Over de Noachitische Wetten

herbloggen zie voor alle verwijzingen ( bv. “in dit artikel”) de link onderaan

De ‘Noachitische Wetten’, Dekmantel opdoemende antichristelijke wereldorde

We weten vanuit de Bijbel dat de huidige (inter-)nationale politieke en juridische ordening na de spoedig verwachte opname en de wereldwijde destructie en chaos nadien stapsgewijs volledig wordt gecentraliseerd. De Bijbel omschrijft deze tijd o.a. in Jeremia 30 als de ‘tijd van Jacob’s of Israël’s benauwdheid en beproeving’. Deze periode vangt aan met de opening van de zeven zegels van God’s oordelen die erop zijn gericht achtergebleven lauwwarme gelovigen, de ongelovige wereld en ook degenen in Israël die Jezus’ genade en redding hebben verworpen of hem na uitredding niet in gehoorzaamheid hebben gevolgd, een laatste gelegenheid te bieden tot beproefd en vasthoudend geloof in hem te komen. De juridische en beleidsmatige blauwdrukken van deze gecentraliseerde ‘nieuwe wereldorde’ liggen klaar en worden deels al geïmplementeerd. Het laatste Bijbelboek Openbaring, dat deze eindtijd-periode en de wijze waarop we ons hierop dienen voor te bereiden omschrijft, wordt hier op de site toegelicht.

Opheffing scheiding kerk en staat

Waar ‘kerk en staat’ in de meeste westerse landen en internationale gouvernementele organisaties vooralsnog rechtelijk van elkaar zijn gescheiden (gestuurd door het beginsel van gelijke behandeling van godsdiensten) en vrijheden van religie en meningsuiting alsook anti-discriminatiebeginselen wettelijk zijn geborgd, zullen volgens de Bijbel na de opname wereldwijd religieuze wetten worden geïntroduceerd ter vervanging van de huidige rechtsordening. Er zal een wereldomspannende, satanistische theocratie worden gevestigd, opkomend vanuit de huidige wereldorde. Geloofsvorming en uitingsvrijheden zullen worden ingeperkt – met name die van Bijbelgetrouwe christenen – resulterend in grootschalige verdrukking en vervolging van allen die zich tegen het nieuwe regime keren. Hoe erosie van christelijke beginselen, normen en waarden en kerkelijke radiostilte over de huidige eindtijd dit proces mede hebben gefaciliteerd, wordt in dit artikel op de site toegelicht.

Religieuze strafwetten en (herintrede) doodstraf middels onthoofding

Overtreding van de uit te vaardigen religieuze wetten zal zware strafrechtelijke implicaties hebben tot de doodstraf (middels onthoofding) aan toe. Openbaring 20 refereert expliciet aan gelovigen die na de opname uiteindelijk op deze wijze hun leven zullen geven voor hun geloof in Jezus; zij zullen de antichrist niet volgen noch zijn merkteken van loyaliteit aanvaarden:

Openbaring 20:4-6 En ik zag tronen, en zij zaten daarop; en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en zijn beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. 5 Maar de overigen der doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

In dit artikel op de site worden de Bijbelse verwijzingen, historische context en te verwachten impact van de strafmaat uit Openbaring 20 toegelicht. Deze strafmaat van ‘doodstraf middels onthoofding’ is tevens geïntegreerd in de Noachitische Wetten, zoals onderstaand uiteengezet.

Antichristelijke wereldtheocratie

De Bijbel beschrijft de wereldordening van na de opname als een antichristelijke wereldtheocratie van tien machtcentra, bestuurd door een politieke elite, op de achtergrond aangestuurd door wat de Bijbel de ‘synagoge des satans’ noemt en technologisch en infrastructureel ondersteund door het hetgeen de Bijbel als ‘beest systeem‘ aanduidt. De antichrist zal over dit geheel zijn alleenheerschappij vestigen en op termijn zelfs openlijke loyaliteit en persoonlijke aanbidding afdwingen. We lezen hierover in de Bijbel:

Daniel 7:24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen. 25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

Openbaring 13: 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. 2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? 5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. 6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. 7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. 9 Indien iemand oren heeft, die hore.

In het eerste deel van Daniel 9:27 lezen we op welke wijze de valse messias aan de macht zal komen, namelijk vanuit de zittende machtsorde en middels internationale diplomatie:

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Dit ‘verbond met velen’ in bovenstaand vers refereert aan het verbond van Noach van vlak na de zondvloed, opgetekend in Genesis 9:9-11. Gesteld wordt door de Joodse Sanhedrin dat dit verbond van 25-27 september 2019 in Jerusalem ceremonieel en ritueel zal worden bekrachtigd middels de conferentie van 70 naties op uitnodiging van de Joodse Sanhedrin, bezegeld middels een dieroffer op de Olijfberg aldaar op 26 september.

In het artikel uit Breaking Israel News zet de Sanhedrin hun rol en de gezamenlijke ambities van de ’70 naties’ uiteen om de mensheid onder hun geestelijke en juridische sturing te brengen middels vestiging van rechtbanken langs de Noachitische Wetten:

“The Seventy Nations organization is directed at all of mankind who accept G-d as the creator of the world and who recognize his leadership as He appears in the annals of the world and the universe. The Bible relates to God as He is known in the individual lives of all beings, in the history and language of all nations both for creating and destroying, for reward and for punishment. Just as God reveals Himself in the Bible and declares His laws and precepts, so the purpose of man in history to serve Him through the medium of the Temple as He wills it, and through the power of His holiness that comes from Zion.

All humanity, all Peoples both individually and in multi-faceted groupings, are descendants of Adam and Eve. All were created in the image of G-d and called “Man”. All humanity survived the “flood” and committed themselves to follow the joint covenant with G-d by following those basic laws and precepts whose violation brought on the destruction of mankind in the time of Noah. And to await for G-d’s mercy.

The basic breaches of G-d’s laws are the following: revolt against G-d, lack of justice, forbidden sexual relations, murder, stealing and robbery, worshipping a false G-d, inflicting damage to life as it is lived through illegal and unbridled greed. These breaches in a positive tone are expressed as the covenant of the Noachites.

The Seventy Nations organization envisions the redemption and rehabilitation of man and the whole world. It respects the honor of all mankind, the family, tribe, the country, and the state and their individual and collective freedoms. It carries out this principle by protecting the rights and obligations of all in an equal manner according to the laws of the Bible and international justice based on the Bible.

The organization will concern itself with the protection of the globe, the just distribution of resources and the avoidance of theft and the results of excessive greed. The organization will protect the culture, the language, the territories and borders of all nations, states, and societies. The organization does not accept rule of man over man of any kind. The organization recognizes and accepts the concept of the uniqueness of the people of Israel according to the laws of the Bible, It expects that the people of Israel and its leaders will operate according to the will behave according to the expections from a nation of a society of priests and a holy people.

The Essence of the organization:

An international court will sit in Jerusalem and judge according to the important and recognized laws of the Bible as adjusted to actual facts of life. All members of the organization, states, nations, ethnic groups, tribes will have a seat and equal voting powers in the court of law as long as they accompany the people of Israeli as it appears in the covenant composed by the Sanhedrin in 2018 and signed by a number of countries. The Seventy Nations and the nations that signed the original covenant mentioned above will compose the court and all decisions will be decided upon by a simple majority vote. The role of the Sanhedrin will be to consult with and advise the court but the Sanhedrin cannot force its opinion upon the court. It will have one seat and one vote on the court. All decisions will be made according to a vote including all members. If more than seventy bodies join the organization the court will determine the division of seats. All members of the organization will cooperate in building the Temple on Mount Moriah according to their own individual desires and can visit it as they choose when it is built.”

Eerste deel Daniel 9:27 per september 2019 profetisch in vervulling?

De komende verbondsbekrachtiging van de Sanhedrin resoneert bijzonder sterk met het te versterken verbond opgetekend in het eerste deel van Daniël 9:27: ‘En hij zal velen het verbond versterken een week’. Israël heeft zich, als Bijbels voorzegd, ten tijde van de profetische vervulling van dit versgedeelte als natie opnieuw gevormd en religieuze riten en tempeloffers hebben hun herintrede gedaan, zoals inderdaad sinds kort het geval is, in deze publicatie van Luis Vega uitgebreid toegelicht. De stapsgewijze vervulling van het profetische beeld van Daniël destijds, herkennen we dus duidelijk in onze tijd nu. De ‘hij’ van dit vers is de komende heerser, opkomend vanuit het herstelde West-Romeinse rijk, het vierde wereldrijk, ofwel het verenigd Europa dat hun gezamenlijke macht in de handen van één enkele dictator zal leggen, door de Bijbel ‘het beest uit de zee’ genaamd (Dan 7:3,7; Openb 13:1-10).

Tweede deel Daniël 9:27

De uitwerking van deze verbondsbekrachtiging, opgetekend in het tweede deel van Daniel 9:27 waarin o.a. het ‘doen ophouden van het slachtoffer en spijsoffer’ is beschreven, heeft pas later, midden in de ‘tijd van Jacob’s beproeving’ plaats (na 3,5 jaar, de voorzegde manipulatie van tijd en wetten in acht nemend). In het midden van de beproevingsperiode maakt ‘de vorst’ een einde aan de eredienst van de Joden. In de plaats van de tempeldienst wordt dan afgoderij ingevoerd door de toekomstige beheerser van het herstelde West-Romeinse rijk. In Jesaja 28:15 lezen we over dit verbond:

“Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen”.

En in vers 18: “En uw verbond met de dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gij erdoor vertreden worden.”

‘De vorst’ maakt dus eerst een goddeloos verbond met het Joodse volk. Daarna neemt hij hun eredienst weg en voert afgoderij in. Hij zal tenslotte zichzelf verhogen om in de tempel te worden aangebeden (2 Tess. 2:3, 4). Hij zal de Joden niet langer toestaan hun feesten te houden. God zal de antichrist zijn eigen gang laten gaan, tot zijn eigen ondergang (2 Thes 2:8). Halverwege de beproevingsperiode heeft er dus een dramatische verandering plaats. Die verandering luidt de vreselijkste tijd in die de aarde ooit heeft meegemaakt. Deze tijd wordt de ‘grote verdrukking’ (Mat 24:21) genoemd. In die tijd zal ongekend lijden de mensheid treffen. Wat mensen elkaar zullen aandoen en hen door demonische manifestaties zal worden aangedaan, tart elke beschrijving. Oorlogsgeweld en natuurgeweld zullen ongeremd destructie en chaos aanrichten. De geestelijke en lichamelijke kwellingen waaraan mensen worden prijsgegeven als ze God niet in redding aanroepen, zullen hen tot waanzin drijven.

Zo ver is het nog niet, we bevinden ons op het moment van schrijven in de opmars naar dit door de antichrist geleide systeem – vlak voorafgaand aan de opname en het eerste deel van Daniël 9:27 – en aanschouwen hoe vernuftig de huidige natiestaten en intergouvernementele organisaties via juridische, politieke, geestelijk ceremoniële en rituële wegen stapsgewijs dit opdoemende, antichristelijke systeem worden ingeleid, weldra voor eenieder zichtbaar wordend in de Sanhedrin conferentie eind september dit jaar. Laten we de conferentie-agenda eens nader bekijken.

Openlijke agenda Sanhedrin Conferentie

Middels de openlijke agenda (en bijbehorende website) van de komende Sanhedrin conferentie wordt duidelijk hoe het te bekrachtigen verbond van Noach als internationale bedekking fungeert waaronder de Sanhedrin met medeweten van aanwezigen o.a. een dieroffer zal plaatsen, een ritueel offer wat reflecteert hoe de Sanhedrin Jezus’ genade en reddingsoffer (Jezus’ kruisgang) als betaling van de zonden van de gehele mensheid afwijst, hem niet als enige Verlosser en Heer beschouwt, noch de Bijbel als absoluut gezaghebbend ziet. Een door de Sanhedrin uitgesproken doelstelling van dit dieroffer en de gebedsbijeenkomst is de zogeheten ‘Gog en Magog oorlog’ te willen voorkomen. Ook zal op 26 september de Islam worden erkend in een Joodse tempel, wier schriftuur niet verenigbaar is met de Bijbel, ondanks dat zij (geestelijk) nakomelingen zijn via Ismaël, voortgekomen uit Abraham en zijn vrouw’s dienstmaagd Hagar (Genesis 16:11-16; 17:18-26; 25:9-17; 28:9; 36:3; 1 Kron. 1:28-31). In het hierboven geciteerde artikel over de strafmaat van de onthoofding te vinden in Openbaring 20, wordt de context van deze ‘Chrislam’ ambitie (geforceerde synthese islam en Bijbels christendom) eveneens besproken. In hoeverre de aanwezigen en hun achterban van deze anti-Bijbelse Sanhedrin stellingnames en religieuze betekenisgeving doordrongen zijn, is niet duidelijk. Dat ze voor genodigden openlijk waarneembaar zijn, maakt de gelinkte uitnodiging niettemin duidelijk. Tot zover de openlijke agenda.

Verhulde doelen Sanhedrin conferentie

De verhulde doelen van deze in Bijbelse retoriek en symboliek gehulde conferentie – zo beargumenteert dit artikel – zijn o.a. om de aanwezige naties openlijk te laten participeren in verwerping van Jezus als enige Messias en afwijzing van de onfeilbaarheid van de Bijbel alsook de ‘Noachitische Wetten’ publiekelijk en ceremonieel te laten omarmen en het grote publiek hiermee bekend te maken. Dit, om ook hen te desensitiseren en middels passieve deelname als toeschouwers mede te conditioneren, hier nader toegelicht.

Er zal in feite, ondanks dat de Sanhedrin dit expliciet stelt, geen bekrachtiging van Noach’s verbond destijds plaatshebben, maar een herdefiniëring hiervan middels introductie van de talmoedische uitleg van hun vervormde Noachitische Wetten. Al lijken de ceremoniële vorm en taalkundige formulering van de conferentiedoelen op die van het Bijbelse verbond van Noach destijds, de inhoudelijke dwaalleer en religieuze intentie van de Sanhedrin en de Noahide beweging zijn geheel tegengesteld aan de Bijbel, zij het vernuftig opgesteld onder een Bijbelse dekmantel.

De Bijbel waarschuwt ons tegen dergelijke infiltratie en desensitisatie. Zo schrijft de apostel Judas:

3 Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. 4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen.

Ook Paulus waarschuwt ons in Titus:

10 Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; 11 Welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil. 12 Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. 13 Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. 14 En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren. 15 Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. 16 Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

In Efeziers 5:11 lezen we hoe we dergelijke desensitisatie tegengaan:

En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. 12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

Hieraan tegengesteld zien we hoe de genodigden in de komende conferentie van 25-27 september – al dan niet bewust – deze antichristelijke gemeenschap kiezen, waaronder hen zelfs naties die claimen christelijk te zijn, zij het lauwwarm. Politiek leiders missen kritische onderscheiding en gezien de kerkelijke radiostilte blijven waarschuwingen vanuit christelijke leiders over de ware toedracht en verhulde intenties van de conferentie vooralsnog uit. Over de mogelijke gevolgen van lauwwarm geloof lezen we onder andere in Openbaring 3:15-16, waarin zegt Jezus de Laodicensen van onze tijd aanspreekt, die te boek staan als lauwwarm in het geloof en hiermee het risico lopen evenals ongelovigen te worden achterlaten bij de opname.

We lezen in Ezechiël 33 wat te doen als we als wachters het zwaard van God’s oordeel – zoals in dit geval – zien komen:

1 En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende: 2 Mensenkind! spreek tot de kinderen uws volks, en zeg tot hen: Wanneer Ik het zwaard over enig land breng, en het volk des lands een man uit hun einden nemen, en dien voor zich tot een wachter stellen; 3 En hij het zwaard ziet komen over het land, en blaast met de bazuin, en waarschuwt het volk; 4 En een, die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen; en het zwaard komt, en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. 5 Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem; maar hij, die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. 6 Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van des hand des wachters eisen. 7 Gij nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen. 8 Als Ik tot den goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult den dood sterven! en gij spreekt niet, om den goddeloze van zijn weg af te manen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 9 Maar als gij den goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.

We zijn dus aldus als wachters geroepen mensen over het naderend onheil van dit antichristelijke wereldsysteem in opmars te informeren en te waarschuwen.

Juridische infiltratie onder valse vlag

De zogeheten Noachitische Wetten (zoals geïnterpreteerd en gepropageerd door talmoedische rabbijnen) spelen bij de huidige opmars en komende vestiging van de nieuwe satanistische wereldorde na de opname als juridisch vehikel een sleutelrol. Dit, nadat een specifieke groep talmoedisten (Lubavitchers genaamd) zich onder deze Bijbels ogende dekmantel de afgelopen decennia al in diverse (inter-) nationale politieke en juridische gremia hebben geïnfiltreerd om deze van binnenuit naar hun hand te zetten in opmars naar deze nieuwe wereldorde. Het werkingsprincipe van hun talmoedische dwaalleer en misleiding, die via deceptie, manipulatie en met name juridische inflitratie systemen van binnenuit ontwrichten, gericht op machtsovername en totale overheersing en het teniet doen van God’s waarheid en uitredding, is geenszins nieuw, maar zo oud als de Bijbel zelf. Het waren de geestverwante Farizeëers als vertegenwoordigers van de ‘synagoge des satans’ destijds die de Heere Jezus, de vleesgeworden waarheid en enige weg tot leven en zielsbehoud, aan het kruis wilden slaan, en de tenuitvoering van binnen de toenmalige politieke en rechtsorde wilden bewerkstelligen en het Joodse volk ophitsten de ware Messias – door autoriteiten blaamloos bevonden – te laten ombrengen ten gunste van een bewezen moordenaar.

Oorsprong Talmoed | Schriftuur ‘synagoge des satans’

Al sinds de tijd van Jezus creëerden Joodse rabbijnen in de synagoge (tekst ontleend aan een studie van Dhr. Marc Verhoeven) talloze mondelinge overleveringen en tradities die werden opgetekend en aan de Bijbel toegevoegd om het absolute gezag van de Bijbel in beginsel en uitwerking te ondermijnen en de eigen dwaalleer en positie te verhogen; deze collectie van geschriften wordt Talmoed genoemd. Deze schriftuur bestaat uit twee delen: de Misjna, die debatten en Joodse wetsopinies omvat, en de Gemara, wat een commentaar is op de Misjna. De Talmoed is dus niet gebaseerd op de Bijbel zelf, maar op de Midrasj wat op zijn beurt weer een Joods commentaar is op de Bijbel. Kortom, de Talmoed is een commentaar …. op een commentaar … op een commentaar! Zelfs de Midrasj is gebaseerd op een allegorische interpretatie van de Bijbel in plaats van een letterlijke, en behandelt delen van het Oude Testament zelfs als zijnde mythisch. Een rode vlag aan de wand voor elke onderscheidende lezer en een alarmsignaal voor elke christen.

De Talmoed is niet georganiseerd langs schriftplaatsen, zo stelt Bijbel-onderzoeker Marc Verhoeven verder, maar langs zes belangrijke subjecten (Sedarim genoemd) te weten: veldvruchten, hoogtijd, vrouwen, schade, heilige zaken en reinheid. De rabbiijnen die de Midrasj schreven, worden Tannaim genoemd, en zij die de Gemara schreven worden Amoraïm genoemd. Alles samen bestaat de Talmoed uit 6.200 pagina’s gedrukte tekst en deze schriftuur omvat de opinies van duizenden rabbijnen over een enorm aantal onderwerpen. Er zijn ook twee belangrijke edities. De Jeruzalem Talmoed, ook Palestijnse Talmoed genoemd of de Talmoed de-Eretz Yisrael (Talmud van het Land van Israël), is samengesteld in synagogen in Tiberias en Caesarea tussen 200 en 400 n.Chr. De Babylonische Talmoed werd samengesteld in ongeveer 500 n.Chr. De Talmoed werd destijds verheven tot een gezagsplaats gelijk aan die van de Bijbel. Dit proces begon al in de dagen van de Farizeeën, want Christus zei volgens de Bijbel:

“Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: 8 Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; 9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn” (Mattheüs 15:7-9; zie ook Markus 7:13).

Zoals onderstaand te lezen, zijn er talloze verordeningen waarin de Talmoed in beginsel en uitwerking strijdig is met het Woord, maar niettemin nog steeds onder talmoedische gelovigen wordt gebezigd en o.a. onder de dekmantel van zogeheten ‘Noachitische Wetten’ sinds jaren wereldwijd wordt verspreid – ook onder christenen – en internationaal steeds breder politiek en juridisch wordt gesteund. Tevens claimen deze wetten en de relatief kleine groep Lubavitcher talmoedisten die ze uitdragen jurisdictie over de gehele wereldbevolking, waarbij niet-Joden als tweederangs subjecten worden beschouwd. Hun wereldomspannende ambities lijken in groot contrast te staan met de marginale schaal van de beweging, een volgende reden dat weinigen hun ware identiteit, intenties, invloedrijkheid en uitwerkingskracht kritisch onderzoeken.

Over welke wetten spreken we? Ze luiden als volgt:

1) Het vestigen van rechtbanken;

2) Geen G-dslasterlijke taal spreken;

3) Geen afgoderij te bedrijven;

4) Geen incest of ontucht plegen;

5) Geen bloed te vergieten;

6) Niet te stelen;

7) Geen vlees te eten van een levend dier.

De genoemde bepalingen van de Noachitische wetgeving klinken wellicht op het eerste gezicht vredelievend en opbouwend en in harmonie zijnd met moderne (inter-)nationale rechtsbeginselen, al lijkt de 7e een enigszins ‘vreemde eend’ in de reeks. De verkondigers stellen voorts op vriendelijke toon ‘de broederschap van de mensheid te willen bevorderen en te willen leiden tot wereldvrede’. Weinig slapende honden die hiervan ontwaken. De wetteksten resoneren bovendien Bijbels en wekken hiermee ook onder Bijbels onderlegde christenen, zelfs onder de meeste kerkleiders en wachters, derhalve nauwelijks argwaan of worden zelfs door hen omarmd en uitgedragen. De Noachitische Wetten claimen dan ook gebaseerd te zijn op wetten destijds gegeven aan Noach en we herkennen direct de taalkundige verwantschap met de Bijbel, maar LET OP: niet de welklinkende Noachitische wetteksten zelf of diens vermeende Bijbelse grondslagen, maar de exclusieve interpretatie ervan door een specifieke groep Joodse (Lubavitcher) rabbijnen bepaalt de daadwerkelijke agenda van deze ‘Noahide’ beweging.

De Noahide beweging vertelt ons dat hun ‘reeks van zeven wetten’ aan de mensheid werd gegeven voordat de Heere Jezus de wet aan Mozes gaf en hiermee universele strekking hebben. Als dit waar was, dan zouden ze duidelijk en ondubbelzinnig zijn verklaard en gezamenlijk in de Bijbel zijn vastgelegd als eenduidige ethische code die bindend is voor de hele mensheid. Maar dat zijn ze niet. De Heere Jezus heeft de Noachitische Wetten ook nooit onderwezen, noch ernaar verwezen. Geen van de auteurs van het Nieuwe Testament deden dit. Ze worden zelfs niet samen in het Oude Testament genoemd, noch beschreven als een voorschrift dat op de hele mensheid van toepassing is. Dus waar komen ze vandaan? Laten we de Bijbels ogende dekmantel eens oplichten.

Onder de Bijbelse dekmantel

In deze bijlage (blz 4-10) vind je een kritisch commentaar vanuit de Bijbel op de oorsprong, context, universele strekking en interpretatie van elk van de 7 Noachitische Wetten en worden deze afgedaan als buiten-Bijbels en zelfs als geheel tegengesteld aan de Bijbel. Ook wordt duidelijk hoe het Vaticaan (zie blz 10), de ‘hoer’ van Openbaring 17, deze Noachitische wetsbeginselen en achterliggende ambities onderschrijft en ten onrechte claimt dat ze apostolisch zijn, in lijn met het boek Handelingen.

We herkennen eveneens de weerspannigheid ten opzichte van de rechtsbeginselen en uitwerking van onze internationale rechtsorde, bekrachtigd door expliciete ambitie van de Noachitische beweging deze omver te wilen werpen en te vervangen door een eigen talmoedische wereldtheocratie. De Heere Jezus verwees naar de talmoedische mondelinge leringen met aanzienlijke minachting: “15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeën….” (Markus 8:15) en elders “….Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der Farizeën, welke is geveinsdheid” (Lukas 12:1). Zuurdesem wijst altijd op zonde en corruptie. De Heer waarschuwde zijn discipelen dat wat de Farizeeën leerden, hoewel ze waarheidsgetrouw leken, eigenlijk onjuist was. Wat ze onderwezen en wat ze eigenlijk bedoelden, viel niet samen. Dit was hypocrisie en betekende een afwijzing van wat Mozes had geschreven. In feite geloofden de Farizeëen Mozes niet: “Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.” (Johannes 5:46)

In de volgende uitwisseling kunnen we zien hoe ‘de traditie van de oudsten’ overeenkomt met de mondelinge traditie die later in de Talmoed is gecodificeerd: “1 Toen kwamen tot Jezus enige Schriftgeleerden en Farizeën, die van Jeruzalem waren, zeggende: 2 Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten. 3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting?” (Mattheüs 15:1-3). Als we alleen deze verklaringen van Jezus hadden over het zuurdesem en de traditie van de oudsten, zouden we meer dan genoeg hebben om te weten dat hij een zeer strikte waarschuwing gaf. Maar hij ging verder en schold op verbluffende wijze tegen hen terwijl hij de gast was van een Farizeeër.

Lukas 11:37: Als Hij nu dit sprak, bad Hem een zeker Farizeer, dat Hij bij hem het middagmaal wilde eten; en ingegaan zijnde, zat Hij aan. 38 En de Farizeer, dat ziende, verwonderde zich, dat Hij niet eerst, voor het middagmaal, Zich gewassen had. 39 En de Heere zeide tot hem: Nu gij Farizeen, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels; maar het binnenste van u is vol van roof en boosheid. 40 Gij onverstandigen! Die het buitenste heeft gemaakt, heeft Hij ook niet het binnenste gemaakt? 41 Doch geeft tot aalmoes, hetgeen daarin is; en ziet, alles is u rein. 42 Maar wee u, Farizeen, want gij vertient munte, en ruite, en alle moeskruid, en gij gaat voorbij het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen, en het andere niet nalaten. 43 Wee u, Farizeen, want gij bemint het voorgestoelte in de synagogen, en de begroetingen op de markten. 44 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt gelijk de graven, die niet openbaar zijn, en de mensen, die daarover wandelen, weten het niet. 45 En een van de wetgeleerden, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan. 46 Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. 47 Wee u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders hebben dezelve gedood. 48 Zo getuigt gij dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken uwer vaderen; want zij hebben ze gedood, en gij bouwt hun graven. 49 Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij sommigen doden, en sommigen zullen zij uitjagen; 50 Opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. 51 Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeeist worden van dit geslacht! 52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd. 53 En als Hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de Schriftgeleerden en Farizeen hard aan te houden, en Hem van vele dingen te doen spreken; 54 Hem lagen leggende, en zoekende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem beschuldigen mochten.

Tegen deze talmoedisten zegt hij: “het bloed van alle profeten, dat van de grondlegging van de wereld is vergoten, kan van deze generatie worden verlangd.” Hij veroordeelt hen als de belichaming van wetteloosheid en goddeloosheid. De moord op een profeet is in de ogen van Jezus een verachtelijke, satanistische daad, waarschijnlijk de ergste misdaad waartoe de mensheid in staat is. Jezus vertelde hen dat zij – hun ‘generatie’ of families – zich schuldig maakten aan een hele reeks van zulke verschrikkelijke misdaden en op een dag het oordeel onder ogen zouden zien. Het is belangrijk om te begrijpen dat Jezus hier een sekte veroordeelde, niet de Joden als volk die hij liefheeft (*zie tevens de disclaimer ter afsluiting van dit artikel). Het Woord van God verwijst zelfs op deze manier naar de Farizeeën: “Maar er ontstond een deel van de sekte van de Farizeeën …” (Handelingen 15: 5). Jezus vertelt ons ook dat de sekte was gewijd aan het voorkomen dat andere Joden het koninkrijk van God binnengingen. Met andere woorden, ze probeerden actief het Joodse volk te schaden:

Mattheus 23:13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan. 14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen 15 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt. 16 Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig. 17 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt? 18 En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig. 19 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt 20 Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is. 21 En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, Die daarin woont 22 En wie zweert bij den hemel, die zweert bij den troon Gods, en bij Dien, Die daarop zit. 23 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten. 24 Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt. 25 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid. 26 Gij blinde Farizeer, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde. 27 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. 28 Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid. 29 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen; 30 En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. 31 Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben. 32 Gij dan ook, vervult de mate uwer vaderen! 33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? 34 Daarom ziet, Ik zend tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad; 35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar. 36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht 37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. 38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten 39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

We zien hier in dit laatste vers hoe groot zijn gratie en genade zijn – ook voor zijn meest fervente weerstaanders – indien zij zich bekeren. Leden van de talmoedische sekte probeerden destijds ‘het koninkrijk der hemelen te sluiten’ en mensen middels dwaalleer en misleiding aan henzelf te binden, veinzend dat ze God dienden. Ze waren alleen geïnteresseerd in bekeerlingen die net zo goddeloos en wetteloos waren als zij, en dat deden ze door een uiterlijke schijn van heiligheid te bewaren die het vuil en de corruptie eronder verborgen hield. Jezus identificeerde de sekte van de Farizeeën als satanistisch. Ze beschuldigden hem op hun beurt van het verrichten van zijn wonderen door de kracht en het gezag van Beëlzebub – wat hen enorm jaloers maakte, omdat ze naar dezelfde macht verlangden: “Deze kerel werpt geen duivels uit, maar door Beëlzebub, de prins van de duivels.” (Matthew 12:24) [Beëlzbub/Baalzebub was de god van Ekron, ‘Heer van de Vliegen’]. Hoewel ze, vanuit een natuurlijk, genetisch standpunt, de kinderen van Abraham waren – Joden die beweerden Mozes te volgen – waren ze in werkelijkheid de spirituele ‘kinderen’ en volgelingen van Satan:

42 Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen. 44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. (Johannes 8:42-44)

Anti-heidens én anti-Joods

Als we nu teruggaan en de zeven Noachitische Wetten heroverwegen in het licht van wat Jezus zei over de Farizeeën, kunnen we hun doel beter begrijpen. Deze satanistische sekte is net zo vastbesloten om heidenen te beletten de hemel binnen te gaan als Joden. Zoals Jezus zei: “Want sluit het koninkrijk der hemelen tegen de mensen” (Mattheüs 23:13). Door middel van de Noachitische Wetten proberen de Farizeeën heidenen – elke heiden, niet alleen ‘rechtvaardige heidenen’ – uit te sluiten van het erven van de beloften aan Abraham. De Noachitische Wetten onderscheiden alle heidenen in een klasse, een klasse waarop de oudtestamentische Tien Geboden onmogelijk van toepassing zijn, want als ze wel van toepassing waren, kwamen heidenen mogelijk in aanmerking om het koninkrijk op dezelfde basis als Joden binnen te gaan. Dus maakten ze een afzonderlijke reeks geboden voor heidenen, de zogeheten Noachitische Wetten, Satan’s vervalsing van de Bijbelse Tien Geboden. Een beweging die wereldwijd o.a. steun ontvangt van heimelijk antichristelijke organisaties die op soortgelijke wijze opereren.

Behalve heimelijke steun van bijvoorbeeld het Vaticaan, kunnen nu inzien waarom de invloedrijke vrijmetselaarsbeweging in o.a. Amerika de afgelopen zestig jaar of langer zo hard hebben gewerkt om alle erkenning in openbare plaatsen van de Tien Geboden af te schaffen. Ze haten de rechtvaardige wet van God en willen deze vervangen door een vervalsing – al dan niet door één met Bijbelse dekmantel als tussenstap – en hun eigen geestelijke autoriteit vestigen. De Noachitische Wetten stelden de Farizeeën in staat een onvervreemdbaar geestelijk gezag over heidenen te claimen. Ze zouden voor altijd worden gebrandmerkt als tweederangsburgers, ondergeschikt aan de Joden en onderworpen aan hun gerechtelijke goedkeuring. Het doet er niet toe hoe hard een ‘rechtmatig heiden’ in hun ogen de zeven Noachitische Wetten probeert na te leven, de talmoedische Joden kunnen de lat steeds hoger blijven leggen. Op basis van een kleine overtreding, volgens bewijsmateriaal dat door één getuige voor één rechter werd voorgelegd – wiens uitspraak definitief is – kan iedereen die als een bedreiging voor het establishment wordt beschouwd summier worden verwijderd.

In het boek Openbaring waarschuwt de Heere Jezus zijn trouwe volgelingen in de eindtijd specifiek voor de Farizeeën en bij kritische beschouwing herkennen wij hen inderdaad als dwaalleraars, misleiders, lasteraars en verdrukkers, als ‘dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn’ en het juist niet zijn, maar ‘een synagoge des satans’:

Openbaring 2:8 stelt: En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden: 9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. 10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. 11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.

……. en in Openbaring 3:7-13 lezen we: En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent: 8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend. 9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. 10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. 11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam. 13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

‘Kunstelijk verdichte fabelen’ en afgedekte wetteloosheid en goddeloosheid

Ook de apostel Petrus waarschuwt ons in de Bijbel nadrukkelijk tegen het navolgen van ‘kunstig verdichte fabelen’ van misleiders en dwaalleraars en hij onderschrijft dat de Bijbel niet onderhavig is aan persoonlijke interpretatie zoals talmoedisten claimen, maar zichzelf interpreteert als grondslg van Bijbelse hermeneutiek (2 Petr 1:16-21, hier toegelicht). Laat staan dat een willekeurig andere bron bij strijdigheid boven het Woord mag worden geplaatst zoals talmoedisten sinds jaar en dag doen.

2 Petrus 1:16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. 17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 18 En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op de heilige berg waren. 19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. 20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Bewijs dat talmoedisten hun doctrines en gezag boven het Woord van God plaatsen, is o.a. te vinden in de Talmoed zelf, zoals in Erubin 21b (Soncino edition): “My son, be more careful in the observance of the words of the Scribes than in the words of the Torah (Old Testament)”. Onderstaand wordt aanvullend beargumenteerd dat terwijl talmoedisten claimen Noachitische Wetten na te streven en na te leven, deze zowel t.o.v. hun leerstellingen en praktijken slechts als Bijbelse dekmantel worden gebruikt en het in feite hun tegengestelde machtsagenda alsook hun goddeloze en wetteloze praktijken zijn die zij thans wereldwijd in (inter-) nationale rechtssystemen en bestuurslichamen infiltreren teneinde op termijn een talmoedische wereldtheocratie (mede) tot stand te brengen. De Talmoed ontbeert niet alleen elk Bijbels fundament; diens beginselen en uitwerking zijn uitgesproken anti-christelijk en ontberen zelfs elk moreel gezag, zoals we onderstaand zullen lezen.

Jezus volgens de Talmoed

Als we, om hun anti-Bijbelse uitgangspositie te onderbouwen, eerst nagaan hoe zij in hun geschriften naar Jezus kijken, stellen we direct vast dat Jezus in de Talmoed expliciet als misleider en valse leraar wordt beschouwd die Israël, het Joodse volk, naar hun zeggen tot afval van God heeft trachten te bewegen. Zo stelt de Talmoed dat Jezus een tovenaar was (Sanhedrin 43a) en dat hij (“Yeshu” en in voetnoot # 6, Yeshu “de Nazarener”) werd geëxecuteerd omdat hij naar hun lezing tovenarij beoefende.

Volgens hun bronnen (Talmoed-editie van Amsterdam 1844, JAHG-VS), is het volgende eveneens waar: ze ontkennen de Godheid van Jezus en de noodzaak van mensen redding te zoeken in hem alleen. Het accepteren van de talmoedische ‘One G-d’ betekent dus het ontkennen van Jezus als God ‘in het vlees gekomen’ (1 Joh 4:2-3). Jezus aanbidden als de enige, ware Messias wordt beschouwd als godslastering (Sanhedrin 57A, “The Encyclopedia Judaica, 1192”) en is strafbaar door onthoofding.

In Gittin 57a vinden we nog gruwelijkere vormen van godslastering (zie voetnoot 4), namelijk dat Jezus thans in de hel zou worden gekookt in ‘hete uitwerpselen’. Volgens Sanhedrin 43a verdiende Jezus zijn executie: “Aan de vooravond van het Pascha werd Yeshu opgehangen … Denk je dat hij degene was voor wie een verdediging mogelijk was? Was hij geen Mesith (verleider)?” Nog grovere laster lezen we in Sanhedrin 105ab, namelijk dat Jezus ontuchtig was met zijn lastdier. Elke christen is na het lezen hiervan hoog alert t.a.v. van de uitdragers van deze schriftuur en kan direct concluderen dat deze leer niet alleen qua tekst en interpretatie van de Bijbel afwijkt, maar overduidelijk antichristelijk en anti-Bijbels is.

Behalve vanwege zijn openlijke gelijkstelling aan God (Johannes 10) werd Jezus tevens wegens het verspreiden van vermeende valse leer door de Sanhedrin vervolgd en ter dood veroordeeld. Het was Jezus zelf die de dwaalleer en misleiding van deze sekte van de ‘synagoge des satans’ aan zijn discipelen openbaarde en publiek scherp veroordeelde. Als talmoedisten over ‘G-d’, de ‘messias’ of zelfs Yeshua spreken, bedoelen zij dus nadrukkelijk niet Jezus Christus uit Nazareth, maar hun valse god Satan, die zich na de opname belichaamd in de antichrist als valse messias zal uitgeven. Het is hem die zij onder hun valse Bijbelse dekmantel dienen.

Laten we, nu we begrijpen hoe zij de Heere Jezus Christus beschouwen, nagaan hoe talmoedisten over christenen denken.

Christenen volgens de Talmoed

Christenen worden volgens de talmoedische geschriften specifiek beschouwd als ‘afgodendienaars, moordenaars, hoereerders, beestachtigen en kinderen van de duivel’. Die stellingname laat weinig interpretatieruimte over. Ze mogen volgens talmoedisten opzettelijk worden geschaad (Zohar 1,25b) en bestolen (Choschen Ham. 266,1 en Baba Mezia 24a) alsook worden bedrogen (Babha Kama 113b). Volgens “Zohar 1,160a: “Joden moeten altijd proberen om christenen te misleiden.”

Een aantal meer algemene afwaarderingen nu: Joden mogen liegen tegen niet-Joden (Baba Kamma 113a) en kunnen leugens gebruiken (“uitvluchten”) om een ​​’heiden’ te omzeilen. Joden kunnen niet-Joden zelfs doden (Sanhedrin 57a). Wanneer een Jood een heiden (“Cuthean”) vermoordt, zal er geen doodstraf zijn. Heidenen staan volgens de Talmoed buiten bescherming van de wet en God heeft “hun geld aan Israël blootgesteld”. We dalen moreel nog wat verder af. Niet-Joodse kinderen zijn volgens de Talmoed ‘submenselijk’ (Yebamoth 98a). Alle heidense kinderen zijn volgens hen ‘dieren’. Hilkkoth Akum Z1: “Red Goyim (heidenen) niet van de dood”.

En hoe kijken ze naar niet-talmoedische Joden?

Hoe behandelen ze bijvoorbeeld hun eigen mensen die zich bekeren tot Jezus? Wederom komt hun hypocrisie en haatdragendheid duidelijk naar voren. Messiaanse Joden moeten volgens de Talmoed ter dood worden gebracht (Hilkhoth Akum X, 2). Maimonides Mishnah Torah, in hoofdstuk 10 van de Engelse vertaling, verklaart hierover: “Het is echter een mitswa (religieuze plicht) om Joodse verraders, minnim, uit te roeien, en apikorsim, om hen te laten afdalen naar de put van vernietiging, omdat ze Joden moeilijkheden bezorgen de mensen van G-d afleiden, net als Jezus van Nazareth en zijn studenten, en Tzadok, Baithos, en hun studenten dit deden. Moge de naam van de goddeloze rotten.”

Uiterlijke schijn, geveinsde heiligheid en vermeend wettelijk gezag als dekmantel voor dwaalleer, corruptie en wetteloosheid

Leden van deze sekte waren in Jezus’ tijd al geïnteresseerd in het maken van bekeerlingen die net zo goddeloos en wetteloos opereerden als zijzelf, en zij deden dit door een uiterlijke schijn van heiligheid te bewaren, onder een dekmantel van gezag en wetten, die de smerigheid en de corruptie daaronder verborgen moest houden. Ze waren niet anders dan de heimelijke satanisten van vandaag die de scepter zwaaien in allerlei facetten van het geestelijk en maatschappelijk leven, mannen en vrouwen van statuur en vermeend geestelijk en moreel gezag, die belijden God lief te hebben en te zorgen voor de mensheid, maar innerlijk zijn doordrenkt van demonische haat tegen Jezus, zijn volgelingen en hun medemens en zich naar Bijbelse maatstaven volledig wetteloos en goddeloos gedragen. Jezus’ respons was resoluut en vlijmscherp.

Jezus openbaart het kwaad en oordeelt. Over wie en wat precies?

Het is belangrijk te begrijpen dat Jezus de Farizeeër sekte scherp veroordeelde, maar niet de Joden als volk. Het Woord van God verwijst zelfs op deze manier naar de Farizeeën: “Maar er zijn sommigen van de sekte der Farizeeën opgestaan …” (Handelingen 15: 5). Jezus vertelt ons ook dat de sekte was gewijd aan het verhinderen van mensen om het koninkrijk van God binnen te gaan. Met andere woorden, ze zochten actief naar wegen om het Joodse volk schade toe te brengen:

13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan. 14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. 15 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt. 16 Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig. Mattheus 23

Christus verwees naar Farizeese leringen gebaseerd op gecodificeerde mondelinge wetten met aanzienlijke minachting:

Markus 8:15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeen, en van den zuurdesem van Herodes.

Lucas 12:11 ‘Daarentussen als vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon Hij te zeggen tot Zijn discipelen: Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der Farizeen, welke is geveinsdheid’ (hypocrisie).

Jeremy James: “We weten dat zuurdesem altijd duidt op zonde en corruptie. De Heer waarschuwde zijn discipelen dat wat de Farizeeën onderwezen, hoewel schijnbaar waarheidsgetrouw, onjuist was, en hetgeen ze onderwezen en wat ze eigenlijk betekenden niet samenvielen. Het vormde bovendien een afwijzing van hetgeen Mozes had geschreven. In feite geloofden zij zelfs niet in Mozes: ‘Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloofd hebben; want hij schreef over mij.’ (Johannes 5:46) zegt de Heer.

In de volgende uitwisseling kunnen we zien hoe “de traditie van de oudsten” overeenkomt met de mondelinge traditie, later gecodificeerd in de Talmoed:

Mattheus 15:2 Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten. 3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting?

Als we alleen deze uitspraken van Jezus hadden over het zuurdesem en de traditie van de oudsten, hadden we meer dan genoeg om te weten dat hij een zeer strenge waarschuwing gaf. Maar hij ging verder en verraste hen op verbluffende wijze terwijl hij de gast was van een Farizeeër, vermoedelijk in het huis van de man!

Lukas 11:37 Als Hij nu dit sprak, bad Hem een zeker Farizeer, dat Hij bij hem het middagmaal wilde eten; en ingegaan zijnde, zat Hij aan. 38 En de Farizeer, dat ziende, verwonderde zich, dat Hij niet eerst, voor het middagmaal, Zich gewassen had. 39 En de Heere zeide tot hem: Nu gij Farizeen, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels; maar het binnenste van u is vol van roof en boosheid. 40 Gij onverstandigen! Die het buitenste heeft gemaakt, heeft Hij ook niet het binnenste gemaakt? 41 Doch geeft tot aalmoes, hetgeen daarin is; en ziet, alles is u rein. 42 Maar wee u, Farizeen, want gij vertient munte, en ruite, en alle moeskruid, en gij gaat voorbij het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen, en het andere niet nalaten. 43 Wee u, Farizeen, want gij bemint het voorgestoelte in de synagogen, en de begroetingen op de markten. 44 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt gelijk de graven, die niet openbaar zijn, en de mensen, die daarover wandelen, weten het niet. 45 En een van de wetgeleerden, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan. 46 Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. 47 Wee u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders hebben dezelve gedood. 48 Zo getuigt gij dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken uwer vaderen; want zij hebben ze gedood, en gij bouwt hun graven. 49 Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij sommigen doden, en sommigen zullen zij uitjagen; 50 Opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. 51 Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeeist worden van dit geslacht! 52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd.

Aan deze talmoedisten zegt hij: “Het bloed van alle profeten, dat werd vergoten vanaf de grondlegging van de wereld, kan van dit geslacht worden verlangd.” Hij veroordeelt hen als belichaming van goddeloosheid. De moord op een profeet is, in de ogen van de Heere Jezus, een gemene, satanistische daad, waarschijnlijk de ergste misdaad waartoe de mensheid in staat is. De Heer vertelde hen dat zij – hun “generatie” of families – schuldig waren aan een hele reeks van dergelijke vreselijke misdaden en ooit een oordeel zouden krijgen. Jezus identificeerde de sekte van de Farizeeën als satanistisch. Ze beschuldigden hem er op hun beurt van zijn wonderen te verrichten door de kracht en het gezag van Beëlzebub – wat hen immens jaloers maakte omdat ze dezelfde kracht voor zichzelf zochten:

Mattheus 12:24 Maar de Farizeen, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beelzebul, den overste der duivelen. [Baalzebub was de god van Ekron, ‘Heer van de vliegen’].

Hoewel ze, vanuit een genetisch standpunt, de kinderen van Abraham waren – Joden die beweerden Mozes te volgen – waren ze in werkelijkheid de spirituele ‘kinderen’ en volgelingen van Satan:

Johannes 8:44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.” …… Einde citaat Jeremy James

We kunnen tevens een parallel trekken met de antichrist zelf, die na de opname allereerst door misleiding, infiltratie en een valse agenda van ‘vrede en veiligheid’ aan de macht komt en nadien volgens Daniel 7:25 o.a. zal menen ‘de tijden en de wet te veranderen’:

25 En hij zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en hij zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

Met ‘de wet’ wordt volgens de kanttekeningen bedoeld: de wetten en ceremoniën van Mozes, de intentie de hele godsdienst af te schaffen, om heidense afgoderij wettelijk in te voeren, net als Antiochus voordien; of God’s wetten in het algemeen. Hij zal dus in feite – aanvankelijk verhuld – volstrekt wetteloos en van God los zijn; deze wetteloosheid zal echter pas na de eerste periode van de beproevingen na de opname volledig in de openbaarheid komen als hij zijn masker laat vallen en o.a. de Noachitische Wetten hun werkzaamheid als dekmantel voor zijn ware aard en agenda hebben bewezen.

De Noachitische Wetten dienen behalve als dekmantel van zijn goddeloosheid, corruptie en wetteloosheid, tevens als een ogenschijnlijke brug tussen het jodendom en het christendom, er op gericht zowel Joden, lauwwarme christenen als heidenen van Jezus’ gratie en genadevolle uitredding weg te leiden en het gezag van de Bijbel te betwisten, opdat velen (waaronder zij die thans belijden christen te zijn, maar Jezus niet volgen) bij de spoedige opname van trouwe gelovigen achterblijven, nadien de valse messias zullen aanvaarden in Jezus’ plaats. Om dit te laten gebeuren, moeten de zeven Noachitische Wetten behalve te zijn geïnfiltreerd in juridische, politieke en juridische systemen, zich vestigen, op grote schaal worden bekendgemaakt en moet hun universaliteit op de hoogste civiele en politieke niveaus worden onderschreven. Zo ver is het nog niet, maar de opmars hier naar toe is in diverse landen, waaronder Israël en de VS alsook in de VN, duidelijk waar te nemen.

Op de Olijfberg

Als diaspora-Joden aan boord gaan met de recente pogingen van de Israëlische regering om Joden wereldwijd te verenigen, zou dit voornemen kunnen resulteren in de profetie van Jezus over het voorgeleid worden aan ‘de synagogen’. We lezen in Markus 13: 9 hoe Jezus op dezelfde Olijfberg waar de Sanhedrin conferentie wordt gehouden, zegt:

3 En als Hij gezeten was op den Olijfberg, tegen de tempel over, vraagden Hem Petrus, en Jakobus, en Johannes, en Andreas, alleen: 4 Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken, wanneer deze dingen alle voleindigd zullen worden? 5 En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet toe, dat u niemand verleide. 6 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zullen velen verleiden. 7 En wanneer gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt; want dit moet geschieden; maar nog is het einde niet. 8 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen, en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten. 9 Maar ziet gij voor uzelven toe; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in de synagogen; gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot een getuigenis.

Jezus wist wat niemand anders in dat moment begreep en dat dit is hoe gelovigen in de eindtijd voor heersers en koningen zouden worden gebracht. Heersers en koningen impliceren naties buiten Israël, en dat is hoogstwaarschijnlijk wat er zal gebeuren, vooral nu diverse naties zich (formeel, juridisch, ceremonieel en ritueel) steeds nadrukkelijker bij de Sanhedrin aansluiten in het Noachitische Verbond. We weten dat Chabad (Lubavitcher beweging) wereldwijd meer dan 3500 synagogen heeft. De Israëlische rechtse politieke partijen leunen zwaar op Chabad; zij hebben zelfs trouw gezworen aan de ‘messias’ van de Chabad, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, die inmiddels is overleden. Ook de Likud partij heeft bij monde van Netanyahu de Talmoed als wetsbasis formeel reeds onderschreven.

Verspreiding Noachitische Wetten

Laten we nagaan hoe de Noachitische wetgeving zich inmiddels dankzij systeeminfiltratie internationaal heeft verspreid door bijvoorbeeld te kijken hoe de wetten stapsgewijs in het publiekrecht van de Verenigde Staten zijn ingevoerd, zo ver gaand dat hierin inmiddels eveneens is opgenomen hóe bestraffing (de doodstraf die op overtreding van elke Noachitische wet volgt) op overtreders kan worden toegepast. Zo werd op 31 januari 1991 aldaar een wetsvoorstel ingevoerd, ogenschijnlijk om de dag van 26 maart 1991 apart te zetten als nationale ‘Education Day’. Op 5 maart 1991 werd dit wetsvoorstel vervolgens doorgevoerd door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, op 7 maart gevolgd door bekrachtiging door de Senaat. Dit wetsvoorstel wordt sindsdien elk jaar formeel bekrachtigd, dus ook dit jaar door de regering Trump (die zich overigens als christen voordoet en zich politiek conservatief profileert) en ia onder zijn leiding zelfs door 50 staten ondertekend. De officiële reden voor dit wetsvoorstel was, dat met het apart zetten van de ‘Education Day’ de 89e geboortedag van rabbijn Menachem Mendel Schneerson herdacht zou worden. Wat het Amerikaanse volk hiermee echter níet werd meegedeeld, was dat er door dit wetsvoorstel (wat door toenmalig president George Herbert Walker Bush op 20 maart 1991 ondertekend werd), de zeven Noachitische Wetten op misleidende en verhulde wijze in het Publiekrecht werden ingevoerd.

Infiltratie onder valse vlag

Bill Dannemeyer, lid van het Amerikaanse Congres van 1997 tot 1992 (die zelf aanvankelijk ook niet op de hoogte was van de ware aard van dit wetsvoorstel), ontdekte deze infiltratie uiteindelijk en waarschuwde voor de gruwelijke gevolgen die de Noachitische wetgeving voor o.a. amerikaanse christenen zou hebben; hij ontdekte dat christenen vanwege hun geloof in de Heere Jezus als enige God (die zoals gezegd door deze groep talmoedische rabbijnen als afgod en valse leraar wordt beschouwd), hierom in de toekomst met de doodstraf kunnen worden bestraft.

Dit is niet slechts een theoretische mogelijkheid, zoals sommige menen. We weten namelijk uit de Bijbel dat de verering van de antichrist op termijn gelast zal worden en tegenspraak of het volgen van Jezus als enige redder en heer aanvankelijk als antisemitisme en nadien als godslastering en afgoderij (wet nr. 3) zal worden beschouwd en op termijn aanleiding zal zijn voor vervolging en onthoofding van ware christelijke gelovigen, in Openbaring 20 beschreven en hier op de site uitgebreid toegelicht. De Noachitische Wetten en afzenders passen naadloos in deze Bijbelse toekomstschets. Dannemeyer maakte tevens duidelijk dat de Noachitische Wetten ook voor de rest van de amerikaanse bevolking niet veel goeds in petto hadden aangezien zij door deze wetten drastisch in hun fundamentele vrijheden en grondrechten worden geknecht. Er zijn ongemerkt fundamentele, niet-grondwettelijke bepalingen aan het Amerikaanse Publiekrecht toegevoegd waarbij een buitenlandse mogendheid verregaande geestelijke en juridische invloed claimt in de binnenlandse politiek en het openbaar bestuur. Laten we deze woorden van Jezus met aandacht lezen:

Judas 1:4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. 5 Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft.

Zie verder http://www.takebackourrights.org/docs/christians-full%20page.html

De politieke en juridische infiltratie heeft ook internationaal toenemend succes. Zo werden de Noachitische Wetten in Afrika in november 2014 en tijdens de vergadering in het New Yorkse VN Plaza 777 eveneens door insiders verwelkomd; blijkbaar waren de onderliggende gevaren en ware agenda ook daar voor de meeste aanwezigen goed verborgen gehouden!

Grondrechtelijke ondermijning en vermeend anti-semitisme

De gevolgen van het recente besluit (maart 2019) van Donald Trump om een wetsvoorstel voor een herdefinitie van anti-semitisme in te voeren, betekende aanvullend op de ondertekening van de Noachitische Wetten in 1991 en de wettelijke verbijzondering van deze talmoedische Joden, dat alle kritiek op Israël – hoe feitelijk gerechtvaardigd deze ook moge zijn en binnen de algemene vrijheden van meningsuiting en religie valt – voortaan niettemin als ‘anti-semitisme’ kan worden gebrandmerkt en strafrechtelijke gevolgen kan hebben. De regering-Trump wijzigde namelijk hoe het Education Department (Ministerie van Onderwijs) beschuldigingen van discriminatie tegen Joodse studenten onderzoekt, waarbij een benadering ondersteund wordt die gunstig is voor pro-Israëlische groeperingen maar waarvan critici vrezen dat dit de vrijheid van meningsuiting op campussen zal onderdrukken. Ogenschijnlijk een kleine zaak in reikwijdte, maar als precedent potentieel inzake mogelijke ontwrichting van grondrechten (bijvoorbeeld inzake vrijheden van meningsuiting en religie) belangrijk en mogelijk invloedrijk. Maar, met zijn besluit deed Trump nog iets anders: hij heeft – al of niet bewust – onder de radar van velen de implementatie van de zeven Noachitische Wetten weer een stap dichterbij gebracht en (potentiële) weerstaanders, op zijn typerend narcistische wijze, in een klem van vermeende discriminatie gebracht.

Van Carter tot Trump

Jeremy James: “The average American is probably not aware that every president since Carter has signed an annual proclamation in honor of Rabbi Schneerson and the Chabad Lubavitch Movement – Reagan, GH Bush, Clinton, GW Bush, Obama, and Trump. What is going on? Why would the leaders of the land kow-tow in this manner to someone who had no obvious claim to adulation of this order? And why would they do so year after year, even after he died in 1994?”

Dit proces van politieke infiltratie aan beide zijden van het politieke spectrum lijkt zich inmiddels te hebben verspreid naar vrijwel alle staten van de VS. Vorig jaar ondertekenden 48 van de 50 staatsgouverneurs een ‘Education Day-proclamatie’ waarin expliciet verwezen werd naar Rabbi Schneerson en zijn Chabad Lubavitch-beweging. Om meer te lezen over deze rabbijn en zijn gedachtengoed kun je deze pagina’s bekijken (33-36).

De wetgeving werd door beide huizen met unanieme instemming aangenomen, een technische term die zo veel betekent dat er geen stem werd geregistreerd. Dit zou ervoor zorgen dat het amerikaanse publiek geen officiële vastlegging zou hebben van de congresleden en senatoren die de wet onderschreven, of zelfs het aantal dat aanwezig was toen deze werd aangenomen (dit kan ook het geval zijn geweest met vergelijkbare Noachitische resoluties). Unanieme instemming houdt ook in dat er geen enkele fout te vinden is in de voorgestelde wetgeving zoals beoordeeld door de hoogst gekozen vertegenwoordigers. Reëel gezien is de wet dus aangenomen zonder kennis of goedkeuring van het amerikaanse volk. Gegeven het feit dat de wet voorstelt alle amerikanen een reeks wetten op te leggen die geen expliciete of erkende plaats hebben in de amerikaanse grondwet, is Openbaar Recht 102-14 duidelijk strijdig met de grondwet.

De wet bevat bovendien diverse onjuiste beweringen. Door bijvoorbeeld te stellen dat de Verenigde Staten, als natie, gebaseerd is op de zeven Noachitische Wetten, zegt het feitelijk dat Amerika is gesticht door vrijmetselaars voor vrijmetselaars. Verschillende eminente vrijmetselaarsautoriteiten verwijzen naar de Noachitische Wetten als de grondbeginselen van de amerikaanse samenleving. Bijvoorbeeld, in het boek ‘The Symbolism of Freemasonry’, waarin auteur Albert Mackey verklaart:

“These are the doctrines which still constitute the creed of Freemasonry; and hence one of the names bestowed upon the Freemasons from the earliest times was that of the ‘Noachidae,’ or ‘Noachites,’ that is to say, the descendants of Noah, and the transmitters of his religious dogmas.” [p.29]

“Noachidae: The descendants of Noah, and the transmitters of his religious dogmas, which were the unity of God and the immortality of the soul. The name has from the earliest times been bestowed upon the Freemasons, who teach the same doctrines. Thus in the ‘old charges,’ as quoted by Anderson (Const. edit. 1738, p.143), it is said, “A mason is obliged by his tenure to observe the moral law as a true Noachidae.”” [p.349]

T. Pierson, een andere vrijmetselaarsautoriteit, breidde dit uit in zijn werk, ‘Traditions of Freemasonry’ (pps.96-97):

“It is morally certain that the intellectual and enlightened few among the Hebrews, the Egyptians, Phoenicians, Persians, Hindus, Grecians and others were aware of this doctrine. But their dogmas on these subjects were esoteric ; they were not communicated to the people at large, but only to a favored few; as they were communicated to the initiates in Egypt, Phoenicia, Greece and Samothrace in the Greater Mysteries. The communication of this knowledge constituted Masonry among the Children of Israel. It is not claimed that the names of the degrees as we have them were even known in those ancient times; but Masonry existed then as it exists now, the same in spirit and at heart. The first or initiatory degree contains the rudiments of knowledge, and has been aptly referred to the patriarchal dispensation, when mankind were acquainted only with the first principles of religion and worshiped God only in simplicity as the Creator and Governor of the world, when his laws or precepts were few and written in the hearts of the faithful race. These precepts, seven in number, tradition ascribes to Adam, and reaffirmed by Noah”…..

Deze bewering maakt ook een vleiende vermelding van rabbijn Schneerson en spreekt zelfs over hem als “de rebbe” [rabbi] alsof hij de meest vooraanstaande van alle rabbijnen was, “universeel gerespecteerd en vereerd”, als ware hij een Joodse tegenhanger van de paus. Waarom kreeg deze man zo’n buitengewone eer, iemand over wie de meeste amerikanen absoluut niets wisten?

De proclamatie verhoogt het profiel van de Noachitische Wetten door te stellen dat de wereld moet “terugkeren” naar de morele en ethische waarden die zijn vastgelegd in deze wetten of “in ernstig gevaar verkeert terug te keren naar chaos”. Dit komt neer op het beweren dat de Noachitische Wetten de Amerikaanse grondwet ondersteunen en dat idealiter de grondwet zelf moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met deze wetten.

Laten we het verder onderzoeken.

Publiekrecht 102-14, waarin de Noachitische Wetten als basis voor het internationale recht zijn vastgelegd (zoals uitgevaardigd door de Verenigde Naties) waaraan alle amerikaanse wetgeving moet voldoen. Als we ons afvragen of algemene wetten van Noach als natuurlijke wetten bedoeld zijn of juist de vertekende talmoedische interpretatie daarvan, moeten we verder lezen. Deze publiekrechtelijke wet verkiest namelijk één Joodse groep speciale eer te geven, zeggend dat zij de principes van deze Noachitische Wetten belichamen. Deze groep is de ultra-orthodoxe Lubavitcher-beweging, bekend om zijn strikte naleving van zelfs het kleinste detail van de Talmoed. Dit is een bijzonder kleine religieuze splintergroep onder talmoedisten, waarvan maar weinigen ooit hebben gehoord; toch hebben het congres en de president van de Verenigde Staten in deze wet verklaard dat deze rabbijn en zijn beweging “universeel gerespecteerd en vereerd moeten worden” en dat zijn Lubavitcher-beweging deze zeven Noachitische Wetten heeft “aangemoedigd en bevorderd”.

Trump marks ‘Education Day’ | 16 april 2019

Farizeeën en de Talmoed

Rabbijn Louis Finkelstein, het hoofd van het Joodse Theologische Seminarie van Amerika in 1943, geeft in de Universele Joodse Encyclopedie meer duidelijkheid over de banden tussen het Farizeïsme en de Talmoed: “Farizeïsme werd talmoedisme … de geest van de oude Farizeeër overleeft onveranderd. De Jood bestudeert de Talmoed en hij herhaalt eigenlijk argumenten die gebruikt worden in de Palestijnse academies.” Met andere woorden, de talmoedische Lubavitchers zijn herboren Farizeeën. Veel Farizeeën behoorden tot de Joodse occulte groep, de Cabal van wie wij weten dat deze satanistisch is. We weten eveneens dat de Joodse Cabal (Kabbalah) een fundamentele bouwsteen vormt waarop de beweging van de ‘nieuwe wereldorde’ is gebaseerd. Zie http://www.justgivemethetruth.com/judaism_vs_talmud.htm

De Farizeeën zijn er ooit in geslaagd Jezus Christus te laten doden op de vermeende grond dat hij God lasterde. Denk aan de woorden van Jezus in Mattheüs 10: 24-25, dat de discipelen van de Meester op dezelfde manier zullen worden behandeld als de Meester is behandeld. Vraagt u zich af of deze Bijbel-verwijzing invloed zal hebben op de huidige situatie en die van na de opname.

Mijnsinziens kunnen we stellen dat het amerikaanse wetsartikel onder Publiekrecht 102-14 de basis legt voor het oprichten van amerikaanse en VN-wetgeving om de zeven Noachitische Wetten te handhaven in overeenstemming met de talmoedische vervorming, gepropageerd door de neo-Farizeese occulte groep, de Lubavitchers, een ‘mystieke’ groep, die zowel de Cabal als de Talmoed onderwijzen.

Andere steunpilaren van de Noachitische Wetten

VN-organen:

1. NGO-vertegenwoordigers van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) – het centrale platform van de Verenigde Naties voor reflectie, debat en innovatief denken over “duurzame ontwikkeling”

2. Verenigde Naties, New York (10 juni 2013) Op de hielen van de 19e Yahrtzeit van Lubavitcher Rebbe kwamen leden van het VN-diplomatiekorps, VN-persofficieren en andere functionarissen samen op het VN-hoofdkwartier in New York om te leren ‘hoe de zeven Noahide-wetten een sleutelrol moeten spelen in internationale inspanningen voor wereldvrede. ‘

3. 2019 Het Institute of Noahide Code INC heeft een strategische alliantie voorgesteld met de ‘Agenda 2030’ van de Verenigde Naties om de codificatie in nationale wetgeving van de resoluties van de Verenigde Naties over de cultuur van vrede, milieuethiek en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Het Institute of Noahide Code werft parlementsleden uit alle lidstaten van de Verenigde Naties die het doel hebben deze resoluties van de Verenigde Naties in de nationale wetgeving om te zetten door middel van modelwetgeving, het initiëren van workshops en conferenties en het sluiten van allianties met religieuze leiders, media en academische leiders en bedrijfsleiders. die de wetgeving ondersteunen en aanvullen door de ‘wereldwijde ethiek’ die inherent is aan deze resoluties van de Verenigde Naties te onderwijzen, bekend te maken en in praktijk te brengen.

4. Het ‘Institute of Noahide Code’ is een NGO met ‘Speciale Consultatieve Status van de Verenigde Naties

Vaticaan

Het Vaticaan beschouwt Joden als ‘door God gekozen volk’ (Washington, 17 april 2008) en het Noachidenverbond als ‘de universele morele code die de gehele mensheid moet zijn’ (Jeruzalem, 11-13 maart 2017), terwijl zij op gelijksoortige wijze als de Joodse talmoedisten onder een dekmantel van religieus christendom wetteloosheid praktiseren en zichzelf in de plaats zetten van de Heere Jezus en boven de Bijbel.

EU politici

Eminente politiek leiders zoals Herman Van Rompuy (voormalig minister president van België en voormalig president van de Europese Unie) die in een brief aan rabbi Shimon Cohen, auteur van ‘The Theory and Practice of Universal Ethics: The Noahide Laws’ schreef, “I am particularly honored to add my name to the cause of the dissemination of the universal values known as the Noahide Laws”.

VS

George W. Bush, onderschreef in Public Law 102-14, 102e congres, dat de Verenigde Staten van Amerika gebaseerd waren op de ‘Zeven Universele Wetten van Noach’, bevestigd door alle presidenten na hem, zie http: //www.cephas-library. com / NWO / nwo_public_law_102_14.html Dus, in hetzelfde jaar waarin George W. Bush de opkomst van de ‘nieuwe wereldorde‘ aankondigt met diens 1000 gnostische lichtpunten (op de dag af 11 jaar voorafgaand aan de aanslagen op het WTC), ziet hij publiekelijk af van de VS als land gebaseerd op God, hun ‘Bill of Rights’ en grondwet, opgesteld o.a. om inwoners te beschermen tegen tirannen, en riep hij de Verenigde Staten uit als zijnde gebaseerd op de valse interpretatie van Noachitische Wetten die tirannie juist in de hand werken en legitimeren.

Canada

Jewish Sleeper Law Remains Dormant in Canadian House of Commons In the House of Commons June 11, 2003

Wereldwijd

Volgens WikiNoah traint de ‘United Noachide Council’ Yeshiva studenten uit de hele wereld om Noachitische rechters te worden

United Noachide Council

“One of the primary organization’s goals and future purpose is to support a democratically run General Noachide Council that represents the interests and needs of ‘All’ Noachide Communities throughout the world, and ultimately to support a Supreme United Noachide Council composed of only qualified Noachide judges which will have graduated from a yeshiva for B’nei Noach in Israel. Branch UNC, Inc. organizations are in process of formation at various locations throughout the world. The goal of the UNC, Inc. organization is to have branches in every country….

“The goals of the United Noachide Council are: To set up a democratically run Noachide Council, which will seek to sponsor Noachide Yeshiva students from every Noachide Country in the world to study to become fully qualified Noachide Judges. A five to ten year Hebrew only program of study in Noachide and Oral Laws is currently being formulated and will be administered by Various Orthodox Rabbis, and will be located in Israel.”

Hindoes en boeddhisten volgen het Noachitisch verbond. Deze gedachte is uitgewerkt door rabbi Elia Benamozegh uit Livorno over wie Aimé Pallière schrijft in diens boek Le sanctuaire inconnu en komt ook voor in de geschriften van Henri van Praag over het jodendom.

Aanval op internationaal strafhof in Den Haag

Ook wordt er vanuit Israël, gesteund door de VS (o.a congreslid Bachman), inmiddels op aangedrongen het internationale strafhof (ICC) van De Haag te verplaatsen naar Jeruzalem. Recentelijk kwamen honderden Joden en christenen in Nederland in dit kader bijeen om hiertoe te spreken en te bidden. Wat de wereld zal ervaren als het ICC naar Jeruzalem wordt verplaatst, is de seculiere wet, de door de mens gemaakte wet en de Joodse Talmoed die uitgaat vanuit Jeruzalem. Velen onbekend, zal de Talmoed weldra het seculiere recht vervangen.

De Israëlische krant Haaretz maakte op 28 mei 2019 melding van een ‘gecoördineerde juridische aanval op de jurisdictie van het Internationaal Strafhof in Den Haag’ door Israël en de Verenigde Staten. De militaire verdediger van Israël’s IDF (Israeli Defence Forces), majoor Gen. Sharon Afek, stelde zelfs dat de rechtbank geen autoriteit heeft over kwesties die betrekking hebben op het conflict van Israël met de Palestijnen. De VS helpt Jeruzalem om het ICC over te nemen en haar hoofdkwartier naar Jeruzalem te verplaatsen, mogelijk met als onderliggend doel dat er de huidige wereldwijde juridische autoriteit teniet te doen.

Israel

COURTS OF JUSTICE FOR NOAHIDES (GENTILES)

7 Days Until Dedication of 3rd Temple Altar

“…the Sanhedrin’s ongoing effort [is] to establish a Bible-based international organization to replace the United Nations and to establish courts to judge justice and to direct society and obey the orders and decisions of the courts.”

De ondergrondse Sanhedrin synagoge te Jeruzalem met 70 zetels, opgetekend in Ezechiël 8 en hier toegelicht, werd ingewijd op Hanukkah 2018. Ook het altaar van de derde tempel is inmiddels ingewijd:

8 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, graaf nu in dien wand. En ik groef in dien wand, en ziet, daar was een deur. 9 Toen zeide Hij tot mij: Ga in, en zie de boze gruwelen, die zij hier doen. 10 Zo ging ik in, en ik zag, en ziet, er was alle beeltenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten, en van alle drekgoden van het huis Israels, geheel rondom aan den wand gemaald. 11 En zeventig mannen uit de oudsten van het huis Israels, met Jaazanja, den zoon van Safan, staande in het midden van hen, stonden voor hun aangezichten; en een ieder had zijn rookvat in zijn hand, en een overvloedige wolk des reukwerks ging op. 12 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis Israels doen in de duisternis, een ieder in zijn gebeelde binnenkameren? want zij zeggen: De HEERE ziet ons niet, de HEERE heeft het land verlaten. 13 En Hij zeide tot mij: Gij zult nog wederom grote gruwelen zien, die zij doen.

Vooruitblik

En wat de religieuze strafwetten voor specifiek christenen zullen inhouden, wéten we inmiddels: volgens de definitie van ‘afgoderij’ onder de Noachitische Wetten wetten, zullen na de opname aanbidding en verering van Jezus inderdaad als ‘afgoderij’ worden beschouwd. En de vastgestelde straf op de talmoedische interpretatie van ‘afgoderij’ is – evenals schending van de overige wetten – de doodstraf door middel van onthoofding! Dus hebben wereldleiders als Trump, die deze strafwetten in hun juridische en politieke bestel hebben laten infiltreren, niet slechts de grondrechten uitgehold van hun ingezetenen in het algemeen, maar voornamelijk belijdend christenen onder hen nadrukkelijk in gevaar gebracht. Dit, terwijl Trump en vele wereldleiders met hem aan de oppervlakte geestelijke verwantschap met christenen claimen, electoraal op de zogeheten ‘evangelical base’ leunen en claimen algemene grondrechten te beschermen en zelfs ‘de christelijke zaak’ te bepleiten. Onderstaand: minister van BuZa Pompeo en vm. premier Netanyahu aldaar in maart 2019 bij de ‘erkenning van Israel’s soevereiniteit over de Golan’.

Na het vallen van de dekmantel

Over de tweede helft van de beproevingstijd na de opname waarin antichristelijke wetten volledig van kracht zullen zijn, lezen we in de Bijbel onder meer het volgende over christenen die dan gedood zijn en nog zullen worden:

“En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.” (Openbaring 6:9-11)

In Openbaring 20:4 lezen we waarom en op welke wijze velen die Jezus volgen en het antichristelijke regime verwerpen tijdens de tijd van beproeving zullen sterven. Hier op de site wordt dit uitgebreider toegelicht.

4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

Theocratische rechtsorde en strafvervolging na de opname

De Joodse Sanhedrin zal, overeenkomstig hun claim en gesteund door de VN, EU- gezaghebbenden en het Vaticaan, naar verwachting wereldwijd als prominent geestelijk en publiek rechtslichaam optreden en binnen de nieuwe internationale rechtsorde o.a. de vereiste verering van de valse messias, de antichrist handhaven. Op weerstand tegen antichristverering en het vasthoudend getuigen dat Jezus de enige weg naar verlossing is (onder aantijging van godslastering, aangezien de antichrist tegen die tijd de plaats van Jezus zal innemen), zullen aanvankelijk zware straffen staan, maar op termijn zal tegen openlijke weigering van de antichrist, zijn rechtsorde en merkteken van loyaliteit zelfs de doodstraf worden uitgevaardigd, uitgevoerd door onthoofding (Openbaring 20).

De claims en gezagspositie van de Joodse Sanhedrin gaan – als gesteld – recht tegen het Woord in, waarin christenen en Joden in geen geval onder jurisdictie van talmoedische rabbijnen worden geplaatst, maar juist middels Jezus’ redding van Satan’s claim worden vrijgezet en de Heer niet de talmoedisch rabijnse orde, maar zijn geredde volgelingen autoriteit en kracht geeft zijn Woord in de wereld te verspreiden.

Uit eigen mond

In hun Noachide Booklet lees je de talmoedische plannen uit eigen mond en onderstaand zie je uitgelicht welke juridisctie ze claimen en nastreven: wereldwijd en betrekking hebbend op alle inwoners.

Dat hun Noachitische Wetten niet de Bijbelse verordeningen gegeven aan Noach zijn en hun vervalste talmoedische interpretatie ervan tegen de Bijbel ingaat, wordt o.a. duidelijk in de teksten van de subwetten en de directe referentie naar de talmoedist Schneerson als geestelijk leider (Schneerson’s rol wordt in deze pdf toegelicht vanaf blz 23):

Talmoedisten claimen wereldwijde jurisdictie van hun interpretatie van Noachitische Wetten: “De verplichting, om alle volken van de aarde te onderwijzen over de Wetten van Noach, rust op ieder individu in elk tijdperk ” (Mishnah Torah, Wet van Koningen 8:10). Volgens het talmoedisch Jodendom hoeft een niet-Jood de Mozaïsche wet niet te volgen; echter, alle heidenen wereldwijd zijn verplicht om de Noachitische Wetten te volgen volgens de Talmoed. Een niet-Jood die zich aan de Noachitische Wetten houdt, wordt volgens de Talmoed beschouwd als een “rechtschapen heiden” en zal een beloning verdienen in het hiernamaals, ‘als zijn gehoorzaamheid gepaard gaat met de wetenschap dat de wetten komen van G-d’. Een “rechtschapen heiden” kan naar hun zeggen ook een “chassidisch heiden” of eenvoudig een “Noahide” worden genoemd.

Hypocriet en pervers

Een studie van talmoedische doctrine toont aan dat ze zichzelf niet aan hun gepropageerde Noachitische Wetten hoeven te houden en hypocriet zijn in hun uitingen. Ze onderschrijven bovendien volstrekt verwerpelijke beginselen en praktijken, zoals al uit slechts twee voorbeelden blijkt waarbij ze de Noachitische Wetten zowel in beginsel als in handhaving ondermijnen, te weten die inzake seksuele zonden en moord:

1 Incest en overspel (Noachitische wet 4) is in de Talmoed geoorloofd en wordt gereguleerd

Het volgende is afkomstig van http://www.talmudblasphemy.com/talmud-children.htm

(de auteur gaat tevens in op kritiek dat de citaties uit context zouden zijn gehaald).

De Talmoed staat incest en pedofilie toe (zowel in principe als gereguleerd in de praktijk) betreffende geslachtsgemeenschap tussen jonge kinderen (jongens tot 9, meisjes tot 3) en volwassenen. Deze doctrine is vervat in een aantal Mishnahs (Kethuboth 11, (Enziklopediya Talmudit, noot 1, pp. 351-352).) Bij deze misdaden van incest, is de passieve volwassene niet schuldig tenzij de andere partij ouder is dan deze leeftijd.

Willen we nog steeds het ‘priesterschap’ van de talmoedische Joden accepteren als ‘bewakers en leraren van de Thora’ en ‘verspreiders van Bijbelse deugden van elke natie’ en hun vriendelijke intentie en verenigbaarheid met de westerse grondwettelijke rechten en voorzieningen geloven zoals ze propageren?

2 Moord (Noachitische wet 5) is in de Talmoed geoorloofd

Sanhedrin 59a: “Het doden van Goyim [heiden] is als het doden van een wild dier.” Abodah Zara 26b: “Zelfs de beste heidenen moeten worden gedood.” Sanhedrin 59a: “Een Goy (heiden) die in de wet snuift (Talmoed) is schuldig aan de dood.”

Erubin 21b: Wie ongehoorzaam is aan de rabbijnen verdient de dood en zal gestraft worden door in de hel met hete uitwerpselen te worden gekookt.

Joden zijn goddelijk, Sanhedrin 58b. Als een heiden een Jood slaat, moet de heiden worden gedood. Een Jood slaan is hetzelfde als het slaan van God.

Abodah Zara 26b: “Zelfs de beste heidenen moeten worden gedood.”

Talmoedisten staan eveneens abortus toe: Talmoed-geleerden stellen dat het verbod op “schade” betrekking heeft op de vrouw en niet op de ‘foetus’, omdat het schriftuurlijke bevel: “Hij die een man slaat zodat hij sterft, zal zeker ter dood gebracht worden” (Shemoth (Ex.) 21:12), niet gold voor het doden van een foetus (Mekh. SbY, ed. Epstein-Melamed, 126; ook Mekh. Mishpatim 8; Targ. Yer., Ex. 21: 22-23; BK 42a).

Waarschuwing tegen talmoedische misleiding en machtsgedreven infiltratie, nu en na de opname

Veel christenen en christelijke leiders hebben geen besef van de verhulde agenda van talmoedisten en de ware agenda onder de Bijbels ogende dekmantel van Noachitische Wetten of zijn deels verblind en gedogen of propageren ze zelfs. De vermomming en politieke en geestelijke infiltratietechnieken – onder Bijbels ogende vlag – zijn dan ook zeer succesvol, wereldwijd georganiseerd en goed gefinancierd opdat zelfs christelijke leiders het niet of nauwelijks bemerken. Bovendien zijn velen die de verhulde kwaadwilligheid onderscheiden bang als antisemitisch te worden aangemerkt wanneer men zich Bijbels, feitelijk of anderszins kritisch beschouwend t.a.v. de misleiding en dwaalleer van het talmoedisme en diens vruchtgebruik opstelt, terwijl Jezus precies ditzelfde deed en ons nadrukkelijk en herhaaldelijk tegen deze proponent van de ‘synagoge des satans’ waarschuwde.

De recente publiekrechtelijke wetsontwikkeling in de VS bevestigt de gegrondheid van de angst dat algemene grondrechten en vrijheiden zoals inzake godsdienstbeoefening en vrije meningsuiting op grotere spanning zijn komen te staan en dreigen te worden uitgehold door bepalingen als het specifieke verbod in de VS op het bekritiseren van het Joodse volk (hoe feitelijk onderbouwd ook), door sommigen onjuist geïnterpreteerd als antisemitisme. Dat het stilzwijgen (ook onder christenen) de talmoedische agenda bevordert en mensen geestelijk en politiek in slaap houdt, mag duidelijk zijn. Van wachters en geestelijk leiders vraagt God juist het stilzwijgen te doorbreken en mensen te informeren, instrueren en geestelijk uit te rusten.

Modus operandi ontmaskerd

Talmoedisten zijn behalve intern strak georganiseerd, goed gefinancieerd bovendien wereldwijd genetwerkt. Ze zijn sterk in manipulatie en (juridische) infiltratie en vooral bedreven in het cultiveren van een positie van vermeend slachtofferschap en geclaimde geestelijke autoriteit die zij afwisselend inzetten om hun politieke opponenten te labelen en/of degraderen indien ze kritiek of weerstand ervaren. Zo lukt lukt het hen veelal hun subjectieve interpretatie en gevoelens boven objectieve en waarneembare feiten te plaatsen en opponenten ten overstaan van maatschappelijke autoriteiten in een kwaad daglicht te zetten of zelfs te criminaliseren. Waar ze voordien slechts hun eigen ‘wetten’ als rugdekking hadden zonder externe jurisdictie, krijgen ze in toenemende mate informele steun van nationale en internationale gezaghebbers en stapsgewijs zelfs formele rechtsbescherming aan hun kant, een van de redenen waarom ze druk doende blijven (inter-)nationale wetgevende, politieke en onderwijssystemen te infiltreren. Ze varen bovendien onder een valse, Bijbelse vlag om gelovigen (die hen middels het Woord, in gebed en met politieke en juridische middelen kunnen weerstaan) wereldwijd te misleiden, in slaap te sussen of zelfs voor hun spreekwoordelijke kar te spannen. Bijbels gezien, een klassieke wolf in schaapskleren. Dit, terwijl niet alleen Jezus zelf maar ook andere Schriftplaatsen ons duidelijk laten zien met wie en wat we van doen hebben.

Behalve dat het opleggen van de Talmoed en talmoedische tradities op nieuwtestamentische gelovigen (Jood of heiden) in beginsel al erg verwarrend is (zoals tevens gebeurt in de zogeheten ‘Hebreeuwse Wortel Beweging) wordt het toevoegen aan de Bijbel – zoals talmoedisten doen – sterk veroordeeld in de Bijbel (Openbaring 22:18-19). De verordeningen in de Talmoed hebben niets te maken met het Nieuwe Testament en weerspiegelen slechts een later Judaïsme zonder een land, tempel, priesterschap of offers. Helaas zwijgen de meeste spreekgestoelten en wachtersbedieningen hierover of vallen zij collega-wachters die dit wel doen af of zelfs aan; mogelijke verklaringen hiervoor lees je hier.

We weten uit de Schrift dat Israël’s politieke en religieuze leiders en vele inwoners die thans geestelijk deels verblind zijn in de eerste beproevingsperiode na de opname de antichrist, zijn beest systeem en religieuze vermomming merendeels zullen omarmen, mede omdat hij zich op leugenachtige wijze als nazaat van David zal uitgeven (zie dit artikel op de site en www.cainite.net) en hoogstwaarschijnlijk onder vlag van Joods talmoedisme zal veinzen een Bijbelse rechtsorde na te streven. Totdat hij – na de eerste fase van de beproevingen – wordt ontmaskerd en zijn ware aard en agenda boven komen.

Wees dus gewaarschuwd talmoedisten of politiek leiders die de dwaalleer van de Noachitische Wetten en Talmoed ondersteunen niet te volgen, informeer uw naasten en kerkelijk leiders en informeer degenen van wie u verwacht dat ze na de opname achterblijven over deze deceptie, dwaalleer en misleiding. Degenen die voor deze informatie nog niet openstaan, kunt u indirect voorzien door deze (en andere informatie op de site over de tijd na de opname) uit te printen en voor hen achter te laten.

* Disclaimer artikel:

Het is een misvatting te veronderstellen dat iedereen die het Jodendom beoefent in talmoedische vorm automatisch in oorlog is met God, christenen of niet-talmoedische Joden. In dit artikel worden slechts de dwaalleer, misleiding en de politiek religieuze agenda achter de talmoedische Lubavitcher beweging en Noachitische Wetten blootgelegd, Bijbels getoetst en bekritiseerd.

Over de individuele talmoedist geen oordeel. Alleen God kent de hartsgesteldheid van ieder mens en kan en mag de innerlijke mens beoordelen. Het Woord van God vertelt ons in vele Schriftverzen hoe zeer Hij Israël liefheeft en dat we de Joden als volk en Israël als natie, niet moeten identificeren met felle, godslasterlijke, kabbalistische rebellen die Jezus indertijd als sekte aanmerkte omdat ze hun mondelinge wetten en tradities boven zijn Woord plaatsten, ook waar deze met de Bijbel in strijd zijn. Hoewel talmoedisten claimen God te volgen, doen zij dit naar Bijbelse maatstaven niet.

Christenen zijn intussen gewaarschuwd. Twee maal in de brieven aan de zeven gemeenten in het Bijbelboek Openbaring verwees Jezus naar “de synagoge des satans” in waarschuwende vorm aan gelovigen die in de huidige eindtijd leven.

Openbaring 2:9

9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Openbaring 3:9

9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb