Over openbaringen 19

In dit hoofdstuk begint Jezus zijn regering op aarde.

Nadat Johannes een uitgebreide uitleg van het oordeel van Babylon heeft gekregen, staat hij nu op het punt de kroning en het huwelijk van het Lam Gods in de hemel te zien.

1 En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God.

2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft.

3 En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid.

God oordeelde de grote hoer genaamd “Babylon de Grote”. Ze wordt een hoer genoemd omdat de aarde werd bedorven door haar relatie met satan in plaats van God. De oordelen van God over Babylon hebben het bloed gewroken van degenen die in haar verleden en in deze eindtijd verdrukking door haar zijn gedood.

De rook van haar verbranding stijgt letterlijk op uit de aarde tot de nieuwe hemel en aarde.

4 En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja!

5 En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot!

6 En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst.

Opnieuw zien we de vierentwintig oudsten en de vier dieren die de troon van God omringen, Hem aanbidden en zeggen: “Amen; Halleluia ”. (Als het woord amen wordt gebruikt voorafgaand aan een toespraak – in dit geval het woord halleluia – betekent het woord amen “echt” of “zeker”. Als het woord na een betoog zou worden gebruikt, zou het woord amen betekenen “zo zij het”of “zelfs”). Het woord Halleluia betekent “prijs de Heer”. Daarom geven de woorden “Amen; Halleluia” in de context van vers 4 aan dat de vierentwintig oudsten zeggen: “waarlijk, wij prijzen u Heer”. )

Sommigen denken dat iedereen in de hemel gelijk zal zijn, maar de Schrift is duidelijk dat dit niet het geval is. Vers 5 geeft aan dat er klein en groot in de hemel zal zijn, evenals andere passages. God had absoluut altijd een hiërarchie in de hemel en zal dat altijd doen. Jezus had zelfs een innerlijke cirkel toen hij op aarde incarneerde.

De menigte van miljarden zal brullen als krachtige wateren / watervallen en zegt: “Prijs de Heer, de almachtige God, die als koning regeert.” Dit vers markeert de kroningsceremonie van Jezus Christus. Vervolgens zullen we zien dat het Lam een ​​vrouw neemt.

7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid

Dit vers vertelt ons dat het huwelijk van het Lam tot stand is gekomen. De bruid van Christus is nu een vrouw en ze is klaar om met Jezus naar de aarde te gaan. De vrouw is er klaar voor omdat ze was versierd met geschenken bij het oordeel over beloningen die vlak voor deze tijd in de hemel plaatsvonden. De bruid van Christus is het geheel van gelovigen dan het koninkrijk vormt. Het was een tijd waarin aan gelovigen beloningen werden gegeven voor hoe zij de Heilige Geest in hun fysieke lichaam lieten werken. De gaven zijn leidende posities in de duizendjarige regering – hoogstwaarschijnlijk zullen ze ook leidende posities zijn voor de eeuwigheid – waarover in Lucas wordt gesproken. Deze passage in Lucas gaat ook over Jezus ‘afwijzing, Zijn wederkomst, Zijn oordeel over beloningen of het wegnemen van beloningen en Zijn oordeel over zijn vijanden.

Zie ook:

Lc. 19, 13-27:

13 En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: Doet handeling, totdat ik kome.

14 En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze over ons koning zij.

15 En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen had.

16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen.

17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over tien steden.

18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft vijf ponden gewonnen.

19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden.

20 En een ander kwam, zeggende: Heer, zie hier uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek weggelegd had;

21 Want ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt; gij neemt weg, wat gij niet gelegd hebt, en gij maait, wat gij niet gezaaid hebt.

22 Maar hij zeide tot hem: Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat ik een straf mens ben, nemende weg, wat ik niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet gezaaid heb.

23 Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met woeker mogen eisen?

24 En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt dat pond van hem weg, en geeft het dien, die de tien ponden heeft.

25 En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft tien ponden.

26 Want ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft.

27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.

Allen werden verteld om er iets  mee te doen totdat Hij terug zou komen.. Merk op dat de slechte dienstknecht zijn beloning verloor aan een getrouwe dienstknecht, maar die verslagenen waren niet zijn slechte dienstknechten. Degenen die werden gedood, waren Zijn vijanden die niet wilden dat Hij over hen regeerde. Dit zijn de zonen van satan.

8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad (fijn linnen) ; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.

Geleerden verschillen van mening over de betekenis van fijn linnen. Het kan de “gerechtigheid van de heiligen” betekenen (die komt door het bloed van Jezus) of de “rechtvaardige daden van de heiligen” (die komt door de Heilige Geest die in gelovigen werkt). Beide opvattingen zijn correct; er was een binnen- en een bovenkleed. Het witte binnenste kledingstuk dat wordt gedragen, werd door Christus gegeven toen een persoon werd gered, maar het witte bovenkledingstuk is de rechtvaardige daad die werd verricht door het werk van de Heilige Geest. Dit bovenkledingstuk in de Romeinse tijd kon geweven worden met goud- en zilverdraad en bezaaid met edelstenen .

Iedereen die deel uitmaakt van de bruid zal fijne linnen onderkleding hebben die Jezus vrijelijk heeft gegeven, maar niet iedereen zal het goudzilver en de edelstenen in hun bovenkleding hebben. Deze versieringen zullen worden toegekend naar het oordeel van de beloningen en zullen gebaseerd zijn op hoe elk individu op het huis van God bouwde. Het oordeel gaat over gezag en leiderschapsposities.

Zie ook:

1 Kor. 3, 12-15:

12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;

13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

Dit vers zegt gezegend of gelukkig zijn degenen die zijn geroepen tot het bruiloftsmaal van het Lam, dit zou ook het huwelijksfeest van Jezus kunnen worden genoemd. Dit is niet het huwelijk; het huwelijk heeft al in de hemel plaatsgevonden voor de Vader in de hemel ( vóór vers 7 ) . Het huwelijksfeest is op aarde en daar worden gasten voor uitgenodigd. Deze gasten zullen degenen zijn die zijn gevlucht en door God zijn beschermd. Het zullen ook al diegenen omvatten die de grote verdrukking hebben meegemaakt die het merkteken van het Beest niet hebben aangenomen en die Gods 144.000 Israëlitische eerste succesvolle broeders die Jezus nu volgen waar hij ook heen gaat, niet belemmeren (Op 14: 4).

10 En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

Johannes was zo onder de indruk van de engel die hem deze dingen liet zien dat hij viel om hem te aanbidden. In tegenstelling tot satan die aanbidding eist, staan ​​de engelen van God niet toe dat iemand ze aanbidt. Alle aanbidding is gericht op God. De engel vertelde Johannes dat Jezus de vervulling is van alle door God gegeven profetieën; aanbid Hem alleen.

11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.

12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf.

13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.

Johannes zag de wederkomst van Jezus en wat er zal gebeuren met de legers die zich in Megiddo tegen de Heer verzamelen. Hoofdstuk 16 vertelde ons dat alle legers van de wereld zullen worden verzameld in Megiddo tegen de Heer. Vervolgens gaf hoofdstuk 17 ons het mysterie van de vrouw die het Beest berijdt en haar vernietiging door het Beest. Daarna gaf hoofdstuk 18 ons de details over de vernietiging van het dierenrijk genaamd “Babylon de Grote”. Nu gaan we weer verder waar hoofdstuk 16 was gebleven.

Het zevende flesje was al uitgegoten en vernietiging vond plaats in alle steden van de wereld en Babylon werd volledig vernietigd. Het beest en de valse profeet waren echter niet in Babylon toen het werd vernietigd. Ze waren waarschijnlijk de stad uitgegaan tijdens de plaag van de duisternis bij het vijfde flesje. De legers van de wereld die Babylon hebben vernietigd, worden misleid door de onreine geesten (demonen) die uit de mond van de draak, het beest en de valse profeet komen (Openb. 16:13). De legers uit het noorden en het oosten trekken naar Megiddo in het noorden van Israël, waar het beest en de valse profeet naar toe zijn verhuisd. Deze onreine satanische geesten overtuigen de koningen van alle naties en legers van de wereld om Jezus te weerstaan ​​wanneer Hij komt.

Er mag geen twijfel bestaan ​​over de identiteit van de persoon op dit witte paard. In tegenstelling tot de ruiter op het witte paard in hoofdstuk zes dat slechts één banier van veroveraars draagt, komt Jezus met ‘vele’ gouden koninklijke kronen. Het Griekse woord voor kronen dat hier wordt gebruikt, is “diademen”.

De Zoon van God staat bekend onder vele namen in de Schriften, maar de naam die de verheerlijkte Zoon van God zichzelf geeft wanneer Hij komt om de legers van het Beest te vernietigen, weet niemand. De naam van God die aan Mozes is gegeven, betekent “de zelfbestaande” of “Ik ben wie ik ben”. De betekenis van de naam Jezus Christus: Jezus is een naam die afkomstig is vanuit het Hebreeuws en betekent redder. In het Grieks is het dezelfde naam als Jozua. Christus betekent de gezalfde.

Zijn ‘kleed’ is het kledingstuk dat Hij droeg. Deze kleding is waarschijnlijk “in bloed gesprenkeld”, niet gedompeld zoals dit is vertaald. Dit vers verwijst naar Jesaja 63: 3 waar Hij alleen de wijnpers betreedt. Deze passage geeft ons ook een andere naam waaraan we Hem kennen. Hij wordt het Woord van God genoemd. Johannes geeft deze naam ook voor de Zoon van God in 1 Johannes 2:14 en in Johannes 1: 1 vertelt hij ons dat het woord God was. Degenen die denken dat Jezus niet God is, moeten hun geloof opnieuw onderzoeken; ze hebben het mis! Jezus is het levende woord van God. Jezus is het enige verwekte beeld van God dat alles over God uitdrukt dat door elk wezen in Zijn eigen schepping kan worden begrepen.

Zie Joh. 1, 1-14

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.

7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.

9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.

Deze legers omvatten alle menigten van de hemel, de engelen en allen die het lichaam van Christus vormen. Ze dragen allemaal fijn linnen, wit en schoon. Dit geeft aan dat al hun zonden zijn verwijderd en dat ze de gerechtigheid van Christus hebben. Allen die kwamen, reden op witte paarden.

15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.

16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.

Jezus zwoer onder ede aan de hogepriester van Israël dat Hij op deze manier zou komen, maar de priester beschuldigde Hem van godslastering.

zie Mattheüs 26:

63 Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God?

64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter hand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels.

65 Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van node? Ziet, nu hebt gij Zijn gods lastering gehoord.

Jezus komt naar de aarde om zijn vijanden te overwinnen en zijn koninkrijk op aarde op te richten. Hij komt om te vervullen hoe Hij ons vertelde te bidden: “ Uw koninkrijk komt, uw wil geschiede op aarde zoals het is in de hemel ” (Mattheus 6:10).

Hij komt niet, zoals sommigen leren, om zijn gelovigen mee te nemen naar een vage hemel waar alles één zal zijn . Hij komt naar de aarde om zijn vijanden te overwinnen en het koninkrijk van God op aarde te vestigen. Hij zal tijdens het zevende millennium regeren met een ijzeren staf. De wereld in die bedeling zal leven onder de heerschappij van de Messias. Gods eeuwige wet zal worden gevolgd door hun eigen vrije wil omdat de wet in hun hart zal worden geschreven. Jezus kwam om te voldoen aan de vereisten van de wet voor iedereen die de wet overtrad, maar Hij kwam niet om de wet af te schaffen. De wet is eeuwig en het zal de ziel een genoegen zijn als Jezus komt om te regeren. Een van de redenen waarom de antichrist en de mensen van de wereld tegen God vechten, is dat ze van wetteloosheid houden.

17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal des groten Gods;

18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten.

19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers.

Dit is de klassieke strijd van Armageddon. Het vindt plaats na de vernietiging van “Babylon de Grote” die plaatsvond bij de uitstorting van het zevende flesje. Dit is echt helemaal geen gewone strijd. Het is een slachting van alle vijanden van God op aarde.

Alle legers van de wereld worden door satan en zijn leugengeesten tegen Jezus en zijn heiligen verzameld. De door satan verzamelde legers zullen uiteindelijk allemaal voedsel voor de gieren zijn. Uit de monden van de draak, het beest en de valse profeet komen leugengeesten om de hele wereld en de legers die Babylon vernietigen te bedriegen. Deze leugengeesten overtuigen op de een of andere manier de koningen van de aarde om al hun legers tegen Jeruzalem op te trekken. De echte vraag is waarom zou de wereld durven vechten tegen de God van de hemel? Het antwoord zou kunnen zijn dat de liegende geesten er op de een of andere manier in slagen de koningen van de aarde te overtuigen dat de God van de hemel niet almachtig is en ook kan worden verhinderd om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen door voldoende militaire kracht (zoals het namaakkoninkrijk van God in Babylon werd op zijn minst gedeeltelijk ten val gebracht door wereldse strijdkrachten).

Dit betekent dat wanneer satan uit de hemel wordt geworpen, hij werkelijk van plan is het hele menselijke ras te vernietigen, zodat Jezus niemand levend voor zijn koninkrijk zal hebben. Openbaring 12:12 zegt dat hij “in grote toorn neerkomt, wetende dat zijn tijd kort is”. Waarom neemt satan dan zelfs de moeite om God te spelen en het koninkrijk van het Beest op te richten? Het is duidelijk dat als hij weet dat zijn tijd kort is, hij ook weet dat hij verslagen zal worden.

Het vervalste koninkrijk van God, genaamd “Babylon de Grote”, is blijkbaar slechts een façade die door satan wordt gebruikt om de vernietiging van de mensheid tot stand te brengen. Zelfs na de vernietiging van het namaakkoninkrijk dat satan had opgericht en wist dat God het zou vernietigen, bedriegt satan alle legers van de wereld om tegen Jeruzalem op te trekken, waar hij ook weet dat ze zeker zullen worden vernietigd.

Jezus zinspeelde op dit plan van satan om de mensheid te vernietigen toen Hij zei dat tenzij Hij de dagen van vernietiging door Satan zou verkorten, er geen vlees op aarde zou worden gered.

20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.

21 En de overigen werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn mond ging; en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees.

Het antichristelijke beest en zijn valse profeet, die wonderen verrichtten door de macht van satan en iedereen misleidden die het merkteken van het beest aannamen en degenen die zijn beeld aanbaden, worden gevangengenomen. Net zoals satan engelen misleidde waardoor een derde van de engelen tegen God in opstand kwam, zal Satan met het beest en de valse profeet   een groot aantal mensen bedriegen en hen meenemen in een opstand tegen God. Degenen die hem volgen, willen niet dat de Zoon van God over hen regeert. De legers worden verzameld om te worden afgeslacht omdat alle krachten van satan en de mens niet opgewassen zijn tegen de God van de schepping. Satan weet dit maar hij haat de mensheid en God zo erg dat hij van plan is de mensheid totaal te vernietigingen.

Het beest en de valse profeet worden door Jezus beoordeeld en ze worden levend in de poel van vuur geworpen. In openbaringen 20 lezen we dat ze meer dan duizend jaar later nog steeds leven in de poel van vuur. Er bestaat geen niet-bestaan ​​van zielen die in de Bijbel worden onderwezen . Ofwel gaat men voor de eeuwigheid in de nieuwe schepping of voor eeuwig in de poel van vuur. Deze waarheid zou duidelijk moeten worden na het lezen van openbaringen 20 (dat plaatsvindt na de duizendjarige regering van Christus). Na het oordeel daar zullen we zien dat het beest en de valse profeet nog leven. Satan en zijn engelen en al diegenen die niet in het levensboek van het Lam zijn geschreven worden in de poel van vuur geworpen. De poel van vuur is waar iedereen heen zal gaan die de God, die hen heeft geschapen, afwijst.

Zie ook:  Jesaja 13, 1 ev.:  De last van Babylon, die Jesaja, de zoon van Amoz, zag.

Deze passage in Jesaja is een samenvatting van de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden opde dag van de Heer. Het zal gebeuren zoals Hij profeteerde. Laat iedereen die allegoriseert en die spirituele betekenissen aan profetische geschriften in Openbaring geeft, proberen dat te doen met wat Jesaja zei. Het kan niet. Sommigen kunnen zeggen dat al deze dingen in het verleden al zijn gebeurd en dat is ook niet waar. De hele bijbel is doortrokken van profetie en gaat over de strijd van lucifer, de satan, die God wilde zijn en het antwoord van God daarop.

De krachten van satan waarover  gesproken wordt, die vernietiging over de hele aarde brengen, zullen door Jezus worden aangepakt

Openbaring 19:20 En het beest werd meegenomen, en met hem de valse profeet die wonderen voor hem verrichtte, waarmee hij hen misleidde die het merkteken van het beest hadden ontvangen, en zij die zijn beeld aanbaden. Deze werden allebei levend geworpen in een poel van vuur die brandde met zwavel.

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelaltion%20Chapter%2019.htm
http://www.jesus-is-savior.com/Books,%20Tracts%20&%20Preaching/Printed%20Books/FBOM/fbom-intro.htm

https://www.thepropheticyears.com/ http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm