Over ismen 7

Over supermacisme, over joods supermacisme

Het Oude Testament heeft niet veel goeds te zeggen over de Joden.

Men zou bijvoorbeeld hun herhaalde afvalligheid en afgoderij kunnen noemen (hele verslag van het Oude Testament). Of hun ongeëvenaarde spirituele blindheid: “Wie is zo blind als mijn eigen volk, mijn dienaar?” (Jesaja 42,19). Tijdens de Exodus vond God hun karakter zo weerzinwekkend dat Hij hen niet kon vergezellen, uit angst dat Hij hen zou vernietigen: “Ik zal niet met je mee reizen, want jij bent een koppig, onhandelbaar volk. Als ik dat deed, zou ik in de verleiding om je onderweg te vernietigen ” Exodus 33,3 ). Op de berg Sinaï dreigde Hij ze te verteren (Exodus 32, 10). Deuteronomium 9, 4-5 zegt duidelijk dat ze niet gekozen zijn om Palestina te bezitten vanwege hun eigen gerechtigheid: “Het is helemaal niet omdat je zulke rechtvaardige, oprechte mensen bent dat je op het punt staat hun land te bezetten.”

Jesaja 42, 16-20

16 En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.

17 Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden; die zullen achterwaarts keren, en met schaamte beschaamd worden.

18 Hoort, gij doven! en schouwt aan, gij blinden! om te zien.

19 Wie is er blind als Mijn knecht, en doof, gelijk Mijn bode, dien Ik zende? Wie is blind, gelijk de volmaakte, en blind, gelijk de knecht des HEEREN?

20 Gij ziet wel veel dingen, maar gij bewaart ze niet,

Ex 33, 3

3 Naar het land, dat van melk en honig is vloeiende; want Ik zal in het midden van u niet optrekken; want gij zijt een hardnekkig volk; dat Ik u op dezen weg niet vertere.

Ex 32, 9 -11

9 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk!

10 En nu, laat Mij toe, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en hen vertere; zo zal Ik u tot een groot volk maken.

11 Doch Mozes aanbad het aangezicht des HEEREN zijns Gods, en hij zeide: O HEERE! waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk, hetwelk Gij met grote kracht, en met een sterke hand, uit Egypteland uitgevoerd hebt?

Dt 9, 4-5

4 Wanneer hen nu de HEERE, uw God, voor uw aangezicht zal hebben uitgestoten, zo spreek niet in uw hart, zeggende: De HEERE heeft mij om mijn gerechtigheid ingebracht, om dit land te erven; want, om de goddeloosheid dezer volken, verdrijft hen de HEERE voor uw aangezicht uit de bezitting.

5 Niet om uw gerechtigheid, noch om de oprechtheid uws harten, komt gij er henen in, om hun land te erven; maar om de goddeloosheid dezer volken, verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting: en om het woord te bevestigen, dat de HEERE, uw God, aan uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.

6 Weet dan, dat u de HEERE, uw God, niet om uw gerechtigheid, ditzelve goede land geeft, om dat te erven; want gij zijt een hardnekkig volk.

De echte ideologische bron van joods supremacisme is de babylonische talmoed. Hier maakt de babylonische talmoed vrijwel een god van het Joodse volk, dat is waarom de Joden het schreven. De Joden hebben het idee van joods supremacisme zeker niet uit de bijbel gekregen. Het is een misvatting dat de bijbel de ideologische bron is van het joodse supremacisme. Dat is het niet.

Maar ze hebben het boek Deuteronomium wel gebruikt als bewijs dat er een land aan hen beloofd was en dat zij uitverkoren zijn. Maar zij waren uitgekozen om een boodschap te horen en over te brengen, wat een deel van het volk niet wilde. Zij wilden aanhangers blijven van de baalreligie net zoals de meeste volken om hen heen. Dit is de constante strijd in het oude testament. De constante strijd binnen het jodendom waarvan de meesten niets weten. Dit zit achter de vervolging van Christus en de eerste christenen

Diep in de meest “heilige” rabbijnse geschriften van het jodendom, de babylonische talmoed en zohar (Kabbalah), bestaat de verplichting om de bestaande heidense en christelijke samenleving omver te werpen en een “nieuwe joodse orde” te vestigen. Een dergelijke joodse leer vermindert sterk de waarde van heidense levens, vooral vandaag in de bezette gebieden van Israël.

De waarheid is dat, met de mogelijke uitzondering van sommige seculiere Joodse gemeenten, elke synagoge in de wereld de talmoed en zohar bevat. Uit deze werken komen deze leringen. Ze zijn de twee belangrijkste bronnen van geïnspireerde literatuur voor joden en overtreffen de bijbel aanzienlijk. De talmoed is het meest wereldwijd gelezen en toegepast.

Herman Wouk (orthodoxe jood en beroemde auteur van The Cain Mutiny): “De Talmoed is tot op de dag van vandaag het bloed van de Joodse religie in de bloedsomloop. Welke wetten, gebruiken, ceremonies we ook naleven of we nu orthodox, conservatief, hervormd zijn of alleen krampachtige sentimentalisten we volgen de talmoed. Het is onze gemeenschappelijke wet.”

Je zou denken dat religieuze literatuur die voor een van ’s werelds grote religies zo belangrijk is, gemakkelijk in lokale bibliotheken te vinden is. Het is zeker gemakkelijk om de bijbel of koran te vinden. Niet zo de talmoed. Waarom? Omdat het Jodendom leert dat de wet die ze bevatten alleen aan Joden werd gegeven en het is verkeerd voor heidenen om die wet te lezen.

In feite is Joodse Kabbala niets meer dan zwarte magie of satanisme. ( JOODSE KABBALAH ZOHAR 1,25B “ALLE NIET-JODEN UITROEIEN”) Dat we uitgeroeid moeten worden, mogen we niet weten.

In een interview met Adam Green legt Christopher Bjerknes uit dat het echte doel van het zionisme geen “thuisland voor de joden” is, maar een wereldrijk geregeerd door Rothschilds en hun mede-vrijmetselaars en “joden” ( KM) . Jeruzalem als hoofdstad van een werellrijk. Dit zit achter de verplaatsing van de ambassade van de V.S. naar Jeruzalem. Veel gewone joden weten dit ook niet. Wat ze wel weten is dat er met moeite consensus te vinden is in de politiek van Israël zoals nu al een jaar blijkt uit het niet kunnen vormen van een nieuwe regering. Er zijn veel verborgen agenda’s.

Ook veel (evangelische/zionistische) christenen weten dit niet. Bijna alles wat Israël doet, wordt goed gepraat.Ik heb hier zelf ook heel wat meloenen moeten slikken. Totdat je beseft: ik praat/denk recht wat krom is.

Historicus Arnold J. Toynbee schreef: “Er is … het doel geweest om de heidense wereld te bekeren tot de aanbidding van Yahweh ( is niet God zoals veel christenen denken) onder de bescherming van een wereldrijk gericht op Eretz Israël (Groot Israël) en geregeerd door “de gezalfde Heer”: een komende mens koning van “Davidische afkomst.” ( Heroverwegingen , 1961). Voor ons christenen is dat de antichrist. En nog steeds werken ze aan een agenda om dat te bereiken.

Dit is de verborgen agenda die de wereldgeschiedenis bepaalt en het doel van zowel zionisme als communisme. ( Kijk naar de definitie van communisme: Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat” en deze, de ultrarijken, zijn die staat. Zie Des Griffin’s “Vierde rijk van de rijken”)

De “Left” (communisme) en de “Right” (zionisme) zijn twee kanten van dezelfde satanistische Joodse medaille. Je mentale, zo niet fysieke verslaving is het doel van beide. Democratie bestaat uit het kiezen van het pad dat we gaan volgen naar de vrijmetselaars “Joodse” wereldregering.

Dit zit ook achter de oprichting van de EU. Dit was niet in het belang van de volkeren. En hoewel de volkeren in diverese referenda diverse beslissingen afkeurden, rolt de agenda door. Via de verraders van het eigen volk die hun “orders” krijen via o.a. de “Bilderberggroep” .Het is een samenzwering om elke natie op het Europese continent te laten verdwijnen, met geweldige gevolgen en conflicten. ( het EU gebouw lijkt in zijn ontwerp op de toren van Babel)

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Ongeacht wat de oorspronkelijke bedoelingen waren achter de oprichting van de Europese Unie (EU), het is nu duidelijk dat de echte meesters van de huidige leiders er heel hard aan toe zijn om het te gebruiken om te vernietigen wat er over is van de Europese cultuur en nationale identiteit.

We dachten leiders en vertegenwoordigers te kiezen maar in werkelijkheid zijn het marionetten. Het zal je verbazen wie van onze leiders vrijmetselaars zijn en wie er allemaal al op de Bilderbergconferenties zijn uitgenodigd.

Is de nieuwe wereldorde daarmee een echte joodse samenzwering? Nee in feite niet. Het is een satanische samenzwering. Zoals ik al schreef: veel joden weten dit niet. Net zo min als de gewone EU burger of de gewone christen. Het is de Kazhaarse Maffia: zij die zich joden noemen maar het niet zijn. Zij zijn overal in geïnfiltreerd. En zij en de cabaljoden (van kabbalistische joden, van de babylonische talmoed) zijn een samenwerking aangegaan.Dit is de synagoge van de satan waar Jezus over spreekt: Synagoge is een Grieks woord en betekent : “The House of Great King Set” in het Hebreeuws. Set is Satan. Synagogen zijn plaatsen waar Set (=satan=lucifer) wordt aanbeden.

Lucifer was een van de slimste en meest intelligente wezens in de hemelen en omdat hij puur geest is, kan hij niet worden vernietigd. Zijn macht was en is dermate groot dat hij erin slaagde om eenderde van de engelen aan zijn kant te krijgen omdat hij claimde dat het plan van God voor de wereld veel te zwak is. Dit, omdat het erop is gebaseerd dat mindere wezens kennis kunnen vergaren, liefde kennen en uit respect en besef van eigen onvolkomenheden vrijwillig God willen dienen. De luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Veel gewone joden weten dit niet. Veel gewone joden moeten ook niets hebben van het zionisme. Ook veel christenen weten dit niet. De bijbel is misbruikt en in de politiek toegelaten. Bijbel en politiek is geen goede combinatie. Er is opzettelijke misleiding. En er is de opzettelijke verwarring rond Joodse identiteit: de driehoek van ras, religie en nationalisme.

De verwarring wordt overal gesticht t.a.v. alles. Dit is een manier om het volk te domineren en te controleren. De God van de joden is aangevallen. Jahwe is niet God. Ik heb daarover eerder geschreven De gewone joden dit veelal niet. Ook de meeste christenen niet

Toen werd de God van de christenen aangevallen. God is nu bijna uit onze maatschappij verdwenen.

Daarna werd het gezin aangevallen en toen het kind. Nu wordt het eigen nationale gevoel aangevallen en ook ons geslacht. Er zijn geen 2 geslachten! Welnee, er zijn er wel 76! Zegt men in indoctrinatie films en berichten. De indoctrinatie is alom en begint al in het kleuteronderwijs.Alles wat een mens een mens maakt, een gezin eeen gezin, een land een land wordt belachelijk gemaakt en in twijfel getrokken. Dit is een duivelse agenda. Dit is het omkeren van de dingen en dat is satanisme. Dit is ook Orwelliaans: 2 en 2 is 5. Cognitieve dissonanyie bewerkstelligen en gaslighting.

Een wereld zonder geloof en geloof in een hogere macht is verstoken van vrede en voorspoed. Wederzijds respect voor elkaar is van het grootste belang. Een rechtvaardige en geciviliseerde samenleving kan alleen ontstaan als we elkaar tolereren en met recpect het debat aangaan. Dat is nu niet het geval. We moeten durven zien en benoemen dat we niet allemaal gelijk zijn. Ieder mens is gelijkwaardig aan de ander maar niet gelijk. We worden tegen elkaar opgezet. De bedoeling is dat er rellen uitbreken en tenslotte burgeroorlog zodat er een roep om de sterke man komt. Dit is niet alleen in Europa aan de gang maar wereldwijd.

In het dialectische proces veroorzaakt een botsing van tegenstellingen een synthese. Links, zoals de cultuur marxisten, en rechts werken om de rol van de staat en de conflictpolitiek van de tegenovergestelde dialectiek uit te breiden. Dit conflict van tegenstellingen is essentieel om de verandering te bewerkstelligen die nodig is voor de Nieuwe Onderwereld Orde (NWO) om de mensheid te controleren en tot slaaf te dwingen. (dialectiek van Hegel)

Voor Hegel is de staat absoluut. Hegels citaat dat “zijn niet meer is dan niet-zijn” geeft ons een goed idee van hoe hij de persoon zag. De staat vereist volledige gehoorzaamheid van de individuele burger. Voor Hegel bestaat een individu niet voor zichzelf in deze zogenaamde organische systemen, maar alleen om een rol te spelen in de werking van de staat. Hij vindt vrijheid alleen in gehoorzaamheid aan de staat.

Hoewel massamedia de neiging hebben dit feit te negeren en te vermijden, is een groot deel van de bevolking zich steeds meer bewust van de agenda van de wereldwijde “elite” en verwerpt deze actief. Terwijl massamedia een steeds radicaler instrument worden voor indoctrinatie (die grenzen aan wanhoop), leren steeds meer mensen pogingen tot propaganda te identificeren die in massamedia worden ingebracht.

De Verenigde Staten werden heimelijk omgevormd tot de militaire arm van de Nieuwe Wereldorde en daarom worden er al meer dan honderd jaar talloze uitgelokte agressieoorlogen gevoerd over de hele wereld. Deze zeer destructieve en dodelijke oorlogen zijn uitgevochten in naam van het Amerikaanse volk en met hun belastingdollars. Zo maken ze het Amerikaanse volk medeplichtig. Ze doen alles steeds recht is ons gezicht al is het op een bedekte manier. Op die manier kunnen ze zeggen: “jullie wisten het toch en jullie hebben het niet tegen gehouden”. Door ons “medeplichtig” te maken, “wassen ze hun handen schoon”.

De Amerikaanse regering is geworden als een instrument van Deep State en via hen en de Navo een groot deel van de wereld. Daarom zeggen steeds meer mensen dat Amerika werkt voor Israël, voor het zionisme. Een groot deel van de wereld loopt aan hun leiband en als je er onder uit wilt, betaal je een hoge prijs. (Rusland)

NB

De betekenis van supremacist is:iemand die het oppergezag, suprematie, opperheerschappij aanhangt

https://jewishracism.blogspot.com/2018/12/it-is-not-matter-of-zionism-versus.html

https://www.bitchute.com/video/alfwsFTtXtAC/

http://stateofthenation2012.com/?p=40678

https://www.bitchute.com/video/OSmrqftC4LXd/

https://www.henrymakow.com/2016/09/Obama-Uses-Transgenders-to-Undermine-Society.html

https://www.breitbart.com/politics/2016/03/21/college-of-pediatricians-calls-transgender-ideology-child-abuse/

https://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/johns-hopkins-psychiatrist-transgender-mental-disorder-sex-change

https://www.henrymakow.com/louis_mcfadden.html

https://www.bitchute.com/video/hYGyGpvkS4wk/

screenshots met voorbeelden satanstekens

beïnvloeding van gelijkstelling van alle religies

verwarring creëeren over mannlkijk en vrouwelijk
vlinders

wie staat onder invloed
foto zegt genoeg maar volgelingen willen het niet weten
madonna vlinder
een oog en vlinder
genderverwarring stichten
moeder van Greta Thunberg heeft openlijk toegegeven dat zij haar ziel aan de duivel verkocht. Zij kon optreden op het songfestival van 2009. Het songfestival wordt altijd gebruikt om te laten zien wie aan de touwtjes trekt. Ook al wil bijna niemand dat zien
foto zegt genoeg maar je mag niet zeggen dat dit kindermisbruik is
bijna alle “sterren” staan onder controle

Over ismen 6 ( over hypnotisme en mind control)

Een van de eerste methodische studies over op trauma gebaseerde mind control werd uitgevoerd door Josef Mengele, een arts die in concentratiekampen heeft gewerkt. Hij verwierf aanvankelijk bekendheid als een van de SS-artsen die toezicht hield op de selectie van aankomende gevangenen, die bepaalden wie moest worden gedood en wie een dwangarbeider moest worden. Hij staat echter vooral bekend om het uitvoeren van griezelige menselijke experimenten op gevangenen in het kamp inclusief kinderen, waarvoor Mengele de “Engel des Doods’”werd genoemd.

Mengele is berucht om zijn smerige menselijke experimenten met gevangenen in concentratiekampen, vooral met tweelingen. Een deel van zijn werk dat echter zelden wordt genoemd, is zijn onderzoek naar mind control. Veel van zijn onderzoek op dit gebied is in beslag genomen door de geallieerden en is tot op de dag van vandaag nog steeds geclassificeerd.

Mengele was de hoofdontwikkelaar van het op trauma gebaseerde Monarch-project en de MK Ultra-mindcontrol-programma’s van de CIA. Mengele en ongeveer 5.000 andere hooggeplaatste nazi’s werden in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in het geheim naar de Verenigde Staten en Zuid-Amerika verplaatst in een operatie die Paperclip heette en liep via het vaticaan.

De nazi’s zetten hun werk voort in het ontwikkelen van geestbeheersing en rakettechnologieën in geheime ondergrondse militaire bases in V.S… Het enige waar ons over werd verteld, was het raketwerk met voormalige nazi beroemdheden zoals Werner Von Braun. De moordenaars, folteraars en verminkers van onschuldige mensen werden discreet uit het zicht gehouden, maar waren druk aan het werk in de ondergrondse militaire voorzieningen die geleidelijk aan de thuisbasis werden van duizenden ontvoerde Amerikaanse kinderen. Deze kinderen zouden worden gebruikt om Mengeles mind control-technologieën te verfijnen en te perfectioneren. Bepaalde geselecteerde kinderen (tenminste degenen die de “training” hebben overleefd) zouden toekomstige geestgestuurde slaven worden die kunnen worden gebruikt voor duizenden verschillende banen, variërend van seksuele slavernij tot moorden. Een aanzienlijk deel van deze kinderen, die als vervangbaar werden beschouwd, werd opzettelijk geslacht voor (en door) de andere kinderen om de geselecteerde stagiair te traumatiseren tot volledige naleving en onderwerping. (.Ken Adachi, Mind Control the Ultimate Terror)

Project MK-ULTRA liep van het begin van de jaren vijftig tot ten minste het einde van de jaren zestig, met Amerikaanse en Canadese burgers als proefpersonen. Het gepubliceerde bewijs geeft aan dat Project MK-ULTRA het gebruik van veel methoden inhield om individuele mentale toestanden te manipuleren en hersenfuncties te veranderen, waaronder de heimelijke toediening van medicijnen en andere chemicaliën, sensorische deprivatie, isolatie en verbaal en fysiek misbruik.

De meest gepubliceerde experimenten uitgevoerd door MK-ULTRA betroffen de administratie van LSD over onwetende mensen, waaronder CIA-medewerkers, militair personeel, artsen, andere overheidsagenten, prostituees, geesteszieken en leden van het grote publiek, over hun reacties op de middelen. De reikwijdte van MK-ULTRA houdt hier echter niet op. Experimenten met gewelddadige elektroshocks, fysieke en mentale marteling en misbruik werden op veel mensen, waaronder kinderen, systematisch toegepast.

Hoewel de toegekende doelen van de projecten het ontwikkelen van martel- en ondervragingsmethoden waren voor gebruik bij de vijanden van het land, beweerden sommige historici dat het project gericht was op het creëren van “Manchurian Candidates”, geprogrammeerd om verschillende handelingen uit te voeren, zoals moorden en andere geheime missies.

MK-ULTRA werd in de jaren zeventig aan het licht gebracht door verschillende commissies en hoewel beweerd wordt dat de CIA dergelijke experimenten stopte na deze commissies, zijn er klokkenluiders naar voren gekomen die beweren dat het project gewoon “ondergronds’”ging en Monarch Programming is de geclassificeerde opvolger van MK-ULTRA geworden.

Hoewel er nooit een officiële erkenning van het bestaan van Monarch-programmering is geweest, hebben vooraanstaande onderzoekers het systematische gebruik van trauma bij proefpersonen voor mind-control doeleinden gedocumenteerd. Sommige overlevenden konden met de hulp van toegewijde therapeuten zichzelf“deprogrammeren” om vervolgens de gruwelijke details van hun beproevingen bekend te maken.

Monarchslaven worden voornamelijk gebruikt door organisaties om operaties uit te voeren met behulp van patsies die zijn opgeleid om specifieke taken uit te voeren, die geen bevelen in twijfel trekken, die hun acties niet herinneren en, indien ontdekt, dan automatisch zelfmoord plegen. Ze zijn de perfecte zondebokken voor spraakmakende moorden (zie Sirhan Sirhan), de ideale kandidaten voor prostitutie, slavernij en privéfilmproducties. Ze zijn ook de perfecte poppenspelers voor de entertainmentindustrie. ( patsy is een een soort sul, iemand die zonder te vragen bevelen opvolgt) ( Monarch komt van de monarch vlinder: van rups naar pop naar vlinder)

Monarchprogrammeurs dwingen mensen ( kinderen)door het gebruik van elektroshock, marteling, misbruik en hersenspoelen zich intensief los te maken van de realiteit wat een natuurlijke reactie bij sommige mensen is wanneer ze worden geconfronteerd met ondraaglijke pijn. Het vermogen van de persoon om te dissociëren is een belangrijke vereiste en wordt blijkbaar het gemakkelijkst gevonden bij kinderen die uit gezinnen met meerdere generaties van misbruik komen. Mentale dissociatie stelt de handlers ( trainer, iemand die altijd in de buurt is, oppasser) in staat om ommuurde persona’s in de psyche van het subject te creëren, die vervolgens naar believen kunnen worden geprogrammeerd en geactiveerd.

Op trauma gebaseerde mind control-programmering kan worden gedefinieerd als systematische marteling die het vermogen van het slachtoffer tot bewuste verwerking blokkeert (door pijn, terreur, drugs, illusie, sensorische deprivatie, sensorische over-stimulatie, zuurstofgebrek, koude, hitte, spinning, hersenstimulatie (en vaak bijna-dood ervaringen) en maakt vervolgens gebruik van suggestie en / of klassieke en operante conditionering (consistent met gevestigde gedragsveranderende principes) om gedachten, richtlijnen en percepties in de onbewuste geest te implanteren, vaak in nieuw gevormde trauma’s veroorzaakte gedissocieerde identiteiten, die het slachtoffer dwingen om dingen te doen, voelen, denken of waarnemen voor de doeleinden van de programmeur. Het doel is dat het slachtoffer richtlijnen volgt zonder bewust bewustzijn, met inbegrip van de uitvoering van handelingen die duidelijk in strijd zijn met de morele principes van het slachtoffer.

Installatie van mind control-programmering is afhankelijk van het vermogen van het slachtoffer om te dissociëren, waardoor nieuwe ommuurde persoonlijkheden kunnen worden gecreëerd om programmeren te “vasthouden” en “verbergen”. Al dissociatieve kinderen zijn belangrijke “kandidaten” voor programmeren. ( Ellen P. Lacter, Ph.D., De relatie tussen Mind Control-programmering en ritueel misbruik)

Monarch mind control wordt heimelijk gebruikt door verschillende groepen en organisaties voor verschillende doeleinden. Volgens Fritz Springmeier staan deze groepen bekend als “The Network” en vormen ze de ruggengraat van de New World Order.

Een van de belangrijkste redenen dat de Monarch mind-control-programmering Monarch-programmering werd genoemd, was vanwege de Monarch-vlinder. De Monarch-vlinder leert waar hij is geboren (zijn wortels) en hij geeft deze kennis via genetica door aan zijn nakomelingen (van generatie op generatie). Dit was een van de belangrijkste dieren die wetenschappers hebben getipt, dat kennis genetisch kan worden doorgegeven. Het Monarch-programma is gebaseerd op de doelstellingen van illuminati om een meesterras te creëren, gedeeltelijk door middel van genetica. Als kennis genetisch kan worden doorgegeven (wat het ook is), dan is het belangrijk dat ouders worden gevonden die de juiste kennis kunnen doorgeven aan de slachtoffers die zijn geselecteerd voor de Monarch mind control. ( zie hier de uiterste vorm van satanisme)

Wanneer een persoon een trauma ondergaat dat wordt veroorzaakt door elektroshock, wordt een gevoel van licht gevoel in het hoofd aangetoond alsof je zweeft of fladdert als een vlinder. Er is ook een symbolische weergave met betrekking tot de transformatie of metamorfose van dit prachtige insect: van een rups tot een cocon (rustperiode, inactiviteit), tot een vlinder (nieuwe creatie) die zal terugkeren naar zijn oorsprong. Dat is het migratiepatroon dat deze soort uniek maakt. ( Ron Patton, Project Monarch)

Het slachtoffer / de overlevende wordt door de programmeur / handler een “slaaf” genoemd, die op zijn beurt wordt gezien als “meester’”of “god”. Ongeveer 75% is vrouw omdat ze een hogere tolerantie voor pijn bezitten en gemakkelijker neigen te dissociëren dan mannen. Monarch-handlers zoeken de compartimentering van de psyche van hun subject in meerdere en afzonderlijke alter persona’s met behulp van trauma om dissociatie te veroorzaken.

Het volgende is een gedeeltelijke lijst van deze vormen van foltering:

1. Misbruik en foltering

2. Opsluiting in dozen, kooien, doodskisten, enz. Of een soort begrafenis (vaak met een opening of luchtslang voor zuurstof)

3. Vastzetten met touwen, kettingen, manchetten, enz.

4. Bijna verdrinking

5. Extreme hitte en koude, inclusief onderdompeling in ijswater en brandende chemicaliën

6. Villen (alleen de bovenste huidlagen worden verwijderd bij slachtoffers die bedoeld zijn om te overleven)

7. Verblindend licht

8. Elektrische schok

9. Gedwongen inname van aanstootgevende lichaamsvloeistoffen en materie, zoals bloed, urine, ontlasting, vlees, enz.

10. Opgehangen in pijnlijke posities of ondersteboven

11. Honger en dorst

12. Slaapgebrek

13. Geneesmiddelen om illusie, verwarring en geheugenverlies te veroorzaken, vaak toegediend via injectie of intraveneus

14. Inslikken of intraveneuze giftige chemicaliën om pijn of ziekte te veroorzaken, inclusief chemotherapie

15. Ledematen getrokken of ontwricht

16. Toepassing van slangen, spinnen, maden, ratten en andere dieren om angst en walging op te wekken

17. Bijna-dood ervaringen, meestal verstikking of verdrinking, met onmiddellijke reanimatie

18. Gedwongen om misbruik, marteling en offeren van mensen en dieren te plegen of te zien, meestal met messen

19. Gedwongen deelname aan de slavernij

20. Misbruik om zwanger te worden; de foetus wordt vervolgens afgebroken voor ritueel gebruik, of de baby wordt meegenomen voor offers of slavernij

21. Geestelijk misbruik om ervoor te zorgen dat het slachtoffer zich bezeten, lastiggevallen en beheerst door geesten of demonen voelt

22. Ontwijding van joods-christelijke overtuigingen en vormen van aanbidding; toewijding aan satan of andere goden

23. Misbruik en illusie om slachtoffers te overtuigen dat God slecht is, zoals het overtuigen van een kind dat God haar heeft misbruikt

24. Chirurgie om te martelen, te experimenteren of de perceptie van fysieke of spirituele bommen of implantaten te veroorzaken

25. Schade of dreiging van schade aan familie, vrienden, geliefden, huisdieren en andere slachtoffers, om naleving te dwingen

26. Gebruik van illusie en virtual reality om niet-geloofwaardige openbaarmaking te verwarren en te creëren ( Ellen P. Lacter, Ph.D., folteringen doorstaan in ritueel misbruik en op trauma gebaseerde geestbeheersing)

Massamedia vormen het krachtigste hulpmiddel dat door de heersende klasse wordt gebruikt om de massa te manipuleren. Het vormt meningen en houdingen en definieert wat normaal en acceptabel is. “Monarchvlinders” worden ingezet om de meningen te vormen. Ook het symbool van de monarchvlinders komt steeds meer naar buiten. Net als het één oog symbool.

Massacommunicatie is een noodzakelijk hulpmiddel om de functionaliteit van een grote democratie te waarborgen; het is ook een noodzakelijk hulpmiddel voor een dictatuur. Het hangt allemaal af van het gebruik.

Vroeger was er een verscheidenheid aan gezichtspunten, ideeën en meningen in de populaire cultuur. De consolidatie van mediabedrijven heeft echter geleid tot een standaardisatie van de culturele industrie. Ooit afgevraagd waarom alle recente muziek hetzelfde klinkt en alle recente films er hetzelfde uitzien?

De fusie van mediabedrijven in de afgelopen decennia leidde tot een kleine oligarchie van mediaconglomeraten. De tv-shows die we volgen, de muziek waar we naar luisteren, de films die we bekijken en de kranten die we lezen worden allemaal geproduceerd door een paar bedrijven.

De eigenaren van die conglomeraten hebben nauwe banden met de elite van de wereld en in veel opzichten, zijn zij de elite. Door alle mogelijke afzetmogelijkheden te bezitten die het potentieel hebben om de massa te bereiken, hebben deze conglomeraten de macht om in de hoofden van de mensen een enkel en samenhangend wereldbeeld te creëren, wat een “standaardisatie van menselijk denken” veroorzaakt.

Zelfs bewegingen of stijlen die marginaal worden beschouwd zijn in feite uitbreidingen van mainstream denken. Massamedia produceren hun eigen rebellen maar die nog steeds deel uitmaken van het etablissement. Kunstenaars, creaties en ideeën die niet passen in de gangbare manier van denken worden genadeloos afgewezen en vergeten door de conglomeraten, waardoor ze op hun beurt vrijwel verdwijnen uit de samenleving zelf. Ideeën die als geldig en wenselijk worden beschouwd om door de samenleving te worden geaccepteerd, worden echter vakkundig aan de massa verkocht om er een vanzelfsprekende norm van te maken.

De hedendaagse propaganda gebruikt bijna nooit rationele of logische argumenten. Het speelt direct in op de meest primaire behoeften en instincten van een mens om een emotionele en irrationele reactie te genereren. Als we altijd rationeel zouden denken, zouden we waarschijnlijk 50% niet kopen van wat we bezitten. Baby’s en kinderen worden voortdurend aangetroffen in advertenties die gericht zijn op vrouwen om een specifieke reden: studies hebben aangetoond dat afbeeldingen van kinderen bij vrouwen een instinctieve behoefte oproepen om te verzorgen, te verzorgen en te beschermen, wat uiteindelijk leidt tot een sympathieke voorkeur voor de advertentie. Kinderen worden altijd ingezet om doelen te halen. ( Denk aan de Greta hype. Niemand wil er van beticht worden dat hij emotioneel door Greta beïnvloed wordt. Toch is dat zo. De moeder van Greta heeft haar ziel aan de duivel verkocht en komt daarvoor uit. De kinderen Thunberg leerden al jong het één oog teken. Greta heeft altijd een handler op de achtergrond bij zich)

Seks is alomtegenwoordig in massamedia, omdat het de aandacht van de kijker trekt en houdt. Het sluit rechtstreeks aan op de behoefte van onze onbewuste wens om ons voort te planten, en wanneer dit wordt geactiveerd, kan dit instinct onmiddellijk andere rationele gedachten in onze hersenen overschaduwen.

Deze techniek wordt vaak gebruikt in marketing en we weten allemaal dat seks verkoopt.

De mensen wordt verteld dat ze “vrij”en “hoogopgeleid”zijn, maar ze zijn niet in staat te doorzien waar ze achteraan lopen en hoe ze tot slavernij gedwongen zijn.

Dit is allemaal is geen “samenzweringstheorie” maar een realiteit die duidelijk moet worden. Ken je vijanden.

De techniek van het het hersenspoelen door de massa media is volop aan de gang. We zien dat terugkomen in het cultureel marxisme.

Enkele voorbeelden van culturele subversie van de westerse samenleving door cultureel marxisme met als doel het demoraliseren van de bevolking zijn:

Het creëren van “haatdelicten” en het promoten van politieke correctheid.

Het seksualiseren van kinderen en de normalisatie van pedofilie.

De samenleving overladen met homoseksuele/”transgender” propaganda.

Het dommer maken van de jeugd door slecht onderwijs.

Massa immigratie om de (ethno-)nationale identiteit af te breken (omvolking).

Het promoten van globalisme.

Het promoten van atheïsme en het aanvallen van christelijke waarden en spiritualiteit.

Het promoten van alcoholisme en het misbruik van verdovende middelen.

Het infiltreren en onbetrouwbaar maken van het justitieel apparaat.

Infiltratie en controle over de (massa-)media.

De afhankelijkheid van de staat van burgers vergroten door sociale zekerheidsprogramma’s.

De stelselmatige destructie van de familie.

Het promoten van kindermoord (abortus).

Het promoten van feminisme.

Het promoten van postmodernisme.

Van de vele dingen die satan haat, staat onschuld bovenaan de lijst. Dat is de reden waarom er zoveel wordt aangedrongen op de seksualisering van kinderen. Dit is puur satanisme: het gezin aanvallen en de onschuld van kinderen ondermijnen.

Het oog is de lamp van het lichaam. Als je zicht helder is, zal je hele lichaam vol licht zijn.

Het is een waarheid dat we in de duisternis dwalen en dat komt omdat we blind wandelen en dat komt door wat ons leidt en waar het naartoe leidt.

Volwassenen worden rigide en stoppen met leren, behalve wanneer een trauma of een ander levensveranderend evenement in het spel komt. Christus waarschuwt om als een klein kind te worden als we het koninkrijk van de hemel willen binnengaan.

Feiten houden niet op te bestaan omdat ze worden genegeerd. – Aldous Huxley.

NB Oorsprong van de naam

Monarch mind control is vernoemd naar de Monarch-vlinder , een insect dat zijn leven begint als een worm (die onontwikkeld potentieel vertegenwoordigt) en na een periode van cocooning (programmeren) wordt herboren als een prachtige vlinder (de Monarch-slaaf). Sommige kenmerken die specifiek zijn voor de Monarch-vlinder zijn ook van toepassing op mindcontrol.

http://www.vrijewereld.org/tag/fritz-springmeier/
https://fritz-springmeier.dbs2000ad.com/
http://www.vrijewereld.org/category/occultisme/
http://www.vrijewereld.org/?s=monarch
https://www.europereloaded.com/drag-kids-and-the-pedophilia-agenda-video/
https://steemit.com/conspiracy/@egodust/becoming-aware-of-brainwashing-how-corporations-program-your-mind

Over ismen 4 (Over satanisme)

Bovennaturalisme: vertrouwen op God die boven het natuurlijke staat

Naturalisme: vertrouwen op onze geschapen natuur zonder de hulp van God (is Satanisme)

Definitie communisme:

Communisme is een kapitalistische onderneming van de ultrarijken om de massa tot slaaf te maken, hen te ontdoen van hun eigenschappen en middelen, die allemaal het eigendom worden van “de staat”en deze, de ultrarijken, zijn die staat. ( Zie Des Griffin’s “Vierde rijk van de rijken”)

Er is al eeuwenlang een agenda om de bovennatuurlijke religie ons geleerd door Jezus Christus te vervangen door de natuurlijke religie van humanisme en globalisme. Dits is het verhaal van de oorspronkelijke keuze van Adam en Eva om zichzelf goddelijk te maken door naar de vruchten van de natuur te grijpen, in plaats van te knielen bij het ontvangen van de bovennatuurlijke vrucht van goddelijke genade. Lucifer rebelleerde ook tegen God omdat hij in zijn trots naar de troon van God wilde opstijgen, niet door deel te nemen aan het bovennatuurlijke leven van God, maar diep in zijn eigen aard te graven en naar de sterren te reiken en daardoor in de afgrond van de hel te vallen.

Ik schreef over de kabbala en waarom die satanisch is:

Onze “leiders”zijn allemaal vrijmetselaar (kabbalisten) Zij onderschrijven het kabbalistische dogma van “Creatieve Destructie”en dat verklaart waarom de mensheid vervloekt lijkt door eindeloze crises en catastrofes. Ze zijn ontworpen door de Illuminati om alles aan te vallen en alles te vernietigen: de gezonde goddelijke orde moet wijken. Ze moeten de oude orde vernietigen voordat ze hun communistische tirannie kunnen installeren.

Deze kabbalistische doctrine van vernietiging biedt een sleutel tot het begrijpen van de wereldgebeurtenissen.

Volgens de kabbala, de geheime leer van het jodendom en de vrijmetselarij, “zijn kwaad en catastrofe endemische factoren in het scheppingsproces. Zonder kwaad zou er geen goed zijn, zonder vernietiging zou er geen schepping kunnen plaatsvinden.” (Kabbala: An Introduction to Jewish Mysticism, door Byron L. Sherwin)

C/Kabbalisten geloven dat de oude (christelijke) orde meedogenloos moet worden vernietigd voordat de nieuwe (satanische) wereldorde, gebaseerd op de Kabbala, kan worden gebouwd.

Vandaar het motto van de Illuminati/vrijmetselaars: “Orde uit chaos ( Ordo ab Chao). Daarom pleit het Communistisch Manifest voor de vernietiging van natie, religie en familie en de overdracht van alle privé-rijkdom aan de Illuminatie-bankiers, onder het mom van de staat.

De doctrine van destructie verklaart waarom oorlog en revolutie worden gekenmerkt door genocide, terreur en vernietiging.

Het verklaart de verbanning van God uit het publieke discours en de brede acceptatie van obsceniteit, pornografie en het occulte. Het verklaart de aanval op geslacht en de promotie van homoseksualiteit bij heteroseksuelen. Het verklaart de golf van terreur onder valse vlag die kenmerkend is voor het moderne leven.

De Illuminati is in de 17e en 18e eeuw ontstaan uit o.a. de satanische “sabbatean-frankistische” joodse ketterij. De bankiers en de helft van de ( Chazaarse) Joden van Europa namen deze pest over en verspreidden deze via vrijmetselarij naar de “heidense elites”.

Zo karakteriseren “Illuminati Joden” de “Joodse” rol in termen van de vernietiging van de beschaving. Bijvoorbeeld, in het boek “You Gentiles” (1924) schrijft Maurice Samuel :

“In alles zijn we vernietigers, zelfs in de vernietigingsinstrumenten waartoe we ons wenden voor verlichting … Wij Joden, wij, de vernietigers, blijven voor altijd de vernietigers. Niets dat je zult doen, zal aan onze behoeften en eisen voldoen. We zullen voor altijd vernietigen omdat we een eigen wereld willen.”

In 1928 schreef Marcus Ravage, een joodse Rothschild biograaf in een essay met de titel “De echte zaak tegen de joden”:

“U bent niet begonnen de echte diepte van onze schuld te zien. Wij zijn indringers. Wij zijn verontrusters. Wij zijn ondergeschikten. Wij hebben uw natuurlijke wereld, uw idealen, uw bestemming verwoest . Wij zijn ten diepste bij alles betrokken, niet alleen bij de laatste grote oorlog, maar bijna bij al uw oorlogen, niet alleen bij de Russische maar bij elke andere belangrijke revolutie in uw geschiedenis. We hebben verdeeldheid en verwarring en frustratie gebracht in uw persoonlijke en openbare leven. We doen het nog steeds. Niemand kan zeggen hoe lang we ermee doorgaan”.

De meeste Joden en liberalen / linksen in het algemeen zijn zich niet bewust van dit kabbalistische complot. Ze zijn bedrogen door valse oproepen tot idealen van “sociale rechtvaardigheid” en “gelijkheid”. Het gaat bij veel instituties zo dat er in de onderste gelederen veel goede mensen werkzaam zijn die niet weten hoe het in de top eraan toe gaat. Of dat nu in kerkelijke instituties is of in politieke. Ook binnen de vrijmetselarij is dat zo. Idealisten in de onderste regionen weten niet wat er zich boven hun hoofden afspeelt. Veel komt nu naar buiten door o.a. klokkenluiders. Maar het is nu zo dat veel mensen in afhankelijke posities zitten en “niet meer terug kunnen”.

Religie betekent “naar binnen te gaan”/ verbinding maken d.w.z. “God te leren kennen en te gehoorzamen.” In elke religie omvat God absolute spirituele idealen: het bevorderen van liefde, waarheid, gerechtigheid, goedheid, schoonheid, harmonie. Zo puur mogelijk.

Kwaad is de afwezigheid van God , net zoals duisternis de afwezigheid van licht is.

De Kabbala zegt dat God onkenbaar is en geen vorm heeft. Dit is satanisme. Je kunt God niet gehoorzamen als je Hem niet kunt kennen. Christenen zeggen dat hij kenbaar is in de schepping en dat Jezus de boodschapper was van de wil van God.

Voor de kabbalist is God een oneindige zee van zijn ( En Sof ) zonder enige limiet, vandaar zonder enige kwaliteiten, zonder enige wens of wil. Hij is volkomen onbegrijpelijk. (Jacob Angus, De betekenis van de Joodse geschiedenis (1963) )

Voor Christenen is God in feite perfectie. ( Wees daarom volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. (Mt 5,48)

Ware religie veronderstelt dat God aanwezig is in de menselijke ziel. Gehoorzaam zijn aan deze stem, is geweten, is wat ons mens maakt.

De kaballist is satanisch omdat hij zegt dat het kwaad deel uitmaakt van God : “God heeft twee kanten: beide zijn in wezen één ding: wat we als slecht ervaren is even goddelijk als wat we als goed ervaren. Vandaar dat deze uitdrukking vandaag de dag steeds meer terrein wint: “Het is allemaal goed”.

Kabbalisten geloven ook in “verlossing door zonde”, dat wil zeggen opzettelijk de oude wet laten vervallen door kwaad te doen (overspel, incest, pedofilie.) De vernietiging van de beschaving (d.w.z. chaos) zal de terugkeer van de “Messias” (de antichrist) veroorzaken die de wereld herbouwen zal volgens de Kabbalistische specificaties, waarbij de Illuminati bankiers voor God spelen.

Dit is allemaal satanisme. God is inherent goed. In een ware religie gehoorzaam je God niet door kwaad te doen. Maar je wilt het goede doen. Liefde, schoonheid en waarheid bevorderen.

Noem het illuminisme, secularisme, luciferianisme, humanisme, heidendom of het occulte: het is allemaal kabbala.

De moderne westerse beschaving heeft geen morele legitimiteit meer (en geen toekomst) omdat ze gebaseerd is op een rebellie tegen God. God is het die het pad van onze spirituele ontwikkeling vertegenwoordigt. Maar ze hebben God vakkundig uit onze maatschappij gehaald. We kunnen en durven nauwelijks nog over Hem te spreken.

De mensheid is gekaapt door psychopaten die de “oude orde” wilden vernietigen en in plaats daarvan een bizarre, solipsistische, gewelddadige, verdorven dystopie willen opbouwen.

(solipsisme: filosofische leer dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan)

(dystopie is het tegenovergestelde van een utopie)

Deze psychopaten beheersen de krediet- en massamedia van onze overheid. Zo zijn ze in staat om onze leiders te kopen ( en onze wetenschappers en onze journalisten enz.) en de samenleving te misleiden om haar eigen ondergang te omarmen.

Feminisme is een uitstekend voorbeeld van hoe het centrale bankkartel de geweldige kracht van de massamedia (d.w.z. propaganda) gebruikt om vrouwen te hersenspoelen. Zij zijn onder het mom van gelijke rechten gedwongen de arbeidsmarkt opgejaagd waar voor maar weinigen leuk werk is waar ze echt carrière kunnen maken. Zij zijn uit hun huizen verdreven om vaak voor moeilijk werk weinig geld te krijgen. De bedoeling hierachter: ondermijn het gezin, ondermijn de liefde en bij 2 inkomens kun je meer belasting heffen. We zien nu een maatschappij waarin veel mannen en vrouwen diep ongelukkig zijn.

Vanaf de jaren ’60 is veel vrouwen geleerd mannen te vrezen en te wantrouwen. Ze hebben het contact met hun natuurlijke liefdevolle instinct verloren. Vandaar dat liefde nu verward wordt met seks. We zien een sterk geseksualiseerde maatschappij waarin de mensen zich steeds meer als dwazen gedragen en diep ongelukkig worden.

Mensen realiseren zich niet dat feminisme massa-indoctrinatie is omdat ze de dader, het middel of het motief niet kunnen identificeren. Het verborgen doel van het feminisme is om het gezin te vernietigen, door de hersenspoeling van jongeren door de staat . Bijkomende voordelen zijn ontvolking en verbreding van de belastinggrondslag.

Elk facet van de massamedia (films, tv, tijdschriften, muziek, commercials, nieuws) wordt gebruikt voor indoctrinatie en sociale controle met als uiteindelijk doel slavernij. Er is een verband tussen wat er in communistisch Rusland is gebeurd en wat er vandaag in het westen gebeurt. In beide gevallen oefent het centrale bankkartel zijn totalitaire controle uit.

Om het gezin te vernietigen, overtuigden de media de vrouwen dat ze niet konden vertrouwen op het heteroseksuele contract.

De illuminati ondermijnden de natuurlijke liefdevolle instincten van vrouwen met behulp van de volgende mantra’s:

  1. Mannen kunnen niet langer worden vertrouwd.
  2. Vrouwen zijn slachtoffers op grond van hun geslacht.
  3. Vrouwen moeten egoïstisch zijn.
  4. Seks is niet gereserveerd voor liefde en huwelijk
  5. Zelfontplooiing ligt in carrièresucces en niet in echtgenoot en gezin

Veel vrouwen zijn dus schizofreen als ze proberen hun natuurlijke instincten te verzoenen met voortdurende aansporingen om het tegenovergestelde te doen. Het resultaat: gebroken gezinnen en slecht functionerende mensen.

Tegelijkertijd richten mannentijdschriften een soortgelijke boodschap op mannen: je hoeft niet te trouwen om seks te hebben, huwelijk en kinderen zijn saai.

We hebben een voortdurende herinneringen nodig aan deze enorme aanval van satanisme op onze mensheid en wat het ons heeft aangedaan.

Deze consistente mediatrommel is georganiseerd hersenspoelen. De samenleving is volledig ondermijnd door het centrale bankkartel, met een satanische cultus en de vrijmetselarij als primair instrument. De meeste metselaars in de onderste lagen zijn zich niet bewust van de waarheid, maar de eigenaren van de massamedia ( in zeer weinig handen) zijn dat zeker.

Het feminisme ( uitvinding van het communisme) heeft velen geslachtsloos gemaakt. Het heeft vrouwen van een veilige en gewaardeerde sociale rol beroofd en ze gereduceerd tot seksobjecten en vervangbare werknemers.

Luciferianen bevorderen rebellie omdat ze tarten wat natuurlijk en bevorderlijk is voor geluk. Net als hun symbool, Lucifer, willen ze God spelen.

Gods liefde kan worden gezien in de toewijding van gezinsleden. Dus moeten de bankiers het vernietigen. ( ik ben me ervan bewust dat er ook ongelukkige gezinnen waren en dat er vrouwen in een rol zaten die ze niet paste maar we moeten onder ogen zien dat heel veel mensen nu doodongelukkig zijn. Dat zien en dat benoemen is belangrijk) Vrouwen zouden uit een breed scala moeten kunnen kiezen. Maar die keuze is er niet meer. Als ik het over slechte kanten van feminisme heb, weet ik dat er zeker wel zaken waren die veranderd moesten worden: het kiesrecht van vrouwen en de politieke rechten van vrouwen. Maar dat moeten we scheiden van feminisme.

In dit alles is het van vitaal belang om de dialectische aard van het proces te begrijpen. Het beoogde doel van feminisme is niet om vrouwen bovenaan te plaatsen (zoals sommige mannen lijken te geloven) maar, door mannen en vrouwen tegenover elkaar te zetten in een kunstmatig gecreëerd conflict, om een synthese van de twee “genderrollen”te creëren: een androgyne samenleving te creëren waarin de termen “mannen” en “vrouwen” niet langer van toepassing zijn. Terwijl het steeds duidelijker wordt dat vrouwen mannelijker worden en mannen vrouwelijker. En we zien ook dat vrouwen die snakken naar liefde zich steeds meer als sekssymbool gedragen. Er worden handen met geld uitgegeven aan het uiterlijk. Niet alleen voor cosmetica maar ook voor cosmetische operaties. ( denk aan de getuite opgespoten lippen)

Ismen die we moeten mijden/onderzoeken: feminisme,communisme, kapitalisme, nazisme, zionisme, polytheïsme, socialisme, fascisme, atheïsme, satanisme enzovoort.

Gehersenspoelde mensen haten de waarheid, omdat het op de een of andere manier dwaze ideeën ongeldig maakt die ze in hun zelfbeeld hebben opgenomen. Ze hebben het gevoel dat dit hetzelfde is als hen persoonlijk aanvallen. Triest maar waar.

Paramhansa Yogananda: “Als je niet naar God zoekt in de lente van je leven, zal hij er niet zijn in de winter.”

http://www.christipedia.nl/Artikelen/N/Naturalisme

Ordo ab Chao

Orde uit chaos: Lijfspreuk van de vrijmetselarij (Schotse Ritus)

Gevonden op https://nl.wikiquote.org/wiki/Latijnse_spreekwoorden

Over het kwaad van Epstein c.s.

Voor veel mensen zal het het een gewoon bericht in het nieuws zijn: een Amerikaan die gearresteerd wordt omdat hij misschien pedofiel is en wat deed met chantage ofzo.

Dat er een wereld van kwaad achter zit, besef je niet als je alleen naar de gewone journaals kijkt. Tenzij er “sappige” details naar buiten komen van een “politiek” tegenstander.

Maar deze man leefde in een wereld van seks, geweld, misleiding, intrige en was mogelijk een pion in handen van CM (Chazaren Maffia). Hij kan zijn leven nu niet zeker zijn ook al zit hij in een gevangenis. Als hij zijn “dienst” gedaan heeft, kan er (zelf) moord volgen. In zijn val kan hij nl. vele “groten” der aarde meesleuren.

In de strijd die gaande is, zijn er als het ware 2 kampen: de kant van de “Rothschilds” die een nieuwe wereldorde nastreven via een totalitair systeem, het zgn. communistische systeem. Linkse politiek is in hun klauwen en Soros is hun marionet, die weer marionetten heeft in de politieke partijen, Ngo’s en de MSM.

En de kant van wat wordt genoemd het politiek zionisme: via deze politieke tak wereldheerschappij verwerven. ( dit politiek zionisme niet verwarren met het spiritueel zionisme van het spiritueel jodendom. Deze laatste is dus gekaapt door de politieke maffia tak. Spirituele joden moeten hier niets van hebben.) Tussen deze 2 kampen woedt de strijd om de macht. En met de arrestatie van Epstein moet iets duidelijk gemaakt worden. “Ze” maken ons steeds dingen “duidelijk” in ons gezicht. “Ze” gebruiken daarvoor de muziekindustrie of de cover van “The Economist”.

Met de arrestatie van Epstein kunnen mensen bang gemaakt worden zodat je ze weer kunt chanteren.

Epstein hield zich bezig met seks met minderjarigen, met kinderhandel en met chantage. Hij bevond zich in een “smerige “ wereld.

Het misbruik van kinderen wereldwijd en er weinig tot niets aan doen is een groot schandaal van onze tijd. Ik heb er al eerder over geschreven. Men leest misschien in de Elsevier dat er in 4 jaar tijd 1600 kinderen uit azc’s zijn verdwenen, vindt dat erg en gaat weer over tot de orde van de dag.

“Wij” laten het gebeuren. Er zijn nergens massale protesten omdat “wij” in slaap gesust zijn. “Wij” zijn de kikkers in de pan met kokend water en we merken het niet.

Het ontaarde karakter bij mensen met veel geld en macht is iets wat een normaal mens niet kan begrijpen,echter als je dieper durft te kijken dan zie je een patroon van kwaadaardigheid wat je jezelf niet kunt voorstellen. Het is misschien moeilijk te bevatten of te aanvaarden maar niettemin bestaat het pure “kwaad” wel degelijk.

In de Christelijke waarden wordt respect geleerd voor ieder levend wezen Ik heb niet over een speciale denominatie want je zult begrepen hebben dat ik inmiddels zeer huiverig ben voor elke georganiseerde religie. Maar je kunt Christen zijn buiten een kerkgenootschap om. In een georganiseerde religie kun je in slaap gesust worden en het is juist de bedoeling wakker te worden.

Het Christendom zet het goede t.o. het kwade en het goede behelst het concept om te leven mèt en voor anderen zonder tegenprestaties te verwachten. Je geeft om niet. Je hebt gekregen en je geeft. Dat bedoelt Jezus met: met wie heeft, zal gegeven worden.( zie het verhaal over de talenten waarover ik eerder schreef).

Daar tegenover staat het kwade, het is het volledig tegenovergestelde van het goede, het staat voor leven voor je zelf zonder enige zin noch empathie voor anderen, jezelf aanzien als het hoogste goed, iedereen je slaaf maken en alles doen om boven alles en iedereen te staan.

Hieruit volgt dat geld en macht verwerven het allerbelangrijkste is, het materialistische boven het menselijke te stellen. Dit is het dienen van de mammon.

Dit is de kosmische/spirituele strijd tussen wat wij kennen als tussen God en de duivel/lucifer.

Religie is vaak misbruikt om macht te verwerven: het houdt mensen klein en dom en arm. De zoekende mens krijgt niet de spirituele les waarnaar hij op zoek is. Dit zei Jezus tegen de farizeeën:

Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

De religie van het “goede” is het christendom en die kennen we over het algemeen wel, die van het “kwade” die van lucifer echter niet, en die volgelingen van lucifer blijven het liefst in de schaduw.

Maar de religie van het kwade is zeer wijdverspreid zonder dat de meesten onder ons het kennen en zo kan het blijven groeien. De religie van ket kwaad is overal geïnfiltreerd.

Wat heeft dit met Epstein te maken? Hij hoort bij de religie van het kwaad ( het satanische geloof in lucifer waarover ik al veel schreef) Eén van de meest afschuwwekkende elementen in het satanisch geloof is het misbruik van kinderen, hoe jonger hoe beter.

Volgen hun “geloof” heeft het “consumeren” van een kind een meerwaarde voor hun meester. Het klinkt voor veel mensen misschien ongeloofwaardig , maar dat is het is niet, ook hier is wegkijken en doen alsof het allemaal onzin is, veel makkelijker dan het onder ogen te zien en het te aanvaarden .

Als je het niet kent, bestaat het niet. Als je het niet ziet, is het er niet.

Epstein behoorde tot de “elite”, is al eens veroordeeld voor pedofilie en waarom nu deze arrestatie is voorlopig onduidelijk maar één ding is zeker: mensen die dergelijke praktijken beoefenen hebben geen genade voor de mens naast hen, verraad om wat voor reden dan ook is schering en inslag en vergeet de chantage niet in die kringen.

Er is nog steeds de dreiging van de derde wereldoorlog die een deel van de illuminatie wil en via valse vlag operaties is al diverse keren geprobeerd die te beginnen. Het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar is daar een onderdeel van. Dat is ook de beweegreden van Soros c.s. met zijn investeren in het zaaien van haat door groepen tegen elkaar op te zetten. Door het opzetten van de SJW’s. enz.

We worden verblind door de “elite” en op een verkeerd spoor gezet door het enorme rijke uiterlijke leven dat ze tentoonspreiden. Het is dan ook een machtscultus, maar laat je niet misleiden door wat ze tonen maar kijk naar wat ze echt zijn: mensen die ,om zichzelf te verrijken, anderen in de vernieling helpen, geestelijk, financieel etc.

Epstein is heel rijk , heeft veel rijke en invloedrijke mensen om zich heen, en toch wordt hij nu vervolgd voor een praktijk waar vele van zijn “vrienden ” zich ook aan hebben bezondigd. Waarom? Waarom nu?

Het zou zo maar kunnen dat Epstein ineens blijkt te zijn overleden in de gevangenis,en dat zou veel zeggen. Ook zonder woorden.

We moeten ons eigen maken te leren kijken en lezen naar wat we werkelijk zien: een strijd tussen goed en kwaad. Het kwaad dat niet wil dat de schepping van God slaagt. Het kwaad dat de gewone mens behandelt als een stuk vee waarmee hij alles naar believen kan doen. En voor wie de mens geen spiritueel wezen is, gemaakt tot eer en glorie van de Schepper, die kan groeien tot waarvoor hij bedoeld is.

Het doel is om te groeien tot een spiritueel wezen, met eigen zelfbewustzijn en bewustzijn van je goddelijke vonk en afkomst, en erop vertrouwend te worden zoals God het heeft bedoeld en dit bewustzijn niet te misbruiken als spiritueel wezen. Dit was de strijd tussen Michaël en lucifer. En die lucifer alsnog wil winnen door ons bewustzijn te kapen voor zijn doel.

In zijn macht verval je tot het kwaad. Laat het kwaad niet toe in je hart want dan zoekt het zich daar een woning. Dat kwaad kan veel schade aanrichten voor jezelf en voor anderen.

Het doel is om je slechte gewoonten te beheersen met zelfbewustzijn Wanneer je je zelfbewustzijn beheerst, moet je je bewust zijn van het feit dat het gemakkelijk misleid wordt tot anti-humanistisch gedrag en dat herkennen en nee leren zeggen tegen dat kwaad. Leren niet recht te praten wat krom is en bij twee kwaden het kwade niet kiezen. zeggen. Het zal je dichter bij God brengen, vooral na verloop van tijd. Als je de godsvonk hebt toegelaten en weet dat Jezus de Weg, de Waarheid en het leven is ben je op weg.

Het lijkt erop dat ons bewustzijn echt op de proef wordt gesteld en je ziet bijna de hele wereld falen in het omgaan met de soms, sadistische aard van het kwaad. Lucifer wil dat God faalt. Hij wil God zijn en zijn volgelingen voelen zich vaak als goden en permitteren zich van alles. Lucifer heeft nog weinig tijd en zijn volgelingen dus ook en het kwaad slaat steeds wilder om zich heen.

De gewone mens moet gereduceerd worden tot een ding om te gebruiken/misbruiken. Wat niet gewoon is, moet gewoon worden. Onze wereld is een wereld geworden vol seks en geweld.

Gewone liefdevolle relaties worden zeldzamer en alles moet extremer. Zo moeten we langzaam maar zeker wat pervers is normaal gaan vinden. We moeten apathisch worden zodat we willoze slaven worden om te worden gebruikt zoals de “elite” het wil.

De wereld kijkt nu weer vol spanning toe en hoopt dat er na de affaire Epstein de nodige koppen zullen rollen en dat er nu dan eindelijk veranderingen zullen komen. Maar het is waarschijnlijk weer een afleidingsmanoeuvre.

Het zijn fascinerende afleidingen voor de gewone mensen als er ergens een hooggeplaatst iemand weggewerkt wordt. Maar, daarmee is het systeem niet gecorrigeerd en als de machthebbers één of meerdere pionnen moeten opofferen om een bepaald doel te bereiken, liggen ze daar niet wakker van.

Dat kan omdat het systeem waarin wij gevangen zitten, zodanig is opgezet dat het nooit het “kwaad” zal uitroeien, maar dit juist onder alle omstandigheden in stand zal houden.

Steeds weer krijgen we dan valse hoop omdat we dan denken dat er iets verandert.

Als het systeem gemaakt zou zijn om “het kwaad” uit te roeien, dan hadden ze Epstein nooit in het verleden bij zijn vorige arrestatie hem er zo gemakkelijk mee weg laten komen. Hoeveel opgepakte kinderverkrachters die voor de rechtbank komen, kunnen er op deze manier vanaf komen? En waarom worden bepaalde mensen nooit opgepakt? Of waarom is er bij bepaalde mensen nooit “een zaak”? Hoe kan het dat justitie overal corrupt is? Omdat alles op deze wereld wordt gestuurd en gecontroleerd en dat wat er gebeurt, heeft niets meer met gerechtigheid te maken. Net zoals er een reden is dat Epstein nu wordt opgepakt en die reden zal ongetwijfeld binnenkort duidelijk worden, maar wat die ook is, het heeft helemaal niets te maken met het uitroeien van pedofilie en het stoppen van de verkrachtingen van kinderen en de handel in kinderen.

Pas als de mensheid begrijpt hoe het geldsysteem op deze wereld werkt en dat zij die de controle hebben over de gelduitgifte de werkelijke macht in handen hebben, pas dan zal er iets kunnen veranderen.

Pas als de mens begrijpt waar de conflicten vandaan komen en hij beseft dat hij onderdeel is van een kosmisch conflict, zal er iets kunnen veranderen. De verandering begint op het moment van besef, van wakker worden. Van toelaten dat je moet gaan denken wat de wil van God is. We zitten op een heel moeilijk moment in onze geschiedenis want praten over God is bijna niet meer gewoon in onze wereld. Praten over Jezus wordt vaak belachelijk gemaakt. We durven geloof in God bijna niet meer toe te laten. Dat is wat het kwaad wil.

het langzaam gek maken van mensen

https://politiek.tpo.nl/column/in-onze-door-gaslighting-verlichte-maatschappij-wordt-iedereen-langzaam-gek/

het langzaam normaal moeten vinden van transgenderpromotie

bizarre seksmagie

over het gewoon worden van pedofilie via mode

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13672:pedofiele-agenda-gepromoot-via-mode&catid=69:occult&Itemid=81

uitbuiting kind gaywereld

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14236:10-jaar-oud-en-dan-al-fabulous&catid=23:lezersbrieven&Itemid=36

over het kwaad via de wereld van de moderne muziek met links voor vrije pdf

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13986:de-muzikale-waarheid&catid=23:lezersbrieven&Itemid=36

over invloed nwo

https://www.henrymakow.com/

over nwo

over de rothschilds

http://humansarefree.com/2011/09/history-of-house-of-rothschild-complete.html?m=0

muziek met satansymbolen

over seksslaven

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7445:de-kind-seksslaven-van-de-elite&catid=37:wereld&Itemid=50

over soros

https://www.veteranstoday.com/2016/01/09/soros-and-the-gang/