Over Openbaringen 11

Nogmaals samenvatting nu uit de Statenvertaling:

“De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;” Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft.

Het boek, in het Grieks Apocalyps genaamd (= ontsluiering), bestaat na de aanhef in hoofdstuk 1 uit zeven brieven aan christelijke gemeenten in Klein-Azië (hoofdstuk. 2 en 3) en een aantal visioenen. Het is in ca. 95 n. C. geschreven door een zekere Johannes ( wellicht de apostel) tijdens zijn ballingschap op het eiland Padmos. Christenen werden in die tijd intensief vervolgd door de Romeinen, en Johannes probeerde ze hoop op betere tijden te geven. Hij deed dit door te schrijven over de aanvallen van kwade machten op God en de christenen, rampen die het naderende einde aankondigden, en de nieuwe tijd die na de ondergang van de kwade machten aan zou breken.

Een niet onbelangrijke passage staat in Openb. 20: En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs. Een dergelijk moment waarop besloten wordt over het lot van de ziel van een overledene (een laatste oordeel) komt in veel religies voor.

De hoofdstukken 11 tot en met 14 van Openbaring zijn een aanvulling op de details (meer informatie) over de profetie in de voorgaande hoofdstukken. Hoofdstuk 11 vertelt over de bediening van Gods twee getuigen tijdens de eerste helft van de zeventigste week van Daniel. Al deze informatieve hoofdstukken gaan terug en beschrijven verder dingen die ergens voor de zevende bazuin begonnen.

uit Openbaringen 8 over de bazuinen:

1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een half uur.

2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.

3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is.

4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God.

5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.

6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.

7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.

8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden.

9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.

10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren.

11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.

12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks.

13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.

Dit gaat door tot Openbaringen 10:

7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.

8 En de stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat.

9 En ik ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En hij zeide tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig.

10 En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.

11 En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natiën, en talen, en koningen.

En dan krijgt Johannes meer informatie:

1 En mij werd een rietstok gegeven, gelijk een staf; en de engel stond, zeggende: Sta op, en meet de tempel van God, en het altaar, en degenen die daarin aanbidden.

2 Maar laat het voorhof, dat buiten de tempel is, weg, en meet het niet; want het is aan de heidenen gegeven; en de heilige stad zullen zij tweeënveertig maanden te voet betreden.

Johannes wordt voor het eerst verteld om de heilige grond in Jeruzalem te meten. Hij wordt verteld de rechtbank te verlaten omdat het aan de heidenen is gegeven om het gedurende 42 maanden te betreden. De herbouw van de tempel maakt blijkbaar deel uit van een overeenkomst die tussen Israël en de naties wordt gesloten tijdens de eerste helft van deze periode van zeven jaar. De tempel is herbouwd, maar het buitenste voorhof is niet gemeten omdat het de heidense moskee kan bevatten die bekend staat als de Rotskoepel. Het kan ook zijn dat de rechtbank niet wordt gemeten omdat onder de overeenkomst heidenen de controle over de berg zullen hebben, maar niet de controle over de Joodse tempel op de berg.

In deze periode van verwaterde vormen van christendom, islam en jodendom mogen allen de tempelberg gebruiken onder het protectoraat van de wereldkerk. Het tot stand gekomen vredesakkoord zal Jeruzalem waarschijnlijk tot een internationale stad maken met haar locaties die worden beheerd door de “Wereldkerk” en die op dat moment haar hoofdkantoor zal hebben in het vaticaan.

3 En Ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen duizend tweehonderdzestig dagen profeteren, gekleed in een zak.

4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan.

De twee getuigen zijn twee profeten die precies 1.260 dagen in Jeruzalem zullen profeteren. Deze twee getuigen zijn getuigen van de God van de schepping en zijn Messias. De boodschap die ze zullen geven zal zijn dat Jezus komt en om Israël en de wereld te vertellen dat het tijd is om zich voor te bereiden om Zijn koninkrijk op aarde op te richten dat Hij vanuit Jeruzalem zal regeren.

Ze zullen de wereld de waarheid geven en de wereld dictaten van God geven om zich voor te bereiden op Zijn Messias.

Als de wereld de waarheid die door deze twee profeten komt, niet zal accepteren, zei God, zal Hij de wereld een sterk waanidee sturen zodat ze een leugen zullen geloven. Degenen die later de waarheid van God niet geloven, zullen de leugens van de antichrist en zijn valse profeet geloven.

Zie ook 2 Tes 2:

En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,

2dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

3Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,

4de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

5Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?

6En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

7Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

8En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

9hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

10en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

11En daarom zal God hun een krachtige dwalingkrachtige dwaling ( Letterlijk: werking van dwaling). zenden, zodat zij de leugen geloven,

12opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

De getuigen zijn mensen van vlees en bloed en niet “iets geestelijks” zoals sommigen willen denken. Er zijn verschillende opvattingen over de identiteit van de twee getuigen. Vrijwel iedereen die dit boek van profetie in een normale letterlijke zin lezen, denken dat een van de twee getuigen Elia is.

Mal 4, 5: Zie , Ik zal u de profeet Elia sturen vóór de komst van de grote en vreselijke dag des Heren.

Ik weet er te weinig van en doe niet met speculaties mee.

Om vele andere goede redenen denken sommigen dat de tweede profeet Henoch is . De Schrift geeft aan dat Henoch nooit stierf, maar levend naar de hemel werd gebracht. Als hij een van de getuigen is, kan hij de wereld de waarheid vertellen over de gebeurtenissen vóór de zondvloed.

Dit kan belangrijk zijn omdat het grote bedrog iets is dat lijkt op wat er in de dagen voorafgaand aan de overstroming is gebeurd.

De Schrift suggereert dat engelen naar de aarde kwamen en een ras genaamd de Nephilim op aarde voortbrachten (het woord Nephilim wordt in de meeste bijbelversies vertaald als reuzen – ze waren een reuzenras, maar dat is niet alles wat ze waren). Na deze gebeurtenis werd de wereld erg gewelddadig en slecht. Het werd zo erg dat God alle vlees moest vernietigen. Jezus zei dat het vlak voor zijn wederkomst zou zijn zoals het was in de dagen van Noach. ( Misschien is de grote misleiding van de laatste dagen die gepaard kan gaan met gevallen engelen en demonen die zichzelf vermommen als een geavanceerde beschaving van een andere dimensie of planeet. Op alternatieve media wordt daarover gespeculeerd. Ik weet er te weinig van. Eerder heb ik geschreven over het rare feit dat het boek Henoch niet in onze bijbel is opgenomen terwijl het veel informatie kan geven.)

Genesis 6:4: In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij

de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden;

Henoch kon uitleggen waarom deze verdorvenheid van vlees het wereldoordeel van Noachs tijd bracht en waarom dit weer kon gebeuren met het merkteken van het Beest.

Geschriften uit oude boeken werpen licht op het verslag in Genesis en in Judas, toen engelen naar de aarde kwamen, menselijke vrouwen namen en een machtig, kwaadaardig ras voortbrachten, de Nephilim genaamd.

Wie ze ook zijn, ze zullen in jute gekleed gaan. Dit is de jurk van degenen die verdrietig zijn en degenen die in rouw zijn. Ze zijn in nood omdat Gods uitverkoren land de ware Messias heeft verworpen en nu een verbond heeft gesloten met een nagemaakte Messias die Israël en de wereld de oordelen van de grote en vreselijke dag van de Heer zal brengen.

5 En als iemand hen kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond en verslindt hun vijanden; en als iemand hen kwaad wil doen, moet hij op deze manier worden gedood.

6 Deze hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat het niet regent in de dagen van hun profetie: en hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen en de aarde met alle plagen te slaan, zo vaak ze willen .

Dit zijn geen gewone mannen. Als iemand probeert hen pijn te doen, zal er vuur uit hun mond komen en hun vijanden vernietigen.

De getuigen zelf krijgen de bevoegdheid om zo vaak als ze willen te oordelen en de aarde met plagen te slaan. De kracht die God aan deze twee getuigen heeft gegeven om zelf oordelen te vellen, geeft verder bewijs dat deze twee wezens in de aanwezigheid van God leefden. Alleen al dat feit lijkt elk idee uit te sluiten dat de profeten normale mannen zijn die in hedendaagse tijden zijn geboren.

De passage aan de oppervlakte lijkt erop te wijzen dat het 1260 dagen niet op aarde zal regenen, maar het zal waarschijnlijk niet op de hele aarde betekenen. Een andere passage in de Bijbel zegt dat er altijd zaadtijd en oogst op aarde zou zijn (Gen 8:22). De doorgang zou gewoon kunnen betekenen dat het gedurende die periode in het land (in Israël) niet zal regenen. Ik verwacht dat de profeten alles kunnen doen wat ze willen voor elk land dat ze maar willen, maar deze oordelen zullen selectief zijn en waarschijnlijk niet wereldwijd, hoewel er waarschijnlijk enige correlatie kan zijn met de oordelen over de bazuin. De macht om de naties te oordelen zou hun kunnen worden gegeven om de joden uit de naties te halen waarin ze nu wonen, zoals aan Mozes de macht werd gegeven om Israël met Gods oordelen uit Egypte te halen.

We horen veel speculaties over de antichrist, maar profetie-experts zeggen weinig over de macht die deze twee profeten 1.260 dagen over de wereld zullen hebben. De meeste experts laten ze gewoon door de Heilige Stad wandelen en citeren passages uit de Schrift, maar de hier gegeven boodschap is duidelijk. Deze twee zullen een grote kwelling op aarde brengen voor degenen die God niet zullen gehoorzamen . Het zullen centrale wereldfiguren zijn en de belangrijkste focus van de wereld gedurende 1260 dagen.

Dan zien we de reactie van de wereld wanneer een bovennatuurlijk beest uit de put komt en ze doodt. De wereld zal geloven dat ze zijn bevrijd van het oordeel van de twee profeten en dat hun profetie over een nieuw koninkrijk niet zal worden vervuld.

7 En wanneer zij hun getuigenis hebben voltooid, zal het beest dat uit de bodemloze put opstijgt, oorlog tegen hen voeren en hen overwinnen en hen doden.

Na 1260 dagen getuigenis van deze twee profeten, zal het Beest uit de bodemloze put komen, oorlog tegen hen voeren en hen doden. Deze en andere teksten maken duidelijk dat een wereldleider zal worden gedood en weer tot leven zal komen of op zijn minst zal worden genezen van een dodelijke hoofdwond.

Dit zal gebeuren direct nadat Satan uit de hemel is geworpen. Op dat moment is er oorlog in de hemel en wordt Satan met al zijn engelen uit de hemel geworpen. Vervolgens incarneert hij het Beest en doodt Gods twee profeten. (God is de schepper van het leven en Satan kan in zijn eentje niemand tot leven wekken. God kan Satan echter toestaan om zijn zondige mens weer tot leven te wekken omdat de wereld de waarheid van deze twee profeten heeft verworpen. Ze getuigden dat Jezus terug zou komen uit de hemel en Zijn Koninkrijk zal stichten.

We noemen deze bovennatuurlijke man die de twee profeten doodt gewoonlijk de Antichrist, maar de Bijbel noemt hem het Beest.

Er wordt ons verteld dat de twee profeten worden gedood aan het einde van het tweede wee ( zesde bazuin). Het tweede wee gaat over het 200.000.000 man tellende leger ruiters dat uit het Oosten komt. Direct na deze oorlog van Oost tegen West wordt ons verteld dat het Beest uit de put opstijgt, oorlogen voert tegen de twee profeten en hen doodt. Wat waarschijnlijk gebeurt, is dat de wereldleider wordt gedood door een joodse fanaticus en weer tot leven komt door Satan geïncarneerd. Vervolgens vermoordt hij de twee profeten, verbreekt het zevenjarige verbond met Israël, ontheiligt de joodse tempel, beweert boven alles te staan dat God wordt genoemd, beëindigt de oorlogen, wordt geaccepteerd als de redder van de wereld en zet zijn nagemaakte koninkrijk van God op vanuit “Babylon”.

Als het Beest dat uit de put komt de twee profeten doodt, zal hij gedurende de 3,5 jaar die hem in de Schrift is toegewezen, bijna totale controle over de aarde hebben om diegenen te misleiden die deze leugen willen geloven dat hij God is. Degenen in Israël die de twee profeten geloofden en die door de 144.000 getuigen naar de ware Messias werden geleid, zullen naar de bergen vluchten voor bovennatuurlijke bescherming door Michael de aartsengel. Wanneer de Messias in zijn glorie komt, zal Hij het namaakkoninkrijk vernietigen en al diegenen op aarde verwijderen die tegen Zijn heerschappij en de oprichting van een nieuw Koninkrijk waren.

8 En hun dode lichamen zullen liggen in de straat van de grote stad, die geestelijk Sodom en Egypte wordt genoemd, waar ook onze Heer werd gekruisigd.

9 En zij van het volk en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen drie en een halve dag zien en zullen niet toestaan dat hun dode lichamen in graven worden gelegd.

De passage maakt heel duidelijk waar hun dode lichamen zullen zijn. Hun lichamen zullen op de straat liggen waar Jezus werd gekruisigd. Dat is natuurlijk Jeruzalem. De wereld zal dol zijn op het doden van hen. Ze zullen van plan zijn om dit te vieren met vakantie die een week zal duren om hun dood te vieren. Het hele evenement krijgt wereldwijde videobeelden. Mensen zullen het zien op hun tv-schermen.

Een deel van de grote misleiding kan zijn om de opzettelijk onwetende te overtuigen dat de twee profeten van God de bijbelprofetieën van de voorspelde antichrist en zijn valse profetie vervulden. De wereld zal dan klaar zijn om het type van allesomvattende wetteloze anti christ te ontvangen waarnaar ze verlangen. Ze zullen de valse messias krijgen, die hen zal misleiden en hen dingen zal vertellen die hun oren behagen. Ze zullen ook een vals koninkrijk krijgen dat iedereen die ervoor kiest om het Beest te aanbidden hersenspoelt en tot slaaf maakt en iedereen doodt die dat niet zal doen.

10 En die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden en vrolijk zijn, en zullen geschenken naar elkaar zenden; omdat deze twee profeten hen die op de aarde woonden, kwelden .

De mensen die de opening van de zegels en van de bazuin en elk ander oordeel van deze twee profeten overleven, zullen denken dat ze de verdrukking hebben overleefd en ze zullen een groot feest organiseren . Deze twee profeten waren duidelijk een kwelling voor degenen die graag een zondige levensstijl op aarde leefden.

De messias die ze zullen accepteren, zal beweren dat hij boven alles staat dat God wordt genoemd.

Alleen de uitverkorenen worden niet misleid

11 En na drie en een halve dag kwam de Geest des levens van God in hen, en zij stonden op hun voeten; en grote angst viel op hen die hen zagen.

Na 3 ½ dag krijgen deze profeten leven van de Geest van God en zullen hun lichamen na 3 ½ dagen worden opgewekt.

12 En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei: Kom hierheen. En zij klommen op naar de hemel in een wolk; en hun vijanden zagen hen .

Hun wordt verteld dat ze naar de hemel moeten komen. Ze zijn van de aarde weggenomen, zodat satan en zijn engelen en zijn antichrist diegenen op aarde kunnen misleiden die de waarheid niet liefhadden en de vijanden van God zijn.

Satan en zijn engelen zullen de komende 3 ½ jaar bijna totale controle over de aarde krijgen. Weinigen hebben enig idee wat dit allemaal inhoudt. Het zullen niet zomaar een of twee mannen zijn met bovennatuurlijke krachten die de wereld vertellen wat ze moeten doen. Het zal iemand zijn die beweert God te zijn en hij zal, net als God, miljoenen engelen op zijn bevel hebben. De gevallen engelen die met Satan worden uitgeworpen, zullen zijn decreten op aarde afdwingen. Het zal zijn alsof een bovenmenselijk ras vanuit een andere dimensie of vanuit de ruimte naar de aarde is gekomen en de aarde onder controle heeft gekregen

13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.

14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.

15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God,

17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;

Nadat de twee profeten uit de dood zijn opgewekt, blaast de engel de laatste trompet van de zeven.

Deze bazuin brengt de zeven oordelen mee die de laatste 3 ½ jaar zullen plaatsvinden. Dit zijn de laatste oordelen die de aarde zullen reinigen voordat Jezus daadwerkelijk komt om Zijn koninkrijk op te richten. Het is ook het laatste wee voor de mensheid. Als deze bazuin wordt geblazen, worden de koninkrijken van de wereld aan Jezus gegeven. Het zal tijd zijn voor Jezus om het koninkrijk van de hemel naar de aarde te brengen, maar eerst moeten zijn heiligen in de hemel worden beloond en moet de aarde worden gereinigd van alle kwaaddoeners.

De autoriteit om op aarde te regeren werd aan het kruis gewonnen, maar de timing om bezit te nemen werd door de Vader bepaald en vertraagd zodat veel mensen tot redding konden komen bij Zijn Zoon. De passage zegt dat Hij Zijn grote kracht heeft genomen en heeft geregeerd. Het houdt in dat Hij tot op dit moment de macht had, maar niet zijn macht had genomen om op aarde te regeren.

18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.

Waarom zijn de naties boos? Als we de profetieën in Jesaja en Jeremia lezen over het namaakkoninkrijk Babylon, lijkt het erop dat veel naties boos worden op het koninkrijk van de beesten en haar komen vernietigen nadat ze de waarheid van het bedrog hebben geleerd. Ze zijn ook boos omdat ze niet willen dat Jezus Zijn koninkrijk van God op aarde opricht en ook niet over hen regeert.

De wereld staat nu op het punt de zeven oordeelsoordelen van de toorn van God te doorstaan. Terwijl de toorn van God op aarde plaatsvindt, worden de doden in Christus door Jezus in de hemel geoordeeld en krijgen ze beloningen en gezagsposities voor het werk dat ze de Geest door hun lichaam hebben laten doen. Deze passage geeft ons een hint dat dit oordeel over beloningen door Jezus plaatsvindt op hetzelfde moment dat de legers worden verzameld voor vernietiging.

19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.

Als de tempel in de hemel wordt geopend, ziet de wereld de ark van Gods testament in de tempel in de hemel. De ark van het verbond op aarde werd gevormd naar de hemelse ark.

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20chap%2011.HTM
https://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/bloedlijnen/bloedlijnen-nefilim-1.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/11.html