Over openbaringen 5

“De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft.”

Het boek, in het Grieks Apocalyps genaamd (=ontsluiering), bestaat na de aanhef in hoofdstuk 1 uit zeven brieven aan christelijke gemeenten in Klein-Azië (hoofdstuk. 2 en 3) en een aantal visioenen. Het is in ca. 95 n. C. geschreven door een zekere Johannes – wellicht de apostel – tijdens zijn ballingschap op het eiland Padmos.

https://www.statenvertaling.net/bijbel/openbaring.html

Na de 7 brieven wordt Johannes de hemel getoond.

Er wordt beschreven hoe de hemel er uit ziet en er wordt verteld over de 7 geesten van God.

Als Johannes de hemel ziet, ziet hij de nodige dingen die aanwijzingen behoeven.

De Israëlieten kenden het principe van verzegeling: verliezen van land werden opgetekend in een boekrol en die werd verzegeld en aan de buitenkant werd opgeschreven hoe iets terug te krijgen zodat iedereen dat kon lezen.Bij overlijden kon familie de voorwaarden lezen en daar aan voldoen om het verloren land terug te krijgen. Een verlies was niet voor altijd.

In openbaringen 5 gaat het hierover.

Dit hoofdstuk heeft het over een bloedverwant-verlosser van Adam die met recht het bezit van Adam’s recht om op aarde te regeren, terugneemt. God gaf dat recht aan Adam, maar hij verloor blijkbaar dit rentmeesterschap aan engelen door zonde en dood in de wereld te laten komen. De voorwaarden die op de buitenkant zijn geschreven, vereisen dat een zondeloos persoon de boekrol opent.

( Gen.1, 28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!)

1 En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boek geschreven binnen en aan de achterkant, verzegeld met zeven zegels.

In de rechterhand van God is een boekrol met tekst aan de buitenkant en binnenkant. Deze boekrol was verzegeld met zeven zegels. In die tijd werden er boeken geschreven op opgerolde papyrus of perkament. Als de inhoud van de boekrol officieel was, werd deze verzegeld door het zegel van degene met die autoriteit. Alleen iemand die voldeed aan de vereisten die op de buitenkant van de boekrol staan vermeld, zou waardig zijn om de boekrol te verzegelen en te lezen. Wanneer een belangrijke juridische boekrol werd geschreven, werd een gedeelte geschreven en vervolgens opgerold en verzegeld. Later kon er meer worden toegevoegd en dan zou het opnieuw worden opgerold en verzegeld. Dit proces werd gedaan om nieuwsgierige blikken buiten de deur te houden totdat het laatste zegel op de rol was geplaatst. Deze rol die Jezus zal openen, had zeven van zulke zegels.

De binnenkant van de rol bevat de gebeurtenissen die in de hemel en op aarde moeten plaatsvinden voordat de mens kan worden hersteld om de schepping van God te besturen. Terwijl de rol wordt uitgerold, zet deze de gebeurtenissen in gang die moeten plaatsvinden om dit herstel te laten plaatsvinden. Alle zonde vanaf de tijd van Adam moet worden betaald en is inderdaad betaald door het offer dat God vervulde door de dood van Zijn Zoon Jezus aan het kruis. Degenen die het gratis geschenk van Gods offer voor alle zonden in het aanvaardbare jaar van de Heer accepteerden zullen de toorn van God niet ervaren die over de vijanden van God moet komen die de enige voorziening die God heeft gegeven om te redden, verwerpen. en de mensheid herstellen. Dit plan van herstel komt door de tweede Adam (Jezus) en Hij moet komen om op aarde te regeren om alle vijanden van God te verslaan.

Aangezien deze rol is uitgerold, moeten we er rekening mee houden dat nadat de buitenste zegels zijn verbroken, niets te zien is dat in een verzegeld binnengedeelte is geschreven. Als iemand dus zegt dat we nu door een van de oordelen over de bazuin of door oordelen voordat de dingen die zijn beschreven bij het verbreken van de voorgaande zeven zegels, zijn vervuld, moeten we dat niet geloven. Er zijn nog geen oordelen over de bazuin op aarde geweest en geen van deze is nu aan de gang op het moment van schrijven.

De oordelen over de bazuin worden pas echt uitgevoerd nadat alle zegels van de boekrol zijn verbroken. Bijgevolg beginnen de bazuinoordelen na de opening van het zevende zegel. (Hfdstk 8)

2 En ik zag een sterke engel die met luide stem verkondigde: Wie is het waard om het boek te openen en de zegels ervan los te maken?

3 En niemand in de hemel, noch op aarde, noch onder de aarde, was in staat het boek te openen, noch ernaar te kijken.

De engel was op zoek naar iemand die het waard was om het boek te openen en het te lezen, maar in het universum kon geen natuurlijk zaad van de mens worden gevonden om het boek te openen. Dit komt omdat iedereen gezondigd heeft en niemand waardig is (Rom 3:23). Zelfs de sterke engel wilde het boek niet openen omdat het een bloedverwant verlosser moest zijn die van Adam afstamde.

Nadat Adam had gezondigd, was hij het niet langer waard de aarde te besturen. De aarde werd onder het bestuur van de prins van de engelen (satan) geplaatst. Hij zal over de aarde heersen totdat er een bloedverwant-verlosser wordt gevonden die voldoet aan de vereiste om hem te verlossen. Een groot deel van de bijbel beschrijft de inspanning die satan heeft geleverd om te voorkomen dat een bloedverwant-verlosser van Adam afdaalt en een zondeloos leven leidt.

Toen satan, de heerser van deze wereld, een zondeloze man liet sterven, schond hij Gods wet en was hij medeplichtig aan de misdaad. Hij werd ontmaskerd als de moordenaar die hij is. God heeft deze onschuldige man uit de dood opgewekt tot een nieuwe schepping en de heersende autoriteiten van deze wereld veroordeeld. De verrezen Jezus heeft de aankoopprijs betaald om de bloedverwant-verlosser te zijn en alle macht en gezag over de aarde is hersteld naar deze tweede Adam. Als de heersers van deze wereld op de hoogte waren geweest van dit plan van God om de aarde te verlossen, zouden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben (1 Kor. 2, 8: Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.)

De vertraging vanaf Zijn overwinnende dood tot het afrollen van de boekrol was zodanig dat velen zouden worden gered door geboren te worden in deze nieuwe spirituele schepping, het Lichaam van Christus genaamd. Dit is het lichaam dat Hij heeft geschapen en gegeven aan iedereen die op Hem vertrouwt om hun zonden te bedekken met Zijn bloedoffer.

4 En ik huilde veel, omdat niemand waardig werd bevonden om het boek te openen en te lezen, noch om ernaar te kijken .

Door wat Johannes schreef in zijn andere boeken van het Nieuwe Testament wist hij dat redding door Jezus zou komen, dus we kunnen ons afvragen waarom Johannes huilde. Hoewel de redding door Jezus Johannes duidelijk was, begreep hij dat het herstel van de aarde niet kon plaatsvinden voordat er een waardig man werd gevonden om het boek te openen. Tot de tijd dat een waardig man werd gevonden, zou satan blijven regeren en zou de zonde en de dood op aarde blijven bestaan. Hij wist dat Jezus God was; dat is duidelijk in zijn evangelie en brieven – maar Johannes moet niet hebben begrepen dat Jezus als man (geboren uit het zaad van een vrouw) gekwalificeerd was om de rol van bloedverwant-verlosser te vervullen.

5 En een van de oudsten zei tot mij: Huil niet: zie, de Leeuw van de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek te openen en de zeven zegels ervan los te maken.

De hemelse ouderling vertelt Johannes dat de leeuw (koning) van de stam Juda (Jezus was van Juda) de macht heeft om het boek te openen.

Vers 4 zegt dat niemand waardig was, maar dit vers zegt dat er één waardig is. Dit klinkt als een tegenstrijdigheid, maar dat is het niet, omdat Jezus niet uit het zaad van een mens is geboren . Hij werd geboren uit God, maar Hij komt ook in aanmerking om een bloedverwant-verlosser te zijn omdat Zijn menselijke bloedlijnen van Zijn moeder kwamen. Hij werd geboren als een man uit het zaad van de vrouw.

(Gen. 3, 15: En Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad ; het zal uw hoofd vermorzelen, en u zult zijn hiel vermorzelen.)

Hij is de wortel van David omdat Zijn koninklijke bloedlijn van David komt. De vleselijke genealogie van Eva tot David tot Maria wordt gegeven in het evangelie van Lucas, terwijl de genealogie die Jezus de autoriteit geeft om koning van Israël te zijn, wordt gegeven in de genealogie van Matteüs. Jezus zal uiteindelijk ook de rol van bloedwreker vervullen (de persoon in het Oude Testament die de moordenaar van zijn broeders zocht en doodde). Jezus zal alle autoriteit van de engel ( satan) die door zijn misleiding zonde en dood in de wereld bracht, neerleggen en Hij zal hem en zijn volgelingen in de plaats van de uiteindelijke dood (de poel des vuurs) werpen.

6 En ik zag, en zie, te midden van de troon en van de vier dieren, en te midden van de oudsten, stond een lam zoals het was geslacht, met zeven horens en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God uitgezonden naar de hele aarde.

7 En hij kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat.

Het Lam dat werd geslacht was Jezus. Jezus staat midden op de troon. Er zit ook een persoon op de troon waar Jezus het boek van nam. Jezus zat voorheen bij de Vader, maar nu ziet Johannes hem staan om het boek uit de hand van de Vader te nemen. Wanneer Hij het boek neemt en de boekrol uitrolt, zullen de gebeurtenissen die erin zijn geschreven plaatsvinden.

Het Lam bevat zeven ogen en zeven horens. De zeven horens spreken van volledige kracht en de zeven ogen of uitgezonden Geesten betekent dat Hij over de hele aarde zal regeren in de volledige volheid van God.

Het Lam haalt het boek uit de rechterhand van Hem die op de troon zat. Als Jezus de Vader is zoals sommigen onderwijzen, neemt Jezus het boek uit de rechterhand van Zichzelf. Dit is natuurlijk niet het geval omdat God drie-enige is. Opnieuw zien we de drie-eenheid op de troon als de zevenvoudige Heilige Geest, de Vader en de Zoon.

8 En toen hij het boek had genomen, vielen de vier dieren en de vier en twintig oudsten voor het Lam neer, met elk van hen harpen en gouden flesjes vol geuren, wat de gebeden van heiligen zijn.

9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig het boek te nemen en de zegels ervan te openen; want gij zijt gedood, en hebt ons verlost tot God door uw bloed uit alle geslachten, tong en volk, en natie;

10 En hebt ons tot onze God gemaakt, koningen en priesters: en wij zullen op aarde regeren.

Jezus neemt het boek uit de rechterhand van de Vader en wordt aanbeden door de hemelse menigte. Alleen God wordt aanbeden. Jezus is daarom God.

De tekst in dit gedeelte geeft aan dat de ouderlingen flesjes hebben die geuren bevatten en dat de geuren daarin de gebeden van de heiligen zijn. De gebeden van de heiligen worden opgeslagen. Alle onbeantwoorde gebeden zullen worden beantwoord. De passage gaat verder en vertelt ons dat door het bloed van het Lam mensen zijn verlost. Ze zijn verlost van elke stam, taal, volk en natie om koningen en priesters te worden die op aarde zullen regeren. Deze passage spreekt van degenen die Jezus met Zijn eigen bloed kocht. Merk op dat deze koningen en priesters op aarde zullen regeren. Jezus komt niet terug om iedereen voor eeuwig mee te nemen naar de hemel, zoals sommigen leren.

11 En ik zag, en ik hoorde de stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten: en het aantal van hen was tienduizend maal tienduizend en duizenden duizenden;

Johannes zag en hoorde de stem van vele engelen. Sommigen zeggen dat het boek Openbaring allemaal symbolische allegorie is, maar Johannes vertelt ons wat hij hoorde. Van wat wordt gehoord, kunnen geen symbolen worden gemaakt die een spirituele betekenis weerspiegelen.

Het aantal van deze wezens rond de troon bedroeg meer dan 100 miljoen. We zien dezelfde verwijzing naar dit aantal wezens rond de troon en naar de timing van deze gebeurtenissen in Daniël hoofdstuk 7 waarin hij in droom deze dingen zag: … Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend…

In Daniel komt de Oude van Dagen om zijn hof op te richten en er zijn ook meer dan 100 miljoen wezens rond de troon. In Daniël en in Openbaring zien we dat het koninkrijk van satan zal worden weggenomen en aan de heiligen zal worden toegekend. Profetische teksten zijn consistent en volkomen betrouwbaar.

12 Waardig zeggende: Waardig is het Lam dat geslacht is om kracht, rijkdom en wijsheid, kracht, eer, heerlijkheid en zegen te ontvangen.

13 En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde is, en zoals er in de zee zijn, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Zegen, en eer, en heerlijkheid en macht, wees voor hem die op de troon zit, en voor het Lam voor altijd en altijd.

14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig oudsten vielen neer en aanbaden hem die voor eeuwig leeft.

Deze passage vertelt ons profetisch dat de hele schepping zal erkennen dat Jezus Heer is wanneer Hij het werk dat Hem door de Vader is gegeven voltooit en de schepping herstelt tot wat het was vóór de val van engelen en mensen. Het verhaal van deze herstelling begint in het volgende hoofdstuk met de opening van het zeven verzegelde boek en gaat door totdat God aan het einde van het boek de nieuwe hemel en aarde schept.

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op4-5.pdf
https://www.thepropheticyears.com/
https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20chapter%205.htm