Over het doel van het leven

We zijn hier om God te leren kennen, Hem te eren, te dienen en lief te hebben. God wilde mensen die zijn medescheppers werden en Hem zouden eren. Hem zouden eren om Zijn wonderbaarlijke en wonderschone Schepping. Iedere dag weer openbaart Hij Zich aan ons. Als we Hem willen zien.

We kunnen Hem het beste eren door onze naaste lief te hebben, te eren en te dienen.

Onze naaste is bij ons. Het is onze partner, het zijn onze gezinsleden, familieleden, vrienden.

Het is de buurman of buurvrouw, die hulp nodig heeft, iemand die je onderweg tegenkomt. Al deze naaste vragen om hulp, liefde, aandacht.

Wij zijn hier om God te dienen en God en onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat is allemaal al moeilijk genoeg en we falen hierin elke dag. Dat geeft niet zolang je je er bewust van bent en God om hulp vraagt en als je vraagt om vergeving. Omdat wij falen en het niet alleen kunnen heeft God ons de Messias gestuurd, onze Redder. Ons zou geleerd moeten worden dat wij deze Messias, Jezus de Christus moeten aannemen en waarom en hoe.

We zijn hier bij weg gehaald. Deze kennis en dit doel is uit ons leven verdwenen. God is uit ons leven weg gehaald en we moesten onze naasten ver weg zoeken. Ook de liefde van het gezin, van partners is kapot gemaakt. Dat hebben “zij” allemaal vakkundig gedaan. Denk niet dat iets zomaar organisch is gegroeid. Het is georkestreerd omdat “zij” dat willen. Omdat God uit ons leven is verdwenen en omdat mensen niet meer weten wat voor doel het leven heeft, wordt de weg geopend naar materialisme en nihilisme en wordt de mens wanhopig. “Zij”willen dat. Zij hebben ervoor gezorgd dat zij die onze herders zouden kunnen zijn, hun ziel verkochten aan de duivel zodat wij stuurloos zouden worden. Als je stuurloos bent, pak je alles aan wat je “drijvend”lijkt te houden.

Nu spelen zij hun laatste troeven uit en ze proberen een derde wereldoorlog uit te lokken.

De geest van de antichrist waart al rond.

( En dan zal die goddeloze geopenbaard worden, die de Heer met de geest van zijn mond zal verteren en met de glans van zijn komst zal vernietigen: zelfs hem , wiens komst na de werking van satan is met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen , en met alle bedrieglijkheid van ongerechtigheid in hen die verloren gaan; omdat ze niet de liefde van de waarheid hebben ontvangen, opdat ze behouden zouden kunnen worden. ‘ 2 Thessalonicenzen 2: 8-10 )

In het boek Openbaringen vinden we hoe de de eindtijd zal zijn maar ook Mattheüs schrijft erover:

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.

11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

(Mt. 24, 4-13)( zie Mt. 24 en 25)

Zij die de Nieuwe Wereldorde willen, hebben besloten dat het nu de tijd is voor een wereldwijde wanorde en alles wat er is gebeurd sinds het begin van 2020 is daar op afgestemd. Zo grillig als covid 19 / corona en de wereldwijde lockdown was, zo vreselijk overtroffen wordt het nu door de rellen na de (al dan niet fake) “moord” op Floyd in de V.S… Protesten zijn iets anders dan moedwillige vernielingen en plunderingen en moord. De economie die al kapot was, krijgt nu de finale doodklap.

Ordo ab chao. Ik heb er vaker over geschreven. Het hele gebeuren rond de “moord” is theater en wordt georkestreerd en met hulp van betaalde Soros marionetten uitgevoerd. Mensenlevens tellen hierbij niet.

“Als hij een leugen spreekt, spreekt hij van zichzelf, want hij is een leugenaar en de vader daarvan..” ( Johannes 8, 44)

Dit is het beginsel van smarten. Met andere woorden er is een tijd van verdriet aangebroken.

Die wetteloze mens komt aan de macht door het werk van de duivel. met de macht van de duivel zal hij allerlei bijzondere wonderen doen. Daarmee zal hij de mensen bedriegen. Hij stookt mensen op allerlei slechte dingen te doen. En de mensen die verloren gaan, zullen hem bewonderen en hem geloven. Ze zullen doen wat hij zegt. Dat komt doordat ze niet van de waarheid houden die hen had kunnen redden. Daarom maakt God hen geestelijk blind en geloven ze de leugens. Zo straft Hij de mensen die de waarheid niet wilden geloven, maar liever slechte dingen bleven doen. “En terwijl hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen persoonlijk tot hem …

…dit is allemaal het begin van het grote verdriet. ( Mt. 24, 3-8)

We weten nu wie er achter al het kwaad van de wereld zit. Het evangelie is nu tot in alle uithoeken van de wereld bekend. Internet heeft het mogelijk gemaakt dat veel goede kennis verspreid is.

De hele bijbel is Gods openbaring van Zichzelf aan ons. Het allesoverheersende thema is de strijd om het Koninkrijk en om Hem voor wie het is voorbereid. Simpel gezegd: het draait allemaal om Jezus Christus. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven, om Uw wil te doen, O, God. ( Hebreeën 10, 7)

Het is een angstige tijd waarin we leven, maar als gelovig Christen die Jezus als redder heeft aangenomen, hoeft men niet bang te zijn. Altijd weer zal God uiteindelijk het goede beschermen en het kwade vernietigen, ook al lijkt dat soms niet zo.