Over openbaringen 21

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Ten tijde van de tweede opstanding en het oordeel ziet Johannes ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit is nog steeds dezelfde planeet omdat de Schrift in verschillende passages zegt dat de aarde eindeloos is. Hier wordt gezegd dat de aarde van de ene toestand in de andere wordt veranderd. De aarde en de hele schepping werden volledig door vuur “gerenoveerd”.

( Pred 1, 4: Eén generatie gaat voorbij en een andere generatie komt: maar de aarde blijft voor

altijd)

Aangezien de aarde en haar atmosfeer in de tijd van Noach door water werden veranderd, zullen de aarde en de atmosfeer vóór haar eeuwige staat door vuur worden hersteld. Het vers zegt dat er geen zee meer was. Dit betekent misschien gewoon dat er bv. geen Middellandse Zee meer is, of het kan betekenen dat er weer maar één continent op aarde zal zijn en dat de oceanen buiten de landmassa zullen zijn.

2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

( Joh. 14, 2: In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden)

Het nieuwe Jeruzalem is voor de bruid d.w.z. Voor die mensen die in koninkrijk zijn opgenomen.

Voor ieder is er een plek maar geen plek is hetzelfde. Het hangt af van je leven op aarde en je taak in het koninkrijk.

( Joh. 14, 3: En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben)

Het nieuwe Jeruzalem is een “hemelse”stad. Er zullen ontelbaar veel mensen wonen dus we moeten niet aan een nu bestaand Jeruzalem denken. Dat is wel wat veel mensen denken.

Jacob had een droomvisioen waarin hij engelen vanuit de hemel op de aarde zag opkomen en neerdalen. In het tijdperk van de duizendjarige regering zullen de onsterfelijk geredde mensen opstijgen en afdalen van en naar de Heilige Stad.

( Gen 28,12: En hij droomde, en zie, er stond een ladder op de aarde, en de top ervan reikte tot in de hemel; en zie, de engelen van God klommen daar op en daalden erover neer)

3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

Tot nu toe had God zijn eigen tabernakel in de derde hemel, maar nu staat er dat de tabernakel van God bij de mensen is. De hele mensheid in de nieuwe schepping zal door de Heilige Geest van God worden bewoond en zijn stad zal zichtbaar zijn in zijn schepping. ( tabernakel wil zeggen: ontmoetingsplaats voor God en mens)

4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

Er zal geen dood of verdriet meer zijn op de nieuwe aarde omdat de vroegere dingen zijn voorbijgegaan. De eerste dingen waren de oude schepping en al diegenen die haar hebben bedorven door Gods heilige wet te overtreden. De hele schepping zal worden hersteld tot de manier waarop God het voordat satan kwam, heeft geschapen; hij, zijn engelen en de gevallen mens hebben het bedorven.

5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

De persoon die op de troon zit en die alles nieuw maakt, is Jezus. Hij is de schepper. Hij heeft geen fout gemaakt met Zijn oorspronkelijke schepping. Hij zal de schepping opnieuw tot stand brengen.

6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.

Uit eerdere passages in dit boek zien we dat Jezus voor zichzelf de titel Alpha en Omega gebruikt. Jezus maakt duidelijk dat het levenswater dat Hij geeft een gratis geschenk is voor iedereen die er dorst naar heeft.

7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

De Schriften maken duidelijk dat we overwinnen door gewassen te worden in het bloed van het Lam. Allen die het zoenoffer van Jezus aan het kruis aanvaarden voor vergeving van hun zonden en het levende water drinken dat van Jezus komt, zullen de zonen van God worden en alle dingen van God beërven.

8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

Met andere woorden, degenen die niet tot Jezus komen om vergeving, zullen hun zonden behouden. Als gevolg hiervan zullen ze hun aandeel hebben in de poel van vuur.. Gegoten worden in poel van vuur is de tweede dood. (De eerste dood is de dood van het lichaam van vlees. De tweede dood is de dood van de ziel.) Het gaat om degenen die de dood van het lichaam meer vreesden dan de dood van de ziel zoals degenen die het merkteken van het Beest hebben ontvangen om hun fysieke leven te redden.

9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.

Een van de zeven engelen staat op het punt Johannes mee te nemen om de bruid van Christus te zien.

Johannes kan de bruid echt zien binnen de structuur van de stad omdat de muren van de stad helder zijn als kristal. In feite is de hele stad transparant. Er valt niets te verbergen. Het mag zelfs niemand verbazen dat de Heilige Stad de schoonheid van de bruid van Christus zou weerspiegelen. De stad is gemaakt als een voortdurend gedenkteken van Gods werk in Zijn volk.

Deze stad is eigenlijk gemaakt vóór de grondslagen van de wereld, maar Jezus heeft hem voorbereid op de komst van Zijn bruid. De eigenlijke bruid zijn de mensen die één zijn met Jezus in de stad. Er is altijd één verblijfplaats van God in de hemel en één heilige stad geweest. God heeft het bezet sinds Hij het heeft geschapen. Dit is het huis van de Vader waar Jezus over sprak ; het is waar Jezus vandaan kwam en het is waar Hij heen ging nadat Hij uit de dood was opgestaan. Jezus zei dat er in het huis van zijn Vader veel woonplaatsen zijn en dat Hij zal gaan en een plaats zal voorbereiden voor gelovigen zodat ze kunnen zijn waar Hij is.

( Joh. 14, 2: In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden)

Dit is de stad die Jezus voor zijn bruid heeft voorbereid. Nieuw Jeruzalem is de stad van God versierd voor de vrouw van het Lam, het volk van geloof en de belofte. Dit is dezelfde stad die Abraham, de vader van alle gelovigen, verwachtte te vinden (Heb 11:10). Jezus bereidde het voor door namen van de apostelen op de fundamenten en de stammen van Israël op de poorten te schrijven en door het te versieren met elke vorm van schoonheid, die God in haar weerspiegelt.

10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.

Johannes wordt in de geest naar een grote en hoge berg gedragen, hij had zelfs naar de maan gebracht kunnen worden. Hij was waarschijnlijk ergens in de ruimte, zodat hij een onbelemmerd zicht kon krijgen op deze stad die uit de tweede of derde hemel naar de aarde kwam. De Heilige Stad zal geweldig zijn om te zien. Er staat niet dat de heilige stad de aarde daadwerkelijk zal raken. Hij kan gewoon in de ruimte blijven.

11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.

12 En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls.

13 Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het zuiden drie poorten, van het westen drie poorten.

14 En de muur der stad had twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf apostelen des Lams.

De namen op de fundamenten vertellen ons dat de geredden in de stad leven van de leringen die door de apostelen zijn gegeven.

Het vierhoekige ontwerp spreekt van Gods incarnatie op aarde als Messias, Dienaar, Mens en Zoon van God. We zien dit ook bij de vier wezens die Zijn troon omringen met het gezicht van een Leeuw, Os, Man en Adelaar. Zelfs de vier evangeliën van zijn verblijf op aarde zijn geschreven om deze waarheid te weerspiegelen. De nadruk van Matteüs is dat Jezus de Messias is, de Leeuw uit de stam van Juda (Leeuw); Markus’ nadruk is dat Jezus kwam als een lijdende dienaar (os); Lukas’ nadruk spreekt over Jezus komst als de mensenzoon (man); en de nadruk van Johannes vertelt over Jezus’ hemelse oorsprong (arend).

15 En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten, en haar muur.

16 En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met den rietstok op twaalf duizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte derzelve waren even gelijk.

De Heilige Stad is enorm. Ongeveer 1.500 mijlen in lengte, breedte en hoogte. Met deze beschrijving moet de Heilige Stad ofwel een kubus ofwel een piramide zijn.

De fysieke afmetingen van de stad zelf sluiten elk idee uit dat wat wordt beschreven het mystieke lichaam van Christus is.

17 En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, naar de maat eens mensen, welke des engels was.

18 En het gebouw van haar muur Jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk.

19 En de fondamenten van den muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fondament was Jaspis, het tweede Saffier, het derde Chalcedon, het vierde Smaragd.

20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst.

21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas.

Johannis geeft een verdere beschrijving van de heilige stad. Het is adembenemend mooi. Er zijn twaalf basiskleuren van juwelen en de fundering zelf is versierd met alle soorten edelstenen. De stad zelf is gemaakt van helder goud glaskristal en dat geldt ook voor de straten. Elke poort is gemaakt van een enkele parel.

22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

Er zal geen plaats van aanbidding zijn in de Heilige Stad omdat God en het Lam voor iedereen zichtbaar zijn en door iedereen aanbeden worden. De Geest van God zal iedereen die daar woont inwonen. Iedereen in de stad heeft directe toegang tot het Heilige der Heiligen. God zal daar worden aanbeden in geest en in waarheid .

Let op, het Lam in deze stad heeft dezelfde status als de Here God, de Almachtige, maar toch zijn het duidelijk verschillende personen.

23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.

De stad zelf is niet de nieuwe aarde. De Schrift geeft aan dat er voor altijd zonneschijn, maneschijn en seizoenen op aarde zullen zijn (Ps 72, 5). De Heilige Stad zal het licht van de zon of de maan niet nodig hebben omdat het verlicht zal worden door de glorie van God.

24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.

Alle geredden zullen wandelen in het licht van de Heilige Stad. Merk op dat er staat dat de koningen van de aarde hun glorie en eer zullen blijven brengen in de Heilige Stad, zodat de stad niet het enige is dat bestaat.

Deze passages lijken aan te geven dat er een onderscheid is tussen degenen die in de Heilige Stad wonen en de geredden die op de nieuwe aarde wonen.

25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht zijn.

26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen.

27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.

Alleen degenen die in het levensboek van het Lam zijn geschreven, mogen de poorten naar de Heilige Stad binnengaan. Degenen in de vuurpoel zullen nooit toegang hebben tot de Heilige Stad. Als degenen in het levensboek van het Lam de Heilige Stad binnengaan, betekent dit dat sommigen ook de poorten uitgaan en vertrekken, dus niet allen in de nieuwe schepping wonen in de Heilige Stad. Als allen die eeuwig leven hebben, in de Heilige Stad woonden, zouden deze passages over poorten helemaal niet hoeven te worden geschreven. De meesten in het levensboek van het Lam zullen op aarde leven (of mogelijk elders in het universum, zie hoofdstuk 22). Ze mogen echter de Heilige Stad binnengaan. Waarom zelfs een nieuwe aarde hebben als er niemand die gered is, leeft? Het idee dat de meeste christenen van mening zijn dat alle mensen eeuwig in de hemel of in de hel zullen leven, heeft geen zin in de Schriften.

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20Chapter%2021.htm