Over openbaringen 16

Johannes beschrijft nu hoe de zeven laatste plagen worden uitgestort, de fiolen oordelen (= flacon is fiolen is fiolen van woede) die van God de Vader komen in een wereld die satan als God aanbidt. Hoe vreemd de oordelen ook lijken, het zijn feitelijke gebeurtenissen die plaatsvinden op aarde vlak voordat Jezus op arde zal terugkeren om Zijn Koninkrijk te stichten.

1 En ik hoorde een grote stem uit de tempel die tegen de zeven engelen zei: Ga heen en stort de fiolen van de toorn van God op de aarde uit.

De grote stem uit de tempel is de stem van Jezus die als hogepriester in de tempel dient. Hij vertelt de zeven engelen om te gaan in de volgorde waarin ze waren toegewezen om de toorn van God op aarde uit te storten.

2 En de eerste ging heen en goot zijn fiool op de aarde uit; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.

De eerste fiool wordt uitgegoten en er komen verschrikkelijke zweren op iedereen die het merkteken van het Beest heeft aangenomen en op degenen die zijn beeld hebben aanbeden. De zweren zijn steenpuisten. Ze lijken op wat Egypte ervoer in de oudheid toen God haar oordeelde (Exodus). De zweren zullen mensen die Satan niet hebben aanbeden, waarschuwen zich te wenden om de God van de hemel aan te roepen. Het zal ook een stimulans zijn voor slechte mensen die willen dat Satan God is, om een ​​reden te vinden om de God van de hemel te haten en om te proberen tegen God te vechten.

3 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee.

In de vorige bazuinoordelen was er een soortgelijk oordeel over een derde van de aarde. Nu zien we dat deze dingen op de hele aarde plaatsvinden.

4 En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren werden bloed.

5 En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt;

6 Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig.

7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

Als de derde engel zijn flesje uitgiet, wordt al het verse water op aarde ook in bloed veranderd. God geeft hun bloed te drinken omdat ze Zijn heiligen en profeten hebben afgeslacht. Deze oordelen zijn een terugbetaling voor degenen die vanwege hun geloof zijn afgeslacht door “Babylon de Grote” (hoofdstuk 18). De engel die deze gemartelde zielen onder het altaar hield, getuigt dat Gods oordelen over deze mensen op aarde terecht en rechtvaardig zijn.

8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur.

9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.

Dit vierde oordeel moet duidelijk maken dat deze uitspraken over de hele aarde van kracht zijn, geen enkel land zal ontsnappen aan de hitte van de zon.

Met dit alles zullen ze nog steeds niet toegeven dat de God van de hemel Almachtig is. Ze zullen Zijn naam lasteren voor deze oordelen en Hem waarschijnlijk de Duivel noemen. Degenen die het Beest op aarde aanbidden, willen echt dat Satan God is, net als zijn gevallen engelen. Geloven of een leugen waar wensen, maakt het niet waar. Er is maar één Schepper-God.

10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn;

11 En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Wanneer het vijfde flesje wordt uitgegoten, zal het koninkrijk van het Beest vol duisternis zijn. Het zal een duisternis zijn die voelbaar is en ze zullen aan hun tong knagen voor pijn. Er zal geen licht zijn in het koninkrijk van het Beest omdat God de wereld zal laten zien dat het Beest dat de aarde regeert, geen licht in zichzelf heeft. Een voorbeeld van dit type duisternis is te vinden in Exodus toen God Egypte oordeelde.

In Egypte duurde de duisternis drie dagen; ons wordt niet verteld hoe lang deze duisternis zal duren. De mensen in het koninkrijk van het Beest die leven met zweren, hitte, dorst en duisternis zullen zich niet bekeren van het volgen van Satan als God, of van hun zonden. Ze zullen in plaats daarvan de God van de hemel lasteren.

Met deze plaag van duisternis toont God grafisch aan de mensen op aarde die het Beest nog niet hebben aanbeden of zijn merkteken hebben aangenomen op hoe de hel voor eeuwig zal zijn als ze dat doen. Ze moeten uit eigen vrije wil de God van de hemel aanroepen voor genade en redding en Jezus accepteren om gered te worden van Satan. Als ze dat deden, zou God willen dat zijn engelen hen zouden beschermen tegen de plagen die nog zouden komen. Toch zullen de meesten op aarde de leugen blijven geloven dat Satan God is.

12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen.

13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk;

14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods.

Wanneer het zesde flesje wordt uitgegoten op de rivier de Eufraat, worden alle legers van de wereld door de satanische drie-eenheid (Draak, Beest, valse profeet) bijeengebracht op de verzamelplaats van Megiddo in Israël (Armageddon). De rivier de Eufraat die het oosten van het westen scheidt, wordt opgedroogd zodat de legers van het oosten naar Israël kunnen lopen. Wanneer alle legers van de wereld zijn verzameld in de vallei van de beslissing, zullen ze worden beoordeeld in de wijnpers van God.

Joël 3, 9-17:

9 Roept dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg; wekt de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden.

10 Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot spiesen; de zwakke zegge: Ik ben een held.

11 Rot te hoop, en komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u! (O HEERE, doe Uw helden derwaarts nederdalen!)

12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom.

13 Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over; want hunlieder boosheid is groot.

14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.

15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.

16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn.

17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan.

Satanische engelen zullen leugenachtige tekens en wonderen gebruiken om iedereen te misleiden en te verzamelen die tegen de God van de hemel wil vechten. Ze zullen de gevolgen oogsten van zo’n dwaze en vergeefse poging om oorlog te voeren tegen de echte Schepper.

15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.

Voordat het laatste gevecht plaatsvindt en terwijl het Beest zijn krachten verzamelt, zal God zijn engelen sturen om al degenen die Hem zoeken te verzamelen voordat de laatste fiool van toorn wordt uitgestort.

( Mt 24:40 Dan zullen er twee in het veld zijn; de een zal genomen worden en de ander zal verlaten worden.

Mt 24:41 Twee vrouwen zullen malen in de molen; de een zal genomen worden en de ander zal verlaten worden.

Lc 17:35 Twee vrouwen zullen samen vermalen; de een zal genomen worden en de ander zal verlaten worden .

Lc 17:36 Twee mannen zullen in het veld zijn; de een zal genomen worden en de ander zal verlaten worden )

Deze hier hebben geen wit gewaad, dus het zijn niet degenen die in de hemel worden gezien die uit de grote verdrukking kwamen (Openbaringen 7:14). Ze dragen de kleding van hun goede werken en geduld in de verdrukking. Degenen die zeiden naakt te “ lopen” hadden waarschijnlijk geen goede werken of stopten met het doen van goede werken. Sommigen zullen zich schamen voor de rest, maar ze zullen nog steeds gaan. Deze bijeenkomst kan de al dan niet natuurlijke afstammelingen van Israël omvatten die niet het merkteken hebben genomen. Misschien weten op dit moment sommige nakomelingen van Israël in de wereld nog steeds niet dat Jezus de Messias was Hoe het ook zij, Jesaja spreekt in de volgende passage over de terugkeer van het natuurlijke Israël in de laatste dagen:

Jesaja 11, 16:

En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dage, toen het uit Egypteland optoog.

Jesaja 12:

1 En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, HEERE! dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij.

2 Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.

3 En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils;

4 En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is.

5 Psalmzingt den HEERE, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem.

6 Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! want de Heilige Israëls is groot in het midden van u.

Jesaja 35, 8 ev.:

En aldaar zal een verheven baan, en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen.

9 Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen.

10 En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden.

16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.

Joël 3, 2: Ik zal ook alle natiën bijeenbrengen en hen naar het dal van Josafat brengen en daar bij hen pleiten voor mijn volk en voor mijn erfgoed Israël, dat zij onder de natiën hebben verstrooid, en mijn land hebben gescheiden.

Armageddon is Megiddo in het noorden van Israël; Megiddo zal het toneel zijn voor de legers van het Beest, maar dit is niet waar de legers zullen worden vernietigd. Wanneer Jezus deze legers vernietigt, zal het bloed van de legers stromen in dit dal van Josafat (Op 14:20). Het dal van Josafat zal een grote spleetvallei zijn die ongeveer 185 mijl loopt aan de oostkant van Israël. Veel ervan werd veroorzaakt door de aardbeving die deze vallei opende voor de gehoorzamen in Jeruzalem om naar de bergen te vluchten voor goddelijke bescherming.

De God van de hemel zal de koningen van de aarde en hun legers vragen om alle nakomelingen van natuurlijk Israël toe te staan ​​terug te keren naar het land dat Hij voor hen heeft aangesteld. De naties zullen zich hieraan houden omdat ze bang zullen zijn voor het oordeel of een kans zullen zien om alle Joden op aarde op één locatie te doden. Maar zoals Egypte in de oudheid deed, nadat ze de zonen van Israël hadden laten gaan; zij zullen hun hart verharden en achter hen aan gaan om hen te doden.

God zal alle legers van de wereld oordelen die in deze vallei tegen Israël komen. Ze zullen totale vernietiging ontvangen, net als de legers van Farao die tegen Israël kwamen. De daadwerkelijke vernietiging van dit leger wordt beschreven in hoofdstuk 19 nadat Johannes voor het eerst vertelde over de daden en vernietiging van “Mystery Babylon” in hoofdstuk 17 en “Babylon de Grote” in hoofdstuk 18.

17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied.

18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.

19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.

20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.

21 En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.

Wanneer de zevende engel zijn fiool in de atmosfeer uitstort, zal de grootste aardbeving die ooit was of ooit op aarde zal plaatsvinden, plaatsvinden . Alle steden van de wereld zullen vallen . Alle hoge bergketens verdwijnen en alle eilanden worden verplaatst of verdwijnen. Jeruzalem zal op dat moment in drie delen worden verdeeld. De berg van de Heer zal worden verhoogd als het hoogste punt in het gebied of mogelijk de wereld.

Deze totale verandering van de aardkorst zal de vervulling mogelijk maken van de profetieën die spreken over woestijnen die worden bewaterd en weelderig zijn tijdens de duizendjarige regering. De meeste woestijnen worden veroorzaakt door hoge bergketens. Wanneer de bergketens worden ontbonden, wordt de meeste wereld vruchtbaar. Deze verandering van de korst zal breuklijnen elimineren. Er zullen tijdens het millennium geen grote aardbevingen plaatsvinden. Er zullen ook zachtere windpatronen zijn zonder de bergketens, wat betekent dat er minder zware stormen zijn. De aarde wordt een paradijs.

Jesaja 2,2:

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien.

21 En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.

De hagelstenen zullen tijdens deze laatste plaag voor de tweede komst van Jezus over de hele aarde regenen. Al deze onrust op aarde komt tot stand door een rots die is gemaakt zonder handen die de aarde in Babylon raken. Daniel spreekt over deze rots. Deze passages in Daniel hebben een dubbele vervulling. Ze spreken over de rots (Jezus) die de werken van de duivel vernietigt. Ze spreken ook over het koninkrijk van het beest (Babylon) dat door een rots wordt vernietigd. Er zal meer worden gezegd over de vernietiging van het Beestenrijk in hoofdstuk 18.

Daniël 2:

34 Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze.

45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker.

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20Chapter%2016.htm
https://www.thepropheticyears.com/
http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm

http://www.jesusisprecious.org/prophecy/main_page.htm Van Dale: fiolen van toorn over iem. uitstorten; de fiolen van zijn toorn over iem. uitstorten (naar Openb. 15:7 (Stvt. )) heftig tegen iem. uitvaren