Over ons onwetende begin

Jesaja 14:14: “Ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal de allerhoogste zijn. ” Dit gaat over Lucifer. Lucifers zonde was gelijkheid met God zoeken of zelfs liever God willen overtroeven. Dat herkennen wij in veel van de luciferianen bij de khazaren maffia en zij die zich joden noemen en het niet zijn. Zij denken dat zij God kunnen zijn en dat zij de wereld kunnen beheersen. Zij hebben hoog spel gespeeld en velen verlokt mee te doen.

Lucifer kwam in opstand tegen God, trok een derde van de engelen met zich mee om in opstand te komen, en het maakte de Heer woedend. “Het hele land zal woest zijn; toch zal ik geen volledig einde maken. Hierom zal de aarde rouwen, en de hemelen erboven zwart zijn: omdat Ik het heb gesproken, heb Ik het bedoeld, en Ik zal me niet bekeren, noch zal Ik ervan terugkeren” ( Het hele land zal woest zijn: dit is waar Genesis 1,2): Jeremia 4: 23-28: “Ik zag de aarde, en zie, ze was woest en ledig; en de hemel, en ze hadden geen licht. Ik zag de bergen, en zie, ze beefden en alle heuvels bewogen licht. Ik zag, en zie, er was geen mens en alle vogels van de hemel waren gevlucht. Ik zag, en zie, de vruchtbare plaats was een wildernis, en al zijn steden werden afgebroken in aanwezigheid van de Heer en door zijn hevige toorn. Want aldus heeft de HEERE gezegd: Het gehele land zal een woestenij zijn; toch zal Ik geen volledig einde maken. Hierom zal de aarde rouwen en de hemelen erboven zwart zijn: omdat Ik het heb gesproken, heb Ik het bedoeld, en Ik zal me niet bekeren, noch zal Ik ervan terugkeren. ‘ ( er was dus al een wereld maar die werd verwoest door de hoogmoed van lucifer)

Ezechiël 28: 13-19 leert dat lucifer van zijn hemelse positie, autoriteit en heerlijkheid werd beroofd toen hij tegen God in opstand kwam in het zoeken naar gelijkheid. De aarde werd satans nieuwe thuis. Uit de hemelse gewesten had lucifer 1/3 van de engelen meegelokt in zijn hemelse val. Lucifer lokt nu aardse bewoners mee in zijn val. Dit wordt zijn definitieve val. Mensen hebben nog een mogelijkheid gered te worden. Lucifer niet meer.

Laten wij dit goed tot ons door laten dringen: de aarde werd het nieuwe thuis van lucifer. We zijn geboren in een satanische wereld en we weten het niet.

Het bedrog en de de corruptie van het oude testament is dat deze leer (van ons “foute” of moeilijke begin) is verdwenen en dat de joodse religie geïnfiltreerd werd door luciferianen. Net zoals veel christelijke denominaties zijn geïnfiltreerd. Lucifer schiep zich in de verwoeste wereld zijn nieuwe wereld. Deze wereld zoals wie kennen is ongeveer 6000 jaar oud. Maar dat wil niet zeggen dat het universum 6000 jaar is. De wereld die goed was, werd gecorrumpeerd door lucifer die als allerhoogste schepsel in de schepping na God het beheer over de aarde kreeg. Hij heeft zijn rol en taak gebruikt om God uit te dagen en wat eens goed en mooi was, heeft hij vernield. God gaf hem een nieuwe kans en dat is de wereld waarin we nu leven. Dat lucifer nu nog niet verdreven is en actief is op aarde zien we op diverse plekken in de bijbel, bij bijvoorbeeld Job. Het boek Job is waarschijnlijk het oudste boek van de Bijbel. We leren hier dat God het grootste belang stelt in de toestand en in het heil van ieder mens afzonderlijk. Tijdelijke welvaart en aardse goederen worden als niets geacht, wanneer het gaat om het heil van de onsterfelijke ziel. Satan mag de vermogende Job alles ontnemen, wat hij bezit. We zien dat in de wereld waarin satan nog actief mag zijn, de mens op de proef wordt gesteld. Satan mag zijn gang gaan maar God maakt zich van tijd tot tijd kenbaar. Het gaat er in deze wereld om dat de mens de keuze krijgt: kies je voor God en de eer van God en Zijn schepping en een eeuwig leven of kies je voor tijdelijke eer en roem en rijkdom en eventueel macht en de satan. God zal zich blijvend kenbaar maken maar Hij laat lijden toe omdat de mens anders niet geneigd zal zijn te onderzoeken wat waarheid is. Satan als grote verleider krijgt een kans maar God zal uiteindelijk op Zijn tijd de uiteindelijke beslissing nemen. De wereld is al eens in duisternis gehuld ( dat is de duisternis die over de wateren zweefde) dat laat God niet nog eens toe. De mensen die beweren dat de apocalyps of de eindtijd zal resulteren in de totale vernietiging hebben het mis. Dat is de verkeerde beïnvloeding door “Hollywood”. De eindtijd is de afrekening van God met lucifer en zijn volgelingen. Satan probeert tot op de dag van vandaag zijn “Job” te zoeken en zijn onsterfelijke ziel te kapen. Het is aan de Job van vandaag of hij lucifer dient of toch voor God kiest. We moeten beseffen dat we in een satanische wereld leven. Deze wereld heeft er inmiddels voor gezorgd dat we niet of nauwelijks meer over God ( durven) spreken, laat staan over Zijn zoon Jezus die de Christus was. Ook weten de meeste mensen niet meer wat dat inhoudt: God, Zoon en Geest. Er zijn dominees die beweren dat er geen God is, dat Jezus maar een symbool is en niet echt heeft bestaan enz. Zij zijn onder invloed van satan gekomen en hebben het leven in God los gelaten voor en leven in de wereld die van de satan is.

Veel mensen vragen zich af waarom het zo moet. Dat komt omdat wij in de wereld van lucifer leven en omdat we daarom blind zijn voor wat we moeten en kunnen geloven. De mensen wil een teken maar ze krijgen niets anders dan tekens die ze niet zien: de ware schepping is het visitekaartje van God, de bijbel is Zijn woord. We weten van corruptie in deze wereld en dus ook van de corruptie van het oude testament maar dat wil niet zeggen dat we de waarheid niet kunnen kennen. Jezus is gekomen om het definitieve woord te brengen dus we hebben genoeg tekens en woorden gekregen, door Zijn leven, Zijn volgelingen en door het nieuwe testament. Hij heeft Zich opgeofferd voor ons. Satan heeft niet gezegevierd bij Job, wij moeten het niet laten gebeuren dat hij zegeviert bij ons. Job kreeg een bittere beker te drinken en leert zo zich zelf kennen. En zo uiteindelijk God en het leven te aanvaarden. God heeft veel wegen om ons aan Zijn bestaan te herinneren. Dat kunnen dromen zijn, woorden zijn, beproevingen zijn. Maar het is bedoeld om de satan niet te laten winnen.

Job moet erkennen, dat God groot en wonderbaar is in al Zijn doen. Als de mens voor duizenden raadselen staat in deze zichtbare wereld, als er sprake is van planten en dieren, of van lucht en regen, sneeuw en hagel, donder en bliksem, wolken en sterren hoe veel te meer dan in de onzichtbare wereld, de wereld van de ziel en de geest. Hij heeft zichzelf, zijn inwendig bestaan, aanschouwd, en nu veroordeelt hij zich voor God. Dat is de uitwerking, als de mens God aanschouwt en zichzelf ziet voor Gods aangezicht. Maar dit was een zegen, wanneer dit, zoals bij Job, gebeurt in de “tijd van genade”. Job werd beproefd, kreeg een kans en nam die aan. Hoevelen van ons krijgen een kans en kiezen voor lucifer. We kunnen iedere dag opnieuw beginnen en vragen om gezegend te worden als Job.

We zien nu dat in deze tijd de corruptie overal is. “Corona” heeft nu voor de hele wereld blootgelegd wie corrupt is en tot hoe diep in de haarvaten van alle instituties corruptie is doorgedrongen. Dat was voor velen al wel duidelijk maar meestal was men roepende in de woestijn. We leven nu in een wereld die versneld naar zijn einde loopt omdat we nu steeds duidelijker zien dat de bovenonsgestelden niet meer de capabelen zijn maar de gekochten. Zij, die hun ziel aan satan verkochten voor tijdelijke macht en rijkdom. We zien de kakistocratie overal.

We kunnen leren van prediker:

In het boek Prediker lezen we over prediker zijn ervaringen in het leven zonder gemeenschap met God, dat wil zeggen over de periode waarin hij ( Salomon?) van God is afgeweken. Hij leeft dan een leven ‘onder de zon’ zonder een directe, open verbinding met de hemel. Dat heeft hem tot zingevingsvragen gebracht: Wat is de zin van mijn leven? Is er iets wat mijn leven waardevol maakt? Wat is echte wijsheid? Hoe moet ik de dood een plaats geven in mijn bestaan? Welke plaats heeft God in mijn leven? De Prediker nodigt ons in zijn boek uit over dit soort vragen na te denken.

De filosofen van de wereld hebben er hun beroep van gemaakt om over dit soort vragen na te denken. Alleen doen ze dat in hun dwaasheid zonder God erbij te betrekken. Daarom heeft niemand iets aan al hun filosofische bespiegelingen. Kennisnemen van hun gedachtespinsels is alleen maar

vermoeiend (Pr 12:12). Zij zouden er goed aan doen bij de Prediker in de leer te gaan.

De Prediker is “een filosoof” die het geloof in God niet heeft prijsgegeven.

Dat maakt hem tot een echte wijze. God is op de achtergrond aanwezig bij alles wat hij overweegt. Het is voor ieder denkend mens onmogelijk Hem te negeren. De Prediker gelooft zeker wel in God en houdt ook rekening met Hem. Hij komt na al zijn onderzoekingen uiteindelijk ook uit bij God. Zijn bedoeling met dit boek is om ons te waarschuwen niet in dezelfde fouten als hij te vallen. Dit doet hij door zijn ervaringen aan ons – en in het bijzonder jonge mensen – door te geven.

Alle oplossingen die nu worden aangedragen voor problemen in onze wereld zijn altijd oplossingen zonder God. God wordt niet meer genoemd in onze wereld. Die hebben “zij” vakkundig uit ons leven weggehaald. God komt niet meer voor in ons leven. Satan begon deze wereld 6000 jaar geleden en weet dat zijn tijd bijna op is. Velen van deze wereld zijn voor hem gevallen.

De Prediker toont zich een meester in het doorprikken van allerlei beelden, zoals die over de waarde van kennis en wijsheid, het opgaan in plezier en genot, het belang van hard werken, het beheersen van je eigen leven en het streven naar recht en gerechtigheid. Hij weet waarover hij praat: hij heeft

zich onder het volk begeven en is bij boeren en arbeiders langsgegaan, is in de huizen van rijken geweest, heeft plaatsen bezocht waar recht wordt gesproken en is aanwezig geweest op begrafenissen en bruiloften. Overal waar hij zijn gezicht heeft laten zien, heeft hij geluisterd naar wat er is gezegd en heeft hij zijn ogen goed de kost gegeven. Zijn conclusie is dus niet gebaseerd op oppervlakkige waarneming. Hij trekt zijn conclusie na grondig onderzoek en diepe doordenking. Als hij na al zijn onderzoek als boodschap heeft dat alles vluchtig is, net zoals een ademtocht, dan weet hij wat hij zegt. Hij constateert dat er niets blijvend, niets duurzaam is. Alles is slechts beperkt houdbaar of heeft slechts een kortstondige uitwerking. Je kunt bijvoorbeeld wel streven naar gerechtigheid, maar je zult zien dat het recht op de straten blijft struikelen. Hij zegt niet dat het hard werken zinloos is, maar dat al het zwoegen van de mens niets blijvends oplevert. Onze idealen zijn net als onze adem in de frisse morgenlucht: we zien even een mooi wolkje en daarna is het weg, opgelost en ongrijpbaar verdwenen.

De onveranderlijke loop van de zon, de ongedurigheid van de wind en de onverzadigbaarheid van de zee vullen het leven van elke generatie. De mens is voortdurend rusteloos en onvoldaan. Hij is altijd jachtig op zoek naar meer, zonder ooit verzadigd te worden. Zijn geest kent geen rust.

Maar al zijn gehaast en gezwoeg maakt geen enkele indruk op de vastheid en de bewegingen van de natuur. Er verandert niets aan de vastheid van de aarde en de kringloop van de natuur. Ondanks het feit dat de schepping steeds in beweging is, is ze niet in staat de mens, die slechts de aarde als zijn horizon heeft, enige bevrediging te geven. Deze onvoldaanheid drukt zwaar en is zo vermoeiend, dat het niet in woorden is uit te drukken. Hoe anders is dat voor wie God kent en Hem bij zijn leven betrekt. Zo iemand kent ook moeilijke situaties in zijn leven, waarvoor hem de woorden ontbreken om die te beschrijven, maar hij heeft de Heilige Geest Die woorden geeft aan zijn verzuchtingen.

Er is niets nieuws onder de zon: verzen 9-11:

9 Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.

Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.

Er is niets nieuws onder de zon.

10 Is er iets waarvan men kan zeggen:

Kijk eens, dat is nieuw?

In de eeuwen die voor ons geweest zijn,

is het er al geweest.

11 Er is geen herinnering aan de vroegere dingen.

Ook aan latere dingen, die nog komen,

zal geen herinnering zijn

bij hen die daarna komen

Altijd zal de mens proberen de meest gunstige omstandigheden voor zijn leven te creëren. Zo is hij altijd in en met zijn leven bezig geweest en zo zal hij altijd bezig zijn. Wat hij uitvindt om het leven

aangenamer te maken, is slechts een voortbouwen op wat al uitgevonden is (Gn 4:20-22). Er is eenvoudigweg “niets nieuws onder de zon”.

Ga God bij alles betrekken en alles krijgt zijn betekenis. Alles blijft onderworpen aan de wetten die God in de schepping heeft gelegd. Deze wetmatigheden kunnen door niets worden doorbroken. Daarom kan er nooit iets werkelijk nieuws komen, alleen variaties op wat er altijd is geweest en

zal zijn. Vergeet je God dan kom je in de verleiding van lucifer om je leven zo aangenaam mogelijk te maken. Hij lokt je met rijkdom en macht en je bent in zijn tentakels.

Het hart van de mens heeft honger en dorst. Dat drijft hem ertoe op zoek te gaan naar wat zijn honger stilt en zijn dorst lest. Als hij er niet toe komt om het ‘hogerop’ te zoeken, zal hij steeds zijn toevlucht nemen tot de dingen van de aarde die nooit voldoening geven. Dat zal erin uitmonden dat hij tot in eeuwigheid een niet te lessen dorst zal hebben. ( “Laat hij die dorst heeft, komen; laat hij die wil, het levenswater nemen om niet” (Op 22:17)) .

https://www.statenvertaling.net/bijbel/job.html

https://www.statenvertaling.net/bijbel/pred/1.html

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2325.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/Kids.htm

http://www.verhoevenmarc.be/studiemateriaal.htm