Over openbaringen 14

In het boek Openbaringen gaat het over toen, nu en de toekomst. Daarom zijn er verwijzingen naar het oude testament en naar gebeurtenissen van het nieuwe testament.

Het gaat steeds weer om de toekomst van de mens, van zijn ziel.

De slang (de duivel) verleidde de mens in het paradijs om te eten van de boom waarvan hij niet mocht eten. Het oude testament is corrupt en er wordt steeds verwarring gezaaid over wie God is. Er worden namen door elkaar gebruikt; Jahwe, Heere, God, de Elohim enz.

Jezus is duidelijk: er is één God, die we Vader mogen noemen. En deze God is de Schepper van alles. Hij heeft een Vaderhuis voor wie Hem eren en die in Hem geloven. Jezus leerde het Koninkrijk in jezelf te vinden en daardoor deelgenoot te worden van Zijn koninkrijk De satan wil niet dat de mens deze kennis krijgt en heeft een constante aanval op de mensheid om de mens bij God weg te houden bovendien wil satan de ziel van de mens. Hij belooft de mens van alles en daarom is de mens steeds weer bereid zijn ziel te verkopen. God heeft beloofd hier een eind aan te maken en hoe dat zal gebeuren wordt verteld in openbaringen.

Hou voor ogen dat “zij” de bijbel gecorrumpeerd hebben. De farizeeën hadden baat bij een volgzaam volk dat onmondig was en aan wie zij zware lasten oplegden. Zij hadden behoefte om de gewone mens verkeerde religieuze leringen te verkondigen. Baäl was een veeleisende god maar zij maakten daar jahwe van. Jahwe is niet onze god. Veel christenen begrijpen het bedrog van het oude testament niet. Veel christenen is geleerd dat het nieuwe testament één opéén stoelt op het oude. Dat is niet zo. Er is veel dwaling. Alle honderden regels in de joodse religie zijn opgelegd door hen. God gaf 10 geboden en Jezus leerde God te eren / te dienen en God lief te hebben en je naaste als jezelf. Dat waren de 2 voornaamste geboden. Zij hebben het jodendom gekaapt. Zij hebben de islam ontworpen zoals die nu is. De islam was nodig om het christendom te vernietigen. De openbaringen gaan vooral over Israël maar niet zoals de evangelische christenen het zien. Die zijn blind aan een oog. Israël “pronkt” met het “uitverkoren volk zijn “. Dit zijn ze niet. Zij waren gekozen om de boodschap van God door te geven. ze hebben gefaald. Maar door hen hebben de gewone joden ook geleden en dat zullen ze weer doen. Daar gaat openbaringen over.

In openbaringen 13 ging het over gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden wanneer satan uit de hemel wordt geworpen. Openbaringen 14 geeft informatie over de grote oogst van zielen op aarde die plaatsvindt als gevolg van de grote verdrukking die satan op aarde brengt.

1 En ik zag, en zie, het Lam dat op de berg Sion stond, en met hem honderd vier en veertig duizend, met zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven .

Ze hebben de naam van de Vader en de Zoon op hun voorhoofd geschreven omdat ze afstammen van Israël en discipelen van Jezus zijn. Het Lam staat op de berg Sion met de 144.000 broeders die in Zijn voetsporen treden. Jezus is in de Heilige Stad genaamd Mt Zion (Ps 48: 2

Psalm 48 uit het boek Psalmen:

De heerlijkheid van Sion

1Een lied, een psalm, van de zonen van Korach.

2De HEERE is groot en zeer te prijzen,

in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.

3Mooi van ligging,

een vreugde voor heel de aarde,

is de berg Sion aan de noordzijde,

4God is in haar paleizen;

Hij is er bekend als een veilige vesting.

5Want zie, koningen hadden zich verzameld,

zij waren samen opgetrokken.

6Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd,

zij werden door schrik overmand, zij haastten zich weg.

7Huiver greep hen daar aan,

smart als van een barende vrouw.

8Met een oostenwind breekt U

de schepen van Tarsis stuk.

9Zoals wij het gehoord hadden,

zo hebben wij het gezien

in de stad van de HEERE van de legermachten,

in de stad van onze God:

God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid.

10 O God, wij gedenken Uw goedertierenheid

in het midden van Uw tempel.

11Zoals Uw Naam is, o God,

zo is Uw roem,

tot aan de einden der aarde;

Uw rechterhand is vol gerechtigheid.

12Laat de berg Sion zich verblijden;

laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van Uw oordelen.

13Ga rondom Sion en loop eromheen,

tel haar torens,

14richt uw hart op haar vestingwal,

kijk nauwkeurig naar haar paleizen

om het aan de volgende generatie te vertellen.

15Want deze God is onze God,

eeuwig en altijd;

Híj zal ons leiden tot de dood toe.

2 En ik hoorde een stem uit de hemel, als de stem van vele wateren, en als de stem van een grote donder, en de stem die ik hoorde was als de stem van harpers die harperen met hun harpen:

3 en zij zingen als het ware een nieuw lied voor de troon, en voor de vier levende wezens en de oudsten; en niemand kon het lied leren behalve de honderdvierenveertig duizend, zelfs zij die uit de aarde waren gekocht .

4 Dit zijn degenen die niet met vrouwen waren verontreinigd; want het zijn maagden. Dit zijn zij die het Lam volgen waarheen het ook gaat. Deze werden onder de mensen gekocht om de eerstelingen voor God en voor het Lam te zijn.

5 En in hun mond werd geen leugen gevonden: ze zijn onberispelijk.

Johannes hoort de stem van Jezus als het geluid van “vele wateren”. De stem van grote donder is waarschijnlijk de stem van de Vader die het oordeel op aarde uitspreekt. De donder kan de zeven donderslagen bevatten waarover ons in hoofdstuk tien werd verteld, maar wat de donders bevatten, is verzegeld tot de afgesproken tijd. Johannes hoort ook hemelse achtergrondmuziek voor het lied dat de 144.000 zingen voor de hele hemelse menigte. Alleen de 144.000 gekochte Joodse broeders die verlost zijn door het bloed van Christus, kunnen dit nieuwe lied leren. Deze mannen zijn in de voetsporen van Jezus getreden gedurende 3,5 jaar bediening op aarde. Ze hebben het evangelie van het koninkrijk verkondigd als een getuige voor de hele wereld. Dit worden de eerste vruchten voor God en het Lam genoemd.

6 En ik zag een andere engel in het midden van de hemel vliegen, met eeuwige goede tijd om te verkondigen aan hen die op aarde wonen, en aan elke natie en stam en tong en volk;

Voordat de engelen het oordeel van Vader God uitvoeren, zal God een engel sturen om in de atmosfeer te vliegen en het eeuwige goede nieuws te geven aan iedereen die op aarde woont. Niemand op aarde heeft een excuus om de boodschap van redding in Jezus Christus niet te horen.

7 en hij zei met een grote stem: Vrees God en geef hem heerlijkheid; want het uur van zijn oordeel is gekomen; en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen van de wateren gemaakt heeft.

Deze engel die in de atmosfeer vliegt, heeft een geweldige stem en hij zal gehoord worden! De boodschap van de engel zal zijn dat het uur van Gods oordeel is gekomen. Met andere woorden, het is tijd om partij te kiezen: vrees God en aanbid de God die de hemel en de aarde werkelijk heeft gemaakt, of vrees en aanbid het Beest op aarde dat beweert God te zijn.

8 En een andere, een tweede engel, volgde en zei: Gevallen, gevallen is Babylon de Grote, die alle volken heeft doen drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij.

Nadat de boodschap van redding is gegeven door een engel die in de atmosfeer vliegt, zal een tweede engel komen om de wereld te vertellen dat Babylon (het beest-namaakkoninkrijk van God) door God is beoordeeld en nu op het punt staat Gods toorn te ervaren. In hoofdstuk 18 zal nog veel meer worden verteld over de val van Babylon. Dit is slechts de aankondiging van haar komende oordeel. Babylon wordt bij deze uitspraak niet werkelijk vernietigd.

9 En een andere engel, een derde, volgde hen en zei met grote stem: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,

Na de tweede engel volgt de derde. Deze engel zal de wereld vertellen hoe hun keuze zal worden gemaakt. Er zullen geen ongelukken gebeuren of iemand die beweert naïef te zijn. Hij zegt dat iedereen die het Beest, zijn beeld aanbidt of zijn stempel neemt, zijn keuze heeft gemaakt tegen de God van de hemel.

10 Hij zal ook drinken van de wijn van de gramschap Gods, die ongemengd bereid is in de beker van zijn toorn; en hij zal worden gekweld door vuur en zwavel in de aanwezigheid van de heilige engelen en in de aanwezigheid van het Lam:

11 en de rook van hun pijn gaat voor eeuwig en altijd op; en zij hebben dag en nacht geen rust, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en die het merkteken van zijn naam ontvangt.

Degenen die het Beest meer dan de God van de hemel vrezen, hebben een sombere toekomst. De rook van hun kwelling gaat voor altijd omhoog.

Degenen die door angst of loyaliteit hun leven in het vlees proberen te redden door het Beest tot hun God te maken, zullen hun ziel verliezen.

12 Hier is het geduld van de heiligen, zij die de geboden van God onderhouden, en het geloof van Jezus.

13 En ik hoorde de stem uit de hemel zeggen: Schrijf, gezegend zijn de doden die van nu af aan in de Heer sterven: ja, zegt de Geest, dat zij mogen rusten van hun werk; want hun werken volgen met hen.

Velen zullen de boodschap van de 144.000 en de boodschappen van engelen ter harte nemen en ze zullen hun vertrouwen in Jezus stellen. Degenen die tot het einde volharden, zullen worden gered en degenen die hun leven omwille van Jezus verliezen, zullen hun ziel voor de eeuwigheid redden. Hun werken volgen met hen omdat hun beloning is gebaseerd op wat ze in deze periode hebben gedaan. Als ze sterven, zullen ze rusten van hun werk tot de afgesproken tijd voor Jezus om te komen.

14 En ik zag, en zie, een witte wolk; en op de wolk zag ik iemand zitten als een mensenkind, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel.

15 En er kwam een andere engel uit de tempel, roepend met een grote stem naar hem die op de wolk zat: Zend uw sikkel uit en oogst; want het uur om te oogsten is gekomen; want de oogst van de aarde is rijp.

16 En hij die op de wolk zat, wierp zijn sikkel op de aarde; en de aarde werd geoogst.

Deze passage gaat over het oogsten op de aarde van graan en het verzamelen van de druiven die in de wijnpers moeten worden geplet. Deze passage gaat over het oogsten van de Mensenzoon (Jezus). Het oogsten is waar Jezus over sprak toen Hij zei dat hij de tarwe en het onkruid moest laten groeien tot het einde van het tijdperk. Het onkruid is degene die tussen de tarwe groeit en er van alle schijn uitziet als tarwe. Onkruid is onkruid dat voedsel uit de grond haalt en de groei van de echte tarwe belemmert. Het zijn de zonen van satan die zich voordoen als zonen van licht.

( Matteüs 13:30 Laat beiden samen groeien tot de oogst: en in de oogsttijd zal ik tegen de oogsters zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind ze in bundels om ze te verbranden: maar verzamel de tarwe in mijn schuur)

Het oogsten en dorsen is de tijd van de grote verdrukking. Matteüs geeft aan dat de tijd van het verbranden van het in bundels op aarde gestorte onkruid eerst komt. Dit gebeurt wanneer het Beest de hoervrouw verbrandt aan het begin van de grote verdrukking van 3 ½ jaar (zie hoofdstuk 17). Het dorsen dat onmiddellijk daarna plaatsvindt tijdens de grote verdrukking, verwijdert alles behalve de tarwekorrel voordat de pit in Gods schuur (het boek des levens) wordt geplaatst. Het dorsen van de tarwe vindt plaats wanneer het Beest alles op aarde vervolgt dat het getuigenis van Jezus draagt en zijn geboden onderhoudt.

17 Een andere engel kwam uit de tempel in de hemel en had ook een scherpe sikkel.

18 En er kwam een andere engel uit het altaar, hij die macht heeft over vuur; en hij riep met een grote stem tot hem die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en verzamel de trossen van de wijnstok der aarde; want haar druiven zijn volledig rijp.

19 En de engel wierp zijn sikkel in de aarde en verzamelde de oogst van de aarde en wierp die in de wijnpers, de grote wijnpers, van de toorn van God.

20 En de wijnpers werd betreden zonder de stad, en er kwam bloed uit de wijnpers, tot aan de teugels van de paarden, tot wel duizend en zeshonderd stadiën ver.

Dit is een heel andere oogst van een heel ander gewas dan het oogsten van het onkruid en de tarwe. Dit oogsten gaat niet over tarwe of zelfs onkruid, het gaat om het oogsten van zure druiven. Dit oordeel komt nadat de tarwe is geoogst en gedorst tijdens de grote verdrukking. Degenen in deze bijeenkomst maken er geen geheim van dat ze vijanden zijn van de God van de hemel. Het onkruid werd verzameld in bundels (verschillende locaties op aarde) en verbrand, maar deze worden over de hele lengte van Israël verzameld (1600 stadiën ver) om te worden vermalen.

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20Chapter%2014.htm
https://www.thepropheticyears.com/
http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
http://www.jesusisprecious.org/prophecy/main_page.htm
https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/2020-agenda-2030.html
https://wakethechurch.org/articles/being-wise-as-serpents-in-the-shadow-of-a-new-world-order-conspiracy