Over openbaringen 15

Over openbaringen 15

In de vorige hoofdstukken heeft Johannes alle informatie gekregen die nodig was om te begrijpen wat er zou gaan gebeuren.

Johannes ziet in dit hoofdstuk de laatste voorbereiding die plaatsvindt in de hemel vóór de uitstorting van de zeven oordelen van God de Vader. De oordeelsstromen worden uitgegoten in een wereld die de genade die Hij door Zijn Zoon heeft gegeven, heeft verworpen. Ze zouden niet willen dat Zijn Zoon hen redde van de cyclus van zonde en dood op aarde en deze cyclus kan niet doorgaan zonder voortdurend lijden bij de onschuldigen te veroorzaken. Dit hoofdstuk is de inleiding tot deze oordelen om de wereld te reinigen van boosdoeners, zodat er een koninkrijk van gerechtigheid op aarde kan worden gevestigd. De oordelen zelf worden in het volgende hoofdstuk beschreven.

1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk, zeven engelen met de zeven laatste plagen; want in hen is de toorn van God vervuld.

Johannes ziet nog een groot teken in de hemel, hij ziet zeven engelen met de zeven laatste plagen die de toorn van God voltooien. Na deze plagen zal Jezus komen, het Beest verslaan en het Koninkrijk van God op aarde opzetten. Zoals engelen de toorn van het Lam in de bazuinoordelen hebben uitgevoerd, zullen engelen ook de toorn van de Vader op allen die Gods Zoon niet zullen accepteren om over de aarde te regeren, ten uitvoer brengen.

2 En ik zag als het ware een glazen zee vermengd met vuur; en zij die de overwinning op het beest, en op zijn beeld en op zijn merkteken, en op het getal van zijn naam hadden behaald, staan ​​op de glazen zee , met de harpen van God.

Degenen die de overwinning op het Beest hadden behaald, staan ​​op wat Johannes ziet als een glazen zee. De glazen zee die Johannes ziet, is eigenlijk een zee van mensen. Dit is een beeld van de volmaakt gemaakte kerk rustend op de troon van God. Het vuur in deze zee is de Heilige Geest die in hun midden woont. Degenen die nu op het zuivere fundament staan, zijn de heiligen die stierven tijdens de grote verdrukking. Ze behaalden de overwinning op het Beest door te sterven voor hun geloof in Jezus. Ze bewezen dit geloof door niet te buigen voor het beeld van het Beest of zijn merkteken of zijn nummer te ontvangen. Nu de verdrukkingsheiligen in de hemel zijn, is de bruid voltooid.

3 En zij zingen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God Almachtig; rechtvaardig en waar zijn uw wegen, gij Koning der heiligen.

4 Wie zal u niet vrezen, o Heer, en uw naam verheerlijken? want gij zijt alleen heilig; want alle natiën zullen komen en voor u aanbidden; want uw oordelen worden openbaar gemaakt.

De genen die uit de grote verdrukking kwamen, zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam. De koning van de heiligen is Jezus. De woorden van het lied dat ze zingen worden gedeeltelijk in het vers gegeven. het lied is er een van overwinning, zoals het lied dat Mozes schreef over de bevrijding van Israël uit het leger van de farao aan de Rode Zee (farao was een type of voorafschaduwing van het beest). God verloste Israël op bovennatuurlijke wijze en vernietigde toen Farao en zijn leger in De rode zee. Dit was een voorafschaduwing van de vernietiging van het Beest en het werpen van het Beest levend in De Poel vanVuur (een Rode Zee).

Ze zingen ook een lied van eeuwige verlossing door het bloed van het Lam. In hun lied verkondigen ze de heiligheid van God en zingen ze dat alle naties zullen komen om voor Jezus te aanbidden nadat de laatste oordelen zijn uitgestort.

5 En daarna keek ik, en zie, de tempel van de tabernakel van het getuigenis in de hemel werd geopend:

6 En de zeven engelen kwamen uit de tempel, met de zeven plagen, gekleed in zuiver en wit linnen, en hun borsten omgord met gouden gordels.

Nadat de volledige mate van verdrukking heiligen in de hemel zijn en overwinningsliederen zingen, wordt de tempel van de tabernakel van het getuigenis in de hemel geopend. Dit is het heilige der heiligen. De op aarde gemaakte tabernakel was slechts een kopie van wat Mozes in de hemel werd verteld. De tabernakel van de getuigenis bevatte de “Ark van het Verbond”. De aardse kopie bevatte de tien geboden, het manna en de staf van Aaron. De ark die in de hemel wordt gezien, zal een getuige tegen de wereld zijn, omdat de wereld er nu alles in heeft verworpen. Ze verwierpen het verbond in de hemel dat het Woord van God (Jezus), het ware brood des levens (Jezus) en Gods keuze voor hogepriester (Jezus) bevat.

Uit de tempel komen de zeven engelen die de taak hebben om de zeven laatste plagen te brengen die zullen komen over allen die de God van de hemel verwerpen en die het beest aanbidden. Het witte linnen dat de engelen dragen, laat zien dat deze engelen rechtvaardig zijn en in de tegenwoordigheid van God staan. Hun gouden gordels geven aan dat deze zeven engelen priesters zijn in de hemelse tempel en het volledige gezag van God hebben om Zijn geboden uit te voeren.

7 En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden flesjes vol met de toorn van God, die leeft voor altijd en eeuwig.

8 En de tempel werd gevuld met rook uit de heerlijkheid van God en uit zijn macht; en niemand kon de tempel binnengaan, totdat de zeven plagen van de zeven engelen waren vervuld.

De zeven gouden flesjes / fiolen vol met de toorn van God worden aan de zeven grote engelen gegeven door een van de vier levende beesten die de troon van God omringen. De hiërarchie in de hemel blijft consistent. Hierna wordt de tempel gevuld met rook uit de heerlijkheid van God en niemand kan de tempel binnengaan totdat de zeven plagen zijn vervuld. Dit geeft aan dat het oordeel stevig is en dat er geen voorbede voor God zal zijn om deze oordelen uit te stellen of voor te komen. Omdat degenen op aarde Gods genade (Jezus) hebben verworpen, is het enige wat ze nog te ontvangen hebben Gods toorn.

Van Dale:

fiolen van toorn over iem. uitstorten; de fiolen van zijn toorn over iem. uitstorten (naar Openb. 15:7 (Stvt. ))

heftig tegen iem. uitvaren

Hier komt het antwoord op de vraag van het waarom van het lijden: dit is de cyclus die zij nodig hebben en die zij veroorzaken. ( zij zijn de satanisten die voortkomen uit de vereerders van baäl / lucifer, die verering gaat tot op de dag van vandaag door en bepaalt ons leven. De satanisten zijn doorgedrongen in de hele maatschappij) In de hof van Eden ging het over de boom van kennis en de verleiding om er wel of niet van te eten. De slang (satan) vereleidt de mens en zo sluit de mens de boom des levens af. En kennis van goed en kwaad wordt bepaald door satan, wat goed is noemt hij kwaad en omgekeerd. In die omgekeerde wereld leven wij. God geeft ons de moraal en leert ons wat Hij wil maar satan leert het omgekeerde. Daarom wil hij alle kennis van God en alle leer van Christus vernietigen. De mens die God aanvaardt, die Jezus als redder aanvaardt, wordt verlost van deze omgekeerde wereld. De luciferianen die denken dat zij God kunnen overwinnen, krijgen de laatste definitieve plagen over zich heen.

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20Chapter%2015.htm
https://www.thepropheticyears.com/
http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
http://www.jesusisprecious.org/prophecy/main_page.htm

tags fiolen van toorn, de zeven oordelen, de zeven plagen,