het onder dwang verhuizen van mensen naar deze kampen? Dit is het onderwerp van de discussie in deel 5 van deze serie.

“Wat komt is niet langer komende, het is reeds hier”

Steve Quayle

Bron: UN Troops Will Be Running the FEMA Camp Extermination Centers – Dave Hodges – The Common Sense Show

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2017/antifa/fema-kampen.html

FEMA kampen

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: december 2004) (Laatste bewerking: 11 juni 2020)

FEMA kampen zijn gevestigd door heel Amerika, Canada en Alaska. FEMA wordt wel gezien als het machtigste bestuurssysteem van Amerika. Sommigen noemen het wel “het geheime bestuur” van Amerika. Er zijn inmiddels in opdracht van FEMA meer dan 800 detentiekampen gebouwd en ingericht. Verschillende bronnen melden dat de “Elite” hier de vijanden van de staat wil opsluiten. In een publicatie onder de titel “Camps for Citizens” verteld de auteur Jonathan Turley dat de voormalige Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft destijds een plan heeft opgesteld dat de mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten en hen hun burgerrechten te ontnemen. https://www.globalresearch.ca/us-fema-camps/7763

De Amerikaanse regering heeft sinds begin 1980 een lijst samengesteld met daarop de namen van mensen die als staatsgevaarlijk worden aangemerkt. Op deze lijst stonden in 2008 al de namen van 8 miljoen Amerikanen die als een bedreiging worden gezien voor de samenleving. Dit aantal zal intussen al flink zijn toegenomen. Zij zullen worden opgepakt, ondervraagd en opgesloten. De lijst is voor een belangrijk deel ontstaan door afluisterpraktijken van het spionage programma van de NSA. Degenen die op de lijst staan wacht een zeer onzekere toekomst. Men kan er gevoegelijk vanuit gaan dat iedereen die zich kritisch heeft uitgelaten over de aanstaande Nieuwe Wereldorde en de ware machthebbers achter de coulissen, de Elite, tot de kandidaten moeten worden gerekend.

In deze video (video helaas door YouTube verwijderd) vertelt dominee Michelle Hopkins over haar bevindingen van een ontdekt FEMA Kamp in Arizona nabij de grens met Mexico. Sommige van deze kampen kunnen meer dan 100.000 mensen herbergen. Diverse kampen zijn uitgerust met guillotines, gaskamers en crematoria. Waarom deze kampen zijn ingericht blijft vooralsnog niet duidelijk maar velen menen dat deze kampementen zijn klaargemaakt om daar straks de tegenstanders in op te sluiten die de plannen van de Nieuwe Wereld Orde kliek in de weg staan. http://nstarzone.com/CAMPS.html Naast de Amerikaanse regering zijn ook de CIA, FBI, Verenigde Naties en vele andere organisaties, landen en regeringsleiders betrokken bij deze plannen. Deze kampen staan in ‘the middle of nowhere’ en zijn voor een deel verbonden met het spoorwegnetwerk. Op diverse plaatsen staan treinwagons klaar om mensen naar de kampen af te voeren. De voorbeelden hoe dat gegaan is tijdens de Tweede Wereldoorlog liggen nog vers in het geheugen. https://www.youtube.com/watch?v=TrarmdexeV0

Fema treinen

Momenteel staan al deze kampen nog leeg. Volgens de officiële versie van de Amerikaanse overheid zijn deze kampen gebouwd voor eventuele ‘noodsituaties’. Dat dit met heftige onlusten gepaard zal gaan heeft de ‘elite’ al lang zien aankomen en hebben daarvoor hun maatregelen al lang in het geheim genomen. De kans is groot dat in een dergelijke situatie Washington zal besluiten de staat van beleg af te kondigen en alle politieke tegenstanders vervolgens af te voeren naar de gereed staande kampen.

Op 12 december 2011 is een wet aangenomen (Sectie 1031 van de NDAA) die de Amerikaanse overheid toestemming verleent om iedere Amerikaanse burger die van iets verdacht wordt, zonder tussenkomst van een rechter te arresteren en voor onbepaalde tijd gevangen te houden op ‘geheime’ plekken. Bekend onder de naam Terrorist Identities Datamart Environment (TIDE) http://online.wsj.com/public/resources/documents/watchlist082108c.pdf , geeft de databank informatie over mensen die Amerikaanse autoriteiten zien als bekende, verdachte of potentiële terroristen uit de hele wereld.

In FEMA kampen en elders liggen miljoenen kunststof doodskisten.Waarvoor deze dienen laat zich raden.

Fema doodskisten https://www.youtube.com/watch?v=YK91qbw4ycY

Reeds tijdens de regeerperiode van George W.Bush zijn de democratische rechten van de Amerikanen drastisch ingeperkt door de invoering van de zogenaamde “Patriot Act”. https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_Authorization_Act Deze antiterreurwetgeving is ingevoerd na de aanslagen van 11 september 2001. Het doel van deze wet was om de Amerikaanse overheid meer bevoegdheden te geven om informatie te vergaren en de mogelijkheid om op te treden in geval van ‘vermeend’ terrorisme. Eind 2003 tekende Bush de “Intelligent Authorization Act” die nog meer opsporingsbevoegdheid aan de FBI gaf en gezien kan worden als een verlengstuk en uitbreiding van de Patriot Act. Op 16 december 2005 stemde de Amerikaanse Senaat tegen de verlenging van deze wet maar op 12 december van datzelfde jaar ging de Senaat akkoord. Dit werd vastgelegd in de “USA Patriot Improvement and Reauthorization Act”. https://www.justice.gov/archive/olp/pdf/usa_patriot_improvement_and_reauthorization_act.pdf

Hierdoor werd het tijdelijke karakter van de Patriot Act feitelijk naar permanent gebracht omdat deze wet tot in het oneindige steeds opnieuw verlengd kan worden. Deze wet houdt ook voor de Europese burger een risico in omdat op grond van de Patriot Act en een hieruit voortvloeiende Amerikaanse Cloud Computing Provider ook de gegevens en databases van Europese klanten kunnen worden opgevraagd. De in Kenia geboren Moslimbroederschap extremist Barack Hussein Obama beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2008, de kiezers deze wet niet te verlengen, maar heeft hem later zelfs definitief ingevoerd. Op 1 januari 2012 tekende hij de omstreden National Defense Authorization Act, die het mogelijk maakt om Amerikaanse burgers zonder vorm van proces op te pakken en voor onbepaalde tijd op te sluiten.https://www.aclu.org/issues/national-security/detention/indefinite-detention-endless-worldwide-war-and-2012-national?redirect=indefinite-detention-endless-worldwide-war-and-2012-national-defense-authorization-act

Executive Order 10990 van deze wet staat de regering toe om alle vormen van transportatie en de controle over snelwegen en zeehavens over te nemen. Executive Order 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en mineralen over te nemen. Executive Order 10998 staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen. Executive Order 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder leidinggevend toezicht van de regering. Executive Order 11001 staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over te nemen. Executive Order 11002 benoemt de Directeur-Generaal der Posterijen om een nationale registratie van alle personen teweeg te brengen. Wie op de hoogte is van de plannen voor een Nieuwe Wereld Orde zal direct begrijpen, waartoe deze regels opgesteld zijn. In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden (door Martial Law) en kan de gehele bevolking in slavernij gebracht worden.

In de staat Arizona zijn bij de stad Phoenix op meerdere locaties gaten gegraven van 3 meter diep en 300 meter breed. In de gaten staan duizenden betonnen bakken bedekt met deksels. In iedere bak kunnen 40 lichamen opgeborgen worden. Zand erover en er is niets meer van terug te zien.

Naast de ‘concentratiekampen’ zijn er ook een soort heropvoedingskampen. Zo is er een officieel document van het ministerie van Defensie uitgelekt waaruit blijkt dat politieke tegenstanders van het Witte Huis in de toekomst kunnen worden opgesloten in ‘heropvoedings’ kampen. In het document wordt vervolgens uitgelegd hoe zij zullen worden ‘geïndoctrineerd’ om een politiek correcte mening en houding aan te nemen. De geschiedenis leert dat dergelijke ‘heropvoedings’ kampen uitsluitend worden opgezet door dictatoriale en/of fascistische regimes zoals in de voormalige Sovjet Unie en het huidige Noord Korea.

Naast al de genoemde voorbereidingen heeft het Amerikaanse ministerie van Homeland Security 1,6 miljard kogels gekocht. De aangeschafte munitie wordt doorgaans gebruikt door sluipschutters. Bijna een half miljard kogels hebben een ‘hollow point’, bedoeld om zoveel mogelijk schade aan te richten in het menselijke lichaam. Daarnaast kunnen 750 miljoen kogels door muren heen dringen. Velen twijfelen eraan of het enorme aantal kogels inderdaad enkel bedoeld zijn voor ‘oefeningen’, zoals de overheid beweert. Zelfs de Sociale Zekerheidsinstantie schafte 174.000 kogels aan. Het Amerikaanse leger oefent steeds vaker en openlijker op het uitbreken van een opstand. In een recente instructie getiteld ‘Burgerlijke Ordeverstoring Operaties’ staat beschreven hoe militaire politieagenten met behulp van vuurwapens en granaten rellen moeten onderdrukken en ‘dissidente’ burgers moeten doden. ‘Er zullen geen waarschuwingsschoten worden gelost,’ staat op pagina 20 te lezen.

Een lid van de Amerikaanse militaire politie heeft in het geheim een video-opname gemaakt van een briefing met officials van de FEMA, die openlijk toegaven dat de staat-van-beleg (martial law), het in beslag nemen van alle vuurwapens en het opschorten van de Grondwet wordt voorbereid. De Amerikaanse overheid rekent met de totale instorting van de maatschappij. Barack Hussein Obama is tijdens zijn regeerperiode à la Jozef Stalin druk bezig geweest met het ‘zuiveren’ van de legertop. Alle topofficieren die weigerden hem absolute trouw te zweren zijn ontslagen of op een andere manier weggewerkt. Onder hen een brigadier-generaal en een commandant sergeant-majoor met respectievelijk 27 en 31 jaar ervaring, onder andere in Irak en Afghanistan.https://www.theguardian.com/world/2013/jul/14/obama-secret-kill-list-disposition-matrix

Het Combating Terrorism Center van de prestigieuze Amerikaanse West Point militaire academie, zegt dat mensen die tegen de komst van de Nieuwe Wereld Orde zijn, inclusief het geplande merkteken, als ‘potentieel gewelddadige terroristen’ moeten worden beschouwd. De Britse krant The Guardian bevestigde in februari 2013 hoe ver we reeds zijn gevorderd op weg naar de Nieuwe Wereld Orde. Journalist Glenn Greenwald had beslag weten te leggen op een officiële memo van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarin de moord op burgers zonder enige vorm van proces door Obama en trawanten werd goedgekeurd. ‘De meest extremistische macht die een politieke leider kan uitoefenen, is de macht om zijn eigen burgers zonder aanklacht of vorm van proces en ver van enig slagveld te laten executeren. Obama heeft exact deze macht niet alleen in theorie, maar ook in praktijk gebracht, aldus Greenwald.Vervolgens noemde hij diverse voorbeelden van Amerikaanse burgers die onder Obama’s bevelen werden vermoord, inclusief een 16 jarige tiener.’

Dit hele proces wordt niet alleen uitsluitend via uitvoerende bevelen (van de president) uitgevoerd -met geen enkele vorm van toezicht of controle-, maar er is ook nul komma nul transparantie en aansprakelijkheid. De ondergeschikten van Obama stelden hun lijstjes samen met personen die zouden moeten worden geëxecuteerd, en de president pikte op wat men ‘Terror Tuesday’ noemde, daar een aantal ‘kaartjes’ uit, en gaf opdracht in totale geheimheid wie er op zijn bevel moest sterven. De macht van beschuldiger, aanklager, rechter, jury en beul waren allemaal geconcentreerd in deze ene man.

Ook gaf hij opdracht een enorme vloot van drones op te bouwen, indien nodig voorzien van chemische wapens en ander dodelijk tuig, zodat die op elk gewenst moment in opdracht van hem hun moordende werk konden gaan doen. De planning is dat er de komende jaren een zwerm van maar liefst 30.000 van deze drones operationeel zullen zijn. Deze drones zullen opereren vanuit een moederschip en in de lucht naar hun doelen worden gestuurd.

De huidige Amerikaanse regering beschouwt kritiek op de president en andere regeringsleden als ‘vijandig’. Dat betekent dat je, enkel door het geven van je mening of het niet eens zijn met het regeringsbeleid, als radicaal of terrorist kan worden gebrandmerkt. Het zal niet lang meer duren voordat iedereen die in opstand komt tegen het nieuwe totalitaire systeem, als staatsvijand zal worden beschouwd en vervolgd. De politie in Amerika heeft in de zomer van 2013 de beschikking gekregen over 165 zwart gespoten gepantserde voertuigen (MRAPS) van het ministerie van Defensie. De wagens hebben Amerikaanse militairen beschermd tegen bermbommen in Afghanistan en Irak. Ze wegen bijna achttien ton en zijn uitgerust met gepantserd staal en kogelvrij glas.

In dit Artikel valt te lezen dat er miljoenen Amerikanen in her-opvoedingskampen (FEMA-kampen) zullen worden opgesloten. De Amerikaanse generaal Wesley Clark zegt in deze video waarin hij geïnterviewd wordt door MSNBC: “Het is ons recht en onze plicht om (mensen) af te scheiden van de normale gemeenschap zolang het conflict duurt”. Clark lijkt hier een hint te geven wie in aanmerking komen om ‘af gescheiden te worden’. “Als deze mensen zijn geradicaliseerd en niet de Verenigde Staten steunen noch loyaal zijn aan ons land dan is dat in principe prima want dat is hun recht, maar het is ons recht en plicht om hen af te scheiden.” Clark deed zijn uitspraak naar aanleiding van de moordpartij door de moslim ‘martelaar’(moordenaar) Mohammad Yousseff Abdulazeez (24) bij een marinekantoor in het Amerikaanse Chattanooga waarbij vijf doden vielen. Abdulazees wilde zo graag een martelaar worden. Het gaat dus om mensen die zijn geradicaliseerd. Dat kunnen moslims zijn maar ook christenen die het niet eens zijn met het beleid van Washington, of allerlei groepen die zich aan het bewapenen zijn om tegen het Witte Huis in opstand te komen wanneer welke Amerikaanse president dan ook mocht besluiten de staat-van-beleg af te kondigen.

https://www.franklinterhorst.nl/FEMA%20kampen.htm

(NB: ze zeggen dat het dit is: https://nl.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency )