Over monotheïsme en occultisme

2 Korinthiërs 3 e.v. : Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere;

Dit is een verwijzing naar de satan die de god is van deze wereld en de mens heeft verblind zodanig dat hij zelfs het evangelie niet meer begrijpt. Hij is de draak die de hele wereld bedriegt. (Openbaring 12: 9)

De wereld heeft het evangelie niet meer begrepen en alle “monotheïstische” religies zijn “dwalingen” van de babylonische religie.( net als de andere religies trouwens)

Deze religie draait om de aanbidding van satan/lucifer die alle macht nastreeft. Het plan van satan voor zijn wereldheerschappij ging niet door, door de toren van babel waarbij God de talen verwarde. Satan zocht een andere taal: de taal van symbolen. Symboliek is de taal van de mysteriën, daarin is niet alleen de taal van mystiek en filosofie, maar van de hele natuur, want elke wet en macht die actief is in universele procedure wordt gemanifesteerd in de beperkte zintuiglijke waarnemingen van de mens door middel van het symbool .

Kolossenzen 2, 8: Pas op dat niemand u bedriegt door filosofie en leeg bedrog, volgens de tradities van de mens, volgens de basisprincipes van de wereld, en niet volgens Christus.

De symbolen worden altijd de afgoden van de onwetende menigte. En als zodanig gebruikt en misbruikt.

Albert Pike schreef in “Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry” dat de symbolen die worden vereerd door de niet-ingewijden in feite “idolen/(af) goden”zijn die occulte leringen vertegenwoordigen die worden begrepen door hooggeplaatste adepten (ingewijden van de luciferiaanse mysteries). Occultisten over de hele wereld geloven dat, wanneer een symbool eenmaal is gecreëerd, het zijn eigen macht verwerft. De occultist is ervan overtuigd dat een symbool of een set symbolen inherente kracht bezit zodra ze zijn gemaakt.

De occultist wil god zijn en gaat op zijn stoel zitten. In de hoogste rangen van de vrijmetselarij wordt de dienst uitgemaakt en zij in de onderste rangen zijn slecht de willige slaven die hopen dat zij het eens gaan begrijpen en zij hopen op materieel voordeel.

De vrijmetselarij is verwerven met “jodendom”/ khazarenmaffia/ banksters en zij maken de dienst uit in de wereld om zo te komen tot wereldheerschappij/ wereldmacht. Zij gebruiken occulte kennis en kennis van de kabbala om met ingewikkelde getallen berekeningen voor hen goede tijdstippen te zoeken om de wereld naar hun hand te zetten.

De getallen 3 en 6 vertegenwoordigen hierbij een schakel.

Mensen die deze patronen zijn gaan begrijpen weten nu wat false flag terreur is en wat echt en wanneer zij zullen toeslaan. Zo was er voor 23 januari weer onheil aangekondigd. ( 2 en 3 en 1 is 6 het dubbele van 3 is verwijzing naar vrijmetselaarsloge in de 33 ste graad) Het werd de virus- uitbraak in China. Alles wat gebeurt, gebeurt georkestreerd.

Een mensen leven telt niet voor hen. Zij willen het liefst maar 500 miljoen mensen op aarde die ze dan als vee kunnen houden en behandelen en die voor hen als slaven werken.

Dit is de apocalyps maar niet zoals de mensen denken als in termen van het vergaan van de wereld. Het is de tijd van de verdrukking waarin lucifer zijn laatste troef uitspeelt omdat hij weet dat zijn tijd er bijna op zit. Dit is de tijd van de grote verdrukking voor de komst van Christus, voorafgaand met de komst van de anti christ.

In een groot deel van China lijden mensen nu massaal en bedenk dat er machthebbers zijn die dit willen. Leiders die er niet zijn om te dienen maar om te onderdrukken.

Een deel van dit lijden zal over de wereld gaan. God zal ingrijpen alleen op een om moment dat we het niet verwachten: we kennen uur noch dag.

Het is heel moeilijk om te leren om om te denken als je altijd in de dwaling bent geweest. Hoe kun je geloven dat zij 9 / 11 hebben georkestreerd?

Dat doen ze toch niet? Nee wij niet, zij wel. Wij zijn geen mensen maar nummers. Wij tellen niet.

Het is moeilijk om te gaan geloven wat de bijbel zegt als je opgevoed bent met vooroordelen en zelfs minachting. Hoe kan je weer achting krijgen voor het verhaal uit de bijbel? Voor de boodschap van Jezus, die de Christus was?

Zelfs het lijden wat nu in China heerst en wat deze kant op komt, is voor de meeste mensen geen aanleiding na te denken en wakker te worden. Maar God gebruikt alles. Ook deze tijd van verdrukking.

Wij mensen willen maar niet snappen dat dit een spirituele strijd is. Een strijd tussen goed en kwaad. De eerste mens is verleid te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Daarmee sloot hij de boom des levens af en opende hij de weg naar de strijd. Hij dacht hij zelf zo god kon zijn en dat hij kon beslissen wat goed was en wat slecht. Tot op de dag van vandaag zien we dat mislukken. Satan brengt de verleiding en de mens denkt dat het hem zal lukken eens god te worden maar dat is niet zo. De strijd van 6000 jaar loopt ten einde. 2000 jaar geleden kwam Jezus met de uitleg van het koninkrijk van God. Die uitleg is zo goed als verloren gegaan in de strijd en door misleiding. De boodschap van Jezus is vaak niet begrepen of belachelijk gemaakt. De belofte van terugkeer wordt waargemaakt en het is aan de mens om te kiezen of hij de boodschap tot zich wil nemen. We leven in een wereld die steeds krankzinniger wordt. Het zijn de laatste stuiptrekkingen.

De occulte wereld werkt met symbolen en getallen om zo de wereld naar zijn hand te zetten. Zij denken dat zij god zijn en permitteren zich van alles op een steeds brutaler manier. Er komen echter barstjes in de door hun getoonde wereld. God werkt. Zijn Zoon ook.

https://www.henrymakow.com/2020/02/Freemasonry-Leaves-its-Calling-Card.html
https://www.henrymakow.com/2020/01/Numbers-Show-Masonic-Conspiracy-Against-Humanity.html
http://stateofthenation.co/?p=7673#more-7673
https://doublesinreports.news.blog/
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
https://archive.org/details/TheFreemasonicArchitectureofHistory/mode/2up

Over monotheïsme

Het zogenaamde “jodendom” is niets anders dan het babylonische talmoedische farizeïsme, dat in wezen grof heidendom is, pantheïstisch atheïsme, een verzameling van alle vormen van heidendom die door de eeuwen heen zijn bedacht.

Tot 1040 na Christus schitterden de talmoed kabbala-academies in Babylonië en uiteindelijk zouden ze zich toeleggen op de talmoedverspreiding naar de rest van de wereld via Spanje over de rest van Europa. Babylon is het symbool van morele vuiligheid in het hele oude testament. Maar degenen die zichzelf mensen van het boek noemen, verhogen het op alle mogelijke manieren. Farizeïsme leeft tegenwoordig volgens de babylonische kalender, houdt de babylonische feesten aan en houdt zich aan het vasten van Tammuz en verankert zijn anti-bijbelse immoraliteit, inclusief sodomie en brandoffers voor Moloch.

De Talmoed citeert als het woord van “de meesters” dat alle landen als deeg (inferieur) zijn voor het land van Israël, en het land van Israël is als deeg voor Babylon. Voor Israël zal er geen lijden zijn voor de komst van de messias want Israël is de messias. ( zo denken zij)

De autoriteit van Tammuz in het jodendom is talmoedisch een feit, en dat wordt vooral in acht genomen door de orthodoxe joden. De wetten van Tammuz en zijn verering zijn geldig en houden verband met occulte berekeningen. Deze houden verband met zon- maan- en sterrenverering en aanbidding.

Niet-Joden zijn doordrenkt met propaganda dat de zespuntige “Jodenster” een heilig symbool van het Jodendom is, daterend uit de tijd van David en Salomo, uit de bijbelse tijden, en dat het pure “monotheïsme” van de joodse religie betekent.

In werkelijkheid werd de zespuntige ster, “Davids Shield”, of “Mogen David”, pas in 1873 door de American Jewish Publication Society als joods hulpmiddel aangenomen, het wordt zelfs niet in de rabbijnse literatuur genoemd. Toen Israël gesticht werd wilden gewone joden dit ook niet in de vlag. Zij wilden bv. de menora of vijgenboom. De zespuntige ster wordt echter al eeuwen gebruikt voor magische amuletten en kabbalistische tovenarij.

Het is bekend dat de religie van de oude Egyptenaren bij uitstek bestond uit zonaanbidding. Mozes waarschuwde de Israëlieten streng tegen het aanbidden van de zon, de maan, de sterren en alle hemelse heerscharen ( Deuteronomium 4,19: Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld) Maar toch viel het volk ervoor.

De oude Hebreeën, nomaden zoals de Arabieren, gaven de voorkeur aan de maan, terwijl de Babyloniërs, die een agrarische natie waren, de voorkeur gaven aan de zon. Maar, zoals blijkt uit Ezechiël 20, 7-8, werd de maanaanbidding van de Israëlieten, zelfs terwijl ze nog in Egypte waren, gecombineerd met zonaanbidding.

Tijdens de ballingschap in Babylon werd het Babylonische systeem aangenomen, de namen van de maanden werden afgeleid van de gemeenschappelijke Babylonische kalender. Zo werd aan Tammuz een maand gewijd voor de aanbidding van de vruchtbaarheidsgeest van die naam.

Babylonië en Egypte waren de centra van de astrologie in het oude oosten. Hebreeën deelden dergelijke overtuigingen. De profeten probeerden herhaaldelijk aan te dringen op het feit dat God oppermachtig was over het sterrenstelsel en dat God aanbeden moest worden en niet de zon, de maan en de sterren.

Jesaja 44, 24: Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van den buik af: Ik ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelven.

In de kabbala vertegenwoordigen de talmoedisten zichzelf als de Goddelijke Aanwezigheid, of Shekinah, en wanneer de Vrouwelijke Shekinah copuleert met haar man, dan zal “Israël” de wereld regeren. De niet-heidense “heiden” is ertoe gebracht te geloven dat aanhangers van de Joodse religie gewoon gelovigen in het oude testament zijn die nog steeds op hun beloofde messias wachten. In het jodendom is die messias echter al hier, en het is het “Joodse volk” zelf.

Voor veel christenen is het jodendom een monotheïstische religie, gebaseerd op geloof in één opperwezen en naleving van het oude testament, met de messias die nog moet komen. Dit is niet zo.

Double-talk is het handelsmerk van het talmoedisch jodendom, door Christus de “synagoge van de satan” genoemd. (Openbaring 2, 9 en 3, 9 ) Talmoedisten verklaren heilig dat hun toewijding aan puur monotheïsme, of de eenheid van God verhindert dat hun geloof in zijn persoonlijkheid incarneert in Jezus Christus, zijn zoon en wij christenen zwijgen.

De zon vertegenwoordigde universeel, in het heidendom, de mannelijke voortplantingsgeest, de maan de vrouwelijke. Het wenen om Tammuz, en zijn krachten van menselijke en agrarische vruchtbaarheid, was een Babylonische ceremonie.

Alle eerbetoon aan de maan en aan de zon zijn specifiek verboden in de bijbel. De verering van de zon, maan en sterren is de oudste afgoderij.

Elizabeth Dilling hoofdstuk 7

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

Alle monotheïstische godsdiensten zijn beïnvloed door dit begin en de meeste mensen weten dit niet. De gewone mens met een wens op zoek te gaan naar God wordt misleid door satan die zijn helpers heeft in blinde leiders. ( Jezus heeft voor de farizeeërs gewaarschuwd in o.a. Matteüs 23, 24 e.v. Jullie zijn blinde leiders! Jullie spugen een mug uit, maar slikken een kameel door!

Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs!) We hebben bijna alleen maar blinde leiders die gaan voor tijdelijke wereldse macht en praal en hun ziel verkopen voor kortstondig gemak.

De gewone mens vertrouwt op zijn leider. Hij wil een partner, een gezin en goed werk. En als het kwaad op de stoep staat, weet hij zich geen raad. Men gelooft in politieke systemen en in religies maar linksom of rechtsom wil satan zijn wereldheerschappij. Dat het Koninkrijk van God is, wil hij bevechten en weg houden bij de gewone mens. En zij die beter moeten weten, geloven in de macht van lucifer en hebben zich aan hem overgegeven.

Maar geen mens ontkomt ooit aan een de simpele vraag: waarom? Dat kan het begin zijn van een zoektocht die nooit meer eindigt. En dat wens ik iedereen toe. Want het kwaad zit tot in de haarvaten van onze samenleving.

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Astrotheology#The_Tower_of_Babel
https://thefederalist.com/2020/02/21/heartbroken-dad-of-trans-teen-breaks-gag-to-beg-for-end-of-state-sponsored-child-abuse/
https://www.henrymakow.com/2020/02/the-white-supremacy-canard.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/Baldwin-americans-are-a-conquered-people.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/thunberg-creation-green-tech-industry.html
https://www.naturalnews.com/2020-02-20-full-transcript-smoking-gun-interview-prof-frances-boyle-coronavirus-bioweapons.html

Over de babylonische talmoed en een monotheïstische religie

Openbaring 2, 9

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Openbaring 3, 9 e.v.

Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Voor veel christenen is het jodendom een monotheïstische religie, gebaseerd op geloof in één opperwezen en op naleving van het oude testament, met de Messias die nog moet komen. Dit is niet zo.

De eenheid van God waarnaar zij verwijzen, is feitelijk de eenheid van de pantheïstische ‘en sof’.

( = het oneindige, het onkenbare)

Dit is de “eenheid van de natuur” waarin de heidenen geloofden. Voor elke vorm van spirituele aanroep, en voor de vergoddelijking van de mens, dat is het jodendom talmoedisme, een religie van polytheïsme of van vele goden. Sluw zeggen de polytheïsten wat ze bedoelen. We begrijpen ze niet.

Neem een van de “nieuwe” religies waarvan christenen denken dat ze net zijn ontwikkeld; die zul je allemaal vinden in het talmoedisme . De Joodse kabbala erkent geen kwaad en vergoddelijkt de mens. Het is de bron voor moderne “ismen”, waarvan de bronnen grotendeels onbekend zijn in moderne tijden.

De farizeeërs haalden God uit het oude testament en smokkelden de riten van de zonnegod het verhaal binnen. Ze riepen de god van de natuur aan en hielden zich bezig met magie iets wat God ten strengste verbood. Creatie door Hebreeuwse letters wordt aangespoord.

Het tetragrammaton (YHWH), de letters van het woord Jehova, is gereserveerd voor het oproepen van geesten en het is een “zonde” voor onbevoegden om het woord te gebruiken. In joodse publicaties wordt om deze reden het woord “God” geschreven als “Gd”

Het tetragrammaton, de vierletterige naam van God, werd alleen volledig uitgesproken door de priesters in de tempel. Overal werd het uitgesproken als “Adonai’.” (Zie talmoed, Abodah Zarah.)

Het woord gebruiken zoals het is, is een van de “misdaden” die tegen Jezus zijn gebruikt als beschuldiging (talmoed, Sanhedrin). Op deze grond wordt Jezus een “godslasteraar” genoemd van deze weerzinwekkende heidense gewoonte van de farizeeërs.

Er is de joodse tak, Chassidisme, die is gebouwd op een bepaald soort demonologie ( = contacten met bovenmenselijke wezens / demonen) . Baal Shem Tob wordt geprezen voor zijn activiteiten door rabbijn Louis Finklestein in zijn werk, De Farizeeën. De kunst van het gebruik van de kennis van de verborgen wereld is er om doelen te bereiken. ( bv. de vijand verslaan, terreur uitoefenen) Men kan zich zo dus gemakkelijk meester maken van “de schepping”’. ( Joodse Encyclopedie)

Dit is meedoen met de wereld van de satan.

Het bestaan van een geestenwereld, van boze geesten, wordt in de hele bijbel genoemd. Christus verdreef bezeten geesten. Er is echter een vaste regel over dit onderwerp: namelijk om ze met rust te laten, roep ze niet aan of communiceer er niet mee. Het is duidelijk dat geestelementen de eindige krachten van mensen zouden kunnen misleiden.

“Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben”, is het eerste gebod. “En dat u niet zult buigen of hen dienen” is het Tweede Gebod. (Exodus 20,3-5 ).

Terwijl de bijbel God voorstelt als de Allerhoogste Intelligentie, de Schepper en de Heerser, is het heidense en atheïstische jodendom pantheïsme. Met andere woorden, er is een grote natuuressentie, waaruit individuele levens blindelings zonder richting sijpelen. “Pan” (natuur) “theïsme” (god-isme) stelt dat de som van de natuur god is. De mens wordt de almachtige luciferiaanse “god”.

De Universal Jewish Encyclopedia (1943) verklaart met betrekking tot de “kabbala”: “hoewel Palestina de geboorteplaats was van de joodse mystiek, het land waar de kabbala werd bedacht, was babylon het grootste belang. Het citeert de mystieke speculaties van de talmoed en het systeem van de kabbala, voortkomend uit de ene en zijn voltooiing bereikend in de andere. De joodse kabbala is een bibliotheek van literatuur, allemaal over magie, spiritisme en gebaseerd op puur pantheïsme.

Aaron ben Samuel krijgt het krediet voor het brengen van de mysterieuze doctrine uit Babylon naar Italië rond het midden van de negende eeuw; vandaar verspreidde het zich naar bijna alle christelijke landen van Europa. (zelfde Joodse Encyclopedie).

Cabala, ook gespeld als Kabbala, betekent “traditie”, en het is de traditie van de heidenen van Babylon, Egypte, en de heidense filosofen, verankerd in de joodse religie.

De chassidische tak van het jodendom is gespecialiseerd in de Cabala. Aan het einde van de 19e eeuw was ongeveer de helft van alle joden kabbalist. Het chassidisme wordt, zoals zoveel talmoedische woorden, op verschillende manieren gespeld.

Het chassidisme wordt een religieuze beweging genoemd binnen de kudde van het talmoedisme “dat bijna de helft van de Joodse massa’s won”. De belangrijkste promotor was Israël Baal Shem Tob (afgekort tot de “Besht”). Vader-op-zoon-dynastieën werden opgericht van chassidische leiders, wonderwerkers, waarzeggers, bezetters van geesten, genezers, die dronkenschap, zang en dans gebruikten om staten van “extase” te creëren. Er werd aan het kwaad toegegeven om het te “zuiveren”.

De leer van het chassidisme is gebaseerd op twee theoretische opvattingen: 1) religieus pantheïsme en 2) het idee van gemeenschap tussen god en de mens, dat is overgenomen uit de Cabala .Niet alleen dat de godheid de handelingen van de mens beïnvloedt, maar ook dat de mens een invloed uitoefent op de wil en de gemoedstoestand van de godheid. Elke handeling en elk woord van de mens produceert een overeenkomstige vibratie in de bovenste sferen. Uit deze opvatting wordt het belangrijkste praktische principe van het chassidisme afgeleid: gemeenschap met god om zich te verenigen met de bron van het leven en deze te beïnvloeden. De mens kan heerser zijn over alles als hij maar de juiste geheimen kent.

In het joodse chassidisme wordt “Baal Shem”, of meester van de naam, ook een heilige of Zaddik genoemd die “regeert door het bezit van het grootste aantal vonken “van goddelijke uitstraling”. Hij staat op hetzelfde niveau als Mozes en de profeten, en spreekt niet alleen met de autoriteit van de thora, maar kan deze zelfs veranderen en intrekken. ( Universal Jewish Encyclopedia) De volgelingen moeten in onderwerping aan de Zaddik leven, hem omringen met hun liefde en vertrouwen, hem gaven brengen, komen tegemoet aan zijn wensen, en zijn gedrag niet ter discussie stellen, ook al lijkt het af te wijken van de geaccepteerde norm.

De Cabala is het bot en het bloed van het talmoedische jodendom, dat zelf van begin tot eind heidens is. Het gebruikt in de praktijk alle occulte demonische gruwelen waarvoor in het oude testament wordt gewaarschuwd. En waar Jezus in het nieuwe testament tegen optrad.

De god van de Cabala is de “En Sof”, de onwetende en onkenbare zee van geest of materie waaruit de schepping voortkomt. De leer van de En Sof, zegt de Joodse Encyclopedie, is het uitgangspunt van alle kabbalistische speculaties. God is het oneindige, onbegrensde wezen, aan wie men geen enkele eigenschap kan toeschrijven . (Cabala, Jewish Encyclopedia)

Elk kenmerk van intelligentie, weten, liefhebben of heersen is ontdaan van de God van de bijbel en overgedragen aan heidense geesten, die worden opgeroepen als in het oude heidendom als “andere goden”, die zo vaak door de profeten werden veroordeeld. Deze handeling van het ontdoen van God van Intelligentie en het reduceren van Hem tot een massa van zichzelf percolerende ( = doorsijpelend) essentie, de “En Sof’” is niets anders dan pantheïsme (de som van de natuur die God is, zonder enig Opperwezen). Het resultaat is hetzelfde oude atheïstische concept van de natuur, gewoon wachtend op de mens om te ontvangen en te domineren. De luciferiaanse god is altijd de mens.

Het gnosticisme / gnostiek, die het christendom in de vroege eeuwen bijna van de aarde heeft weggevaagd, is kabbalistisch. En het gnostische en kabbalistische idee dat het kwaad niet bestaat, wordt al een paar decennia nieuw leven ingeblazen: doe wat je wilt,

Elke heidense truc om God te onttronen en individuele geesten te troosten, wordt door de joodse kabbalisten gebruikt en dat zien we nu dagelijks gebeuren. De God van de christenen is bijna verdwenen.

De Zohar is het belangrijkste werk van de Cabala

De Zohar (Book of Splendour = helderheid) is vertaald in grote oplagen en talen. Het is meer gedegenereerd pornografisch dan de talmoed zelf. De Zohar is een echte bibliotheek. Net als de talmoed probeert het alle letterlijke betekenis van de Bijbel teniet te doen. Dit doet de Zohar door te allegoriseren. Terwijl de “wijzen” van de talmoed als “hogere” betekenissen altijd hun eigen omkering van bijbelse morele wetten geven, probeert de Zohar in meer fantasiewerelden en in sekstaal het hele leven tot de natuur terug te brengen en de mens te vergoddelijken.

Gebaseerd op de kabbalistische methode en doctrines, was het belangrijkste kenmerk van het gnosticisme het “harmoniseren’ van tegenstellingen”. Op deze manier kan zwart worden voorgesteld als wit. De Zohar in zijn latere vorm (na de 13e eeuw) verspreidde zich onder de joden en vertegenwoordigers van het talmoedisch jodendom begonnen het als een heilig boek te beschouwen en zijn autoriteit in te roepen bij de beslissingen over enkele rituele vragen. Joden werden aangetrokken door de verheerlijking van de mens, de leer van onsterfelijkheid. De Zohar verklaarde hem de heer van de schepping. Inderdaad, volgens de Zohar, beïnvloedt de mens de ideale wereld. Zoals eerder opgemerkt, is de En Sof de massa die god wordt genoemd, een hersenloze, zichzelf percolerende essentie, onwetend en onkenbaar.

De darwinistische evolutietheorie, is een theorie van immanentie, pantheïsme, en is een vergelijkbare kabbalistische idee in nieuwe woordvorm.

Wat Spinoza deed, was de Cabala uitspreken, een fundament van de in wezen atheïstische joodse babylonische talmoedische religie. Het werd atheïsme. Hij werd echter extern als “verrader” beschouwd omdat het jodendom al zwaar leed. Intern was hij een held. Karl Marx, zelf zoon van een joodse rabbi, noemde de “En Sof” bij een nog steeds liefhebbers naam, “dialectisch materialisme”. Het proces van kiem op vissen op zoogdier tot aap op de mens, met de joodse marxistische revolutie als zijn kroon en triomf.

Met monotheïsme zeggen de talmoedisten eigenlijk pantheïsme, wat het heidense concept is dat de som van alle natuur God is, een onkenbare massa van essentie, geest of materie, waaruit het universum is samengesteld, zonder de God van de Bijbel die de farizeeën trots hebben geëlimineerd, waarbij alle aan hem toegeschreven krachten werden overgedragen aan “intermediaire krachten” aan die menigten heidense geesten of goden waarvan metatron, de zonnegod, tegenwoordig de baas is.

Ontdaan van zijn misleidingen en onwaarheden, is er niets monotheïstisch aan het jodendom, noch heeft het iets gemeen met het christendom waartegen het onherroepelijk en diametraal is gekant.

Elizabeth Dilling, hoofdstuk 6

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

De westerse mens is alleen geneigd te geloven in wat hij ziet. Maar in de bijbel wordt ons geleerd dat we omgeven zijn door een geestwereld. Lucifer die verbannen werd en de aarde in bezit nam, nam 1/3 van de engelen mee. God schiep eerst de aartsengelen en engelen. Dat zijn entiteiten die wij niet kennen. Waarom geloven we wel in geluidsgolven, beeldgolven, elektriciteit enz. en niet in andere entiteiten op een andere golflengte? Als we de tv aanzetten, vinden we het gewoon dat er beeld verschijnt. Maar toch geloven we niet in een wereld die we nu nog niet kennen.

De gevallen engelen o.l.v. lucifer vormen de groep boze geesten waarvoor in de bijbel wordt gewaarschuwd. Zij hebben beperkt “vrij spel” gekregen en zij vormen het kwaad in de wereld. Diegenen die met het kwaad meewerken, hebben het goed, maar daar moet straks verantwoording voor worden afgelegd. Als je contact zoekt met geesten omdat je er wel in gelooft ( er “is meer tussen hemel en aarde” is populair) loop je een groot risico dat je met die kwade geesten in aanraking komt. Zolang we niet weten hoe we God moeten zoeken en niet weten wie Christus was, lopen we dat risico. Pas als we ons openen voor de waarheid van Christus, kunnen we door genade contact krijgen met de geest van God, de heilige Geest. Dat is een geschenk en niet iets wat je kunt verwerven door “geesten aan te roepen”. God laat niet met zich spotten.

Zolang de satan nog zijn invloed zo gebruikt en wit “zwart kan maken” en omgekeerd leven we onder invloed van de satanische cultus die tot in de haarvaten van onze samenleving is doorgedrongen.

Pas na de grote verdrukking waar de bijbel voor waarschuwt, komt er een einde aan de overmacht van lucifer.

Zolang we niet begrijpen dat het “jodendom” via de “jezuïeten” “de koran schreef” en er dus veel van de talmoed in de koran staat, begrijpen we het kwaad niet van de islam. Maar dezelfde haat die in de talmoed staat, staat ook in de koran.

Het is allebei de invloed van de satan ( betekent tegenstander) die naar wereldoverheersing verlangt.

Satan maakt van beide religies gebruik om de strijd aan te gaan. Voor beide religies geldt de gewone mens met hun gewone levens niet.

Iedere dag zien we voorbeelden van dit kwaad in het ( alternatieve) nieuws verschijnen. De meeste mensen willen dit niet weten omdat “hun wereld in orde moet blijven”.

http://stateofthenation.co/?p=6898#more-6898
https://www.foxnews.com/entertainment/steven-spielberg-daughter-porn-star
https://russia-insider.com/en/node/28312

Over de babylonische talmoed en seksuele ontsporing

Deuteronomium 23,17-18:

Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israël; en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israël. Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis des HEEREN, uws Gods, brengen, tot enige gelofte; want ook die beiden zijn den HEERE, uw God, een gruwel.

Waarom gaat het in de bijbel toch zo vaak over hoererij en over seksuele ontsporing?

We weten nu dat dit hoorde bij de heidense religie / babylonische religie en Mozes wilde dit op gezag van God uitroeien. De talmoed staat vol met de “heilige” talmoedische leringen van de “wijzen” die sinds 500 n. Chr. bewaard zijn gebleven en die op dit moment breder worden onderwezen dan ooit tevoren in talmud-torah-scholen.

Satan had de mens verleid in het paradijs. Sindsdien keerde hij om wat goed was in slecht enz. Hij had de mens verleid te eten van de boom van kennis en goed en kwaad en daar mee was de boom des levens voor hen afgesloten. De mens moest nu zelf uitmaken wat goed was en wat kwaad. En satan verleidde hen in het omkeringsproces. Hij veranderde liefde in lust en legde nadruk op lust. Zo had hij de mens in zijn macht.

Lucifer was geschapen als hoogste entiteit onder God maar hij kwam in opstand. Hij was voorbestemd om als hoogste “hulp” van God het universum te ontwikkelen maar hij wilde meer zijn dan God. Hij werd verbannen door God en kaapte de wereld. God heeft hem beperkte tijd gegeven die 6000 jaar geleden begon met Adam en Eva. Sindsdien heerst hij over de wereld en zijn wij steeds meer onder invloed gekomen van de satanische cultus. Het joodse volk was uitgekozen om de ware boodschap van God te horen en te verspreiden maar dit volk heeft het niet gedaan. De boodschap van God is: u, mensen staat onder invloed van het kwade maar kom terug naar het goede. Word lid van mijn Gods gezin en help mee de wereld te ontwikkelen. Kies bewust voor Mij.

Maar steeds meer hebben de mensen gekozen voor de macht van lucifer, die een meester was in verleiden. Dit heeft geresulteerd in de babylonische religie, die het won van de leer van de Heer. Dit is waar de profeten constant voor waarschuwden. Dit was waarom Jezus kwam want de farizeeën kregen het volk steeds meer in hun macht. En Jezus heeft de farizeeën keer op keer onderuit gehaald. Hij heeft nogmaals de boodschap van de Vader herhaald en verteld dat na Hem de heilige geest zou komen. Dit is onze reddingsboei.

Dit was ook de strijd van Paulus ( die zelf eerder farizeeër was). Zie Romeinen 1,21-31:

21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.

24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;

25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;

27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

De talmoed staat vol met aanmoediging en goedkeuring van hoererij, sodomie, incest enz. En het excuus is dat het mag want bv. een kind is nog geen mens enz. En de talmoed wordt gezien als een volmaakt meesterwerk (talmoedboek van Yebamoth (Bewijsstuk 155 ) en Universal Jewish Encyclopedia 1943)

In de talmoed wordt alles wat verderfelijk is, goed gepraat en er wordt altijd wel een excuus gevonden.

Alles wat Mozes had geleerd en waar de profeten voor geijverd hadden, werd door de farizeeën ontkracht, omgekeerd. Zij hielden vast aan de oude leer uit de babylonische religie, die voor hen alleen maar voordeel opleverde. Maar juist dit wilden Mozes en de profeten teniet doen. Het joodse volk was een volk uitgekozen om de wereld te vertellen over God. Maar het volk heeft gedwaald en het niet begrepen. Nu wordt beweerd dat het een “uitverkoren” volk was. In de zin van “lieveling” met privileges. Dat is niet zo. De zionistische/ evangelische christenen kijken zwaar op tegen dit “uitverkoren” volk. Dit volk is immers Gods lieveling? Nee, dat is niet zo. Dit volk was uitgekozen door God om God kenbaar te maken en Zijn boodschap te geven. Zij hebben echter gefaald: zij zijn in de greep van lucifer gebleven en blijven als luciferianen de wereld verkeerd beïnvloeden. De wereld is in de greep van satan en zij waren willige helpers en hebben ook weer willige helpers gezocht om zo de macht van satan te bestendigen. Zij zijn een volk om mededogen voor te voelen. Zo veel lessen en toch niet luisteren. Zo veel kennis en het toch niet uitdragen. Zij dragen een zware verantwoordelijkheid. Satan lacht God nog uit maar weet dat zijn dagen zijn geteld.

God is bijna uit onze wereld verdwenen.

Het woord “God” wordt zelfs in joodse kring niet geschreven of gesproken en de joodse stem gebruikt het woord overal als “GD”. Niet uit vroomheid maar puur uit bijgeloof.

Een van de belangrijkste “misdaden” van Christus was dat Hij de naam als gespeld uitsprak.

Christus werd gehaat door de heidense farizeeën voor leringen als:

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. (Matteüs 5, 17-20)

De leer van de farizeeërs is via de babylonische talmoed via allerlei doctrines overal in onze wereld doorgedrongen. Via de cabal / de vrijmetselarij is zij in de haarvaten van de samenleving door gedrongen. Je kunt alleen nog succes hebben in het leven als je tot “hen” behoort. Dit wordt de tijd van de verdrukking. Dit is waar de bijbel voor gewaarschuwd heeft. Dit is de tijd waarin alles omgekeerd is. De machthebbers zorgen alleen nog voor zichzelf en niet voor de mensen door wie ze gekozen zijn. De god mammon beheerst de wereld. Mensen worden klein en dom gehouden en via “brood en spelen” afgeleid. Lust viert hoogtij dus mensen hebben weinig tijd en energie over om zich te verdiepen in wat er gaande is. Ze zijn iedere dag verleid tot te zijn wie ze in wezen niet zijn.

Jezus heeft voor de farizeeërs gewaarschuwd in o.a. Matteüs 23, 24 e.v.

Jullie zijn blinde leiders! Jullie spugen een mug uit, maar slikken een kameel door!

Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie maken bekers en borden aan de buitenkant netjes schoon. Maar aan de binnenkant zitten ze vol diefstal en egoïsme! Blinde Farizeeërs! Maak eerst de inhoud van de bekers en borden schoon. Dan zal de buitenkant vanzelf ook schoon zijn. Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie zijn net wit geverfde graven. Van buiten zien die er prachtig uit, maar van binnen zitten ze vol dode botten.

Het zijn blinde leiders die niets goeds brengen en tot op de dag van vandaag wordt hun leer bestudeerd en toegepast en we weten het niet. De blinde leiders van vandaag hebben niet het goede met ons voor. Een leven telt niet. Alleen eigen macht en glorie. Zij aanbidden allemaal de joodse god uit de bijbel: de god van de mammon, zij aanbidden satan ( = lucifer)

We hebben alleen nog blinde leiders maar het wordt tijd dat we zelf gaan zien. We moeten wakker worden want we kunnen niet meer vertrouwen op de “ouder” die boven ons staat.

We moeten afstemmen op de Geest van God.

Zie Elizabeth Dilling, hoofdstuk 5

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/Media-Mask-Masonic-Control.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/scottish-woman-muses-about-freemasons.html
http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2017-02-2020.htm

Over Christenen en heidenen in de talmoed

De babylonische talmoed bevat alles voor haat en discriminatie ( zonder reden, tegen niet-joden) .

De basis talmoedische leer omvat meer dan de leer over een “superras” complex. Het is een “enige” rasconcept. De niet-jood is dus een dier, heeft geen eigendomsrechten en geen wettelijke rechten onder welke regels dan ook. Alle leugens, steekpenningen of “schoppen” die nodig zijn om niet-joden onder controle te krijgen, zijn legitiem. Er is maar één “zonde” en dat is alles wat niet-joden niet bang zal maken en het dus voor de joodse “mensen” moeilijker maakt om ze onder controle te krijgen. “Melk de heidenen uit”, is de talmoedische regel, maar raak niet zo “gevangen” dat de joodse belangen in gevaar komen.

Christenen ( die grote waarde hechten aan de bijbel en de woorden van Jezus) zijn heidenen en dat wordt gezegd door heidenen die lucifer aanbidden en alles op zijn kop zetten.

Onder “heidenen” vat de joodse encyclopedie de farizeeër-talmoedistische houding samen als : “De farizeeën waren van mening dat alleen Israëlieten mannen zijn … en dat heidenen niet als mannen, maar als barbaren beschouwd moesten worden.” En zij die zich joden noemen en het niet zijn hebben onze maatschappij ondermijnd en barbaars gemaakt met hulp van willige dienaren. Laat dat even tot je doordringen.

De bijbel wordt schaamteloos misbruikt en opzettelijk verkeerd gehanteerd en geïnterpreteerd. Mozes wordt bijvoorbeeld expres verkeerd uitgelegd als zijnde dat zijn woorden alleen voor de Israëlieten zouden gelden hoewel dat niet waar was. Hij leerde keer op keer dat de vreemdeling op dezelfde manier moet worden behandeld als de “thuisgeborenen”, of de Israëlieten: “de vreemdeling die bij u woont, zal u zijn als iemand die onder u is geboren, en u zult hem liefhebben als uzelf; want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte … Gij zult geen ongerechtigheid doen in het oordeel, met de el in gewicht of in maat. ” (Lev. 19, 34 ) “Heb daarom de vreemdeling lief …”(Deut. 10, 9 ) “Eén wet en één manier zal voor u zijn, en voor de vreemdeling die bij u verblijft. ( Numeri 9,14 en 15, 29)

Houd in gedachten dat de mondelinge wet, of de tradities van de farizeeën, zoals vastgelegd in hun talmoed, elke leer van Mozes volledig omkeert, die keer op keer onderwees dat de niet-Israëliet, de “vreemdeling” moet worden behandeld, bemind moet worden , zoals je zelf bent! Geen wonder dat Christus zei: “De farizeeën zitten in Mozes ‘stoel en maken door hun traditie de geboden van God onbelangrijk.” (Mat. 15, 3-6 en Marcus 7,13 )

Deze talmoed citeert altijd de bijbel om deze om te keren. Het talmoedboek van Abodah Zara , die betrekking heeft op relaties met de niet-jood, is een reeks verdraaiingen die bedoeld zijn om de “menselijke” jood gescheiden te houden van de “niet-menselijke” heiden, terwijl hij toch geld verdient aan de heidenen. Vooral christenen worden aangeduid als “afgodendienaren”. Maar de essentie van dit alles is dit: “De “wijzen” mogen de mogelijkheid van het ontvangen van geld van een afgodendienaar niet vergeten.”

De verbazingwekkende hypocrisie van het talmoedische jodendom is dat, terwijl het goedkeuren of steunen van praktijken als het verbranden van kinderen voor Moloch, sodomie, verkrachting, incest, moord of meineed, zonden veroordeeld door de bijbel, de bijbelse veroordeling voor de daders geuit door Ezechiël en andere profeten (zoals in Jesaja 57, 3-5 en elders) wordt vervormd door talmoedisten en zich daarentegen keert tegen de anti-talmoedisten die dergelijke zonden veroordelen. Geen wonder dat Christus het farizeïsme zo verontwaardigd aan de kaak stelde.

De talmoed leert dat niet-joden geen eigendomsrechten hebben. Hun bezittingen zijn “als niet opgeëist land in de woestijn.” (Zie Joodse Encyclopedie)

“Een heiden die de talmoed / torah bestudeert, verdient de dood … het is onze erfenis, niet de hunne .” Dit is “gezond” talmoedisch denken, omdat kennis van de niet-menselijke criminaliteit van de talmoed onvermijdelijk niet-joden op hun hoede zou doen zijn.

Elizabeth Dilling hoofdstuk 4

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

Het is heel moeilijk de arrogantie van deze aanhangers van de babylonische talmoed aan de kaak te stellen want menigeen gelooft dat het christendom voortkomt uit het jodendom. In werkelijkheid is dit een religie van de aanbidding van lucifer ( wat ze zelf toegeven) / satan waar Jezus voor waarschuwde. Daarom is het christendom de grote vijand en omdat het christendom via het “blanke ras” over de wereld werd verspreid is het “blanke ras” de grote vijand. In een laatste poging van de luciferianen zien we nu een aanval op het blanke ras. Er is maar één ras superieur en dat eist de wereldheerschappij op. Er zijn maar weinigen die wakker worden en de aanvallen ziet op het blanke ras. Het is geen toeval, het is georkestreerd. Het blanke ras wordt aan alles schuldig bevonden waaraan zij, die zich joden noemen maar het niet zijn, schuldig maakten/ maken. Het “blanke” is “te zuiver” want het staat zogenaamd voor onschuld. Daarom moet het wit worden genoemd. Het blanke ras moet overspoeld worden door andere rassen en daarom worden ngo’s gesubsidieerd om “vluchtelingen” over de blanke wereld te verspreiden dus vooral over Canada, de V.S. en Europa.

Linksom of rechtsom willen ze wereldheerschappij. Dus via communisme of via zionisme of via een mengeling daarvan. Het westen is ondermijnd en in slaap gesukkeld. Men kan niet geloven dat “ze” dit doen. Evangelische en zionistische christenen werken mee met hun toekomstige onderdrukkers. Lucifer, die eens hoog in aanzien stond in de schepping maar gevallen is, gaat tot het uiterste om zijn heerschappij terug te veroveren. Hij weet dat hij nog weinig tijd heeft. Daardoor gaat de wereld door een alles vernietigende fase en de meeste wereldbewoners willen het niet zien.

Lucifer wil onze ziel, onze geest en heeft met hulp van zijn helpers ons bij God weggehaald. Hij vult nu de leegten op die achterblijft als we God niet toelaten in ons leven. Maar God is juist onze remedie! God is de remedie tegen de goddeloosheid die nu gaande is. Als de rem van God er niet is, is alles geoorloofd. Als alles geoorloofd is, kun je op staan tegen je mede mens. Dat is de laatste stap.

We leven in een satanische wereld en we beseffen het niet. Maar we kunnen wakker worden en het zien in het omdraaien van alles wat normaal was in onze wereld: wat gezond is, wordt ziek genoemd, wat een afwijking is, wordt als normaal beschouwd, oorlog wordt vrede genoemd enz. Maar alleen niet als het over “hen” gaat.

En als je kritiek hebt, kan je leven onmogelijk worden gemaakt.

https://www.henrymakow.com/2020/02/Cabalist-World-Domination-A-Peak-Behind-the-Curtain.html
https://www.henrymakow.com/160303.html
https://russia-insider.com/en/jewish-tranny-billionaire-spending-big-push-trans-ideology-america-29-billion-pritzker-oligarch-clan
https://russia-insider.com/en/theyre-even-admitting-slander-dr-mengele-was-pack-lies-last-days-holocaust-myth/ri28228
https://russia-insider.com/en/belief-holocaust-crumbling-around-world-what-will-consequences-earthquake-be/ri28114
https://www.paulcraigroberts.org/2020/02/11/germanys-war-by-john-wear-chapter-8-the-alleged-

genocide-of-european-jewry/

https://www.unz.com/proberts/pbs-assaults-white-americans/
https://dailycaller.com/2020/02/13/megan-youngren-transgender-runner-olympic-trials/
https://www.bollyn.com/home#article_16214
http://stateofthenation.co/?p=6361

Over de babylonische talmoed 2

De opperste haat in de babylonische talmoed is gereserveerd voor en gericht tegen de gehate “aanhangers van de tekst” van de “Schrift”, die er dus van worden beschuldigd de woorden van de farizeeër “wijzen” / “geleerden”af te wijzen, zoals vastgelegd in de babylonische talmoed. Deze “aanhangers” van de bijbel worden gekenmerkt als de primaire vijanden van het jodendom. Ze zijn allemaal “afgodendienaars”, “heidenen”. Ze rangschikken ze niet alleen als dieren (zoals de rest van het niet-joodse menselijke ras) , maar als de laagste en meest verachte vorm van leven. Deze talmoed verwijst vaak naar bijbelse aanhangers als “Samaritanen” en “Cutheans”, woorden die op dezelfde manier werden gebruikt om christenen te belasteren.

De Sadduceeën waren de eerste van deze vijanden. Zij waren de voortdurende tegenstanders van de farizeeën en hun geïmporteerde babylonische heidendom. In een voortdurende burgeroorlog werden aan beide kanten veel mensen gedood. In deze tijd kon het romeinse rijk binnenvallen. Rome was dus aan de macht toen Jezus geboren werd. Pas na de hemelvaart van Christus zegevierden de farizeeën.

Andere vijanden zijn de Samaritanen geweest. Maar het ultieme doel van haat in het talmoedische Jodendom is Christus, en de doelen van talmoedische haat zijn niet alleen heidense niet-joden, “de mensen die als een ezel zijn – slaven die worden beschouwd als het eigendom van de meester” (talmoed, kethuboth 111a ). Van deze niet-joden zijn de christenen waanzinnig gehaat en verafschuwd omdat hun doctrines het tegenovergestelde zijn van elke talmoedische doctrine. Ze rangschikken ze niet alleen als dieren, zoals de rest van de niet-talmoedische mensheid, maar bijna als ongedierte, om te worden uitgeroeid. De taal in de talmoed is vrijwel onvermoeibaar om vuile en gehate namen voor christenen te vinden.

Christus was ongelooflijk correct in het aanwijzen van de talmoedische farizeeën als kinderen van de vader van leugens. (Johannes 8, 44 – 45: 44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.45 Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.)

Jezus is in deze talmoed de grote vijand en de meest gruwelijke straffen worden voor hem bedacht:

Hij wordt “tot in zijn oksels in de mest neergelaten, waarna een harde doek in een zachte doek wordt geplaatst, om zijn nek wordt gewikkeld en de twee losse uiteinden in tegengestelde richtingen worden getrokken waardoor hij zijn mond moet openen. Een lont wordt vervolgens aangestoken en in zijn mond zodat het in zijn lichaam daalde en zijn darmen verbrandde … zijn mond werd met knijpen tegen zijn wensen opengedrukt (Productie 52 ) En: “De doodstraf van verbranden “werd uitgevoerd door gesmolten lood door de mond van de veroordeelde in zijn lichaam te gieten, zijn inwendige organen te verbranden. (Productie 152 ) (Talmud, Sanhedrin 52a, Productie 53 ) Jezus moet in de hel waar zijn straf is “koken in heet sperma.” (Talmud, Gittin 57a;Productie 202) Christenen moeten in de hel (in de bovenstaande passage) worden gestraft met “kokend hete uitwerpselen”, hetgeen de straf is voor allen die “spotten met de woorden van de wijzen” (d.w.z. de talmoed).

De farizeeërs creëerden zo wat nu het : het “joods” probleem heet. Zij hebben een ongekende haat de wereld ingebracht die tot vandaag voortduurt en de politiek en de levens van alle mensen bepaalt.

Deze talmoed wordt iedere dag gelezen, bestudeerd en gevierd. Deze talmoed heeft een ongelooflijke invloed op het occulte gedrag van machthebbers, van zij die zich joden noemen en het niet zijn. Maar ook van hen die onder deze macht staan. We leven onder deze satanische cultus en maar weinigen willen het zien. We leven in surrealisme en we willen het niet weten. De gewone joden, ( zionistische/ evangelische )christenen weten dit niet. En als ze al eens met de waarheid in aanraking komen, geloven ze het niet. het is te grotesk. Dit kan niet waar zijn.

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html
https://www.texemarrs.com/092017/mystery_babylon_doomed.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Question
http://en.metapedia.org/wiki/Maria_Theresa_Habsburg,_Queen_of_Austria
http://www.palestine-encyclopedia.com/
http://www.controversyofzion.info/Three_Models_of_the_Jewish_Problem.htm

Over onderzoeken

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1, 1)

“ Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.”( Johannes 1, 18)

“En laat de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat tot uw hart spreken.” (Efeziërs 3,19)

“Kom nu, en laat ons samen redeneren, zegt de HEER.” (Jesaja,1,18)

“Jullie zullen Mij zoeken. En als je Mij zoekt met heel je hart, zul je Mij vinden.” (Jeremia 29,13)

De inhoud van mijn blog is niet bedoeld om personen te beschuldigen van het dienen van een valse god, of ervan te overtuigen dat zij bij een verkeerde denominatie zijn aangesloten. Er zijn veel goede gelovigen in verschillende religieuze denominaties, waaronder het rooms-katholicisme, die God naar beste vermogen dienen. Deze gelovigen, trouw aan de leer van hun kerk / denominatie / organisatie, zijn het slachtoffer geworden van een of meer van satans vele valstrikken, hulpmiddelen en valse doctrines. De informatie in dit blog is alleen gericht op het onderzoeken van valse religieuze leringen, en op het onderzoeken van een toenemend aantal doctrines en verklaringen die duidelijk tegen de bijbel ingaan. En gericht op onderzoeken van dwaalsporen in onze maatschappij.

Ik probeer alles te onderzoeken en roep alleen maar op aan anderen dat ook te doen.

Eerder schreef ik al over corruptie in de bijbel en wat een opluchting het voor mij was te ontdekken dat jahwe niet God was. God heeft gezegd: “ geef Me geen Naam, IK Ben, die IK Ben” èn maak geen beeld / voorstelling van mij. In het oude testament zijn veel namen voor God te vinden en die kloppen dus niet. Dit is de invloed van wat ik “gemakshalve” “babylon” noem. We willen steeds weer een beeld / voorstelling van God maken maar Hij is een entiteit die ons begrip te boven gaat. Jezus heeft ons verklaard dat wij Hem als Vader mogen zien en dat moet genoeg zijn.

Er zijn in feite twee stromen bijbels en bijbelmanuscripten die ons door de eeuwen heen sinds de tijd van Christus zijn overgeleverd, de duizenden echte manuscripten van de meerderheidsteksten die in overeenstemming zijn met elkaar en waaruit de Statenvertaling stamt. Als ik bijbelteksten aanhaal, probeer ik zoveel mogelijk de Statenvertaling ( SV) aan te houden. ( in het Engels taalgebied de St. James versie (KJV = King James versie)). Alleen als ik de taal te ouderwets vind en ik denk dat het ook “moderner” kan, kies ik een modernere versie. Maar ik weet niet altijd waar de corruptie zit. Ik ben geen bijbelkenner en moet vertrouwen op de bronnen die ik raadpleeg. En er zijn teksten, die het niet alleen niet eens zijn met de meerderheidsteksten, maar die het oneens zijn met elkaar op heel veel plaatsen. Ik probeer steeds zo dicht mogelijk bij de kern te blijven maar ik had dus jaren een “corrupte bijbel”. Ik heb veel geworsteld met de god van het oude testament. Het is een opluchting dat ik “babylon” begin te doorzien.

Er schijnt een duidelijk patroon te zijn in alle corrupte bijbelversies om de gevallen mens stap voor stap te pushen / aan te moedigen te kiezen voor “afvallige leer”en Jezus Christus stap voor stap te degraderen . Het was de zonde van hoogmoed die ervoor zorgde dat “satan” voerde tot het “uit de hemel vallen” tot in “eeuwige verdoemenis” (Matteüs 25,41 / Marcus 3, 29 / Lucas 10,18) . Die “oude slang”verleidde toen de mens hem te volgen. Lucifer zei: “Ik zal zijn als de Allerhoogste.” “En gij zult zijn als goden” (Jesaja 14,14 / Gen. 3, 5) . De bijbel noemt lucifer “de god van deze wereld” en “de grote draak. . . die oude slang, de duivel en satan genoemd, die de hele wereld misleidt ”(2 Cor. 4, 4;4 / Openb. 12, 9) . Wij hebben ons laten verleiden. Wij zijn verleid door lucifer en leven in een wereld die nu nog van hem is. Ik schreef daar eerder over. Het: u zult zijn als goden, is nu nog de grootste verleiding voor veel mensen. Dit is het: “doe wat je wilt” van de illuminatie, de vrijmetselaars, de new age. Dit is het wegvallen van alle morele grenzen. Lucifer heeft er stapje voor stapje naar toe gewerkt. Het komt nu recht in ons gezicht terug omdat de machinerie op volle toeren draait, wetende dat zijn tijd nog kort is.

“Hoort en luistert! wees niet trots: want de HEER heeft gesproken … Maar als u het niet wilt horen, zal mijn ziel op geheime plaatsen wenen om uw trots; en mijn oog zal huilen, en met tranen aflopen, omdat de kudde van de HEER gevangen wordt weggevoerd ” (Jeremia13, 15 – 17)

Satan heeft zijn willige helpers op aarde en voor hen is hij de god want zij profiteren nu.

Het is een onmiskenbaar feit dat er samenzweringen bestaan. Het is ook een ondergewaardeerd feit dat de meeste mensen geconditioneerd zijn om weinig of geen aandacht te besteden aan samenzweringen. Verkeerde informatie wordt vaak verspreid in de media en elders om mensen weg te leiden van de waarheid. Het woord complottheorie / samenzwering is “verzonnen” na de moord op Kennedy om te maskeren dat de CIA hier de hand in had. Dezelfde CIA bracht dit woord in omloop en dat doet het nog steeds. Zodra mensen bij waarheid komen, zijn ze nog steeds een “complotgekkie”. Ze worden tegengewerkt of kapot gemaakt. Dit overkomt ook mensen die de rol van de jezuïetenorganisatie of het vaticaan willen blootleggen of van “joodse” organisaties ( zij die zich joden noemen en het niet zijn) . Het is niet toevallig dat jezuïeten op hoog niveau ook hooggeplaatste vrijmetselaars zijn. Jezuïeten zijn overal net als vrijmetselaars geïnfiltreerd en zij “die zich joden noemen en het niet zijn”, hebben overal macht verworven. Denk aan de media en de entertainmentindustrie. Zij beheersen de social engineering totaal. Daar komt het pushen van “tig” andere geslachten vandaan, daar komt het kapt maken van gezinnen vandaan. Het vaticaan is een zwijnenstal maar dat willen maar weinig mensen zien. Zij willen chaos om daarna “orde” te scheppen en de mens tot slaaf te maken. De mensen die alleen maar “opeters zijn” doen er dan niet meer toe. Zij willen ( bloed) offers want zij willen zielen. De hele wereld wordt door hun occulte geloof beheerst. Of je dat nu wel of niet wilt geloven, het gebeurt recht in je gezicht.

De vrijmetselaars stammen al uit de tijd van Salomon en de farizeeën zijn de eerste christenvervolgers geworden. Zij haatten Jezus en de joden die Hem volgden. De babylonische talmoed bevat veel haat naar hen. De groep “joden” die nu het joods geloof hebben gekaapt zijn aanhangers van de babylonische talmoed en luciferaanbidders. veel gewone joden weten dat niet eens. De rabbi’s die luciferaanbidders zijn, wanen zich groter dan god en eisen dat de messias snel moet komen. Dat zal de valse messias zijn.

Twee mannen gingen de tempel in om te bidden; de ene een farizeeër en de andere een tollenaar. De farizeeër stond en bad aldus hardop: “ God, ik dank u, dat ik niet ben zoals andere mensen zijn, afpersers, onrechtvaardig, overspeligen, of zelfs als deze tollenaar. Ik vast twee keer in de week, ik geef tienden van alles wat ik bezit.” En de tollenaar, die verderop stond, durfde niet eens omhoog te kijken, terwijl hij aan het bidden was. Hij sloeg zich van berouw en verdriet op de borst en zei: “God, ik ben een zondaar. Wilt U mij in genade aannemen?” Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd naar zijn huis in plaats van de andere: want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden; en hij die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. ” (Lucas 18, 9-14)

tags complotgekkie, jezuïeten, vaticaan

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=Main_Page
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Jesuit_Order
http://www.redmoonrising.com/chamish/vaticanagenda.htm
https://russia-insider.com/en/node/22186

Over onderwijs 5

Omdat we niet meer spiritueel onderricht zijn, weten we niet meer wat heilig is.

Toen in de jaren ’80 de mentaliteit ontstond van: dat-moet-kunnen, hebben we eigenlijk een morele dam losgelaten.

Ons bewustzijn en ons bewust – zijn is aangetast omdat we niet meer op het heilige gericht zijn.

En omdat alles steeds meer moest kunnen en we niet meer wisten wat heilig was, kon de ontsporing steeds meer toeslaan en groter worden.

Zo schep je ruimte om “duivelse geesten” de verloren gegane ruimte in te laten nemen.

Jezus noemt dat egregores / kwade machten / duivelse machten ( Lucas, 11: 15-26) Kwade duivelse machten die bezit nemen van een mens en van steeds meer mensen. Deze duivelse machten maken een wereld van verschil en slaan toe wanneer de tijd rijp is. ( denk aan oorlogen enz.)

Ik heb er al vaker over geschreven: de oorsprong van dit fenomeen van duistere krachten ligt in het verre verleden, toen lucifer en zijn kompanen zichzelf ertoe brachten zich te verheffen boven het goede van Gods schepping. De eens verheerlijkte geest lucifer werd gedreven door een ondubbelzinnige drang om te heersen, te overwinnen en te domineren en te zijn als God. Zijn val heeft bij zijn volgelingen een soortgelijke wellust teweeggebracht, die ook vandaag de dag nog voortduurt onder de menselijke vertegenwoordigers van het duistere gezag.

Zijn we hierover ooit goed onderwezen? Nee, wat de de occulte aanhangers ( de religie van babylon, die overal is aan te treffen in de vorm van satanisme) en de zeer reële krachten van lucifer die zij dienen, worden door de doorsnee burger meestal niet opgemerkt. Omdat ze tot dusver niet al erg mochten worden opgemerkt. Maar nu beginnen ze ons in ons gezicht uit te lachen. De meeste mensen geloven wat ze zien en wat ze zien is ook nog eens beïnvloed door “hen”.Zij geloven in de wereld die zij scheppen en die wereld dringen zij steeds meer aan ons op via “Hollywood” en de muziekindustrie en via indoctrinatie via gekochte journalisten en wetenschappers. En omdat onze morele dam bij velen stukgeslagen is, zijn er geen remmingen meer en is het heilige allang uit beeld.

Het onderwijs is gekaapt en via het gekaapte onderwijs en de niet aflatende stroom van indoctrinatie door film en muziek maar ook via angst zaaien over bv. de klimaatverandering ( over 12 jaar kunnen we niet meer leven) wordt de agenda van het kwaad uitgerold. Angst trekt angst aan, kwaad trekt kwaad aan, mensen worden zo veel vatbaarder voor verkeerde invloeden. Het realistisch kijken naar feiten wordt door kwade invloeden geblokkeerd en het heilige wordt uit het oog verloren.

Het gedwongen “robotgedrag”, door middel van sociale programmering/ social engineering, is een directe opmaat naar een totalitaire overheid. Het materialisme en hedonisme en het loslaten van onze morele verontwaardiging kan worden aangewezen als zijnde schuldig omdat het mensen meer en meer vatbaar maakt voor ideologieën die de mensheid uiteen zal doen vallen. Dit wordt gepromoot door een bepaalde groep mensen, de satanisten, en zij die dit uitvoeren omdat zij geloven dat door chaos tot stand te brengen ze dan de controle over een land en zijn inwoners kunnen krijgen. Als u dit niet weet, wordt u makkelijk slachtoffer.

Sinds de eeuwwisseling is de satanische agenda echt in werking. Daarvoor lagen de kwaadwillenden al lang op de loer zoals ze steeds weer doen. De wereld moest eerst in een toestand van malaise en zelfgenoegzaamheid worden gebracht. Mensen moesten vatbaar gemaakt worden voor gemak. We zitten er nu echt middenin en je ziet de voorbeelden van kwaadaardigheid iedere dag in de MSM. Dat betekent twee dingen: de narigheid zal meer toenemen maar de kans dat meer mensen wakker worden wordt ook groter. Dit is het rammelen aan de poorten van God. Je kunt nu kiezen voor de goede kant. Je kunt beginnen met kiezen om geen conflicten bij je zelf toe te staan en te kijken wat de ware levensles ook al weer was. je kunt kiezen voor de ware schoonheid en voor waarheid en gerechtigdheid. Wat nu nog belangrijk is, kan over een paar maanden zomaar verdwenen zijn. Sta God toe in je leven dan hoef je niet bang te zijn. Anders gezegd: als mensen open zijn voor kwade geesten, komt het in hun hart en werken ze mee en worden ze deel van egregores: satans legioenen.

Veel mensen zullen dit feit misschien nooit begrijpen, en daarom kunnen sommigen niet verder zien dan “vlees en bloed” of de ambities van “vorstendommen… machten… heersers van de duisternis… en geestelijke boosaardigheid op hoge plaatsen”. ( Ef 6, 10-18: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen)

Maar behalve dat men niet kan begrijpen, is er ook weinig geleerd om het te begrijpen. Er is hoog uit vaak wat lacherig over gedaan: over occulte krachten. Ons niet geleerd dat er andere entiteiten zijn want dat kan niet. We kunnen alleen omgaan met wat we zien. Daarom is het zo verraderlijk als mensen wel openstaan voor krachten buiten zichzelf maar niet onderwezen zijn. ( new age). Zij zijn dan zo snel bevattelijk voor de verkeerde krachten en worden dan misbruikt door deze krachten.

Maar we worden beïnvloed en onze regeringen uiteraard ook. We moeten dat willen en durven zien. Het kan invloed zijn van God, maar ook van satan en van mensen onderling. Vroeger was het veel duidelijker als God een rol van betekenis speelde, dat is nu niet meer zo. En het kwade is “in het gat gesprongen”. Gezegende landen zijn corrupte landen geworden. Dit is een tijd van duisternis, van apocalyps waarin een einde komt aan wat we kennen als “westerse beschaving”. Die het al lang niet meer is. Apocalyps hoeft niet te betekenen dat de wereld vergaat. Het betekent ook openbaring: onthulling van kennis, kennis die verborgen was, wordt openbaar.

Je kunt kennis van God krijgen en God “inwoning bieden” maar het kan ook zijn dat je geest gekaapt wordt door “het boze” als je geen kennis van God toestaat.

We zijn gehersenspoeld maar we kunnen nog steeds weten wat goedheid is, wat schoonheid is, wat waarachtigheid is. We kunnen het lelijke zien als we willen. Ook al doet dat iedere dag een aanval op de schoonheid. Tatoeages, piercings enz. zijn een aanval op wat eens mooi en goed was. Schreeuwende onverstaanbare ( rap) muziek doet een aanval op onze oren en we kunnen nog steeds zeggen: “ at willen we niet”. We hoeven niet uren te netflixen. We kunnen ook gericht op zoek naar het ware, het goede en het schone. Hoe minder aandacht we besteden aan het lelijke hoe minder voeding het krijgt. Wij hebben macht. We moeten doorzien dat “inclusie” tegenwoordig alleen maar betekent dat je erbij hoort als je op de juiste partij stemt en de juiste mening en kleur en geslacht hebt. Dat heeft niets met “broederschap” te maken. We moeten het niet voeden. Alle eerlijkheid, alle decorum is verdwenen. Dit is het terrein van de duivelse machten. Als alles moet kunnen, verdwijnt de grens van decorum, verdwijnt de grens van de realiteit.

Er heerst woede in de maatschappij maar de mensen weten niet op wie ze werkelijk woedend zijn.

Ze richten hun woede op de verkeerde of op zichzelf.

God roept mensen om te dienen en die dienende medemensen vertellen de anderen niet wat ze willen horen. En dat is het probleem vandaag de dag: als je vertelt wat mensen graag horen, volgen ze je, doe je dat niet dan word je op z’n slechtst verketterd. Maar de boodschap blijft onveranderd: zoek God binnen jezelf. Dan verandert je gemoedsrust vanzelf en kun je ook God gaan dienen.

( Matteüs 17:14-20, Marcus 9:14-29, Lucas 9:37-43, 1 Timoteüs4, 1-5)

Over onderwijs 3

Romeinen 1, 21-22: “Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden.”

Wanneer iemand de waarheid kent en weigert eraan te gehoorzamen, is hij onderworpen aan elke leugen, elke misleiding, elke onwaarheid die de mens kan oproepen. We kunnen onze overheid niet meer vertrouwen maar velen willen die boodschap niet aannemen. “Want hoewel zij God kenden, verheerlijkten zij Hem noch bedankten zij Hem, maar hun denken werd zinloos en hun dwaze harten werden verduisterd. Hoewel ze beweerden wijs te zijn, werden ze dwazen. ”

Hoewel we een “ouderprobleem” hebben en we veel noodzakelijk onderwijs niet gekregen hebben, kunnen we nog altijd zelf op zoek gaan naar kennis. Velen van ons doen dat niet. Zo worden zij makkelijk prooi van leugens, van nepnieuws van de MSM van social engineering enz.

2 Tim.3: Ziet u, de wereld zal worden gevuld met narcistische, geldhoge, pretentieuze, arrogante en beledigende mensen.

We zien dat nu elke dag gebeuren. Op YouTube worden jonge meisjes geseksualiseerd en velen bezwijken voor het grote geld. Ook jongetjes worden prooi van seksuele roofdieren. De entertainmentindustrie gaat voor het grote geld en gaat alleen nog over seksualiteit en de apocalyps

Er is ons kennis onthouden en we zijn ook niet meer spiritueel opgevoed. Toch kunnen we nog steeds zelf op onderzoek uit gaan en dingen niet accepteren. God is vakkundig uit het openbare leven weggehaald, maar wij kunnen Hem weer terug brengen in ons eigen leven. Onderwijs is verarmd maar we kunnen ons zelf weer rijker maken.

Er zijn genoeg mensen die de waarheid vertellen en die richtlijnen geven waar en hoe te zoeken.

Echte waarheidbrengers zullen je niet sturen naar een door hen gewenst doel maar je kennis geven die je zelf moet toetsen. Waakzaamheid is altijd geboden maar als God niet aan bod komt, als de boodschap van Jezus niet doorgegeven wordt, moet je altijd alert zijn. En ook die boodschap kan misbruikt worden. Als dit niet steeds onder de aandacht gebracht wordt, blijf dan alert: want wat staat er in de Bijbel? “Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.” Dat gevecht speelt zich nu voor onze ogen af. Denk niet dat je alles kunt zien. Geloof ook in entiteiten en machten die je niet kunt zien. En geloof dat God in alles de hand heeft om de mensheid terug te voeren naar zijn bestemming.

Slecht “ ouderschap” slecht “onderwijsschap” heeft ons allang ons doel van ons het leven doen vergeten. God zorgt ervoor dat je de kans krijgt je doel weer te ontdekken en daarbij speelt iedereen zijn eigen rol. Jezus kwam om het goede te beschermen en het kwade te vernietigen en Hij zal het weer doen. God vernietigde het kwaad en Hij zal het weer doen maar niet nadat iedereen kansen heeft gekregen om zijn rol te leren en te kennen. Je bent geboren in een satanische wereld en als het goed is, verlangt je ziel naar redding, verlang je naar een andere wereld, van andere “hogere”zielen. Verlang je naar “ander gezelschap”. Dat is je doel. God zorgt ervoor dat iedereen kansen krijgt om te “ontwaken” en het is aan jou of je dat wilt. We worden beproefd maar dat zal eindigen. Het gaat er om hoe veerkrachtig, vastberaden en oprecht je bent, Maar God kun je overal vinden want die is overal. Alles is God, alles ademt God. Ook waarvan jij denkt dat het het negatieve is. Want dat een hulpbron zijn van Hem dat Hij zo kan ombuigen. Begrijp dat je God niet vindt zonder lijden. ( lees het bijbelboek Job maar) Je kan God altijd vragen en misschien komt het antwoord niet zichtbaar en direct, het komt desnoods via een omweg. Alles is met recht en reden zo. Naast de catastrofe ( er zijn nu mensen in Wuhan die letterlijk zeggen: “ik zit in een apocalyps”) is er de jubel en ieder speelt zijn rol waarvoor hij gekozen heeft. Je bent verantwoordelijk voor de taak die je op je genomen hebt. Dat is de les die je te leren hebt: wat is het doel, wat is ons doel? Hoe ga ik er naar toe? En bij het gaan van onze weg, moeten we nooit vergeten te danken. Dat is een les die we opnieuw moeten leren. Je kunt iedere dag vragen om bescherming en zegening en daarvoor danken.

Dankbaarheid uitdrukken maakt dankbaar. Job ( Bijbelboek Job) was altijd dankbaar, zelfs terwijl satan hem sloeg. Veel rampspoed overkwam Job, maar hij was God dankbaar voor alles wat hij had. Zijn vrouw hekelde hem en zijn drie vrienden verleidden hem om tegen God in opstand te komen. Toch weigerde Job kwaad over zijn Heer te spreken. Wees dankbaar voor wat je hebt. Niets is vanzelfsprekend, ook al lijkt dat vandaag de dag zo.

Elke dag, bij het ontwaken, zouden we God moeten bedanken dat hij ons nog een dag heeft gegeven. Zouden we Hem moeten danken dat Hij ons Jezus gegeven heeft. Niets op deze aarde is gegarandeerd, behalve de liefde van God en Zijn Zoon Jezus. Deel deze liefde met zoveel mogelijk mensen. Soms hebben we de neiging om ons te concentreren op wat we niet hebben. Door dankbaar te zijn, worden we eraan herinnerd hoeveel we hebben. Als we onze aandacht richten op wat we hebben, in plaats van op wat we willen, zullen we een veel gelukkiger persoon zijn. Neem dingen niet als vanzelfsprekend aan, anders verlies je je perspectief. Het is wat weggevallen uit onze samenleving maar we kunnen het weer terugveroveren.

Prediker12, 13-14: Laten we de conclusie van de hele zaak horen: vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit is de hele plicht van de mens. Want God zal elk werk voor het oordeel brengen, met elk geheim ding, of het goed is, of dat het slecht is

Over onderwijs 2

Spreuken 22, 3:”Een verstandig man ziet het kwaad en verbergt zich; maar de eenvoudige gaat door en wordt gestraft.”

We zijn als een leeg vat dat wordt gevuld met het kwaad en we weten het niet. In het onderwijs wordt een kind gelijkvormig gemaakt omdat we niet weten wat waarheid is. Muziekindustrie en Hollywood vervuilen ons brein en we kennen vaak de inhoud van schoolboeken niet eens, laat staan de teksten van rap/muziek waarmee de jeugd geïndoctrineerd wordt.

Een verstandig mens wil de waarheid weten en niet mee doen in een kwaadaardige satanische wereld. Een wijs man wil wakker worden in een slapende wereld. Hij wil niet meedoen met het kwaad maar de onnozele laat zich gevangen houden. Hij ziet niet wat het verderfelijke is iedere dag op tv, zoals bv. nu weer de Grammy awards. Al zie je maar een flard in het journaal, je ( klein)kinderen deinen mee op de liedjes van Billie Eilish. Liedjes over satanische fantasieën en zelfmoorddromen. Billie Eilish is georkestreerd. Ze is de logische opvolgster van de rij Madonna-Lady Gaga. Niemand wordt in deze tijden zomaar een internationale beroemdheid. Ze gebruiken beroemdheden om jeugd een “boodschap” te geven. Net zo als ze schoolboeken gebruiken om jeugd een bepaalde kant op te sturen.

Bepaalde gevestigde belangen/ de “elite” gebruiken de muziekindustrie om cultureel gedrag te beïnvloeden. Rap is gemaakt om een “riool” te creëren in de harten en geesten van de westerse jeugd. Het werd gecreëerd om de degradatie van het vrouwelijke te bevorderen, om gangsterparkdijken te bevorderen. Rap is ook gemaakt om de hebzucht van “bling bling” en materialisme in het algemeen te bevorderen. Bijna alle composities gaan over vrouwen die gewillige onderdanen zijn van hoererij en onderdanige slaven in seksuele verhoudingen. Kijk naar de vertalingen van die teksten.

Er was een tijd dat kunst de hogere emoties van onze menselijke staat weerspiegelde. We werden niet aangespoord om te handelen als beesten in verdorven en anoniem gedoe, met meerdere partners enz. Er was een tijd dat de transgender waanzin precies dat was, waanzin. Nu worden dragqueens uitgenodigd op scholen en moeten ouders alles normaal vinden, wat niet normaal is.

God laat niet met zich spotten. God is krachtig. De Geest is krachtig. Steeds meer mensen worden wakker en laten hun vat niet meer vullen met het vuil maar met de woorden van God. Steeds meer mensen laten zich vullen door de Geest. Hoe meer dit gebeurt, hoe sneller de omslag komt.

Steeds meer leugens worden achterhaald, steeds meer wordt het “uitbuiten van slachtofferrollen” aan de kaak gesteld, steeds mee mensen worden moediger met het vertellen van de waarheid.

We kunnen kiezen voor waarheid, kiezen voor de Geest, kiezen voor de bescherming van God.

We kunnen kiezen voor het goede en elkaar daarbij helpen. Je kunt iedere dag weer God om hulp vragen, de Geest om kennis vragen. God heeft misschien tot dusver bepaalde dingen voor je verborgen gehouden, maar er komt meer en meer kennis dus het is de bedoeling dat we wakker worden.

De mensheid werd gemanipuleerd tot een gewenst destructief doel: de opstand tegen God, het vergeten van God, door satan/lucifer, om zo zijn aanbidding te bewerkstelligen, om zo zijn zielenoogst te kunnen volbrengen. . Door een systeem van zonde en kwaad via een sterk georganiseerd netwerk van spirituele, culturele, sociale, filosofische, politieke en economische aspecten van onze wereld, met pionnen in de aardse/materiële wereld.

De essentie van het babylonianisme/babylonisme/luciferisme/luciferianisme/satanisme, zoals we uit de bijbel begrijpen, is de poging om aardse eer te verkrijgen door middel van religieus gezag. Dat is het babylonianisme en het heeft alle religies beïnvloed. Overal waar het is. is het een element van valsheid in de religie en het is de poging om aardse macht ( tijdelijke krachten ) en prestige te verkrijgen door middel van religieuze autoriteit ( spirituele kracht ). Dat is wat Nimrod op last van lucifer begon en uitmondde in de baäl religie en wat God uiteindelijk zal vernietigen, zoals we lezen

in het boek Openbaring. Maar waarover ons niet veel geleerd is want dat boek zou alleen maar wat “beeldspraak” inhouden of anders wel al hebben plaatsgevonden. Het heeft nooit een grote uitleg geleid op de “kansel” of in het onderwijs.

Maar alles waar “Babylon” voor staat ( de religie van baäl) staat in het boek Openbaringen.

Ook wel: De openbaring van Johannes

(HSV) Openbaring 1:

De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft.

Het boek, in het Grieks Apocalyps genaamd (=ontsluiering), bestaat na de aanhef in hoofdstuk 1 uit zeven brieven aan christelijke gemeenten in Klein-Azië (hoofdstuk. 2 en 3) en een aantal visioenen. Het is in ca. 95 n. C. geschreven door een zekere Johannes – wellicht de apostel – tijdens zijn ballingschap op het eiland Padmos. Christenen werden in die tijd intensief vervolgd door de Romeinen, en Johannes probeerde ze hoop op betere tijden te geven. Hij deed dit door te schrijven over de aanvallen van kwade machten op God en de christenen, rampen die het naderende einde aankondigden, en de nieuwe tijd die na de ondergang van de kwade machten aan zou breken.

In het kort komt het nu hier op neer dat alle naties van de aarde geestelijk dronken zijn gemaakt door deze “entiteit” die “Babylon” wordt genoemd. De naties kunnen het plan en doel van God niet begrijpen. Ze weten niet hoe ze geluk kunnen bereiken, of hoe ze echte vervulling kunnen brengen in het leven van hun volkeren. De wereld van vandaag bevindt zich in een moeras van schijnbaar onoplosbare problemen; problemen met oorlog en vrede, misdaad en geweld,ongelijkheid tussen arm en rijk , een beschadigde en gevaarlijke omgeving , hongersnood , armoede , epidemieën van ziekten , extreme weersomstandigheden , immoraliteit , het uiteenvallen van families en gezinnen en de achteruitgang van gevestigde religies. Vrede en geluk lijken miljoenen mensen niet te kunnen bereiken.

Babylon is de grote hoer; in de bijbel is hoer het symbool van een valse religie, en beest van een koninkrijk of natie. Deze entiteit controleert de wereld, controleert de naties via zijn aanhangers, te vinden in de top van de illuminatie die overal geïnfiltreerd is. Babylon wordt ook beschreven als een geweldige stad. “En de vrouw die gij gezien hebt, is die grote stad, die regeert over de koningen der aarde” (Openb. 17, 18). Steden vertegenwoordigen financiële macht, dus Babylon vertegenwoordigt economische macht. Overheden zijn afhankelijk van leningen van grote financiële instellingen. Deze instellingen beheersen deze regeringen door middel van schuldenkapitalisme. Om economisch te overleven zijn koningen en heersers illegale relaties aangegaan met “Babylon”.

God waarschuwt zijn volk om uit “Babylon” te komen. “En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Kom uit haar, mijn volk, dat gij geen deel hebt aan haar zonden, en dat u niet ontvangt van haar plagen” (Openb. 18, 4). De meeste opvattingen en overtuigingen in de wereld van vandaag hebben hun oorsprong in “Babylonische” concepten, inclusief onze religieuze opvattingen. De hele wereld heeft haar “filosofische wijn” opgedronken en is spiritueel dronken.

Het boek Openbaring is een profetisch boek dat veel over Babylon te zeggen heeft ( men doet het vaak denigrerend af als de zgn. “apocalyps” die roept over hel en verdoemenis en die al vaak is aangekondigd en nog nooit heeft plaatsgevonden) en het neemt ons mee naar de “Dag des Heren “. De Dag van de Heer is een profetische tijdsperiode die meer dan 30 keer in het Oude Testament wordt genoemd. Het onderstreept gebeurtenissen die leiden tot de terugkeer van Christus.

Het boek Daniël onthult een profetie over Babylon. Nebukadnezar, koning van Babylon, had een droom die onthulde wat er zou gebeuren in de “ laatste dagen ”(Dan. 2, 27-28: 27 Daniël antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen geven; 28 Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze:). De droom was van één beeld. Dit beeld vertegenwoordigde de koninkrijken van Babylon, Perzië, Griekenland en Rome. Wanneer Christus terugkeert, zal de uiteindelijke manifestatie van het beeld worden vernietigd en het koninkrijk van God zal op aarde worden opgericht (Dan 2, 44: Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.). De politieke systemen van deze wereld zijn “in Babylon”. Vanaf de tijd van het Babylonische koninkrijk tot de laatste manifestatie op het einde, worden alle wereldregerende machten vertegenwoordigd als Babylon. Ze zijn de vervulling van het beeld in de droom van Nebukadnezar. Een definitief systeem zal bestaan bij de terugkeer van Jezus Christus.

Het boek Openbaring vertelt ons dat Babylon de naties heeft misleid (Openb. 18,23). En wie is het begin van misleiding? Niemand anders dan lucifer, de satan, de duivel (Openb. 12: 9) !De filosofie van Babylon is een schepping van satan. Lucifer rebelleerde ooit tegen God (Jesaja 14,12–14; 12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. zie ook Ezech. 28, 11–16). Lucifer haat Gods weg en Gods waarheid. Niet lang na de zondvloed gebruikte hij Babylon als de opstap in zijn programma om de naties te misleiden, zowel politiek als filosofisch. “Babylon” is verantwoordelijk geweest voor al het bloed dat op aarde is vergoten (Openb. 18, 23)

In de bijbel wordt Babylon de “dame der koninkrijken” genoemd Ze schept op: “. . . Ik zal voor altijd een dame zijn. . . . Ik zal niet zitten als een weduwe, noch zal ik het verlies van kinderen kennen ”(Jes. 47, 7–8). Babylon is volgens deze profetie een vooraanstaande macht in de wereld. Ze regeert over volkeren, menigten, naties en tongen ( is talen) (Openb. 17, 15). Babylonianisme overbrugt alle nationale belangen die op hun beurt de werkrelaties van alle naties diepgaand hebben beïnvloed.

Babylon is economisch van aard, Babylon is politiek van aard, Babylon zit achter sociale verandering ( social engineering), Babylon is militair van aard en zal zelfs tegen Christus vechten.

Babylon is filosofisch en religieus van aard, Babylon is totalitair van aard en Babylon is universeel van aard. Satan is de huidige god van deze wereld (2 Kor. 4, 4). Hij heeft een koninkrijk (Matt. 12, 24–26). Hij is de echte grondlegger van het babylonische systeem en filosofie. Omdat satan faalde in zijn poging om God te evenaren (Jes. 14: 12–15? Ezech. 28: 15–16), wilde hij dit bereiken via de naties en regeringen van de wereld. De eerste beschaving van de mens werd vernietigd door de zondvloed. Deze beschaving was het resultaat van het volgen van de weg van satan. Na de zondvloed probeerde satan een regering van één wereld tot stand te brengen in de toren van Babel. God heeft daar een einde aan gemaakt. Satan werkt sindsdien in de harten en geesten van mensen. Satans domein is universeel. Zijn systeem “Babylon” wordt over de hele wereld gevonden. Het is het satanisme, de occulte wereld van de illuminatie, vertegenwoordigd in onze elite.

Maar wat zal het uiteindelijke lot van Babylon zijn? Helaas, helaas, die grote stad , die gekleed was in fijn linnen en paars en dieprood en bedekt met goud, en edelstenen en parels! Want in een uur is zoveel rijkdom tenietgedaan.(Op.18, 16–17).

Het babylonische geloofssysteem houdt de hele structuur van de moderne samenleving bij elkaar. Het domineert economie, politiek, sociale verandering, het militaire complex en religie. Het is het hart en de kern van de wereld van vandaag. En we zullen dus de ineenstorting meemaken.

Het is binnenkort de beurt aan “Babylon” om Gods toorn te ondergaan. Hierboven gaat het over de “Dag des Heren”. Deze tijdsperiode verwijst niet naar zondag als een dag van aanbidding. In de bijbel beschrijft het de periode waarin God een directe hand in de zaken van deze wereld zal nemen. Het zal geen prettige tijd voor de mensheid zijn. Voor het eerst in duizenden jaren zullen mensen God echt vrezen zoals ze zouden moeten. God zal Zijn kracht manifesteren zoals nooit eerder gezien. Als het historische type ontving Babylon Gods oordeel. God zal hetzelfde doen met het moderne Babylon. Openbaring 18 beschrijft de straf en de vernietiging van het moderne Babylon in detail. Modern Babylon is de poging van lucifer om één wereld met één regering tot stand te brengen. Dit werd gedwarsboomd in de “ineenstorting” van de toren van Babel. Aan het eind van het einde zal God toestaan dat een regering van één wereld drie en een half jaar blijft bestaan (Openb. 13: 5). De koninkrijken van deze tegenwoordige wereld behoren toe aan satan (Matt. 12: 25–26). Aan het begin van Zijn openbare bediening werd Christus deze koninkrijken aangeboden. Het enige wat hij moest doen was op zijn knieën vallen en satan aanbidden (Matt. 4: 8–9). Hij weigerde. Christus kwam om een koninkrijk voor te bereiden dat satan zal vervangen. Dat koninkrijk is het koninkrijk van God. Diegenen die vandaag door God worden geroepen, worden uit het koninkrijk van satan naar het koninkrijk van God geroepen (Handelingen 26:18). Satans koninkrijk zal niet duren. Gods koninkrijk is een eeuwigdurend koninkrijk. Het zal op aarde worden gevestigd bij de wederkomst van Christus.

En het koninkrijk en de heerschappij, en de grootheid van het koninkrijk onder de hele hemel, zal worden gegeven aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste, wiens koninkrijk een eeuwigdurend koninkrijk is, en alle heerschappijen zullen hem dienen en gehoorzamen (Dan. 2 ,44 en 7, 27).

Alle kennis over God is steeds meer bij ons weggehouden.

Alle kennis van de bijbel en speciaal het boek openbaringen werd systematisch steeds meer bij ons weggehouden en niet meer onderwezen op scholen en op opleidingen. Kinderen hebben deze kennis niet meer. Ook de meeste volwassenen kennen het niet meer.

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:About_this_site
https://www.henrymakow.com/2020/01/Numbers-Show-Masonic-Conspiracy-Against-Humanity.htmlA