Over openbaringen 7

Dit gaat over de verzegeling van de 144.000 Joden

In openbaringen 6 wordt al beschreven dat iedereen zich verstopte in de rotsen en grotten omdat ze correct zagen dat toorn of oordeel over de aarde kwam van het Lam.

Voordat de toorn van het Lam plaatsvindt met de zeven bazuinoordelen, zullen we zien dat er een korte tijd van rust op aarde is terwijl de verzegeling van 144.000 Joden plaatsvindt. Deze Israëlieten worden eerst verzegeld, zodat ze niet zullen worden geschaad door de komende oordelen van de toorn van het Lam.

Na de religieuze oorlogen wordt de wereldreligieuze hoer die het wereldsysteem berijdt intolerant voor het ware christendom omdat ze gelooft dat alleen zij het mandaat heeft om zich voor te bereiden op de Christus en het Koninkrijk van God. Christenen die zich niet bij haar willen aansluiten, worden op dezelfde manier als in de dagen van inquisities gedood en vervolgd vanwege hun geloof. Israël gaat door met hoererij door zich aan te sluiten bij deze wereldreligie en door een zevenjarig vredesverbond te ondertekenen met het wereldpolitieke systeem, bevestigd door de man die op het witte paard had gereden. De zevenjarige periode die in de Schrift bekend staat als de tijd van benauwdheid voor Jakob en Daniëls zevende week van jaren is nu begonnen.

Jezus kondigt met een grote aardbeving aan de wereld aan en tekent in de zon en de maan bij het zesde zegel dat de dag van de toorn van het Lam voor de vervolging van Zijn volk op handen is. Het eerste deel van deze periode van zeven jaar begint met de verzegeling van 144.000 Israëlieten. Jezus zal Zich bovennatuurlijk aan deze personen openbaren, zoals Hij ongeveer tweeduizend jaar eerder met de apostel Paulus deed. Ze zullen Israël en de wereld de waarheid vertellen dat Jezus de Messias is en dat het aan de Joden beloofde koninkrijk op het punt staat te komen. Twee profeten met bovennatuurlijke krachten zullen ook komen om deze waarheid aan de wereld te getuigen. Ze zullen 1260 dagen de kracht hebben om oordeel en pijn op aarde te brengen en iedereen die hen probeert te schaden, zal worden gedood. De details over deze twee mannen worden in hoofdstuk 11 gegeven.

1 En na deze dingen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde, vasthoudend aan de vier winden van de aarde, opdat de wind niet zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch op enige boom.

2 En ik zag een andere engel uit het oosten opstijgen, met het zegel van de levende God; en hij riep met luide stem tot de vier engelen, aan wie het was gegeven de aarde en de zee te kwetsen,

3 Zeggende: Schaad de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God op hun voorhoofd hebben verzegeld.

De vier engelen met de macht om de aarde en de zee pijn te doen, wordt verteld dat ze hun toewijzingen moeten onthouden tot nadat het zegel van God in het voorhoofd van Zijn dienstknechten is geplaatst. Deze dienstknechten worden verzegeld vlak voor de oordelen over de bazuin en ze worden verwijderd of gemarteld voor de oordelen.

Deze zullen de opdracht van Matteüs Hoofdstuk 10 vervullen.

Zoals veel profetieën was er een gedeeltelijke vervulling in de tijd dat het werd gesproken, maar het gaat dan over een grotere eindtijdvervulling.

Mt. 10,6 : Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. 7 En predik, terwijl gij gaat, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij. 8 Genees de zieken, reinig de melaatsen, wek de doden op, werp duivels uit: vrijelijk hebt u ontvangen, vrijelijk gegeven. 9 Voorzie noch goud, noch zilver, noch koper in uw portemonnees. 10 Noch voor uw reis, noch twee jassen, noch schoenen, noch nog draagstokken: want de arbeider is zijn vlees waardig. 11 En in welke stad of gemeente u ook binnengaat, vraag wie daarin waardig is; en blijf daar totdat u vandaar gaat. 12 En als u in een huis komt, groet het. 13 En als het huis waardig is, laat uw vrede erover komen; maar als het niet waardig is, laat uw vrede dan tot u terugkeren. 14En wie u niet aanneemt en uw woorden niet hoort, wanneer u dat huis of die stad verlaat, schud het stof van uw voeten af. 15 Voorwaar, Ik zeg u : Het zal voor het land Sodom en Gomorra op de dag des oordeels draaglijker zijn dan voor die stad. 16 Zie, Ik zend u uit als schapen te midden van wolven: wees daarom wijs als slangen en onschadelijk als duiven. 17 Maar pas op voor mensen: want zij zullen u overleveren aan de raden, en zij zullen u geselen in hun synagogen; 18 En gij zult ter wille van mij voor gouverneurs en koningen worden gebracht, als een getuigenis tegen hen en de heidenen. 19 Maar wanneer zij u overleveren, denk er dan niet aan hoe of wat u zult spreken; want het zal u in datzelfde uur worden gegeven wat u zult spreken. 20 Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader die in u spreekt . 21 En de broeder zal de broeder ter dood overleveren, en de vader het kind; en de kinderen zullen tegen hun ouders opstaan en hen ter dood brengen. 22 En gij zult voor alle mensen gehaat worden omwille van mijn naam; maar wie tot het einde volhardt, zal behouden worden . 23 Maar wanneer zij u vervolgen in deze stad, vlucht dan naar een andere; want voorwaar, Ik zeg u: Gij zult de steden van Israël niet zijn overgegaan, totdat de Mensenzoon is gekomen . 24 De discipel staat niet boven zijn meester, noch de dienaar boven zijn heer. 25 Het is genoeg voor de discipel dat hij is als zijn meester, en de dienaar als zijn heer. Als ze de heer des huizes Beëlzebub hebben genoemd, hoeveel meer zullen ze ze dan van zijn gezin noemen? 26 Vrees hen daarom niet: want er is niets bedekt, dat zal niet worden geopenbaard; en verborg, dat zal niet bekend zijn. 27 Wat Ik u in duisternis vertel, dat spreekt u in licht: en wat u hoort in het oor, dat predikt u op de daken. 28 En vreest niet degenen die het lichaam doden, maar niet in staat zijn om de ziel te doden; maar vrees eerder hem die in staat is om zowel ziel als lichaam in de hel te vernietigen. 29 Worden niet twee musjes verkocht voor een cent? en een van hen zal niet op de grond vallen zonder uw Vader. 30 Maar de haren van je hoofd zijn allemaal genummerd. 31 Vrees dan niet, u bent waardevoller dan veel mussen.32 Al wie daarom mij voor de mensen wil belijden, die zal ik ook belijden voor mijn Vader, die in de hemel is. 33 Maar wie mij voor de mensen verloochent, ook voor de Vader in de hemel verwerp ik hem. 34 Denk niet dat ik ben gekomen om vrede op aarde te sturen: ik ben niet gekomen om vrede te sturen, maar een zwaard. 35 Want ik ben gekomen om een man in strijd te brengen tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. 36 En iemands vijanden zullen zij zijn uit zijn eigen huisgezin. 37 Wie meer van vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard; en wie meer van zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard. 38 En wie zijn kruis niet neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. 40 Hij die u ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij heeft gezonden. 41 Wie een profeet ontvangt in de naam van een profeet, zal de beloning van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt in de naam van een rechtvaardige, zal de beloning van een rechtvaardige ontvangen. 42 En zo wie een van deze kleintjes alleen in de naam van een discipel een beker koud water te drinken zal geven, voorwaar zeg ik u: hij zal zijn beloning geenszins verliezen.

Mt. 25, 31: Wanneer de Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid, en alle heilige engelen met hem , dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid: 32 en voor hem zullen alle volken worden verzameld, en hij zal ze scheiden van een ander, zoals een herder zijn schapen van de bokken scheidt: 33 En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan de linkerkant. 34 Dan zal de Koning aan zijn rechterhand tot hen zeggen: Kom, gezegend door mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u is voorbereid vanaf de grondlegging der wereld. 35 Want ik was hongerig en u gaf mij vlees: ik had dorst en gij gaf mij te drinken; ik was een vreemdeling, en gij nam mij op. 36 Naakt en u kleedde mij: ik was ziek en u bezocht mij; ik zat in de gevangenis en u kwam tot mij. 37 Dan zullen de rechtvaardigen antwoord hem, zeggende: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u gevoed? of dorst, en gaf je drinken? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en u opgenomen? of naakt, en u gekleed? 39 Of wanneer zagen wij u ziek, of in de gevangenis, en kwamen tot u? 40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar, Ik zeg u: In zoverre u dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan , hebt u het mij gedaan. 41 Dan zal hij ook aan de linkerzijde tot hen zeggen: Vertrek van mij, gij vervloekte, in eeuwig vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen:42 Want ik was hongerig en u gaf mij geen vlees: ik had dorst en u gaf mij geen drank. 43 Ik was een vreemdeling en u nam mij niet in: naakt, en u kleedde mij niet: ziek en in gevangenis, en gij hebt mij niet bezocht. 44 Zullen zij hem dan ook antwoorden, zeggende: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorst, of een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? 45 Dan zal hij ze antwoorden, zeggende: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit niet aan een van de minste van deze hebt gedaan, hebt gij het mij niet gedaan.

Deze passage gaat echt over hoe mensen deze verzegelde discipelen zullen behandelen in de tijd van hun bediening op aarde en zeker niet hoe christenen andere christenen behandelen of zelfs hoe ongelovigen christenen behandelen .De hele context van deze passage in Matteüs gaat over de tijd na de komst van de Heer naar de aarde. Matteüs hoofdstuk 25: 31-45 leert dat degenen die steun verlenen aan de verzegelde Joden die predikten over het komende Joodse koninkrijk, zullen mogen leven en het koninkrijk binnengaan. Aan de andere kant leert het ook dat degenen die hen niet hebben geholpen, zullen worden afgesneden en het koninkrijk van de Messias op aarde niet zullen binnengaan.

Maar met deze passage zijn christenen constant misleid om alle leed van de hele wereld op zich te nemen. Daarom schrijf ik altijd dat je naaste naast jou is en niet in verweggistan, Die heeft daar zijn naaste. Maar christenen zijn tot op de dag van vandaag met dit stuk misleid.

Er staat echt wanneer de zoon des mensen komen zal. Dit gaat over de eindtijd. En er staat echt dat er gezocht moet worden naar de verloren schapen van Israël en dit gaat over de eindtijd, als het koninkrijk nabij is. Het staat er gewoon. De christen is hiermee “klein” gehouden. Hij moet de wereld redden (wat niet kan), hij moet 15 miljoen “vluchtelingen” opnemen ( wat niet kan) en daarmee wordt op zijn schuldgevoel ingespeeld. Er zijn maar weinigen die durven zeggen: “ho, wacht, dit kan niet”. Want dan ben je niet christelijk, of je bent een “foob” enz. Er wordt ingespeeld op emoties om de ratio uit te schakelen.

Maar in de eindtijd moet een speciale groep ( de 144.000 getekenden) wel beschermd worden.

Ik begreep vroeger in de kerk de lezing nooit waarover ze het hadden met 144.000 getekenden. Het klonk plechtstatig en ik begreep er niets van. Nu inmiddels wel.

Als de passage het had over hoe de ongeredde christenen te behandelen, waarom zouden de ongeredden dan een koninkrijk beërven dat niet eens op hen was voorbereid? Bovendien zou het betekenen dat de ongeredden het koninkrijk beërven door gewoon een glas water aan een christen te geven. Dat slaat nergens op! Dat is redding door de werktheologie!

De verkeerde toepassing van deze tekst is gebruikt om allerlei soorten ketterijen te ondersteunen. Deze passage geeft echt aan dat degenen die bij de wederkomst op aarde leven, door Jezus zullen worden beoordeeld. Degenen die Zijn broeders Israël (de verzegelde dienstknechten) hielpen, zullen worden toegelaten tot hun herstelde koninkrijk op aarde en degenen die dat niet deden, zullen van het land worden afgesneden. De tekst in context houdt niets anders in.

Veel te vaak wordt slechte theologie onderwezen vanaf preekstoelen door de Schrift uit de juiste context te halen of, zoals in dit geval, door de profetische Schrift uit de context te halen om een wettisch beeld te geven van hoe christenen anderen moeten behandelen of gevaar voor verdoemenis lopen.

Matteüs hoofdstuk 10 is voor deze 144.000 Israëlieten die in de toekomst verzegeld worden Het aantal verzegelden wordt gegeven in de volgende passage ( ik hoor het opdreunen van deze lezing nog steeds. Kan het zo terughalen. Omdat ik het niet begreep en zo graag begrijpen wilde. En dan klonk het in mijn oren altijd met de klemtoon op 12.000. En…12.000 getekenden….En 12.000 getekenden.

Dit is voor een kind een reusachtig getal. En voor een nieuwsgierig kind iets onbegrijpelijks. Dit is lot van het willen weten. Het blijft je bij, het intrigeert en je zoekt net zo lang tot je vindt Dank zij God vind je. Mag je vinden.)

4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: en er werden honderdvierenveertig duizend verzegeld van alle stammen van de kinderen van Israël.

5 Van de stam van Juda werden er twaalfduizend verzegeld. Van de stam Ruben werden er twaalfduizend verzegeld. Van de stam Gad werden er twaalfduizend verzegeld.

6 Van de stam van Aser werden er twaalfduizend verzegeld. Van de stam Nepthalim werden er twaalfduizend verzegeld. Van de stam Manasses werden er twaalfduizend verzegeld.

7 Van de stam Simeon werden er twaalfduizend verzegeld. Van de stam Levi werden er twaalfduizend verzegeld. Van de stam Issaschar werden twaalfduizend verzegeld.

8 Van de stam Zabulon werden er twaalfduizend verzegeld. Van de stam van Jozef werden er twaalfduizend verzegeld. Van de stam Benjamin werden er twaalfduizend verzegeld.

De engel verzegelt 144.000 Israëlieten uit 12 stammen. Sommigen willen deze 144.000 uitverkoren christenen maken, maar Paulus vertelt ons dat er geen Jood of heiden in het Lichaam van Christus is, dus er zou geen reden zijn voor Johannes om te horen dat deze mannen van bepaalde stammen van Israël waren, als het alleen de bedoeling was om degenen te beschrijven die binnen het christendom zijn gekozen. Anderen willen hen tot lid van hun eigen cultus maken, maar de Schrift kan niet duidelijker zijn. Deze mensen zijn afstammelingen van Jacob en zijn natuurlijke Israëlieten. Om duidelijk te maken dat dit Israëlieten zijn, is de passage expliciet over de stammen waaruit ze afstammen.

Manasses, een halve stam, wordt genoemd, maar Dan, een volledige stam, niet. Sommige geleerden denken dat Dan geen rol speelt in wat er gaat gebeuren vanwege de afgoderij en afval van deze stam in het verleden en tijdens de verdrukking. Jakobs profetie over Dan zei dat Dan een slang op het pad zou zijn (Gen 49:17). Sommigen denken dat Judas en de Joodse Antichrist (de Valse Profeet) afkomstig kunnen zijn van Dan’s zaad. Ezechiëls profetie vertelt dat Dan zijn deel van het land in het millennium erft, dus het gebrek aan vertegenwoordigers voor deze groep of het optreden van een stam doet de door God gegeven koninkrijksbeloften nooit teniet.

De passage zegt dat deze worden verzegeld, zodat de engelen die de macht hebben gekregen om het land en de zee te verwonden, deze verzegeld in de bazuinoordelen niet zullen kwetsen. Dit zijn Joodse mannen die verzegeld zullen worden met de Heilige Geest; God zal altijd een getuigenis op aarde hebben en God oordeelt niet voordat Hij genade schenkt en mensen eerst waarschuwt voor wat komen gaat. Deze 144.000 zullen die boodschap geven. Hun missie zal zijn om de Joden tot bekering te brengen, maar alle naties zullen hun boodschap worden verteld wanneer ze tot koningen en alle mensen op aarde getuigen over het komende koninkrijk van God op aarde. Ze zullen een goddelijke openbaring van God krijgen, net als Paulus. Tekens en wonderen zullen deze mensen overal volgen en net als de apostelen zullen ze de kracht hebben om te genezen, de doden op te wekken en demonen uit te werpen als een getuige voor de wereld . Ze zullen de wereld de waarheid vertellen dat het door Jezus geregeerde koninkrijk der hemelen op het punt staat naar de aarde te komen. Ze zullen ook degenen die op aarde wonen vertellen dat de toorn van God zal vallen op iedereen die zich verzet tegen de komst van Jezus. Na hun bediening zal de volgende profetie worden vervuld.

Mt. 24, 14: En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën; en dan zal het einde komen .

De kerk heeft de richtlijn om het goede nieuws van redding te prediken dat voortkomt uit het geloven in en vertrouwen op de Messias die God heeft verschaft. Deze Joden (zoals Johannes de Doper) zullen echter prediken dat het koninkrijk van God nabij is en dat Jezus op het punt staat naar de aarde te komen en de aarde te regeren als de Messias uit Jeruzalem.

Ze zullen in directe oppositie staan tegen de krachten van de hoerenwereldkerk die de theologie bevat dat God de Joden heeft afgewezen en dat er daarom geen plaats is voor hen in het koninkrijk. Velen in de “hoer” verwachten een allesomvattende Christus. (vele wegen die naar God leiden maar niet de “joodse Christus” die zei :” Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kont tot de Vader dan door Mij”. Er zijn niet vele wegen zoals de huidige paus propageert)

De Christus die velen zullen accepteren, zal de vervalste Christus (Antichrist) zijn.

De wereld kan de waarheid accepteren dat deze 144.000 Joden prediken, of ze zullen worden misleid door het grote bedrog dat God daarna zal sturen omdat ze graag een leugen geloofden (2Th 2:11).

Degenen die hun boodschap verwerpen, zullen uiteindelijk geloven dat Satan God is en dat het babylonische koninkrijk waarover hij regeert, de belofte van een koninkrijk van God vervult. Ze zullen het merkteken van het Beest aannemen en daardoor hetzelfde lot ontvangen als het Beest, zijn valse profeet en satan bij het oordeel. Ze zullen in de poel van vuur worden geworpen.

Deze Joden zullen, in de dagen van hun getuigenis, hoogstwaarschijnlijk meer dan een miljard bekeerlingen winnen in een tijd dat het aanvaarden van Jezus als Heer de meeste van hen hun natuurlijke leven zal kosten (Openbaringen 13, 15: En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.)

10 En riep met luide stem en zei: Verlossing voor onze God die op de troon zit en voor het Lam.

11 En alle engelen stonden rondom de troon, en rond de oudsten en de vier dieren, en vielen voor de troon op hun gezichten en aanbaden God,

12 Zeggende: Amen: Zegening en heerlijkheid en wijsheid en dankzegging en eer en macht en macht zijn onze God voor altijd en altijd. Amen.

13 En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij: Wat zijn dit in witte gewaden gekleed? en waar kwamen ze vandaan?

14 En ik zei tegen hem: Heer, u weet het. En hij zei tegen mij: Dit zijn degenen die uit de grote verdrukking zijn gekomen en hun kleren hebben gewassen en ze wit hebben gemaakt in het bloed van het Lam.

Na de verzegeling van de 144.000 en vóór de laatste oordelen, zien we een grote menigte die niemand rond de troon kon tellen. Dit zijn allen die gered zijn door het getuigenis van de 144.000 tijdens de grote verdrukking. Zij zijn gestorven terwijl ze Jezus beleden. De 144.000 zijn de eerste vruchten, maar hun getuigenis brengt de volle graanoogst op aarde. Sommige geleerden zeggen dat deze en de veelheid die zij bekeren geen deel uitmaken van de kerk, aangezien de kerk de opname al had verlaten. Dat is waarschijnlijk niet waar; de getrouwe kerk verliet de aarde voor de hemel zonder de dood te zien, als een beloning zoals Henoch, maar de heiligen die deze bekeerlingen zijn zijn gedood voor hun geloof tijdens de grote verdrukking of verzameld door engelen aan het einde van de grote verdrukking en verlaten ook de aarde voor de hemel voorafgaand aan de bruiloft. Zo zullen de eerste vruchten en de graanoogst worden opgenomen als leden van het spirituele lichaam dat ook de bruid van Christus wordt genoemd als ze tot het einde volharden (Mt. 24, 13).

De bediening van de 144.000 Joden begint nadat het zesde zegel is geopend. Daarom konden ze niet al prediken tijdens de tijd van de vier ruiters die in de zegeloordelen worden beschreven.

15 Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen hem dag en nacht in zijn tempel; en die op de troon zit, zal onder hen wonen.

16 Zij zullen niet meer hongeren, noch meer dorsten; noch zal de zon op hen schijnen, noch enige hitte.

17 Want het Lam, dat midden op de troon is, zal ze weiden en ze naar levende fonteinen van wateren leiden; en God zal alle tranen uit hun ogen wegwissen.

De passage in Openbaring die hierboven is opgesomd, zegt dat deze menigte een apart volk is dat altijd voor de troon van God zal zijn. De tekst is heel duidelijk dat ze in Gods tempel zullen dienen . Later in openbaringen zullen we zien dat God in de eeuwigheid geen tempel zal hebben in de Heilige Stad. Hij en het Lam zullen de tempel zijn. Als er in de eeuwigheid geen andere tempel is dan God in Zijn volk en deze menigte dient Hem in de tempel, dan moeten ze inwoond worden met Zijn Heilige Geest en moeten ze Hem aanbidden en dienen in geest en in waarheid, net als de getrouwe Kerk die werd genomen in de opname.

We zien in de hoofdstukken 21 en 22 van Openbaring dat de eeuwige Heilige Stad de plaats is waar de zon niet nodig is en waar de troon van het Lam zich bevindt. Het Lam in het midden van de troon en geen zon of hitte wordt hier aan deze grote menigte beloofd. Het is dus zeker dat deze menigte zal wonen en dienen in de Heilige Stad. Dat alleen al zou duidelijk moeten maken dat deze 144.000 Joden en alles wat ze bekeren, deel uitmaken van het lichaam van Christus. Ze wonen in het huis van de bruid dat wordt beschreven in de hoofdstukken 21 en 22.

Met Pinksteren, toen Jezus zijn bloed in de Heilige Plaats in de hemel uitstortte, werd de nieuwe verbondsbelofte in werking gesteld omdat voor alle zonden was betaald. Vanwege het natuurlijke ongeloof van Israël werden veel takken van de olijfboom afgebroken. Dit maakte het mogelijk om gelovige heidenen (geïllustreerd als de bruid) te enten in de nieuwe verbondsbelofte die aan het huis van Israël en Juda was gegeven. Met Pinksteren stortte Jezus als Hogepriester in de hemelse heilige plaats Zijn bloed uit en betaalde hij eens en voor altijd voor de zonden van de mensheid. Door dit te doen, werd de Heilige Geest nu uitgestort op alle vlees dat deze nieuwe verbondsboodschap van Gods genade door geloof zou horen, ongeacht of ze Jood of heidenen waren. Het was niet langer nodig dat een hogepriester in Israël boete deed voor zijn zonden, zodat iemand op aarde vervuld kon worden met de Heilige Geest.

Wees niet verward: de geënte takken zitten in dezelfde olijfboom als de natuurlijke takken. Romeinen 9, 11 maakt duidelijk dat alle mensen die Gods belofte door geloof geloven, of ze nu Jood of heiden zijn, nu het spirituele lichaam van het nieuwe verbond Christus vormen (Heb 12, 22-24).

NB. Toen Jakob God om Zijn zegen vroeg, hernoemde Hij Jakob tot Israël “omdat hij met God en mensen gestreden had en had gewonnen” en maakte hem mank door “de spier die boven het heupgewricht ligt” aan te raken. Dit verhaal markeert de overgang van de familiegeschiedenis van Jakob naar de volksgeschiedenis van Israël. De naam kan betekenen:strijder met God of ook :God heerst.

En ook voor het Israël als beeld voor de mens die strijdt met God en God aanvaardt heeft. Ik heb eerder geschreven over het feit dat het Israël van de bijbel niet verward moet worden met het Israël van nu. Veel zionistische christenen doen dat wel. De bijbel en de bijbeluitleg zijn op veel plekken gecorrumpeerd.

Tenzij we de hele waarheid kennen, kunnen we door onze door God gegeven gaven van een intellect en vrije wil niet beslissen of we Gods plan en liefde willen accepteren, Hem voor de eeuwigheid willen dienen en gehoorzamen of letterlijk naar de duivel willen gaan (Lucifer).

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20chap%207.HTM
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Roman%20Catholicism/The%20Two%20Babylons/two_babylons_contents.htm
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/occult_connection.htm
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/pope_eye.htm
https://unravelations.weebly.com/about.html
https://unravelations.weebly.com/home/archives/04-2020
https://unravelations.weebly.com/openbaring.html