Over onderzoeken

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1, 1)

“ Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.”( Johannes 1, 18)

“En laat de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat tot uw hart spreken.” (Efeziërs 3,19)

“Kom nu, en laat ons samen redeneren, zegt de HEER.” (Jesaja,1,18)

“Jullie zullen Mij zoeken. En als je Mij zoekt met heel je hart, zul je Mij vinden.” (Jeremia 29,13)

De inhoud van mijn blog is niet bedoeld om personen te beschuldigen van het dienen van een valse god, of ervan te overtuigen dat zij bij een verkeerde denominatie zijn aangesloten. Er zijn veel goede gelovigen in verschillende religieuze denominaties, waaronder het rooms-katholicisme, die God naar beste vermogen dienen. Deze gelovigen, trouw aan de leer van hun kerk / denominatie / organisatie, zijn het slachtoffer geworden van een of meer van satans vele valstrikken, hulpmiddelen en valse doctrines. De informatie in dit blog is alleen gericht op het onderzoeken van valse religieuze leringen, en op het onderzoeken van een toenemend aantal doctrines en verklaringen die duidelijk tegen de bijbel ingaan. En gericht op onderzoeken van dwaalsporen in onze maatschappij.

Ik probeer alles te onderzoeken en roep alleen maar op aan anderen dat ook te doen.

Eerder schreef ik al over corruptie in de bijbel en wat een opluchting het voor mij was te ontdekken dat jahwe niet God was. God heeft gezegd: “ geef Me geen Naam, IK Ben, die IK Ben” èn maak geen beeld / voorstelling van mij. In het oude testament zijn veel namen voor God te vinden en die kloppen dus niet. Dit is de invloed van wat ik “gemakshalve” “babylon” noem. We willen steeds weer een beeld / voorstelling van God maken maar Hij is een entiteit die ons begrip te boven gaat. Jezus heeft ons verklaard dat wij Hem als Vader mogen zien en dat moet genoeg zijn.

Er zijn in feite twee stromen bijbels en bijbelmanuscripten die ons door de eeuwen heen sinds de tijd van Christus zijn overgeleverd, de duizenden echte manuscripten van de meerderheidsteksten die in overeenstemming zijn met elkaar en waaruit de Statenvertaling stamt. Als ik bijbelteksten aanhaal, probeer ik zoveel mogelijk de Statenvertaling ( SV) aan te houden. ( in het Engels taalgebied de St. James versie (KJV = King James versie)). Alleen als ik de taal te ouderwets vind en ik denk dat het ook “moderner” kan, kies ik een modernere versie. Maar ik weet niet altijd waar de corruptie zit. Ik ben geen bijbelkenner en moet vertrouwen op de bronnen die ik raadpleeg. En er zijn teksten, die het niet alleen niet eens zijn met de meerderheidsteksten, maar die het oneens zijn met elkaar op heel veel plaatsen. Ik probeer steeds zo dicht mogelijk bij de kern te blijven maar ik had dus jaren een “corrupte bijbel”. Ik heb veel geworsteld met de god van het oude testament. Het is een opluchting dat ik “babylon” begin te doorzien.

Er schijnt een duidelijk patroon te zijn in alle corrupte bijbelversies om de gevallen mens stap voor stap te pushen / aan te moedigen te kiezen voor “afvallige leer”en Jezus Christus stap voor stap te degraderen . Het was de zonde van hoogmoed die ervoor zorgde dat “satan” voerde tot het “uit de hemel vallen” tot in “eeuwige verdoemenis” (Matteüs 25,41 / Marcus 3, 29 / Lucas 10,18) . Die “oude slang”verleidde toen de mens hem te volgen. Lucifer zei: “Ik zal zijn als de Allerhoogste.” “En gij zult zijn als goden” (Jesaja 14,14 / Gen. 3, 5) . De bijbel noemt lucifer “de god van deze wereld” en “de grote draak. . . die oude slang, de duivel en satan genoemd, die de hele wereld misleidt ”(2 Cor. 4, 4;4 / Openb. 12, 9) . Wij hebben ons laten verleiden. Wij zijn verleid door lucifer en leven in een wereld die nu nog van hem is. Ik schreef daar eerder over. Het: u zult zijn als goden, is nu nog de grootste verleiding voor veel mensen. Dit is het: “doe wat je wilt” van de illuminatie, de vrijmetselaars, de new age. Dit is het wegvallen van alle morele grenzen. Lucifer heeft er stapje voor stapje naar toe gewerkt. Het komt nu recht in ons gezicht terug omdat de machinerie op volle toeren draait, wetende dat zijn tijd nog kort is.

“Hoort en luistert! wees niet trots: want de HEER heeft gesproken … Maar als u het niet wilt horen, zal mijn ziel op geheime plaatsen wenen om uw trots; en mijn oog zal huilen, en met tranen aflopen, omdat de kudde van de HEER gevangen wordt weggevoerd ” (Jeremia13, 15 – 17)

Satan heeft zijn willige helpers op aarde en voor hen is hij de god want zij profiteren nu.

Het is een onmiskenbaar feit dat er samenzweringen bestaan. Het is ook een ondergewaardeerd feit dat de meeste mensen geconditioneerd zijn om weinig of geen aandacht te besteden aan samenzweringen. Verkeerde informatie wordt vaak verspreid in de media en elders om mensen weg te leiden van de waarheid. Het woord complottheorie / samenzwering is “verzonnen” na de moord op Kennedy om te maskeren dat de CIA hier de hand in had. Dezelfde CIA bracht dit woord in omloop en dat doet het nog steeds. Zodra mensen bij waarheid komen, zijn ze nog steeds een “complotgekkie”. Ze worden tegengewerkt of kapot gemaakt. Dit overkomt ook mensen die de rol van de jezuïetenorganisatie of het vaticaan willen blootleggen of van “joodse” organisaties ( zij die zich joden noemen en het niet zijn) . Het is niet toevallig dat jezuïeten op hoog niveau ook hooggeplaatste vrijmetselaars zijn. Jezuïeten zijn overal net als vrijmetselaars geïnfiltreerd en zij “die zich joden noemen en het niet zijn”, hebben overal macht verworven. Denk aan de media en de entertainmentindustrie. Zij beheersen de social engineering totaal. Daar komt het pushen van “tig” andere geslachten vandaan, daar komt het kapt maken van gezinnen vandaan. Het vaticaan is een zwijnenstal maar dat willen maar weinig mensen zien. Zij willen chaos om daarna “orde” te scheppen en de mens tot slaaf te maken. De mensen die alleen maar “opeters zijn” doen er dan niet meer toe. Zij willen ( bloed) offers want zij willen zielen. De hele wereld wordt door hun occulte geloof beheerst. Of je dat nu wel of niet wilt geloven, het gebeurt recht in je gezicht.

De vrijmetselaars stammen al uit de tijd van Salomon en de farizeeën zijn de eerste christenvervolgers geworden. Zij haatten Jezus en de joden die Hem volgden. De babylonische talmoed bevat veel haat naar hen. De groep “joden” die nu het joods geloof hebben gekaapt zijn aanhangers van de babylonische talmoed en luciferaanbidders. veel gewone joden weten dat niet eens. De rabbi’s die luciferaanbidders zijn, wanen zich groter dan god en eisen dat de messias snel moet komen. Dat zal de valse messias zijn.

Twee mannen gingen de tempel in om te bidden; de ene een farizeeër en de andere een tollenaar. De farizeeër stond en bad aldus hardop: “ God, ik dank u, dat ik niet ben zoals andere mensen zijn, afpersers, onrechtvaardig, overspeligen, of zelfs als deze tollenaar. Ik vast twee keer in de week, ik geef tienden van alles wat ik bezit.” En de tollenaar, die verderop stond, durfde niet eens omhoog te kijken, terwijl hij aan het bidden was. Hij sloeg zich van berouw en verdriet op de borst en zei: “God, ik ben een zondaar. Wilt U mij in genade aannemen?” Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd naar zijn huis in plaats van de andere: want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden; en hij die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. ” (Lucas 18, 9-14)

tags complotgekkie, jezuïeten, vaticaan

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=Main_Page
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Jesuit_Order
http://www.redmoonrising.com/chamish/vaticanagenda.htm
https://russia-insider.com/en/node/22186