Over de gevolgen van alle ismen 4

In mijn vorige stuk vroeg ik: wat heb jij tot dusver geleerd?

Ik denk dat het heel belangrijk is te leren wie die vijand is. En dat is het kwaad.

In onze wereld zijn er steeds weer mensen die beweren dat de mens in wezen goed is. Zij praten over het goede leven en noemen dan in adem de goede mens. Dat is dwaling.

Een heel belangrijk feit dus dat eerst duidelijk moet worden gemaakt in de hoofden van mensen is dus dat het kwaad inderdaad bestaat.

Propaganda heeft onnoemelijk veel tijd, moeite en kapitaal besteed aan het proberen de maatschappij te conditioneren in het geloof dat kwaad niets meer is dan een sociaal construct, een mening. Het kwaad is zogenaamd in het oog van de toeschouwer; een product van religieuze conditionering. Dit is een leugen.

Onderzoek heeft aangetoond dat we allemaal dezelfde psychologische elementen in onze geest hebben, ongeacht de omgeving. ( Jung, Cambell) We dragen allemaal dezelfde archetypische symbolen in onze psyche en dat wil niet iedereen erkennen.

Maar we zijn geïndoctrineerd om slechts één pad te zien; ons is keer op keer verteld dat alles “relatief” is; dat elke persoon volledig een product van de omgeving is en dat we allemaal leeg beginnen als “schone leien”/ onbeschreven blad. (tabula rasa).

Maar het is zo dat we worden geboren met een geweten, met een begrip van dualiteit. Onze psyche is in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad en daarmee onze keuzes en reacties bepalen.

( Jung verwees naar het kwaad, of psychologisch destructieve impulsen, als de “persoonlijke schaduw” en de “collectieve schaduw”). De overgrote meerderheid van de mensen heeft een intuïtieve relatie met goed en kwaad. Ze voelen angst wanneer ze worden geconfronteerd met kwade acties of gedachten, en ze voelen persoonlijke schuldgevoelens als ze weten dat ze iets kwaads hebben gedaan t.o.v. andere mensen. Sommigen noemen dit een “moreel kompas”. Je kunt er ook naar verwijzen als onderdeel van de ziel of geest.

Maar er is een contingent mensen op de wereld die dat morele kompas niet hebben; een klein percentage van de bevolking dat zonder geweten wordt geboren, of dat het gemakkelijk vindt om het geweten te negeren.

Wat is het kwaad?

Het kwaad is elke actie die probeert te vernietigen, de mens uit te buiten of tot slaaf te maken in naam van eigen gewin of eigen behoefte bevrediging. Helaas worden slechte acties vaak vals voorgesteld als voordelig voor de groep, waardoor ze moreel aanvaardbaar worden. De behoeften van velen zouden opwegen tegen de behoeften van enkelen, en dus wordt het kwaad gerationaliseerd als een middel voor een “positief doel” voor het “grotere goed”.

In de meeste gevallen dienen destructieve acties echter niet de belangen van de meerderheid, en geven ze uiteindelijk alleen maar meer rijkdom en macht aan een elitaire minderheid. Dit is geen toeval.

Het kwaad begint met de ontkenning van het bestaan van het geweten, of de ontkenning van het bestaan van keuze. Elke persoon wordt geboren met het vermogen en de vrijheid om te kiezen. We kunnen luisteren naar geweten, of we kunnen het negeren. We kunnen goed doen, of we kunnen kwaad doen. Maar het kwaad vertelt ons dat de keuze relatief is en dat moraliteit relatief is; dat er geen verschil is tussen een goede keuze en een slechte keuze, of dat de slechte keuze de enige keuze is. De werd vooral in de new age bon ton: want “kwaad” bestaat niet. Het kan goed zijn voor jou en het kan zijn dat jij zo “instrument”voor een ander bent enz. Zo zou je de “wil van god” kunnen doen, het goddelijke kunnen doen, het karma oplossen enz. Maar jij hoeft niet te beslissen of je instrument van god bent. Jij moet weten dat je naar je geweten moet leren handelen. God kiest zijn eigen werk wel. Dit is de grove misleiding van vele “alternatieve groepen”. En het hoort bij satanisme: het omkeren van wat waar is.( wee hen die het goed kwaad noemen enz.)

Naast het negeren van het geweten, moeten we ook kijken wat de motivatie is die het kwaad drijft. Psychologie suggereert dat destructieve acties voortkomen uit een obsessief verlangen om dingen te verkrijgen of te beheersen die we niet kunnen of zouden moeten hebben.

Er is een groep mensen op de wereld die goed en kwaad niet zien zoals de meesten van ons. Hun psyche functioneert op een heel andere manier, zonder het filter van het geweten. Deze mensen vertonen de kenmerken van narcistische sociopaten/psychopaten. Volwaardige narcistische sociopaten op hoog niveau vertegenwoordigen ongeveer 1% tot 5% van de totale menselijke bevolking, en de meeste van hen worden zo geboren, niet gemaakt door hun omgeving. Ook bezit 5% tot 10% van de mensen latente eigenschappen van narcisme of sociopathie die meestal alleen naar de oppervlakte komen in een onstabiele crisisomgeving. (Zowel de psychopaat als de sociopaat hebben een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPS). … Waar het gedrag van een psychopaat koel berekenend, gepland en onder controle is, is dat van de sociopaat impulsief, grillig, ad hoc, en vaak gedreven door woede.)

Ik heb al eerder geschreven over narcistische sociopaten/psychopaten en de elite. Dergelijke mensen zoeken elkaar op en zijn niet van elkaar geïsoleerd. Ze organiseren zich in groepen voor wederzijds gewin. Je vindt ze in het bedrijfsleven en in de politiek.

Ik heb al diverse keren over lucifer en het luciferianisme geschreven. In feite is lucifer/ het luciferianisme de bron voor de meeste bestaande destructieve “ismen” in onze huidige samenleving (inclusief socialisme/communisme en globalisme). Luciferianisme is een “religie” of “cultus”, ontworpen door sociopathische narcisten. Het is een ideologie of geloofssysteem of filosofie die pleit voor precies het tegenovergestelde van wat ons geweten ons vertelt dat goed is. Ik heb daarover al vaak geschreven: alles wordt omgekeerd. Ze houden hun informatie geheim (occult). De historische term voor dit religieuze geheim is “occultisme”.

Er zijn enkele fundamentele overtuigingen die luciferianen openlijk toegeven: het doel van het luciferianisme is het bereiken van godheid. Dat wil zeggen, ze geloven dat sommige mensen het vermogen hebben om goden te worden door de accumulatie van kennis. Dit kom je ook steeds weer tegen in new age groepen: iedereen kan god worden.

Maar deze accumulatie van kennis is gevaarlijk. Uitbreiding van wetenschappelijke kennis die niet getemperd wordt door discipline, wijsheid en een moreel kompas kan tot catastrofe leiden. Materiële kennis wordt steevast misbruikt door hen die goddelijke macht zoeken. (Je ziet dat goddelijke macht zoeken ook in alternatieve groepen/new age groepen.)

Het idee van zelfverering is een kernkenmerk van sociopathische narcisten. Luciferianisme doet gewoon alsof het een deugd is. Een ander probleem met het idee om een god te worden, is dat iemand onvermijdelijk een verlangen ontwikkelt naar volgelingen en aanbidders. ( de valkuil in new age groepen)( de valkuil in de politiek en in de entertainment wereld) Maar hoe krijgt een mens een kudde en wordt hij meer een god? Door geweld of door bedrog?

Luciferianen beweren dat ze proberen de macht van het individu in het algemeen te verhogen. In de hoofden van veel mensen klinkt dit helemaal niet als negatief. Maar het individualisme kan alleen gedijen te midden van maatschappelijke controle.( Dit is de kern van het christendom: je moet leren liefhebben, je hebt rechten als individu maar je moet ook voor je naaste zorgen. Je hebt geboden gekregen.)

Het streven naar individuele bevrediging kan te ver worden doorgevoerd, tot het punt dat de mensen om ons heen beginnen te lijden. (egoïsme) ( Egoïsme (uit het Latijn: ego = ik), ook wel ik-zucht of zelfzucht genoemd, is een menselijke eigenschap waarbij iemand streeft naar eigen voordeel en geluk met verwaarlozing van de belangen en het geluk van anderen.) Vanwege de elitaire aard van het luciferianisme, zijn ze niet noodzakelijkerwijs op zoek naar de verheffing van alle individuen, maar voor alleen bepaalde individuen die het “verdienen”. Er is een neiging om niet-aanhangers als “inferieur” te beschouwen; domme mensen die als schapen moeten worden geschoren door degenen die een superieure droom van persoonlijk goddelijkheid najagen.( ik hoop daar nog eens op terug te komen. Joods rabbi’s hebben toegegeven dat zij lucifer aanbidden en in de babylonische talmoed staat ook letterlijk dat alle “niet gelovigen” d.w.z. de niet “joden”vee zijn. Dit zelfde zie je in de geschriften van de moslims. De niet gelovige is “een hond” en daar kun je mee doen wat je wilt. Dat het vaticaan luciferiaans is, heb ik al eens beschreven.) Deze houding kan ook worden gezien in de gemeenschappelijke acties van narcistische sociopaten: de ander uitbuiten, gebruiken en ondermijnen en misleiden. Luciferianen beweren dat ze geen interesse hebben in het bekeren van andere mensen. In plaats daarvan moeten aanhangers “slim genoeg” zijn om zelfstandig tot het geloofssysteem te komen. Hun doel om het publiek via sociale en politieke gebieden te beïnvloeden is echter vrij duidelijk. Luciferianisme komt ook veel voor in globalistische instellingen (VN) Luciferianen willen wereldwijde macht en bestuur en verkrijgen dat door propaganda. Klimaatproblemen en milieubewustzijn waren de sleutel om de massa te overtuigen van de noodzaak van totale centralisatie van macht in de handen van globalistische instellingen. Luciferiaanse idealen zijn “ suikerzoet” met nobel klinkende motieven. Sommige luciferianen nemen een gnostische houding aan ten opzichte van de figuur van de duivel en beweren dat het alleen een mythologisch concept is als mythologie in plaats van de duivel als een letterlijke kracht. (waarover ik al veel schreef) Eeuwenlang is de term lucifer synoniem geweest met de duivel in het publieke bewustzijn. Luciferianen lijken zich te proberen te scheiden van de negatieve connotaties die geassocieerd worden met satanisme door een verwrongen vorm van woordspel en semantiek. Maar waarom zouden ze erom geven? Tenzij ze proberen het publieke bewustzijn te beïnvloeden en ze beseffen dat het moeilijk is om mensen te verkopen aan satanisme, dus willen ze een oud en lelijk idee een ander gezicht geven. Satanisten verwijzen vaak naar lucifer en satan in dezelfde adem als dezelfde figuur. Waar psychologen zoals Carl Jung archetypische psychologie gebruikten om mensen met mentale en emotionele ziekten te genezen, gebruiken luciferianen archetypen om het publieke denken te manipuleren en te beheersen. ( in films, in ( muziek) shows enz.) Luciferianen geloven in de kracht van magische woorden en symbolen in de vorm van psychologische sleutelzinnen en archetypen. Ik heb daarover al eens geschreven: dit gebeurt vaak via populaire cultuur en films. (Hollywood is van “hen” evenals de muziekindustrie.) Door hun inspanningen voor globalisme zie je een ziekelijk verlangen naar controle over de beschaving en over elk aspect van het menselijk denken. Je ziet ook een verdraaiing van de natuur als ze proberen te verkrijgen wat ze “goddelijkheid” noemen. Transhumanisme (Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken), genetische manipulatie, transgenderisme dragen alle kenmerken van het luciferiaanse ideaal. Ongeacht iemands religieuze voorkeuren, is het moeilijk om iets van waarde in hun systeem te vinden. Alles eraan is een belediging voor het inherente geweten. Het kan alleen voor de meerderheid acceptabel worden door bedrog.

Ik heb het al vele keren benoemd: alles op aarde gaat over de strijd tussen goed en kwaad en over de keuze die we maken met onze vrije wil. De strijd is een spirituele strijd en de les die we moeten leren is dat we van fouten kunnen leren en weer kunnen opstaan. De les die we moeten leren, is te zien wie/wat de ware vijand is. De les die te leren valt is dat waarheid vrij maakt.

De strijd gaat om de ziel. We leven in een tijd van duisternis maar als we gaan zien, kunnen we God in alles zien. Kunnen we zien wat onze bestemming is. Het gaat er om wat we kiezen: blind blijven, ons laten manipuleren of wakker worden. Het vergt moed om de ware wereld en de ware geschiedenis onder ogen te zien.

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/psyche/vraag/388018/verschil-tussen-psychopaat-sociopaat/
http://batr.org/forbidden/021015.html