Over openbaringen 18

De focus van openbaringen 17 lag bij het oordeel van het religieuze hoerensysteem dat op het Beest reed. De belangrijkste focus van openbaringen 18 ligt bij het oordeel van het Babylonische nagemaakte koninkrijk van God genaamd “Babylon de Grote”. Babylon vertegenwoordigt alle wereldregeringen en religieuze systemen onder satan. Ze zijn sinds hun ontstaan in georganiseerde rebellie tegen God. Deze rebellie zal haar hoogtepunt bereiken met de eindtijd van de wereldregering en wereldreligie.

Het bovennatuurlijke wezen achter deze opstand tegen God is de namaakgod van dit wereldsysteem (2 Kor 4: 4).

Dit hoofdstuk vertelt ons over het wereldrijk dat satan volledig vestigt wanneer hem gedurende 3 ½ jaar totale controle over de aarde wordt verleend.

Ook in het oude testament staan profetieën tegen Babylon. ( zie Jesaja: Jes 13, 1: De last van Babylon, die Jesaja, de zoon van Amoz, zag. En Jesaja 14 en verder de profetieën van Jeremia over Babylon: Jer 50,1: Het woord dat de HERE tegen Babylon en tegen het land der Chaldeeën sprak door de profeet Jeremia)

openbaringen:

1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de

aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.

2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;

Na het oordeel van Mystery Babylon / Verborgen Babylon dat Johannes in hoofdstuk 17 beschreef, komt een machtige engel uit de hemel neer met heerlijkheid die zo helder is dat hij de aarde verlicht. De engel kondigt met een machtige stem aan dat de regering van satan is gevallen. Satans namaakkoninkrijk is door God geoordeeld en voor Hem gevallen. Het is de woonplaats geworden van duivels (Satans engelen) en elke vuile geest (demonen) en een gevangenis voor elke onreine en hatelijke gevogelte (alle slechte nakomelingen van Satan). De fysieke plaats die wordt aangeduid als “Babylon de Grote” is het hoofdkwartier van het koninkrijk dat door het Beest is opgericht en dat in de laatste dagen over de aarde regeert. Het omvat de stad Babylon, maar het gebied beslaat waarschijnlijk heel Irak, en ook veel meer landoppervlak. Er is ook een bredere betekenis die verder gaat dan alleen de fysieke locatie.

Er is veel gespeculeer over wie of wat Babylon is, welke stad enz.

Misschien is het weer het oude Babylon maar het kan ook zo zijn dat een hedendaagse stad er voor in aanmerking komt. Dat kan Rome zijn of Jeruzalem. Of een verbinding Washington, Jeruzalem, Rome. Ik weet er gewoon te weinig van.

3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.

Alle naties op aarde kochten de leugens dat God in Babylon was en dat Zijn koninkrijk was gekomen. De regering van het Beest implementeerde een plan van wereldhandel dat de kooplieden van de aarde erg rijk maakte.

Het kenmerk van satan en zijn Antichrist-beest is trots . De zonde van trots heerst in de steden van zijn vals koninkrijk en God zal ze allemaal vernietigen. Merk op dat God tegen de trots is. God is tegen al degenen die zichzelf als hun eigen God hebben opgesteld.

De hele wereld is misleid door de leugens die afkomstig zijn van het koninkrijk van de Beestantichrist en de Valse Profeet. De naties beseffen al snel dat Babylon niet het beloofde “koninkrijk van God” is. De naties zijn door Gods engelen de waarheid verteld en ze zijn boos. Ze komen met grote legers om het Koninkrijk van het Beest in Babylon te vernietigen. De passage zegt dat Babylon plotseling zal vallen en vernietigd zal worden. Dit komt waarschijnlijk door de invasie vanuit het noorden tegen het koninkrijk en het directe oordeel van God wanneer misschien een meteoriet de stad Babylon raakt.

4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.

5 Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.

Ook in Jesaja en Jeremia staat dat God tegen Zijn volk zegt dat ze uit haar (uit Babylon) moet komen zodat ze haar oordelen of plagen niet zullen ontvangen. Deze plagen werden beschreven in hoofdstuk 16.

6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.

Het bestuur van satan op aarde heeft de heiligen van God gedood en de beker met het bloed van de heiligen is nu vol. Bij het vijfde zegeloordeel was het duidelijk dat de beker niet vol was, maar nu is hij vol. Dus op dit punt zijn we aan het einde van de verdrukkingsperiode voor Gods volk. Nu is het tijd om in ruime mate af te rekenen met degenen die Gods volk hebben vervolgd.

7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien.

Satanisch Babylon denkt echt dat ze het oordeel te boven gaat en dat ze geen verdriet zal zien.

Deze vrouw denkt dat ze een koningin is. Ze gelooft dat ze het echte koninkrijk van God vormt. Er zijn mensen in de “vervangende theologie” in het christendom die zeggen dat het met de God van Israël is gedaan en dat zij het beloofde koninkrijk op aarde zijn, maar degenen die in Babylon worden gevonden, zijn er zo onvermurwbaar over dat ze trots worden. De meesten van ons weten dat trots voorafgaat aan een val en dat is precies wat deze passage inhoudt.

8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

Babylon en het koninkrijk van het Beest zullen tijdens de “Dag des Heren” met vuur worden verbrand. De oordeelsdag is in het oordeel gedurende de laatste helft van een periode van zeven jaar voor Israël, ook wel bekend als de zevende week van Daniël.

9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien;

10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen.

De koningen van de aarde hebben een geweldige tijd met deze nepgod en de wereldregering en wereldhandel die hij opricht. Ze zullen echt overstuur raken als ze brandt. Deze zelfde koningen die nu over Babylon klagen, verheugden zich toen Mystery Babylon in hoofdstuk 17 brandde. Daarom konden de twee Babylons niet hetzelfde zijn. ” Mystery Babylon” van hoofdstuk 17 is religie die de hoer speelde met satanisch heidendom, maar “Babylon de Grote” beschreven in dit hoofdstuk is een wereldpolitiek, economisch en religieus systeem dat de gedwongen aanbidding van het Beest als God omvat .

11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt;

12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen;

13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen.

14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden.

Al deze producten leiden ertoe dat velen speculeren dat Babylon een andere stad of land is dan Babylon, Irak. Hoewel Babylon, Irak vandaag de dag deze profetie bij lange na niet vervult, zouden de dingen daar snel kunnen veranderen als de god van deze wereld zijn troon en zijn “koninkrijk van God” vanaf die locatie opstelt. Hij zal van de hele wereld hulde en belastingen eisen. Babylon zal dan in zeer korte tijd een stad van goud en luxe worden.

Deze passages kunnen ook enige vervulling vinden in de vernietiging van het wereldwijde economische systeem dat onder de heerschappij van satan de wereld heeft bedorven door de lust van de ogen.

15 De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende;

16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest.

17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre;

18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk?

19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden.

De kooplieden van de wereld en de scheepsmeesters staan ​​ver weg van haar te huilen om de rijkdom die ze zullen verliezen. De stad is gekleed in de kleding en juwelen van religie en royalty (paars en scharlaken).

20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld.

De hemel en de apostelen en profeten verheugen zich over haar vernietiging, omdat de wereldreligieuze en politieke systemen die in Babylon zijn begonnen en die alle regeringen en religies hebben bedorven om de mensen van de belofte te vervolgen, nu zijn gewroken. De wereldregering en de wereldreligie die haar hoogtepunt bereiken met de gedwongen aanbidding van het satanische beest (inclusief het jodendom en het christendom in zijn hoerenvorm) is verantwoordelijk voor het doden van alle apostelen en alle profeten van God.

21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden.

22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden.

23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.

Na deze vernietiging van God op de zetel van het Beest, zal er nooit meer iemand in dat land leven, noch zal er een ander wereldkoninkrijk worden bestuurd door satan op aarde.

Degenen in dit wereldsysteem zijn de grote wereldleiders van de aarde, maar de macht achter deze leiders is satan. De grote mannen van de aarde misleiden de hele wereld en leren hen de god van materialisme en egoïsme te volgen. Ze laten de wereld geloven dat de god die ze volgen de schepper is, terwijl in werkelijkheid de god die ze volgen een gevallen engel is die bekend staat als satan en de duivel. (lucifer)

24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde.

Geen enkele stad of land op aarde zou in aanmerking kunnen komen om dit vers te vervullen. Dit vers zegt niet dat alle heiligen die ooit zijn gedood, werden gedood in een stad of een plaats op aarde die “Babylon de Grote” wordt genoemd. Wat het zegt is dat de religieuze en politieke systemen die de aarde onder de volledige heerschappij van satan hebben beschadigd, “Babylon de Grote” worden genoemd. In Gods ogen wordt de hele regering van satan Babylon genoemd en niet alleen het hoogtepunt van zijn koninkrijk in de eindtijd.

Satan is verantwoordelijk geweest voor al degenen die op aarde zijn gedood. Het satanische bestuur begon bij de val van Adam. Het verscheen echter voor het eerst als een georganiseerde politieke en religieuze entiteit op aarde na de overstroming, in Babylon onder Nimrod. “Babylon de Grote” is de satanische politieke en religieuze plaatsvervanger van het ware koninkrijk van God op aarde dat God door Zijn profeten beloofde. Dit ware koninkrijk zal vanuit Jeruzalem worden geregeerd door Zijn Zoon Jezus.

De profetie over “Babylon de Grote” gaat verder dan alleen de locatie van zijn geboorte en dood als echte stad. Het onthult ook de geestelijke oorlog op aarde die al zesduizend jaar wordt gevoerd tegen de kinderen van licht en Gods beloften aan hen. Op het aardse hoogtepunt van “Babylon de Grote” onder de door satan geïncarneerde valse Messias zal er een wereldwijd wetteloos nagemaakt koninkrijk van God zijn, gevuld met alles wat satanisch is. Dit heidense Babylonische wereldsysteem zal dan door God worden beoordeeld en zal plotseling worden neergeworpen en zal niet meer worden gevonden. God zal dan het beloofde koninkrijk van God op aarde binnenbrengen, geregeerd door Jezus en degenen die op Hem vertrouwen.

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20Chapter%2018.htm
http://www.jesus-is-savior.com/Books,%20Tracts%20&%20Preaching/Printed%20Books/FBOM/fbom-intro.htm
https://www.thepropheticyears.com/
http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
https://revisionistreview.blogspot.com/2020/06/archbishop-vigano-protests-freemasonry.html
https://www.thepropheticyears.com/comments/Apostasy%20in%20the%20Church.HTM

2 Tes 2, 9-19:

9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;

10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.