Over de Nefilim 4

over genomen van Wim Jongman http://www.wimjongman.nl/

In onze vorige aflevering (De oorlogen tegen de Nefilim-koningen) verwezen we naar een occult geheim dat teruggaat tot de Nefilim. Veel beoefenaars van New Age en allerlei occulte groepen zijn ervan op de hoogte van het Nefilim-verhaal in de Bijbel. Wat is de centrale overeenkomst tussen de symbolen uit de vrijmetselarij, de alchemie en allerlei andere mystieke groepen? Welk mysterie verbergen deze al eeuwen? Dit artikel legt het uit aan de hand van de Schrift.

VERBERGT DE BIJBEL EEN OCCULT GEHEIM?

Het geheim ligt verborgen in het volle zicht

Belangrijke leiders in mystieke stromingen en New Age geven aan dat deze Hogere Kennis te vinden is in de Bijbel. Albert Pike -filosoof, vrijmetselaar van de allerhoogste (33e) graad, confederaal generaal der strijdkrachten, tevens aanhanger van het Luciferianisme- schreef het volgende:

Het geheime, levende en filosofische vuur waarover alle occulte filosofen met grote mysterieuze terughoudendheid spreken ligt hierin: in het universele Zaad – het geheim dat zij hebben bewaard en dat zij uitdrukken in het symbool van de Caduceus of Herautenstaf van Hermes (staf met vleugels en onderling vervlochten slangen; red.) Dit is het grote Geheime Arcanum (verborgen kennis, alleen bij ingewijden bekend; red.)[…] opdat het Grote Werk meer is dan een chemische operatie; het is een ware schepping van het menselijk woord dat is ingewijd in de kracht van het Woord van God”. – Moraal en dogma, Albert Pike, p 501-502.

Ook andere esoterische bronnen erkennen dat deze kennis uit de Bijbel komt:

“De reden […] is, dat er krachtige geheimen in de pagina’s van dit oude boek (de Bijbel) verborgen liggen […] een enorme verzameling onaangeboorde wijsheid, wachtend op haar onthulling. – Het Verloren Symbool, Dan Brown, p. 489.”

“De grote waarheden in de Vrijmetselarij, door geleerden uit vroege tijden verhuld in allegorieën en fabels en daardoor zoek geraakt – al heel lang zoek geraakt. Maar wat is zoek geraakt is niet per se vernietigd. Wat is zoek geraakt, kan weer gevonden worden. Alles wat daarvoor nodig is, is een aanwijzing of sleutel. Gelukkig zijn er bruikbare sleutels, die heilig worden beschouwd door bepaalde gemeenschappen die echter niet weten hoe ze deze moeten gebruiken. En de sloten waarop deze sleutels passen worden als heilig beschouwd door de moderne geestelijkheid en talloze piëtisten. Het eerste en beste bewijs van de waarachtigheid van die sleutels is dat ze de Bijbel kunnen verklaren, dat hemelse boek van waarheid”. – De Onwetende Geleerden, p. 15-16.”

Wat is deze verborgen kennis? Eén bron geeft een subtiele aanwijzing:

Ik knielde onder de ceders, oud en berijpt,

Een strook van groen in het besneeuwde Libanon;

Boven de patriarchen zweven de bergarenden,

De zomerse donderwolken met hun grimmige frons,

Waar groot en sterk staan, die reuzen van faam.

– Vrijmetselarij in het Heilige Land, p. 604.

HET SAMENGAAN VAN TEGENGESTELDEN – GENESIS 6

Het geheim werd onthuld aan de profeet Daniël

Het Grote Geheim aan de basis van occulte stromingen is het Samengaan van Tegengestelden. Binnen de christelijke gemeenschap werd deze term gebruikt door Pastor Mike Hoggard van Bethel Baptist Church. Wat de occulte groeperingen en de mystici binnen de New Age altijd hebben versluierd is, dat het pad naar het gelijkworden aan God en de onsterfelijkheid wordt gevonden in Genesis 6: het verslag over demonische zonen van God, gevallen engelen, die relaties aangingen met dochters van mensen, waaruit de Nefilim of reuzen voortkwamen: hybride supermensen die in de wereld van voor de zondvloed de overhand kregen. De grote verwachting van de occulte stromingen is een toekomst, waarin engelen opnieuw met de mens zullen samengaan, waardoor dit oude tijdperk tot nieuw leven komt en mensen goden worden.

De bijbelse bron hiervan is te vinden in het boek Daniël. In het tweede hoofdstuk komt de God van de Bijbel in direct conflict met het occulte. Koning Nebukadnessar, heerser van het oude Babylon, in die tijd de machtigste man op aarde, werd wakker uit een nachtmerrie die zo angstaanjagend was dat hij alle astrologen, tovenaars en geleerden van zijn hof opriep om hem uit te leggen. En om het nog moeilijker te maken: de koning kon zich de inhoud van de droom niet meer herinneren – waarmee duidelijk werd dat er bovennatuurlijk inzicht nodig was om aan de opdracht te kunnen voldoen. De occulte adviseurs van de koning waren niet in staat hem uit te leggen:

Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij kwamen en gingen vóór de koning staan. De koning zei tegen hen: Ik heb een droom gehad, en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Toen spraken de Chaldeeën tot de koning, in het Aramees: O koning, leef in eeuwigheid! Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de Chaldeeën: De zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouwen, en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt.

Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom, geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden: Laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen. De koning antwoordde en zei: Ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis! U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedrieglijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom, vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven.

De Chaldeeën antwoordden in de tegenwoordigheid van de koning: Er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magiër, bezweerder of Chaldeeër dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt, is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen, en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen.” – Daniël 2:2-12.

De koninklijke mystici vertelden de koning dat het voor een mens onmogelijk was om in het geheugen van de koning te kijken, erachter te komen wat hij gedroomd had en die droom ook nog eens uit te leggen. Daarop werd de koning zo boos dat hij het bevel gaf alle wijzen ter dood te brengen. Op dat moment zat de profeet Daniël aan het hof van de koning in gevangenschap. Toen hij van het doodsvonnis van de geleerden hoorde, verzocht hij om een audiëntie bij de koning en bad vervolgens tot God om het antwoord:

Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel.” – Daniël 2:16-19

Nebukadnessar had gedroomd over een reusachtig beeld, met een hoofd van goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en dijen van koper en zijn benen en voeten van ijzer. Elk metaal stond voor een koninkrijk, dat elk enige tijd over de wereld zou heersen. Het gouden hoofd was Nebukadnessars eigen Babylonische rijk. De zilveren borst en armen waren de Medo-Perzen die later Babylon zouden veroveren. De koperen buik en dijen waren het Griekse rijk, die de Medo-Perzen op hun beurt zouden verslaan. Daniël beschouwt deze drie koninkrijken als een groep:

Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de hele aarde. – Daniël 2:39

Het vierde koninkrijk van ijzer, met voeten van ijzer en klei, wordt vaak gezien als het Romeinse Rijk. Dit lijkt een logische interpretatie, omdat de Romeinen immers na de Grieken kwamen. De Bijbel identificeert dit koninkrijk echter nergens als Rome. Het ijzeren koninkrijk verwijst profetisch naar het koninkrijk van de antichrist in de eindtijd – wanneer het rijk der geestelijke wezens (engelen) naar de aarde terugkeert:

En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – het zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.” – Daniël 2:40-43.

De droom van Nebukadnessar voorzegt de komende niet-Joodse koninkrijken en het laatste wereldwijde rijk van de antichrist, vlak voordat Jezus terugkeert

Een groot deel van de profetie in het boek Daniël is gewijd aan allerlei details van het rijk van de antichrist in de eindtijd. IJzer wordt daar als symbool herhaaldelijk aan verbonden:

Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.” – Daniël 7:7-8.

Het beest in dit visioen staat symbool voor het rijk van de antichrist. Dit beest werd ook gezien door de apostel Johannes, de schrijver van het boek Openbaring:

En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.” – Openbaring 13:1-2

Het beest van Daniël 7 is niet alleen een beeld van de antichrist als persoon, maar het vertegenwoordigt zijn hele bovennatuurlijke rijk, met zowel de gevallen engelen als de mensen als onderdanen. Dit wordt uitgelegd in Openbaring 17:

En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien hoorns. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is….. En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. – Openbaring 17:7-8; en 12-13.

Over de regering in de eindtijd zullen we in onze serie over het boek Openbaring meer in detail gaan, maar wat ik er nu over wil zeggen is dat het beest met de ijzeren tanden in het visioen van Daniël niet staat voor het Romeinse rijk, maar voor het rijk der gevallen engelen, wanneer zij naar de aarde zijn teruggekeerd.

De tekst in Daniël 2:43 is een van de meest interessante profetieën in de Schrift, omdat het voorzegt dat het ijzeren koninkrijk “zich zal vermengen met het zaad der mensen…”. Het zaad van de mens is een verwijzing naar het DNA van de mensheid. De eerste verwijzing naar “zaad” in de Bijbel vinden we in Genesis 3, waar zowel Adam en Eva als Satan worden gestraft voor de zonde in de Hof van Eden:

Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.” – Genesis 3:14-15.

Dit is de eerste profetie in de Bijbel over de Messias. De Heer zegde Satan aan dat er een kind geboren zou worden dat hem (Satan) op een dag zou overwinnen. “Het zaad van de vrouw’ was de lijn die zou leiden naar Jezus Christus. En het zaad van de slang is het product van Satans pogingen de Messias tegen te houden of te vernietigen. Predikanten en theologen zijn het erover eens dat dit “zaad” een verwijzing is naar een geboorte en/of een genetische geslachtslijn.

Zoals we in deze serie al hebben gezien, heeft Satan geprobeerd het zaad van de vrouw te verderven door de Nefilim, de nakomelingen van gevallen engelen en menselijke vrouwen, zoals opgeschreven in Genesis 6.

En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.” – Genesis 6:1-4.

Het genoemde “Geheim” verwijst dus naar de geboorte van een (bovennatuurlijk) goddelijk mens of halfgod. Dit is waarnaar de oude mystici op zoek waren. In Psalm 139 schrijft koning David over zijn conceptie en Gods scheppingsproces in de moederschoot:

Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.” – Psalm 139:15.

In dit verbazingwekkende tekstgedeelte beschrijft David hoe het menselijk DNA werkt :

Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.” – Psalm 139:13-14.

De context van dit gedeelte is Gods scheppende kracht van het leven in de moederschoot.

Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.” – Psalm 139:15-16.

Hier beschrijft koning David dat God zijn lichaam (“substantie”) al zag, voordat het werd gevormd (“maar toch onvolmaakt”). En in het “boek” van de Heer werden alle lichaamsdelen (“leden”)van David al opgeschreven en gevormd nog voordat ze waren gemaakt. Dit is precies hoe DNA werkt, als blauwdruk van het lichaam. Het is door ons DNA dat elk mens uniek is. En dat is nu precies wat Satan altijd heeft geprobeerd te verstoren en verderven sinds God aankondigde dat hij (Satan) op een dag zou worden overwonnen door een mensenkind (dit hebben we reeds uitgelegd in het artikel Bloedlijnen van de Nefilim).

HET 4E KONINKRIJK – TERUGKEER VAN GEVALLEN ENGELEN

In Genesis heeft Satan geprobeerd het menselijk DNA te corrumperen en in Openbaring probeert hij dit opnieuw

Daniël schreef vaak over de antichrist, de door Satan gedreven valse messias, die -vlak voor de wederkomst van Christus- 3,5 jaar op aarde zal heersen. In beeldende taal wordt dit 4e koninkrijk gekoppeld aan de bovennatuurlijke heerschappij van de antichrist. Het getal 4 staat in de Bijbel steeds symbool voor het rijk der engelen. Dit komt het duidelijkst naar voren in Ezechiël 1, waar deze profeet vele hemelse wezens tegenkomt:

Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk: zij hadden de gedaante van een mens. Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk van hen had vier vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle vier:” – Ezechiël 1:5-8.

In de Hof van Eden waren 4 rivieren. Rond de troon van God zijn 4 cherubs. Toen Sadrach, Mesach en Abednego in de vurige oven waren, zag koning Nebukadnesar 4 mannen in die oven (de 4e was de Heer Jezus Christus in zijn gedaante voor zijn vleeswording). In Openbaring 7 lezen we dat 4 engelen op de 4 hoeken van de aarde staan. In Openbaring 9 worden 4 gevallen engelen, tot dan toe gevangen onder de rivier de Eufraat, vrijgelaten om de mensheid te kwellen. Wanneer het Nieuwe Jeruzalem naar de nieuwe aarde afdaalt zijn haar afmetingen “vierkant”. (Openb. 21:16).

In Openbaring 12 wordt opnieuw bevestigd dat in de eindtijd gevallen engelen zullen terugkeren op aarde:

En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven….En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.

En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden….En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen.” – Openbaring 9:1-4; 7-9.

Het is opvallend dat deze bizarre hybride horden uit de afgrond borstplaten van ijzer dragen.

In Johannes’ visioen wordt Satan verslagen door de aartsengel Michaël, die hem en zijn gevallen engelen verbant naar de aarde

Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.” – Openb. 2:7-9.

Dit tekstgedeelte, waarin expliciet staat dat de duivel en zijn miljoenen gevallen engelen in de eindtijd naar de aarde zullen komen -om nooit meer naar de hemelse contreien terug te keren!– wordt maar zelden in preken of commentaren behandeld. Engelen zullen dan inderdaad weer openlijk met mensen omgaan, net zoals in de dagen van Noach. In de occulte stromingen en de New Age beweging leert men dat deze engelen –door hen “Meesters”, de “Hiërarchie”,”gidsen” of “geleidegeesten” genoemd- de mensheid naar een Nieuwe Tijd van verlichting en evolutie zullen leiden.

Dat is dan ook waar men in het occulte zeer naar uitkijkt en naar toe werkt. De meeste magische rituelen zijn in wezen pogingen om in contact te komen met de hemelse/geestelijke wereld. Waar in de Mystiek echter het meest naar wordt verwezen is toch steeds weer de invasie in Genesis 6, waar gevallen engelen zich vermengden met menselijke vrouwen.

DE SYMBOLEN ONTCIJFERD

Het Samengaan van Tegenstellingen

“Het boek waarvan dit de inleiding is, is gewijd aan de stelling dat er in de symbolen, allegorieën en rituelen van de Ouden een geheime doctrine inzake de innerlijke geheimen van het leven ligt verborgen, die sinds het begin van de wereld binnen een kleine groep ingewijden in toto bewaard is gebleven. Bij hun sterven lieten deze verlichte filosofen hun formules achter, opdat ook anderen deze kennis zouden begrijpen. Om te voorkomen dat deze geheime processen in onbeschaafde handen zouden vallen en zouden worden bedorven, werd het Grote Arcanum (het Grote Geheim; red.) altijd in symbolen of allegorieën verborgen. Diegenen, die vandaag de dag de verloren sleutels daarvan weten te ontdekken, krijgen toegang tot een schatkamer vol filosofische, wetenschappelijke en religieuze waarheden.” – De Geheime Leer van alle tijden, blz. 12-13.

Zoals dit citaat al aangeeft worden occulte symbolen gebruikt om geheimen te verbergen die van cultuur op cultuur en van generatie op generatie overgaan. Waar deze symbolen voortdurend naar verwijzen is het zogenaamde Samengaan van Tegengestelden (vergelijk: zonen van God met dochters van mensen / hemelse en aardse rijken). Ook in de Vrijmetselarij wordt dit geleerd:

“Het Kompas, als Symbool der Hemelen, vertegenwoordigt het spirituele deel van deze dubbele natuur van de mensheid… en de Winkelhaak, als Symbool van de Aarde, haar materiële, zinnelijke en basale deel. – Albert Pike, Moraal en Dogma.

Het kompas (“zonen van God”) versmelt met de winkelhaak (“dochters van mensen”) om de halfgod of god-mens te scheppen

De Da Vinci Code is het op vier na best verkochte boek aller tijden. Het staat vol verwijzingen naar allerlei esoterische geheimen en concepten. Het boek gaat er helemaal vanuit dat Jezus Christus een kind zou hebben gehad met Maria Magdalena (wat een godslasterlijk idee en schaamteloze leugen is). De hoofdpersoon komt hier achter, als hij ontdekt dat Da Vinci in zijn schilderij Het Laatste Avondmaal eigenlijk Maria Magdalena heeft geschilderd op de plek van de apostel Johannes :

Sophie, de vrouwelijke hoofdpersoon in het boek, stamt van deze geheime bloedlijn af. Zij is daarmee een halfgodin; haar erfgoed werd eeuwenlang bewaakt door een geheim elitair genootschap. Het boek verwijst ook naar de zogenaamde heiros gamos (“Heilig Huwelijk” of Hierogamie, rituele vereniging van een god of godin met een mens; red.), in feite een herhaling van de verboden vereniging tussen zonen van God en dochters van mensen in Genesis 6. Ditzelfde ritueel werd ook verbeeld in Eyes Wide Shut, een film over geheime genootschappen.

Leonardo Da Vinci was inderdaad lid van esoterische genootschappen en heeft in zijn werk inderdaad verborgen boodschappen gelegd. Een van zijn minder bekende schetsen heet “Engel in het vlees”. Hierin beeldt hij een engel af met zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen (samengaan van twee tegengestelden).

Als we naar een vrijmetselaarsbord kijken, gaan we de symbolen herkennen:

Boven de twee pilaren Jachin en Boaz (de twee pilaren die Salomo oprichtte in de tempel, de plaats waar God zichzelf openbaarde – dus weer een samengaan van het hemelse en het aardse) staan een zon en een maan (tegengestelden). De vloer is als een zwart-wit dambord (tegengestelden). De ladder is een esoterische verwijzing naar de “Jakobsladder” in Genesis 28:

En Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.

En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” – Genesis 28:10-14.

In deze opmerkelijke tekst ziet Jakob een ladder die door engelen wordt gebruikt om uit en terug naar de hemel te gaan; een plek waar het hemelse en aardse elkaar raken. Bovenaan de ladder staat God, die aan Jakob de bevestiging geeft dat hij de Messiaanse bloedlijn -die zou leiden naar de Verlosser- zal voortzetten. In de occulte wereld is dit symbool overgenomen als code voor het toetreden tot de goddelijke wereld.

DNA – MYSTIEK SYMBOOL UIT DE OUDHEID

Het DNA-symbool is veel ouder dan de meesten denken

De tekening met de dubbele spiraalvorm van het DNA werd in 1952 gepubliceerd door Nobelprijswinnaar Francis Crick. In de mysterie-scholen bestaat deze DNA-vorm echter al vele eeuwen. Dr. Jeremy Narby kwam tot deze conclusie in zijn boek The Cosmic Serpent – DNA and the Origins of Knowledge (Het kosmische serpent – DNA en de Bronnen van Kennis). Darby woonde een aantal jaar in het Amazone- regenwoud van Peru, waar hij studie deed naar inheemse culturen en de daarbij behorende religieuze praktijken. Hij was verbijsterd toen hij ontdekte dat sjamanen, als ze in trance waren onder invloed van ayahuasca (een hallucinogeen op basis van planten, de laatste tijd ook bij ons populair), in hun visioenen niet alleen serpenten zagen, maar ook dergelijke figuren tekenden van met elkaar verweven slangen in de vorm van DNA.

Deze tekeningen bestaan al duizenden jaren. Ook Narby had, toen hij zelf onder invloed van de drug verkeerde, een visioen van een serpent. Vanuit bijbels perspectief weten we dat de slang dezelfde is als Satan, in de gedaante die hij aannam in de Hof van Eden toen hij Eva voorloog dat zij, als zij God ongehoorzaam zou zijn, aan God gelijk zou worden en kennis van goed en kwaad zou krijgen:

De slang was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEER God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.” – Genesis 3:1-5.

De Caduceus (herautenstaf; verschaft toegang aan degene die hem bij zich draagt; red.) is een oud symbool binnen de Hermetiek (mystieke leer in kosmologie, magie, astrologie, alchemie; red.) en object van verering in occulte mysteriën. Ook deze bestaat uit twee met elkaar verweven slangen.

Hierover schreef Narby het volgende:

“Toen ik thuiskwam ben ik in het bos gaan wandelen om mijn gedachten te ordenen. Ik probeerde alles vanaf het begin op een rijtje te zetten, op zoek naar raakvlakken tussen DNA aan de ene en het sjamanisme aan de andere kant. Ik nam de overeenkomsten die ik tot dan toe had gevonden nog eens door. Toen moest ik denken aan de woorden van Carlos Perez Shuma: “Kijk naar de VORM.”

Op een ochtend was ik in de bibliotheek. Ik had in verschillende encyclopedieën DNA opgezocht. Het viel me op dat de vorm van de dubbele spiraal meestal werd omschreven als ladder, gedraaide touwladder of wenteltrap. Ik vroeg me af of er ook ladders in het sjamanisme waren – en op hetzelfde moment wist ik het: “DE LADDERS! Volgens Metraux waren de sjamanenladders de ‘symbolen van hun beroep’! En volgens Eliade komen de sjamanenladders over de hele wereld voor in diverse sjamanistische thema’s!

Ik haastte me terug naar mijn kantoor en stortte me in Eliades boek Sjamanisme – eeuwenoude technieken van extase en ontdekte dat er “talloze voorbeelden” van sjamanistische ladders bestonden, op alle vijf continenten: soms een “spiraalvormige ladder”, soms een “trap” of “gevlochten touwen”. In Australië, Tibet, het oude Egypte, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika – overal “staat het symbool van het touw, net als dat van de ladder, voor communicatie tussen hemel en aarde. Het is door een touw of ladder (zoals ook door een wijnstok, brug, een keten van pijlen, e.d.) dat goden afdalen naar de aarde en mensen opklimmen naar de hemel”. Eliade geeft zelfs een voorbeeld uit het Oude Testament: Jakob droomt van een ladder, die naar de hemel reikt, “met de engelen van God die daarop omhoog en omlaag gaan”. (pp. 62 – 63).”

Het vaste thema, zowel in sjamanisme als het 19e eeuwse occultisme, is dat de weg naar “god-zijn” moet komen door een of andere transformatie van de mens diep in zijn DNA. Welke geest geeft sjamanen, door drugs in trance, zulke beelden? Een geest van God? Ik zou eerder zeggen, de geest van gevallen engelen en demonen. En dat is nu precies waarom de Bijbel hiertegen waarschuwt:

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten uitgegaan in de wereld. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.” – 1Johannes 4:1-3.

De film Mission to Mars gaat over een team in de ruimte, dat het eerste contact maakt met buitenaards leven op Mars. Later in deze serie zullen we deze film nog bespreken, maar het belangrijkste element in de verhaallijn ervan is, dat de mensheid duizenden jaren geleden door aliens zou zijn gecreëerd.

Vele geheime symbolen in occulte stromingen vertegenwoordigen versmelting van tegenstellingen. Ook het zwart-witte dambord in de Vrijmetselarij verbeeldt dit idee, van zonen van god die versmelten met hun tegenpool de mens:

In een ander artikel hebben wij al eens de TV-show ‘666 Park Avenue’ behandeld,een drama over een stel dat een verbond met Satan sluit. In de advertentie van deze uitzending zien we dezelfde symboliek:

In een ander artikel hebben we het videospel Devil May Cry 5 besproken, waarin spelers de rol van Dante aannemen. In een van de scènes hebben Dante en zijn broer (beide Nefilim) op straat een discussie, met op de achtergrond een figuur:

De helden van deze game zijn de broers Vergil en Dante, allebei Nefilim

De beelden op de muur achter hen laten de versmelting van tegenstellingen zien. Deze boodschap wordt nog eens bevestigd in een ander beeld in de game:

Intieme relaties tussen mensen en demonen en engelen worden afgeschilderd als “ware liefde”

Het zijn allemaal stapjes naar de onthulling van het geheim.

De Baphomet, een van de bekendste symbolen binnen de occulte wereld, is een duidelijk beeld van het Samengaan van Tegengestelden. Hij is deels mens, deels beest. Zijn ene arm wijst naar boven, de andere naar beneden. Hij heeft vrouwelijke en mannelijke lichaamsdelen (zoals in Da Vinci’s eerder genoemde schets), met een Caduceus (herautenstaf) als fallus. Op zijn armen staan de termen “solve” en “coagula” (Oplossen en Stollen; red.), een motto binnen de alchemie. Alchemie staat vooral bekend om haar pogingen metalen in goud te veranderen, maar velen menen dat dit symbool staat voor het veranderen van mensen in onsterfelijken.

Eliphas Levi maakte nog een andere, maar minder bekende tekening, genaamd “De Davidsster”. Tussen haakjes, dit symbool is in de Bijbel nergens te vinden.

Ook hier weer een samengaan van tegengestelden. De reflectie op het water van het onderste deel is tegengesteld aan de kleuren erboven. Dit idee werd gebruikt in onderstaande reclame voor een beroemde popster:

Dit concept is ook terug te vinden in de plattegrond en architectuur van de stad hoofdstad Washington D.C., bijvoorbeeld het Washington-monument:

Obelisk

Rond de Davidsster van Levi zien we een slang met zijn eigen staart in zijn bek. Dit is de Ouroboros:

Dit symbool komt voor in het Gnosticisme en de Alchemie. Het staat voor de cirkel van de natuur en –opnieuw- de versmelting van tegenstellingen.” (bron).

In de tv-serie The X-files werd de sceptische FBI-agente Scully door een mysterieuze minnaar overgehaald om een tatoeage te nemen. Ze koos ervoor een ouroboros op haar rug te laten zetten.

Het overkoepelende thema van deze serie was het scheppen van een kruising tussen mens en alien. Scully bleek op zekere dag op mysterieuze wijze bevrucht te zijn met een baby waarvan ze vreesde dat het deels alien zou zijn.

DE MISLEIDING ONTHULD

Het allereerste “samensmelten van tegenstellingen” was de boom van de kennis van goed en kwaad in de Hof van Eden. Deze boom droeg de vrucht, waarvoor God Adam en Eva nu juist had gewaarschuwd dat het eten ervan tot hun dood zou leiden. Satan misleidde Eva door haar te doen geloven dat ze juist onsterfelijk zou worden, als ze God ongehoorzaam zou worden en haar eigen pad zou zoeken. In plaats van verlichting vonden Adam en Eva de geestelijke dood. Ze werden afgesneden van God, voelden voor het eerst van hun leven schaamte en werden verbannen uit de Hof. Door hun ongehoorzaamheid deed zonde zijn intrede in de wereld en kwam de vloek van de dood over de mensheid.

De Bijbel is geen boek over “dualiteit” of “versmelting”:

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.’ – 2 Korintiërs 6:14-18.

Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen.” – Jacobus 3:10-12.

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ – 1 Johannes 1:5-7.

De bijbel leert ons dat we niet én de wereld én God kunnen dienen. We kunnen geen afgoden aanbidden én Christus volgen. Een zondige levensstijl gaat niet samen met het dienen van God. Bij de Heer valt niets te fuseren. God is heilig en zijn volk moet heilig zijn. De New Age beweging ontkent zonde en predikt: “Geen oordeel” of: “Doe wat je wilt”. Geen van deze opvattingen geeft een oplossing voor onze schuld door zonde, of voor het komende oordeel. Het occulte biedt geen verzoening voor de schuld en schaamte van een levenslange opeenstapeling van bewuste zonden. Het brengt geen vrede met God, slechts zelfverheerlijking en de leugen dat alle mensen goed zijn en zich uiteindelijk zullen “ontwikkelen” tot wezens die aan God gelijk zijn. Dezelfde misleiding als in de Hof van Eden.

DE WARE LADDER TUSSEN HEMEL EN AARDE

Geloven in Jezus Christus is de echte weg naar het eeuwige leven

Jezus antwoordde hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze.” – Johannes 1:51.

Keer op keer proberen de occulte wereld en de New Age beweging los van God onsterfelijkheid en de hemel te bereiken. Al hun pogingen zijn echter vergeefse inspanning, want men zal het op die manier nooit bereiken. In Daniël 2 lezen we dat gevallen engelen in de eindtijden opnieuw zullen proberen zich te vermengen met het zaad van de mens, maar dat het niet zal “beklijven”. De heerschappij van de antichrist zal slechts kort duren en in die korte tijd zullen mensen verlangen te sterven vanwege de bovennatuurlijke straffen die God dan laat losbarsten:

En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.” – Openbaring 9:6.

Kenmerkend voor alle beloften van de duivel is dat ze leugens blijken. De “onsterfelijkheid” die de antichrist aanbiedt, blijkt uiteindelijk bedrog. Jezus Christus legt in bovenstaand tekstgedeelte uit dat het beeld van Jakobs ladder in Genesis 28 een voorafschaduwing van Zichzelf was. Jezus Christus is degene die een brug tussen hemel en aarde slaat, omdat Hij uit de hemel kwam, mens werd en zo de mensheid heeft verlost. Alleen door aan te nemen dat mijn zonde vergeven wordt door het vergoten bloed van Christus kan een mens met God worden verzoend en bij Hem terugkomen. Alleen door deze verlossing verandert een mens van veroordeelde zondaar in een kind van de heilige God. Geen enkel occult ritueel kan dit bewerkstelligen. Geen enkele geheime bezwering kan dit bereiken. God moest Zelf naar de aarde komen om onze straf op zich te nemen; dit is de enige manier om te ontsnappen aan een eeuwigheid afgesneden van God.

Satan wil niet dat mensen dit te weten komen en erover gaan nadenken. Hij wil niet dat iemand zich bekeert en gaat geloven. Daarom heeft hij ontelbaar veel godsdiensten, religieuze systemen en mysteriën bedacht, met als enig doel de massa’s te misleiden en te verwarren, zodat ze gaan geloven dat zij hun eigen weg naar onsterfelijkheid wel vinden of een hemel op aarde kunnen realiseren. Als je Jezus niet kent, bedenk dan dat men zelfs de occulte wereld, waar men tegen het christendom is, de bovennatuurlijke kracht van de Bijbel erkent. Zelfs zij halen het Woord van God aan, ook al verdraaien zij het voor hun eigen doeleinden. Laat u niet misleiden.

Ook het afschilderen van de Nefilim als helden of welwillende figuren maakt deel uit van deze misleiding. Dit onderwerp gaan we nader onderzoeken in het volgende deel van deze reeks: De Nefilim en Popcultuur.

Bron: The Nefilim And The Great Secret of The Occult | Beginning And End

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/bloedlijnen/bloedlijnen-nefilim-4.html