Over het doel van het leven 2

Van alle waarheden die God kan openbaren, is niets belangrijker dan dat de mens begrijpt wat zijn doel is. Maar we zullen het doel niet meer leren in het onderwijs. Niet bij hen die ons zouden moeten leren wat de boodschap is die we zouden moeten begrijpen. Ze hebben geen antwoorden meer omdat ze geen bescheiden, leerzame instelling hebben. Ze hebben hun geest gesloten, de leer van God verworpen en God helemaal weggevaagd. God kan hen niet onderwijzen. En zij kunnen dus niet meer onderwijzen.

Als er ooit een tijd was om ons tot God te richten en te letten op wat hij profeteert dan is het nu! Als we goed zouden nadenken, zouden onze rampzalige mislukkingen ons echt heel nederig en klein moeten maken! We moeten onze ontoereikendheid en hulpeloosheid erkennen en onze dringende behoefte aan Gods hulp.

De profeet Jesaja schreef uitgebreid over de problemen waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd. In één profetie vroeg hij: “Wien zou Hij dan kennis leren, en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? … (Jesaja 28:9). Dit is de belangrijkste vraag in het onderwijs: wie zal God onderwijzen? Het vers gaat verder: “wie net van de moedermelk af zijn, wie net van de borst zijn afgehaald.”

Ze zullen acht slaan op de Bijbel. Ze hebben een kinderlijke geest die naar God luistert en zijn bereid om “gebod op gebod te leren; regel op regel … hier een weinig, daar een weinig” (vers 10).

Je moet dus worden als kinderen om de boodschap te leren.

De intellectuelen van deze wereld hebben hun geest ervoor afgesloten (Mattheüs 13:15). Ze willen de Bijbel. Ze hebben minachting voor dat boek! En ze dringen hun opvattingen op aan de samenleving.

Voor hen die onderwijsbaar zijn en die openstaan voor de waarheid, wordt de waarheid van de Bijbel in deze eindtijd gedecodeerd.

Veel intellectuelen leren dat de mens volledig fysiek is. De evolutietheorie wil ons laten geloven dat er niets bestaat buiten het fysieke. Maar dat klopt niet. De Bijbel maakt duidelijk dat de mens in werkelijkheid een menselijke geest heeft, een geestelijke component die dieren niet hebben.

Romeinen 8,16: “De Geest (Gods Geest) Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn” . De apostel Paulus noemt twee verschillende geesten in dit vers: Gods Geest, met een hoofdletter G en “onze geest”, verwijzend naar de geest in de mens.

Deze geest is niet de Heilige Geest van God. Het is een menselijke geest, die de kracht van het intellect aan de hersenen verleent. “Maar er is een geest in de mens: en de inspiratie van de Almachtige maakt hem verstandig” (Job 32,8). “Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is?” (1 Korinthiërs 2:11). We begrijpen zoveel omdat de menselijke geest de hersenen dit begrip geeft.

Deze geest biedt in feite het vermogen tot goddelijk redeneren. In feite is de menselijke geest een type van Gods eigen geest.

God gaf ons deze geest om een aantal redenen die helpen om Zijn eigenlijke doel voor de mens te vervullen. Door deze geest kan God met ons samenwerken en Zijn karakter in ons opbouwen. Deze geest voegt zich samen met en werkt met de Heilige Geest om een familierelatie met God mogelijk te maken, die dieren niet kunnen hebben. De menselijke geest maakt het ongelooflijke menselijke potentieel mogelijk; iets dat God heeft gepland en dat Hij ieder van ons wil helpen te vervullen, iets dat inspirerend en verbluffend zou moeten zijn voor de mensheid. ( in deel 1 schreef ik: Hij wil dat we medescheppers worden).

Maar hoe noodzakelijk het ook is, die geest alleen is niet genoeg. Totdat we Gods Heilige Geest ontvangen, als een geschenk van God, zijn we geestelijk incompleet. Alleen door die Geest kunnen we de volheid der geestelijke waarheid begrijpen. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hem die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God”. Het is door die Geest dat God zijn waarheid aan ons openbaart. ( dit is ons doel: God liefhebben, eren en dienen want zo ontstaat de wisselwerking tussen God en mens)

Deze wereld mist die Geest. De meeste mensen hebben dus niet alleen een gebrek aan geestelijk begrip, maar ze hebben een natuurlijke vijandigheid tegenover de waarheid van God. “Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld (waargenomen) worden”. Zelfs met de menselijke geest, kan de mens de dingen van Gods Geest niet ontvangen.

De mensheid verwerpt Gods kennis en probeert zijn problemen zonder God op te lossen. Dit is het werk van een dwaas.

De Bijbel laat zien dat Gods eerste schepping het engelenrijk was. Hij schiep vervolgens het materiële universum en de aarde (Genesis 1:1). De engelen kregen de opdracht om Gods regering te vestigen en de aarde te verfraaien. Dit was Gods manier om het karakter van de engelen te ontwikkelen door middel van productieve activiteit ( Job 38, 4-7).

Helaas rebelleerde de grote aartsengel Lucifer, de meest indrukwekkende verwezenlijking van Gods creatieve krachten, en haalde een derde van de engelen over om hem te volgen. Ze kwamen in opstand en probeerden God van Zijn troon te stoten! (Jesaja 14,12-14). In deze rebellie vernielden ze de aarde waarover ze regeerden (zoals beschreven in het tweede vers van de Bijbel , na een grote tijdspanne vanaf vers 1), en verminkten zodoende ook het universum.

De engelen waren onbetrouwbaar gebleken. God wist dat Hij, om Zijn grote ambities te bereiken, meer God-wezens nodig had. Hij moest Zichzelf reproduceren. En Hij bedacht een spectaculaire manier om dit te doen in een plan dat nog groter was dan dat van de engelen.

Karakter kan niet automatisch op bevel worden geschapen; Goddelijk geestelijk karakter is het handelen of zich gedragen uit gewoonte door de persoon of het geschapen wezen om tot kennis van de ware wegen van God te komen, en de wil te oefenen deze wegen te volgen, zelfs tegen tegenstand, zelfzucht en verleiding tot het tegendeel in. Karakter moet worden ontwikkeld met de instemming, de wil en de actie van het afzonderlijk geschapen wezen. Het wordt verleend door God en moet gewillig door dit wezen worden ontvangen. Daarom besloot God nu, of had Hij tevoren vastgesteld Zijn hoogste scheppingsdaad te volbrengen: het vermenigvuldigen van Zichzelf. Dit zou door middel van de mens tot stand worden gebracht.

Met het universum in verloedering en verval, moest God beginnen met het vernieuwen van het “gelaat van de aardbodem” (Psalm 104:30). Genesis 1, beginnend in vers 2, beschrijft deze herschepping, niet de oorspronkelijke schepping, zoals velen geloven.

Het eerste wat God deed in de herschepping was de duisternis in licht veranderen (Genesis 1:3). Lucifer was een “lichtbrenger” , dat is wat zijn naam betekent, en dat was zijn doel. Maar met zijn rebellie bracht hij duisternis. God veranderde de duisternis terug in het licht dat Hij oorspronkelijk had gemaakt.

Wat God deed op de zesde dag van de herschepping begint ons te laten zien waarom de mens hier is: “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen … over heel de aarde …” (vers 26)

Dit wijst op Gods plan om Zichzelf te herscheppen in de mens. Dat is waarom de mens bestaat! Het draait allemaal om het voltooien van de schepping van God. Maar die schepping is niet puur fysiek; het gaat ook over het ontwikkelen van goddelijk karakter. En alleen mensen die lid worden van de God-Familie, het Koninkrijk van God, kunnen hiermee worden vertrouwd. We kunnen in de familie van God zijn als we Zijn karakter ontwikkelen. Daarom zijn we hier. God wil dat we voor altijd een speciale familierelatie met Hem hebben. Dat is ons doel.

Dit is de waarheid over ons doel dat het onderwijs van deze wereld nooit kan aanleren, en dat je niet kunt begrijpen zonder openbaring van God.