Over maskers en markers

herbloggen zie link van Henry Makow, google translate Nederlands hieronder

Masks Mark Start of Civil War

August 1, 2020

(Masks are the hallmark of Satanism. Occult means “hidden.”)

When healthy people must act like

they are spreading a deadly contagion,

the message is clear.

We are the disease.

The civil war is between those

who accept this status, and

those who do not.

by Henry Makow PhD

When I arrived at the dentist’s office yesterday, the receptionist motioned me over to a table where she administered a hand sanitizer.

Then, she gave me a questionnaire where I attested to the fact that I was not showing symptoms of a deadly virus; had not been out of province for 14 days, and had not had contact with COVID cases.

Then, she took my temperature and administered a blood test.

After determining I was not sick, she handed me a facemask to wear in the waiting room.

When I took it off, she insisted I put it back on.

I refused, saying there is no mandatory mask order in Manitoba.

She said it was for the safety of the people working there. If I wouldn’t wear it, I’d have to leave.

I did. I do not want to engage with people who have zero respect for their clients’ wishes.

They didn’t mention that face masks are mandatory when they called Thursday to remind me of my appointment.

Obviously this is not about health. After treating me like a leper, she confirmed I am healthy. This is about control and conformity.

When healthy people must act like they are spreading a deadly contagion, the message is clear. We are the disease.

(“We own the planet. You’re being evicted.”)

This is how Illuminati Satanists see us. Although they own 90% of everything, we are “useless eaters” using up too many resources (aka “climate change.”)

Vaccines are a misnomer. They are pesticides. Have you had your COVID pesticide yet? Don’t worry, they are working on it.

Bill Gates says we may need a schedule of pesticides in order to finally eradicate the “disease.”

So instead of having my teeth fixed, I went to the mall.

There, about 50% of the people were wearing face masks and 50% were not. This symbolized the coming civil war that will be played out over human pesticides. In the 2020s, it won’t be Blue Vs Grey. It will be conformists versus non-conformists.

The satanic cult that controls the world has upped the ante. They plan to exclude non-conformists. This is clear from the fact that corporations are rejecting half their potential customers and docilely accepting a pandemic hoax that has destroyed many sectors of the economy.

A SATANIC CULT IS ALL ABOUT CONTROLLING PEOPLE

The world is controlled by a satanic cult, the Illuminati, based on Jewish Cabalism. Other monikers include Communism and Freemasonry. This control is exercised through the banking system.

A satanic cult exploits and controls its members by making them sick.

People who refuse to conform will be ostracized and persecuted. Already, I am denied dentistry because I refuse to act like I am sick.

The #covidscam is the means by which the Illuminati are upping the ante -inducting the human race into Satanism. First the mask, then the vaccine, then the passport.

Masks are the hallmark of Satanism. “Masking is a Satanic ritual,” say protesters in Seattle, and they are right.

Satanism dehumanizes us by destroying our family, race, national and religious identity. Now they are doing it through masks. There is talk that pesticides, apart from killing us, will contain nanochips that will turn us into automatons.

They are even selling masks with satanic themes.

The Satanic agenda is clear. The common flu is treated as a pandemic. Statistics are fudged. Treatments are suppressed. BLM protest, abortionists, and strip parlors stay open. Church services are closed. A security guard is fired for helping a priest administer last rites to a dying patient. The cost of the lockdown is a million times worse than the flu because a political, economic, and occult agenda is behind it.

In conclusion, if you are not prepared to fight this civil war, sooner or later, you are going to be fumigated.

https://www.henrymakow.com/2020/08/covid-hoax-is-about-control.html

Comments for “Masks Mark Start of Civil War “

Anthony Migchels said (August 1, 2020):

Today’s shot was great, I loved it, getting evicted, and vaccines being pest control, that’s exactly the way it is, everything else is bullshit.

And I follow your threads religiously, it’s all I have to do to keep totally on top of things.

Things are quieting a little bit for the summer now, but six weeks from now……………..

google translate:

Maskers markeren het begin van de burgeroorlog

1 augustus 2020

(Maskers zijn het kenmerk van satanisme. Occult betekent “verborgen”.)

Bij gezonde mensen moeten handelen als

ze verspreiden een dodelijke besmetting,

de boodschap is duidelijk.

Wij zijn de ziekte.

Daar zit de burgeroorlog tussen

die deze status accepteren, en

degenen die dat niet doen.

door Henry Makow PhD

Toen ik gisteren bij de tandarts aankwam, gebaarde de receptioniste me naar een tafel waar ze een handdesinfecterend middel toediende.

Vervolgens gaf ze me een vragenlijst waarin ik bevestigde dat ik geen symptomen van een dodelijk virus vertoonde; was 14 dagen niet buiten de provincie geweest en had geen contact gehad met COVID-gevallen.

Vervolgens nam ze mijn temperatuur en voerde ze een bloedtest uit.

Nadat ze had vastgesteld dat ik niet ziek was, gaf ze me een gezichtsmasker om in de wachtkamer te dragen.

Toen ik hem uitdeed, stond ze erop dat ik hem weer opzette.

Ik weigerde en zei dat er geen verplichte maskerbestelling is in Manitoba.

Ze zei dat het was voor de veiligheid van de mensen die daar werken. Als ik het niet zou dragen, zou ik moeten vertrekken.

Ik deed. Ik wil niet in contact komen met mensen die geen respect hebben voor de wensen van hun klanten.

Ze zeiden niet dat gezichtsmaskers verplicht waren toen ze donderdag belden om me aan mijn afspraak te herinneren.

Dit gaat duidelijk niet over gezondheid. Nadat ze me als een melaatse had behandeld, bevestigde ze dat ik gezond ben. Dit gaat over controle en conformiteit.

Wanneer gezonde mensen zich moeten gedragen alsof ze een dodelijke besmetting verspreiden, is de boodschap duidelijk. Wij zijn de ziekte.

(“We zijn eigenaar van de planeet. Je wordt uitgezet.”)

Dit is hoe Illuminati Satanisten ons zien. Hoewel ze 90% van alles bezitten, zijn we ‘nutteloze eters’ die te veel middelen gebruiken (ook bekend als ‘klimaatverandering’).

Vaccins zijn een verkeerde benaming. Het zijn bestrijdingsmiddelen. Heeft u uw COVID-bestrijdingsmiddel al gehad? Maak je geen zorgen, ze werken eraan.

Bill Gates zegt dat we misschien een schema met pesticiden nodig hebben om de ‘ziekte’ eindelijk uit te roeien.

Dus in plaats van mijn tanden te laten repareren, ging ik naar het winkelcentrum.

Daar droeg ongeveer 50% van de mensen gezichtsmaskers en 50% niet. Dit symboliseerde de komende burgeroorlog die zal worden uitgespeeld over menselijke bestrijdingsmiddelen. In de jaren 2020 zal het niet Blue Vs Grey zijn. Het zullen conformisten zijn versus niet-conformisten.

De satanische sekte die de wereld beheerst, heeft de lat hoger gelegd. Ze zijn van plan non-conformisten uit te sluiten. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat bedrijven de helft van hun potentiële klanten afwijzen en volgzaam een pandemische hoax accepteren die veel sectoren van de economie heeft vernietigd.

EEN SATANISCHE CULT GAAT ALLES OVER HET CONTROLEREN VAN MENSEN

De wereld wordt beheerst door een satanische sekte, de Illuminati, gebaseerd op het joodse kabbalisme. Andere bijnamen zijn het communisme en de vrijmetselarij. Deze controle wordt uitgeoefend via het banksysteem.

Een satanische sekte exploiteert en controleert haar leden door ze ziek te maken.

Mensen die weigeren zich te conformeren, worden verbannen en vervolgd. Tandheelkunde wordt mij al ontzegd omdat ik weiger te handelen alsof ik ziek ben.

De #covidscam is het middel waarmee de Illuminati de ante verhogen en de mensheid in het satanisme brengen. Eerst het masker, dan het vaccin en dan het paspoort.

Maskers zijn het kenmerk van het satanisme. ‘Maskeren is een satanisch ritueel’, zeggen demonstranten in Seattle, en ze hebben gelijk.

Satanisme ontmenselijkt ons door onze familie, ras, nationale en religieuze identiteit te vernietigen. Nu doen ze het door middel van maskers. Er wordt gezegd dat pesticiden, behalve ons te doden, nanochips bevatten die ons in automaten zullen veranderen.

Ze verkopen zelfs maskers met satanische thema’s.

De satanische agenda is duidelijk. De gewone griep wordt behandeld als een pandemie. Statistieken zijn fudged. Behandelingen worden onderdrukt. BLM-protest, abortuslieden en stripstallen blijven open. Kerkdiensten zijn gesloten. Een bewaker wordt ontslagen omdat hij een priester heeft geholpen bij het toedienen van de laatste riten aan een stervende patiënt. De kosten van de afsluiting zijn een miljoen keer zo hoog als de griep omdat er een politieke, economische en occulte agenda achter zit.

Kortom, als u niet bereid bent om vroeg of laat deze burgeroorlog te voeren, wordt u ontsmet.

https://www.henrymakow.com/2020/07/why-the-who-faked-a-pandemic.html

https://www.henrymakow.com/000768.html

Vrijmetselarij: Mankind’s Death Wish ( google translate gebruikt en niet aangepast)

14 augustus 2017

De bron van de wereldproblemen: Het heidense “leiderschap” is gekozen vanwege zijn bereidheid

om zijn ziel te verkopen aan kabbalistische (satanische) joodse centrale bankiers door zich aan te sluiten bij de vrijmetselarij, het jodendom voor heidenen. Vertaald, onze “leiders” zijn opportunisten en verraders.

‘Vrijmetselarij speelt dezelfde rol in de westerse samenleving als de Communistische Partij in de Sovjet-Unie.

Zonder tot de vrijmetselarij te behoren, is er geen kans op een snelle carrière, hoe getalenteerd je ook bent. “-Lina

(Bijgewerkt van 15 januari 2005)

door Henry Makow Ph.D.

“Architects of Deception” (2004), een 600 pagina’s tellende geschiedenis van de vrijmetselarij door de Estse schrijver Jyri Lina biedt diepgaand inzicht in het ware karakter van de moderne geschiedenis.

In wezen heeft een dominant segment van de westerse samenleving zich bij de joodse financiële elite aangesloten bij het omarmen van de vrijmetselarij, een satanische filosofie die een doodswens voor de beschaving vertegenwoordigt. Ze stellen zich op de een of andere manier voor dat ze zullen profiteren van de onderdrukking, leugens en lijden veroorzaakt door hun communistische “Nieuwe Wereldorde”.

Ongelooflijk, bizar en deprimerend als het klinkt, schrijft Lina dat 300 voornamelijk joodse bankfamilies de vrijmetselarij hebben gebruikt als instrument om de westerse wereld te ondermijnen, te beheersen en te degraderen.

Deze opvatting komt overeen met de NKVD-ondervraging uit 1938 van een illuminati-lid dat veel van deze bankfamilies noemt en bevestigt dat vrijmetselaars verbruiksinstrumenten zijn. (Zie mijn driedelige “Rothschild Conducts Red Symphony”)

Gebaseerd op de archieven van de machtige Franse Grand Orient Lodge, vastgelegd in juni 1940 en later openbaar gemaakt door de Russen, beschrijft Lina hoe de vrijmetselarij heeft samengespannen voor wereldheerschappij en alle belangrijke revoluties en oorlogen in de moderne tijd heeft georkestreerd. (Lina, p.332)

Vrijmetselaars, vaak joods, zijn verantwoordelijk voor communisme, zionisme, socialisme, liberalisme (en feminisme). Ze houden van een grote regering omdat dit het ultieme monopolie is. “Wereldregering” (dictatuur) is de laatste trofee. Dit is de visie achter 9-11 en alle oorlogen.

Deze “wereldrevolutionaire” “progressieve” bewegingen weerspiegelen allemaal Lucifers rebellie tegen de wetten van God en de natuur die de kern vormt van de vrijmetselarij. Ze verstrikken miljoenen goedgelovige idealisten door een utopie te beloven die gebaseerd is op materialisme en ‘rede’ en toegewijd is aan ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’, ‘publiek eigendom’ of een andere idealistisch klinkende claptrap. Het heet aas-en-schakelaar.

Volgens Lina: “Het belangrijkste doel van de moderne vrijmetselarij is het bouwen van de Nieuwe Wereldorde, een spirituele Tempel van Salomo, waar niet-leden niets anders zijn dan slaven [en] … waar mensen aan Yahweh zouden worden geofferd.” (52) ( NB: Jahwe is lucifer. Ik heb daarover herhaaldelijk geschreven. Over de god van het O.T. en de corruptie. Jahwe is niet onze God. Hoe zeer evangelische en zionistische christenen dat ook geloven, het hoort bij het hersenspoelen door luciferianen. Het mensenoffer komt bij Babel vandaan, bij baäl / bel. Daarom streed God tegen babylonië en tegen deze baälverering. De babylonische talmoed beheerst ons leven en we weten het niet. De vrijmetselarij ontstond in de tijd van Salomon en de farizeeën en de priesterkaste zijn altijd “babyloniërs gebleven)

Lina haalt talrijke Joodse bronnen aan die beweren dat de vrijmetselarij op het jodendom is gebaseerd en “het uitvoerende politieke orgaan van de Joodse financiële elite” is. (81-83)

Het gemeenschappelijke doel van deze maçonnieke geïnspireerde bewegingen is om ras, religie, natie en familie (“alle collectieve krachten behalve de onze”) te ondermijnen door sociale verdeeldheid, toegeeflijkheid en “tolerantie” te bevorderen, dwz rassenvermenging, atheïsme, nihilisme, globalisme, seksueel ” bevrijding ‘en homoseksualiteit, waardoor de mensheid wordt teruggebracht tot een uniforme disfunctionele en kneedbare brij.

Lina en anderen die de mensheid proberen te waarschuwen voor haar werkelijke toestand, worden routinematig belasterd als antisemitische, fascistische en rechtse ‘haters’ door mensen die indirect in dienst zijn van de bankiers.

Deze tactiek beschermt de samenzweerders tegen onderzoek en maakt discussie over onze grimmige hachelijke situatie onmogelijk.

Ik ( Makow) ben een jood. Ik maak geen deel uit van dit bankmonopolie, en dat geldt ook voor de meerderheid van de joden. Naar analogie wordt de maffia als overwegend Italiaans beschouwd, maar de meeste Italianen behoren niet tot de maffia.

Aan de andere kant vallen Italianen tegenstanders van de georganiseerde misdaad niet wreed aan en noemen ze “racisten” en “haatzaaiers”. Dat zou erg verdacht lijken. Joden brengen zichzelf in gevaar door hun verdediging van de vrijmetselaars-joodse bankiers en hun perverse visie op de mensheid.

Mijn vier grootouders zijn omgekomen in de joodse holocaust. Ik eis te weten waarom ze zijn vermoord. De in Londen gevestigde maçonnieke bankiers en hun trawanten brachten Hitler aan de macht om oorlog uit te lokken, Stalin te controleren en de oprichting van Israël te rechtvaardigen. Ze verraden niet-zionistische joden en lieten hen omkomen. Ze gebruiken het Joodse volk op dezelfde manier als de vrijmetselaars.

HET ILLUMINISTISCHE SAMENVATTING

We kunnen de moderne wereld niet begrijpen, tenzij we beseffen dat dit het resultaat is van de maçonnieke samenzwering. Mensen spotten, maar het bewijs staart hen elke dag in het gezicht.

Het grote zegel van de Verenigde Staten op elk dollarbiljet is een maçonniek symbool. Er zijn 33 treden aan de zijkant van de piramide die de 33 graden van de vrijmetselarij vertegenwoordigen. De vrijmetselaars vestigden de Verenigde Staten als een basis om hun doel van wereldmacht te bevorderen.

Evenzo is het embleem van de Verenigde Naties ook een maçonniek symbool. De wereld is gevangen in een raster dat bestaat uit 33 ruimtes omgeven door acaciabladeren, wat staat voor intense activiteit in metselwerk. (215)

Driekwart van de Amerikaanse presidenten in de twintigste eeuw waren vrijmetselaars. Zowel Trump als Clinton zijn vrijmetselaars. FDR, Churchill, Lenin, Trotsky en Stalin waren vrijmetselaars. De meeste zionistische leiders waren en zijn vrijmetselaars. Gerhard Schroeder, Jacques Chirac en Tony Blair zijn vrijmetselaars.

Er zijn meer dan zes miljoen vrijmetselaars in 32.000 loges over de hele wereld, waaronder 2,5 miljoen in de Verenigde Staten. In 1929 was 67% van de congresleden vrijmetselaars. Er zijn 360.000 vrijmetselaars in Engeland. Meer dan vijf procent van de Britse rechters zijn vrijmetselaars.

Lina gelooft: “Vrijmetselarij speelt dezelfde rol in de westerse samenleving als de Communistische Partij in de Sovjet-Unie. Zonder tot de vrijmetselarij te behoren, is er geen kans op een snelle carrière, hoe getalenteerd ook.”

Houd in gedachten dat het communisme een maçonnieke onderneming was en dat de puzzel vorm begint te krijgen.

Lina zegt dat vrijmetselaars niet alleen de politiek beheersen, maar ook vrijwel elke sector van de westerse samenleving, inclusief wetenschap en cultuur. ‘Het huidige culturele leven is vrijwel onbewust geworden’, schrijft hij. ‘We zijn getuige geweest van het begin van culturele seniliteit.’

In zijn pamflet ” The Open Conspiracy: Blueprint for a World Revolution” (1929) beschrijft de vrijmetselaar HG Wells een “open secret society” bestaande uit leidende mannen uit de samenleving die als een verborgen kracht opereren om de wereldbronnen te beveiligen, de bevolking te verminderen door oorlog en de natiestaat met werelddictatuur. (340)

MASONISCHE IDEOLOGIE

Mensen voelen zich van nature aangetrokken tot het goede en worden afgestoten door het kwade. Zo vertegenwoordigt het kwaad zichzelf altijd als goed. Voor het publiek, en de eigen lagere rangen, doet de vrijmetselarij alsof ze toegewijd is aan “het maken van goede mannen beter”, humanisme, tolerantie, christendom en noem maar op.

Als dit waar was, zouden ze dan geloften van geheimhouding aan leden moeten afleggen op straffe van het doorsnijden van hun keel? Zouden ze door veel pausen zijn veroordeeld en uit tal van landen zijn verbannen? (84)

Ik wil de vele goede en fatsoenlijke mannen in de lagere “Blue Degrees” niet aan de kaak stellen die zich niet bewust zijn van de ware functie en het karakter van de Vrijmetselarij. Maar er is overvloedig bewijs en getuigenis dat de vrijmetselarij een satanische cultus is die gewijd is aan de aanbidding van de dood. (134-138)

Toen de Italiaanse Grand Orient Lodge bijvoorbeeld in 1893 werd verdreven uit het Palazzio Borghese in Rome, vond de eigenaar een heiligdom gewijd aan Satan. De Italiaanse vrijmetselaars publiceerden in de jaren 1880 een krant waarin ze keer op keer toegaven: “Onze leider is Satan!” (135)

De vrijmetselaars geven ook toe dat ze een revolutionaire politieke agenda hebben. Typisch voor uitspraken die Lina citeert uit vrijmetselaarsuitgaven is het volgende uit een Duits tijdschrift uit 1910: ‘De drijvende gedachte is te allen tijde gericht op vernietiging en vernietiging, omdat de macht van dit grote geheime genootschap alleen kan ontstaan uit de ruïnes van de bestaande orde van de samenleving.” (272)

GEVOLGTREKKING

The Illuminist Conspiracy is de rem die verantwoordelijk is voor de gearresteerde ontwikkeling van de mensheid. De mensheid lijkt op een persoon die lijdt aan een ernstige ziekte en in coma raakt.

Juri Lina, links, heeft een moedig boek geschreven om ons nieuw leven in te blazen. Hij zegt dat we geconfronteerd worden met “de grootste spirituele crisis in de geschiedenis van de mensheid … Ze hebben onze geschiedenis, onze waardigheid, onze wijsheid en onze eer, verantwoordelijkheidsgevoel, spirituele inzichten en onze tradities genomen.”

Het is gedeeltelijk onze schuld, zegt hij: “We zijn er niet in geslaagd om tegen de maçonnieke waanzin op te treden vanwege onze enorme goedgelovigheid. We zijn volledig voor de gek gehouden en hebben de waarschuwingssignalen genegeerd.” (274)

Hij eindigt hoopvol en zegt dat het kwaad disfunctioneel is en zichzelf onvermijdelijk vernietigt. ‘Vrijmetselarij draagt de zaden van zijn eigen vernietiging in zich.’ (563)

Oorlogen, revoluties en depressies maken allemaal deel uit van een “revolutionair” proces dat is ontworpen om de mensheid naar de “wereldregering” te leiden onder de rubriek Vrijmetselarij, wat een surrogaat kan zijn voor een alliantie van occulte Joodse en niet-Joodse financiële elites. Hun ‘zelfvernietiging’ lijkt onze beste hoop te zijn, aangezien het publiek te zwak en te zwak is om zich te verzetten.

Architects of Deception kan worden gekocht voor US $ 50 door een e-mail te sturen naar Jyri Lina op jyrilina@yahoo.com

Het boek bevat ook veel roddelklompjes zoals Hitler had een zoon; Lenin was homoseksueel; Castro is joods en multimiljonair; en Henry Kissinger was / is een Sovjet-agent! Hij zegt dat de Mormonen, Jehova-getuigen, Rotary en Leeuwenverenigingen door metselaars zijn opgericht. Golf is uitgevonden door vrijmetselaars en heeft voor hen een grote betekenis

Zie ook mijn “De wereld veilig maken … voor bankiers”

Makow – Vrijmetselarij: The Elephant in the Room

Henry Makow © 2020