Over openbaringen 13

Bij openbaringen 12 ging het over de draak die alles zal verslinden. En over Michaël die vocht met de draak. Het is het neerwerpen van satan en het uit de hemel verdrijven. Het ging over het overwinnen van de duivel, ook in het persoonlijke leven.

Het gaat om het aanvaarden van God als de Heer van alles en het aanvaarden van Jezus als de verlosser.

En het gaat steeds over het komende Koninkrijk waar je als individuele gelovige voor wordt uitgenodigd.

Het gaat over de laatste definitieve strijd van lucifer / satan voordat hij voor goed en definitief uit de hemel wordt geworpen en over zijn laatste poging de de macht over de aarde te krijgen.

In hoofdstuk 13 komen er dieren uit zee op het land.

1 En ik stond op het zand van de zee en zag een beest uit de zee opstijgen, met zeven koppen en tien horens, en op zijn horens tien kronen en op zijn hoofden de naam van godslastering.

De kust waar Johannes op staat, is de kust van de Middellandse Zee. Sommigen zeggen dat het eigenlijk gaat over een zee van mensen uit heidense naties; dat is ook zo. Johannes staat aan de kust van Europa of Israël. In beide gevallen komt het beest op in het Midden-Oosten en Europa. Het beest met zeven koppen en tien horens past in dezelfde beschrijving als de rode draak die in de hemel in hoofdstuk 12 wordt gezien. De draak en zijn engelen zijn nu op de aarde uitgeworpen, Johannes ziet een beest met zeven koppen en er komen tien horens uit van de zee van heidense naties.

2 En het beest dat ik zag, was als een luipaard, en zijn voeten waren als de voeten van een beer, en zijn mond als de mond van een leeuw; en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote autoriteit.

3 En ik zag een van zijn hoofden als doodgewond; en zijn dodelijke wond werd genezen: en de hele wereld verwonderde zich over het beest.

4 En zij aanbaden de draak die het beest kracht gaf; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is als het beest? wie kan oorlog met hem voeren?

De draak is satan, het beest is satan en satan zal via “de man” incarneren en de misleide mens zal hem aanbidden.

( de 7 koppen en 10 horens vertegenwoordigen wereldrijken en een man)

Dit vers zegt dat de wereld de door de duivel bezeten man zal aanbidden. Niemand zal geloven dat iemand dit beest kan verslaan. Hij zal ongelooflijke bovennatuurlijke krachten hebben en alle engelen van satan hebben om hem te helpen. De wereld zal werkelijk geloven dat hij God is.

5 En hem werd een mond gegeven die grote dingen en godslasteringen sprak; en hem werd macht gegeven om tweeënveertig maanden te blijven.

In de eerste vier verzen gaat het over de opkomst van een wereldrijk, de rest van het hoofdstuk gaat voornamelijk over de satanische mens die de macht is achter dit rijk.

6 En hij opende zijn mond in godslastering tegen God, om zijn naam en zijn tabernakel, en degenen die in de hemel wonen, te lasteren.

Wanneer satan deze man binnengaat, is het eerste wat deze man doet godslastering spreken tegen God, zijn heiligdom en degenen die in de hemel wonen. Hij zal waarschijnlijk beweren dat allen in de hemel buitenaardse bedriegers zijn die de aarde proberen te beheersen. Hij zal waarschijnlijk zeggen dat hij de echte God is en dat hij met zijn engelen is gekomen om de mensheid te helpen zichzelf te bevrijden van slavernij van deze vijandige krachten die nu de hemel beheersen. Jezus zei dat het zou zijn zoals het was in de dagen van Noach bij Zijn komst . In de dagen van Noach kwamen engelen naar de aarde en poseerden als goden (Gen 6, 2 )

7 En het werd hem gegeven oorlog te voeren met de heiligen en hen te overwinnen; en macht werd hem gegeven over alle geslachten, talen en naties.

8 En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, wiens namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld.

9 Als iemand een oor heeft, laat hem horen

10 Hij die in gevangenschap leidt, zal in gevangenschap gaan; wie met het zwaard doodt, moet met het zwaard worden gedood. Hier is het geduld en het geloof van de heiligen.

In die tijd zal iedereen die mensen ertoe brengt de strijdkrachten van het beest gevangen te nemen, zelf gevangen worden genomen en iedereen die de wapens opneemt tegen de strijdkrachten van het beest, zal zelf worden gedood. God zegt duidelijk dat dit niet het moment is voor iemand om in opstand te komen tegen de door satan bezeten Antichrist en zijn engelen. Dit wezen zal op aarde krachtig zijn en alleen Jezus zal bij zijn komst de macht hebben om de aarde te bevrijden. De antichrist zal korte metten maken met alle verdrukkingsmilitie strijdkrachten die denken dat ze oorlog kunnen voeren tegen de wereldbeestregering. Degenen die geneigd zijn te denken dat ze een militie kunnen vormen tegen deze wereldregering, realiseren zich niet dat zijn kracht bovennatuurlijk is en dat de Schrift aangeeft dat hij gedurende deze 3 ½ jaar bijna absolute macht op aarde zal hebben.

Er zullen twee profeten van God zijn met bovennatuurlijke krachten die ongelovigen in de eerste periode gedurende 3 ½ jaar op aarde zullen kwellen en in deze tweede periode van 3 ½ jaar zal satan zelf de macht hebben om te handelen alsof hij God is. Niemand kan echt begrijpen hoe het bovennatuurlijke de gebeurtenissen op aarde tijdens deze perioden zal beheersen.

11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen; en hij had twee horens als een lam, en hij sprak als een draak.

Johannes ziet een ander beest uit de aarde komen. Dit beest komt uit na het eerste beest en wordt gezien in de laatste 3 ½ jaar. Het eerste beest kwam uit de “zee”, wat in de Schrift betekent dat hij uit de heidense naties van de wereld kwam. Het tweede beest komt uit de aarde of het land (het Griekse woord dat hier met “aarde” wordt vertaald, wordt vaker als “land” vertaald). Bedoeld wordt Israël. Hij zal zeker Joods zijn. Het vers zegt dat hij twee hoorns zal hebben als een lam. De twee hoorns vertegenwoordigen gezag. Hij zal geen kronen hebben, dus regeert hij niet.

De twee hoorns betekenen waarschijnlijk dat hij volledige autoriteit zal hebben van twee wereldreligies waarvan de leiders geloven dat het eerste beest God is. Op dit punt wordt elke wereldreligie die iemand anders dan het eerste Beest aanbidt actief vervolgd.

Daarom moeten het religies zijn die het Beest van harte accepteren als God. Aangezien de valse profeet een jood is, zal een van de religies de meerderheid van het jodendom zijn die de boodschap van hun eigen twee profeten verwerpt.

De verschijning als een lam kan betekenen dat dit beest zachtaardig zal zijn en vrede zal spreken. Deze leider zal echter de leugens van satan spreken. Deze valse profeet is de dwaze herder van de stam Dan die zijn eigen kudde niet zal sparen. Hij zal de wereld vertellen om het eerste beest te aanbidden dat beweert God te zijn.

12 En hij oefent al de macht van het eerste beest voor zich uit, en doet de aarde en degenen die daarin wonen, het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.

13 En hij doet grote wonderen, zodat hij vuur uit de hemel op aarde laat komen in de ogen van de mensen,

Deze valse profeet zal grote wonderen doen. Blijkbaar zal hij de kracht hebben om vuur uit de hemel neer te halen zoals Elia deed. De valse profeet kan zelfs beweren Elia te zijn. Veel Joden hebben altijd verwacht dat Elia zou komen om de weg voor de Messias voor te bereiden. Het bedrog door de macht van satan kan inhouden het misleiden van de bijbelse analfabeten of degenen die de Schrift lezen zonder kennis.

Populaire boeken en films over de eindtijd hebben het grootste deel van de wereld geprogrammeerd om te verwachten dat de antichrist en de valse profeet aan het einde van het tijdperk de wereld gaan kwellen. Maar de Schrift vertelt ons echt dat de twee getuigen de ongelovigen op aarde hebben gekweld. De twee getuigen hadden de macht om de aarde 1260 dagen zo vaak te plagen als ze wilden.

Als het beest de twee ware profeten van God doodt, zal de hele wereld zich verheugen! Waarom? Omdat ze misschien geloven dat de klassieke antichrist en valse profeet dood zijn. Ze zullen denken dat de Christus is gekomen, dat het beest God is en dat het Koninkrijk van God naar de aarde is gekomen. Ze zullen ertoe gebracht worden te geloven dat ze de grote verdrukking hebben overleefd en het “duizendjarige nieuwe tijdperk” van vrede hebben bereikt. Wat een duivelse misleiding! Geen wonder dat iedereen die de waarheid haat, zal worden misleid.

14 En misleidt hen die op aarde wonen door middel van die wonderen die hij macht had te doen in de ogen van het beest; zeggende tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld zouden moeten maken voor het beest, dat door een zwaard gewond was en leefde.

15 En hij had de macht om het beeld van het beest tot leven te wekken, zodat het beeld van het beest allebei zou spreken, en ervoor zou zorgen dat zo velen die het beest niet wilden aanbidden, gedood moesten worden.

16 En Hij zorgt ervoor dat iedereen, zowel klein als groot, rijk en arm, vrij en gebonden, een merkteken in hun rechterhand of op hun voorhoofd ontvangt:

Vóór de zondvloed probeerde satan de DNA-code van de mens te veranderen door engelen vrouwen te laten nemen en nakomelingen te hebben om een nieuw ras op aarde voort te brengen (Gen 6: 2). Deze verdorvenheid van het vlees bracht Gods oordeel op aarde om een zuivere lijn van Adam via Noach te redden. In de laatste tijd kan satan opnieuw proberen de mens te corrumperen door wat het merkteken van het beest ook is. De “bloedverwant-verlosser” (Jezus) die uit de bloedlijnen van Adam kwam, zou niet langer “wettig”

17 En opdat niemand zou kopen of verkopen, behalve hij die het merkteken had, of de naam van het beest, of het nummer van zijn naam.

18 Hier is wijsheid. Laat hem die verstand heeft het getal van het beest tellen: want het is het getal van een mens; en zijn nummer is zeshonderd zes en zes.

Dit vers zegt waarschijnlijk dat er geen wijsheid voor nodig is om erachter te komen wie de man is, omdat op dit punt iedereen de identiteit van deze persoon die beweert God te zijn al kent.

Het vers zegt waarschijnlijk dat degenen met begrip alles zullen weten over deze mysteries van een man die beweert God te zijn (666) en over het namaakkoninkrijk dat hij zal opzetten. Degenen met wijsheid zullen niet worden misleid; ze zullen weten dat deze vervalsing niet God is.

NB er wordt steeds weer gespeculeerd over de tijdschema’s van opnebaringen en over wie wie kan zijn. Ik weet er weinig van maar denk er natuurlijk net als zovelen over na. Ik weet niet of we het moeten doen. God doet alles op Zijn tijd en zal het slechte gebruiken om Zijn Koninkrijk te laten vestigen. Alles zal gebeuren zoals het moet gebeuren.

Het beest met 7 koppen kan net zo goed de dynastie van de Rothschilds zijn waarvan de zevende generatie is aangetreden. Zij beheersen de wereld omdat zij de geldwereld in handen hebben. Zij hebben de naties en hun leiders aan de touwtjes. We denken dat we nog zelfstandige naties vormen maar dat is allang niet meer zo omdat zij bijna alle banken en ook de nationale banken in handen hebben. Dat het dier aan het hoofd gewond is hoeft niet te duiden op een lichamelijke wond. Hij kan gewond zijn aan het hoofd als symbool voor gewond aan zijn intelligentie. De khazaren maffia heeft zijn hand nu overspeeld. Zij hebben de kracht van internet onderschat. Hun misdaden komen aan het licht. Zij dachten met de aanval van 9 / 11 de ultieme oorlogsdaad verricht te hebben waardoor ze iedereen in hun chantagegreep hadden. Maar ze zijn toch zwak gebleken. Nu voeren ze aanvallen uit op internet. Veel blogs, youtube films met informatie worden verwijderd omdat zij die macht hebben. Zij dodelijk wond wordt voor even genezen. God staat dat tijdelijk toe. We moeten er van af te denken dat wij naties kunnen aanwijzen als het beest enz. Ook het lam met hoorns hoeft geen natie te zijn. We kunnen ook aan Bill Gates denken die zich nu “als verlosser” voordoet met zijn “filantropie” en zijn vaccinaties. Bill Gates wil net als in de tijd van Noach ingrijpen in het menselijke DNA. Hij komt uit een familie van eugenitici en is zelf ook voorstander van eugenetica en hij is “joods”. Zijn patenten voor het coronavirus bevatten het getal 666.

De khazraen maffia heeft het jodendom geïnfiltreerd en de gewone joden die vaak van niets weten hebben zij als brandoffer gebruikt en ze gebruiken ze ook nog steeds. Het zionisme is een uitvindingen van hen en Israël staat onder hun controle. Zij zorgen ervoor dat de gewone jood tot zondebok gemaakt zal worden zodat die weer de klappen op moet vangen. Voor al hun misdaden hebben zij andere laten werken en zij wijzen anderen aan als schuldig. Zo wijzen ze de westerse blanke mens aan als schuldig voor alles. Zij haten die mensen uit de grond van hun hart. De khazaren worden gedreven door haat en hebben de goelag op hun geweten, de armeense genocide enz. Zij waren verantwoordelijk voor revoluties en wereldoorlogen. Zij hebben honderden miljoenen mensen vermoord. Dat is waarover openbaringen gaat. Het is niet een lineair verhaal wat nu gebeurt maar wat al aan ruim 100 jaar aan de gang is en waarvan we nu het einde meebeleven. Zij kunnen alleen maar vernietigen omdat satan alleen maar kan vernietigen.

https://www.thepropheticyears.com/
http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
http://www.jesusisprecious.org/prophecy/main_page.htm
https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/2020-agenda-2030.html
https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/geven-geen-hoop.html
https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20chap%2013.htm
https://wakethechurch.org/articles/being-wise-as-serpents-in-the-shadow-of-a-new-world-order-conspiracy