Over het drinken van de beker

Drinken van de Beker die de Vader ons gegeven heeft door Mike Ratliff, 3 maart 2008 Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) Vertaling en voetnoten door M.V. ( Marc Verhoeven) “En zij zeiden tegen Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand in Uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt wordt? En zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden, maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven; maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bereid is” (Markus 10:37-40). De waarheid -Bijbelse waarheid- snijdt als een zwaard en is scherper dan enig mes. Gods wegen zijn niet ’s mensen wegen of de wegen van de wereld. Nee, Gods wegen staan haaks op de wegen van de gevallen mens. Velen die dit lezen kunnen getuigen over het verlies van nauwe vrienden en het krijgen van conflict in hun familie, omdat God hen opgewekt heeft door Zijn genade. Hun geloof is levend. Zij zijn wedergeboren. Zij kunnen nu de waarheid zien en zijn in staat God te gehoorzamen. Dit nieuwe leven in Christus behoort hen toe die de smalle poort hebben gevonden, welke Christus is. Zij kwamen daardoor, in geloof, en zij bevinden zich nu op de smalle weg die naar de Hemelse Stad leidt. Door dit nieuwe leven rijst er conflict met betrekking tot hen die de gelovige omringen en die God niet kennen. Zij kunnen best wel religieus zijn; zij kunnen belijdende christenen zijn, maar geen van deze dingen staat garant voor eeuwig leven. De echte gelovige is een bezitter van de waarheid; God heeft ze geschreven in zijn of haar hart. Maar, voor een onechte gelovige ligt ze ver buiten zijn bereik. Zij zien deze waarheid als louter dwaasheid. Wanneer de wedergeborene in het geloof wandelt, met al de invloeden ervan op zijn of haar leven, zal de onechte gelovige of ongelovige reageren op verschillende manieren. Boosheid, wrevel, scepticisme, vijandigheid en verachting, zijn maar enkele reacties die ware christenen zullen tegenkomen wanneer zij wandelen in het geloof. “Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de zieken, reinig de melaatsen, wek de doden op, drijf de demonen uit. U hebt het om niet ontvangen, geef het om niet. Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg of twee stel onderkleren of schoenen of een staf. Want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, ga na wie het daarin waard is; en blijf daar, totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat uw vrede daarover komen, maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten” (Mattheüs 10:5-14). Gehoorzame christenen zullen op hun wandel twee groepen mensen tegenkomen. Sommigen zijn rechtschapen, de rest niet. De rechtschapenen ontvangen de waarheid, terwijl de anderen die niet ontvangen en niet luisteren naar de waarheid. Jezus onderricht Zijn discipelen het stof van hun voeten te schudden terwijl zij weggaan van hen. Dit is om hen te tonen dat Gods vrede voor anderen bestemd is, niet voor hen. “Voorwaar, Ik zeg u: Het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Zie, Ik zend u als schapen in het midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u in dat uur gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet beëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is. De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen dat niet bekend zal worden. Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees juist bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel” (Mattheüs 10:15-28). De vijandschap van dezen die onwaardig zijn voor de waarheid komt overeen met die van een bende wolven tussen de schapen. Hoe moeten de schapen reageren? Zij moeten bedachtzaam als slangen en oprecht als duiven zijn. Zij moeten oppassen, voorzichtig zijn. Maar er zullen tijden zijn dat de vijandschap uitbreekt in vervolging. Dit kan vele gedaanten aannemen, maar het kan altijd herleid worden tot vijandschap tegen de exclusiviteit van het Evangelie. Vandaag de dag is er een beweging die de smalle poort zo breed wil maken als maar kan. Men verwijdert daartoe alle restricties die Christus oplegde om binnen te gaan. De smalle weg wordt vandaag zo breed mogelijk gemaakt, en zo inclusief als maar kan. Maar, als de waarheid wordt verkondigd dat deze dingen onbijbels zijn, en niet uit God, zullen de schapen die uit Christus’ beker van gehoorzaamheid drinken, vervolgd worden wanneer zij zo spreken. Hun eigen families zullen zich tegen hen keren. Hun vrienden zullen hen zien als “krankzinnig”. Zij zullen gezien worden als religieuze fanatici, of legalisten, en zij zullen behandeld worden als onwaardig voor enige gunst. Maar, het is in deze tijden dat God Zijn woorden in hun monden zal leggen, om te spreken terwille van Zijn heerlijkheid, en om het oordeel te verzegelen op hen die Dezijnen vervolgen. Jezus zegt ons dat als wij gehoorzame christelijke levens leven, wij dan de waarheid zullen spreken, en dat dit zal meebrengen dat het kwaad op onze weg komt. Wij moeten de vervolgers niet vrezen, maar in plaats daarvan vrezen wij God en gehoorzamen Hem – geen mensen. “Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te zaaien tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verloren zal hebben omwille van Mij, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen (Mattheüs 10:29-42). Ongeacht hoe wreed de vijanden van de waarheid de gelovigen behandelen die de waarheid spreken, christenen moeten zich herinneren dat de Vader hen in Zijn eeuwige bescherming houdt. Zij die dit verdragen en zich niet verzetten, maar continu de waarheid verkondigen voor het aangezicht van Gods vijanden, zullen erkend worden door de Zoon voor God de Vader! In onze post-evangelische periode van de Kerk wordt dit niet gezien als de beloning die ze in feite is. In onze tijd lijkt het dat de Kerk haar focus op de eeuwigheid heeft verloren en dat ze helemaal gericht is op het tijdelijke. Hierdoor is het Evangelie veranderd in een mensgemaakt product, dat niemand redt. Het is een schijnevangelie dat vrede met God aanbiedt door religieus te zijn, of door aan te sluiten bij een kerk, of door het opzeggen van gebeden. Er wordt niet meer gesproken over Gods wet en de schuld van ieder mens voor God als gevolg van zijn overtredingen. Er wordt niet meer besproken waarom Jezus naar het Kruis ging en waarom Hij een verzoening moest worden voor onze zonden. Wanneer iemand, die heeft gedronken van Christus’ beker van de gehoorzaamheid, de waarheid vertelt tegen de leugens in, dan komt de drift en het verzet van de neo-evangelicals en liberalen heel snel op en lijkt ze wel dodelijk. Waarom? Deze afweermiddelen zijn vurige pijlen van de vijand zelf. Wij moeten nooit ophouden de waarheid te spreken, de hoge kost van discipelschap. Echte gelovigen hebben hun levens opgegeven voor hun Heer. Zij hebben hun levens verloren ter wille van Hem. Echter, hierin zullen zij hun ware leven vinden. Toen Jezus Zijn discipelen uitzond vertelde Hij hen geen voedsel of extra kleding mee te nemen. Zij moesten vertrouwen op Zijn voorziening, welke onthuld werd in de mensen die het Evangelie met vreugde aannamen. Maar, Jezus’ aardse bediening eindigde. Hij is in de hemel bij de Vader. Vóór Zijn kruisiging openbaarde Hij hoe de dingen anders zouden worden voor Zijn trouwe discipelen. “En Hij zei tegen hen: Heeft het u aan iets ontbroken, toen Ik u uitzond zonder beurs, reiszak en schoenen? Zij zeiden: Aan niets. Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want Ik zeg u dat dit wat geschreven staat, nog in Mij vervuld moet worden, namelijk: En Hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over Mij geschreven is, gaat immers in vervulling. Zij zeiden: Heere, zie hier zijn twee zwaarden. En Hij zei tegen hen: Het is genoeg” (Lukas 22:35-38). Toen Jezus voordien Zijn schapen uitzond, had Hij soeverein voorzien in de noden die zij zouden ontmoeten. Maar, nu zijn de dingen veranderd. Van nu aan moesten zij normale middelen aanwenden om in hun onderhoud en bescherming te voorzien. De dingen die Jezus hun zei mee te nemen, de geldbeurs, reiszak en het zwaard waren figuurlijke uitdrukkingen. Het zwaard was een dolkachtig wapen, bedoeld voor bescherming, niet voor agressie. Maar, zijn dikhoofdige discipelen begrepen niet wat Jezus hier bedoelde. Toen zij zeiden dat zij twee zwaarden hadden, was Jezus’ antwoord letterlijk: “Het is genoeg!” Wij weten uit de verzen 47-51 (Petrus’ reactie) dat Jezus niet bedoelde dat christenen het zwaard moesten trekken tegen ongelovigen. Nee, wij verdedigen het Evangelie niet met geweld. Wanneer wij met betrekking tot het Evangelie mishandeld worden of wanneer wij weigeren een compromis aan te gaan, dan zullen de ongelovigen boos worden maar wij zullen niet soortgelijk reageren. In plaats daarvan spreken wij de waarheid. Wij gaan nooit een compromis aan. Wij antwoorden met de woorden die God ons in de mond legt. Daartoe moeten wij het Woord van God ook kennen. Sommigen die dit lezen voelen zich nu wat schuldig omdat zij wel echt geloven en kinderen van God zijn, maar weigeren te staan voor de waarheid in het aangezicht van vijandige familieleden, vrienden of medewerkers. Dit staan voor de waarheid is geen oproep om aanstoot te geven, maar lief te hebben. Er zijn tijden voor het gebruik van het Zwaard van de Geest tegen de vijand en zij die de waarheid aanvallen, maar zelfs dan moeten wij onze toevlucht niet nemen tot hun tactieken. In plaats daarvan drinken wij uit de beker die de Vader ons gegeven heeft en vertrouwen wij op Zijn beloften. SDG verhoevenmarc@skynet.be – www.verhoevenmarc.be – www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm