Over openbaringen 8

Samenvatting van tot dusver geschrevene:

Ik geloof net als veel anderen dat er een eindtijd komt waarin Jezus terugkomt om alle onvervulde profetieën en verbonden die de natuurlijke afstammelingen van Jacob (Israël) zijn aangegaan, te vervullen. Ik geloof dat God al zijn beloften houdt die zijn profeten hebben geopenbaard omdat God altijd volledig betrouwbaar is. De afstammelingen van Jacob die later Israël werd genoemd ( hij die streed met God) zijn niet noodzakelijk alleen joden maar alle mensen die God aanvaardden al dan niet na strijd. En die uiteindelijk begrijpen dat het verbond werd herhaald en vernieuwd in Christus en dat het offer van Jezus voor iedereen geldt die dit aanneemt.

Johannes schreef Openbaringen en dat boek gaat over de Schepper en Zijn schepping en over de korte tijd van verdrukking op aarde voor de wederkomst van Jezus op aarde.

Er zijn dus 3 lagen met profetie en sommige profetische passages kunnen meerdere vervullingen hebben. Een passage kan beginnen te praten over een toekomstige gebeurtenis in de buurt van het tijdperk waarin het is geschreven, en gaat dan verder met praten over een gebeurtenis aan het einde van het tijdperk. Dit maakt het erg moeilijk om te bepalen waar de eindtijdvervulling in sommige passages begint. Soms zit in het een van het nu een verwijzing naar straks op een ander niveau.

Ik geloof dat de bijbel met daarin het boek openbaring ( voor katholieken Apoc/k/ alyps) gegeven is om begrepen te worden. Velen zeggen dat het boek openbaring niet kan worden begrepen door een gewone lezing van het boek omdat het vol symbolen en allegorie staat. Ze maken er een mystiek boek van dat alleen door theologen kan worden geïnterpreteerd. Vanwege dit geloof vermijden velen dit boek en leren ze het helemaal niet. Anderen allegoriseren en spiritualiseren de profetieën om dit boek cryptisch onzinnig te maken. Het is geen allegorie en het is ook geen verzonnen verhaal.

Het eerste deel van het boek bevat zeven brieven aan zeven kerken / gemeenten die ten tijde van Johannes bestonden. Alleen al het feit dat Jezus Johannes vertelde dit boek van profetie aan de zeven kerken / gemeenten te geven en een zegen beloofde aan degenen die lazen en gehoorzaamden aan wat erin stond, zou het heel duidelijk moeten maken dat dit boek aan de kerk werd gegeven om gelezen te worden, begrepen en te gehoorzamen.

Het hele boek van de Openbaring is de onthulling van Jezus Christus in de tijd. Katholieken noemen het boek “de Apocalyps”, wat in het Engels dezelfde betekenis had, “de onthulling”. Aangezien het boek genaamd de Apocalyps de eindtijdoordelen heeft, heeft het woord apocalyps nu de betekenis aangenomen van een tijd van wereldoordeel. In werkelijkheid bevat de Apocalyps of Openbaring van Jezus veel meer informatie dan alleen deze oordelen.

Jezus koos slechts zeven van de vele kerken / gemeenten uit die tijd, zodat Hij zijn boodschap kon geven en kon voorspellen wat er in de kerk en het gemeentetijdperk zou gebeuren totdat Hij kwam.

De zeven brieven voorspellen de successen en mislukkingen en de instructies die Jezus geeft aan iedereen die met elk type vergadering of kerktijdperk wordt geïdentificeerd. De kerken / gemeenten van toen waarnaar geschreven werd, herhaalden zich als fase in de tijd daarna. De gemeente van Efeze werd later het tijdperk 50 tot 100 na Christus. Enz.

Filadelfia en Laodicea zijn de laatsten der zeven gemeenten. En daar zitten we nu in.

De Zoon van God die in Zijn nederigheid en gehoorzaamheid in het leven als een mens gekomen was, beperkte zich tot Zijn menselijke brein en wat de Vader aan Hem openbaarde. Jezus wist niet alle dingen terwijl hij op aarde in het vlees was.

Om die reden sprak Jezus veel in gebed met de Vader. Toen Gods Zoon als embryo de wereld binnenkwam, nam Hij niet alle wijsheid en kennis met zich mee.

Nadat Jezus de zonde en de dood had overwonnen door op te staan uit de dood naar een nieuwe schepping, werd de openbaring in dit boek door de Vader aan Jezus gegeven over dingen die binnenkort moeten gebeuren. Hoogstwaarschijnlijk is Jezus, wanneer de openbaring van de Vader plaatsvindt, niet langer beperkt en wordt Hij alwetend zoals Hij was voordat Hij zich onderwierp aan de beperkingen van een lichaam van vlees. Dit is een grote verantwoordelijkheid, want als Jezus Zijn autoriteit gebruikt om de werken van de Duivel te vernietigen voordat Hij alles redt dat de Vader Hem uit de corrupte schepping heeft gegeven, zullen sommigen eeuwig verloren gaan. Dit is het mysterie voor de vertraging dat Jezus de autoriteit had, maar wachtte op de timing van de Vader om die autoriteit uit te voeren. Het grootste deel van dit boek gaat over alle gebeurtenissen die op aarde zullen plaatsvinden totdat Jezus alle heerschappij, macht en autoriteit in de oude schepping neerlegt en alle verlosbare dingen worden verlost.

In het eerste tekstvers in Openbaring staat dat het doel van dit boek is om zijn dienstknechten te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. Degenen die zeggen dat dit boek niet over echte toekomstige gebeurtenissen gaat, hebben het eerste vers van dit boek niet eens begrepen. Als het boek Zijn dienstknechten toekomstige gebeurtenissen wil laten zien, dan is het relevant voor de dienstknechten en kan het niet gaan over een mystieke oorlog tussen goed en kwaad (een duizendjarige idealistische theologie over Openbaring).

Alle dingen die Jezus in de openbaring ontving, werden aan Johannes gegeven. Dit is wat Johannes te zeggen had over Jezus (het Woord van God) in zijn evangelie over Jezus:

Joh. 1, 1 e.v.: .In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Hetzelfde was in het begin bij God.

enz.

Het boek is geschreven aan zeven kerken in Azië. Deze zeven kerken werden uitgekozen omdat ze specifieke eigenschappen hadden die Jezus wilde aanspreken. Deze zeven kerken vertegenwoordigen de zeven soorten vergaderingen en de individuen daarin die zich gedurende het hele nieuwe verbondskerktijdperk op aarde met het christendom identificeren.

Ik, Johannes, die ook je broer en metgezel ben in verdrukking, en in het koninkrijk en geduld van Jezus Christus, was op het eiland dat Padmos wordt genoemd, voor het woord van God en voor het getuigenis van Jezus Christus.

Johannes vertelt ons waar hij zich bevond en zegt dat degenen naar wie hij schrijft broeders in het koninkrijk zijn. Dat omvat alle gelovigen.

Jezus vertelde Johannes: Schrijf op wat je zag. Johannes ziet de verheerlijkte Zoon van God.

Schrijf op wat de dingen zijn. Johannes als lid van de kerk beschrijft wat er gaande is in het hele tijdperk van de nieuwe verbondskerk op aarde en wat de specifieke boodschap van Jezus is voor elk lid.

Schrijf op wat hierna zal komen. Johannes gaat met de getrouwe kerk naar de hemel bij het wegrukken van deze kerk (bekend als de opname).

Johannes ziet de gebeurtenissen die plaatsvinden in de hemel en op aarde na het gemeentetijdperk op aarde ( de 7 perioden op aarde met de 7 “soorten kerken”) . Bij alle profetieën in dit boek die beginnen met gebeurtenissen voorafgaand aan de opname van hoofdstuk vier, kijkt Johannes terug in de tijd vanaf de opname.

Vanaf het begin dat Jezus op aarde was, is hij tegengewerkt door de farizeeën en uiteindelijk ter dood gebracht. Dat zou later ook gebeuren met zijn apostelen en nog weer later met zijn volgelingen. (de farizeeën: zij die zich joden noemen en het niet zijn, leven tot op de dag van vandaag voort onder andere namen. Een verzamelnaam is: de cabal of de illuminati of de Khazaren maffia. Er zijn een paar groepen die dienst uitmaken op aarde geholpen door geld en macht) De macht van de satan was nog een tijd gegeven maar zou aflopen. Alle macht werd gebruik om zoveel mogelijk het christendom tegen te werken en christenen te doden. Het was de strijd van lucifer om te kunnen overwinnen. (Christus is de grote tegenstander en daardoor de christelijke wereld)

Dat hij dat niet zou kunnen was zijn grootste uitdaging en hij had en heeft er alles voor over om Jezus te verslaan. Katholieken zijn niet met de bijbel opgevoed. Die werd weggelaten bij het gewone volk. Pas door de reformatie werd de bijbel door “het gewone” volk gelezen. Daarom heeft de indoctrinatie en misleiding eeuwen lang kunnen plaatsvinden.

Jezus wist dat dit zou gebeuren en heeft daarom het boek openbaringen gegeven over hoe de tijd van lucifer zou aflopen en hoe de beproevingen zouden zijn om te leren wat nu werkelijk het kwaad was en wat de bedoeling was van de boodschap over het koninkrijk.

De eerste gemeenten hadden problemen met zich staande houden en in de brieven die ze krijgen van Johannes wordt daarin gewag gemaakt van hun specifieke problemen. Diezelfde problemen deden zich voor door de eeuwen heen en komen nu tot een soort climax en de soorten problemen komen nu allemaal tegelijk voor.

Er zijn 7 soorten kerken / gemeenten en die vinden we ook terug bij de gelijkenissen in Mt. 13 Zie bv. parabel van de de zaaier die slaat op de kerk van Efeze en later de apostolische kerk, de parabel met het onkruid die slaat op de gemeente van Smyrna en later op de vervolgde kerk enz.

De boodschap is profetisch in de volgorde waarin ze werden gegeven over de toestand van de kerk in de tijd totdat Jezus formeel met zijn bruid trouwt d.w.z. het koninkrijk aangaat.

Er zijn zeven soorten vergaderingen of tijdperken op aarde, maar het zal duidelijk worden dat niet al degenen binnen deze vergaderingen deel uitmaakten van de ware kerk die het lichaam van Christus werd genoemd, net zo min als heel Israël echt Israël was.

Er is een parallel tussen wat er met Israël is gebeurd en wat er in de tijd in de vergaderingen / gemeenten van de zeven kerken gebeurt. In deze zeven brieven spreekt Jezus tot allen die zich nu met Hem identificeren. De meesten zijn nu “heidenen”; de overwinnaars ( zij die streden en aanvaardden zie Jacob die streed met God) in deze vergaderingen / gemeenten / kerken hebben de genade / de zegening gekregen. Het is een nieuwe verbondsbelofte.

Die een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt: Aan hem die overwint, zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God is.

Jezus zegt dat deze boodschap van de Geest naar de kerken komt. De zeven brieven zijn voor alle kerken, hoewel de vergadering in Efeze de focus is van deze eerste brief. De boom des levens wordt beloofd aan degenen die zullen overwinnen.

Het moet duidelijk zijn dat als iemand moet overwinnen, sommige leden die zich met deze kerk identificeren, niet zullen overwinnen. Met dit in gedachten kan men niet zeggen dat allen die met Efeze of een van de andere zeven kerken geïdentificeerd waren, ook de Heilige Stad / het Koninkrijk zullen beërven.

De boodschap van deze profetie is voor iedereen die zich met deze vergadering identificeert, maar de overwinnaars zijn alleen degenen die gewassen zijn in het bloed van het lam dat leeft door de kracht van de Heilige Geest. Dit thema komt in deze brieven terug. Het offer van Jezus staat tegenover de gulzig gevraagde offers van moloch/ baäl die tot op de dag van vandaag gulzig zijn deel opeist en nooit genoeg heeft.

Identificatie met de kerk in Efeze of een van de zeven geselecteerde kerken maakt niet al degenen binnen hen christenen. Het is belangrijk om dit te begrijpen, anders wordt je misleid door te geloven dat christenen daadwerkelijk gered worden door hun werken. Paulus weerlegt in zijn brieven de leer van het heil door werken volledig. Het gaat niet om iets te doen maar om iets te geloven. Nl. in God en Zijn Schepping en de redding door Jezus. Alleen als je je redding aanvaard door Jezus, dat hij gestorven is om de zondige wereld van baäl / lucifer te herstellen en dat jij alleen in koninkrijk kan komen door te geloven dat Jezus de redder is.

Iedereen kan van alles beweren en zich gedragen als een profeet maar alles dient zorgvuldig gecontroleerd te worden. We zijn dat niet (meer) gewend. We moeten weer de gave van onderscheid leren maken, terug veroveren en daarom bidden en vragen. Wees voorzichtig t.a.v. zgn. leiders.

Die een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt; Wie overwint, zal door de tweede dood niet worden gekwetst .

Alleen mensen met geestelijke oren kunnen horen wat de Geest tegen de kerken zegt. Degenen die overwinnen zullen geen pijn lijden van de tweede dood.

Niemand, die overwint door zijn zonden weg te wassen met het bloed van het Lam, zal ooit deelnemen aan deze tweede dood.

De kerk van Thyatira is het die overspel pleegde met de satanische religie van Babylon. Dit zien tot op de dag van vandaag terug bij het Rome van nu. Het was voor mij een grote schok dat te ontdekken en te aanvaarden. Als je kijkt, zie je het voortdurend. Dit is de eerste van vier kerken waarvan de tijd op aarde tot in de eindtijd voortduurt. De boodschap die Jezus tot deze laatste vier kerken spreekt, maakt een profetische toepassing in de eindtijd tamelijk duidelijk. En schrijf aan de engel van de kerk in Thyatira; Deze dingen zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam van vuur, en zijn voeten zijn als fijn koper; Ik ken uw werken en naastenliefde en dienstbaarheid en geloof en uw geduld en uw werken; en de laatste is meer dan de eerste .

De Zoon van God met ogen als een vuurvlam weet dat deze kerk werken heeft van naastenliefde, dienstbaarheid, geloof en geduld. De passage impliceert dat ze in de laatste dagen van deze kerk nog meer goede werken zullen doen dan in haar eerste dagen. De katholieken hebben door de eeuwen heen veel liefdadigheid en dienst bewezen. Maar aan de top van het vaticaan is het een corrupte bende. Aan de basis zijn veel goede christenen die de valse zaken blootleggen, revisionistische geschiedenis schrijven en hun reputatie op het spel zetten. Maar ze gaan door met het onthullen van de waarheid. ( o.a. Leo Zagami, Chuck Baldwin)

Jezus is heel duidelijk dat degenen die de praktijken omarmen die de Izebel-leiding in deze kerk bracht, de grote verdrukking zullen ondergaan, tenzij ze zich van hun overspel bekeren door de satanische babylonische praktijken die werden vastgesteld, te verwerpen. Het feit dat ze zich van hun daden kunnen bekeren, impliceert dat sommigen dat zullen doen. Er wordt gesproken over de grote verdrukking die de ziel van de mens zal beproeven ten koste van zijn fysieke leven. Izebel in het Oude Testament werd vernietigd en de honden aten haar botten. Deze Izebel zal ook worden vernietigd en het Beest dat ze in de grote verdrukking berijdt (zie hoofdstuk 17), zal haar botten opeten. En ik zal haar kinderen met de dood treffen; en alle kerken zullen weten dat Ik het ben die het hart en de nieren doorgrondt en Ik zal ieder van u geven naar uw werken.

De belofte aan degenen die zich bij Izebel aansluiten, is de dood voor haar kinderen. Dit spreekt profetisch over een grote verdrukking voor de nakomelingen van deze kerk in de toekomst. Jezus zal zeker eerlijk zijn over wat Hij geeft aan iedereen die zich met deze vergadering identificeert, omdat Hij naar het hart en de vrucht van elk individu kijkt. Maar tot u zeg ik, en tot de rest in Thyatira, velen die deze leer niet hebben, en die de diepten van satan niet hebben gekend, zoals zij spreken; Ik zal u geen andere last opleggen. Maar houdt slechts vast wat u hebt totdat Ik kom.

Degenen die de babylonische leer van Izebel, die van satan komt, niet omarmen, zullen geen andere last op hen krijgen. Hij impliceert dat het al genoeg last is om gewoon een katholieke christen te zijn die van Hem houdt en geen deel wil hebben aan de diepe dingen van satan die deze kerk zijn binnengedrongen.

Degenen die de babylonische praktijken binnen deze kerk niet omarmen, hebben de belofte dat geloof in Jezus alles is wat ze nodig hebben. Jezus zegt dat er enkele overwinnaars in deze kerk op aarde zullen zijn wanneer Hij komt. Het lijkt erop dat sommigen in deze kerk met hem meegaan in de pretribulatie-opname. We kunnen duidelijk zien aan de verklaring om vast te houden tot ik kom dat Thyatira een van de vier soorten kerken op aarde zal zijn in de dagen van Zijn terugkeer.

Er waren dus 7 kerken in klein Azië waarnaar 7 brieven werden gestuurd.

Deze kerken / gemeenten stonden symbool voor een soort gemeente in zijn tijd en voor een kerkgemeente / stroming in de eeuwen daarna en ze kwamen overeen met een parabel / gelijkenis in Mattheüs 13.

En verder wezen ze terug naar een periode in de geschiedenis van Israël met God in het O.T. ( zie over openbaringen 2 over Izebel)

De 7 kerken:

Efeze – De begeerlijke gemeente die de liefde van weleer had opgegeven (Openbaring 2:1-7).

Smyrna – De vervolgde gemeente die onder armoede en martelaarschap leed (Openbaring 2:8-11).

Pergamum – De wereldse gemeente die de Christelijke leer verwaterde en tot inkeer moest komen (Openbaring 2:12-17).

Tyatira – De valse gemeente die een verleidelijke profetes volgde (Openbaring 2:18-29).

Sardes – De “dode” gemeente die in slaap was gevallen (Openbaring 3:1-6).

Filadelfia – De gemeente van broederlijke liefde die geduldig volhardt (Openbaring 3:7-13).

Laodicea – De “lauwe” gemeente met een lauw geloof (Openbaring 3:14-22).

De 7 gelijkenissen in Mattheüs 13:

1. De gelijkenis van de Zaaier – 13:1-23

2. Het onkruid op de akker – 13:24-30

3. De gelijkenis van het mosterdzaad – 13:31-32

4. De gelijkenis aan het zuurdeeg – 13:33-43

5. De schat in de akker – 13:44

6. De éne parel van grote waarde – 13:45-46

7. De gelijkenis van het visnet – 13:47-58

Kijk naar 5. Sardis: de geestelijk dode vleselijke kerk. ( 4,5,6 en 7 zijn er tot in de eindtijd. 4 was Rome en 5 is de de kerk van de reformatie die begon toen Martin Luther zich losmaakte van de rooms-katholieke kerk. Het omvat de meeste van de oude protestantse kerken van onze tijd.

En schrijf aan de engel van de kerk in Sardis; Deze dingen zegt hij die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft; Ik ken uw werken, dat u een naam heeft die u leeft en dood bent.

Jezus vertelt deze kerk dat ze een naam hebben waarvan ze leven, maar dat ze echt dood zijn. Hij zegt dat ze beweren christen te zijn, maar ze zijn echt nooit uit de Geest geboren. Ze hebben een vals gevoel van veiligheid, net als de mensen van het oude Sardis.

Velen van deze kerk denken dat ze gered zijn omdat ze als kind in het christendom zijn gedoopt en omdat ze zichzelf christen noemen. De kerken die voor het grootste deel uit de reformatie kwamen, zijn in grote geestelijke achteruitgang. In Europa zochten deze kerken de goedkeuring van politieke leiders en werden door de staat gesteunde kerken . Vandaag kunnen we de resultaten van die fusie in veel delen van het oude Europa zien. Er zijn grote kerkgebouwen met door de staat gesteunde geestelijken die weinig regelmatige bezoekers hebben.

Veel van degenen die nog steeds deze liberale hoofdlijn van protestantse kerken bezoeken, doen dit alleen om culturele of sociale redenen. Er is weinig echte christelijke gemeenschap in deze kerken buiten de zondagsdienst en het kerkgebouw, en de levensstijlen en humanistische overtuigingen van de leden weerspiegelen onverschilligheid of zelfs vijandigheid tegenover bijbelse waarheden. Veel van de ketterijen van onze moderne tijd zijn bedacht in hun liberale seminaries.

( dominees die beweren dat God dood is, dat God een concept is, dat Jezus niet echt bestaan heeft, dat de bijbel een boek van mensen is met falen en feilen en allegorisch enz. Dominees die mensen bestraffen, die mensen geld uit de zak kloppen enz. maar die er niet zijn voor het heil van de mens.)

Het leiderschap in Sardis heeft een geschiedenis van wijzen op de tekortkomingen van de katholieken, maar de katholieken hebben tenminste werken waar Jezus hen voor prees. Jezus heeft weinig vriendelijke woorden voor wat er in deze kerk gebeurt. Wees waakzaam en versterk de dingen die blijven, die gereed zijn om te sterven; want Ik heb niet gevonden dat uw werken volmaakt zijn voor God .

Wat in de meeste van deze kerken nog over is, is de juiste leer van redding door geloof alleen in het voltooide werk van Jezus Christus alleen en het geloof in sommigen dat de bijbel de enige onfeilbare regel is voor christenen om naar te leven.

De dingen die overblijven, zijn klaar om te sterven omdat veel van de fundamenten van het geloof nu worden aangevallen in hun eigen seminaries en door veel van hun leiders die door deze seminaries zijn gecorrumpeerd. Sommige leiders die met deze kerk kunnen worden geïdentificeerd, vertellen nu zelfs aan de mensen welke passages in de bijbel als geïnspireerd worden aangemerkt en welke niet. Steeds meer leert men dat de bijbel slechts een gids is om te leven, net als heilige boeken van heidense religies. Sommigen geloven niet langer dat de bijbel Gods onfeilbare woord is en ze ontkennen zelfs dat Jezus de enige manier tot redding is. Dat doet de huidige Paus nu ook.

Jezus zei dat hun werken niet perfect zijn voor God. Hij verwijst waarschijnlijk naar het werk binnen deze kerk dat de christelijke waarheden actief verdraait en negeert en hun gebrek aan geloof en / of dienstbaarheid om de grote opdracht uit te voeren. Bedenk dan hoe u hebt ontvangen en gehoord, en vasthoudt en u bekeert. Als u daarom niet waakt, zal ik als een dief op u komen en u zult niet weten welk uur ik over u zal komen.

Jezus vertelt deze kerk duidelijk dat ze moeten vasthouden aan de essentie van het geloof dat van hun vaderen is doorgegeven.

( Ik heb daar diverse keren over geschreven. Dat we een “vaderprobleem” hebben. Zij die boven ons staan en weten, hebben ons niet geleid.)

Hij vertelt hen ook dat als ze niet kijken naar en de dingen die overblijven versterken, ze zich niet bewust zullen zijn van de algemene tijd van Zijn komst of klaar zullen zijn wanneer Hij komt.

De komst van Jezus als dief verwijst naar wat algemeen bekend staat als de opname. Het is wanneer Jezus komt als een dief voor een wereld die nog steeds onder het bestuur van satan staat. Hij komt zodat Zijn gelovigen satans vrije heerschappij op aarde als namaakgod niet zullen doorstaan.

God zal toestaan dat deze misleiding komt zodat de hele wereld de keuze zal moeten maken die eeuwige gevolgen heeft. Die keuze is om Zijn Zoon als Heer te aanvaarden of satan als heer te aanvaarden. Aangezien de met de Geest vervulde kerk Jezus al als Heer heeft aanvaard, is er eenvoudigweg geen reden voor hen om deze beproeving te doorstaan, maar de meeste die met Sardis kunnen worden geïdentificeerd, zo wordt ons verteld, zullen worden achtergelaten om door deze periode van beproeving en verdrukking te gaan .

Velen in Sardis proberen zichzelf te redden door hun eigen verdiensten. Ze hebben Jezus nooit tot Heer van hun leven gemaakt. De meeste van degenen die met deze vergadering zijn geïdentificeerd, staan in het doopboek van de kerk en ze noemen zichzelf christen, maar hoeveel hebben enig bewijs dat ze uit de Geest zijn geboren met werken van de Geest die door hen zijn gedaan? Hoevelen zijn er dan eigenlijk uit de Geest geboren? Jezus zegt dat er in deze groep maar een paar zijn!

( uit de Geest geboren wil zeggen: wedergeboren.) Jezus maakt ook duidelijk dat Hij zelf een doopboek heeft; het wordt het levensboek van het Lam genoemd. Wat velen in deze kerk niet begrijpen, is dat Jezus de doper is. Geestelijke doop wordt niet gedaan door de kerk, priester of pastoor. Evenmin wordt de ware doop bereikt door te dompelen of te besprenkelen en enkele rituele woorden te zeggen. De ware doop is de doop in een nieuwe schepping die door de Heilige Geest het lichaam van Christus wordt genoemd en dit gebeurt allemaal met de autoriteit die de Vader Jezus heeft gegeven wanneer iemand Jezus echt vertrouwt voor zijn of haar redding.

In de ene ware doop in het lichaam van Christus door te vertrouwen op het voltooide werk dat Jezus aan het kruis deed, sterft de oude vleesmens met Jezus en wordt met Jezus opgevoed tot een nieuwe schepping samen met vele andere leden die het Lichaam van Christus worden genoemd. De doop is geen gehoorzaamheidsritueel dat redding brengt, zoals sommige denominaties leren. Wat redding brengt, is geboren worden in een nieuwe schepping door geloof in de Schepper. Velen verwarren de uiterlijke symboliek van identificatie met Jezus die gelovigen tonen wanneer ze worden ondergedompeld of besprenkeld met de spirituele schepping die plaatsvindt binnenin wanneer men gelooft.

Mt 3,11: Ik doop u inderdaad met water tot bekering; maar wie na mij komt, is machtiger dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen; hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur:

Van de hele mensheid zijn hun namen opgenomen in het boek des levens wanneer ze door God zijn geschapen, maar alle geboren sinds de val van Adam zullen uit het boek des levens worden gewist omdat we allemaal zondigen en we zullen allemaal sterven in onze zonden tenzij we leven zonder zonde. Aangezien geen enkele natuurlijke mens dat kan, is het enige alternatief het aanbod van de gratis gave van rechtvaardigheid die door het bloed komt van de enige God / mens die geen zonde

(Jezus) had.

Degenen die door de Vader zijn aangetrokken om te worden gedoopt in een nieuwe schepping, het Lichaam van Christus genaamd, zullen worden gedoopt in Zijn gerechtigheid en zullen niet uit het boek des levens worden gewist. Allen die niet tot Jezus komen voor redding, zullen het niet waard zijn om hun naam in het boek des levens te laten behouden omdat hun zonde hen blijft scheiden van God.

Kijk naar kerk 6: Philadelphia: de kerk van broederlijke liefde.

Dit is de kerk van de zending. Velen in deze kerk wandelden met God zoals Henoch, en net als Henoch kunnen de gelovigen ook worden verwijderd zonder de dood te zien 300 jaar nadat de wandeling was begonnen. En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent: De enige die in aanmerking komt, is onze opgestane Heer. De sleutel van David is de sleutel die Eliakim uit het Oude Testament droeg als het hoofd van het gezin van David. Alleen Eliakim had de autoriteit om audiëntie bij koning David toe te staan of te weigeren. Jezus als hogepriester opent de deur voor toegang tot de Vader en niemand anders dan Jezus kan die deur openen of die deur sluiten. Ik ken uw werken: zie, ik heb u een open deur voorgehouden, en niemand kan hem sluiten; want u hebt een beetje kracht en u hebt mijn woord gehouden en mijn naam niet verloochend. Deze kerk heeft een open deur ervoor. Dit komt tot uiting in het werk van evangelisatie en missies dat velen in deze kerk hebben bereikt door de kracht van de Heilige Geest. De kracht die van de Heilige Geest kwam, is waar deze kerk haar kracht krijgt, maar haar kracht is beperkt omdat ze een kleine minderheid is en ze heeft niet veel invloed op anderen die zich identificeren met het christendom. Jezus zei dat deze kerk zijn woord hield. Hij verwijst naar Zijn “heilig woord” de Bijbel. Dit is de enige kerk die het woord van God gehoorzaamde om het goede nieuws aan de hele wereld bekend te maken. Philadelphia geloofde niet alleen het woord van God, maar ze gehoorzaamde het woord. Deze kerk heeft niet ontkend dat Jezus de Verlosser is, zelfs niet toen het populair werd voor degenen die zich met het christendom identificeerden om “vele wegen naar de God-theologie”

Zie, Ik zal ze tot de synagoge van satan maken, die zegt dat ze Joden zijn en dat niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal ze doen komen om voor uw voeten te aanbidden en te weten dat ik u heb liefgehad.

De kerk in Philadelphia in de eerste eeuw werd vervolgd door degenen die zichzelf joden noemden maar volgens Jezus tot de synagoge van satan behoorden. Jezus zegt dat alle joden die deze kerk vervolgden, ooit zullen erkennen dat Jezus zijn kerk liefheeft. Deze passage maakt ook duidelijk dat er een werkelijke tijd van oordeel zal zijn in aanwezigheid van de heiligen die met Jezus regeren.

Omdat u het woord van mijn geduld hebt gehouden, zal Ik u ook behoeden voor het uur van verzoeking, dat over de hele wereld zal komen, om hen die op de aarde wonen te beproeven .

Het woord van Zijn geduld is de boodschap over Zijn wederkomst. Tegenwoordig zeggen velen in de kerk dat ze Jezus niet snel zullen verwachten. Sommigen geloven zelfs dat Jezus misschien helemaal niet fysiek terugkomt of in ieder geval niet totdat de wereld gekerstend is. Omgekeerd verspreiden de meeste leden van de Filadelfia-kerk het woord dat Jezus zeker spoedig zal komen.

De kerk wordt verteld dat ze “van” of letterlijk “uit” zal worden gehouden (“ek” wordt in het Grieks gebruikt en het betekent in feite “uit”) de tijd van beproeving die zal komen op allen die op aarde leven.

De tijd van beproeving voor de wereld zal komen om de wereld te testen om te zien of ze God zullen geloven en de waarheid zullen accepteren over het komende Koninkrijk van God geregeerd door Jezus of dat ze de leugens van de Antichrist van het Beest zullen geloven en lid worden van de vals koninkrijk dat hen naar hun eigen vernietiging zal leiden.

De met Philadelphia geïdentificeerde gemeente heeft geen reden om getest te worden, aangezien die al geloven. De gelovigen in deze vergadering zullen voor het oordeel worden gebracht zoals Henoch was, omdat ze al met God wandelen omdat Zijn geest in hen is. Zie, ik kom snel: houd vast wat gij hebt, dat niemand uw kroon neemt.

Jezus zei dat hij heel snel of plotseling voor deze kerk zou komen. Deze kerk zal niet lang op aarde blijven. Zoals Henoch driehonderd jaar met God wandelde en werd ingenomen – zo mag deze kerk. Jezus geeft aan dat als deze mensen vasthouden en hun gaven gebruiken totdat Hij komt, ze al een kroon verzekerd hebben. De Schrift is ook duidelijk dat het voor een gelovige mogelijk is om zijn kroon aan een andere gelovige te verliezen als hij stopt met het werk te doen dat God hem heeft gegeven.

De met Philadelphia geïdentificeerde kerk is de laatste van de twee vergaderingen van de zeven die Jezus helemaal behaagt. De andere was de gemeente die zich met Smyrna identificeerde en die grote vervolging zag, maar toch het geloof behield.

Kijk naar kerk 7. Laodicea. Deze kerk vertegenwoordigt materialistische kerken die geestelijk arm zijn en die bestaan in de laatste dagen vlak voor de wederkomst. Het omvat “welvaartskerken”.

Veel van de methoden die nu worden gebruikt om mensen te bereiken, zijn niet gebaseerd op het onderwijzen van bijbelse waarheden, maar zijn gebaseerd op psychologische concepten die werken in ’s werelds meest succesvolle bedrijven.

Laodicea omvat ook mogelijkheiddenken en woordkerken die zichzelf de scheppers maken van wat ze geloven en zeggen. De kerk van Laodicea omvat enkele tv-bedieningen, reizende zelf-gezalfde genezers en al diegenen die de kudde omhullen door een extravagante levensstijl te leiden op basis van het aanbod van anderen. Het kan ook dat er zijn die denken dat ze spiritueel rijk zijn, maar in het echt spiritueel bankroet zijn omdat ze de heidense theologie en doctrines van demonen in de nieuwe tijd hebben omarmd. Anderen zoals deze hebben het menselijke emotionele leven omarmd met veranderde bewustzijnsstaten als spirituele rijkdom van God. Laodicea kan zelfs enkele culturen van de laatste dagen bevatten die in grote ketterij zijn maar de naam van Jezus Christus niet ontkennen. Ik ken uw werken, dat u niet koud of heet bent: ik zou u koud of warm willen. Dus omdat u lauw bent, en noch koud noch heet, zal ik u uit mijn mond spuwen .

Jezus zegt dat deze kerk niet koud of heet is. Zoals warm en koud water worden gecombineerd om lauw water te produceren, vermengden deze hun warme en koude theologieën om een oecumenisch christendom te vormen dat zo halfslachtig is dat Jezus ze niet kan verdragen. Jezus braakt op een gegeven moment de hele groep van hen uit Zijn mond. Profetisch geloof ik dat dit gebeurt wanneer Hij vlak voor de verdrukking voor zijn kerk komt. Als deze vergadering uit het lichaam wordt uitgebraakt, zou het niet langer worden geïdentificeerd als onderdeel van het lichaam van Christus. Degenen die met deze vergadering kunnen worden geïdentificeerd, hebben een bestemming zoals hun afvallige moeder Israël; ze zullen ook een hoer worden. Velen in deze kerk wijzen tegenwoordig met hun vinger naar de joden en zeggen dat God met hen klaar is, maar God is waar, rechtvaardig en consistent. Degenen die zich identificeren met het christendom en die de hoer spelen met de satanische dingen van de wereld, zullen net als de hoer Israël een oordeel ontvangen. Er is echter nog steeds hoop op redding voor zowel Israël als voor deze vergadering.

Na de 7 brieven wordt Johannes de hemel getoond. Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet. En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.

Hem wordt de geest van God getoond, de bestaat uit 7 soorten geest.

Johannes vertelt ons over de troon die hij in de hemel zag en de beschrijving van degene die op de troon zat.

We hebben lichaam, ziel en geest en we zijn nog steeds één wezen. God is Vader, Zoon en Heilige Geest en toch zijn de drie goddelijke personen één God. De zeven lampen zijn de zeven Geesten van God. God heeft niet zeven verschillende geesten, maar Zijn Heilige Geest heeft zeven verschillende kenmerken.

De Geest van oordeel, de Geest van Goddelijke genade en gebeden, de Geest van Zijn Zoon (de Trooster), de Geest van Zijn Zoon tot vernieuwing , de Geest van Zijn Zoon tot deelgave aan Zijn (aardse) zalving, de Geest van Zijn Zoon tot heiligmaking (van ons persoonlijk leven), de Geest van de Vader Die ons Goddelijke heerlijkheid en volmaaktheid in Hem geeft.

Wij horen te weten dat wij Gods tempel zouden moeten zijn en dat de Geest in ons kan wonen:

Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.

15Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

1 Petr. 2, 5: Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

Na de 7 brieven wordt Johannes de hemel getoond.

Er wordt beschreven hoe de hemel er uit ziet en er wordt verteld over de 7 geesten van God.

Na de 7 brieven, de 7 geesten gaat het over de 7 zegels.

In de rechterhand van God is een boekrol met tekst aan de buitenkant en binnenkant. Deze boekrol was verzegeld met zeven zegels

De binnenkant van de rol bevat de gebeurtenissen die in de hemel en op aarde moeten plaatsvinden voordat de mens kan worden hersteld om de schepping van God te besturen. Terwijl de rol wordt uitgerold, zet deze de gebeurtenissen in gang die moeten plaatsvinden om dit herstel te laten plaatsvinden. Alle zonde vanaf de tijd van Adam moet worden betaald en is inderdaad betaald door het offer dat God vervulde door de dood van Zijn Zoon Jezus aan het kruis. Degenen die het gratis geschenk van Gods offer voor alle zonden in het aanvaardbare jaar van de Heer accepteerden zullen de toorn van God niet ervaren die over de vijanden van God moet komen die de enige voorziening die God heeft gegeven om te redden, verwerpen. en de mensheid herstellen. Dit plan van herstel komt door de tweede Adam (Jezus) en Hij moet komen om op aarde te regeren om alle vijanden van God te verslaan.

Aangezien deze rol is uitgerold, moeten we er rekening mee houden dat nadat de buitenste zegels zijn verbroken, niets te zien is dat in een verzegeld binnengedeelte is geschreven. Als iemand dus zegt dat we nu door een van de oordelen over de bazuin of door oordelen voordat de dingen die zijn beschreven bij het verbreken van de voorgaande zeven zegels, zijn vervuld, moeten we dat niet geloven. Er zijn nog geen oordelen over de bazuin op aarde geweest en geen van deze is nu aan de gang op het moment van schrijven.

De oordelen over de bazuin worden pas echt uitgevoerd nadat alle zegels van de boekrol zijn verbroken. Bijgevolg beginnen de bazuinoordelen na de opening van het zevende zegel.

En ik zag een sterke engel die met luide stem verkondigde: Wie is het waard om het boek te openen en de zegels ervan los te maken? En niemand in de hemel, noch op aarde, noch onder de aarde, was in staat het boek te openen, noch ernaar te kijken. De engel was op zoek naar iemand die het waard was om het boek te openen en het te lezen, maar in het universum kon geen natuurlijk zaad van de mens worden gevonden om het boek te openen. Dit komt omdat iedereen gezondigd heeft en niemand waardig is (Rom 3:23). Zelfs de sterke engel wilde het boek niet openen omdat het een bloedverwant verlosser moest zijn die van Adam afstamde.

Nadat Adam had gezondigd, was hij het niet langer waard de aarde te besturen. De aarde werd onder het bestuur van de “prins van de engelen” / lucifer (satan) geplaatst. Hij zal over de aarde heersen totdat er een bloedverwant-verlosser wordt gevonden die voldoet aan de vereiste om hem te verlossen. Een groot deel van de bijbel beschrijft de inspanning die satan heeft geleverd om te voorkomen dat een bloedverwant-verlosser van Adam afdaalt en een zondeloos leven leidt.

Toen satan, de heerser van deze wereld, een zondeloze man liet sterven, schond hij Gods wet en was hij medeplichtig aan de misdaad. Hij werd ontmaskerd als de moordenaar die hij is. God heeft deze onschuldige man uit de dood opgewekt tot een nieuwe schepping en de heersende autoriteiten van deze wereld veroordeeld. De verrezen Jezus heeft de aankoopprijs betaald om de bloedverwant-verlosser te zijn en alle macht en gezag over de aarde is hersteld naar deze tweede Adam. Als de heersers van deze wereld op de hoogte waren geweest van dit plan van God om de aarde te verlossen, zouden ze de “Heer der heerlijkheid” niet gekruisigd hebben (1 Kor. 2, 8: Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.)

De vertraging vanaf Zijn overwinnende dood tot het afrollen van de boekrol was zodanig dat velen zouden worden gered door geboren te worden in deze nieuwe spirituele schepping, het Lichaam van Christus genaamd. Dit is het lichaam dat Hij heeft geschapen en gegeven aan iedereen die op Hem vertrouwt om hun zonden te bedekken met Zijn bloedoffer.

Het Lam dat werd geslacht was Jezus. Jezus staat midden op de troon. Er zit ook een persoon op de troon waar Jezus het boek van nam. Jezus zat voorheen bij de Vader, maar nu ziet Johannes hem staan om het boek uit de hand van de Vader te nemen. Wanneer Hij het boek neemt en de boekrol uitrolt, zullen de gebeurtenissen die erin zijn geschreven plaatsvinden.

Het Lam bevat zeven ogen en zeven horens. De zeven horens spreken van volledige kracht en de zeven ogen of uitgezonden Geesten betekent dat Hij over de hele aarde zal regeren in de volledige volheid van God.

Het Lam haalt het boek uit de rechterhand van Hem die op de troon zat. Als Jezus de Vader is zoals sommigen onderwijzen, neemt Jezus het boek uit de rechterhand van Zichzelf. Dit is natuurlijk niet het geval omdat God drie-enige is. Opnieuw zien we de drie-eenheid op de troon als de zevenvoudige Heilige Geest, de Vader en de Zoon.

Het verhaal van de herstelling van de schepping begint met de opening van het zeven verzegelde boek en gaat door totdat God aan het einde van het boek de nieuwe hemel en aarde schept.

Het Lam ( Jezus) zal nu één voor één de zeven zegels van de boekrol openen en Johannes zal ons vertellen wat hij ziet. ( Over de periode die Johannes in Openbaring zal zien, wordt ook gesproken in de profetieën van Daniël en door Jezus in Mt hoofdstukken 24-25.)

Johannes ziet een wit paard met een ruiter die een boog heeft. De rol van deze ruiter is om te veroveren. Deze rijder is een toekomstige wereldleider. De boog is een symbool van zijn controle over oorlogswapens. Aangezien de ruiter geen pijlen laat zien, kan dit betekenen dat hij overwint door de dreiging van de kracht die hij vertoont en wanneer deze ruiter rijdt, overwint hij niet met daadwerkelijk militair geweld. Daniel vertelt ons dat er iemand komt die “door vrede velen zal vernietigen”.

(NB. er zijn er nu die beweren dat de man op het paard de occulte elite is die door dreiging met corona (kroon) de macht grijpt en de massa onderwerpt zonder dat er een wapen aan te pas komt)

Na wat lijkt op een korte periode van valse vrede op aarde, wordt onder het tweede zegel een leider onthuld die op een rood paard rijdt en vrede van de aarde wegneemt. Deze wereldleider krijgt de macht om grote militaire kracht te gebruiken. ( rood kan wijzen op wereld communisme. Daar zijn we naar toe op weg)

En hij zag een zwart paard; en hij die op hem zat had een weegschaal in zijn hand. ( Zwart is geassocieerd met kracht, elegantie, formaliteit, dood, kwaad en mysterie. Zwart is een mysterieuze kleur die verband houdt met angst en het onbekende. Het heeft meestal een negatief effect. Zwart geeft kracht en gezag aan.)

Johannes ziet een zwart paard en de persoon die erop rijdt, heeft een weegschaal in zijn hand; eten wordt voor geld verzwaard. Dit is een beeld van hongersnood en rantsoenering van ’s werelds voedselvoorraden. Wat wordt beschreven is net genoeg voedsel voor één persoon om een dag van te leven en de cent geeft het dagloon weer. Het kost een dagloon om net genoeg voedsel te krijgen om te overleven. ( Er zijn er die beweren dat de occulte elite nu een hongersnood aan het scheppen is door de boeren al het werk moeilijk hebben gemaakt voor corona en nu met corona moeten boeren oogsten al doordraaien. Ze adviseren nu deze boeren te stoppen met hun bedrijf)

Voedsel wordt erg duur voor de dagelijkse kostwinner, maar de rijken doen het misschien beter.

En dan ziet Johannes een ziekelijk bleekgroen paard. (Het Griekse woord clwrov ( chloros) wordt gebruikt en het is waarschijnlijker dat het wordt vertaald als bleekgroen) . De berijder op hem bracht de dood en Hades volgt hem. De passage impliceert dat wanneer deze ruiter rijdt, er een hel op aarde zal zijn en dat deze ruiter mogelijk enige controle heeft over de onderwereld. De passage zegt dat er macht werd gegeven om te doden met wapens, gebrek aan voedsel, dood (pest) en met wilde dieren van de aarde. God staat toe dat zwaard, hongersnood, wilde dieren en pestilentie de naties kastijden. ( pest, pestilentie wordt nu vergeleken met corona)

Dus wit, rood, zwart, bleekgroen.

De passage geeft ook aan dat deze gebeurtenissen zich zullen voordoen op een kwart van het landoppervlak van de aarde. Ziekte gaat vaak gepaard met oorlog, maar hier is waarschijnlijk ook een grondslag voor een oorlog bij betrokken. Deze gebeurtenissen beschrijven mogelijk een wereldoorlog samen met een burgeroorlog die plaatsvindt tussen neo-christelijke westerse landen en islamitische landen die zo erg wordt dat de overlevenden op zoek gaan naar een leider die absolute controle over de wereld voorstelt via een wereldregering en een all-inclusieve wereldgodsdienst.

De Paus, De VN en andere organisaties werken hier hard aan. We zijn dus al op weg.

De boodschap bij de opening van dit vijfde zegel vertelt over de vervolging en moord op gelovigen voor hun getuigenis. Deze vervolging begon niet bij de opening van het vijfde zegel, omdat de passage aangeeft dat het begon toen de eerste martelaren in de oudheid werden gedood. Deze passage spreekt van alle martelaren die zijn gedood onder hoerreligie en onder satans bestuur op aarde. Wat in het verleden is gebeurd, vervult slechts gedeeltelijk het aantal zielen die zullen worden gemarteld omdat er nu een grote vervolging begint, ten tijde van dit vijfde zegel. Deze laatste vervolging zal maar een klein seizoen duren, maar zal zeer ernstig zijn.

De focus van deze vervolging van de heiligen die na de oorlog van de vier ruiters worden geplaatst, is belangrijk. Na de religieuze oorlogen die op zichzelf veel ware christenen doden, zal de oplossing van de wereld zijn om een allesomvattende hoerenwereldgodsdienst te vormen die zal beweren dat alle paden naar God leiden. Degenen die zeggen dat Jezus de enige weg naar God is, zullen worden verboden als onverdraagzame, subversieve en gevaarlijke mensen en een bedreiging voor de wereldvrede. ( NB. dit is nu gaande. Er zijn er al velen die preken dat allerlei wegen naar God leiden. De huidige paus Franciscus doet dat ook. Hij heeft ook letterlijk gezegd dat de kruisdood en boodschap van Jezus mislukt zijn. Deze paus is een groot dwaallicht en een valse leraar, die uit is op één wereldgodsdienst)

Het beleid van verzoening met satanische krachten in de wereld door westerse regeringen is hypocriet en op lange termijn een veel grotere bedreiging voor de wereldvrede dan het omgaan met de waarheid. Waardoor, omdat we het probleem zullen sussen en er niet mee omgaan totdat de dingen volledig uit de hand lopen, er een wereldoorlog zal ontstaan.

( om nog maar te zwijgen om te durven praten over het zionisme en over het zionistische christendom. Dit is een grote misleiding. Om nog maar te zwijgen over het satanische jodendom)

De oplossing om de oorlog te beëindigen zal zijn om zondebokken te vinden om de oorlog de schuld te geven en dit zal iedereen omvatten die beweert dat er maar één ware weg naar God is.

Daarom is er na de oorlogen van de vier ruiters vervolging van fundamentele christenen door de allesomvattende tolerante hoerenwereldkerk die onverdraagzaam is voor degenen die zich niet bij hen voegen in hun oecumenische poging om de wereld te “ redden”.

Velen die zich met het ware christendom identificeren, zullen een keuze moeten maken om de Jezus van de Schrift te volgen en vervolgd te worden, of om te volgen wat de hoer van die ene wereldgodsdienst dicteert met zijn allesomvattende theologie van tolerantie en geen bekering . Na het vijfde zegel zullen de heiligen van deze religieuze hoer die het beest berijdt, worden vervolgd, maar een paar jaar later zal deze hoer zelf worden vernietigd door het beest dat ze berijdt.

Als Jezus het zesde zegel opent, is de grote dag van de toorn van Gods Lam aangebroken. Om deze dag aan te kondigen, zal er een aardbeving zijn die zo groot is dat elk eiland van zijn plaats zal worden gehaald. De zon wordt donker, de maan wordt bloedrood en meteorieten vallen uit de lucht. Dit kan een gebeurtenis zijn die even wereldschokkend is als de aarde een grote komeet tegenkomt.

Merk op dat de passage zegt dat het plaatsvindt vóór de vreselijke dag van de Heer, dus dit is slechts de aankondiging dat het op het punt staat aan te komen. Het is pas na de opening van het zevende zegel dat de toorn van het Lam werkelijk begint. De wereld zal zich terdege bewust zijn dat de tijd voor dit oordeel is aangebroken, maar vóór het oordeel zendt God Zijn profeten om de wereld toe te staan zich te bekeren. De wereld mist misschien zelfs dat punt wanneer ze waarschijnlijk worden misleid om te geloven dat de twee profeten van God het bijbelse beest en zijn valse profeet zijn.

Hierna zullen we zien dat God opnieuw met de Joden omgaat om de laatste zeven jaar te vervullen. Halverwege deze zeven jaar is Israël door Jezus en Daniël verteld naar de bergen te vluchten om aan het Beest te ontsnappen. Om die reden kan de grote laatste verdrukking van 3 ½ jaar niet plaatsvinden totdat er eerst een toekomstige gebeurtenis plaatsvindt. Deze gebeurtenis is wanneer satan uit de hemel op aarde wordt geworpen.

Satan lijkt aan het einde van het zesde bazuinoordeel te worden uitgeworpen, na het doden van de profeten. De profeten getuigen 1260 dagen voordat ze worden gedood. Dit scenario laat 3,5 jaar toe voor de twee profeten om hun werk te doen en 3,5 jaar voor het Beest om de profetie te vervullen die zegt dat hij de wereld zal beheersen voor een periode van 3,5 jaar. Dit vindt plaats vóór deze laatste zeven jaar daarom is er waarschijnlijk nog een periode van 3,5 jaar vanaf de opening van het eerste zegel tot het begin van het getuigenis van de profeten.

Op de grote dag van de Heer hebben de twee profeten de eerste 3,5 jaar de tijd om de wereld de waarheid te vertellen en de lichtzonen die aan Jezus zijn gegeven, te overtuigen om de juiste keuze te maken. Daarna is er 3,5 jaar voor de namaak-messias die satan bezit om de vaten van toorn te leiden om de verkeerde keuzes te maken die de wereld tot totale vernietiging zouden brengen. Alleen de tweede komst van Jezus redt enig vlees op aarde en dat wordt gedaan omwille van de uitverkorenen (Marcus13:20).

Aan het begin van deze periode van zeven jaar verzegelt Jezus zijn 144.000 Israëlitische getuigen. Ze zullen de opdracht krijgen om de waarheid van het evangelie van het komende koninkrijk van Jezus te prediken als getuige voor de hele wereld.

In openbaringen 6 wordt al beschreven dat iedereen zich verstopte in de rotsen en grotten omdat ze goed zagen dat toorn of oordeel over de aarde kwam van het Lam.

Voordat de toorn van het Lam plaatsvindt met de zeven bazuinoordelen, zullen we zien dat er een korte tijd van rust op aarde is terwijl de verzegeling van 144.000 Joden plaatsvindt. Deze Israëlieten worden eerst verzegeld, zodat ze niet zullen worden geschaad door de komende oordelen van de toorn van het Lam.

Na de religieuze oorlogen wordt de wereldreligieuze hoer die het wereldsysteem berijdt intolerant voor het ware christendom omdat ze gelooft dat alleen zij het mandaat heeft om zich voor te bereiden op de Christus en het Koninkrijk van God. Christenen die zich niet bij haar willen aansluiten, worden op dezelfde manier als in de dagen van inquisities gedood en vervolgd vanwege hun geloof. Israël gaat door met hoererij door zich aan te sluiten bij deze wereldreligie en door een zevenjarig vredesverbond te ondertekenen met het wereldpolitieke systeem, bevestigd door de man die op het witte paard had gereden.

Jezus kondigt met een grote aardbeving aan de wereld aan en tekent in de zon en de maan bij het zesde zegel dat de dag van de toorn van het Lam voor de vervolging van Zijn volk op handen is. Het eerste deel van deze periode van zeven jaar begint met de verzegeling van 144.000 Israëlieten. Jezus zal Zich bovennatuurlijk aan deze personen openbaren, zoals Hij ongeveer tweeduizend jaar eerder met de apostel Paulus deed. Ze zullen Israël en de wereld de waarheid vertellen dat Jezus de Messias is en dat het aan de Joden beloofde koninkrijk op het punt staat te komen. Twee profeten met bovennatuurlijke krachten zullen ook komen om deze waarheid aan de wereld te getuigen. Ze zullen 1260 dagen de kracht hebben om oordeel en pijn op aarde te brengen en iedereen die hen probeert te schaden, zal worden gedood.

De vier engelen met de macht om de aarde en de zee pijn te doen, wordt verteld dat ze hun toewijzingen moeten onthouden tot nadat het zegel van God in het voorhoofd van Zijn dienstknechten is geplaatst. Deze dienstknechten worden verzegeld vlak voor de oordelen over de bazuin en ze worden verwijderd of gemarteld voor de oordelen.

Deze zullen de opdracht van Matteüs Hoofdstuk 10 vervullen.

Zoals veel profetieën was er een gedeeltelijke vervulling in de tijd dat het werd gesproken, maar het gaat dan over een grotere eindtijdvervulling.

Mt. 10,6 : Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.

En: Ik was een vreemdeling en u nam mij niet in: naakt, en u kleedde mij niet: ziek en in gevangenis, en gij hebt mij niet bezocht. 44 Zullen zij hem dan ook antwoorden, zeggende: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorst, of een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? 45 Dan zal hij ze antwoorden, zeggende: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit niet aan een van de minste van deze hebt gedaan, hebt gij het mij niet gedaan.

Deze passage gaat echt over hoe mensen deze verzegelde discipelen zullen behandelen in de tijd van hun bediening op aarde en zeker niet hoe christenen andere christenen behandelen of zelfs hoe ongelovigen christenen behandelen .De hele context van deze passage in Matteüs gaat over de tijd na de komst van de Heer naar de aarde. Matteüs hoofdstuk 25: 31-45 leert dat degenen die steun verlenen aan de verzegelde Joden die predikten over het komende Joodse koninkrijk, zullen mogen leven en het koninkrijk binnengaan. Aan de andere kant leert het ook dat degenen die hen niet hebben geholpen, zullen worden afgesneden en het koninkrijk van de Messias op aarde niet zullen binnengaan.

Maar met deze passage zijn christenen constant misleid om alle leed van de hele wereld op zich te nemen. Daarom schrijf ik altijd dat je naaste naast jou is.

Met Pinksteren, toen Jezus zijn bloed in de Heilige Plaats in de hemel uitstortte, werd de nieuwe verbondsbelofte in werking gesteld omdat voor alle zonden was betaald. Vanwege het natuurlijke ongeloof van Israël werden veel takken van de olijfboom afgebroken. Dit maakte het mogelijk om gelovige heidenen (geïllustreerd als de bruid) te enten in de nieuwe verbondsbelofte die aan het huis van Israël en Juda was gegeven. Met Pinksteren stortte Jezus als Hogepriester in de hemelse heilige plaats Zijn bloed uit en betaalde hij eens en voor altijd voor de zonden van de mensheid. Door dit te doen, werd de Heilige Geest nu uitgestort op alle vlees dat deze nieuwe verbondsboodschap van Gods genade door geloof zou horen, ongeacht of ze Jood of heidenen waren. Het was niet langer nodig dat een hogepriester in Israël boete deed voor zijn zonden, zodat iemand op aarde vervuld kon worden met de Heilige Geest.

Wees niet verward: de geënte takken zitten in dezelfde olijfboom als de natuurlijke takken. Romeinen 9, 11 maakt duidelijk dat alle mensen die Gods belofte door geloof geloven, of ze nu Jood of heiden zijn, nu het spirituele lichaam van het nieuwe verbond Christus vormen (Heb 12, 22-24).

NB. Toen Jakob God om Zijn zegen vroeg, hernoemde Hij Jakob tot Israël “omdat hij met God en mensen gestreden had en had gewonnen” en maakte hem mank door “de spier die boven het heupgewricht ligt” aan te raken. Dit verhaal markeert de overgang van de familiegeschiedenis van Jakob naar de volksgeschiedenis van Israël. De naam kan betekenen:strijder met God of ook :God heerst.

Tenzij we de hele waarheid kennen, kunnen we door onze door God gegeven gaven van een intellect en vrije wil niet beslissen of we Gods plan en liefde willen accepteren, Hem voor de eeuwigheid willen dienen en gehoorzamen of letterlijk naar de duivel willen gaan (Lucifer).

Verder nu over hoofdstuk van openbaringen:

Johannes: En toen hij het zevende zegel had geopend, was er ongeveer een half uur stilte in de hemel.

Jezus heeft zojuist het laatste zegel van de zeven verzegelde boekrol geopend. Nadat het is geopend, is het in de hemel ongeveer een half uur stil. Niemand weet echt hoe lang deze tijdsperiode op aarde is of hoe lang na de verzegeling de stilte in de hemel blijft bestaan. Dit kan vergelijkbaar zijn met de stilte die je hoort in een rechtszaal vlak voordat de uitspraak wordt aangekondigd. Het is de stilte voor de storm.

2 En ik zag de zeven engelen die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.

3 En een andere engel kwam en stond bij het altaar, met een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerk gegeven, dat hij het met de gebeden van alle heiligen zou offeren op het gouden altaar dat voor de troon was.

4 En de rook van het reukwerk, die met de gebeden van de heiligen kwam, steeg op uit de hand van de engel voor God.

5 En de engel nam het wierookvat en vulde het met vuur van het altaar en wierp het in de aarde: en er waren stemmen, en donderslagen, en bliksemschichten, en een aardbeving.

6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich voor om te klinken.

De zeven engelen die nu voor God staan, kunnen dezelfde zeven engelen zijn die in de rechterhand van Jezus waren en die toezicht hadden op de zeven kerken op aarde. Aan deze zeven engelen van de kerken kan de macht worden gegeven om de toorn van het Lam uit te dragen aan degenen die de kerk op aarde hebben vervolgd (waarover wordt gesproken bij het vijfde zegel). De gebeden van de heiligen staan op het punt beantwoord te worden en Jezus zal degenen op aarde oordelen die Zijn heiligen vervolgen en doden

De toorn van het Lam komt niet zonder reden. Het komt als antwoord op een specifieke tijd van vervolging van heiligen op aarde. Wanneer elke engel de trompet blaast die hem is gegeven, zal er een specifiek oordeel op de aarde vallen. Deze oordelen komen niet als resultaat van de oorlogvoering van de mens zoals de ruiters.

Deze oordelen komen omdat Jezus boos is en Hij de gebeden van de heiligen voor gerechtigheid beantwoordt. Voordat de oordelen komen, geeft de passage aan dat de gebeden van de heiligen voor God opgingen. Een engel nam toen het wierookvat met de gebeden van de heiligen, vulde het met vuur en wierp het op de aarde. De stemmen, donderslagen, bliksemschichten en de aardbeving geven aan dat het oordeel is opgeroepen vanaf de troon en de engelenkrachten wordt verteld om zich voor te bereiden op actie.

De eerste vijf bazuinoordelen hebben helemaal niets te maken met een door mensen veroorzaakte oorlog.

7 De eerste engel klonk en er volgde hagel en vuur vermengd met bloed, en zij werden op de aarde geworpen; en het derde deel van de bomen werd verbrand en al het groene gras werd verbrand.

Dit is het eerste van zeven trompetoordelen. De laatste drie bazuinen worden ook wee genoemd, waarbij het laatste wee de zeven flacons van toorn van God bevat. Deze eerste bazuin klinkt en vuur en zwavel worden op de aarde geworpen. Een derde van de bomen op aarde is verbrand en al het groene gras.

8 En de tweede engel klonk, en als het ware een grote berg, brandend van vuur, werd in de zee geworpen; en het derde deel van de zee werd bloed;

9 En het derde deel van de schepselen die in de zee waren en leven hadden, stierf; en het derde deel van de schepen werd vernietigd .

Sommige van deze gebeurtenissen zullen zeer vergelijkbaar zijn met wat werd ervaren in de plagen van Egypte, maar nu zal het meer dan een derde van het aardoppervlak beslaan. Als de grote komeet de aarde nadert, wordt de aarde eerst geraakt door de staart en grote vlammende vuurballen regenen op de aarde en veroorzaken deze ramp door vuur. Engelen kunnen soms gebruiken wat voor de wereld als natuurlijke gebeurtenissen verschijnt om de bovennatuurlijke wil van God te vervullen.

Dat kan een komeet worden. Sommigen denken hierbij aan een atoomoorlog.

Nadat de tweede engel klinkt, stort een heel groot deel van deze komeet in zee. Een derde van de zee wordt bloed als gevolg van het rode stof van de explosie van het metalen lichaam. Al het leven in de zee boven dit deel van de aarde zal sterven en alle schepen erop zullen worden vernietigd. Dit zou een derde van één zee kunnen betekenen, maar kan in feite een derde van het oceaanoppervlak op aarde betekenen, aangezien het volgende oordeel zich op een derde van het landoppervlak op aarde bevindt.

10 En de derde engel klonk en er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een lamp, en hij viel op het derde deel van de rivieren en op de fonteinen van de wateren;

11 En de naam van de ster wordt Alsem genoemd: en het derde deel van de wateren werd alsem; en veel mannen stierven door de wateren, omdat ze bitter werden gemaakt.

12 En de vierde engel klonk, en het derde deel van de zon werd geslagen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren; zo werd het derde deel van hen verduisterd, en de dag scheen niet voor een derde deel ervan, en ook de nacht.

Nadat Alsem de aarde heeft geraakt, zal het enorme hoeveelheden puin en rook in de atmosfeer gooien, zodat de zon, maan en lucht op dit derde deel van de aarde donker worden.

13 En ik zag, en hoorde een engel die door het midden van de hemel vloog en met luide stem zei: Wee, wee, wee, tot de bewoners van de aarde vanwege de andere stemmen van de bazuin van de drie engelen, die zijn nog te klinken!

Voordat de vijfde engel op de bazuin blaast, ziet Johannes een engel in de atmosfeer vliegen die de mensen op aarde vertelt dat er nog drie keer ellende moeten komen. Deze zullen worden aangekondigd door de laatste drie trompetten.

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/revelation%20chap%208.HTM
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Roman%20Catholicism/The%20Two%20Babylons/two_babylons_contents.htm
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/occult_connection.htm
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/pope_eye.htm
https://christenzijn.nl/wat-zegt-de-bijbel-de-hoer-openbaring-17
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Book_of_Revelation
https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/stilte-voor-storm.html