Over profetie

2 Tim 3,1-9:

1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.

2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,

4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;

5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

6 Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden;

7 Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.

8 Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof.

9 Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is.

( Jannes en Jambres waren (de leiders van de) Egyptische tovenaars, die door nagebootste wonderen koning Farao in zijn weerspannigheid tegen Mozes versterkten en daardoor een beeld van al degenen zijn geworden, die Gods waarheid weerstaan (2 Tim. 3: 8).

2Ti 3:5 Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Wend je ook van dezen af.

2Ti 3:6 Want onder hen zijn er, die de huizen binnensluipen en vrouwspersonen inpalmen die met zonden beladen zijn en gedreven worden door allerlei begeerten,

2Ti 3:7 vrouwen die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.

2Ti 3:8 Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook dezen zich tegen de waarheid, mensen, bedorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft.

2Ti 3:9 Maar zij zullen niet verder voortgaan; want hun onzinnigheid zal aan allen geheel duidelijk worden, zoals ook bij die beiden het geval was.)

Het lijkt of we over onze tijd lezen. Ook Petrus schreef over de “komende tijd”.

Petrus zei dat spotters de laatste dagen zouden komen wandelen na hun eigen lusten en zeiden: ” Waar is de belofte van Zijn komst? ‘Hij zei ook dat deze mensen opzettelijk onwetend zijn over bepaalde passages uit de Schriften. De passages waar ze blijkbaar moedwillig onwetend over zijn, is dat God de wereld in het verleden heeft beoordeeld en dat Hij die in de toekomst zal beoordelen.

2 Petrus 3 – 9:

1 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;

2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;

3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;

6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Er zijn nu meer valse leraren dan ooit in de geschiedenis. Men zou zich moeten afvragen aan wie de valse leraren zeggen: “Waar is de belofte van Zijn komst”? Ze konden het niet tegen de wereld zeggen omdat de wereld niet gelooft dat Jezus terug zal komen. De valse leraren moeten deze verklaring zeggen tegen anderen die zich met het christendom hebben geïdentificeerd . Daarom is het niet meer dan logisch dat deze valse leraren het moeten zeggen als antwoord op het geloof in het christendom dat leert dat Jezus spoedig zal komen. Ze zeggen het tegen de wachters aan de muur in de kerk. ( ik heb eerder over “Wachters” geschreven)

Sprekend in een andere passage over ” valse leraren “, zei Jezus dat je ze aan hun vruchten zult kennen. Wat zijn de vruchten van de valse leraren die de komst van Jezus nu bagatelliseren? Hun vruchten worden getoond in elk “humanistisch” programma dat de mens kan bedenken. Hun vruchten worden gezien achter vele ramen van hun enorme gebouwen op hun enorme campussen. Veel van de vruchten zijn verpakt in een evangelie van rijkdom en welvaart, claim het of wat je kunt geloven dat je kunt bereiken. Nu hebben we de postmoderne opkomende kerk die heidense mystiek als uw eigen persoonlijke waarheid in de kerk brengt. Petrus zei in het bijbelgedeelte hierboven dat deze valse onderwijzers de laatste dagen zouden komen wandelen na hun eigen lusten. Wat zou een meer passende beschrijving kunnen zijn van de Laodiceaanse zoekervriendelijke kerken, de opkomende kerken en vele christelijke media-predikers van vandaag?

Ik geloof dat Timotheüs het ook heeft over degenen die zich identificeren met de christelijke kerk. Merk in vers vijf op dat ze een vorm van godsvrucht hebben, maar vers vier zegt dat ze meer van de genoegens van deze wereld houden dan van God. Deze valse leraren leiden mensen op een dwaalspoor en hoewel ze blijven leren, zijn ze nooit in staat christelijke absolute waarheden te leren. Volgens de overlevering waren Jannes en Jambres de tovenaars die Mozes in Egypte weerstonden door te zeggen dat ze ook gezag en macht van God hadden. Ze imiteerden de wonderen van Mozes om Egypte en Israël te misleiden. Het blijkt dat de valse leraren net als zij zijn. Het zijn mannen met een corrupte geest. Velen van hen denken dat ze een speciale zalving van God hebben en worden vooral gecorrigeerd door degenen die in het lichaam van Christus zijn. Ze misleiden de wereld en de kerk met hun claim om voor God en zijn kerk te spreken, maar hun woorden spreken het woord van God tegen. Zij zijn zoals Jannes en Jambres waren tegen Gods waarheid.

God redde Israël uit Egypte en Hij oordeelde Egypte. God zal de Kerk van de wereld verlossen en Hij zal de wereld oordelen. Een van de dwaasheden van deze valse leraren is het vermoeden dat bijbelprofetie niet letterlijk op aarde zal worden vervuld. Een andere reden is dat ze geloven dat ze gered zijn omdat ze profeteerden of iets in Jezus naam deden. Jezus zal tegen sommige van deze valse leraren zeggen: ‘Ik heb je nooit gekend’.Hun aardse leer speelt in op de lusten van onstabiele mannen en vrouwen. Dat zie je aan de enorme steun die deze welvaartsprediking ontvangt.

Waarom verwijten ze het geloof ? Omdat velen het doen voor geld en roem en het evangelie dat sommigen prediken nergens goed voor is. Ze leren de waarheid niet. Sommige van deze verworpenen geloven zelfs niet dat Jezus het enige pad naar redding is. ( ik heb daarover eerder geschreven. Ook over deze paus die dat letterlijk heeft gezegd en ook dat hij streeft naar een “wereldreligie” met een door hen “goedgekeurde god”.De belangrijkste boodschappen die deze verwerpelijke mensen prediken, zijn aan boord gaan van de “humanistische kar”

1 Tes 5, 1 e.v.

1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.

2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;

8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.

11 Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.

12 En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;

13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.

14 En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.

15 Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.

16 Verblijdt u te allen tijd.

17 Bidt zonder ophouden.

18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

19 Blust den Geest niet uit.

20 Veracht de profetieën niet.

21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.

Het is duidelijk in de passage dat wanneer ” zij ” vrede en veiligheid zullen zeggen, plotselinge vernietiging zal komen als geboortepijn.

De kerk van Philadelphia in Openbaring werd beloofd voor de hele wereld buiten de grote beproeving gehouden te worden, omdat ze toekeek en het woord van Zijn komst hield. Er is dus een getrouwe kerk die weet wanneer Jezus terugkomt en zij waakt. We zullen de exacte dag niet weten, anders zou er weinig reden zijn om te kijken. De passage maakt echter heel duidelijk dat we van de dag zijn en dat degenen in Christus deze tijd zullen zien aankomen. Paul zei dat de toeschouwers die dag zouden kennen. De passage vertelt ons zelfs de volgorde wanneer dit gebeurt. Er staat: ” God heeft ons niet aangewezen voor toorn”. Daarom is het uit andere bijbelpassages duidelijk dat de grote hoop op Zijn komst (waar we naar uitkijken) vóór de toorn van het Lam en de laatste toorn van God is, zoals uiteengezet in Openbaring (dat wil zeggen voor degenen die profetische teksten letterlijk nemen) . ( zie Over openbaringen over de 7 kerken en nog eens bij Over openbaringen 3)

Dus in Openbaring wordt ons verteld dat er een kerktype is dat de tijd van zijn komst niet zou kennen en hij zal naar hen toe komen als een dief (grote aanwijzing) omdat ze geestelijk dood zijn en niet uitkijken naar Zijn komst (Op 3: 3). Dat is een treffende beschrijving van de meerderheid die zich tegenwoordig identificeert met het christendom. Ze kijken niet alleen niet naar zichzelf, hun valse leraren bespotten degenen die zeggen dat Jezus binnenkort komt. Er is nog een kerk die Jezus uit zijn mond uitspuwt omdat ze lauw zijn. Dat spreekt van een ander belangrijk segment van het christendom dat kerkelijke programma’s heeft maar geen Geest binnenin.

Er is ook een kerk die aan het eind van de babylonische mystiek houdt. Dit zijn de meeste katholieken ( die onwetend zijn gehouden door Rome) en nu ook de postmoderne Emergent Church-beweging. Dus de meerderheid van drie van de vier kerken die in de eindtijd op aarde kunnen worden geïdentificeerd, gaan blijkbaar de verdrukking in en alleen degene die het woord in de gaten houdt en houdt dat Jezus spoedig komt, doet dat niet.

Jezus zei toen hij kwam: ‘Zal Hij geloof op aarde vinden?’ (Lc18, 8) Het antwoord is duidelijk ja tegen de mensen van de kerk die geïdentificeerd zijn met Philadelphia en die uitkijken naar zijn spoedige terugkeer, maar het is nee tegen al diegenen die niet kijken.

Er zijn twee belangrijke segmenten die met het christendom worden geïdentificeerd en waarover in Bijbelse profetie wordt gesproken.

Dit zou gesymboliseerd kunnen worden in de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden. Er werd aangekondigd dat de Bruidegom zou komen, maar vijf waren niet bereid om Hem te ontmoeten. Er is een segment van het christendom dat vandaag op Jezus wacht en erop wacht omdat zij en hun wachters geloven dat de tijd van de terugkeer van de Heer nabij is. Er is nog een segment dat zichzelf christenen noemt, maar ze bouwen hun eigen koninkrijk op aarde door hun eigen inspanningen en ze hebben geen idee van de profetische tijd waarin we leven. Ze geloven eigenlijk dat christenen een paradijs naar de wereld zullen brengen zonder dat Jezus er fysiek in regeert. Aangezien het koninkrijk dat ze voor ogen hebben veel lijkt op de utopie van de wereldsocialisten met al zijn humanisme en materialisme, zijn deze valse leraren erg populair in de wereld. Echter, om populair te blijven bij de wereld, moeten ze het evangelie afzwakken en de zondigheid van de mens en de waarschuwingen van de hel en het oordeel bagatelliseren voor degenen die Jezus niet als Heer aanvaarden. Sommigen leren zelfs dat satanisch geïnspireerde religies de God van de bijbel aanbidden.

Een kerk die met het christendom wordt geïdentificeerd, onderwijst het evangelie zoals geschreven en een groep die met het christendom wordt geïdentificeerd, selecteert bepaalde Schriften om bij iedereen populair te zijn. De groep die de hele bijbel onderwijst, is vrijwel dezelfde groep die uitkijkt naar de terugkeer van Jezus. De groep die de evangelieboodschap afzwakt, is vrijwel dezelfde groep die bijbelse profetie neerzet en de wachters van de kerk bespot die zeggen dat Jezus zeer binnenkort komt. Het is dus logisch dat beide groepen profetieën vervullen omdat de Schriften aangeven dat dit de laatste dagen zo zou zijn. Maar slechts één groep is correct, welke groep kan een ware christen geloven dat dat is? Is het de groep die het ware evangelie van Jezus Christus onderwijst of de groep die slechts bepaalde passages selecteert die vaak uit de context zijn gehaald

of zijn geparafraseerd?

Alleen al het feit dat beide groepen nu bestaan, zoals de Bijbel zei dat ze in de laatste dagen zouden doen, zou degenen met open ogen moeten vertellen dat het gemeentetijdperk bijna voorbij is en dat Jezus zeer binnenkort komt .

Na alles in het boek Openbaring gelezen te hebben, zou een redelijk persoon moeten kunnen zien dat niemand het boek had kunnen schrijven vanwege de waarheid erin en hoe het boek integreert met alle geschriften en profetieën in de Bijbel. Als je dit alles leest en je gelooft nog steeds niet dat Jezus Heer is, is het waarschijnlijk dat je jezelf hebt laten verblinden of dat je bent verblind door satan. Hoe dan ook, je hebt een dodelijk probleem dat alleen kan worden opgelost door God te vragen je oogkleppen af te doen, zodat je het ware licht kunt zien. ( Bid dat je de bijbel met verstand kan lezen)

Jezus is wie Hij beweerde te zijn en Hij is wie echte christenen beweren dat Hij is. Hij is God. De hele Schrift spreekt over Hem, maar je zult niet zien en geloven als je jezelf tot God maakt door te ontkennen dat er een ware God van schepping is. Deze God gaf ons het bewijs van Zijn bestaan in Zijn geschreven woord; in het Woord vlees gemaakt dat onder ons woonde en in vervulde profetie. Het is wiskundig onmogelijk om per ongeluk de tientallen profetieën over de Messias in Jesaja en de Psalmen te vervullen. Niemand kon ze zelfs allemaal met opzet vervullen. Niettemin vervulde Jezus alle profetieën met betrekking tot Zijn eerste komst en Hij zal alle profetieën van Zijn tweede komst in heerlijkheid vervullen. Degenen die zeggen dat de oudtestamentische profetieën zijn geschreven na de geboorte van Jezus of dat Jezus niet eens bestond, zijn door historische feiten grondig in opspraak gebracht. Er is geen reden om niet te geloven in de God die Jezus heeft geopenbaard. Degenen die de waarheid verwerpen nadat ze de feiten hebben gekregen, hebben gewoon hun eigen agenda om van wetteloosheid te houden. Deze keuze laat geen mogelijkheid tot gemeenschap met een Heilige God en daarom hebben ze zichzelf “veroordeeld” tot eeuwige scheiding van Hem.

Sommigen zeggen dat studie over bijbelprofetieën een afleiding en tijdverspilling is.

Veel voorgangers en leiders denken dat dit allemaal een grote tijdverspilling is. Waarom moeten we speculeren over de toekomst als we nu genoeg hebben om voor te zorgen? Ze denken dat het onevenwichtig is als iemand speculeert over de wederkomst of stilstaat bij Bijbelse profetie. ( Ik denk zelf dat het tijdverspilling is om je tijd te vermorsen.)

Ik denk dat de profetische essentie geen speculatie is en ook niet moeilijk te begrijpen. Lesgeven over de wederkomst is geen afleidingsmanoeuvre, omdat het hoop geeft aan de verlosten en echte antwoorden geeft aan de ongeredden die correct zien dat de wereld op weg is naar vernietiging. De antwoorden voor deze slimme mensen worden gevonden in profetisch onderwijs. Deze leer vertelt over een God die het einde vanaf het begin kende en die tegen zijn profeten zei dat ze erover moesten schrijven voor onze informatie, ons onderwijs en voorkennis. Geen enkele andere boodschap dan “redding door genade door geloof in Christus” brengt meer mensen tot Jezus en tot kerkgemeenschap.

De profetische geschriften vertellen ons dat God terugkomt om Zijn volk te redden en dat Hij Zijn schepping zal herstellen zoals het was vóór de val. Alle christenen moeten de waarheden onderwezen worden in de onvervulde profetische geschriften. Een zesde van de Bijbel mag niet worden genegeerd of verkeerd worden toegepast, omdat sommige voorgangers / leraren geloven dat alleen hun theologie een slot heeft op de waarheid die de wereld nodig heeft, of hoe zielen voor Christus worden bereikt. Degenen die deze geschriften niet onderwijzen, hebben de deur geopend voor de sekten om ze te onderwijzen. De sekten onderwijzen en passen deze teksten verkeerd toe om mensen aan te trekken en ze zijn er zeer succesvol in omdat het onderwerp mensen interesseert, relevant is voor wat mensen zien in de wereld en omdat de meeste kerkelijke en niet-kerkelijke personen onwetend zijn over deze profetieën. Degenen die deze passages onderwijzen maar verdraaien, hebben toegestaan dat ketterijen zoals de valse leer van ‘vervangende theologie’ de kerk binnenkwamen.

Zij die bijbelprofetie onderwijzen, zijn wachters aan de muur. God heeft sommigen in de kerk aangesteld als wachters aan de muur. Hij heeft natuurlijk niet iedereen aangesteld als wachter aan de muur of er zou niets in de stad worden gedaan. Het is de bediening en de dienst van de wachters in de geestelijke stad van God om de profetische geschriften te kennen, de hoefslagen te horen, de tekenen van stof aan de horizon te zien en de stad te laten weten wanneer het gevaar nadert. De wachters controleren ook de muur van de stad om er zeker van te zijn dat deze op een zeker fundament blijft, zodat de vijand deze niet kan doorbreken en de stad kan verwoesten. De wachter slaapt niet, maar houdt zijn ogen open in de lange nacht voor de wachtposten die de koning altijd van tevoren verzendt die zijn spoedig komst aankondigen. Deze bediening is net zo belangrijk als de bediening die God anderen heeft gegeven om de stad te dienen met de gaven die ze hebben. Als iedereen aan de muur was en zijn werk in de stad niet deed, maar dat is gewoon niet het geval.

Velen van hen die geloven dat dit een tijdverspillende afleiding is, geloven ook dat de kerk het evangelie van het koninkrijk aan de hele wereld zal brengen en dat de meesten het zullen accepteren vóór de terugkeer van Jezus Christus. De Schriften leren dit niet! De grote opdracht voor de kerk is om de hele wereld door Zijn Zoon te vertellen over Gods genade. Het evangelie van het koninkrijk werd alleen door Johannes de Doper en door Jezus onderwezen. Dit evangelie over het beloofde herstelde koninkrijk op aarde zal door de 144.000 verzegelde Israëlieten aan de hele wereld worden onderwezen als een getuigenis en dan zal het einde komen (Mt. 24,14). De context van de passage in Matteüs maakt dat heel duidelijk, net als hoofdstuk zeven van Openbaring.

Sommigen denken dat de kerk het koninkrijk op aarde zal binnenbrengen. Nergens in de Schrift staat echter dat de dingen op aarde beter zullen worden of dat de aarde voor de wederkomst van Jezus gekerstend zal worden. Integendeel, de Schrift geeft aan dat de wereld op weg is naar vernietiging en tenzij Jezus terugkomt om de dagen van deze vernietigende periode te verkorten, kan er geen vlees worden gered. Als we kijken naar de toestand van de wereld van vandaag, is het duidelijk dat het christendom terrein heeft verloren aan demonische religie. Het ware christendom heeft zelfs terrein verloren binnen de instellingen van het christendom en haar gevestigde kerken,

waarvan er vele nu afvallig zijn. Paulus vertelde ons zelfs dat er in de laatste dagen een grote val van het geloof zal zijn (2Tes. 2, 3).

We weten de dag of het uur niet, maar we kunnen weten dat de tijd nabij is.

We moeten ons bewust zijn van de tekenen van de tijd.

https://www.thepropheticyears.com/comments/The%20Church%20age%20is%20almost%20completed%20and%20Jesus%20is%20coming%20very%20soon.htm

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Afterword.htm

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Introduction.HTM

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/foreword.htm