Over de babylonische talmoed

De christen van vandaag wordt van alle kanten beïnvloed met verwijzing naar ons “joods-christelijke erfgoed”, onze “joods-christelijke beschaving” en de “broederschap” die vermoedelijk zou moeten prevaleren tussen christelijk en talmoedisch jodendom. Dit is propaganda en kan alleen slagen als men onwetend is over de aard van de babylonische talmoed en de totale tegenstelling tussen het huidige talmoedische/kabbalistische jodendom en het christendom die noodzakelijkerwijs moet bestaan.

Door de eeuwen heen en tot aan de huidige eeuw was er niet zo’n onwetendheid van talmoedische voorschriften. De waarheid zoals deze herhaaldelijk werd onthuld, zorgde ervoor dat dit en de aanhangers ervan werden beschimpt.

Het is inderdaad vreemd dat de waarschuwingen tegen deze vorm van jodendom, tegenwoordig onbekend zouden zijn voor de katholieke geestelijkheid, en dat de geschriften van Luther, die over het algemeen als een tweede evangelie zijn voor protestanten, even onbekend zouden zijn over dit onderwerp.

De eerste Engelse vertaling van de babylonische talmoed was in 1903 door Rodkinson (echte naam M. Levi Frumkin), en werd uitgegeven door Rabbi Isaac M. Wise, “Vader” van het zogenaamde “hervormingsjodendom”. Rodkinson verwijderde veel van het vuil in de niet-gereinigde talmoed, maar desalniettemin bleek zelfs deze verkorte vertaling zeer onthullend.

En toch is het nooit gelukt deze talmoedlering te bestrijden. Het domineert nog steeds de geest van een heel volk, dat de inhoud ervan vereert als goddelijke waarheid, en talloze aantallen hebben hun leven en hun bezittingen opgeofferd om het te redden van vergaan. Dat geldt al vanaf de tijd van de Romeinen. Die hebben het geprobeerd te vernietigen, evenals verschillende pausen.

Men zou zich kunnen afvragen: “Hoe kan iemand die leest wat deze talmoed zegt, discussiëren over de inhoud ervan?”In dit verband moet echter worden bedacht dat alleen met de relatief ongekuiste vertaling van de talmoed in deze eeuw, in de hedendaagse taal, Engels, het voor de niet-Jood mogelijk is geworden om de volledige impact te krijgen van wat de talmoed zegt. In andere proeven konden argumenten woeden over wat een Jiddische of Hebreeuwse tekst van de talmoed werkelijk bedoelde, indien vertaald. Niettemin verloren de joden uiteindelijk altijd dergelijke argumenten, getuige de veroordeling van de talmoed door niet-joden door de eeuwen heen.

Toen Maarten Luther zijn beroemde stellingen op de deur van de kathedraal van Wittenberg vastspijkerde en daarmee de machinerie van de Reformatie in gang zette, werd het lot van de enthousiaste joden van het Renaissance-Italië bezegeld. Bedreigd door deze gevaarlijke beweging van afscheiding, begon de katholieke kerk haar huis op orde te brengen, systematischer en vollediger dan ooit tevoren, in het proces dat bekend staat als de contrareformatie. De pausen waren niet langer bij uitstek verlichte beschermers van literatuur, wetenschap en kunst, met wereldse neigingen en interesses. Voortaan werden zij gekozen uit diegenen in wier ogen de vereisten van de Kerk, geestelijk voorop stonden die de joden beschouwden als een zuurdesem van ongeloof die het christendom in gevaar brachten.

Toen paus Leo X in 1517 aflaten begon te verkopen, hielp dit Luthers breuk met de kerk en het nagelen van zijn stellingen aan de deur van de Wittenberg-kathedraal. Bijna onmiddellijk stroomden joden naar de nieuwe protestantse vlag. Luther werd bezocht door 4 Joden. Op zijn beurt schreef hij een lovende publicatie: “Jezus Christus werd als jood geboren” vol sympathie voor hun lange ongeloof, dat Luther tegenover de onsympathieke houding van de katholieke pausen stelde en van zijn kant de joden in zijn hart verwelkomde. De huidige katholieke en protestantse bronnen zijn echter grotendeels onwetend over het feit dat Luther later ontdekte dat joden die hem hadden aangemoedigd om met de kerk te breken, zijn volgers probeerden te judaïseren. Hij las vervolgens de talmoed, zoals hem door een echt bekeerde jood werd voorgesteld. Naderhand schreef hij “De joden en hun leugens”, met beschrijvingen die bijna parallelle uitspraken van de pausen waren, dit alleen nadat hij zich bewust werd van de waarheid.

Luther schreef o.a. in “De joden en hun leugens”: Ze verhogen zichzelf en loven God dat ze mensen zijn en geen dieren zoals de goijm, dat zij Israëlieten zijn en geen gojim (heidenen) dat ze zijn geschapen als mannen en niet als vrouwen.

Luther citeerde ook Johannes 8:39-44 , waarin Christus de Farizeeën zei: “Gij zijt uit uw vader de duivel”, en waarschuwt christenen “op hun hoede te zijn voor deze verharde veroordeelde mensen die God beschuldigen van liegen n en trots de hele wereld verachten. Ze zijn opschepperig, trots dwazen.”Hij noemt ze verder: leugenaars en bloedhonden. Luther citeert vervolgens het boek Esther. Katholieke en protestantse theologen hebben in alle eeuwen tegen Esther geprotesteerd als onhistorisch, irreligieus (de naam van God komt er niet eens in voor) en misplaatst in de Bijbel.

(Luther wordt later veroordeeld voor antisemitisme)

Luther verklaart:

Zij zijn de echte leugenaars en bloedhonden, die de hele bijbel van begin tot eind hebben verdraaid en vervalst zonder ophouden, met hun interpretaties. O, hoe ze van dat boek van Esther houden, dat zo mooi overeenkomt met hun wraakzuchtige mensen, zij die zich voorstellen om het volk van God te zijn, die willen denken dat ze de heidenen moeten vermoorden en verpletteren. Zoals ze in eerste instantie tegen ons christenen demonstreerden en dat nu zouden willen doen.

Luther erkende dat elke Messias die door het Jodendom werd verwacht, alleen werd verondersteld hen in slachting aan de macht te brengen, en verklaarde:

De Joden verlangen niet meer van hun Messias dan dat hij een Kochba zou moeten zijn (leider van de farizeeënopstand tegen Rome in 135 AD, waarin volgens historicus Gibbon ongeveer een miljoen niet-Joden sadistisch werden afgeslacht) en een wereldse koning , die de christenen zou doden, de wereld onder de Joden zou verdelen en hen rijke heren zou maken …

Luther dacht na over die passage in 2 Petrus 2 met o.a. : over degenen die “grote zwellende woorden van ijdelheid spreken” vrijheid beloven , maar “zij zelf zijn de dienaren van corruptie … Want het was beter voor hen geweest om de weg van rechtvaardigheid niet te kennen, dan nadat zij het hadden geweten, om zich af te wenden van het heilige gebod dat hun is overgeleverd … volgens het ware spreekwoord, wordt de hond weer naar zijn eigen braaksel gekeerd; en de zeug die werd gewassen tot zijn wenteling in het slijk.”

Luther schreef ook: Hoeveel beter zou het zijn als ze Gods gebod niet hadden of niet kenden. Want als ze het niet hadden, zouden ze niet worden gevrijwaard. Ze worden veroordeeld omdat ze Gods gebod hebben en het niet houden, maar ertegen handelen zonder ophouden … Op dezelfde manier kunnen moordenaars en hoeren, dieven en schurken en alle slechte mannen opscheppen dat ze Gods heilige en uitverkoren volk zijn, omdat ze Zijn Woord hebben en weten dat ze hem moeten vrezen en gehoorzamen …

Tegen die tijd kende Luther de talmoed en ging hij verder:

De heidense filosofen schrijven veel eervoller … Ze schrijven dat de mens van nature verplicht is om anderen te dienen, ook om zijn woord aan zijn vijanden te houden … Ja, ik beweer dat er in drie fabels van Aesop meer wijsheid te vinden is dan in alle boeken van talmoedisten en rabbijnen en meer dan ooit in de harten van de joden konden komen. Mocht iemand denken dat ik te veel zeg – ik zeg niet te veel, maar veel te weinig! Want ik zie in hun geschriften hoe zij ons gojim vervloeken en ons allen kwaad wensen in hun scholen en gebeden. Ze beroven ons van ons geld door woeker … ze bespelen ons met allerlei gemene trucs; wat het ergste van allemaal is, ze leren dat zoiets moet worden gedaan. Geen enkele heiden heeft zulke dingen gedaan en niemand zou dat doen behalve de duivel zelf, en degenen die hij bezit zoals hij de joden bezit.

Luther ging verder met betrekking tot de talmoed: dus noemen ze Hem (Jezus) het kind van een hoer en Zijn moeder, Maria, een hoer, die overspel pleegde… Met tegenzin moet ik zo grof spreken in het verzet tegen de duivel … We noemen onze vrouwen geen hoeren zoals ze Maria noemen, de moeder van Jezus; we noemen ze geen klootzakken, zoals ze onze Heer Christus noemen. Wij vervloeken hen niet, maar wensen hen veel lichamelijk en geestelijk welzijn. We stelen en verminken hun kinderen niet; vergiftig hun water niet; wij dorsten niet naar hun bloed …

Zie nu, wat een mooie, dikke, dikke leugen het is het wanneer ze klagen over gevangenschap onder ons. Jeruzalem werd meer dan 1400 jaar geleden vernietigd en gedurende die tijd zijn wij christenen gemarteld en vervolgd door joden in de hele wereld. Al bijna 300 jaar kunnen we klagen dat ze in die tijd de christenen gevangen hebben genomen en gedood, wat de duidelijke waarheid is. Bovendien weten we tot op de dag van vandaag niet waarom de duivel hen in ons land heeft gebracht. We hebben ze niet uit Jeruzalem gehaald. Bovendien houdt niemand ze nu vast. Land en wegen staan open voor hen … Ze zijn een zware last voor ons in ons land, zoals een pest, pest en niets anders dan ongeluk … Moet de duivel niet lachen en dansen, als hij op deze manier zijn paradijs onder ons christenen kan hebben … en om ons te bedanken … godslastering en vloeken God en mens!

Nadat Luther vertrouwd raakte met de talmoed en de rituele vloeken van het zogenaamde “Jodendom”, kwam zijn raad precies overeen met die van de altijd versterkte edicten van de pausen. Een persoon die dergelijke godslasteringen goedkeurt, zei hij, neemt eraan deel. Hij zei dat ze gedwongen moesten worden om het land te verlaten: … Het is ons niet toegestaan wraak te nemen. Wraak zit om hun nek duizend keer groter dan we ons zouden kunnen wensen. Ik zal je mijn ware raad geven:.. dat we hun synagogen en scholen vermijden en mensen tegen hen waarschuwen … dat God mag zien dat we christenen zijn en niet willens en wetens zulke leugens, vloeken en godslastering van zijn Zoon en zijn christenen hebben getolereerd. Voor wat we tot nu toe in onwetendheid hebben getolereerd (ik wist het zelf niet), zal God ons vergeven ..

Luther waarschuwt herhaaldelijk de geestelijken tegen deelname aan de godslastering van het jodendom, door deze op enigerlei wijze te helpen of te verdragen. Zijn laatste preek omvatte dit:U, heren en gezaghebbende mannen, moet hen niet tolereren maar verdrijven. Ze zijn onze openbare vijanden en lasteren onophoudelijk onze Heer Jezus Christus; ze noemen onze gezegende Maagd Maria een hoer en Haar Zoon een klootzak … als ze ons allemaal konden doden, zouden ze dat graag doen; in feite vermoorden velen van hen christenen, vooral diegenen die beweren chirurgen en artsen te zijn. Ze weten hoe ze moeten omgaan met medicijnen op de manier van de Italianen – de Borgias en Medicis – die mensen gif gaven dat hun dood in een uur of een maand teweegbracht … Als een goede patriot wilde ik je de allerlaatste waarschuwing en tijd geven om je af te schrikken om deel te nemen aan zonden. Je moet weten dat ik alleen het beste wens voor jullie allemaal, heersers en onderdanen.

Van Elizabeth Dilling: The Jewish Religion: Its Influence Today

hoofdstuk 2

http://come-and-hear.com/dilling/index.html
http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html
http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt02.html

Dit is een lastig en moeilijk onderwerp. De meeste mensen, christen en joden kennen dit niet. We moeten kritiek niet verwarren met haat of met antisemitisme. We moeten kritiek op een religie niet verwarren met haat tegen een persoon. We moeten kritiek kunnen geven en alles onderzoeken. We moeten aanvaarden dat we in een satanische cultus leven waar veel gewone mensen geen weet van hebben. Lucifer, de satan beheerst de wereld en heeft met zijn babylonische religie de voorwaarden geschapen om de mens te ondermijnen. Als je meedoet met hem, kun je een goed en rijk leven hebben. Als je uit de matrix stapt, kan het je slecht gaan. Toch moet dat om je ziel te redden. Dit is waar de bijbel over gaat. Het is een spirituele strijd. De babylonische religie leeft tot op de dag van vandaag voort en is overal in geïnfiltreerd. En overal zijn samenwerkingsverbanden met de geïnfiltreerde godsdiensten en instituten.

Over de farizeeën

Uit de dikke van Dale:

farizeeën 1:

zekere godsdienstige leiders ten tijde van Jezus die zich beroemden op stipte naleving van de wet, streng orthodoxe joden

farizeeën en schriftgeleerden

farizeeën 2:

religieuze en politieke joodse groepering rondom het begin van de christelijke jaartelling, die streeft naar stipte naleving van de wet, in een aantal opzichten staand tegenover de sadduceeën (Mat. 3:7)

“Gij zijt van uw vader de duivel, en de begeerten van uw vader zult gij doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en verbleef niet in de waarheid, omdat de waarheid niet in hem is. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat zelf is: want hij is een leugenaar en de vader ervan” (Johannes 8:44).

De ongeïnteresseerde christen/ de ongeïnteresseerde lezer zal misschien zeggen: “wat heeft dat vandaag met ons te maken? Wat een groep farizeeën tweeduizend jaar geleden deed, is voorbij en klaar!”

Echter wat de ontbrekende schakel in het christelijk begrip over het onderwerp “farizeeën” is, wordt echter het best geleverd door de universele joodse encyclopedie uit 1943:

De joodse religie zoals die nu is, komt, zonder onderbreking, door de eeuwen heen, van de farizeeën. Hun leidende ideeën en methoden kwamen tot uitdrukking in een enorme literatuur, waarvan er nog heel veel bestaat. De babylonische talmoed is het grootste en belangrijkste stuk uit die literatuur … en de studie ervan is essentieel voor een echt begrip van het farizeïsme.

Over de farizeeën zegt de Joodse Encyclopedie van 1905:

Met de vernietiging van de tempel (70 n. Chr.) verdwenen de Sadduceeën helemaal en lieten de regulering van alle joodse zaken in handen van de farizeeën. Voortaan werd het joodse leven gereguleerd door de farizeeën; de hele geschiedenis van het jodendom werd gereconstrueerd vanuit het farizeïsche standpunt, en een nieuw aspect werd gegeven aan het Sanhedrin uit het verleden. Een nieuwe keten van traditie verdrong de oudere priesterlijke traditie. Farizeïsme vormde het karakter van het jodendom en het leven en denken van de jood voor de hele toekomst.

Historisch gezien hadden de schriftgelovigen Christus aanvaard als de voorspelde Messias. Ze waren niet langer “Joden”, maar noemden zichzelf “christenen”. Ze werden als zodanig vervolgd door de farizeeën. Het woord “farizeeër” komt van het woord “gescheiden”.

De babylonische talmoed vormt de enige enige autoriteit. Het is de geschreven vorm van de traditie van de farizeeën en de enige echte autoriteit is van de religie of het jodendom.

Farizeïsme werd talmoedisme … maar de geest van de oude farizeeër blijft ongewijzigd. Op dit moment heeft het joodse volk geen levende centrale autoriteit die qua status vergelijkbaar is met die van de oude Sanhedrin of de latere academies. Daarom moet elke beslissing met betrekking tot de joodse religie gebaseerd zijn op de talmoed als de definitieve hervatting van de leer van die autoriteiten. Citaat: “de talmoed is tot op de dag van vandaag het bloed van de circulerende harten van de joodse religie. Welke wetten, gebruiken of ceremonies we ook naleven, of we nu orthodox, conservatief, hervormd zijn of alleen krampachtige sentimentalisten, we volgen de talmoed. Het is onze gemeenschappelijke wet.”

Waarom is de talmoed zo onbekend gebleven voor niet-joden? Waarom was er geen bruikbare Engelse vertaling van de talmoed? Waarom werd de talmoed verbrand toen er bekend werd wat erin stond? In de Europese geschiedenis werd het steeds opnieuw verbrand in opdracht van de pausen en overal aangeklaagd ( Maarten Luther) en zijn de volgelingen van de talmoed verbannen uit het ene land na het andere door de eeuwen heen?

De basiswet van de talmoed is dat alleen de Farizeeër Jood als een man of mens scoort. Alle andere mensen zijn te rangschikken als dieren, “de mensen die zijn als een ezel – slaven die worden beschouwd als het eigendom van de meester.” De houding die uit dergelijke leringen voortvloeit, werd hen door niet-joden in alle landen en eeuwen kwalijk genomen. Een dergelijke wrok wordt echter altijd door Joden afgeschilderd als “vervolging van de Joden”.

De babylonische talmoed is de wet voor het zogenaamde jodendom. De pornografische, anti-heidense en antichristelijke doctrines hebben echter vaak vijandigheid tegen de talmoed en de volgelingen veroorzaakt. Sommige Joden kunnen dan beweren dat er een palestijnse talmoed ( talmoed van Jeruzalem) is, die onschadelijk is. Maar de joodse autoriteiten verklaren dat het duizend jaar verloren was, delen mist en de “Gemara” en andere benodigdheden mist, en alleen wordt gebruikt uit nieuwsgierigheid van een geleerde. De palestijnse talmoed… was eeuwenlang bijna vergeten door het Jodendom. Haar wettelijke beslissingen werden nooit geacht geldigheid te bezitten, indien de babylonische talmoed zich hiertegen verzette.

Talmoedliteratuur is een lange lofprijzing voor de naam babylon, en alles wat het tegenwoordig voor het babylonische talmoedisme betekent, terwijl het in het Oude en Nieuwe Testament een aanklacht is.(babylon staat niet alleen voor een rijk maar ook voor de religie van baäl )

De talmoed maakt elk van de tien geboden, de leer van Mozes en de profeten ongedaan, en legt hun tegengestelden vast onder een “wit graf” dat een vermomming is voor moord en “alle onreinheid, zoals Christus aangaf. Moord op niet-farizeeën is altijd toegestaan; diefstal, sodomie, incest, verkrachting zijn allemaal toegestaan. Het toestaan van seks van volwassen mannen met baby-meisjes jonger dan drie jaar, is bijvoorbeeld een favoriet onderwerp voor discussie in boek na boek van de talmoed.

“Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.” ( Mattheüs 23:27-28)

Het begin van de talmoedische literatuur gaat terug tot de tijd van de babylonische ballingschap in de zesde voorchristelijke eeuw … Toen duizend jaar later de babylonische talmoed de laatste gecodificeerde vorm aannam in het jaar 500 na het christelijke tijdperk.

Zij herontdekten daar in de ballingschap de thora ( bijbelboeken/oude testament) en maakte het de heerschappij van het leven. D.w.z. dat ontdekt is hoe de torah of de bijbel kan worden gebruikt als een “wit graf” voor babylonische degeneratie.

De bijbel wordt onder het talmoedisch jodendom beschouwd als een verzameling eenvoudige verhalen die alleen geschikt zijn voor dwazen, vrouwen en kinderen. De “wijzen” van de talmoed moeten er dus nieuwe betekenissen in vinden door middel van letter- en cijfertrucs die de duidelijke betekenis omkeren en daaruit de toestemming creëren om anders verboden misdaden en wandaden te doen. De woorden van de bijbel worden voortdurend misbruikt en verkeerd geciteerd voor godslastering en omkering.

van The Jewish Religion: Its Influence Today

van Elizabeth Dilling

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

Over het nieuwe jaar 3

Het jaar 2019 eindigde niet goed en het jaar 2020 begon niet goed.

Toch geloven velen onder ons dat het niet zo’n vaart zal lopen. Velen hebben een poging gedaan om de waarheid te vertellen maar als je de waarheid vertelt, riskeer je alles te verliezen wat je hebt, inclusief diegenen waar je van houdt. Dat is waar Jezus ook voor waarschuwde: ze haten Mij omdat ik de waarheid spreek. En hij waarschuwde ook voor het feit dat gezinnen/families uit elkaar konden vallen omdat de een de waarheid wel omarmde en de ander niet.

We leven in een wereld gebouwd op een stapel leugens. Als je gewoon de juiste woorden zegt in dit systeem, zul je voor altijd wel een goed leven hebben. Want uiteindelijk wint het goede altijd, denkt men. Dat is niet waar, maar we willen het geloven

“… de hele wereld staat onder de macht van de boze .” 1 Johannes 5,19 ( Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.)

Of we het ons realiseren of niet, christenen zijn verwikkeld in een geestelijke oorlog. ( de mensheid is verwikkeld in een spirituele strijd)

Misschien is dit precies wat bedoeld wordt met de bijbelse oproep om families te verlaten en de Heer te volgen.

Wat we nu zien is een strijd die steeds openlijker satanisch is. En de goedgelovige is op z’n minst aan één oog blind. We moeten durven zien wie de aarde beheersen en voor wie legers vechten. Als je het niet wilt zien, zul je het patroon ook nooit doorbreken. Nog steeds willen de mensen in “duidelijke” politieke stromingen geloven: “links” of “rechts” maar dat onderscheid bestaat niet meer. Maar men is “gerustgesteld” als de wereld nog steeds zo geduid wordt.

De bijbel waarschuwt om waakzaam te zijn omdat je dag noch uur kent en we zien nu hoe gevaarlijk dicht de wereld bij de afgrond staat. Ook als de wereld in razernij ontaardt, zal er een wereld zijn die poogt door te draaien. Het is aan jou hoe je er dan aan toe bent en waarvoor je kiest. We hebben allemaal kracht van licht in ons, het is aan ons of we het kunnen bereiken.

De krachten van de satan/ de krachten van het donker werken al lang naar een hoogtepunt toe en de satanisten denken steeds meer dat hun tijd gekomen is. Ze zijn ongelooflijk brutaal en geven zich steeds openlijker over aan hun mensonterende acties. Leven is voor hen niet heilig. Onze levens stellen niets voor en ze offeren net zo makkelijk kinderen, mensen op. Wees dus alert, kijk waar je voor staat.

Overal in de wereld wordt nu verwarring en chaos ontketend met politieke onrust over de hele wereld, met genderdysfuncties, met uitbuiten van kinderen enz. Met de agenda van “klimaat” wordt een groot deel van Australië geofferd ( net als andere delen in de wereld) en in de hele wereld is met “behulp” van “asielindustrie” de nieuwe toren van Babel gecreëerd. Mensen verstaan elkaar letterlijk en figuurlijk niet meer. Dat is bewust gedaan. Alles wordt georkestreerd aan zowel de ene als aan de andere kant want aan beide kanten valt te verdienen en satan wil linksom of rechtsom zijn zin krijgen. Het is aan de mens om te zeggen en nu is het genoeg. Het is aan de mens om voor God en het goede, het schone en het ware te kiezen. Het is aan de mens om te kiezen voor Zijn Zoon: Jezus, die de Christus was, de weg , de waarheid en het leven. Ook al wil men Hem alleen maar zien als een “concept”. Raar toch, dat van iedereen uit de oudheid het bestaan niet in twijfel wordt getrokken maar van Jezus wel. Dat allerlei “verlichte” geesten uit het verre oosten niet in twijfel worden getrokken en Jezus wel. “Zij” haten Jezus, zij haten het christendom en als je zou weten wat er over Jezus en de christenen in de babylonische talmoed staat, zou je geen nacht meer rustig slapen. En heel anders de wereld in kijken. Er is een enorme haat en die vindt zijn uitweg steeds meer. En denk niet dat het meevalt. Snel genoeg zal, wat je dacht te hebben, waardeloos zijn en snel genoeg zal al je “kennis” waardeloos blijken.

De waarheidsvertellers weten dit, maar hun woorden vallen in dovemansoren. Zolang het verhaal niet op televisie is gehoord, denkt de overgrote meerderheid dat het niet moet worden geloofd.

Jezus waarschuwde keer op keer: wie oren heeft, die hore.

Er is je nooit de waarheid verteld over hoe we geregeerd worden en je hoort het nu ook niet. Eerder heb ik geschreven over het “ouderprobleem”. Daarmee bedoelde ik dat diegenen die boven ons staan en kennis hebben dat niet gedeeld hebben en ons onwetend hebben gelaten. We moeten zelf op zoek en als je zoekt, vind je maar het is niet gemakkelijk om dat je de nodige bittere pillen moet slikken.

Je hoeft het echter niet alleen te doen, als je zoekt, vind je. Als je je openstelt voor het Goddelijk licht, helpt Hij je. We moeten onze capaciteiten uitbreiden: onze liefde, onze aandacht, ons geduld en dat groeit dat met hulp van Boven.

Wat helpt, is bidden. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Vragen om hulp en danken voor wat je kreeg, is voldoende als je het consistent doet.

Jezus onderwees dat het hebben van zelfs de kleinste hoeveelheid geloof als mosterdzaad (een van de kleinste zaden ter wereld die uitgroeit tot een van de hoogste planten), bergen kunnen doen bewegen (Mattheüs 17:20). Geloof wordt niet afgemeten aan hoe lang je bidt, maar aan hoe consequent je bidt. Blijf bidden!

“Wees nuchter, waakzaam; want uw tegenstander, de duivel , loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden.” ( Petrus 5: 8)

“Onderwerpt u daarom aan God. Weersta de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en Hij zal tot u naderen”.

“ Sta daarom, uw taille omgord met Gods WAARHEID, de borstplaat van RECHTVAARDIGHEID aangetrokken en uw voeten geschoeid met de voorbereiding van het evangelie van VREDE ; vooral, neem het schild van GELOOF waarmee u in staat zult zijn om alle vurige pijlen van de goddeloze te doven. En neem de helm van de REDDING en het zwaard van de Geest, het WOORD van GOD ; bid altijd en smekende in de Geest, waakzaam hiertoe met allen doorzettingsvermogen en smeekbede voor alle heiligen. “ ( Efeziërs 6: 10-17)

Gebed tot de Aartsengel Michael:

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd;

wees onze bescherming tegen de boosheid en de

listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,

drijf Satan en de andere boze geesten,

die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,

door de goddelijke kracht in de hel terug.

Amen.

https://gebeden-site.jouwweb.nl/
https://gebeden-site.jouwweb.nl/heilige-engelen
http://www.crossroad.to/text/articles/armorofgod.html
http://www.crossroad.to/index.html

armor is schild/pantser

Over het nieuwe jaar 2

Zo eindigde ik de laatste keer:

Al vele keren schreef ik over de spirituele strijd en het satanisme manifesteert zich steeds meer en steeds openlijker. Er zijn al kinderboeken te koop waarin kinderen geleerd wordt demonen op te roepen. Kinderen worden meer en meer seksueel belaagd en alles moet “normaal” gevonden.

Wat we moeten proberen, is onze capaciteiten te vergroten: onze mogelijkheden uitbouwen. Onze liefde, ons mededogen, onze integriteit. Dit moet de tegenkracht zijn tegen de satanische wereld om ons heen. We moeten leren uit te houden wat niet uit te houden is. Als we ons uithoudingsvermogen vergroten, kunnen we meer aan. Als we het doen met eerbied en dank naar God zal Hij ons helpen.

Als we geduld leren, kunnen we uithouden wat wij niet kunnen veranderen. We moeten leren zien waar de strijd vandaan komt. En volharden in onze mogelijkheden en in ons geloof in God.

Meerdere keren heb ik over de seksualisering van de maatschappij geschreven. De wereld van de pornografie is alle huiskamers binnengedrongen. Via bladen, via tv, via “Hollywood”. Homoseksualiteit moest genormaliseerd, dat moest met pornografie, met pedofilie enz. Allemaal onder het mom van “seksuele bevrijding”. Maar dat is het niet. Zeker niet als daarbij kinderen in het geding komen. Maar alle mensen zijn nu slachtoffer van deze walgelijke industrie. Pornografie heeft niets met vrijheid te maken. Pornografie is een wapen om dat, zoals Thomas van Aquino aangaf, lust de geest verduistert. Lust maakt je blind. Een blinde tegenstander wordt gemakkelijk verslagen. Pornografie is een wapen van in de psychologische oorlogsvoering, uitgevonden door “hen”. Hollywood was een “joodse” creatie en binnen een decennium na de oprichting gebruikten de “joden”, net als de Israëli’s nu de filmindustrie als wapen tegen de mensen van de Verenigde Staten van Amerika, die woedend waren op hun promotie van obsceniteit en eiste dat de overheid actie ondernam. En wat in de V.S. gebeurde, ging verder de wereld over. Tot in Gaza aan toe.

“Zij” ofwel “de “Cabal” ofwel de KM ( Khazaren Maffia) zijn uit op wereldoverheersing en zij hebben een “overeenkomst” met de “orthodoxe joden”/ de sabbateans/ de sekte Chabad/. Die een vervolg zijn van de farizeeën en kabbalistisch jodendom. Die niets anders zijn dan baälvereerders. Babylon in de bijbel is niet alleen het rijk maar staat ook voor de baälreligie, de religie van lucifer.

Ze vertegenwoordigen een kleine fractie van joden, maar brengen de veiligheid in gevaar van alle joden die de schuld krijgen van hun complot tegen de gojim. Veel joden zijn seculier en willen assimileren. Veel joden weten hier niets van, evenals veel christenen. Veel christenen zijn zionistisch en denken dat het Israël van nu hetzelfde is als het Israël uit de bijbel.

Het beste symbool van het militaire gebruik van lust is het verhaal uit het O.T. van Samson en Delilah. Als je zonder “ogen bent” ben je makkelijker te overvallen.

Als je door lust mannen en gezinnen ondermijnt, wordt de maatschappij zwakker en makkelijker te veroveren. (mannen mogen geen mannen meer zijn)

Augustinus bracht het bijbelse verhaal van Simson/Samson in zijn tijd kort na de val van het Romeinse rijk naar buiten en legde het uit toen hij schreef: “Het is duidelijk dat zonde de voornaamste oorzaak van dienstbaarheid/lijfeigenschap is. Dat betekent dat een goed mens, hoewel misschien een slaaf, vrij is; maar een slechte man, hoewel misschien een koning, een slaaf is. Want hij dient, niet één man alleen, maar, wat erger is, zoveel meesters als hij ondeugden heeft. ”

De mens was vrij zolang hij moreel was, dat wil zeggen zolang hij handelde volgens de voorschriften van de praktische rede. De mens is niet vrij om irrationeel te zijn. De mens kan zijn vrijheid gebruiken om toe te geven aan passie/lust, maar op dat moment wordt hij een slaaf. Pornografie was een onderdeel van de Romeinse cultuur, zoals de mozaïeken in hoerenhuizen in Pompeii duidelijk maakten. Na de val van Rome verdween pornografie omdat het christelijke Europa zijn cultuur baseerde op het principe van Augustinus dat een man evenveel meesters had als ondeugden.

Zie hier een van de redenen waarom “zij” het Christendom haten.

Augustinus zou zeggen: “als je vrij wilt zijn, wees dan moreel”.

Als je een bevolking tot slaaf wilt maken, moet je ondeugd bevorderen. Dat gebeurt nu openlijk overal.

Daarom de filmindustrie van Hollywood, daarom de muziekindustrie, daarom de westerse wereld overspoelen met drugs. Daarom steeds jongere kinderen indoctrineren.

De porno industrie gaat niet over geld. Het gaat om controle.

De wereldoverheersing wordt nagestreefd door 2 “joodse” groepen: de KM en de “Chabad”. De een zoekt zijn overheersing vanuit het voormalige K/Chazarenrijk ( wat voornamelijk lag op het grondgebied van het huidige Oekraïne. Die onrust daar is er niet zomaar) en de ander vanuit Jeruzalem.

Er zijn 3 wereldoorlogen voorspeld om dit te bereiken. Je kunt makkelijk voorspellen als je insider bent en aan de touwtjes trekt. De eerste wereldoorlog moest de “geesten” rijp maken voor een nieuw land Israël en de tweede voor de daadwerkelijke stichting ervan. De derde moet dan de finale vormen om het “vee” te onderwerpen en de macht te grijpen en om zoveel mogelijk “heidenen” te doden. De derde wereldoorlog wordt al jaren uitgelokt en moet òf in midden/oost Europa ontstaan (“Kiev” was niet zomaar) òf in het Midden-Oosten.( de “proxy oorlogen daar zijn niet zomaar. De macht grijpen kan door in de buurlanden van Israël groepen tegen elkaar op te zetten. Door oorlogen en burgeroorlogen te bevorderen.)

We zien nu een strijd tussen twee “joodse” groeperingen: de zgn. zionistische groep en de zgn. khazaren groep. Maar het is een strijd van “zij die zich joden noemen en het niet zijn”/”kapitalisten/zionisten en “zij die zich joden noemen en het niet zijn”/”communisten. En zij betrekken de islamitische wereld daar bij die verdeeld is in twee kampen: de sjiieten en de soennieten. En deze groepen hebben over al in de wereld inmiddels 5de colonnes.

Dit zie je terug in de politiek van de V.S. en die van Europa en de rest van de wereld wordt er in meegesleurd omdat iedereen wordt gedwongen “partij” te kiezen. ( Trump en zijn joodse omgeving zoals zijn familie, Sheldon Adelson die hem financieel geholpen heeft, half Israël met Netanyahu , die vecht om politiek te overleven enz. ( zionistisch) tegenover tegen de àndere “joods”gedomineerde coalitie die de macht heeft over de media, de democratische partij, over een groot deel van de deep state en de wapenlobby. Denk aan Soros c.s.(“communistisch”) ) Israël is al jaren bezig met de poging om Iran en de VS met elkaar in oorlog te brengen. En het wordt nu echt spannend. Als het ontbrandt daar dan is er grote kans dat de wereld meegesleurd wordt en dat is geen prettige boodschap voor het nieuwe jaar. En altijd zijn gewone mensen de grootste slachtoffers. Zij “bedienen de kanonnen” en zij zijn” kanonnenvoer”.Uiteindelijk is het een strijd van kwaad tegen kwaad om de macht van de satan, van lucifer te vestigen. De satanisten willen dat je de hoop opgeeft en dat moeten we nu juist niet. Dit is een spirituele strijd. God grijpt in als Hij dat nodig vindt maar de mens moet kiezen. Ik wens iedereen veel Licht en wijsheid toe voor dit nieuwe jaar.

tags seksuele bevrijding, lucifer, psychologische oorlogsvoering, Khazaren Maffia, Chabad

https://historiek.net/thomas-van-aquino-filosoof-theoloog/69446/
http://brugselegenden.blogspot.com/2014/11/de-legende-van-samson-en-delilah.html
https://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.Judg.sec_18
https://www.henrymakow.com/2019/12/putin-chabad.html
https://www.henrymakow.com/2020/01/chabad-plotted-slav-genocide.html
https://www.henrymakow.com/2020/01/Linde-east-europe-a-flashpoint.html

Over het nieuwe jaar

Zo eindigde ik de vorige keer:

Ik probeer niet te oordelen, alleen mededogen te voelen. Net zoals ik mededogen voel voor alle medemensen die niet wakker willen worden en de boodschap niet willen aanvaarden.

Ik wens een ieder veel licht en wijsheid toe en het vermogen de eigen weg te gaan. De weg naar het Licht.

Ik wil proberen het komende jaar op te letten met oordelen. Ook wil ik letten op veroordelen en vooroordelen. Dat wil echter niet zeggen dat ik alles gewoon of normaal vind. Ik wil niet rechtpraten wat ik krom vind en ik wil niet alles maar normaal vinden. Maar ik wil begrijpen waarom iets gebeurt en wat ieders rol is.

We hebben een decennium ( misschien wel 2) afgesloten waarin de waanzin groeide en waarin de massa consequent en bij voortduring wordt voorgelogen en waarin de sociale cohesie bewust wordt kapot gemaakt. “Zij” proberen het “abnormale” te normaliseren en dat zal ik blijven afkeuren. Ik wil blijven wijzen op het “nihilisme” van “hen” omdat zij ons beschouwen als vee om uitgemolken te worden, Zij geven niets om ons leven. Zij erkennen het leven niet als heilig.

Ik wil blijven schrijven over de onzin en de waanzin die zich meester maakte van onze samenlevingen en die nu zijn hoogtepunten (dieptepunten) bereiken nu de massa als verloren schapen zoveel lijkt te slikken. Ik kijk met verbazing naar alle pulp en verloedering om me heen en vraag me af hoe lang mensen nog blijven slikken wat ze voorgeschoteld krijgen. Nog nooit was er zoveel kennis beschikbaar en nog nooit werd er zo weinig gelezen. Men wil geen kennis meer vergaren. Men heeft wel een mening maar dat is niet de eigen doordachte mening maar de voorgekauwde mening van hen die de macht hebben. Men ziet het journaal en denkt het wel te weten. Men luistert naar het eindeloze gewauwel aan de eindeloze “praattafels” en men praat de goedgekeurde mening na.

Toch blijf ik schrijven en ik blijf hopen dat ik misschien een enkele ziel wakker kan maken. Ik weet niet wat ik veroorzaak, ik weet alleen dat ik het moet doen. Gedachten willen zich uiten, creativiteit wil zich uiten, kennis wil vermeerderd worden. Waar ik weinig weet van heb, laat ik voor wat het is, of ik probeer mijn kennis te vergroten. Geen kennis? Geen mening. Wel kennis? Dan kan ik nog besluiten geen mening te hebben. Iedere acteur moet toch zijn rol spelen op het wereldtoneel. Ik probeer alleen eerlijk te zijn want ik wil niet meedoen in een wereld van leugens.

We leven in een tijd van steeds meer duisternis. Daar hoeven we niet somber over te doen als we het zicht op het Licht houden. Dat moeten we steeds in gedachten houden nu we geconfronteerd worden met steeds meer uitspattingen van het materialisme en hedonisme. We moeten het onder ogen zien en beschermen wat we beschermen moeten. Het is in fasen gebeurd en het gebeurt steeds openlijker: het opdringen van “normaliseren” van seksuele afwijkingen, het ondermijnen van het gezin, het ondermijnen van de natie en het afbreken van ons erfgoed.

Je kunt “ongemerkt” in “communisme” belanden maar je zult je er alleen vechtend een weg uit kunnen banen. We moeten dus beschermen wat ons heeft gemaakt wat we zijn. Waren we dan perfect? Nee, dat kan niet in dit leven. We kunnen alleen dienend leven naar het Licht en onder ogen zien dat we niet zonder God kunnen. Zonder God, die bijna uit ons bestaan is verdreven, kan het spirituele bederf de overhand krijgen. Ook al beweert de paus dat Sodom en Gomorra niet kwam door de seksuele uitspatting maar door gebrek aan gastvrijheid, hij weet wel beter. De bijbel is heel duidelijk. Wat God het meest beledigt, is het aantrekkelijkst voor de handlangers van het kwaad. Om tot bepaalde toestanden van spirituele duisternis te komen, moet je bepaalde menselijke eigenschappen in je doden. We bevinden ons in de tijd van de grote spirituele beproevingen en we worden allemaal getest. Als gevolg hiervan is de gelegenheid voor spirituele groei in deze tijd ook groot.

Al vele keren schreef ik over de spirituele strijd en het satanisme manifesteert zich steeds meer en steeds openlijker. Er zijn al kinderboeken te koop waarin kinderen geleerd wordt demonen op te roepen. Kinderen worden meer en meer seksueel belaagd en alles moet “normaal” gevonden.

Wat we moeten proberen, is onze capaciteiten te vergroten: onze mogelijkheden uitbouwen. Onze liefde, ons mededogen, onze integriteit. Dit moet de tegenkracht zijn tegen de satanische wereld om ons heen. We moeten leren uit te houden wat niet uit te houden is. Als we ons uithoudingsvermogen vergroten, kunnen we meer aan. Als we het doen met eerbied en dank naar God zal Hij ons helpen.

Als we geduld leren, kunnen we uithouden wat wij niet kunnen veranderen. We moeten leren zien waar de strijd vandaan komt. En volharden in onze mogelijkheden en in ons geloof in God.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/europe-anti-christian-attacks-reach-all-time-high-2019

Over de dagen van kerst 2

Over de dagen van kerst 2

Ik eindigde mijn vorige stuk over het terugkeren naar de stilte. Over het aanvaarden van je lot, van je weg.

In deze dagen van letterlijk en figuurlijk veel rumoer is het belangrijk om je af te vragen waar je staat in je leven. Daarover heb ik al eerder geschreven: als het je taak is vader te zijn, wees dan een goede. Als het je taak is timmerman te zijn, wees dan een goede enz.. Als het niet je taak is om moeder te worden, aanvaard dat dan. Het is niet zomaar dat je leven verloopt langs deze paden. Wel kun je vanaf jouw pad kijken hoe de weg gaat en wat je kan verbeteren. Wees geen slachtoffer maar aanvaard met opgeheven hoofd wat jou ten deel valt. Dat is geen fatalisme, dat is je rol aanvaarden en kijken wat je ervan leert en hoe deze weg jou nar God brengt. Het slachtofferschap wordt dezer dagen uitgebuit omdat het voordeel oplevert. Maar je wordt een zombie als je niet zelf nadenkt en je een groep laat bepalen wat wel en niet waar is. Slachtofferschap kan tijdelijk voordeel opleveren maar je raakt je ziel kwijt.

Ook over het lijden dat jou ten deel valt, kun je boos worden en je kunt er van alles aan doen om het te ontlopen. Maar je ontloopt je lot niet. Linksom of rechtsom zul je geconfronteerd worden met de levensvragen. Bepleit ik nu een fatalistische levenshouding van bv. niet naar de dokter gaan als je ziek wordt? Nee, ik bepleit een levenshouding die open is en naar het waarom vraagt. Dat je een afweging maakt en weet dat niet alles moet kunnen. Veel mensen vragen zich af: “waarom ik?” Ja, waarom jij niet en een ander wel?

Veel mensen zijn ontevreden, “vermaken” alles aan hun lichaam en denken zo “mooier” te worden.

De waarheid is dat ze meestal een karikatuur van zichzelf maken. Mensen zijn niet gelukkig met hun geslacht en willen veranderen, ze denken dan dat hun problemen zijn opgelost. Dit alles wordt de mensen aangepraat. Je problemen blijven. We lezen alleen de halleluja verhalen maar zelden of nooit over de mislukkingen. Je wordt niet mooier, je wordt niet anders. Ook niet als je je lichaam vol stopt met piercings, neus- of oorringen of tatoeages. Je lichaam is je jas van je ziel. Het gaat om je ziel en die moet je mooier en ontvankelijker maken.

De maatschappij is er op gericht om je te misleiden en te verslaven. Het is moeilijk om te aanvaarden dat we in een gevallen wereld leven. Een wereld waarin het kwaad wil zegevieren, waarin het gaat om de mens weg te halen bij God, bij Jezus als zijnde de Christus. Hoe meer mensen misleid worden hoe slechter het de mensheid vergaat.

Kijk wat jouw rol is en wat jij wilt. Besef dat het leven niet alleen bestaat uit hier geboren worden en dood gaan. Je hebt het geschenk van een eeuwig leven in geluk maar het vereist een keuze.

Ik was teleurgesteld in deze paus. Toen hij aantrad, gaf ik hem even het voordeel van de twijfel. Maar al gauw zag ik de ellende van zijn rol. Ja, ook hij speelt een rol en ik voel daar mededogen voor. Een man die Christus dient te vertegenwoordigen op aarde maar verkondigt dat Jezus niet de Christus is, niet de redder, die moet de Judasrol vervullen. Hij kan ook een keuze maken net als ieder mens. Ik probeer niet te oordelen, alleen mededogen te voelen. Net zoals ik mededogen voel voor alle medemensen die niet wakker willen worden en de boodschap niet willen aanvaarden.

Ik wens een ieder veel licht en wijsheid toe en het vermogen de eigen weg te gaan. De weg naar het Licht.

tags slachtofferschap, mededogen

Over de dagen van kerst

Rond de dagen van kerst was ik op zoek naar bijdragen van columnisten/journalisten enz. over kerst. Ik zocht naar mooie en hoopvolle boodschappen maar ze waren niet te vinden.

Kerst is een “winterfeest” geworden, zo het al een feest is. Zelfs de koning refereerde in zijn jaarlijkse boodschap nergens aan een herinnering aan de christelijke oorsprong. Natuurlijk weten we dat er een voorchristelijke oorsprong is maar juist de komst van het licht van Christus was een overwinning.

Zelfs de paus is zo politiek geworden dat hij het westen van alles verwijt en de christenen op hun nummer zet. Hij dwaalt zo erg dat er veel christenen zijn die hem afgezet willen hebben. Ik ga niet meer in op details van zijn gif. Ik heb genoeg links gedeeld waar een nieuwsgierige lezer zijn toespraken kan vinden. Ik kan er niet meer tegen. Ik raak er niet aan gewend en het raakt me enorm als hij christenen zo schoffeert hoewel ik al lang geleden me heb laten uitschrijven uit de rk. kerk.

Ik weet dat de religie niet verantwoordelijk is, dat het instituut niet verantwoordelijk is. Mensen die zeggen dat alle religies verantwoordelijk zijn voor oorlog maken een denkfout. Het zijn de machthebbers aan de top die verantwoordelijk zijn voor misbruik. Het zijn juist de mensen onder aan de ladder van de macht die de instituties nog fatsoenlijk draaiende proberen te houden. Juist deze mensen worden misleid en op het verkeerde been gezet. Deze paus is een marionet maar veel gelovigen kijken nog naar hem op en dat is de vreselijke kant van zijn giftige boodschappen. Mensen raken gewend aan iets en integreren het dan in hun leven en dat is het grote kwaad en dat weten “zij”.

Pas als je wat wakkerder wordt en je waarneming helderder, kun je afstand nemen van bepaalde zaken. We hebben allemaal een bepaald kruis te dragen, dat is ons lot. Maar we kunnen wel ons lot verbeteren en ik verwacht van een paus dat hij daarover zijn boodschap afgeeft maar dat doet hij niet. De koning zegt dat je mag falen en dat is ook zo maar hij geeft niet aan hoe hoe de christelijke wereld jou verder kan helpen. Het christendom is bijna uit onze wereld verdwenen. We zingen liever over een white christmas of over een rendier met een rode neus dan christelijke liederen zoals bv. O come, o come Emanuel. In Nijmegen konden mensen als kerstuitje inschrijven op een workshop houten dildo’s maken. Hoe ver ben je dan gezonken als samenleving?

Wat jouw kruis, jouw lot is, kun je aan en kun je verbeteren als je perspectief hebt op God, op God toelaten in je leven. Dat wordt mensen steeds meer onthouden. De massa wordt verdeeld en de haat gevoed. Verdeel en heers is de oude truc. Zelfs op de Duitse televisie laten ze kinderen “satirische”liedjes zingen waarin oma een “milieuvarken” is. Dat is pas nihilistisch!

We hebben eigenlijk geen msm nodig want zij laten ons alleen maar nihilisme zien en iets opbouwends is er kennelijk niet meer.

Maar we hebben we hen ook niet nodig om te weten dat er iets gruwelijks mis is. We worden iedere dag wel eens geconfronteerd met het afval van onze maatschappij. Ik probeer het bloot te leggen en te zeggen kijk er eens naar. Durf ook te kijken wat er achter zit. Soms heb ik er geen zin in maar toch doe ik het iedere keer weer omdat ik misschien een ziel wat wakkerder kan maken. Want er is een spirituele strijd gaande. Het gaat om je ziel. Een mening wil ik niet opdringen, die kun je zelf vormen of niet. Het gaat er om dat ieder mens zelf de waarheid ontdekt en wat er werkelijk toe doet.

Het gaat om het goede, het schone en de waarheid. Het goede en het schone houden me op de been. daar ben ik altijd naar op zoek. Als je dat uit het oog verliest, hebben “zij” gewonnen. Probeer je daar ook op te concentreren en laat ze niet winnen. Leef en leer dat is alles wat er is. Alles kun je aan als je je daar op richt en op de achterliggende boodschap: dat het er is om de weg naar God te vinden. Doe alles met aandacht en toewijding en aanvaard jouw rol. En houdt van alles wat je doet, ook waar je niet van houdt. Hou er toch van. Ga jouw weg, die niet voor niets jouw weg is. Als je van je weg houdt, is het geen last meer. En als je God in het vizier houdt, is er niets om bang voor te zijn. De koning had het er over dat geluk niet altijd mogelijk is. Nee, maar de christelijke aanvulling zou geweest zijn dat eeuwige vreugde en gelukzaligheid wel mogelijk zijn. Wees niets, dan word je alles. Wees nederig en hou je vast aan het fundament van vrede, waarover de boodschappen hadden moeten gaan. Wees één met alle levende dingen die, ontstaan en bloeiend, terugkeren naar de stille plaats waar ze vandaan kwamen

Aanvaarding van deze terugkeer naar de wortel wordt “stilte”genoemd, aanvaarding van stilte is veroordeeld als “fatalisme”. Maar fatalisme is acceptatie van jouw lot/jouw weg en het accepteren ervan betekent het leven met open ogen onder ogen zien, terwijl het niet accepteren ervan de weg naar de dood is. Als je leeft met open oog en open hart word je “koninklijk” en kun je terugkeren naar God. Dan ben je nuttig, dan is je leven zinvol.

https://www.lifesitenews.com/news/rigid-catholics-who-wont-change-are-imbalanced-says-pope-francis-in-christmas-address
http://irishsavant.blogspot.com/2019/12/pope-reacts-to-news-that-anti-christ.html?m=1
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/12/duitse-omroep-schrapt-klimaatliedje-kinderkoor-na-ophef/
https://www.henrymakow.com/2019/12/West-Capitulated-to-Communist-Subversion.html
https://www.henrymakow.com/2019/12/rudolph-the-hooked-nosed.html
https://www.henrymakow.com/001364.html

Over hoe alles met alles samenhangt

Zionisme en communisme komen allebei bij de vrijmetselarij/cabal vandaan, twee wegen die naar de hegemonie van de Rothschilds kliek/banksters leiden, die zich voordoen als rechts en links.

Wat de meeste mensen niet weten en dus ook de gewone christenen en gewone joden niet is waar toch het antisemitisme vandaan komt.

De reden voor antisemitisme is dat het jodendom wordt gedefinieerd door het cabalisme/kabbalisme, een satanische cultus van wie doel het is de mensheid te bezitten. Met behulp van centraal bankieren en vrijmetselarij als hun instrumenten hebben kabbalistische joden de controle over de wereld overgenomen. Dat willen zij geheim houden en alle kritiek wordt afgedaan als antisemitisme. Alle kritiek ook al is die gerechtvaardigd op een jood, of een joods instelling of zelfs op Israël wordt afgedaan als anti semitisme. Zo is er nooit een eerlijk debat mogelijk.

Communisme, socialisme, liberalisme, feminisme, zionisme zijn slechts maskers voor de agenda van het streven naar wereldoverheersing.

Het zijn uiteindelijk joden zelf die uit de school klappen en vertellen dat hun god lucifer is. ( Will Newman is een jood die de satanische symbolen en rituelen van het jodendom beschrijft. Hij heeft een BA in religie, ging naar de joodse synagoge en heeft familieleden die betrokken zijn bij Talmoedisme, Cabala, B’nai Brith en vrijmetselarij. En in een interview dat ik al eens aanhaalde, later gepubliceerd als “The Hidden Tyranny”, beweert een arrogante jonge jood Rosenthal (op band) dat het joodse volk bepaalde “leugens heeft verzonnen die hun aard verbergen en hun status en macht beschermen”.Rosenthal ontkracht de algemeen aanvaarde leugen dat “de Joden” de Israëlieten zijn en dus Gods uitverkoren volk. Rosenthal zei gedeeltelijk: “De meeste Joden willen het niet toegeven, maar onze god is lucifer – dus ik loog niet – en wij zijn zijn uitverkoren volk. Lucifer leeft heel erg. “Het doel van lucifer is “als de Allerhoogste te zijn”(Jesaja 14:14) en zich de aanbidding van God toe te eigenen (Mattheüs 4: 9).)

Het doel van lucifer is om de hele wereld te misleiden (Openbaringen 12: 9) door zichzelf te transformeren in een engel van licht (2 Kor. 11: 4). Dit wordt het best geïllustreerd door de vrijmetselaars. Hun motto “goede mannen beter maken” levert een veel gunstiger publieksbeeld op dan het alternatief: “hoe door de demon vervuld te worden in 33 eenvoudige stappen”. De joodse en vrijmetselaarsgodsdiensten aanbidden beide dezelfde god: lucifer.

Gershom Scholem (gerespecteerde Joodse geleerde):

“Sabbateanisme (Satanisme, Cabala) is de matrix van elke belangrijke beweging die in de achttiende en negentiende eeuw is ontstaan, van het chassidisme tot het hervormde jodendom, tot de vroegste vrijmetselaarskringen en revolutionair idealisme. De Sabbateaanse “gelovigen” vonden dat ze kampioenen waren van een nieuwe wereld die zou worden gevestigd door de waarden van alle positieve religies omver te werpen. “ Dit is de oorsprong van de illuminatie en het communisme”.

In de meeste Joodse synagogen vertegenwoordigt een fel brandende vlam hun god. Het Hebreeuwse woord voor lucifer is “Hillel”

De joodse zespuntige ster is het hoogste symbool in het occulte en heeft verschillende namen : de ster van Moloch / Saturnus / Chiun / Remphan. Het is een symbool van de vereniging van mannelijk en vrouwelijk en heeft een identieke betekenis als het vrijmetselaarsvierkant en kompas, dat ook een zespuntig symbool is rond de letter “G”. (NB. toen Israël een natie werd, wilden de gewone joden de “ Davidster”/ de zespuntige ster niet. Zij wilden bv. een menora of een olijfboom of tak maar geen ocultsymbool. Maar zij hadden niets te vertellen)

Ik heb al eerder geschreven over de bijbel die gecorrumpeerd is. Vooral het Oude Testament.

Ik schreef dat Jahwe niet onze christelijke God is.

De joodse naam voor god wordt weergegeven door het Tetragrammaton יהוה (YHVH) kan worden uitgesproken als Jahweh of Jehovah. De betekenis van Gods naam wordt herhaaldelijk benadrukt in de de geschriften: Wanneer ontleed in het Hebreeuws, wordt de ware definitie van Jehovah (Yah-Hovah) onthuld. “Yah” betekent “god”. “Hovah” vertaalt zich naar “gretig begeren, vallen, verlangen, ondergang, rampspoed, ongerechtigheid, onheil, ondeugendheid, luidruchtig, pervers, zeer slechtheid.”

Jehovah is synoniem met baal. Baali is uit ba’al en betekent mijn meester. Baali is een symbolische naam voor jehovah. ( ik heb eerder over de babylonische godsdienst en de verering van baäl geschreven en de aantrekkingskracht ervan op het joodse volk)

De Joodse Encyclopedie onthult: “De naam Ba’al/baäl is een equivalent voor Yhwh.”

De meeste christenen weten dit niet. Veel zionistische of evangelische christenen gebruiken de naam Jahwe als zijnde de naam voor God en weten niet dat zij dwalen.

Jodendom beweert de autoriteit te zijn over het Oude Testament; ze oefenen echter niet uit wat ze prediken. Ze kleden zich graag in het zwart, de kleur van de dood, ondanks het schriftuurlijk voorschrift om wit te dragen (Pred. 9: 8), verwerpen Christus als Messias (die door het hele Oude Testament wordt geprofeteerd) en weigeren over God te spreken in strijd met de geschriften.

Door het niet spreken, creëren joden een sfeer van mysterie en heiligheid rond de naam, terwijl ze de nieuwsgierigheid rondom de uitspraak en kracht ervan vergroten. Wanneer nieuwsgierige joden en niet-joden het “heilige” Tetragrammaton in de occulte praktijk gebruikt zien worden , zijn ze geïntrigeerd door het perspectief waarmee deze tovenaars de mystieke krachten van de naam hebben opgetuigd. Wicca, satanisme, tarot, occult katholicisme, metselwerk en cabalisme gebruiken hun kennis van de “heilige naam van god”als lokaas om cultusleden te werven. Als de naam niet verborgen zou zijn, zouden deze culten geen kritisch hulpmiddel hebben in hun wervingsprocessen. Ze zouden deze verboden kennis niet kunnen aanbieden als de joden, de zelfverklaarde autoriteit op God, deze naam openlijk zouden uitspreken.

De vocale lof van de naam YHVH is gereserveerd voor de “uitverkorenen”die de Cabala leren (en daarvoor geld betalen) en is verboden door de “profanen”. De joodse leer is fundamenteel voor het verkopen van het occulte als een rechtvaardige praktijk.

Satan is de auteur van verwarring en kent vele namen. Veel van de oude heidense goden waren Satan en zijn engelen in andere vormen ( zie de “The Two Babylons,”door A. Hislop). De joden gebruiken een aantal valse namen voor god in hun rituelen, die ook alternatieve titels zijn voor satan en andere krachtige demonen.

Op dezelfde manier roept de zwarte magie en satanisten demonen bij naam aan. In de satanische bijbel geeft Anton LaVey (joods) een uitgebreide lijst van “namen” die, wanneer opgeroepen, de beoefenaar bovenmenselijke vaardigheden bieden, namelijk intelligentie, kracht, vaardigheden in manipulatie, verbeterde creativiteit, materiële rijkdom en de bevrediging van diverse lusten.

Joodse gebeden worden gevoerd in het Jiddisch, een samengestelde taal ver van de beoogde uitspraak van het oorspronkelijke Hebreeuws (AC Hitchcock, “The Synagogue of Satan”). De gebeden in moderne synagogen zijn niets meer dan verkapte demonische aanroepen. Het zijn hypnotische spreuken, vergelijkbaar met de taal van de kerk van satan.

Jonge joden brengen talloze uren door met het voorbereiden van hun Bar Mitswa, die bestaat uit het onthouden van lange gezangen en de juiste cadans en toon. De meesten die de Bar mitswa voltooien, kunnen niet meer dan een handvol woorden vertalen. Deze jonge mannen en vrouwen hebben geen idee wat ze zeggen of tot wie ze bidden. Joden roepen in hun rituelen demonen aan met de naam adonai, elohim, el shaddai, zeba’ot, diyenu (Diana).

Het fundament van het cabalisme/kabbalisme is identiek aan het satanisme: de omkering van de rollen van God en satan. Het is het nastreven van verborgen (occulte) kennis die het mogelijk maakt om goddelijke vermogens te bereiken door de zogenaamde namen van god aan te roepen. Dit zijn de namen van gevallen engelen / demonen / spirituele gidsen die de poortwachters zijn voor occulte kennis (Gen 6: 4, Jubileeën en Henoch/ de laatste 2 uit het O.T. weggelaten). Hoewel niet alle joden actief Cabala beoefenen, accepteren ze allemaal de hoogste Cabalistische naam als hun god : YHVH.

Ook vrijmetselaars erkennen deze naam: In de graad van Koninklijke Boog erkent de vrijmetselaar “dat de duivel, onder het mom van Jahbuhlun, zijn heilige Heer is”; de naam Jahbulun is een “composiet”/samenbouwsel van Jahweh, Baal en Osiris”. Hij zingt “Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Je-hov-ah” (Texe Marrs, Codex Magica , Ch. 4). Albert Pike bespreekt de Cabalistische / vrijmetselaarsbetekenis van IAHOVAH uitvoerig in Morals & Dogma (66, 213, 401, 467, 519). De naam YHVH werd in de tekst van het Oude Testament geïnjecteerd door de Farizeeën en anderen die het Babylonische satanisme beoefenden (de voorloper van het cabalisme en het talmoedisme). Voor degenen die niet geloven dat de Talmoed Satanisch is, verkondigt het dat Christus in de hel kookt in uitwerpselen en sperma (Gittin, 56b, 57a).

Er werd een overeenkomst gesloten tussen de joodse Masoreten (geleerden) en de Katholieke Kerk in het jaar 1000 om de naam van God in het Hebreeuwse Oude Testament te veranderen in de heidense naam Jahweh / Jehovah.

Dit verklaart het gezegde van eerder genoemde Rosenthal: “We zijn verbaasd over de domheid van de christenen om onze leringen te ontvangen en ze als hun eigen te verspreiden.”

In de woorden van Henry Ford: “De christen kan zijn bijbel niet lezen behalve door joodse brillen, en daarom leest hij het verkeerd.” ( The International Jew, deel IV, 238).

De demonische minachting voor de mensheid die wordt getoond door de eerder genoemde luciferiaanse jood, Harold Rosenthal, typeert het eindresultaat van een dodelijke samensmelting: joods religieus ritueel gecombineerd met de aanbidding van kennis en zichzelf. De joden zijn als volk, door God te verwerpen en / of Jehovah te aanvaarden, overgegeven “aan een goddeloze geest … Vervuld met alle ongerechtigheid …” (Rom 1: 28-31).

Natuurlijk was de eerdere genoemde Rosenthal lid van een elite, een openlijk satanische minderheid onder het joodse volk. Alledaagse joden weten niet dat de god van hun geloof in feite Satan is, verstopt achter een mystieke naam. Het is voor satan niet van belang of hij opzettelijk wordt aanbeden of door subtiele leugens en misleidingen (Gen 3). ( niet lang na het interview overleed Rosenthal “plotseling”. Je mag niet te veel uit de school klappen)

IK BEN. Dit is de naam die aan Mozes is gegeven samen met de wet. “En God zei tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN: en Hij zei: Zo zult gij tot de kinderen van Israël zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden … dit is mijn gedachtenis aan alle generaties.” (Ex 3: 14-15). “IK BEN de Heer, uw God … gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben” (Exo 32: 4-5).

Satan is overal aanwezig: niet alleen in het jodendom maar ook in alle ismen: protestantisme, katholicisme, kapitalisme, socialisme, fascisme, communisme en deze ismen hebben andere ismen “uitgevonden” om uiteindelijk de wereld te overheersen door verdeel en heers: racisme, feminisme, globalisme, klimatisme.

Breng de mens in groepen samen en zet ze tegenover elkaar. Laat haat het werk doen. De satanist kijkt hoe het spel gespeeld wordt en beheerst beide kanten.

Ze zetten “mensenrechten” op t.o. goddelijke rechten.

Maar we hebben een goddelijk recht hier te zijn en ons doel op aarde is God te leren kennen, te dienen en te aanbidden en de weg naar Hem af te leggen.

Jezus leerde dat we een individu waren in het gezin van God ( Hij is onze Vader). Geen individu die met andere individuen als losse atomen in een groep leeft maar als individu met eigen goddelijke rechten ingebed in een goddelijke natuur met een natuurlijke ordening.

Jesaja 14:14:

14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Mattheüs 4: 9:

9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.

Openbaringen 12: 9:

9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

2 Kor. 11: 4:

4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.

Rom 1: 28-31:

28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

Guy Carr – Satan: Prince of this World

Nimoy’s Vulcan Sign is Invocation of Devil

Makow – De mensheid is satanisch bezeten

http://remnantradio.org/Archives/articles/sacred_name.htm

Over de gevolgen van alle ismen 5

Ik eindigde de vorige keer zo:

De strijd gaat om de ziel. We leven in een tijd van duisternis maar als we gaan zien, kunnen we God in alles zien. Kunnen we zien wat onze bestemming is. Het gaat er om wat we kiezen: blind blijven, ons laten manipuleren of wakker worden. Het vergt moed om de ware wereld en de ware geschiedenis onder ogen te zien.

Schiet je er iets mee op als je de kennis op doet van deze wereld? Ja en nee. Als je kennis op doet, heb je nog geen antwoorden maar je weet wel waarom iets gebeurt en hoe. En zo leer je de vijand kennen. Daarna kun je bepalen wat jouw rol is en wat jij wilt.

Onze tijd is duister en lijkt op de tijd van voor de beide wereldoorlogen. Deze oorlogen waren gepland en zijn aan beide zijden georkestreerd. De derde wereldoorlog is al lang geleden voorspeld en ze proberen die al enige tijd uit te lokken.

Als je echte geschiedenis bestudeert en niet alleen leert van de propaganda kun je misschien snappen wat er gaande is en hoe je zelf daar in staat. Veel mensen kiezen ervoor hun ziel te verkopen voor tijdelijk gewin maar zij snappen niet dat zij slechts pion zijn. Als je dat ooit leert, leer je misschien hoe je eraan kunt ontsnappen. Dit maakt de “elite” bang. Hoe meer kennis, hoe minder kans van slagen van hun wrede plannen.

Ik schreef in het vorige stuk:

Helaas worden slechte acties vaak vals voorgesteld als voordelig voor de groep, waardoor ze moreel aanvaardbaar worden. De behoeften van velen zouden opwegen tegen de behoeften van enkelen, en dus wordt het kwaad gerationaliseerd als een middel voor een “positief doel” voor het “grotere goed”.

Zo worden slechte acties “witgewassen” en zo kun je alle slechte daden goed praten. Hoe meer mensen zich daarvan bewust zijn, hoe minder kans die slechte acties hebben. De “elites” zijn bang voor kennisvermeerdering dus zetten ze alles op alles om de mens dom te houden en onwetend. Ze kopen journalisten, wetenschappers, schrijvers enz. om grip te houden op wat naar buiten komt en hoe. Maar de waarheid laat zich altijd vinden. De christen heeft tot taak alles te onderzoeken en het goede te behouden. Hij heeft ook tot taak “vrucht te dragen”.

In de tijd waarin we leven zien we “double speak” het nieuwe normaal is geworden. Inclusie betekent bijvoorbeeld alleen inclusief als je allemaal hetzelfde denkt.

Groepen worden tegen elkaar opgezet onder het mom van racisme en discriminatie. Maar diegenen die daarover het hardste roepen maken zich er zelf extreem schuldig aan. We moeten proberen wel de processen bloot te leggen maar er zelf niet aan mee te doen.

Racisme, feminisme, politieke correctheid zijn uitvindingen van het communisme om zo mensen in het gareel te houden en te controleren. (verdeel en heers/orde uit chaos). Maar denk niet dat iets is van “links” of “rechts” want beide kanten worden gecontroleerd. En zo worden beide kanten in het politieke spectrum mede schuldig gemaakt zodat “zij” later kunnen zeggen: jullie wisten het toch. Iedereen wordt gebruikt als pion en is inderdaad zo mede “schuldig”. Misdaad wordt “witgewassen” door media en of politie. Denk aan: een “incident” als er roofmoord wordt bedoeld. We spreken tegenwoordig over “incidenten” zonder daadwerkelijk te benoemen waarover het gaat.

Diegene die wel durft op te staan en de macht “uitdaagt” riskeert vervolging en verlies van broodwinning. In wezen is, wat nu gebeurt met mensen die opstaan om de waarheid te vertellen, hetzelfde als in de tijd van de profeten die opstonden om de waarheid te vertellen. De waarheid mag niet gehoord worden. Toen niet, nu niet.

Toch is dat onze taak: zoeken naar waarheid. We hebben allemaal een kruis te dragen en voor de een zal dat duidelijker zijn dan voor de ander. Denk niet dat jij niet aan de beurt komt. Lijden is van alle tijden, voor iedereen in een of andere vorm. Het is een manier om God te ontdekken, of je dat nu leuk vindt of niet. Het is tevens een manier om jezelf te leren aanvaarden en jouw mogelijkheden en onmogelijkheden. Als je dat kunt, kun je ook van jezelf leren houden. Pas als je jezelf aanvaardt, als je van jezelf houdt kun je van je naaste houden. ( heb u naaste lief als u zelf)

https://www.revisionisthistory.org/
http://mailstar.net/Morrow-CIA-JFK.html
http://batr.org/forbidden/index.html
http://www.crossroad.to/charts/sin&satan.html
http://www.texemarrs.com/052019/progressive_attack_on_christianity.htm
https://carlbherman.blogspot.com/2019/10/who-do-you-say-you-are-in-this.html
https://www.johnkaminski.org/index.php/john-kaminski-american-writer-and-critic-2/229-trapped-in-our-own-fairy-tales
https://alt-market.com/index.php/articles/4026-who-are-the-globalists-and-what-do-they-want
https://www.henrymakow.com/its_ok_to_say_thats_so_gay.html
https://www.henrymakow.com/its_ok_to_be_a_woman.html
https://www.henrymakow.com/2019/12/confused-about-your-gender.html
http://www.theoccidentalobserver.com/2009/09/the-plot-against-art-part-1/
https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14674:zo-werkt-de-duivelse-2030-agenda-in-de-praktijk&catid=20:het-complot&Itemid=33

Over de gevolgen van alle ismen 4

In mijn vorige stuk vroeg ik: wat heb jij tot dusver geleerd?

Ik denk dat het heel belangrijk is te leren wie die vijand is. En dat is het kwaad.

In onze wereld zijn er steeds weer mensen die beweren dat de mens in wezen goed is. Zij praten over het goede leven en noemen dan in adem de goede mens. Dat is dwaling.

Een heel belangrijk feit dus dat eerst duidelijk moet worden gemaakt in de hoofden van mensen is dus dat het kwaad inderdaad bestaat.

Propaganda heeft onnoemelijk veel tijd, moeite en kapitaal besteed aan het proberen de maatschappij te conditioneren in het geloof dat kwaad niets meer is dan een sociaal construct, een mening. Het kwaad is zogenaamd in het oog van de toeschouwer; een product van religieuze conditionering. Dit is een leugen.

Onderzoek heeft aangetoond dat we allemaal dezelfde psychologische elementen in onze geest hebben, ongeacht de omgeving. ( Jung, Cambell) We dragen allemaal dezelfde archetypische symbolen in onze psyche en dat wil niet iedereen erkennen.

Maar we zijn geïndoctrineerd om slechts één pad te zien; ons is keer op keer verteld dat alles “relatief” is; dat elke persoon volledig een product van de omgeving is en dat we allemaal leeg beginnen als “schone leien”/ onbeschreven blad. (tabula rasa).

Maar het is zo dat we worden geboren met een geweten, met een begrip van dualiteit. Onze psyche is in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad en daarmee onze keuzes en reacties bepalen.

( Jung verwees naar het kwaad, of psychologisch destructieve impulsen, als de “persoonlijke schaduw” en de “collectieve schaduw”). De overgrote meerderheid van de mensen heeft een intuïtieve relatie met goed en kwaad. Ze voelen angst wanneer ze worden geconfronteerd met kwade acties of gedachten, en ze voelen persoonlijke schuldgevoelens als ze weten dat ze iets kwaads hebben gedaan t.o.v. andere mensen. Sommigen noemen dit een “moreel kompas”. Je kunt er ook naar verwijzen als onderdeel van de ziel of geest.

Maar er is een contingent mensen op de wereld die dat morele kompas niet hebben; een klein percentage van de bevolking dat zonder geweten wordt geboren, of dat het gemakkelijk vindt om het geweten te negeren.

Wat is het kwaad?

Het kwaad is elke actie die probeert te vernietigen, de mens uit te buiten of tot slaaf te maken in naam van eigen gewin of eigen behoefte bevrediging. Helaas worden slechte acties vaak vals voorgesteld als voordelig voor de groep, waardoor ze moreel aanvaardbaar worden. De behoeften van velen zouden opwegen tegen de behoeften van enkelen, en dus wordt het kwaad gerationaliseerd als een middel voor een “positief doel” voor het “grotere goed”.

In de meeste gevallen dienen destructieve acties echter niet de belangen van de meerderheid, en geven ze uiteindelijk alleen maar meer rijkdom en macht aan een elitaire minderheid. Dit is geen toeval.

Het kwaad begint met de ontkenning van het bestaan van het geweten, of de ontkenning van het bestaan van keuze. Elke persoon wordt geboren met het vermogen en de vrijheid om te kiezen. We kunnen luisteren naar geweten, of we kunnen het negeren. We kunnen goed doen, of we kunnen kwaad doen. Maar het kwaad vertelt ons dat de keuze relatief is en dat moraliteit relatief is; dat er geen verschil is tussen een goede keuze en een slechte keuze, of dat de slechte keuze de enige keuze is. De werd vooral in de new age bon ton: want “kwaad” bestaat niet. Het kan goed zijn voor jou en het kan zijn dat jij zo “instrument”voor een ander bent enz. Zo zou je de “wil van god” kunnen doen, het goddelijke kunnen doen, het karma oplossen enz. Maar jij hoeft niet te beslissen of je instrument van god bent. Jij moet weten dat je naar je geweten moet leren handelen. God kiest zijn eigen werk wel. Dit is de grove misleiding van vele “alternatieve groepen”. En het hoort bij satanisme: het omkeren van wat waar is.( wee hen die het goed kwaad noemen enz.)

Naast het negeren van het geweten, moeten we ook kijken wat de motivatie is die het kwaad drijft. Psychologie suggereert dat destructieve acties voortkomen uit een obsessief verlangen om dingen te verkrijgen of te beheersen die we niet kunnen of zouden moeten hebben.

Er is een groep mensen op de wereld die goed en kwaad niet zien zoals de meesten van ons. Hun psyche functioneert op een heel andere manier, zonder het filter van het geweten. Deze mensen vertonen de kenmerken van narcistische sociopaten/psychopaten. Volwaardige narcistische sociopaten op hoog niveau vertegenwoordigen ongeveer 1% tot 5% van de totale menselijke bevolking, en de meeste van hen worden zo geboren, niet gemaakt door hun omgeving. Ook bezit 5% tot 10% van de mensen latente eigenschappen van narcisme of sociopathie die meestal alleen naar de oppervlakte komen in een onstabiele crisisomgeving. (Zowel de psychopaat als de sociopaat hebben een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPS). … Waar het gedrag van een psychopaat koel berekenend, gepland en onder controle is, is dat van de sociopaat impulsief, grillig, ad hoc, en vaak gedreven door woede.)

Ik heb al eerder geschreven over narcistische sociopaten/psychopaten en de elite. Dergelijke mensen zoeken elkaar op en zijn niet van elkaar geïsoleerd. Ze organiseren zich in groepen voor wederzijds gewin. Je vindt ze in het bedrijfsleven en in de politiek.

Ik heb al diverse keren over lucifer en het luciferianisme geschreven. In feite is lucifer/ het luciferianisme de bron voor de meeste bestaande destructieve “ismen” in onze huidige samenleving (inclusief socialisme/communisme en globalisme). Luciferianisme is een “religie” of “cultus”, ontworpen door sociopathische narcisten. Het is een ideologie of geloofssysteem of filosofie die pleit voor precies het tegenovergestelde van wat ons geweten ons vertelt dat goed is. Ik heb daarover al vaak geschreven: alles wordt omgekeerd. Ze houden hun informatie geheim (occult). De historische term voor dit religieuze geheim is “occultisme”.

Er zijn enkele fundamentele overtuigingen die luciferianen openlijk toegeven: het doel van het luciferianisme is het bereiken van godheid. Dat wil zeggen, ze geloven dat sommige mensen het vermogen hebben om goden te worden door de accumulatie van kennis. Dit kom je ook steeds weer tegen in new age groepen: iedereen kan god worden.

Maar deze accumulatie van kennis is gevaarlijk. Uitbreiding van wetenschappelijke kennis die niet getemperd wordt door discipline, wijsheid en een moreel kompas kan tot catastrofe leiden. Materiële kennis wordt steevast misbruikt door hen die goddelijke macht zoeken. (Je ziet dat goddelijke macht zoeken ook in alternatieve groepen/new age groepen.)

Het idee van zelfverering is een kernkenmerk van sociopathische narcisten. Luciferianisme doet gewoon alsof het een deugd is. Een ander probleem met het idee om een god te worden, is dat iemand onvermijdelijk een verlangen ontwikkelt naar volgelingen en aanbidders. ( de valkuil in new age groepen)( de valkuil in de politiek en in de entertainment wereld) Maar hoe krijgt een mens een kudde en wordt hij meer een god? Door geweld of door bedrog?

Luciferianen beweren dat ze proberen de macht van het individu in het algemeen te verhogen. In de hoofden van veel mensen klinkt dit helemaal niet als negatief. Maar het individualisme kan alleen gedijen te midden van maatschappelijke controle.( Dit is de kern van het christendom: je moet leren liefhebben, je hebt rechten als individu maar je moet ook voor je naaste zorgen. Je hebt geboden gekregen.)

Het streven naar individuele bevrediging kan te ver worden doorgevoerd, tot het punt dat de mensen om ons heen beginnen te lijden. (egoïsme) ( Egoïsme (uit het Latijn: ego = ik), ook wel ik-zucht of zelfzucht genoemd, is een menselijke eigenschap waarbij iemand streeft naar eigen voordeel en geluk met verwaarlozing van de belangen en het geluk van anderen.) Vanwege de elitaire aard van het luciferianisme, zijn ze niet noodzakelijkerwijs op zoek naar de verheffing van alle individuen, maar voor alleen bepaalde individuen die het “verdienen”. Er is een neiging om niet-aanhangers als “inferieur” te beschouwen; domme mensen die als schapen moeten worden geschoren door degenen die een superieure droom van persoonlijk goddelijkheid najagen.( ik hoop daar nog eens op terug te komen. Joods rabbi’s hebben toegegeven dat zij lucifer aanbidden en in de babylonische talmoed staat ook letterlijk dat alle “niet gelovigen” d.w.z. de niet “joden”vee zijn. Dit zelfde zie je in de geschriften van de moslims. De niet gelovige is “een hond” en daar kun je mee doen wat je wilt. Dat het vaticaan luciferiaans is, heb ik al eens beschreven.) Deze houding kan ook worden gezien in de gemeenschappelijke acties van narcistische sociopaten: de ander uitbuiten, gebruiken en ondermijnen en misleiden. Luciferianen beweren dat ze geen interesse hebben in het bekeren van andere mensen. In plaats daarvan moeten aanhangers “slim genoeg” zijn om zelfstandig tot het geloofssysteem te komen. Hun doel om het publiek via sociale en politieke gebieden te beïnvloeden is echter vrij duidelijk. Luciferianisme komt ook veel voor in globalistische instellingen (VN) Luciferianen willen wereldwijde macht en bestuur en verkrijgen dat door propaganda. Klimaatproblemen en milieubewustzijn waren de sleutel om de massa te overtuigen van de noodzaak van totale centralisatie van macht in de handen van globalistische instellingen. Luciferiaanse idealen zijn “ suikerzoet” met nobel klinkende motieven. Sommige luciferianen nemen een gnostische houding aan ten opzichte van de figuur van de duivel en beweren dat het alleen een mythologisch concept is als mythologie in plaats van de duivel als een letterlijke kracht. (waarover ik al veel schreef) Eeuwenlang is de term lucifer synoniem geweest met de duivel in het publieke bewustzijn. Luciferianen lijken zich te proberen te scheiden van de negatieve connotaties die geassocieerd worden met satanisme door een verwrongen vorm van woordspel en semantiek. Maar waarom zouden ze erom geven? Tenzij ze proberen het publieke bewustzijn te beïnvloeden en ze beseffen dat het moeilijk is om mensen te verkopen aan satanisme, dus willen ze een oud en lelijk idee een ander gezicht geven. Satanisten verwijzen vaak naar lucifer en satan in dezelfde adem als dezelfde figuur. Waar psychologen zoals Carl Jung archetypische psychologie gebruikten om mensen met mentale en emotionele ziekten te genezen, gebruiken luciferianen archetypen om het publieke denken te manipuleren en te beheersen. ( in films, in ( muziek) shows enz.) Luciferianen geloven in de kracht van magische woorden en symbolen in de vorm van psychologische sleutelzinnen en archetypen. Ik heb daarover al eens geschreven: dit gebeurt vaak via populaire cultuur en films. (Hollywood is van “hen” evenals de muziekindustrie.) Door hun inspanningen voor globalisme zie je een ziekelijk verlangen naar controle over de beschaving en over elk aspect van het menselijk denken. Je ziet ook een verdraaiing van de natuur als ze proberen te verkrijgen wat ze “goddelijkheid” noemen. Transhumanisme (Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken), genetische manipulatie, transgenderisme dragen alle kenmerken van het luciferiaanse ideaal. Ongeacht iemands religieuze voorkeuren, is het moeilijk om iets van waarde in hun systeem te vinden. Alles eraan is een belediging voor het inherente geweten. Het kan alleen voor de meerderheid acceptabel worden door bedrog.

Ik heb het al vele keren benoemd: alles op aarde gaat over de strijd tussen goed en kwaad en over de keuze die we maken met onze vrije wil. De strijd is een spirituele strijd en de les die we moeten leren is dat we van fouten kunnen leren en weer kunnen opstaan. De les die we moeten leren, is te zien wie/wat de ware vijand is. De les die te leren valt is dat waarheid vrij maakt.

De strijd gaat om de ziel. We leven in een tijd van duisternis maar als we gaan zien, kunnen we God in alles zien. Kunnen we zien wat onze bestemming is. Het gaat er om wat we kiezen: blind blijven, ons laten manipuleren of wakker worden. Het vergt moed om de ware wereld en de ware geschiedenis onder ogen te zien.

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/psyche/vraag/388018/verschil-tussen-psychopaat-sociopaat/
http://batr.org/forbidden/021015.html