Over het boek Openbaring begrijpen

Herbloggen

Het boek Openbaring begrijpen

De sleutel tot Bijbel interpretatie, vooral voor het boek Openbaring, is het hebben van een consistente hermeneutiek. Hermeneutiek is de studie van de principes van interpretatie van de Bijbel. Een consistente hermeneutiek van de Bijbel betekent, dat tenzij het vers of de passage duidelijk aangeeft dat de auteur figuratieve taal gebruikt, het in de normale zin, dus letterlijk begrepen moet worden. We moeten niet zoeken naar andere betekenissen dan gezien de letterlijke, directe betekenis van de zin logisch is. Ook moeten we de Bijbel niet spiritualiseren door betekenissen toe te wijzen aan woorden of uitdrukkingen die niet zijn geschreven. We zoeken in onze begripsvorming naar getuigenissen en betekenissen in de Bijbel zelf en vragen de Heilige Geest ons hierin te leiden. De Bijbel interpreteert de Bijbel bovendien zelf, als sturingsbeginsel te vinden in 2 Petrus 1:20. We behandelen het boek, zoals geschreven, tevens volgordelijk.

Hier volgt een samenvatting van het boek:

Auteur

Openbaring 1:1,4,9 en 22:8 geven duidelijk aan dat de auteur van het boek Openbaring de apostel Johannes is.

Datering

Het boek Openbaring is waarschijnlijk tussen 90 en 95 na Christus geschreven.

Doelstelling

De Openbaring van Jezus Christus werd door God aan Johannes gegeven om “Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden”. Het boek zit vol openbaringen over dingen die in de toekomst besloten liggen. Het geeft een waarschuwing aan de lezer dat de wereld zoals we deze kennen op een gegeven moment zal eindigen en dat er een reeks van oordelen van God komt over mensen die hem afwijzen of, ondanks hun redding en geloof, niet gehoorzaam blijven.

Het boek biedt een blik op de hemel en alle eer die gelovigen te wachten staat die ‘hun gewaden wit houden’ door de Heer gehoorzaam te dienen. Openbaring neemt ons mee door de periode van grote verdrukking (tijd van Jakob’s benauwdheid of nood) en geeft ons zicht op enerzijds God’s uitweg van redding en zijn belofte aan volhardend gelovigen de eeuwigheid met hem en geliefden in de hemel te delen en anderzijds biedt het zicht op het laatste vuur dat volhardend ongelovigen te wachten staat voor de eeuwigheid. Het boek vertelt opnieuw over de val van Satan en het noodlot dat hem en zijn engelen toebehoort. We zien de taken van alle schepselen en van de engelen van de hemel en de beloften dat de heiligen voor altijd zullen leven met Jezus in het Nieuwe Jeruzalem. Zoals Johannes ervoer in de reeks overweldigende openbaringen van de Heere Jezus, kan het voor ons als lezer moeilijk zijn de juiste woorden te vinden om te beschrijven wat we in dit boek lezen.

Belangrijke verzen

Openbaring 1:19: “Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.”

Openbaring 13:16-17 Een van de kritische beschouwingen t.a.v. de kerken:“Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.”

Openbaring 19:11 over Jezus’ wederkomst na de reeks beproevingen: “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.”

Openbaring 20:11 De be- en veroordeling van hen die Jezus’ afwezen:“En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.”

Openbaring 21:1 Een beeld van de nieuwe aarde na Jezus wederkomst “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.”

Visioenen

Openbaring biedt kleurrijke beschrijvingen van visioenen die inzicht bieden in de laatste dagen voor de wederkomst van Christus en de inwijding van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Openbaring begint met brieven aan de zeven kerken in Klein-Azië om hen aan te sporen zich geestelijk gereed te maken op hun ontmoeting met de Heere Jezus, en beschrijft vervolgens een aantal vernietigingen die over de aarde worden uitgegoten; het merkteken van het beest, het nummer van de Antichrist: “666”; de grote strijd bij Armageddon; het binden van Satan; het regeren van de Heer; het oordeel van de Grote Witte Troon; en de aard van de eeuwige stad van God. Profetieën aangaande Jezus Christus worden vervuld en de laatste oproep om zijn heerschappij te erkennen verzekert ons ervan dat Hij spoedig zal terugkeren.

Verbanden

Het boek Openbaring is de voleinding van de profetieën over de eindtijd, die al beginnen in het Oude Testament. De Antichrist wordt beschreven in Daniël 9:27 en wordt verder in detail genoemd in Openbaring 13. Behalve Openbaring zijn er meer voorbeelden van apocalyptische literatuur in de Bijbel te vinden, zoals Daniël 7-12, Jesaja 24-27, Ezechiël 37-41 en Zacharia 9-12. Al deze profetieën komen samen in het boek Openbaring.

Toepassing van het boek Openbaring

Heb jij de Heere Jezus Christus al aanvaard als jouw redder en gehoorzaam je hem als heer? Zo ja, dan heb je niets te vrezen van Gods oordeel over de wereld zoals dat beschreven wordt in het boek Openbaring. De opperrechter van de wereld staat dan aan onze kant en helpt ons ons geestelijk voor te bereiden op onze ontmoeting met hem. De gebeurtenissen in dit boek zullen echt plaats hebben. We moeten ons leven leiden op een manier die laat zien dat we dit geloven, zodat anderen onze hoop op de toekomst met hem zullen opmerken, dat we uitzien in Jezus’ en elkaars nabijheid te zullen leven en met ons mee willen gaan naar die nieuwe en glorieuze, hemelse stad, waar we onze overleden geliefden die Jezus als redder en heer hebben aangenomen zullen weerzien. Dat we dankbaar zijn van God’s oordeel over de wereld te worden vrijgesteld als we uit liefde en volgzaamheid gehoor geven aan zijn oproep ons geestelijk voor te bereiden, elkaar hierbij te helpen en sober en waakzaam te blijven.

Een grove, thematische schets van het boek Openbaring wordt gevonden in Openbaring 1:19. In het eerste hoofdstuk, spreekt de opgestane en verheerlijkte Christus tot Johannes. Christus vertelt Johannes: “Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren”. Wat Johannes al had gezien is vastgelegd in hoofdstuk 1. “Wat er nu is” (de dingen die aanwezig waren in Johannes’ tijd) is vastgelegd in hoofdstuk 2-3 (de brieven aan de zeven kerken/gemeenten).

De zeven gemeenten in Openbaring 2-3 waren zeven werkelijk bestaande gemeenten in de tijd dat de apostel Johannes het boek Openbaring optekende onder inspiratie en leiding van de Heilige Geest. Maar behalve dat het indertijd letterlijke gemeenten waren, hebben zij ook een geestelijke betekenis voor de gemeenten en gelovigen van vandaag de dag. Het eerste doel van de brieven was om met deze werkelijke gemeenten te communiceren en in hun behoeften van die tijd te voorzien. Het tweede doel is om zeven verschillende soorten individuen/gemeenten in de geschiedenis te belichten, hen te onderrichten in Gods Woord en, waar nodig, bij te sturen.

Een mogelijk derde doel van het gebruik van de zeven gemeenten is om een vooraf-schaduwing van zeven verschillende tijdperken in de kerkgeschiedenis te verschaffen. Het probleem met dit standpunt is dat voor elk van de zeven gemeenten problemen beschreven worden die op elk moment in de Kerkgeschiedenis van toepassing zouden kunnen zijn. Er zit dus misschien wel een bepaald waarheidsgehalte in het idee dat de zeven gemeenten een voorstelling zijn van zeven tijdperken, maar er wordt op dit gebied veel te veel gespeculeerd. Wij moeten ons vervolgens concentreren op de boodschap die God ons via de zeven gemeenten geeft en hiermee kritisch reflecteren op onze relatie met hem vanuit deze gezichtspunten, wetende dat behalve Smyrna en Filadelphia de overige gemeenten kritisch werden toegesproken.

De zeven gemeenten zijn:

(1) Efeze (Openbaring 2:1-7) – de gemeente die haar eerste liefde had verlaten (2:4).

(2) Smyrna (Openbaring 2:8-11) – de gemeente die vervolgd zou worden (2:10).

(3) Pergamus (Openbaring 2:12-17) – de gemeente die zich moest bekeren (2:16).

(4) Thyatira (Openbaring 2:18-29) – de gemeente met een valse profetes (2:20).

(5) Sardis (Openbaring 3:1-6) – de gemeente die in slaap was gevallen (3:2).

(6) Filadelphia (Openbaring 3:7-13) – de gemeente die geduldig volhardde (3:10).

(7) Laodicea (Openbaring 3:14-22) – de gemeente met een lauw geloof (3:16).

In deze pdf (zie link) is een zelfanalyse instrument opgenomen op basis van deze brieven en kenschetsen van de 7 gemeenten, getiteld: ‘Be Ye Ready’ dat je kunt benutten bij je geestelijke voorbereiding op jouw ontmoeting met de Heer.

“Wat hierna zal gebeuren” (toekomstige dingen) is vastgelegd in hoofdstuk 4-22. De opname wordt in hoofdstuk 4:1 beschreven.

Over het algemeen gaan hoofdstuk 4-18 van Openbaring over Gods oordeel over de mensen op aarde. Dit oordeel is niet voor de gelovigen die Jezus als redder hebben aangenomen en als Heer gehoorzaam zijn ( 1 Tessalonicenzen 5:2-9). Hoofdstuk 4-18 beschrijven een tijd van “Jakobs benauwdheid of nood” – een tijd van nood voor Israël (Jeremia 30:7; Daniël 9:12, 12:1). Het is ook een tijd waarin God over hypocriete gelovigen en ongelovigen zal oordelen voor hun verzet tegen Hem, hun ongehoorzaamheid aan Hem en hen een laatste gelegenheid van berouw en bekering zal geven.

Hoofdstuk 19 beschrijft de terugkomst van Christus met de vergaarde kerk (waaronder de bruid van Christus) na de tijd van beproeving. Hij verslaat het beest en de valse profeet en werpt ze in de vuurpoel. In hoofdstuk 20 zorgt Christus ervoor dat Satan gebonden en in de diepte geworpen wordt. Dan richt Christus op de aarde zijn koninkrijk op wat 1000 jaar zal bestaan. Tijdens het duizendjarige koninkrijk zullen er twee duidelijk verschillende bevolkingsgroepen op aarde zijn; mensen met verheerlijkte lichamen (als Jezus na zijn opstanding), en mensen met aardse lichamen die door de verdrukking heen het millennium hebben bereikt.

De groep mensen met verheerlijkte lichamen bestaat uit de bruid, die in de opname verheerlijkte lichamen heeft ontvangen (1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korintiërs 15:21-23, 51-53) en de mensen die zijn opgewekt na de wederkomst van Christus op aarde (Openbaring 20:4-6). De mensen met aardse lichamen kunnen onderverdeeld worden in twee groepen: gelovige heidenen en gelovige Joden (Israël).

In Openbaring 19:11-16 vinden we de terugkeer van Christus naar de aarde, ook wel de wederkomst genoemd. De opname (1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korinthiërs 15:51-53) is een verschijning van Christus in de lucht voor de tijd van beproeving, niet Zijn wederkomst. Dit benadrukken we om een onderscheid te maken tussen de opname en de wederkomst van Christus.

In dit artikel op de site worden de verschillen tussen de opname door Jezus van apart gezette gelovigen voor de tijd van Jakob’s benauwdheid/nood en de wederkomst van Jezus na deze verdrukkingsperiode gedetailleerd beschreven.

In Openbaring 19-20 wordt geen melding gemaakt van een opname. De implicatie is dat de heiligen die zich ten tijde van de wederkomst van Christus op aarde bevinden, ook op de aarde zullen blijven en het duizendjarige koninkrijk in hun aardse lichamen zullen betreden. Als de opname – of enige andere gebeurtenis waarbij een levende gelovige een verheerlijkt lichaam ontvangt – deel zou uitmaken van de wederkomst van Christus op aarde, dan zouden we mogen verwachten dat een dergelijke belangrijke gebeurtenis in Openbaring 19 vermeld zou zijn. Maar dat is niet het geval. De gebeurtenissen waarbij gelovigen verheerlijkte lichamen ontvangen, zijn te vinden in de passages over de opname en die in Openbaring 20:4-6. In deze laatstgenoemde passage lezen we over de opwekking van diegenen die tot geloof kwamen tijdens de verdrukking en vervolgens gedood werden vanwege hun geloof.

Mattheüs 25:31-46 is een andere passage die overwogen wordt. Deze passage wordt vaak het oordeel over de schapen en de bokken genoemd. De schapen en bokken zijn voorstellingen van de rechtschapen en de goddeloze heidenen. Christus zal de goddeloze heidenen (de bokken) oordelen. Zij zullen in de eeuwige vuurpoel worden geworpen (Mattheüs 25:46). Er zullen daarom geen ongelovige heidenen in het duizendjarige koninkrijk zijn. De rechtschapen heiligen (de schapen) zullen wel verder leven in het millennium. Zij zullen kinderen voortbrengen en de aarde bevolken. Maar zij zijn niet de enigen die tijdens het duizendjarige koninkrijk nageslacht zullen hebben.

Er wordt gesuggereerd dat heel Israël in Christus zal geloven wanneer Hij terugkeert (Zacharia 12:10). Ook zij zullen geen verheerlijkte lichamen ontvangen (in tegenstelling tot de mensen die vóór de verdrukking werden opgenomen en de mensen die erna uit de dood werden opgewekt) en ook zij zullen in het duizendjarige koninkrijk kinderen voortbrengen.

De aarde zal dus bevolkt worden door gelovige heidenen, Israël en opgestane/opgenomen gelovigen (de bruiden en tijdens de beproeving gestorven gelovigen die allen verheerlijkte lichamen hebben).

Kinderen die in het duizendjarige koninkrijk geboren worden, zullen zelf verantwoordelijk zijn voor hun geloof of ongeloof in Christus, net als alle andere mensen in het verleden (geloof in Christus sinds Zijn komst naar de aarde; geloof in God vóór Zijn komst – Genesis 15:2-6; Habakuk 2:4; Romeinen 3:20). Helaas zullen niet alle kinderen die geboren worden in het duizendjarige koninkrijk tot geloof in Christus komen. Diegenen die niet in Hem geloven, zullen aan het einde van het duizendjarige koninkrijk in opstand komen tegen God, geleid door Satan die dan voor korte duur zal worden losgelaten (Openbaring 20:7-10).

Meer informatie over het millennium en de bevolking van het duizendjarige koninkrijk kan gevonden worden in de volgende passages: Jesaja 2:2-4; Zacharia 14:8-21; Ezechiël 34:17-24; Daniël 7:13-14; Micha 4:1-5.

Aan het eind van deze 1000 jaar wordt Satan, als gezegd, losgelaten en leidt hij een verzet tegen God. Hij wordt snel verslagen en in de vuurpoel geworpen. Dan volgt het laatste oordeel, het oordeel voor alle ongelovigen, en dan zullen ook zij in de vuurpoel geworpen worden. Hoofdstuk 21 en 22 beschrijven waar naar verwezen wordt als de eeuwige toestand. In deze hoofdstukken vertelt God ons hoe de eeuwigheid met Hem zal zijn.

Het boek Openbaring is voor velen lastig te begrijpen, maar het is evenwel geen mysterie. God zou het ons niet gegeven hebben als de betekenis ervan niet te ontsluiten zou zijn. De sleutel tot het begrijpen van het boek Openbaring is het zo letterlijk mogelijk en volgordelijk te interpreteren dus ervan uitgaande dat het zegt wat het bedoelt en het bedoelt wat het zegt in een opvolgende reeks van beschreven gebeurtenissen. Het is vervolgens het enige Bijbelboek dat een zegen belooft aan degenen die het lezen.

In deze Engelstalige publicatie van Informed Christians is het gehele boek Openbaring ontsloten als visuele gids. (Zie link)

Deze thema’s worden behandeld:

Gevallen engelen (Genesis 6)

Sodom en Gomorrah

Solomon’s wegvallen

Babylonische symboliek

De vroege kerk

De valse kerk en synagoge van Satan

De twee getuigen (144.000) | Mijn visie is dat er niet 1, maar 2 groepen van 144.000 getuigen zullen zijn, ter afsluiting van dit artikel op de site te lezen.

De metafoor van de Vijgenboom

Satan’s spel

De rol van technologie in het systeem van het beest

De rol van de media (programmering, controle en misleiding/verleiding)

Waakzaam zijn

De laatste generatie

De dagen van Noah en Lot

Bijbelverwijzingen naar een nucleaire wereldoorlog

America afwezig in Bijbelprofetie?’

Wereld en kerkgeschiedenis als context

Veroordelingen tijdens de beproeving

De Antichrist

Het merkteken van het beest | Dit aspect wordt hier op de site uitgediept

Jezus verslaat zijn vijanden

Het 1000 jarig rijk

Een nieuwe hemel en aarde

Klik onderstaand om de publicatie te downloaden (zie link)

The Book of Revelation. A Visual Guide to Understanding the Times.

Hier lees je een Nederlandstalige handreiking bij het boek Openbaring van Oude Sporen

zie link

Tot slot….

“Wat bedoelde Jezus toen Hij zei dat ‘deze generatie niet voorbij zal gaan’?”

Dit citaat van Jezus over de eindtijd staat in Mattheüs 24:34, Markus 13:30 en Lukas 21:32. Jezus zei: “Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is.” De sleutel tot een correct begrip van deze uitspraak is de context. Dat wil zeggen, we moeten ook de verzen begrijpen die rondom vers 34 staan, en dan vooral de voorafgaande verzen. Jezus spreekt in Mattheüs 24:4-31 over toekomstige gebeurtenissen. De generatie waarvan Jezus zegt dat die “niet zal voorbijgaan” tot Hij terugkomt, is de generatie die in leven is wanneer deze gebeurtenissen plaatsvinden. Jezus had de mensen die leefden tijdens Zijn bediening op aarde al verteld dat het koninkrijk van hen was weggenomen (Mattheüs 21:43). Daarom moeten Mattheüs 24 en 25 gezien worden als teksten over een toekomstige tijd. De “generatie” duidt op mensen leven wanneer de gebeurtenissen uit Mattheüs 24-25 zullen plaatshebben.

Een andere mogelijkheid is dat Jezus een profetie deed met een “dubbele vervulling”. Een deel van wat Hij voorspelde zou dan plaatsvinden in de tijd van de generatie waar hij tegen Hij sprak, en een ander deel van deze profetieën van Jezus zou dan in 70 na Christus vervuld kunnen zijn, toen Jeruzalem door de Romeinen werd verwoest. Maar niet alle aspecten van de profetie van Jezus vonden plaats in 70 na Christus, maar pas later, zoals bijvoorbeeld Mattheüs 24:29-31. Het probleem met dit standpunt is dat het niet strookt met de uitspraak van Jezus dat “dit allemaal” zou plaatsvinden in “deze generatie”. De beste interpretatie is daarom dat “deze generatie” duidt op de generatie die in leven zal zijn wanneer de gebeurtenissen in de eindtijd plaatsvinden.

Jezus zegt dat zodra de gebeurtenissen van de eindtijd beginnen, zij snel opeenvolgend in een kort tijdsbestek zullen plaatsvinden. Dit idee weerklinkt in vele andere Schriftteksten (Mattheüs 24:22; Markus 13:20; Openbaring 3:11; 22:7,12,20).

Bron, naast genoemde: Marc Verhoeven, Sabine Vlaming

zie ook bij onderwerpen: Over openbaringen t/m 22 en http://b-wust.nl/?p=1993

Herhaling: Het boek zit vol openbaringen over dingen die in de toekomst besloten liggen. Het geeft een waarschuwing aan de lezer dat de wereld zoals we deze kennen op een gegeven moment zal eindigen en dat er een reeks van oordelen van God komt over mensen die hem afwijzen.