Over openbaringen 20

1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;

2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;

Satan is geketend door een engel en zit duizend jaar vast in de bodemloze put. De bodemloze put is de plaats waar de Antichrist van het Beest opsteeg ergens vandaan nadat de engel met de sleutel hem opende. De bodemloze put lijkt een dimensie te zijn waar boze geesten tijdelijk worden opgesloten. Op dat moment wordt satan in de bodemloze put geworpen en vastgeketend zodat hij er niet uit kan opstijgen en de naties kan misleiden tijdens de duizendjarige regering van Christus op aarde.

De Schrift geeft aan dat satan de macht heeft om vlees te vernietigen en gelovigen te hinderen en te misleiden. Sommige gelovigen denken dat satan niet meer aan de aarde gebonden is en dat hij zeker geen invloed on christenen kan hebben. Dat is niet zo. Als je in de Geest wandelt heeft hij niet definitief vat op je maar we zien elke dag dat satan actief op de aarde aanwezig is. Petrus dringt er bij christenen op aan hem te weerstaan. Bovendien zegt de Schrift dat iemand die van de satan komt alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen zal hebben. Openbaringen vertelt ons dat satan een troon en een synagoge op aarde heeft. Door de Schrift te bestuderen en door naar de toestand in de wereld te kijken, zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn dat satan niet gebonden is en rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden:

1 Petrus 5, 8: Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.

Na de duizendjarige regering van Jezus op aarde, zal Satan uit de bodemloze put mogen komen. Hij zal de volken opnieuw misleiden. We kunnen ons afvragen waarom? Het antwoord is om alle miljarden die tijdens het millennium zijn geboren te testen. In elk van de voorgaande bedelingen werd de mens op de proef gesteld en werden de levenden ofwel “door geloof” gered of stierven ze in ongeloof. In alle bedelingen van tijd moet de mens worden gered “door geloof” alleen in de Heiland God . In deze laatste bedeling zal de mens onder ideale omstandigheden op aarde leven en zelfs de dood zal worden overwonnen, maar wanneer satan wordt vrijgelaten, zal een groot deel van de mensheid worden misleid onder vrijwel dezelfde omstandigheden als toen Adam en Eva werden misleid. Deze laatste misleiding zal degenen die “door geloof” leven, scheiden van degenen die in ongeloof leven.

De laatste vijand die door Jezus wordt verslagen, is de dood. Wanneer de mens ziet dat hij niet langer fysiek zal sterven, zal hij open staan voor hetzelfde bedrog waarvoor Adam en Eva in het paradijs vielen. Satan zal uit de bodemloze put komen en zoals hij deed met onze voorouders, zal hij de volkeren misleiden door te zeggen “je zult niet sterven, je bent geworden zoals God die goed en kwaad kent”.

Met andere woorden, aangezien we dan goed en kwaad zouden kennen, zou iedereen in zijn eigen ogen moeten kunnen doen wat juist is. Ook al waren Adam en Eva geschapen onsterfelijke wezens, ze stierven en dat geldt ook voor degenen die deelnemen aan deze laatste opstand . De eerste opstand van de mensheid leidde tot de dood van het lichaam. De laatste rebellie van de mensheid zal resulteren in de dood van zijn ziel wanneer de mens door zijn ongehoorzaamheid, ongeloof en gebrek aan vertrouwen in de Schepper voor eeuwig van de Schepper wordt gescheiden.

4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.

Deze passage gaat over de opstanding van de verdrukkingsheiligen. Er staat dat iedereen die deelneemt aan deze eerste opstanding, gedurende de periode van duizend jaar met Christus zal leven en regeren. De passage geeft aan dat degenen die sterven en die niet zijn opgewekt in de eerste opstanding pas weer zullen leven nadat de duizend jaar zijn voltooid. Dit hoofdstuk zegt zes keer dat de tijdsperiode van het koninkrijk van de Heer op aarde duizend jaar is. De heerschappij van de heiligen voor deze duizendjarige periode begint aan het einde van de grote verdrukking.

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

De tweede dood zal geen invloed hebben op degenen die deelnemen aan de eerste opstanding omdat ze het lichaam van Christus ( het Koninkrijk) vormen en ze zijn al opgewekt tot het eeuwige leven met Jezus. Nogmaals, dit vers zegt dat ze met Hem zullen regeren als priesters voor God en dat de heerschappij duizend jaar zal duren.

7 En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.

8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.

Als de duizend jaar voorbij zijn, zal satan de gevangenis verlaten om de naties te misleiden om ze samen te brengen om te strijden.

Wanneer deze echter het kamp van de heiligen tegenkomen, worden ze verteerd door vuur. Direct daarna vindt het oordeel van de witte troon plaats in de hemel.

Merk op dat het getal is als het zand van de zee. Blijkbaar zullen er onder de bijna perfecte omstandigheden op aarde tijdens de duizendjarige regering meer miljarden worden geboren dan in alle tijdperken van de aarde samen. De voorafgaande zesduizend jaar op aarde waren voornamelijk bedoeld om een regering van koningen en priesters op te richten voor dit sabbatical millennium-tijdperk. De koningen en priesters zullen heersen over de grote oogst van zielen die God bedoelde toen Hij tegen Adam zei dat hij vruchtbaar moest zijn en de aarde moest vermenigvuldigen en onderwerpen.

9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.

Het Koninkrijk van Jezus zal volgens de Schrift voor altijd bestaan, maar satan is duidelijk misleid door te denken dat nu de millenniumregering voltooid is. Jezus zal het Koninkrijk overdragen:

1 Korinthiërs 15, 24:

24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

Satan zal dit zien als een kans om de wereld opnieuw te misleiden zoals hij deed bij Adam en Eva. Satan kon niet uit de put opstijgen en de wereld misleiden zolang Jezus toch op aarde regeerde. God zal satan genoeg touw geven om zichzelf op te hangen en dit zal hij doen.

De verwijdering van het bestuur over de aarde door degenen in het spirituele lichaam van Christus zal satan in staat stellen uit de put op te stijgen en de wereld te misleiden met dezelfde leugen die hij gebruikte in de Hof van Eden dat de mens zou worden zoals God. Nu zal hij zeggen dat ze het hebben bereikt. De aarde wordt gedurende de duizend jaar als de Hof van Eden en de natuurlijke dood zal zelfs worden overwonnen.

De vrijlating van deze leugengeest op aarde zal velen ervan overtuigen dat ze, sinds de dood is overwonnen, zich niet langer hoeven te onderwerpen aan Gods heiligen die regeren en dat ze tegen hen zullen optreden. Velen in de wereld zullen in opstand komen tegen deze regering en proberen te leven als goden van hun eigen ziel. Wanneer de wereld misleid wordt om tegen de kampen van deze regering te komen om de heerschappij van de heiligen op aarde omver te werpen, zal er vuur van God uit de hemel neerdalen en ze allemaal verslinden.

10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

Niet alleen zijn degenen die in opstand komen tegen deze regering verslonden, maar deze gebeurtenis markeert het oordeel van de duivel. Hij heeft de wereld voor de laatste keer misleid. Deze keer wordt de wereld rechtstreeks door hem misleid en niet door mensen die door zijn geest zijn bezeten. De duivel wordt in de vuurpoel geworpen waar het beest en de valse profeet na meer dan duizend jaar nog steeds zijn . Ze zullen allemaal voor altijd en eeuwig worden gekweld in het Vuurmeer. Trouwens, de Schrift zegt dat de Vuurpoel eigenlijk is gemaakt voor de Duivel en zijn engelen (Mt 25, 41).

11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.

12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

De Bijbel leert niet dat vernietiging of niet-bestaan bestaat. Degenen die door vuur uit de hemel zijn verslonden en allen die in het verleden zijn gestorven en die niet zijn opgestaan tijdens de eerste opstanding, zullen opstaan in deze tweede opstanding. Degenen die bij de eerste opstanding zijn, zullen dit vreselijke oordeel niet hoeven te ondergaan omdat ze de gerechtigheid van Christus aandoen. In de tweede opstanding zullen allen die niet aan de eerste deelnamen, voor God staan bij wat gewoonlijk het “oordeel van de Grote Witte Troon”wordt genoemd. Alle verborgen dingen zullen in het ware licht worden onderzocht. Er was een oordeel over beloningen op de rechterstoel van Christus voor al degenen die opstonden tijdens de eerste opstanding. In deze tweede opstanding zullen er verschillende straffen zijn voor allen die worden beoordeeld in het licht van Zijn volmaakte wet volgens hun werken.

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

Iedereen wordt beoordeeld en wie niet wordt gevonden in het boek des levens, wordt in de poel van vuur geworpen, en de dood en de hel werden ook in de poel van vuur geworpen. De Vuurpoel is de tweede dood. Na het oordeel worden de dood en de hel (de tijdelijke verblijfplaats van de doden) zelf in de poel van vuur geworpen. Deze dingen zullen niet meer worden gevonden in Gods nieuwe schepping. Vers 15 maakt duidelijk dat iedereen die niet in het boek des levens staat geschreven, voor altijd in de poel van vuur zal worden geworpen. Wat degenen in Zijn nieuwe schepping betreft, zullen degenen in de Vuurpoel niet langer bestaan of zelfs maar te binnen schieten, maar voor degenen die in de Vuurpoel wonen, zullen voor eeuwig bestaan in hun gevallen toestand zonder enige hoop op gemeenschap met God . Dit is waar Jezus mensen voor waarschuwde toen Hij waarschuwde:

Mt. 10, 28: En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

Mt. 16, 26: Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20Chapter%2020.htm

http://www.jesus-is-savior.com/Books,%20Tracts%20&%20Preaching/Printed%20Books/FBOM/fbom-intro.htm

https://www.thepropheticyears.com/

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm