Over de babylonische talmoed

De christen van vandaag wordt van alle kanten beïnvloed met verwijzing naar ons “joods-christelijke erfgoed”, onze “joods-christelijke beschaving” en de “broederschap” die vermoedelijk zou moeten prevaleren tussen christelijk en talmoedisch jodendom. Dit is propaganda en kan alleen slagen als men onwetend is over de aard van de babylonische talmoed en de totale tegenstelling tussen het huidige talmoedische/kabbalistische jodendom en het christendom die noodzakelijkerwijs moet bestaan.

Door de eeuwen heen en tot aan de huidige eeuw was er niet zo’n onwetendheid van talmoedische voorschriften. De waarheid zoals deze herhaaldelijk werd onthuld, zorgde ervoor dat dit en de aanhangers ervan werden beschimpt.

Het is inderdaad vreemd dat de waarschuwingen tegen deze vorm van jodendom, tegenwoordig onbekend zouden zijn voor de katholieke geestelijkheid, en dat de geschriften van Luther, die over het algemeen als een tweede evangelie zijn voor protestanten, even onbekend zouden zijn over dit onderwerp.

De eerste Engelse vertaling van de babylonische talmoed was in 1903 door Rodkinson (echte naam M. Levi Frumkin), en werd uitgegeven door Rabbi Isaac M. Wise, “Vader” van het zogenaamde “hervormingsjodendom”. Rodkinson verwijderde veel van het vuil in de niet-gereinigde talmoed, maar desalniettemin bleek zelfs deze verkorte vertaling zeer onthullend.

En toch is het nooit gelukt deze talmoedlering te bestrijden. Het domineert nog steeds de geest van een heel volk, dat de inhoud ervan vereert als goddelijke waarheid, en talloze aantallen hebben hun leven en hun bezittingen opgeofferd om het te redden van vergaan. Dat geldt al vanaf de tijd van de Romeinen. Die hebben het geprobeerd te vernietigen, evenals verschillende pausen.

Men zou zich kunnen afvragen: “Hoe kan iemand die leest wat deze talmoed zegt, discussiëren over de inhoud ervan?”In dit verband moet echter worden bedacht dat alleen met de relatief ongekuiste vertaling van de talmoed in deze eeuw, in de hedendaagse taal, Engels, het voor de niet-Jood mogelijk is geworden om de volledige impact te krijgen van wat de talmoed zegt. In andere proeven konden argumenten woeden over wat een Jiddische of Hebreeuwse tekst van de talmoed werkelijk bedoelde, indien vertaald. Niettemin verloren de joden uiteindelijk altijd dergelijke argumenten, getuige de veroordeling van de talmoed door niet-joden door de eeuwen heen.

Toen Maarten Luther zijn beroemde stellingen op de deur van de kathedraal van Wittenberg vastspijkerde en daarmee de machinerie van de Reformatie in gang zette, werd het lot van de enthousiaste joden van het Renaissance-Italië bezegeld. Bedreigd door deze gevaarlijke beweging van afscheiding, begon de katholieke kerk haar huis op orde te brengen, systematischer en vollediger dan ooit tevoren, in het proces dat bekend staat als de contrareformatie. De pausen waren niet langer bij uitstek verlichte beschermers van literatuur, wetenschap en kunst, met wereldse neigingen en interesses. Voortaan werden zij gekozen uit diegenen in wier ogen de vereisten van de Kerk, geestelijk voorop stonden die de joden beschouwden als een zuurdesem van ongeloof die het christendom in gevaar brachten.

Toen paus Leo X in 1517 aflaten begon te verkopen, hielp dit Luthers breuk met de kerk en het nagelen van zijn stellingen aan de deur van de Wittenberg-kathedraal. Bijna onmiddellijk stroomden joden naar de nieuwe protestantse vlag. Luther werd bezocht door 4 Joden. Op zijn beurt schreef hij een lovende publicatie: “Jezus Christus werd als jood geboren” vol sympathie voor hun lange ongeloof, dat Luther tegenover de onsympathieke houding van de katholieke pausen stelde en van zijn kant de joden in zijn hart verwelkomde. De huidige katholieke en protestantse bronnen zijn echter grotendeels onwetend over het feit dat Luther later ontdekte dat joden die hem hadden aangemoedigd om met de kerk te breken, zijn volgers probeerden te judaïseren. Hij las vervolgens de talmoed, zoals hem door een echt bekeerde jood werd voorgesteld. Naderhand schreef hij “De joden en hun leugens”, met beschrijvingen die bijna parallelle uitspraken van de pausen waren, dit alleen nadat hij zich bewust werd van de waarheid.

Luther schreef o.a. in “De joden en hun leugens”: Ze verhogen zichzelf en loven God dat ze mensen zijn en geen dieren zoals de goijm, dat zij Israëlieten zijn en geen gojim (heidenen) dat ze zijn geschapen als mannen en niet als vrouwen.

Luther citeerde ook Johannes 8:39-44 , waarin Christus de Farizeeën zei: “Gij zijt uit uw vader de duivel”, en waarschuwt christenen “op hun hoede te zijn voor deze verharde veroordeelde mensen die God beschuldigen van liegen n en trots de hele wereld verachten. Ze zijn opschepperig, trots dwazen.”Hij noemt ze verder: leugenaars en bloedhonden. Luther citeert vervolgens het boek Esther. Katholieke en protestantse theologen hebben in alle eeuwen tegen Esther geprotesteerd als onhistorisch, irreligieus (de naam van God komt er niet eens in voor) en misplaatst in de Bijbel.

(Luther wordt later veroordeeld voor antisemitisme)

Luther verklaart:

Zij zijn de echte leugenaars en bloedhonden, die de hele bijbel van begin tot eind hebben verdraaid en vervalst zonder ophouden, met hun interpretaties. O, hoe ze van dat boek van Esther houden, dat zo mooi overeenkomt met hun wraakzuchtige mensen, zij die zich voorstellen om het volk van God te zijn, die willen denken dat ze de heidenen moeten vermoorden en verpletteren. Zoals ze in eerste instantie tegen ons christenen demonstreerden en dat nu zouden willen doen.

Luther erkende dat elke Messias die door het Jodendom werd verwacht, alleen werd verondersteld hen in slachting aan de macht te brengen, en verklaarde:

De Joden verlangen niet meer van hun Messias dan dat hij een Kochba zou moeten zijn (leider van de farizeeënopstand tegen Rome in 135 AD, waarin volgens historicus Gibbon ongeveer een miljoen niet-Joden sadistisch werden afgeslacht) en een wereldse koning , die de christenen zou doden, de wereld onder de Joden zou verdelen en hen rijke heren zou maken …

Luther dacht na over die passage in 2 Petrus 2 met o.a. : over degenen die “grote zwellende woorden van ijdelheid spreken” vrijheid beloven , maar “zij zelf zijn de dienaren van corruptie … Want het was beter voor hen geweest om de weg van rechtvaardigheid niet te kennen, dan nadat zij het hadden geweten, om zich af te wenden van het heilige gebod dat hun is overgeleverd … volgens het ware spreekwoord, wordt de hond weer naar zijn eigen braaksel gekeerd; en de zeug die werd gewassen tot zijn wenteling in het slijk.”

Luther schreef ook: Hoeveel beter zou het zijn als ze Gods gebod niet hadden of niet kenden. Want als ze het niet hadden, zouden ze niet worden gevrijwaard. Ze worden veroordeeld omdat ze Gods gebod hebben en het niet houden, maar ertegen handelen zonder ophouden … Op dezelfde manier kunnen moordenaars en hoeren, dieven en schurken en alle slechte mannen opscheppen dat ze Gods heilige en uitverkoren volk zijn, omdat ze Zijn Woord hebben en weten dat ze hem moeten vrezen en gehoorzamen …

Tegen die tijd kende Luther de talmoed en ging hij verder:

De heidense filosofen schrijven veel eervoller … Ze schrijven dat de mens van nature verplicht is om anderen te dienen, ook om zijn woord aan zijn vijanden te houden … Ja, ik beweer dat er in drie fabels van Aesop meer wijsheid te vinden is dan in alle boeken van talmoedisten en rabbijnen en meer dan ooit in de harten van de joden konden komen. Mocht iemand denken dat ik te veel zeg – ik zeg niet te veel, maar veel te weinig! Want ik zie in hun geschriften hoe zij ons gojim vervloeken en ons allen kwaad wensen in hun scholen en gebeden. Ze beroven ons van ons geld door woeker … ze bespelen ons met allerlei gemene trucs; wat het ergste van allemaal is, ze leren dat zoiets moet worden gedaan. Geen enkele heiden heeft zulke dingen gedaan en niemand zou dat doen behalve de duivel zelf, en degenen die hij bezit zoals hij de joden bezit.

Luther ging verder met betrekking tot de talmoed: dus noemen ze Hem (Jezus) het kind van een hoer en Zijn moeder, Maria, een hoer, die overspel pleegde… Met tegenzin moet ik zo grof spreken in het verzet tegen de duivel … We noemen onze vrouwen geen hoeren zoals ze Maria noemen, de moeder van Jezus; we noemen ze geen klootzakken, zoals ze onze Heer Christus noemen. Wij vervloeken hen niet, maar wensen hen veel lichamelijk en geestelijk welzijn. We stelen en verminken hun kinderen niet; vergiftig hun water niet; wij dorsten niet naar hun bloed …

Zie nu, wat een mooie, dikke, dikke leugen het is het wanneer ze klagen over gevangenschap onder ons. Jeruzalem werd meer dan 1400 jaar geleden vernietigd en gedurende die tijd zijn wij christenen gemarteld en vervolgd door joden in de hele wereld. Al bijna 300 jaar kunnen we klagen dat ze in die tijd de christenen gevangen hebben genomen en gedood, wat de duidelijke waarheid is. Bovendien weten we tot op de dag van vandaag niet waarom de duivel hen in ons land heeft gebracht. We hebben ze niet uit Jeruzalem gehaald. Bovendien houdt niemand ze nu vast. Land en wegen staan open voor hen … Ze zijn een zware last voor ons in ons land, zoals een pest, pest en niets anders dan ongeluk … Moet de duivel niet lachen en dansen, als hij op deze manier zijn paradijs onder ons christenen kan hebben … en om ons te bedanken … godslastering en vloeken God en mens!

Nadat Luther vertrouwd raakte met de talmoed en de rituele vloeken van het zogenaamde “Jodendom”, kwam zijn raad precies overeen met die van de altijd versterkte edicten van de pausen. Een persoon die dergelijke godslasteringen goedkeurt, zei hij, neemt eraan deel. Hij zei dat ze gedwongen moesten worden om het land te verlaten: … Het is ons niet toegestaan wraak te nemen. Wraak zit om hun nek duizend keer groter dan we ons zouden kunnen wensen. Ik zal je mijn ware raad geven:.. dat we hun synagogen en scholen vermijden en mensen tegen hen waarschuwen … dat God mag zien dat we christenen zijn en niet willens en wetens zulke leugens, vloeken en godslastering van zijn Zoon en zijn christenen hebben getolereerd. Voor wat we tot nu toe in onwetendheid hebben getolereerd (ik wist het zelf niet), zal God ons vergeven ..

Luther waarschuwt herhaaldelijk de geestelijken tegen deelname aan de godslastering van het jodendom, door deze op enigerlei wijze te helpen of te verdragen. Zijn laatste preek omvatte dit:U, heren en gezaghebbende mannen, moet hen niet tolereren maar verdrijven. Ze zijn onze openbare vijanden en lasteren onophoudelijk onze Heer Jezus Christus; ze noemen onze gezegende Maagd Maria een hoer en Haar Zoon een klootzak … als ze ons allemaal konden doden, zouden ze dat graag doen; in feite vermoorden velen van hen christenen, vooral diegenen die beweren chirurgen en artsen te zijn. Ze weten hoe ze moeten omgaan met medicijnen op de manier van de Italianen – de Borgias en Medicis – die mensen gif gaven dat hun dood in een uur of een maand teweegbracht … Als een goede patriot wilde ik je de allerlaatste waarschuwing en tijd geven om je af te schrikken om deel te nemen aan zonden. Je moet weten dat ik alleen het beste wens voor jullie allemaal, heersers en onderdanen.

Van Elizabeth Dilling: The Jewish Religion: Its Influence Today

hoofdstuk 2

http://come-and-hear.com/dilling/index.html
http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html
http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt02.html

Dit is een lastig en moeilijk onderwerp. De meeste mensen, christen en joden kennen dit niet. We moeten kritiek niet verwarren met haat of met antisemitisme. We moeten kritiek op een religie niet verwarren met haat tegen een persoon. We moeten kritiek kunnen geven en alles onderzoeken. We moeten aanvaarden dat we in een satanische cultus leven waar veel gewone mensen geen weet van hebben. Lucifer, de satan beheerst de wereld en heeft met zijn babylonische religie de voorwaarden geschapen om de mens te ondermijnen. Als je meedoet met hem, kun je een goed en rijk leven hebben. Als je uit de matrix stapt, kan het je slecht gaan. Toch moet dat om je ziel te redden. Dit is waar de bijbel over gaat. Het is een spirituele strijd. De babylonische religie leeft tot op de dag van vandaag voort en is overal in geïnfiltreerd. En overal zijn samenwerkingsverbanden met de geïnfiltreerde godsdiensten en instituten.

Over de farizeeën

Uit de dikke van Dale:

farizeeën 1:

zekere godsdienstige leiders ten tijde van Jezus die zich beroemden op stipte naleving van de wet, streng orthodoxe joden

farizeeën en schriftgeleerden

farizeeën 2:

religieuze en politieke joodse groepering rondom het begin van de christelijke jaartelling, die streeft naar stipte naleving van de wet, in een aantal opzichten staand tegenover de sadduceeën (Mat. 3:7)

“Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat de waarheid niet in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat zelf is: want hij is een leugenaar en de vader ervan” (Johannes 8:44).

De ongeïnteresseerde christen/ de ongeïnteresseerde lezer zal misschien zeggen: “wat heeft dat vandaag met ons te maken? Wat een groep farizeeën tweeduizend jaar geleden deed, is voorbij en klaar!”

Echter wat de ontbrekende schakel in het christelijk begrip over het onderwerp “farizeeën” is, wordt echter het best geleverd door de universele joodse encyclopedie uit 1943:

De joodse religie zoals die nu is, komt, zonder onderbreking, door de eeuwen heen, van de farizeeën. Hun leidende ideeën en methoden kwamen tot uitdrukking in een enorme literatuur, waarvan er nog heel veel bestaat. De babylonische talmoed is het grootste en belangrijkste stuk uit die literatuur … en de studie ervan is essentieel voor een echt begrip van het farizeïsme.

Over de farizeeën zegt de Joodse Encyclopedie van 1905:

Met de vernietiging van de tempel (70 n. Chr.) verdwenen de Sadduceeën helemaal en lieten de regulering van alle joodse zaken in handen van de farizeeën. Voortaan werd het joodse leven gereguleerd door de farizeeën; de hele geschiedenis van het jodendom werd gereconstrueerd vanuit het farizeïsche standpunt, en een nieuw aspect werd gegeven aan het Sanhedrin uit het verleden. Een nieuwe keten van traditie verdrong de oudere priesterlijke traditie. Farizeïsme vormde het karakter van het jodendom en het leven en denken van de jood voor de hele toekomst.

Historisch gezien hadden de schriftgelovigen Christus aanvaard als de voorspelde Messias. Ze waren niet langer “Joden”, maar noemden zichzelf “christenen”. Ze werden als zodanig vervolgd door de farizeeën. Het woord “farizeeër” komt van het woord “gescheiden”.

De babylonische talmoed vormt de enige enige autoriteit. Het is de geschreven vorm van de traditie van de farizeeën en de enige echte autoriteit is van de religie of het jodendom.

Farizeïsme werd talmoedisme … maar de geest van de oude farizeeër blijft ongewijzigd. Op dit moment heeft het joodse volk geen levende centrale autoriteit die qua status vergelijkbaar is met die van de oude Sanhedrin of de latere academies. Daarom moet elke beslissing met betrekking tot de joodse religie gebaseerd zijn op de talmoed als de definitieve hervatting van de leer van die autoriteiten. Citaat: “de talmoed is tot op de dag van vandaag het bloed van de circulerende harten van de joodse religie. Welke wetten, gebruiken of ceremonies we ook naleven, of we nu orthodox, conservatief, hervormd zijn of alleen krampachtige sentimentalisten, we volgen de talmoed. Het is onze gemeenschappelijke wet.”

Waarom is de talmoed zo onbekend gebleven voor niet-joden? Waarom was er geen bruikbare Engelse vertaling van de talmoed? Waarom werd de talmoed verbrand toen er bekend werd wat erin stond? In de Europese geschiedenis werd het steeds opnieuw verbrand in opdracht van de pausen en overal aangeklaagd ( Maarten Luther) en zijn de volgelingen van de talmoed verbannen uit het ene land na het andere door de eeuwen heen?

De basiswet van de talmoed is dat alleen de Farizeeër Jood als een man of mens scoort. Alle andere mensen zijn te rangschikken als dieren, “de mensen die zijn als een ezel – slaven die worden beschouwd als het eigendom van de meester.” De houding die uit dergelijke leringen voortvloeit, werd hen door niet-joden in alle landen en eeuwen kwalijk genomen. Een dergelijke wrok wordt echter altijd door Joden afgeschilderd als “vervolging van de Joden”.

De babylonische talmoed is de wet voor het zogenaamde jodendom. De pornografische, anti-heidense en antichristelijke doctrines hebben echter vaak vijandigheid tegen de talmoed en de volgelingen veroorzaakt. Sommige Joden kunnen dan beweren dat er een palestijnse talmoed ( talmoed van Jeruzalem) is, die onschadelijk is. Maar de joodse autoriteiten verklaren dat het duizend jaar verloren was, delen mist en de “Gemara” en andere benodigdheden mist, en alleen wordt gebruikt uit nieuwsgierigheid van een geleerde. De palestijnse talmoed… was eeuwenlang bijna vergeten door het Jodendom. Haar wettelijke beslissingen werden nooit geacht geldigheid te bezitten, indien de babylonische talmoed zich hiertegen verzette.

Talmoedliteratuur is een lange lofprijzing voor de naam babylon, en alles wat het tegenwoordig voor het babylonische talmoedisme betekent, terwijl het in het Oude en Nieuwe Testament een aanklacht is.(babylon staat niet alleen voor een rijk maar ook voor de religie van baäl )

De talmoed maakt elk van de tien geboden, de leer van Mozes en de profeten ongedaan, en legt hun tegengestelden vast onder een “wit graf” dat een vermomming is voor moord en “alle onreinheid, zoals Christus aangaf. Moord op niet-farizeeën is altijd toegestaan; diefstal, sodomie, incest, verkrachting zijn allemaal toegestaan. Het toestaan van seks van volwassen mannen met baby-meisjes jonger dan drie jaar, is bijvoorbeeld een favoriet onderwerp voor discussie in boek na boek van de talmoed.

“Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.” ( Mattheüs 23:27-28)

Het begin van de talmoedische literatuur gaat terug tot de tijd van de babylonische ballingschap in de zesde voorchristelijke eeuw … Toen duizend jaar later de babylonische talmoed de laatste gecodificeerde vorm aannam in het jaar 500 na het christelijke tijdperk.

Zij herontdekten daar in de ballingschap de thora ( bijbelboeken/oude testament) en maakte het de heerschappij van het leven. D.w.z. dat ontdekt is hoe de torah of de bijbel kan worden gebruikt als een “wit graf” voor babylonische degeneratie.

De bijbel wordt onder het talmoedisch jodendom beschouwd als een verzameling eenvoudige verhalen die alleen geschikt zijn voor dwazen, vrouwen en kinderen. De “wijzen” van de talmoed moeten er dus nieuwe betekenissen in vinden door middel van letter- en cijfertrucs die de duidelijke betekenis omkeren en daaruit de toestemming creëren om anders verboden misdaden en wandaden te doen. De woorden van de bijbel worden voortdurend misbruikt en verkeerd geciteerd voor godslastering en omkering.

van The Jewish Religion: Its Influence Today

van Elizabeth Dilling

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

Over het nieuwe jaar 3

Het jaar 2019 eindigde niet goed en het jaar 2020 begon niet goed.

Toch geloven velen onder ons dat het niet zo’n vaart zal lopen. Velen hebben een poging gedaan om de waarheid te vertellen maar als je de waarheid vertelt, riskeer je alles te verliezen wat je hebt, inclusief diegenen waar je van houdt. Dat is waar Jezus ook voor waarschuwde: ze haten Mij omdat ik de waarheid spreek. En hij waarschuwde ook voor het feit dat gezinnen/families uit elkaar konden vallen omdat de een de waarheid wel omarmde en de ander niet.

We leven in een wereld gebouwd op een stapel leugens. Als je gewoon de juiste woorden zegt in dit systeem, zul je voor altijd wel een goed leven hebben. Want uiteindelijk wint het goede altijd, denkt men. Dat is niet waar, maar we willen het geloven

“… de hele wereld staat onder de macht van de boze .” 1 Johannes 5,19 ( Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.)

Of we het ons realiseren of niet, christenen zijn verwikkeld in een geestelijke oorlog. ( de mensheid is verwikkeld in een spirituele strijd)

Misschien is dit precies wat bedoeld wordt met de bijbelse oproep om families te verlaten en de Heer te volgen.

Wat we nu zien is een strijd die steeds openlijker satanisch is. En de goedgelovige is op z’n minst aan één oog blind. We moeten durven zien wie de aarde beheersen en voor wie legers vechten. Als je het niet wilt zien, zul je het patroon ook nooit doorbreken. Nog steeds willen de mensen in “duidelijke” politieke stromingen geloven: “links” of “rechts” maar dat onderscheid bestaat niet meer. Maar men is “gerustgesteld” als de wereld nog steeds zo geduid wordt.

De bijbel waarschuwt om waakzaam te zijn omdat je dag noch uur kent en we zien nu hoe gevaarlijk dicht de wereld bij de afgrond staat. Ook als de wereld in razernij ontaardt, zal er een wereld zijn die poogt door te draaien. Het is aan jou hoe je er dan aan toe bent en waarvoor je kiest. We hebben allemaal kracht van licht in ons, het is aan ons of we het kunnen bereiken.

De krachten van de satan/ de krachten van het donker werken al lang naar een hoogtepunt toe en de satanisten denken steeds meer dat hun tijd gekomen is. Ze zijn ongelooflijk brutaal en geven zich steeds openlijker over aan hun mensonterende acties. Leven is voor hen niet heilig. Onze levens stellen niets voor en ze offeren net zo makkelijk kinderen, mensen op. Wees dus alert, kijk waar je voor staat.

Overal in de wereld wordt nu verwarring en chaos ontketend met politieke onrust over de hele wereld, met genderdysfuncties, met uitbuiten van kinderen enz. Met de agenda van “klimaat” wordt een groot deel van Australië geofferd ( net als andere delen in de wereld) en in de hele wereld is met “behulp” van “asielindustrie” de nieuwe toren van Babel gecreëerd. Mensen verstaan elkaar letterlijk en figuurlijk niet meer. Dat is bewust gedaan. Alles wordt georkestreerd aan zowel de ene als aan de andere kant want aan beide kanten valt te verdienen en satan wil linksom of rechtsom zijn zin krijgen. Het is aan de mens om te zeggen en nu is het genoeg. Het is aan de mens om voor God en het goede, het schone en het ware te kiezen. Het is aan de mens om te kiezen voor Zijn Zoon: Jezus, die de Christus was, de weg , de waarheid en het leven. Ook al wil men Hem alleen maar zien als een “concept”. Raar toch, dat van iedereen uit de oudheid het bestaan niet in twijfel wordt getrokken maar van Jezus wel. Dat allerlei “verlichte” geesten uit het verre oosten niet in twijfel worden getrokken en Jezus wel. “Zij” haten Jezus, zij haten het christendom en als je zou weten wat er over Jezus en de christenen in de babylonische talmoed staat, zou je geen nacht meer rustig slapen. En heel anders de wereld in kijken. Er is een enorme haat en die vindt zijn uitweg steeds meer. En denk niet dat het meevalt. Snel genoeg zal, wat je dacht te hebben, waardeloos zijn en snel genoeg zal al je “kennis” waardeloos blijken.

De waarheidsvertellers weten dit, maar hun woorden vallen in dovemansoren. Zolang het verhaal niet op televisie is gehoord, denkt de overgrote meerderheid dat het niet moet worden geloofd.

Jezus waarschuwde keer op keer: wie oren heeft, die hore.

Er is je nooit de waarheid verteld over hoe we geregeerd worden en je hoort het nu ook niet. Eerder heb ik geschreven over het “ouderprobleem”. Daarmee bedoelde ik dat diegenen die boven ons staan en kennis hebben dat niet gedeeld hebben en ons onwetend hebben gelaten. We moeten zelf op zoek en als je zoekt, vind je maar het is niet gemakkelijk om dat je de nodige bittere pillen moet slikken.

Je hoeft het echter niet alleen te doen, als je zoekt, vind je. Als je je openstelt voor het Goddelijk licht, helpt Hij je. We moeten onze capaciteiten uitbreiden: onze liefde, onze aandacht, ons geduld en dat groeit dat met hulp van Boven.

Wat helpt, is bidden. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Vragen om hulp en danken voor wat je kreeg, is voldoende als je het consistent doet.

Jezus onderwees dat het hebben van zelfs de kleinste hoeveelheid geloof als mosterdzaad (een van de kleinste zaden ter wereld die uitgroeit tot een van de hoogste planten), bergen kunnen doen bewegen (Mattheüs 17:20). Geloof wordt niet afgemeten aan hoe lang je bidt, maar aan hoe consequent je bidt. Blijf bidden!

“Wees nuchter, waakzaam; want uw tegenstander, de duivel , loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden.” ( Petrus 5: 8)

“Onderwerpt u daarom aan God. Weersta de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en Hij zal tot u naderen”.

“ Sta daarom, uw taille omgord met Gods WAARHEID, de borstplaat van RECHTVAARDIGHEID aangetrokken en uw voeten geschoeid met de voorbereiding van het evangelie van VREDE ; vooral, neem het schild van GELOOF waarmee u in staat zult zijn om alle vurige pijlen van de goddeloze te doven. En neem de helm van de REDDING en het zwaard van de Geest, het WOORD van GOD ; bid altijd en smekende in de Geest, waakzaam hiertoe met allen doorzettingsvermogen en smeekbede voor alle heiligen. “ ( Efeziërs 6: 10-17)

Gebed tot de Aartsengel Michael:

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;

wees onze bescherming tegen de boosheid en de

listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,

drijf Satan en de andere boze geesten,

die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,

door de goddelijke kracht in de hel terug.

Amen.

https://gebeden-site.jouwweb.nl/
https://gebeden-site.jouwweb.nl/heilige-engelen
http://www.crossroad.to/text/articles/armorofgod.html
http://www.crossroad.to/index.html

armor is schild/pantser

Over het nieuwe jaar 2

Zo eindigde ik de laatste keer:

Al vele keren schreef ik over de spirituele strijd en het satanisme manifesteert zich steeds meer en steeds openlijker. Er zijn al kinderboeken te koop waarin kinderen geleerd wordt demonen op te roepen. Kinderen worden meer en meer seksueel belaagd en alles moet “normaal” gevonden.

Wat we moeten proberen, is onze capaciteiten te vergroten: onze mogelijkheden uitbouwen. Onze liefde, ons mededogen, onze integriteit. Dit moet de tegenkracht zijn tegen de satanische wereld om ons heen. We moeten leren uit te houden wat niet uit te houden is. Als we ons uithoudingsvermogen vergroten, kunnen we meer aan. Als we het doen met eerbied en dank naar God zal Hij ons helpen.

Als we geduld leren, kunnen we uithouden wat wij niet kunnen veranderen. We moeten leren zien waar de strijd vandaan komt. En volharden in onze mogelijkheden en in ons geloof in God.

Meerdere keren heb ik over de seksualisering van de maatschappij geschreven. De wereld van de pornografie is alle huiskamers binnengedrongen. Via bladen, via tv, via “Hollywood”. Homoseksualiteit moest genormaliseerd, dat moest met pornografie, met pedofilie enz. Allemaal onder het mom van “seksuele bevrijding”. Maar dat is het niet. Zeker niet als daarbij kinderen in het geding komen. Maar alle mensen zijn nu slachtoffer van deze walgelijke industrie. Pornografie heeft niets met vrijheid te maken. Pornografie is een wapen om dat, zoals Thomas van Aquino aangaf, lust de geest verduistert. Lust maakt je blind. Een blinde tegenstander wordt gemakkelijk verslagen. Pornografie is een wapen van in de psychologische oorlogsvoering, uitgevonden door “hen”. Hollywood was een “joodse” creatie en binnen een decennium na de oprichting gebruikten de “joden”, net als de Israëli’s nu de filmindustrie als wapen tegen de mensen van de Verenigde Staten van Amerika, die woedend waren op hun promotie van obsceniteit en eiste dat de overheid actie ondernam. En wat in de V.S. gebeurde, ging verder de wereld over. Tot in Gaza aan toe.

“Zij” ofwel “de “Cabal” ofwel de KM ( Khazaren Maffia) zijn uit op wereldoverheersing en zij hebben een “overeenkomst” met de “orthodoxe joden”/ de sabbateans/ de sekte Chabad/. Die een vervolg zijn van de farizeeën en kabbalistisch jodendom. Die niets anders zijn dan baälvereerders. Babylon in de bijbel is niet alleen het rijk maar staat ook voor de baälreligie, de religie van lucifer.

Ze vertegenwoordigen een kleine fractie van joden, maar brengen de veiligheid in gevaar van alle joden die de schuld krijgen van hun complot tegen de gojim. Veel joden zijn seculier en willen assimileren. Veel joden weten hier niets van, evenals veel christenen. Veel christenen zijn zionistisch en denken dat het Israël van nu hetzelfde is als het Israël uit de bijbel.

Het beste symbool van het militaire gebruik van lust is het verhaal uit het O.T. van Samson en Delilah. Als je zonder “ogen bent” ben je makkelijker te overvallen.

Als je door lust mannen en gezinnen ondermijnt, wordt de maatschappij zwakker en makkelijker te veroveren. (mannen mogen geen mannen meer zijn)

Augustinus bracht het bijbelse verhaal van Simson/Samson in zijn tijd kort na de val van het Romeinse rijk naar buiten en legde het uit toen hij schreef: “Het is duidelijk dat zonde de voornaamste oorzaak van dienstbaarheid/lijfeigenschap is. Dat betekent dat een goed mens, hoewel misschien een slaaf, vrij is; maar een slechte man, hoewel misschien een koning, een slaaf is. Want hij dient, niet één man alleen, maar, wat erger is, zoveel meesters als hij ondeugden heeft. ”

De mens was vrij zolang hij moreel was, dat wil zeggen zolang hij handelde volgens de voorschriften van de praktische rede. De mens is niet vrij om irrationeel te zijn. De mens kan zijn vrijheid gebruiken om toe te geven aan passie/lust, maar op dat moment wordt hij een slaaf. Pornografie was een onderdeel van de Romeinse cultuur, zoals de mozaïeken in hoerenhuizen in Pompeii duidelijk maakten. Na de val van Rome verdween pornografie omdat het christelijke Europa zijn cultuur baseerde op het principe van Augustinus dat een man evenveel meesters had als ondeugden.

Zie hier een van de redenen waarom “zij” het Christendom haten.

Augustinus zou zeggen: “als je vrij wilt zijn, wees dan moreel”.

Als je een bevolking tot slaaf wilt maken, moet je ondeugd bevorderen. Dat gebeurt nu openlijk overal.

Daarom de filmindustrie van Hollywood, daarom de muziekindustrie, daarom de westerse wereld overspoelen met drugs. Daarom steeds jongere kinderen indoctrineren.

De porno industrie gaat niet over geld. Het gaat om controle.

De wereldoverheersing wordt nagestreefd door 2 “joodse” groepen: de KM en de “Chabad”. De een zoekt zijn overheersing vanuit het voormalige K/Chazarenrijk ( wat voornamelijk lag op het grondgebied van het huidige Oekraïne. Die onrust daar is er niet zomaar) en de ander vanuit Jeruzalem.

Er zijn 3 wereldoorlogen voorspeld om dit te bereiken. Je kunt makkelijk voorspellen als je insider bent en aan de touwtjes trekt. De eerste wereldoorlog moest de “geesten” rijp maken voor een nieuw land Israël en de tweede voor de daadwerkelijke stichting ervan. De derde moet dan de finale vormen om het “vee” te onderwerpen en de macht te grijpen en om zoveel mogelijk “heidenen” te doden. De derde wereldoorlog wordt al jaren uitgelokt en moet òf in midden/oost Europa ontstaan (“Kiev” was niet zomaar) òf in het Midden-Oosten.( de “proxy oorlogen daar zijn niet zomaar. De macht grijpen kan door in de buurlanden van Israël groepen tegen elkaar op te zetten. Door oorlogen en burgeroorlogen te bevorderen.)

We zien nu een strijd tussen twee “joodse” groeperingen: de zgn. zionistische groep en de zgn. khazaren groep. Maar het is een strijd van “zij die zich joden noemen en het niet zijn”/”kapitalisten/zionisten en “zij die zich joden noemen en het niet zijn”/”communisten. En zij betrekken de islamitische wereld daar bij die verdeeld is in twee kampen: de sjiieten en de soennieten. En deze groepen hebben over al in de wereld inmiddels 5de colonnes.

Dit zie je terug in de politiek van de V.S. en die van Europa en de rest van de wereld wordt er in meegesleurd omdat iedereen wordt gedwongen “partij” te kiezen. ( Trump en zijn joodse omgeving zoals zijn familie, Sheldon Adelson die hem financieel geholpen heeft, half Israël met Netanyahu , die vecht om politiek te overleven enz. ( zionistisch) tegenover tegen de àndere “joods”gedomineerde coalitie die de macht heeft over de media, de democratische partij, over een groot deel van de deep state en de wapenlobby. Denk aan Soros c.s.(“communistisch”) ) Israël is al jaren bezig met de poging om Iran en de VS met elkaar in oorlog te brengen. En het wordt nu echt spannend. Als het ontbrandt daar dan is er grote kans dat de wereld meegesleurd wordt en dat is geen prettige boodschap voor het nieuwe jaar. En altijd zijn gewone mensen de grootste slachtoffers. Zij “bedienen de kanonnen” en zij zijn” kanonnenvoer”.Uiteindelijk is het een strijd van kwaad tegen kwaad om de macht van de satan, van lucifer te vestigen. De satanisten willen dat je de hoop opgeeft en dat moeten we nu juist niet. Dit is een spirituele strijd. God grijpt in als Hij dat nodig vindt maar de mens moet kiezen. Ik wens iedereen veel Licht en wijsheid toe voor dit nieuwe jaar.

tags seksuele bevrijding, lucifer, psychologische oorlogsvoering, Khazaren Maffia, Chabad

https://historiek.net/thomas-van-aquino-filosoof-theoloog/69446/
http://brugselegenden.blogspot.com/2014/11/de-legende-van-samson-en-delilah.html
https://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.Judg.sec_18
https://www.henrymakow.com/2019/12/putin-chabad.html
https://www.henrymakow.com/2020/01/chabad-plotted-slav-genocide.html
https://www.henrymakow.com/2020/01/Linde-east-europe-a-flashpoint.html