Over de gevolgen van alle ismen 3

Ik eindigde in mijn vorige stuk zo:

Maar uiteindelijk is voor de mens die wakker geworden is, God de realiteit: de absolute waarheid, goedheid en liefde.

Dit is de enige focus die we hebben en we moeten het niet hebben van de “boven ons gestelden”.

Onze “elite”is uit op één wereldregering met één wereldreligie. Om de mens bij God weg te halen haalt men alles uit de kast. En wel wetende dat de mens toch behoefte heeft aan rituelen enz. zorgen ze voor een nieuwe religie: de klimaatreligie. Deze zal de mens dom houden en het laatste restje soevereiniteit van landen wegnemen. Zo houd je de mens arm en dom en onder controle. Het communisme van China is de ultieme droom: kapitalisme en rijkdom voor de heersende elite en de gewone mens als slaaf voor het productieproces, onder controle gehouden met camera’s die fouten registreren en je puntentelling naar beneden bijstellen.

De paus wordt gefotografeerd als hij de koran kust omdat hij op weg is naar de chrislam die uiteindelijk een onderdrukkende alomvattende religie moet worden. Hij heeft ook al verkondigd dat het niet goed is dat een mens een persoonlijke band heeft met Jezus en of dat niet genoeg is, heeft hij aangekondigd dat de kruisdood van Jezus een falen was: “We moeten onthouden dat we volgelingen van Jezus Christus zijn en zijn leven, menselijk gesproken, eindigde in falen, het falen van het kruis.” In deze context: “Het kruis toont ons een andere manier om succes te meten. Het is aan ons om de zaden te planten. God zorgt voor de vruchten van ons werk. En als onze inspanningen en werken soms falen en geen vruchten afwerpen, moeten we onthouden dat we volgelingen van Jezus Christus zijn en zijn leven, menselijk gesproken, eindigde in falen, het falen van het kruis.” Tijdens een toespraak in de St. Patrick’s Cathedral in Manhattan (24 september 2015), beginnend met het aanspreken van moslims die toen het offerfeest vierden: “Ik wil graag twee gevoelens uiten voor mijn moslimbroeders en -zusters: ten eerste, mijn groeten terwijl ze het offerfeest vieren. Ik zou willen dat mijn groet warmer zou zijn. Mijn sentimenten van nabijheid, mijn sentimenten van nabijheid tegenover tragedie. De tragedie die ze leden in Mekka.”

Eerder had hij ook al beweerd dat Jezus niet goddelijk was: “toen Jezus Christus eenmaal geïncarneerd was, was hij een “man met uitzonderlijke deugden”, maar “helemaal geen God”.

Paus Franciscus vervolgde de woorden “falen van het kruis” niet met enige uitleg van wat hij bedoelde. Paus Franciscus zei niet dat de dood van Jezus aan het kruis heilig was: een geestelijke overwinning op zonde en kwaad. Door Zijn kruisoffer, bevrijdde de Tweede Persoon van de Drie-enige Godheid de mensheid van het loon van de verschrikkelijke zonde van onze eerste ouders, waardoor het behoud van onze eeuwige zielen mogelijk werd.

Paus Franciscus zei ook niet dat de “menselijke” Jezus de dood overwon met zijn opstanding, wat degenen die Hem volgen de belofte van eeuwig leven geeft. En dat is nu juist de kern van het christendom.

Het is natuurlijk niet voor niets dat er christenen zijn opgestaan die willen onderzoeken of deze paus kan worden afgezet. Maar dat zal niet gebeuren want hij moet een agenda van de vrijmetselarij/cabal/elite/ uitvoeren. Van hen, die zeggen dat zij joden zijn maar het niet zijn.

Het echte “falen’”was de weigering van “Israël” om Jezus als de ware redder te accepteren. Zij waren het die hun verbond hebben verraden.

De paus wil een universeel geloof en dat maakt de boodschap van het sterven van Jezus “overbodig” want volgens hem leiden vele wegen naar de “verlossing” terwijl de christen dat niet gelooft. (niemand komt tot de Vader dan door Mij, Joh. 14,6) Dit universele geloof dat de paus predikt, is nodig om de mens van het ware geloof weg te halen en te kunnen onderwerpen. Jezus leerde dat ieder mens een individu was met eigen rechten en het waard was een eigen leven te hebben en gered te worden. Dat was de kracht van het christendom en dat was de kracht van de ontwikkeling van het westen. Nu wordt ons weer een tribale godsdienst opgedrongen en we moeten nu weer in de mal van een groep passen. Dit om het communisme over de wereld uit te rollen. Maar begrijp dat het communisme niet iets was dat door gewone mensen was gecreëerd om bankiers en elite om ver te werpen. Communisme is ontworpen door bankiers om de massa te ondermijnen en tot slaaf te maken. Zie China. Zie de geschiedenis van China.

(Definitie communisme: Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Zie Des Griffins ‘Vierde rijk van de rijken’.)

De klimaathoax is een middel om de mensheid te verarmen, te ondermijnen en tot slaaf te maken.

De Global Goelag is het onvermijdelijke resultaat van het ontwerp voor een wereld, geregeerd door elites, die verlangen naar totale dominantie en controle. Laat niemand zich vergissen, want niemand kan ontsnappen. De vijand van de mensheid heeft het lang geleden gepland en goed gemanipuleerd. Hun plan voor de aardse samenleving heeft het individu gereduceerd tot een slaaf op een plantage van mondiale proporties. Dit is het plan van de demiurg/lucifer/satan/het kwaad.

Elites regeren nu al straffeloos en zijn niet langer verantwoordelijk. Ze kunnen liegen en bedriegen en komen daar mee weg. De actualiteit van de NWO wordt als de enige orde uitgedragen. Diegenen die zich hier tegen verzetten, zijn doelwitten van toorn en wraak. Vrijheidsstrijders worden als terroristen bestempeld. Gewone burgers worden criminelen genoemd. Omdat het individu een grote bedreiging is voor de elite moet vooral het christendom het ontgelden. Want Christus kwam op voor het individu.

De Nieuwe Wereldorde is de belichaming van verdorvenheid, hebzucht en arrogantie. Samen kunnen we het licht van de waarheid laten schijnen op het bedrog die deze corrupte wereldgemeenschap wil vestigen. De verdorvenheid wordt ons dagelijks in het gezicht geslingerd en steeds weer kijken ze hoe ver ze kunnen gaan. De goden van de nieuwe wereld zijn geld en macht; de enige vijand is de voorstander van vrijheid.

De verdorvenheid, ontstaan in de tijd van Babylon, bij de baälreligie gaat tot op de dag van vandaag door. Via de tempel en de farizeeën en zij die zeggen joden te zijn maar het niet zijn, naar de vrijmetselaars (ontstaan in de tijd van Salomo) en de bankters (bankiers/gangsters). Het hele O.T. gaat over de strijd van God tegen het kwaad en mens die niet wilde afzien van de zwarte magie en orgies van de baälreligie. (jaweh is niet God). Door de eeuwen heen hielden ze zich bezig net geldcreatie, slavenhandel, criminaliteit, seks, wreedheid en bedrog. We zijn in slaap gesust en steeds op het verkeerde been gezet. De macht bepaalt wat je weet en leert.

Maar het wordt steeds belangrijker om uit je verdoving te ontwaken en te kijken wat er gaande is.

Als je weet wat er gaande is, begrijp je de spirituele strijd. We zijn niet gewend in termen van eeuwigheid te denken. Maar je bent eeuwig. We denken alleen maar aan een begin en een eind. We zijn niet in staat te denken dat iets er altijd is in een of andere vorm. We kunnen ons ook niet voorstellen dat de wereld er altijd was, dat God er altijd was. We zijn gehersenspoeld door het Darwinisme (uitvinding van de vrijmetselaars) dat iets uit niets is ontstaan, zonder creatie. Maar dat kan niet. Iets ontstaat uit iets en wij zijn ontstaan uit onze Schepper. Wat anderen je ook willen vertellen, dat is vals. Je leven is een geschenk van God en het is aan jou hoe je met dat geschenk om gaat. En dat bepaalt hoe het verder gaat. Geloven geeft vrijheid, niet geloven belemmert. Je geest raadplegen helpt. Het is een te groot geschenk om die te verwaarlozen. Je wordt door het leven geleid en het is de bedoeling dat je leert. Wat heb je tot dusver geleerd?

Alles werkt uiteindelijk voor God, zelfs de satan werkt voor God! Het hele drama van het manifeste bestaan, is om een blijvende morele les aan de mensheid te onderwijzen en dit komt tot stand door een samenspel van schijnbare tegenstellingen. Alles dat anti-harmonie, anti-menselijk, anti-christelijk en anti-algemeen welzijn is, wordt allemaal gefinancierd door leden van dezelfde demografische groep. Besteed er de nodige tijd aan om ernaar te kijken en je zult zien dat dit zo is.

Er zijn er die daar op wijzen maar die wordt het leven vaak onmogelijk gemaakt. Je mag het niet zeggen.

Een van de redenen dat het communisme zo aantrekkelijk is voor de makers ervan en hun nakomelingen, is dat het geloof in God teniet doet en iedereen in een Kafka-roman plaatst, behalve de hoge heren zelf.

Er is maar één God. Deze God is op verschillende momenten verschenen, om zo de loop van het leven/ de levens verder te bepalen in het vormen van de lessen. Nagelaten in Schriften die helaas ook gecorrumpeerd werden. Maar alles wat je moet leren, is wat liefde is.

Alles wat men moet weten van waarheid, schoonheid, godsdienst, het hier en nu en het hiernamaals kan worden gevonden in iemands vermogen tot liefde. Liefde bestaat tegelijkertijd op elk bestaansniveau, afgestemd op dat bestaansniveau. Naarmate je bewustzijn groeit en de capaciteit van je hart toeneemt, wordt de liefde die je voelt steeds groter en dieper. Het wordt een bewustzijn, hoewel het er altijd al was maar dat zichzelf nu aan je voorstelt als een bewustzijn en vanaf dat moment leidt het je naar die plek waarover kan worden gesproken, maar toch nooit nauwkeurig is gedefinieerd. Maar wat grenzeloosheid is of onsterfelijkheid, laat zich niet makkelijk onder woorden brengen. Het eeuwige kan niet worden begrepen vanuit het perspectief van de tijdelijke.

Gods primaire uitdrukking is liefde en die liefde verschijnt wel in menselijke belichaming. Dat is onze houvast en onze leidraad.

tags communisme, NWO, God, bewustzijn.

http://batr.org/forbidden/091217.html
https://www.henrymakow.com/2019/12/china-rothschild-model-nwo.html
https://www.henrymakow.com/2019/12/the-us-gifted-china-to-the-ussr.html